KUNSTTANDEN, we_^_ zixinttzl HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF K AN A DA-BOOM EN, KOMMER SCHAPPEN, en van Huismeuhelen, Voordeelig te koop Verandering van woonst In. den Grooten Borstel, Aiili-liiimalliisiiialc W alle BOOMTEELT. Bernard Rainbeaux en C'% mr opening Tamllieclkumlige Inrichting JACQUES DE LEEUW Keizerkarelstraat N° 83, te GENT BERICHT. Te bekomen. TE KOOP. TE HUREN MAGAZIJN Bij uitscheiding van bedrijf TE HUREN IE ZEILT HTJIS Te bekomen in 'I groot en in't klein, TUAAN-SIltOOPvun d' VANNIER ffiipul! CauMmo Pi v> gcNS6*>' Compagnie Singer van New-York. Régénérateur universel des Cheveui Mme S. Allen, Voordeelig bericht. O^P *9t) SNELLE GENEZING PERU-GUANO ^'w\ L. Van den Ilende-Notelteirs. GRESHAM. II0U1JNS ET BRASSERIE A VAPBUR Houillekolen-Maatsehappij DU POIRE R Te huren terstond. Onmiddelijk gevraagd Aalst, Lange-Zoutstraat 6. Camille Praet, KS, GSgï Betteraaf-Pulpeu IKOFIPXIE worden geplaatst zonder iets aan den mond te ver anderen en zonder de oude worlets uit te nemen. M. TBENTELS, gebreveteerd tandmeester, i - te r« *d- plegen alle zaterdagen van 8 tot 12 ure bij M. Van der Stappen, Drogist, Kapellestraat, Aalst. RORST-SIROOP Breuken. Geen grijs haar meer I DE PIIJLLN DE ZALF mm i isaai OPENBARE VERKOOPING VAN HuimeubelsLnndbouwersalcmHooi, Strooi, Toemaat Mutsaard, Esschen koppelingen, en Loof te velde. te Aalst-Mijlbeke. De Nolaris Eeiuan te Erpe, zal op dijnsdag 16 Februari 18H6, oml uurslipi nanoen in hel openbaar verkoopen Namens den heer Pol. Podevyn, le Aalst-Mijlbeke I' Te zijnen huize aan den Watermolen, een on langs nieuw botervat roet stal, een botervat met wieg, eene nieuwe melkkuip, tweo melktobbens, waschkuipen. stambak, broodmouillc, stoelen, kerf zagen en verder gerief. Eene groote hoeveelheid hooi, strooi, toemaat, knoppelingen, mutsaard en'^esschen kappelingen. 2° 46 aren loof le velde. 3° to schoone en zuivere Kanadaboomen, geslaan te Aalst-Mijlbeke, in den dreef van den Watermolen van voornoemden heer Podevijn. Namens Jufvrouw Sylvie De Bièvre, te Aalst. 19 schoone een zuivere Kanadaboomen, gestaan le Aalst-Mijlbeke aan een perceel Meersch, op hel Pen- ningsveld, in gebruik bij den heer Severinus De Nil. Op gewone voorwaarden en lijd van betaling mits stellende goede en gekende borge. Bij Sterfgeval. MERKWAARDIGE VERKOOPING van Kristalen-Glazen-Porceleinen-Gleisen-Stee- nen en Aarden Paarden, Wagens en Karren, te Aalst, aan de Zoutstraalpoort. De Notaris L)E GHEEST, te Aalst, zal over en namens Julvrouw Colkta WIhWAUTERS, weduwe van den heer Franciscus Roggeman, en over dezes kinderen en erfgenamen, in hun Woonhuis en Magazijnen, te Aalst, aan de Zoulstraaipoort, op Dijnsdag 9, Woensdag 10. Donderdag 11, Vrijdag 12, dijnsdag 16, Woens dag. 17 Donderdag 18 en Vrijdag 19 Februari 188G, telkens le beginnen op klokslag van 12 ure, overgaan tot de openbare verkooping, op gewoone conditiën en tijd van betaling, voor de koopen boven de 10 franken, mits borgstelling, van het volgende, le weten A. Van alle de kristalen, glazen,'porceleinen, gleisen, steenen en aarden Kommerschahpen, afhangende van den koophandel van het huis Roggeman-Coppens. B. Van huismeubelen, gerief van huishouding bedstoelen en beddegoed. C. Van twee sterke werkpaarden, twee groote wagens, treemkarre, handkarre, en kruiwagen. D. En van hooi, strooi, mest en Brandhout Alles breedvoerig beschreven op bezondere plakbrieven den blooten eigendom der volgende goede ren A. Een buis met grond en hof daarachter, gestaan en gelegen te Aalst, Geeraardsbergsche- straat, bekend bij kadaster wijk A, nrs 2281 a, en 2283 a, met eene oppervlakte van 7 aren 40 centiaren. Bewoond door sieur Joannes- Baptiste De Brauwer en verhuurd aan 300 frank 's jaars. B. De helft ten oosten van een perceel land te Aalst-Schaarbeck op den ajuinkauter, groot vol gens meling 34 aren 03 centiaren, gekadastreerd wijk B, n' 490 a, met eene grootte van 53 aren, palende aan den eigendom van de heer Jan De firuyn en andere. In gebruik bij sieur Franciscus Tolleneer. C. Een perceel land gelegen te Denderhau tem in de Vondelen, op het Hemelrijck geka dastreerd wijk A, nr 521, met eene grootte van 18 aren. In gebru'k bij jufvrouwen gezusters Cobbaert. Voormelde goederen zijn in vruchtgebruik bezeten door jufvrouw Virginia Verbert, weduwe van den heer Joannes Cobbaert, te Aalst. Voor verdere inlichtingen zich le begeven bij LOUIS BUEKENS, Zaakwaarnemer, Korte Zoutstaart, Aalst. van de Korle-Zoutstraat naar de Nazarelhstraat n° 10. bij C. BRAN 1EGEM-VAN MUYZENWINCKEL Borstelmaker. Nazarelhstraat N° 10, le Aalst, zijn te verkrijgen aan gematige prijzen 1° Alle soorten van borstels. 2° Stokvisch, Landorium geweekt en onge- weekt. 3" Natte en drooge Haring. Een gansche groote Stokvisch tegen 48 cenli- men. Groote stukken Stokvisch tegen 16 en 25 centiemen. Landorium tegen 55 centimen den l/2kilogr. Gezouten Schelvisch tegen 24 centiemen den kilogr. van Dr Patisson, verzacht oogenblikkclijk en geneest radikaal het Flerecijn en de ICIiumatisnien van allen aard, tandpijn, lendenpijn (verschot), ontstekingen der borst-en keelpijnen. Inrollen legen fr. 1,50 en halve rollen legen 80 entiemeu, bij den heer Victor MEIRSCHAUT, apothe ker, Korte Zonlsiraal, te Aalst. STAD AALST. OPENBARE LEERGANG over Het College van Burgemeester en Schepen Gezien het Minislerieel besluit van den 4 5 Februari 1882, openbare Conferenlicn op de Fruitboomteelt in deze stad inrichtende Gezien de beraadslaging des Gemeenteraads van den 11 Maart 188*2 Brengt ter kennis van het publiek, daler op de hiernagemelde dagen, in den hof van het Stadhuis, alhier, openbare lessen van boomteelt, kosteloos, zullen gegeven worden, onder het bestuur van de Maatschappij De Vereenigde Landbouwersdoor den heer Fr BURVEN1CH, leeraar bij de Hofbouw- School van den Staat, te welen 17 Januari 1886. 11 April *24 l 23 Mei 21 Februari 6 Juni 14 Maart 18 Juli 2*2 Telkens van 10 tol It uren voormiddag. Zijn tot deze Conferentiën kosteloos loogelalen al de personen die tot dies voorafgaandelijk de aan vraag aan het Gemeentebestuur zullen gedaan heb ben. Gedaan den 26 October 1885 De Burgemeester en Schepenen, De Sekielaris ad int. V. VAN WANbEKE. EDM. SCHEERL1NCKX. ALBERT LIÉNARTSTRAAT. N» 24, Wisselaars en wisselagenten. Aankoop en verkoop van alle publieke fondsen. VAN DE AMERIKAANSCHE VAN CUIRURGIEN DENTISTE van Amerika, Gedeplomeerd m Belgie Is dagelijks te raadplegen voor hel genezen van tandpijn zonder trekken, door eene Antiseptische be handeling btt vullen der tanden en Onfieeren in 10 uitvindingen. Het plaatsen van kunsttanden en gebitten geschiedt zonder pijn, daarvoor bekroond met VIER EERSTE PRIJZEN. Alle kunsttanden worden geplaatst zonder verhemcl- platen, zonder veeren of haken, zonder oude wortels le trekken of de minste pijn te veroorzaken. Met waarborg voor *20 jaar. Alle gebitten in 3 uren afge werkt en geplaatst 5 fr. de tand en er niet boven 5 fr. Operation zonder navolging, geheel zonder P'jn Dagelijks kosteloose raadplegen voor armen, van 3 lot 4 ure 's namiddags. Familieabonnemenlen voor het regelen van Kinder landen aan 2u fr. per jaar. Alle zaterdagen te spreken en te raadpleegenbij de heer Frans BAILL1US. Tapissier-Garnierder Kapeile- straat N® 9 te Aalst. To bekomen bij Severin DE BOE Nieuwslraat N°32, Zeelandsche Oesters als ook Oslenscdbe,eerste kwa liteit. Door goede bediening en de geringe prijzen verhoopt bij de gunst van eenieder. Bij P. VAN DER HEYUEN-ROELANDT, Genlsche sleenweg te Aalst, alle soorten van geplakte zakken, winkelpapier in riemen en rollen, alsook brouwers papier. Zijn magazijn is ookallijd voorzien van wijn,likeur- en champagne flesschen, alle soorten van vensterglas glazen pannen enz. Hij verhoopt door de goede hoedanigheid en de geringheid zijner prijzen, de gunst van eenieder le bekomen. 2 nieuwe Camions, eenen voor 1 en eenen voor 2 paarden; een nieuwe Tilbury op dubbel patenlas, en eene Ponnyekarre, te Aalst, Nieuw straat, N° 50. een gerieflijk Huis met koefspoorl, niet te groot, te Aalst, Zwarlenhoek, laatst bewoond geweest door M. Fr. Van Severen. Te bevragen bij den eigenaar M. Francies MOYERSOEN, Nieuw- straat, Aalst. van Doornijkschen Kalk, PannenBoomschen en w anderen Steen, Hovenierstraat, N° 4, le Aalst. De heer Camille VAN GEEM-EE.M AN, heeft de eer het publiek kenbaar le maken dat hij komt op te rechten een magazijn van kalk, pan nen en steen. Hij verhoopt door de goede hoedanigheid '.ijoer waren en.de geringheid zijner prijzen, de gunst won eep'-^er te bekomen. Uilverkoop tegen den prijs der factuur, van alle de waren le verkrijgen in den winkel van Jufvr Clemence Callebaut, Lange-Zoutstraat N 14, te Aalst, Ook over te nemen met gemak van betaling. Een schoon en gerieflijk Huis, in de Niéuw- straat, N. 42. Zich te bevragen bij den heer P. J. RAES, zelfde straat. Te huren of te koop gestaan en gelegen te Meldert, dienstig tot alle be drijven, laatst gediend hebbende lot bakkerij. Men wende zich voor de voorwaarden lot de eigenaresse uffer Pauline DE VALCK, te St. Nicolaas of tot het Bureel van Den Denderbode. HTI? Li HAP Twee duizend bussels 1 bw AJx-Pa u00jt bij M. Fr. Moyer- soen, 36, Nieuwslraat, Aalst. rr„ Eene bierkar op ressort, zoo goed 11 KUUp» a|S nieuw, kunnende laden 8 ton nen van boven en 4 van onder.aan voordeeligen prijs bij E. Naudts, brouwer te Weiteren. bij Bernardus FRANCK boek der Maanstraal, te Aalst, alle soorten van Appelcienen, Citroenen, Vijgen enz.; als ook droogen en gezouten Visch, aan geringe prijzen. DE ECHTE BEREID DOOR Emiel .1IEG4NCK, Apotheker, is een aangenaam en kostbaar geneesmiddel tegen het rachitism of de onderblijving, mis- groeiing en zwakheid der kinderen, 't welk, na eenige weken gebruik, krachten en ge zondheid teruggeeft. De ondervinding heeft zijne wonderbare kracht bewezen op personen door langdurige ziekte verzwakt en uitgeput. Dit geneesmiddel bestrijdt ook altijd met zekerheid, den hoest, hel nachtelijke zweeten, de bloedspuwing, de teering en de longontsteking. Prijsfr. 2,50 de flesch alleen verkrijgbaar ter apotheek van Emiel MKGANCK, Leopoldstraat, N° 7, (Kattestraal), achter hel Oud-Stadhuis, te Aalst. ETSER PLATEN VOOR DEUREN IN KOPER EN ZINK OOORGESNEDE PLATEN, STEMPELS, ENZ. B8AVUUB OP GOUD. ZILVER, IVOOR. EN NICKEL fr 5,50 le flacon. Dépót chez Joseph Locus, coiffeur, Longue rue du Sel, 28, A lost. j De gezondste, maagverslerkende en spij3verte- j ringbevorderende likeur is de ALOVFOISE. i Dezelve wordt gewoonlijk met voordeel gebruikt j tegen buikpijn en bewijst groote diensten ten tijde 1 van besmettelijke ziekten. Ecnig huis Louis BUEKENS, Korte Zoutstraat, 33, Aalst ZONDER KOSTEN V/ der Verkoudheden Ontstekingen ECHTE OPGELOSTE PILLEN \TO.rt (lactucarium, tolu balsam tymzuur en iodoformum) OHLENDORFF EN C- Depóthouder te NieuwerkerkenLeo Van den Hende-Nelis. Vermindering van prijzen voor uitverkoopers Groot gemak van betaling; fr. 2.50 per week Groote vermindering op complant Kostelooze leergangen. Fr. l,SO de doos Tan 4a piUan Apotheek der BEURS "Sn a6, BOTERSTRAAT, i6, BRUSSEL Franco afzending in de provincie Depot te Aalst, bij M. MblKSCliAÜT apotheker, opvol ger van M. Van den Herreweghe, Korte Zoutstraat 39. koopman in Wijnen en Likeuren, Zonnestraat, 12, Aalst. Bordeaux wijnen op stukken en op flesschen te beginnen van fr. 1,25 en meerals ook andere wijnen aan zeer geringe prijzen en allen van eerste kwaliteit. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Directie te Brussel. Waarborgfonds: niillioen gereed geld. Fondsen voor lolelmgen en kinderen. Lijfrenten volgens de jaren. Voor alle inlichtingen en prospectus, zich le be vragen bij M Leo VAN HULI E, opzichter, Plateau straat, 12, (Nieuwe universiteit,) Gent. Men vraagt goede agenten, voorzien van voordee- lige getuigschriften. SOCIËTÊ ANONYME DES DE SENEFFE. Nous soussignés DUP0NT Joseph, Administraieur- Gérant, el NAVARRE Louis, Agent Comptable de la Sociélé Auonyme des Moulins el Brasserie k vapeur de Seneffe, certilïons que sur trois coftres-forts que conienait nolre établissement, aujourd'bui comple ment détruit par le terrible incendie du 10 au 11 Fé- vrier dernier. un seu! a pu résister; celui-cinous a été fourni eo 188*2 par la Maison L. ItlUE.ll'VILLE el t'° de Bruxelles. Nos livres et valeurs qu'il contenait, ont été retirés intacts. Senefïe le 5 Mai 1885. L'Agent Conptable, L'Aministraleur-Gérant, L. NAVARRE J. DUPONT. Ce cofTre-fort est voir chez le fabricant, (Breveté) 9'ï Itoulevnrd Anspach, Ikrnxelles MÊME MAISON Malles en fer pour explorateurs au Congo. Fournisseur de I'Association Internationale. tot Montigny op Samber. Velte kolen voor smeders Halve vette kolen voor Brouwers, stokers en stoomtuigen Eerste hoedamheid van beste keukenkolen, met Wagon of Schip. Voor Priizen en Voorwaarden zich te wenden tot CH. LIEVENS. Fabriekplaats, Aalst. Een schoon en groot Woonhuis, alhier gelegen in de Veldstraat, heobende verscheidene beneden- en bovenplaalsen, pomp- en regeuwater en alles zeer geriefelijk gescbikl. Zich te bevragen teti voormelde huize, Veldstraat nummer 4 Te Lede, Uaeliert, Burst, Denderleeuw, Den- derhautem, en andere plaalsen, worden voor eene sociëteit op het leven, Agenten gevraagd, tegen vast salaris. De verdiensten voor het eer ste jaar beloopen van 400 a 500 franks. Voor keur zal worden gegeven aan personen die voornamenlijk betrekking en kennis hebben met de burgers en den werkman. De zaak is zeer winstgevend en eene schoone toekomst is verzekerd. Men schrijve franco aan de Agence de publi- cité, rue des Regnesses, n° 3, Gand, onder de letters C. H. Juf*. Rosalie Van de Weghe heelt de eer het geacht publiex ter kennis te brengen, dat zij alhier een Laken- en Ellegoedwinkel heeft geopend, Lange-Zoutstraat N. 6. Hare twaalfjarige ondervinding verkregen in den winkel van den heer Aug. De Sadeleer voortijds Huis Levionnois-Dekens doen haar verhopen dat zij door de goede hoedanig heid harer waren en de gematigheid der prijzen zich van het vertrouwen des publieks zal kunnen waardig maken. Zoutstraat, Aalst. Repareert alle soorten van goud-en zilverwerk, verguit en verzilvert. le Aalst Zwarlenhoek. Te bekomen Dijnsdag, Donderdag, en Zaterdag van elke week. HUIS GESTICHT in 1837 STOOMFABRIEKEN Bonn a/ Rh. Antwerpen. Berlijn 130, HANDELSREI, 132, Leveraar van verschillende Hoven op eene bijzondere en gebreveteerde manier gebrand Door de zorgen, welke het huis besteedt aan de keus der verschillende soorten van ruwe koffie en aan hunne doelmatige mengeling, zoowel als door het verbeterd stelsel van branding waardoor de specerijachtige bestanddeelen worden samengetrokken levert deze koffie eenen drank op van eene volkomene regelmatige hoedanigheid en van een uil stekenden smaak. Spaarzaamheid 2S O/O Het huis W® A. ZUNTZ levert aan het Grand Hólel d'Anvers, heeft ook geleverd aan de Grand Restaurant de Luxe en hel Grand Café Viennuis de VExposition Universelle d'Anvers 1885. Depots in al de steden van Belgie en Duitschland. Voor de depots zich te adresseeren Handelslei, 130. Depot le Aalst, H. Uytdebroeks, Patissier-Confiseur, Leopoldstraat, 5. DE KRUIDEN van apotheker R. D'HONT, Te Blankenberghe, samengesteld uit Borslverzachlende en slijmdrijven- de gewassen, met zorgvuldigheid in Vlaanderen'» vel den en duinen geplukt, is een krachtig hulpmiddel tegen Hoest, Fluiuhoest, Slijmen. Kinkhoest, Heesch- heid, Keelpijn, Bloed/luimen, Vermoeienis der Stem, Asthma, Longertcering in de eerste perioden, enz., enz Twee frank de fleccli. Te Aalst bij M Meerschaut, apolb, opvolger van Van Herrcwegbe, Korie-Zouistraat. De Nyroc is hel beste middel om hel grijs gewor den hair zijn vroegere kleur terug te geven; aan fr. 2,50 de flesch. Dépót bij Joseph Locus, Lange Zout straat, N* 28, Aalst. Régéneraleur Universel de Mm» S A Allen, a fr. 5,50 le flacon, Dépót méme maison. Verzekerde genezing der gevaarlijkste Breuken, bewezen door ernstige getuigschriften, bij middelder Breukzalf LAURENT Een boekske bevattende .ge tuigschriften en inlichtingen, zal vrachtvrij gezonden worden aan de personen die het vragen ter apotbeke- rij Laurent, Fonsnijslraat 26, Brussel (Zuid.) Fabriek van banden, enz. 1 fr. 50 [de flesch) 2 fr. 50 (de dubbele fletch.) De LONDON De beste van alle Haarherstellershij doel bet grijs haar na 14 dagen verdwijnen, maakt het haar zacht en glanzend, geeft ^groeikracht aan de jonge baren en is eene verfstof. Te verkrijgen bij M. E. Van de Maele, Molenstraat. 9 j tc Aelsl, en ook bij den heer De Ruyver, apotheker, Beverstraat, 8 Ninove. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heelt zij geene mededinger, en geneest be too verend, saamgelrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET, LONDEN, voorheen 533, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 1/2d., 2s. 9d., 4s. 6d., fis., 22s., en 3Js. en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. K to pers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pol te onderzoekenIndien het adres, JI5, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Aeist, drukkerij van C vaJN i)K PUTTE-GUOSSENS, Lange Zoutstraat, K010

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 4