Verwereldlijking. In de leste zitting van den gemeenteraad van Bergeu heeft het verslag van M. Harmig- nies bewezen, dat in minder dan twee jaar, het verwereldlijkt weezenhuis 55,000 fr. meer kostte dan toen het door geestelijke Zusters werd bestuurd. Onder zedelijk en stoffelijk oogpunt staat het er in dat gesticht al niet beter meêmen gedenke de tribulatiën van Mad. Moïse, die voor de rechtbank eindigden. Het verslag meldt.dat niemand zondags naar de Mis ging, dat er van geen godsdienst, nock van moraal sprake was kortom, de afstraf fing, welke de oud-bestuurders der hospiciën hier oploopen, is streng, maar verdiend. Te vergeefs heeft M. Englebienne eene open bare beraadslaging gevraagd de straf moest openlijk zijn, aangezien het bestuur aan.zijne plichten was tekort gebleven. Dezelfde open baarheid werd door een liberalen raadsheer gevraagd doch men moffelde dat ding al heel gauw achter de gesloten deuren. Is dat geheim wel heel eervol voor de ver wereldlijking Ons dunkt van neen. Als men zoo'n bestuur niet openlijk durft bespreken moet het niet heel aanbevelensweerdig zijn De toestand in Holland. Het nederlandsche blad Ons Noorden, bevat nog al curieuse bedenkingen over den toestand in Holland, en namelijk in de noorderlijke gewesten, Het kan nuttig zijn dat eens te vernemen, al behandelt het den vrijhandel voorzeker op te ruwe wijze. Wij nemen groo- tendeels over wat Ons Noorden schrijft Wat heeft de schijnschoone vrijhandel al ellende te weeg gebracht; wat al werkplaatsen heeft hij niet genekt die eertijds bloeiende waren Wat al werklieden maakte hij werke loos, wat al huisgezinnen broodeloos; wat al welvaart vernietigde hij Ja, de omstandigheden waarin ons Neder land zicli bevindt, maken het noodig, het ver keerd stelsel van den vrijhandel te laten varen; immers die omstandigheden zijn hoogst treurig, en het stelsel van vrijhandel is er de schuld van. Wij geven 't bewijs van hetgeen wij zeg* gen. Tot over eenige jaren was in de provincie Friesland het schaatsen maken eene belang rijke nijverheid. Menige werkman deed het geheele jaar niet anders. Voor veel auderen was het verveerdigen van schaatsen-houten een middel van bestaan gedurende den winter of in slappen lijd. Hel was, in 't korte gezegd een ware toevlucht. Maar, wat is er gebeurd Duitsche nijve- raars hebben eens een paar friesche schaatsen goed afgekeken de grondstoffen, ijzer en beukenhout, hebben zij in overvloed bij de hand, en zij verveerdigen nu de friesche schaatsen, welke zij bij duizenden paren vrij invoeren en aan onze winkels leveren 't Spreekt van zelf, dat die nijverheid nu in Friesland op den rug ligt. De concurrentie heeft haar gedood trouwens de duitsche schaatsen worden machinaal gemaakt, en de fabriekarbeid komt natuurlijk belerkooper als de handenarbeid. Zelfs zou het mogen gezegd worden dat de vreemdeling, hier ter zaak, beschermd wordt tegen den eigen landgenoot de vreem de is vrij van alle recht, de landgenoot moet patent betalen. t Zoo'n toestand moet eventwel niemand verwonderen, want dat is scheering en inslag van den vrijhandel. Hetzelfde ondervonden onze steenhou wers. Vroeger was de invoer van bewrocht steen met 10 ten honderd belast, de ruwe steen met 3 ten honderd. Nu is de invoer volkomen vrij. Is er wel éene steenhouwerij in ons land, welke door de gevolgen van den vrijen invoer niet geleden heeft? De bloeiende werkplaatsen van weleer sukkelen, en waar vroeger voor 40 man werk was, is er nu nauwelijks werk voor 10 PZiet maar toe waar gebouwd wordt. De steen komt kant en klaar toe uit Belgiën of uit Duilschland, en onze eigene werklieden staan er op te kijken met de handen op den rug En onze houtzaag-molens, zoo talrijk in schier alle deelen des lands, wie kaï; ze zonder deernis aanzien 't Was daar al vrolij ke bedrijvigheid eertijds, 't was er leven en vertier, en dat alles is nu verdwenen, door den vrijen invoer van gezaagd hout uit Noor wegen en Zweden Eu 't is genoeg geweten, als de onderne ming kwijnt, dan zal de arbeider er geene zijde bij spinnen M Hanssens en het Vlaamsch. De eenige Waal, die in de kommissie zat, om het voorstel-Coremans te onderzoeken be treffende het gebruik der talen voor het ge recht, werd als verslaggever aangewezen, M. Hanssens neemt de rechtveerdigheid aan van het grondbegin en geeft alzoo een lermen kaak slag aan dat deel der brusselsche liberale pers, welke den Vlaming alle recht ontkennen wil. Wat het ontwerp zelve betreft, dit hebben wij onze lezers reeds vroeger meêgedeeld. De cen trale sektie roept tevens de aandacht in op hetgeen ervoor de krijgsraden gebeurt, waar het voorloopig onderzoek dikwijls gedaan wordt door officiers die geen woord vlaamsch verstaan, terwijl de beschuldigde alleen die taal verstaat. Hierover zal er een wetsontwerp door M. Jacobs neergelegd worden, 't Is meer dan noodzakelijk Maandag 7 Februari. Groot Con cert, ten voordeele der werklieden zonder werk, gegeven door de Koormaatschappij Ste. Cecilia, gevestigd ter afspanning In den Meiboom Wij laten hier 't programma volgen PREMIERE PARTIE. 1° Der Freischütz, ouverture pour piano el harmonium, par Messieurs E. Scheerlinckx et Charles Roels. Weber. -2° Souvenir de Madrid, fantaisie pour hautbois, éxécutée par Mr. Steegmans. Soler. 3° Air de Z&mpa, chanlé parMr F. D. H. Herold. 4° Fantaisie sur unc mélodie de Chopin, pour flütc, éxécu- tée par Mr L. üe Winter. De Meerssëman. 3°Cavatinede Luoie de Lammermoor, chantée par Mine E. D. L. Donizetti. 6° Duo concertant sur Guillaume Tell, pour fliite et haut bois, éxéculé par Mr De Winter et Sleegmans. Rossini. DEUX1ÊME PARTIE. 1° Fantaisie sur les Huguenots, pour harmonium et piano, par M" Roels et Scheerlmckx. Mexerbeer. 2° Fragments de l'opéra Jerusalem Verm. A. Chceur d'Eglise. B. Scène pour basse et choeurs. C. Polonaise pour soprano. D. Chopur des pclerins. E. Air de ténor. F. Grand duo pour soprana et ténor. G. Marche Triomphale. H. Trio pour soprano, ténor et basse. I. Choeur final. Solistes Mme E. D. L., M» J. G. et E. L. Prijzen der plaatsen: Eerste 2 frank tweede 1 frank. Werkmans-Crisis te Aalst. Wij vernemen dat M. Frans Moyersoen, Ge meenteraadslid onzer stad. komt in te schrij ven voor duizend brooden van 4 kilogram uit te deelen aan de armen, door de zorgen der Sociëteit van den H.Vincentius ft Paulo. M. Moyersoen gunt verder nog 200 brooden aan de armen der gemeente Erembodegem. Het Concert ingericht door de heeren Offi cieren van de Pupillenschool des legers, en 't welk Zondag 11. ter groote feestzaal van 't Stadhuis werd gegeven heeft de som van 800 franks opgebracht. Deze som werd den heer Leo Gheeraerdts behandigd. In naam onzer werklieden sturen wij onze beste bedankingen den heeren Officieren toe. WETTELIJKE BESLUITEN. Verleden week hebben wij vergeten te mel den dat, bij koninklijk besluit van 2(5 januari 1886, den heer Isidoor Bauwens, komt benoemd te wor jert als geneesheer, rang hebbende van onderluitenant, bij het vrijwillig Pompiers korps onzer Stad, in vervanging van den heer B. Podevyn, overleden. Bij koninklijk besluit van 1 Februari 1886, worden benoemd tot leden van den militie raad van 't arrondissement Aalst Burgerlijke leden Voorzitter M. Frans De Backer, provinciaalraadslid te Lede Plaats vervangers van den voorzitter MM. E. Lim- pens en G. De Vos, leden van den provincia- lenraad te Aalst en Erpe. Werkend lid M. Coppens, burgemeester te Lede Plaatsver vangers van het werkend lid MM. B. De Feyter en B. Verleysen, burgemeesters te Bambrugge en te Erembodegem. STERFGEVALLEN. Dijnsdag 2 dezer loopende maand is te Gent godvruchiiglijk overleden in den gezegenden ouderdom van 80 jaren, Dame ^ngeliiist VauAchte, weduwe van den beer «fan De IVaeyer, in leven Volksvertegen woordiger van ons arrondissement. De goede werken en vooral de noodlijdenden van Gent en Genlbrugge verliezen in de deugdzame overledene eene overtuigde beschermster en eene mildadige weldoenster. De eerzame overledene laat twee kinderen een zoon, M De Naeger notaris te Gent en eene dochter, Dame van M.Karei Van Vreckem, de achtbare Senateur van ons arrondissement. Wij vernemen het overlijden van den Eerw Heer Dominicus De Ryck, Pastor te Dcnder- hautem, overleden gisteren vrijdag 's morgens. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Zijn onderpastoor benoemd te Waarschoot, de E. H. Van de Rostync, onderpastoor te Bevere bij Oudenaarde te Erwc- tegem, de E. H. Van den Berghc, professor te Sottegcm te lievere bij Oudenaarde, de E. H. Van de Voorde, onderpas toor te Oudegem tc St-Martcns-Lierde, de E. 11. G. De la Croix te Oudegem, de E. H. Rommel, onderpastoor te Meu- lestede, en op deze laatste parochie de E. H. Van den Steene, priester in het Seminarie. ALLER HANDË NI EU VVS. Zie notarieel© annoncen 4de bladzijde. Loling voorde nationale militie. Maan dag had alhier de loting voor de nationale militie plaats. Moeten wij herhalen dal zoo als gewoonelijk onze straten hebben weêr- klonken van gezangen, die men te recht helsch gehuil en gelier mag heeten Wij begrijpen zeer goed dal de lotelingen dien dag, langs de stralen zingen en springen, maar is 't wel noodig dal zij vuile onzedige liedjes laten hoo- ren waarover een sapeur zou blozen en daar bij vloeken gelijk ware duivels En de poli tie vraagt men Wel deze is dien dag wat te veel verdraagzaam en daarbij zekere politie agenten zijn \erveerd van die gasten, gelijk hel maandag lest weêr't geval was. Onzes dunkenszou eene vervolging tegen die huilers van onzedelijke liedekens tot voorbeeld strek ken voor anderen en zou men die echte schan de zoo niet totaal uitroeien dan toch te minste grootelijks beteugelen. In den nacht van Zaterdag tol Zondag II. is een dief of zijn dieven, bij beklimming, bin nengedrongen ter woning van den heer Abel Bouideaux, geneesheer der Pupillenschool alhier. Een liaan en drij hennen van zuiver Cocinchinsche ras ter waarde van 25 franks werden geroofd. Een haan en 3 hennen van engelsch ras heeft men laten zitten. Men ver onderstelt dat men is binnengedrongen langs de onvoltrokken gebouwen der Pupillenschool. Donderdag, eenige minuten na vijf ure des morgens, word «mnscli onze stad gewekt door het angstige geklep der brandklop. Er was brand ontstaan ter hofstede van Felix Verleysen, landbouwer, ten gehuchte Mtjlbeek.-Brusselschen steenweg, omtrent de olieslagerij van den heer Eugeen Callebaut. Rond 4 1/2 ure aanstook Veileysen zijne stoof en bijna onmiddelijk daarna bemerkte hij dat de zoldering in brand stond. Weldra werd bet noodsein gegeven, al de pompiers der ge buurte, die nog al talrijk zijn en de geburen snelden toe- Onmiddelijk zette men zich aan 't werk terwijl de eenen het verslindend element bestreden,waren de andere aan 't red den van 't geen nog te redden was. Niettegen staande de moedigste pogingen kon men den voortgang des vuurs niet beletten en de twee aanpalende werkmanswoningen wierden op hunne beurt door 't vuur aangetast. Uit hoofde van te late verwittiging en ook van den grooten afstand, kwam ons Vrijwillig Pompiers, te laat op het ramplooneel aan liet moest zich bepa len bij het blusschen der brandende gebouwen waarvan niets is blijven slaan dan de muren. Een deel van den huisraad is gered gewor den. De gebouwen, eigendom der echtgenote Ver leysen, alsook de meubelen waren verzekerd bij de maatschappij L' Escaut. De schade wordt berekend op ongeveer 1500 franks. De huisraad der bewoners van de twee werkmanshuisjes waren niet verzekerd. De schade wordt berekend voor de Wed. Claessens (Zeepers) op 250 franks en voor Frans Verleysen, op 70 franks. Woensdag 11. moest alhier een jong paar in den echt treden. Het huwelijk kon niet vol trokken worden in de afwezigheid van den va der des bruidegoms. De man was ziek en lag m 't hospitaal. Het huwelijk voor acht dagen uit stellen dat vond men onmogelijk. Wat deed men Tegen de bevelen van den heer genees heer welke er zich legen verzette dat de zieke het hospitaal zou verlaten, ging men hem halen en voerde men hem op eenen kruiwagen naar 't Stadhuis. Het huwelijk kon dan voltrokken worden, maar weinig schilde hel of men moest terzelfder tijde een akt van overlijden opstel len. Men rekent dal gedurende deze loopende maand februari, in onze stad, niet min dan een 25 tal huwelijken zullen voltrokken wor den. Deze huwelijken zullen ten meerderen deele aangegaan worden door garentwijnders. Die menschen vreezen den slechten tijd en de crisis niet. Advies aan 't Bureel vau welda digheid. Deze week boden zich alhier ten stadhuize twee paren aan om te trouwen de toekom stige bruidegom van het eerste paar kende alleen den naam zijner moeder niet en, de toe komstige bruid van bet tweede paar wist niet waar of wanneer hare ouders overleden waren, niettegenstaande zij \erwanten heelt die haar hieromtrent kunnen inlichten. -- Op Woensdag 24 Februari 1886, 's mor gens ten 11 ure, wordt, ter Beurze an Brussel (zaal der syndicale vereeniging), in liet open baar aanbesteed de vergunning tot heileggen en exploiteeren van een telefoonnet in de stad Dendermonde en in de omliggende steden en gemeenten, (Aalst, Sint-Nikolaas, Lokeren, enz.) (Medegedeeld.) Moord op vijf personen. Maxen- zele is een klein dorp op den steenweg van Assche naar Dendermonde, dal slechts een duizendtal inwoners telt. Daar heelt in den nacht tusschen maandag en dijnsdag eene misdaad plaats gehad, die op den beruchten Tropmahn doet denken. Ziehier wat een brusselsch blad zegt Te midden van het dorp woont in de nabij heid der kerk Cornelis Buys, kuiper, mei zijne vrouw, zijn schoonbroeder en schoonzuster en 1 kinderen. Buys is 32 jaar oud. Men zegt dal hij zich min of meer aan den drank overgaf. Dijnsdag, rond 3 ure 's nachts, kwam Buys aan de schrikkelijkste aandoening ten prooi, met een zijner kinderen op den arm, bij een der buren aankloppen, zeggende dat men zijne vrouw, zijn schoonbroeder en zuster en twee zijner kinderen vennoord had. Men meende eerst met een zinnelooze te doen te hebben, maar bij voegde er bij dat twee onbekenden in zijn huis waren gedron gen, en die vreeselijke slachting hadden aan gericht. Ia een oogwenk was de geheele gemeente te been. De dorpelingen richtten zich in het hol van den nacht naar de bedoelde hoeve, waar hel schrikkelijk tooneel had plaats gehad. Laat ons meê binnendringen in die onge- lukswoning. Het portaal is tamelijk breed daar bevindt men zich voor een klein kamer ken waar een bed slaat, op hetwelk bet lijk der schoonzuster van Buys ligt hel is eene jonge vrouw van 27 jaar. Zij heeft eene wonde aan het hoofd en ganscli het aangezicht is bebloed. Gelijkvloers bevindt zich ook de kamer waar liet huisgezin Buys zich in den dag op houdt. In eenen hoek ziet men eene hangklok, wier gewichten verdwenen zijn. De omstandigheid, hoe onbeduidend zij ook schijnen, is van groot belang. Daar naast is de slaapkamer van het huis gezin Buys, waar men eveneens het lijk der vrouw op het bed vindt met eene wonde aan het hoofd en bebloed aangezicht. Het slachtoffer dat tamelijk struisch was, moet eene zware worsteling doorslaan heb ben, waarvan hare handen de onmiskenbare sporen dragen. Wij zijn riog niet aan het einde van den bloedigen inventaris. In dezelfde kamer bevin den zich nog de lijken van twee der kinderen, twee jongskens van 6 en 10 jaar. Een hunner schijnt voor den doodelijken slag weggekropen o( ten minste zich achter zijn broeder verscho len te hebben. Zij ook werden op dezelfde wijze gedood als de twee hooger genoemde slachtoffers. Ten slotte vinden wij op de bovenkamer liet nog vreeselijker verminkte lijk van den achten twintigjarigen schoonbroeder. Zijn hoold was geheel verbrijzeld, zoodat de hersens tegen den muur gespat waren. De gendarmerie van Assche, die aanstonds verwittigd werd, kwam ter plaatse terwijl men het parket van Brussel mei het gebeurde be kend maakte. liitusschen werd Buys ondervraagd. Aan de gendarmen, die hem wilden doen bekennen die vijfdubbele misdaad gepleegd te hebben, antwoordde hij van niets te weten, daar hij het huis bij zijne tehuiskomst, in dien toe stand gevonden had. Buys is echter kalm. In tegenwoordigheid der lijken gebracht, heelt hij uitgeroepen Arme kleinen Het is te denken dat de moorden gepleegd zijn met de gewichten der hangklok. Een der- zelven is nabij het bed van den schoonbroeder teruggevonden. De klok. van gewichten ont bloot, is op 2 ure 17 minuten blijven staan. Het is dus op dat oogenblik dat de moorde naar met zijn beulenwerk begonnen is. Nabij het bed der vrouw lag hel lestgeboren kind in zijn wiegsken. Dit arme schaap is ge spaard. Hel parket van Brussel, samengesteld uit M. Willemaers, prokureur des koniugs, Jot- trand, substituut, vergezeld van hunnen grif fier, is ter plaatse gebleven tot liet vertrek van den lesten trein naar Brussel. De magistraten hebben de plans der plaat sen in fotografie afbeeldingen doen maken. Zestien gendarmen van Brussel zijn ter plaatse om met de reeds daar zijnde gendar merie van Assche de orde te bewaren. gekomen en getrouwd. Hij bezat niets. De vrouw bezat in gemeenschap met hare zuster eene kleine hoeve. Toen de zuster, Melanie Van Buggenhout het voornemen te kennen gaf, in het huwelijk te treden, verzette Buys zich daartegen. Van daar onophoudelijke twisten, en eindelijk het ontwerp zich van hen te ontmaken en het alles alleen te bezitten. Anderen zeggen dat hij in eenen aanval van zinneloosheid gehandeld heeft. De opschudding door de misdaad te weeg gebracht, is onbeschrijfelijk. De nieuwsgierigen slroomen van alle kanten naar Moxenzele en de treinen zijn zoo vol volk, alsof er eene begankenis gehouden werd. Reeds dijnsdag avond had men den verdach ten dader van den vijfvoudigen moord met uil- jouwingen onthaald men had geroepen ahoe, slaat hem doodDat had nogmaals plaats dezen morgen. Buys werd om halflien door tien gendar men, mei het parket aan het hoold, terugge voerd. Hij heelt een onbeduidend gezicht, is bleek, heeft geen baard en is zonder krachtvol uiterlijk. Niets toont aan dat hij een zoo afschuwelijke moordenaar zijn zou als men zegt. Zoo als wij zegden was de beweging in het dorp onbe schrijflijk. Buys werd naar de herberg de Sier geleid, waar hij tot half 12 door den prokureur des konings ondervraagd werd. Na die ondervraging is men overgegaan tot de konfiontatie met de vijf lijken. Men beweert, doch wij geven dit onder alle voorbehoud, dal Buys maandag avond gezien werd met eene vrouw uit Lebbeke, met wien hij verdacht wordt in betrekking te staan. Bij de lijdingen, die reeds afgekondigd werden, is nog te voegen dat er geen gunstige berichten in omloop zijn over de familie Buys. De man scheen nog al een vriend van drank te zijn, en die noodlottige zucht moet hem reeds moeielijkheden toegebracht hebben in de diensten waar hij werkzaam was. Hij heeft onder ander gewerkt in de brou werij. De vrouw was niet gelukkig ener moeten nog al dikwijls oneenigheden hebben plaats gehad in het huisgezin. Welk is de reden van de misdaad of wordt als zoodanig aangezien, indien het waar is dat Buys als de dader kan beschouwd worden In dat geval, zegt men, zou men de reden vinden, in het voornemen, door het meisje van Buggenhout opgeval, om binnen kort te trouwen. Dat meisje bezat 1000 fr. en een stuk grond, men zegt 32 aren, ter weerde van 2000 fr.en Buys zou hiervan de uilbetaling moeten doen. Wij laten die gezegden voor het oogenblik i voor't geen zij zijn. Men voegt er bij dat Buys vooral dikwijls j twist bad met zijnen schoonbroêr Van Bug- genhout. Een ooggetuige, die van Maxenzele komt, vertelt dat hel gezicht in heihuis, alle gedacht van verschrikkelijkheid te boven gaatliet is een bloedbad en eene opstapeling van lijken, i die nooit uit het geheugen gaat. Men verneemt nog Buys had vier zakken tarwe verkocht, met j wier opbrengst bij kleine schulden moest betalen, Hij bad dien dag nog al gedronken en j ten 9 ure was zijne vrouw hem gaan opzoeken I in eene herberg den Appel. Hij weigerde haar te volgen. Ten 10 ure zag men hein op eene andere plaats, zeggende mijn liart brand, waarop een gebuer spottende zegde geef hem een glas mestpoel (Handelsblad.) (Nieuwe inlichtingen.) Hel is onmogelijk, den pijnlijken indruk te beschrij ven, welke de treurige lijding van den vijfdubbelen moord in hel 'and gemaakt beeft. Men spreekt ervan met zekeren schrik, met eene wordt tusschen de gendarmen binnen geleid. Mijn hart brandt af zegt hij, terwijl men hem doet neórzitien. Toen de onderzoeksrechters hem binnen ondervra gen kwam M. Willemaers,prokureur des konings aan. Kort daarna verschijnen de wetsdoktors Vleminckx en Lebrur.tegen den middag, wanneer de deur der herberg andermaal geopend wordt, verschijnt Puys. kalm, met de handen in de zakken, tusschen MM. Willemaers en Ketels, en gevolgd door MM Jourand, substituut Michiels, schepenc, de luitenant der gen darmerie Poodts, en den policio kommissaris der gemeente De treurige stoel gaal om de kerk heen, naar het huis der misdaad Voor de bedsteden gebracht, waarin de slachtoffers lagen, toont Buys geen spoor van aandoening. Door die magistraten begeleid, legt hij den weg door het iiuis af, welke, naar zijn voorgeven, door de moorde naars zou gevolgd zijr. vervolgens treedt hij weer «alm binnen, waar men hem nogmaals voor de slach toffers brengt Hij veegt de oogen af, maar weent niet. Daarna wordt buys, onder het geschreeuw en ge- jouw van hel volk, terug naar de Ster geleid, terwijl de wetsdoktors lot de lijkschouwing overgaan. Men begint met Melanie van Buggenboul, schoon zuster van Buys De andere kamer liggen de tweo kinderen met hun ne vermoorde moeder, welke leste nog den arni voor hel hoofd houdt, als wilde zij zich tegen den moor denaar verweren. Boven, op de plaats waar de schoonbroeder, Pieler Van Buggenhout, getroffen werd, vertoont zich ook het spoor van eenen strijd De geheele kamer is bebloed en het hoofd van het slaehlollcr is letterlijk verbrijzeld. De lijkschouwing geschiedt in de keuken. De lijken der slachtoffers werden op de groote tafel gelegd, de hooiden er van afgezonderd en naar Brussel gestuurd Men heeft vastgestfld dat eer.igen der slachtoffers door een ander moordtuig dan hel gewicht der hang klok gedood worden. Keil treurig voorval. Wij melden, dal Buys zich met kracht verzette legen het voorgenomen huwelijk van zijne schoon zuster Melanie Van Buggenhout. mei eouen wagen maker van Merchtom, Constant Van de Perre. L'cze jongeling, op zijn verzoek in tegenwoordig heid van hel lijk der arme Melanie gebracht, werd door eene hevige krisis overvallen. Hij mompelde een woord van afscheid en ging wankelend weg. De bevolking. De vijftien gendarmen, die van Brussel kwamen, bijgestaan door die van Assche, hadden alle moge lijke moeite om de bevolking te beletten tot geweld over te gaan bij het zien van Buys. Als wij hem krijgen, riep men, komt hij niet levend uil onze handen. Daar hel heiligdag (Lichtmis) was, hadden de landlieden niet gewerkt, en had bet treurige nieuws hen den ganschen dag iu de heibergen in den omtrek der kerk doen doorbrengen. Daardoor waren zij zeer opgewonden en zouden gewis den verdachte een slecht oogenblik hebben doen beleven. (Nadere bijzonderheden Buys is kort en gedrongen van gestalte en schijnt niet zeer sterk. Hij heeft sedert de moord zijn huis niet meer verlaten. Onophoudelijk lescht hij zijnen brandenden dorst met water en het eenige woord dat men van Item hoort, is van tijd tot tijd VerdrietVerdriet Men vertelt, zegt de Etoile dat hij met zijne vrouw goed overeenkwam en zijne zaken niet slecht gingen, maar niettemin blijft het open baar gerucht hem als den plichtige aanduiden. De kuiper, zegt men, was na het einde van soort van terughouding en men wensChl in zijn hart dat hel monsterachtig feit, het werk van eenen zin nelooze zij. Men kan bijna niet geloovcn dal zoo iets in ons land gebeuren kan Hoe komt het toch, vraagt men, dat Buys, die den naam had, goed met zijne vrouw overeen ie komen, thans door het algemeen gerucht openlijk als den moordenaar wordt aangewezen 't ls schier niet aan le nemen maar toch heeft nog niemand eemg vermoeden op iemand anders durven vestigen. Wat er van zij, ziehier nog eenige bijzonderheden over het treurig drama Buys, door hel parket, ondervraagd, houdt slaande dat twee mannen zich in zijn huis bevonden toen hij er binnenkwam De eene droeg een ronde hoed, de andere een baard. Zij dreigden hem le dooden, zoo hij een. kreet, liet hooren Toen, zegt hij, is hij iu onmacht geval len, en wanneer hij lot zichzelven kwam, heeft hij hel kind, de kleine Clementine, van 10 maanden oud, uil haar beddeken genomen. Dii beddeken slond tusschen het bed, waarop de vrouw en dal waarop de kinderen vermoord werden. Hij is toen mei het kind in den arm, door een ven ster weg gesprongen en hij de geburen om hulp gaan roepen. Do goede overeenkomst met zijne vrouw, zeggen sommige geburen. was maar schijnbaar. In 't geheim was hij gedurig is twist, en zelfs sloeg hij haar som wijlen. Hij verweet do vrouw le veel genegenheid voor hare familie le hebben, en deze le begunsiigen ten nadccle van hem/elven Volgens sdmmige getuigen, verzette die familie zich daartegen en vvisl zich tegenover zijne aantij gingen te verdedigen. Dijnsdag nacht, ten 1 uur, werd hij in de gevange nis van Sl-Gilles opgesloten, waar hij gerust geslapen heeft als iemand die dood moe is, et) een gerust ge- welen heeft Onderzoek Uc lijkschouwing. Nooit, zegt de wetsdoktoor, M. Vleminckx, nooit- gedurendc de 30 jaren dal ik de gerechierlijke onder, zoeken doe, heb ik zulk een afschuwelijk schouwspel bijgewoond nooit zag ik een zoo vreeselijk. en zoo aangrijpend tafereel als die vijf lijken met verbrijzel de hoofden. Het is omtrent 6 t/2 ure 's morgends. MM Peereboom en Geruzel maken de plans en de afbeeldingen van de kamer, waar het bloedige drama voltrokken werd. De werklieden zijn verplicht een deel van het dak weg te breken, om voldoende licht voor de fotogra fische operatie door te laten. In eenen hoek op een kasken slaal een klein tuiltje van oranjehloemen, en do zondagsche muls der vrouw verder tegen den muur twee platen de Verrijzenis en St-Jan de dooper. Boven de schouw een opschrift Geloofd zij Jesus Christus. Het vrooltjke gekweel van een lienlal vinken en kanarievogels, die in hunne kooien legen den balk hangen, sleekt al bij het treurig tafereel. De andere kamers hebben omtrent hetzelfde voor komen. Tc 9 1/2 ure houdt een rijtuig voor de herberg de zijnen diensttijd bij het leger, naar het dorp j Ster stil, en Buys, met de boeien aan de handen, De begrafenis der slachoffers heeft donderdag plaats gehad. Aieuwe ondervraging. Buys wordt terug in het huis der misdaad l gebracht. I Zijn gezicht behoudt dezelfde uitdrukking van i onverschilligheid. Terwijl hij de grijze oogen halfgeopend houdt, slapt hij met de handen in de zakken tusschen zijne geleiders voort, j Hij wordt nogmaals ondervraagd en houdt staande dat twee mannen, die hij daar gevonden I heeft, de moorden moeten gepleegd hebben Kent gij die twee mannen, vraagt de or- j derzoeksrechter. i Ik heb ze nooit gezien, is lie! antwoord. J Op verdere vragen drukt Lm hei .'edaeht uil, i dat die twee mannen wel reizei 1 nelLipper kunnen zijn, daar hij hunne rijtuigen in de na bijheid langs den weg heeft zien staan. I Daarop heeft het gerecht die kelellappers ondervraagd, doch allen hebben een alibi kun- I nen daarslellen. Verdere ontdekkingen, j !M. Peereboom heeft in eene vogelkooi nog I een geladen revolver gevonden, j Zou men op den duur niet zeggen dat het openbaar gerucht gelijk heelt, hem als den eeni- gen dader aan te wijzen, terwijl hij met de wapens die men gevon-len heeft, gemakkelijk een grooler getal kwaaddoeners had kunnen het hoofd bieden. TrclTcndc liulde M. de onderzoeksrechter Ketels heeft eergis teren morgeud in naam van het parket, eene groote violeltenkroon eu vier immortellen kro nen op de graven neêrgelegd. Aieuwe bijzonderheid. Onze lezers zullen zich herinneren dat de dor pelingen Buys reeds van den eersten dag vader- vermnorder noemden. Vulgens een gerucht heeft nu het parket last gegeven, het lijk van vader Van Buggenhout, de vader van vrouw Buys le onlgraven. Valere berichten. Men meldt ons. dat het parket eergisteren avond geheel onverwachts een bezoek te Maxen zele heeft afgelegd. Buys zou lijdeus dal bezoek met twee ketel lappers (bohemers) gekonfror.teerd zijn. Buys had gezegd dal een der moordenaars een baard en de andere een hoed droeg. Het signalement dal hij opgaf, kwam volko men overeen met dat van de twee kettellappers, van wien Buys een paar dagen te voren de wieg heeft gekocht, waarin het jongste kind sliep. De a'-me duivels zijn na ondervraging oogen- blikkelijk in vrijheid gesteld- Men verhaalt, dat een der wetsdoktors bloed op de band van Buys heeft gezien. Toen hij hem zulks deed opmerken, scheen hij een weinig ont hutst. Ilij deed de plek zoo spoedig mogelijk verdwijnen. De vader van Buys is kuiper even als de zoon bijden leefden in slechte overeenkomst met el kander. Üe ouderling lochent de mogelijkheid dei plichligheid zijns zoons niet. Buys had gezegd dal hij langs een venster was bu'len gevlucht. Niettemin heelt men de deur van het huis open gevonden. Men vraagt zich over al af. waar zich de twee mannen kunnen verscholen hebben, en welke de drijfveer der misdaad zou kunnen zijn? .lieuwe nnuhondiug. De Dien Public zegt de de vader van Buys verdacht wordt, meê de hand in de misdaad ge had te hebben. Waarschijnlijk zal hij vandag aangehouden of ten ininste verhoord wordeD. Generaal Pontus heeft maandag een be zoek in de militaire inrichtingen en gebouwen te Gent gebracht. Hij werd beurtelings door de verschillende generaals ontvangen. Des avonds heeft hij, evenals prins de Cararaan, minister van buitenlaudsche zaken, liet bal bij den gouverneur bijgewoond. Op dit bal was geheel de hooge wereld van Gent, of liever

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 2