m 4fs,e Jaar. Zondag17 Januari 1886. ZV° 20S5. IJZEREN WEG.— VERTREKUREN Uil' AELST NAAR Het maconnismus. VERTREKUREN UIT DE VOLGENDE STATIËN DENDER-BODE. ABONNEMENTPRIJS6 FRANKS 'S JAARS. De inschrijving eindigt met 31 December. ANNONCENPR1JS, per drukregel: Gewone 20 cent. Reklaraen fr. 1,00. Vonnissen op Zu bladz. 50 cent. -■ L_1 -VI I Gvseecm Audegem, Tendermonde, Zelc en Lokeren 6-36 8-4.1 11-09 3-07 4-3!'. 6-43 9-48. VJechelen. 4-564 6 364 7-30d 8-1 Id Exp. 1° 20 3*kl. 12-OOd 1-0-M Exp. 1' 2" 3° kl. 2-51 d 3-07/ 9-48. t 10-18d Exp. 1* 4* 3' kl. \ntw. 4-561 6-36l 7-30d 8-lldExp. 3 kl. 8-45/ 1-04d 1» 2® 3® kl. 2-5td 3-07/ o-58d 6-45/ 10-48d Exp. le2*3® kl. Brussel, langs Denderleeuw. 4 25 7'30 8"!1 f 3'klV 10-25 dir. 12-00 1-04 E 3 kl. 2-51 4-44 E 5-18 des zond.) 5-58 en 8-49 direct 9-19 10-18 E 3 kl. Leuven, Thienen, Luik, Verviers 4-S5d 4-56! 6-36(8 E3 kl. 8-Vlï 8-36-i 12-0M 1-048 EVP. 1 2 3 2-518 5-588 8498 direct 9-198 1° 181S 1 kl. (lent (5-00's vrijd 7-ü4dir. 7-55 L,3kl. 8-45 12 21 12-40 0 00 (ik 3-08 3-37 E 3kl. 6-01 9-50 10-32 Exp 3 kl. en des zondags 12-39 pi) Nota. De letter beteekent langs 1 emonde AELST. 16 JANUARI 1886. Het maconnismus is eeu geheim genootschap 't welk gesticht werd om de grondvesten van Kerk en Slaat te ondermijnen. Autaar en troon zijn door hem in hun beslaan bedreigd. Tegen de Kerk van Christus heelt Satan zijne kerk opgericht. God stichtte eene overal zichtbare Kerk en Satan stelde het maconnismus in, 't welk zich verbergt in duistere krochten, logien genoemd. Onze Zaligmaker benoemde een zienelijk Op perhoofd en stelde een welbekende hiërarchie aan welke zich als eene vuurbaak vertoont in dewelke de gp.loovigen van de vijf werelddee- len licht en hulp moeten vinden om lot hunne eeuwige bestemming te geraken. VanChistus- tijden af, zien wij een Paus, de H. Petrus Bisschoppen, de HH. Apostelen; priesters, de discipelen, die het bestier in handen hebben der zaken onze zaligheid rakende. De Kerk maakt aldus eene volmaakte geeste lijke maatschappij uit, die zich over den gan seden aardbol uitstrekt. En, zoo wij in den burgerlijken Staat, koning, ministers, gouverneurs, burgemeesters, enz. ontmoeten, die onze tijdelijke belangen bezor gen, zoo ook treffen wij, in den geestelijken Slaat, Paus, kardinalen, bisschoppen en pries ters aan die onze geestelijke belangen moeten behartigen. Doch neven deze goddelijke en redelijke in stellingen, vinden wij eene andere door Satan tot standgebracht. Wat Satan hierdoor beoogt, beoogde hij van in den beginne af, wanneer hij, om zijnen hoogmoed, naar de afgronden der hel werd gedreven, te welen opklimmen tol boven den Troon van den Allerhoogste en (iode gelijk zijn. Hij ook heeft plaatsvervan gers:'Zijn paus is de Grootmeester van het maconnismus zijne kardinalen zijn de Groot- oosten der gewestelijke logiënzijne bisschop pen zijn de Ridders kadosch der plaatselijke logiën zijne pastoors en priesters zijn de oversten der logiën... En deze werven, in ons land-, helpers en voorstaanders of coadjutors aan in burgemeesters, schepenen, sekretaris- sen en officieele onderwijzers, die, onder voorwendsel van geestelijke onlvoegding, hun ne lielsche plannen ten uitvoer brengen en bij 't volk hunnen verderfeüjkeu invloed uitoefe nen Ziedaar op welke wijze liet kwaad zich zoekt te verspreiden en overal door te dringen. De leus der Kerk is ootmoedigheid, versterving en zelfsopoffering de Staat verlangt Vaderlands liefde, zelfsverloochening en burgerlijke bedrij vigheid de logie gebiedt geloofsverzaking, oefent dwang uit en betracht niets dan zelfvol doening en wereldsch genot. Sedert vijftig jaren, ziet men de logiën meer ieverig aan 't werk dan ooit. Moe vele omwen telingen, hoeveel puinhoopen, hoevele gewel dige omtuimelingen van tronen hebben wij niet te zien en te bestatigen gehad En de vervol gingen tegen Paus, Bisschoppen, priesters, kloosterlingen en katholieken ingespannen met welken helschen drift en haat werd alles niet ten uitvoer gebracht Overal en in alles wor den wij de verderfelijke en heerschzuchtige werkingen der moortelbroeders gewaar. Het 8-45/ 6-45/ Exp. 9-48/ Brugge, Oostende. 7-55 Exp. 3 kl. 9-41 12-21 12-40 0-00 dir. 3 08 El* 2' 3* kl. 6-38 Doornyk, Mouscron, Kortryk, Ryssel langs Gend) 8-45 12-21 12-40 3-08 3-37 Exp. 6-01 6-39 Doorn. Mouse. Kortryk, Ryss. (langs Alh) 5-52 7-30 8.11 E. 3 klas tol Denderleeuw 12-00 '2-51 5-S8 Nmove, Geeraerdsbergen, Lessen, Alh 5-52 7-30 8-11 E 3 kl. tol Denderleeuw i2-00. 2-51 5 58 9-16 Bergen, Quiévrain 5 52 7-30 8-11 E 3 kl. tot Denderleeuw 12-00 2-51 5-58 Enghien Braine, Manage, Charleroi, Namen langs Geeraerds bergen 5-52 7-30 8-11 E 3 kl. tot Denderleeuw 12-00 2-51 0-00 5-58 Herzele, Sottegem, Nederbrakel en Ronsse, langs Erpe- Meire. 4.58 7.35 12.18 6.03 Moorsel,Opwyck,Mechelen,Antwerpen 5,03 9,08 3,19 6,16 letter d langs Denderleeuw. Cniqne Stinm. RAAR AELST UIT Ath 6.48 10.24 1.18 4.06 7.57 9.15 Antw. 5.15 6,29 9,13 E 3 kl. 9.53 10.50 E. 3 kl. 12-22 1.10 en 3-07 E.3 kl. 4.15 5.54 6.50 en 8-25 E. 3 kl. Brussel 6.20 direct 7.18 E 3 kl. 7.31 9.00 11.08 11 55 1-56 3.00 E 3 kl. 4.53 5.58 dir. 7.19 8 40 9.52 E. 3 kl. (des zondags 11.46) Dendermonde 4-10 'szaterd. 7.07 9.42 11.34 2.27 5.28 8.26 9.14. Geeraerdsbergen 7.27 11.05 2.00 4.50 8.39 9.51 Gent 6 35 7.39 E 3 kl. 7-46 9.43 11.07 12.31 E 3kl. 1 58 4 14 (4.39 's zondags) 5.06 8.11 dir. 8.26 9.45 E 3 kl. Lessen 7.09 10.45 1.42 4.29 8.24 9.35 Lokeren 8.33 8.43 10.57 1.46 4.44 7.55 8.45 Ninove 7.55 11.33 2.i8 SAS 3.07 10.19 Oostende 5.35 6.20E.3 kl. 9.08 11.12 11.56 en 2.53 E 3 kl. 6.05 maconnismus mag te recht geheeten worden een genootschap van lieden verbonden door hunnen ouderlingen haat tegen God en alles wat van verre of van nabij zijne Kerk raakt en ook door hunnen onverzadelijken dorst naar eer en winstgevende ambten, en wereldsche genietingen. - Wat wonderlijk is, 't is dat de openbare mach ten, Stalen, Keizers,Koningen, ministers, land bestuurders, wetgevers, enz., enz., het macon nismus, hunne gezwoorne vijand, in de hand werken, en zich aldus tot den hatelijken rol van handlanger vernederen. Wat elkeen ziet, zien zij nietwat elkeen hoort, hooren zij niet wat elkeen vreest, vreezen zij niet.... Integen deel zij denken iets goeds verricht te hebben voor het algemeene best en den vooruitgang met de bevelen van 't maconnismus stiptelijk uit te voeren. De Kerk alleen verspert den weg der tru- weelgasten en van daar hunne woedende gramschap tegen Haar. Hoe vreeselijlc hoorde ze men niet lieren, bulderen en vloeken toen Z. II. Leo XIII de encycliek van 20 april 1884, afkondigende door de welke hunne helsche plannen worden blootgelegd en de gevaren die hunne leerstelsels na zich zullen slepen den christene wereld met den vinger aange wezen Hoe schuimbekten zij niet van ra zende woede toen, in ons land, de onderwijs wet van 1884, een einde aan hunnen zielenroof kwam stellen Hoe nijdig zijn zij niet om ons, katholieken, alle vrijheid te ontnemen, omdat zij weten dat wij van die vrijheid ge bruik maken om de heilzame werking der Kerk te bevorderen en ons H. Geloof te bewaren Nu, hoe harder, hoe geweldiger de oorlog is dien liet maconnismus tegen de R. K. Kerk en tegen onze nationale instellingen voert, hoe meer wij ons moeten vereenigen om met sa menwerkende krachten, onze Bisschoppen, priesters en ministers ter zijde te staan en aldus zijne duivelsche aanvallen af te weren en zijne goddelooze plannen te verijdelen DE In eene der talrijke voorsteden van Weenen slapie eene dame peinzend voort en scheen aan een diep gevoel van droefheid overgegeven. Zij had zooeven de kerk van den H. Slcphanus verlaten. De sneeuw was in dikke vlokke gevallen, en bedekte als een wit laken den grond. Zij scheen hierdoor weinig ge hinderd te zijn, en giug langs de zijde van den Burg voort aldus noemde men te Wsenen het keizerlijk paleis. Bij den omkeur van eene straat bemerkte zij een jongsken, dat den ouderdom van twaalf ii derlien jaren kou bereikt hebben het leunde op eenen paal en weende bitterlijk. De bevalligheid van den knaap, de purperkleur, die door de koude zijne wangen bedekte, en zijne door snikken onderbrokene slem, maakte op de dame eenen zichtbaren indruk. Door medelijden be wogen trad zij onverwijld nader, nam de ijskoude Belastingen. Volgens de liberale pers, zijn «de klerikalen aan liet bewind gekomen om de lasten te ver minderen en zij doen bet niet. \Vi| denken dat dit inderdaad het doel moet zijn van ieder goed en volkslievend gouverne ment, en dus zeker van bet konservalieve, dat niet goed en volkslievend is in woorden, maar in daden. Ongelukkiglijk komen de «klerikalen altijd aan bet bestuur, in opvolging van de liberalen en deze hebben voor gewoonte zoodanig te regeeren, dat de kas altijd leeg is en liet land, als zij weggaan, krom gaat onder laslen en schulden. Wat zijn de konservatieven dan verplicht le doen Zij moeten de schreeuwende schuld, de gaten die de liberalen gemaakt hebben in de kas, trachten te stoppen, zooals nu weèr gebeurt door liet tegenwoordige ministerie. Nu wil men dat liet ministerie de lasten zou verminderen. Wij antwoorden dat zal gebeu ren zoo gauw wij de millioeueri schuld hebben betaald, die do liberalen hebben gemaaki. 01 zouden de liberalen willen dat wij hunne schulden niet betaalden Dat is misschien liberaal, maar niet loyaal. Met een woord, de i lasten kunnen nog niet verminderd worden, omdat onder de liberalen de kas werd leeg gepompt. hand van het jongsken in de hare, en vroeg hem deelnemend de oorzaak van zijne droefheid. Gij schijnt niet geboren te zijn voor het beroep dat gij uitoefent, zegde zij lot den knaap, toen zij i hem, beschroomd, eenigen onderstand boorde af- smeekon. j O, zeker niet, mevrouw, antwoordde de knaap, S terwijl hij diep zuchtte de ongelukken alleen van i mijne moeder hebben mij daartoe kunnen noodzaken, j En welk is dan uw vader mijn arm kind j Mijn vader is een fransebman, mevrouw. I Een franschman te Weenen en uwe moeder Mijne moeder is eene duitsche. Zij leefde ge lukkig in eeDonbekrompen toestand, want mijn vader was een goed werkman; maar degebeurtenissen van Frankrijk hebben hem gedwongen van weder le ver trekken. En sedert dien tijd, voegde er hetjongs- kens luid snikkende bij, is mijne moeder van droef heid ziek geworden zij heeft al hare hulpmiddelen uitgeput, en heeft dezelve door haren arbeid niet kunnen hernieuwen. En dan helaas ontbrak ons brood. Dit kon ik niet langer meer uitstaan. Toen ik mijne moeder zoo droefgeestig en zoo verzwakt zag, heb ik mijnen jongeren broeder bij haar gelaten, en ben de woning uiigeslapt, om aan de voorbijgangers de hand tol eene aalmoes uit te steken Maar lol nu toe zijn allen onverschillig aan mijn lijden, aan mijn ongeluk gebleven. Arme kleine, zegde de dame, ziedaar, draag dit Landbouw. Van Wege het nederlandsch Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde in de provincie Utrecht, zal in Februari te Rotterdam eene tentoonstelling van zaaigraan gehouden wor den. Dergelijke tentoonstellingen, loopend over een of een paar bijzondere vakken, kunnen nog hun nul aanhebben. Er is van den eenen kant middel om ze ernstig en volledig te maken van den anderen kant beslaat er ook mogelijkheid om ze op praktische wijze na te gaan. Vak tentoonstellingen weze het doelwit van besturen of bijzondere maatschappijen. Terwijl vorige jaren rond dezen lijd, op veel plaatsen in de Betuwe en Maas-en-Waal (Nederland) liet tabakgewas reeds was ver kocht, hoort men tot heden volstrekt van geenen handel. Voor veel planters, die het geld goed zouden bezigen, is het uitblijven van tabakhandel eene grooie teleurstelling. Een hollandsch blad meldt liet volgende In het afgeloopen jaar is in Gelderland en Overijsel de veestapelji'zeer uitgebreid, door dien liet buitenlend geene inkoopen deed. Dien tijd maakte men ten nutte, door zich bijzonder op de teelt toe te leggen, ten einde, zoodra er weer koopers mochten komen, van prachtig vee voorzien te zijn. Tot hu toe bepaalden de buiienlandsche inkoopen zich alleen tot jong fokvee. De overige soorten genieten weinig vraag. 't Volgende geknipt uit een liberaal blad van Brussel toont ons aan welken eerbied onze liberalen hebben voor de vrijheid van geweten van een ander. Hier en daar treft men nog eene onderwij zeres in de stad aan die van tijd tot tijd eens naar de kerk of te bichten gaat. Luistert nu wat een der meestgelezene brus- selsche liberale dagbladen daarover schrijft Officieele onderwijzeressen moeten niet meer naai-de kerk of te biechten gaan. Zulke kwezels met men afzetten en vervangen door andere onderwijzeressen, voor de welke men niet te vreezen heeft dat zij degenen wier brood zij eten zullen verraden. Dus als een liberaal naar de kerk of te biechten gaat, verraadt hij zijne partij Hoort ge dat, geëerde lezers en dan dur ven de liberalen nog beweren dat het eene lastering is hen van vijandschap tegen de reli gie te beschuldigen.... O gi liberale kluchtspe lers Af voor de psisloors. De Flandre libérale maakt wat kromme sprongen rond de cijfers door hel Journal de Bruxelles aangehaald, betreffende de hulpgel den aan de kerkfabrieken, welke thans v^el minder bedragen dan die welke de heer B;>ra zelve verleende, eer hij zich op de geestelijk heid begon te wreeken over de mislukking der ongelukswet. Al die kromme sprongen,zegt het Journal de Bruxelles, doen niets af van het volgende on betwistbaar feit goudstuk naar uwe moeder, en zeg mij waar gij woont Vreugdevol schudde de knaap de sneeuw van zijne kleederen, en liep opgeruimd heen, na zijne onbe kende weldoenster, met hoofd en handen meermalen zijnen ïnnigen dank te hebben uitgedrukt. Maar zie eens, sprak deze, hij loopt heen, zon der mij do hem gevraagde inlichtingen gegeven te hebben. Dadelijk riep zij hem terug en zeide Maar zeg eens vriendje, gij bebt mij niet gezegd waar gij woont O, mevrouw, sprak de knaap beschaamd, dat 's waar; dal had ik door mijne grooto vreugde vergelen. Mijne arme moeder was zoo ziek, toen ik baar ver liet, en daarom ben ik zoo gehaast, om haar weder te zien, en haar eenige vertroosting en dit bliDkend goudstuk te brengen Zeer wel, mijn kind, zeer wel 1 en gij zegt dus dat zij woont Op den hoek van de keizerlijke straat, bij het paleis Esfrhazy, in een oud huis op de vierde ver dieping Dat is nog al hoog niet waar Dal komt er niet op aan, mijn jongen maar hoor eens, gij zegt dal uwe moeder ziek is Ja, mevrouw En dal zij eenen doktor noodig heeft Och ja zij lijdt zoo zeer Welnu, loop dan eerst achter de Slephanuskerk; vraag daar naar het hotel van doktor Slernn, en ver uit Gent naar Moortzeele, Sottegem, Geeraerdb., Enghion, Brain*» ifComte 5.52 8.12E 8.52 11.18 2.20 5.40 6.59 UIT GEERAERDSBERGEN NAAI J; Maria-Lierde,Sollegem, Moortzeele en Gent, 5.15 vryJ, 7.21 8.35 dir. 9.54 11.58 4.48 5.50 E 8.5! uit Denderleeuw naar Haellerl, Burst, Herzele, Sotteg. Audenaerde, Aosegem Kortryk, 6.U3 0.00 9.01 12.55 6.11 7.20 direct. uit Sottegem langs denderleeuw naar Aalst (5.38 's Zaterd.) 7.50 12.06 1.48 5.00 7.51 Uit Sottegem'langs Erpe-Meire. naar Aalst (5.38 's z 8.00 12,53 4.45 9.11 Uit Ronsse langs Nederbrakel, Sottegem, Herzele en Erpe-Meire naar Aalst 6 59 12.00 3.40 8.05. ui" .Antwerpen (zuid) naar Opwyck, Moorsal en Aelst: 5,45 10,04 4,17 7,12 IWUUUMII M ,|,M.•n.imvmmi Het tegenwoordig gouvernement dat twee millioen meer uitgeeft dan in 1878 voor het lager onderwijs, geeft 790,000 fr. minder uit dan in 1878 voor de behoeften van den katho lieken eeredienst. Het weet dus aan zijne genegenheid voor den godsdienst der meerderheid het stilzwij gen op te leggen, in tegenwoordigheid van den erbarmelijken toestand der geldmiddelen, achtergelaten door zijne voorgangers en wel ken het reeds zoo aanzienlijk heeft verbeterd. Wat de Flandre betreft, wier opstellers ieder meer trekken van het gouvernement, dal zij uilschelden en beleedigen, dan tien pas toors te samen; zij zou de eerste moeten zijn om te zwijgen van het geld uit de staats kas.... dat al naar de pastoors gaat. Vergadering te Haeltert, op Zondag 10 Januari 1886. De aangekondigde Vergadering van landbou wers te Haeltert op zondag 10 dezer heeft den allergrootsten bijval gehad en werd door om trent de 400 landbouwers van 27 gemeenten uit de kantons Herzele, Aelst en Ninove bijge woond. Na eene aanspraak van den heer Voorzitter, De Vuyst, Burgemeester van Borsbeke, en kruimige redevoeringen door de leden van het voorloopend Komiteit, heeft de Vergadering de inrichting van eene Landbouwerskring vastge steld met verbinding aan de Belgischen Bond te Brussel en twee afgeveerdigden benoemd te weten M. K. Dooreman te Burst, en J. Vaer- man te Denderleeuw, Eene petitie, ter ondersteuning des voorstels van MM. Dumont en cons, aan de Volkskamer, met bijvoeging van inkomende rechten op Granen, Zaden, Vlas, enz., werd na lezing aangenomen en met 200 handteekens ter zitting zelve bekleed. Deze Boerenlanddag werd onder eenen ongehoorden geestdrift bij de landlién gesloten en iedereen beloofde het zijne bij te dragen, om aan de verdrukking van den Land- bouw en den Buiten een einde te stellen, i Wij laten hier de petitie volgen waarvan i hooger spraak j$.an de Heeren Voorzitters Leden X van de Wetgevende Kamers. Mijnheeren, De Wdergeteekenden, allen landbouwers en eigenaars, wonende in het Arrondissement Aelst. in Openbare Vergadering te Haeltert op Zondag 10 Januari 1886, aangezet door den j steeds aangroeienden crisis van den landbouw, 1 wenden zich eerbiedig tot UE. om hulp en i krachtdadigen bijstand te bekomen, i Nooit liep den bedrukten toestand van den landbouw meer dan nu over boord geene teelten zijn meer winstgevend de granen zijn op min dan de helft der vroegere prijzen ge daald boter, hoornvee, zwijnen en paarden, die tol heden als reddingsplank aan den land bouw strekten, hebben nu ook den algemee- nen afslag ondergaan en de vernieling der aanzienlijkste onzer nationale nijverheden is onvermijdelijk, indien het Wetgevend Korps geene spoedige en ernstige maatregels neemt. Het landbouw-onderwijs.de afslag der pach ten die overal toeneemt, en de verbetering der teelten kunnen, met der tijd, wel eenige ver zachting aan den landbouw verschaffen, maar de redding is elders te zoeken. De kanker die aan het hart van den landbouw knaagt, bestaat in den overgrooten invoer van zoek hem van vvege... Maar neen, geef hem dit kaartje en verzoek hem zoo spoedig mogelijk uwe moeder te komen bezoeken. Gij bebt mij goed ver staan, niet waar, loop nu maar been. En de verheugde knaap, denkende aan zijne goede kranke moeder, snelde met verheugd hert heen, en was weldra uit hel oog verdwenen. II. i Op den dorpel der oude woning gekomen, klom de dame langzaam en met moeite de trappen der vier verdiepingen op, even als iemand die aan iets derge lijks weinig gewoon is. Zachtjes klopte zij aan de deur van een vertrek. Een kind dal omtrent vier jaar oud scheen te zijn, deed de deur open en leidde haar zonder verdere plichtpleging, in het kamertje zijner moeder. Op het zicht van het armoedig verblijf, was de dame door medelijden getroffen de zieke die geene hulpmiddelen meer bezat, had langzamerhand hare juweelen, hare meubelen, haar lijnwaad, en zelfs.de noodzakelijkste voorwerpen verkocht. Men zag er niets dan eene armoedige legerstede, twee Stroozak- ken, die voor bedden der kinderen dieilden, een oude la fel en drij vermolmde stoelen En echter was alles rein en zindelijd ie midden der diepp ellende. Zij naderde het bed der zieke, die op het gezicht j der vreemde dame verbaasd opzag. Deze zegde dat zij haren kranken toestand bij toeval vernomen had, vreemde landbouwvoortbrensels welke daar door op onze markten tot op eenen waren spotprijs gebracht zijn. Deze invoer wordt in overzeesche streken aangevuurd door de bevrijding van lasten voor den landbouw, door den geringen prijs der verzendingen, door het gemakkelijk gebruik van alle slach van landbouwtuigen en door den rijksten der bodems. Hij wordt bovendien voornamentlijk naar België gericht waar de uitheemsche voort brengers vrijen toegang ontmoeten en daardoor hunne prijzen kunnen verminderen in evenre digheid van het bedrag der inkomende rechten welke hun daar worden gespaard en elders worden opgeleid. Het is legen dien geweldigen invoer, nog van wege ons Staatsbestuur bevoorrecht door hulpgeiden aan de zeevaart-maatschappij ver leend, dat onze landgenooten te worstelen hebben Hoe zoude den vaderlandschen landbouw het kunnen volhouden, hij die in België onder de laslen bezwijkt. Terwijl liet vreemd vee, de vreemde granen, de vreemde klassen, zonder eenige rechten te betalen België vrijelijk bin nen stroomen, kunnen vvij geene teelt, geen dier van welken aard ook, voortbrengen, waar de Staat, bij vorm van alle slach van belastin gen, geene acht en half per honderd der waarde op afneemt. De vreemde voortbrengers zijn vrij van lasten, de vaderlandschelandbouwers wor den er onder verpletterd. En terwijl de nationale landbouw in België zoo ongunstig wordt behandeld, kan hij nergens de grenzen over of hij stoot zijne voortbreng sels tegen inkomende rechten. Achteruit ge dreven in zijn vaderland, wordt hij daarbij verstooten op den vreemde. Is het dan te verwonderen, Mijnheeren, dat de landbouw kwijnt en sterft, en dat de land bouwers en eigenaars tot UE. jammerklachten sturen Mochten UE. ze eindelijk aanhooren en de maatregels nemen die alleen in .slaat zijn den landbouw te redden, namentlijk 1® Het stellen van inkomende rechten op paarden, vee en vleesch op de vreemde vlas sen op de vreemde tarwe en rogge en op deze granen ten minsten van drij franken per hon derd kilos en op de bloem in evenredigheid. 2" Het uitsluitelijk gebruik van den opbrengst dezer inkomende rechten tot alle maatregelen welke voor den landbouw noodig of nuttig zouden kunnen zijn, zooals herziening en vermindering der kadastrale schattingen, ver mindering der grondlasten, verdwijning der belastingen op den inlandschen tabak, uitvoe ring van nuttige landbouwwerken, verbetering der buurtwegen, vermeerdering van het ge meente-fonds, inrichting van landbouwscho len, enz. Ziedaar, Mijnheeren, onze vurige wenschen En wat zoude UE. kunnen beletten dezelve in te willigen Is het't zoogezegd staalkundig stelsel van den libr© écliange, die voor zekere tijden kan goed bevatten, maar die in de huidige tijdsomstandigheden aan den landbouw niets anders kan aanvoeren dan den ondergang en den doodstrijd Is 't het belang van zekere groote handels huizen, aan wier rijkdom het overige van het land zoude moeten geslachtofferd worden Is het eindelinge het belang van de lagere volksklas, van den werkman en zoo vrij was geweest, haar te komen bezoeken. Arme vrouw, sprak zij verder, het schijnt mij toe dat gij hevig lijdt. Waar gevoelt gij de meeste pijn -- Helaas, mevrouw, antwoordde zij, ik vrees dat de dood alleen mij van mijn lijden zal kunnen verlos sen. Hier lijdt ik hel meest, voegde zij er bij, terwijl zij naar haar hoofd en haar hert wees, en dat geneest niet. O, mijne ongelukkige, mijne armo kinderen, wat zal er dan van u geworden Goede vrouw, gij moet trachten, ten minste voor hen, een leven te verlengen dat hun zoo dier baar is, zegde de onbekende maar ik zie uwen man niet waar is hij In Frankrijk,mevrouw, waar hem familierampen hebben terruggeroepen, en ernstige gevaren hem bedreigen. Misschien is hij reeds voor mij en voor zijne kinderen verloren. Gevaren sprak de onbekende, terwijl onwillens eene huivering in haar ontstond, gevaren... in Frank rijk en van welken aard Helaas, goede mevrouw, zijnen vader, aan Lodewijk XVI innig verkleefd, heeft men gedood, ii een oogenblik dal hij hem wilde verdedigen mijn man zal reeds zijn voorbeeld gevolgd hebben, of zal het weldra volgen, en er hetzelfde droevig uiteinde vinden. En ik, arme weduwe, zonder, geld, zonder werk en te krachteloos om werk te zoeken, ik zal hier van kommer en elleode sterven. Wordt voortjtcffl.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 1