KUNSTTANDEN, Vastenavond, 1S86. Vastenavondzotten. A S T iA V <Y\Ï>. BERICHT. j Bernard Rainbeaux en C'e, UT OPENING MEN VRAAGT Te bekomen, Verandering van woonst In den Grooten Borstel, TE KOOP. TirïïlREA Bij uitscheiding van bedrijf TE HUREN BOOMTEELT. Tniidlu ::!kii!iiligc Inricl liag JACQUES DE LEEUW Keizerkarelstraat N° 83, te GENT IE IE HST ZEETJES Aals^c SNELLE GENEZING DOLLAIS TR VAN-SIROOP van VANNIER Régénérateur universal des Chevwu Mmc S. A. Allen, Voordeelig bericht. ,x: v-*> cc a 2 2 PERU-GUANO L. Vaa den Hende-Notelleirs. GRESHAM. Betteraaf-Pulpen Te huren terstond. Aalst, Lange-Zoutstraat G. Onmiddelijk gevraagd Houülèkolen-Maatschappij Dl POIR1 R IiIïïazIjn" MÖÜ! *XS ET BRASSERIE A VAPEUR Breuken. Te bekomen. BERICHT. Geen grijs haar meer RORST-SIROOP Wc _A-_ ZTTHTZ. KOFFIE worden geplaatst zonder >et au dea mond le ver anderen en zonder de oude wortels uit te nemen. M. TRKNTELS, gebreveleerd tandmeester, is te raad plegen alle zaterdagen van 8 tot 12 ure bij M. Van der Stappen, Drogist, Kapellestraat, Aalst. HUIS te Aalst. SCHEIKUNDIGE LAX DY ETTE.V VOOR ALLE GEWASSEN, Zeer voordeelige prijzen. h jl N DE PIELEN DE ZALF sg«anuBMmrc: s De Club der 1001, gevestigd ter Estaminet bij de We t. Lenssens,(Zaad,) maakt hel publiek der Stad Aalst en omliggende bekend, dal zij eene prachtige kavalkade inricht ten voordeele van de Armen, wel ke zal uilgaan op Zond3g 7 en Dijusdag 9 Maart. Bijzondere programs zullen op tijd en stond de beschrijving van den stoet kenbaar maken. Geene gemaskerde personen zullen gedurende de vastenavonddagen, zijnde maandag 8, dijnsdag 9 en zondag 14 maart, toegelaten worden, ter herberg bij Petrus Skrgeant, Nieuwstraal. Geene gemaskerde personen zullen gedurende de vastenavonddagen ter Estaminet St. Rooms bij den heer Raspoet-De Longi, aan de Sl-Marlinuskerk, toegelaten worden. Men vraagt te huren in het midden der stad, een Huis met koetspoort, koer en gebouw voor stalling. Zich te bevragen ten bureele van De Deisder- DODE. Juli en W AEG t MAN koopman in pulp te Lebbeke, laat weten, dat er bij hem pulp te koop is per wagon, aan den prijs van fr. 13,25, vrachtvrij geleverd in alle statiën waar de koo- per hem begeertcomplante betaling. ALBERT LTÉNARTSTRAAT. N° 24, Wisselaars en wisselagenten. Aankoop en verkoop van alle publieke fondsen. Rlartlnus Coppeus, schoenmaker, LangeiZout- straat, N® 51, laat het geëerd publiek weten, dat zijn magaziju voorzien is vaneenen buitengewoncnschoo- uen keus van alle soorten van schoenen aan zeer ge ringe prijzen, te beginnen voor mansbotlieneu aan 10,50 lol 14 en vrouwbottienen van 6,00 lol 12,00. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. ri- Bij J.enL VAN VAERENBERGH, 4*5 KUUJI» rijtuigmakers en rijtuigschilders, nabij de afspanning De Meiboom te Aalst. Een nieuw Dogcar, (charrelle anglaise,) een nieuw Tilburikarre, een Tilburi van oceasie, een Coupe, extra schoon zoo goed als nieuw. -0=. PLATEN VOOR DEUREN IN KOPER EN ZINK DOORGESNEOE PLATEN, STEMPELS, ENZ- GRAVUUR OP GOUD. ZILVER, IVOOR, EN NICKEL PP een wsrkzaam en verstandig man voor den ver koop van een artikel van allereerste noodzake lijkheid. Vaste jaarwedde en commissie. Vragen toe te sturen bij gelrankeerde brieven ten Bureele van Den Dendkrbode, onder de initialen J. L. 100. op de stokerij 't Verbrandhof van den lieer Charles Van Assche, te Aalst, eerste klas van Moutkeeslen. van de Korte-Zoutslraat naar de Nazarethstraal 10. bij C. BRANTEGEM-VAN MUYZKNWIlNCKEL Borstelmaker, Nasarelbstraat N° 10, te Aalst, zijn te verkrijgen aan gematige prijzen 1° Alle soorten van borstels. 2° Stok vise li, Landorium geweekt en onge- weekt. 3* Natte en drooge Haring. Een gansche groote Stokvisch tegen 48 centi mes Groote stukken Stokvisch tegen 16 en 25 centiemen. Landorium tegen 55 centimen den 1/2 kilogr. Gezouten Schelvisch tegen 24 centiemen den kilogr. 2 nieuwe Camions, eenen voor 1 en eenen voor 2 paarden; een nieuwe Tilbury op dubbel patenlas, en eene Ponnyekarre, te Aalst, Nieuw straat, N° 50. eeo'gerieflijk Huis mrt koetspoort, niet te groot, te Aalst. Zwartenhoek, laatst bewoond geweest door M. Fr. Van Severen. Te berragen bij den eigenaar M. Frawcies MOYERSOEN, Nieuw* straat, Aalst. Uilverkoop legen den prijs der factuur, van alle de waren te verkrijgen in den winkel van Jufvr. Clemence Callebaut, Lange-Zoutstraat N 14, te Aalst. Ook over te nemen met gemak van betaling. Een schoon en gerieflijk Huis, in de Niéuw- straat, N. 42. Zich te bevragen bij den heer P. J. RAES, zelfde straat. rrri gr AAn Twee duizend bussels •K -a-j BvF"* Hooi, bij M. Fr Moyer- soen, 36, Nieuwstraat, Aalst. STAD AALST. OPENBARE LEERGANG over Het College van Burgemeester en Schepen Gezien hel Ministerieel besluit van den 45 Februari 1882, openbare Conferentiën op de Fruitboomteelt in deze stad inrichtende Gezien de beraadslaging des Gemeenteraads van den 44 Maart 1882 Brengt ter kennis van het publiek, dat er op de hiernagemelde dagen, in den hof van hel Stadhuis, alkier, openbare lessen van boomteelt, kosteloos, zullen gegeven worden, onder hot bestuur van de Maatschappij De Vereenigde Landbouwersdoor den keer Fr. BURVEN1CH, leeraar bij de Hofbouw- School van den Slaat, te weten 11 Februari 1886. 23 Mei 14 Maart l 6 Juni M 18 Juli 11 April I Telkens van 10 tot tl uren voormiddag. Zijn tot deze Conferentiën kosteloos toegelaten al de personen die lot dies voorafgaandelijk de aan vraag aan het Gemeentebestuur zullen gedaan heb ben. Gedaan den 260ctober 1885. De Burgemeester en Schepenen, De Sek'claris ad int. V. VANuWAMDEKE. EDM. SCHEERLINCKX. VAN DE AMERIKAAN SCHE VAN CHIRURGIEN DE NT 1ST E van Amerika, Gedeplomeerd in Relgie Is dagelijks te raadplegen voor hel genezen van I tandpijn zonder trekken, door eene Antiseptische be handeling btt vullen der tanden en Orifieercn in 10 uitvindingen. Het plaatsen van kunsttanden en gebitten geschiedt zonder pijn, daarvoor bekroond met VIER EERSTE PRIJZEN. Alle kunsttanden worden geplaatst zonder verhemcl- plalen, zonder veeren of haken, zonder oude wortels te trekken of Je minste pijn te veroorzaken. Met waarborg voor 20 jaar. Alle gebitten iu 3 uren afge werkt en geplaatst 5 fr. de tand en er niet boven 5 fr. Operation zonder navolging, gelieel zonder P'jn Dagelijks kostelooze raadplegen voor armen, van 3 tol 4 ure 's namiddags. Familieabonnementen voor het regelen van Kinder landen aan 20 fr. per jaar. Alle zaterdagen te spreken en te raadpleegenbij de beer Frans BA1LLIUS. Tapissier-Garnierder Kapelle- straat N® 9 te Aalst. Te huren of te koop gestaan en gelegen te Melderl, dienstig lol alle be drijven, laatst gediend hebbende tot bakkerij. Men wende zich voor de voorwaarden tot de eigenaresse ufTer Pauline DE VALCK, te St. Nicolaas of lot het Bureel van Den Denderbode. Tp Ipftu Eene bierkar op ressort, zoo goed «lUUjJ. ais nieuw, kunnende laden 8 ton nen van boven en 4 van onder.aan voordeeligen prijs bij E. Naudts, brouwer te Wetleren. Tc bcllOISlCR lil l^'POöl CM ill'l Mei!!, j Maatschappij van Verzekering op het Leven. Directie te Brussel. Waarborgfonds: *7 millioen gereed geld. Fondsen voor lotelingen en kinderen. Lijfrenten volgens de jaren Voor alle inlichtingen er. prospectus, zich te be vragen hij M Leo VAN IIULI E, opzichter, Plateau straat, 1"2, (Nieuwe universiteit.) Gent. .Men vraagt goede agenten, voorzien van voordee- lige getuigschriften. Cft®* o»; .V\VV -r.ee irlY ■e 'X .C& ix«® eV P s-y - o< Stempels ia Caoutcbouc K ZONDER KOSTEN i.\ der Verkoudheden Ontstekingen Longtering PILLtN V, x a 42 pillen Apotheek dor DEURS 16. BOTERSTRAAT. 26. BRUSSEL afzending in de provincie v F* iff DE ECHTE BEREID DOOR Emiel lIFGtATk, Apotheker, is een aangenaam en kostbaar geneesmiddel tegen hel rachitism of de onderblijving, mis- groeiing en zwakheid der kinderen, 't welk, na eenige weken gebruik, krachten en ge zondheid teruggeeft. De ondervinding heeft zijne wonderbare kracht bewezen op personen door langdurige ziekte verzwakt en uitgeput Dit geneesmiddel bestrijdt ook altijd met tekerheid. den hoest, hel nachtelijke zweeten, de bloedspuwingde teering en de longontsteking Prijs fr. 2,50 de flesch alleen verkrijgbaar ter apotheek van Emiel MKGANCK, Leopoldstraat, N® 7, (Katlestraal), achter bel Oud-Stadhuis, te Aalst. de d. fr 5.50 le flacon. Dépót chez Joseph Locus, coiffeur, Longue rue du Sel, 28, Alost. Dc gezondste, maagverslerkende en spijsverle- ringhcvordcrendc likeur is de ALOSTOISE. Dezelve wordt gewoonlijk met voordeel gebruikt tegen buikpijn en bewijst groote diensten ten tijde van besmettelijke ziekten. Eonig huis Louis BUEKENS, Korte Zoutslraal, 33, Aalst. 5, CS Six. 10 X xï V z !C Qj §32. M si a o n ECHTE OPGELOSTE OHLENDORFF EN CV Depóthouder te NieuwerkerkenLeo Van den Hende-Nelis. Vermindering van prijzen voor uitverkoopers Depot ie Aalst, bij M. MEIKSCtiAUI apotheker, opvol ger van M. Van den Hcrreweghe, Korte Zoulstraal 39. koopman in Wijnen en Likeuren, Zonnestraat, 12, Aalst. Bordeaux wijnen op stukken en op flesschen te beginnen van tr. 1,25 en meerals ook andere wijnen aan zeer geringe prijzen en allen van eerste kwaliteit. 1 sv bij Bernardus FRANCK hoek der Maanstraal, te Aalst, alle soorten van Appelcienen, Citroenen, Vijgen enz als ook droogen en gezouten Visch, aan geringe prijz.en. te AaUt Zwartenhoek. Te bekomen Dijnsdag, Donderdag, en Zaterdag van elke week. Een schoon en groot Woonhuis, alhier gelegen in de Veldstraal, hebbende verscheidene beneden- en bovenplaatsen, pomp- en regenwater en alles zeer geriefelijk geschikl Zich te bevragen leu voormelde huize, Veldstraal nummer 4 Juf*. Rosalie Van de Weghe heelt de eer het geacht publiek Ier kennis te brengen, dat zij alhier een Laken- en Ellegoedxvinkel heeft geopend, Lange-Zoutstraat N. 6. Hare twaalfjarige ondervinding verkregen in den winkel van den heer Aug. De Sadeleer voortijds Huis Levionnois-Dekens doen haar verhopen dat zij door de goede hoedanig heid barer waren en de gernaligheid der prijzen zich van het vertrouwen des publieks zal kunnen waardig maken. 1 Te Lede, Haeltert, Burst, Denderleeuw, Dcn- derhautem, en andere plaatsen, worden voor eene sociëteit op het leven. Agenten gevraagd, legen vast salaris. De verdiensten voor bet eer ste jaar beloopen van 400 500 franks. Voor keur zal worden gegeven aan personen die voornamenlijk betrekking en kennis hebben met de burgers en den werkman. De zaak is zeer winstgevend en eene schoone toekomst is verzekerd. Men schrijve franco aan de Agence de publi- cité, rue des Regnesses, n° 3, Gand, onder de letters C. H. tot Montigny op Samber. Vette kolen voor smeders Halve vetie kolen voor Brouwers, stokers en stoomtuigen Eerste hoedambeid van beste keukenkolen, met Wagon of Scliip. Voor Prüzen en Voorwaarden zich te wenden tot CH. LIEVENS. Fabriekplaats, Aalst. van Doornijkschen Kalk, Pannen, Boomschen en anderen Steen, Hovenierstraat, N° 4, te Aalst. De heer Camille VAN GKEM-EE.M AN, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dal hij komt op te rechten een magazijn van kalk, pan nen en steen. Hij verhoopt door de goede hoedanigheid zijner waren en de geringheid zijner prijzen, de gunst »-»n eep:-'er te bekomen. SOCIÉTÊ ANONYME DES DE SENEFFE. Nous soussignés DUP0NT Joseph, Administrateur- Gérant. et NAVARRE Louis, Agent Comptablc de la Société Anonyme des Moulins el Brasserie vapeur de Seuefib, cerlifions que sur trois coflres-forts que contenait notre établissement, aujourd'hui compléi6- mem déiruit par le terrible incendie du to au 11 Fé- vrier dernier, un seu! a pu résister; celui-cinous a été fourni eo 1882 par la Maison L. RlltEiL VILLE el C1® de Bruxelles. Nos livres et valeurs qu'il contenait, ont été retirés inlacts. Seneffe le 5 Mai 1885. L'Agent Conptable, L'Aminisirateur-Gérant, L. NAVARRE J. DUPONT Ce coffre-fort eslk voir chez le fabricant, (Breveté) 9? BCoulevard Anspnch, Itruxelles HÉME MAISON Malles en (er pour exploraleurs au Congo Fournisseur de 1'Association Internationale. Verzekerde genezing der gevaarlijkste Breuken, bewezen door ernstige getuigschriften, bij middel der Breukzalf LAURENT Een boekske bevattende ge tuigschriften en inlichtingen, zal vrachtvrij gezonden worden aan de personen die het vragen ter apotheke- rij Laurent, Fonsnijslraat 26, Brussel (Zuid.) Fabriek van banden, enz. Bij P. VAN DER I1EYDEN ROELANDT, Gentsche sleenweg te Aalst, alle soorten van geplakte zaksen, winkelpapier in riemen en rollen, alsook brouwers papier. Zijn magazijn is ookallijd voorzien van wjn,likeur en champagne flesschen, alle soorten van vensterglas glazen pannen enz. Hij verhoopt door de goede boedanigheid en de geringheid zijner prijzen, de gunst van eenieder te bekomen. Te bekomen bij Severin DE BOE Nieuwstraat N°32, Zeelandsche Oesters als ook Ostenscdbe.eerste kwa liteit. Door goede bediening en de geringe prijzen verhoopt bij de gunst van eenieder. De Nyroc is het beste middel om hel grijs gewor den hair zijn vroegere kleur terug te geven; aan fr. 2,50 de flesch. Dépót bij Joseph Locus, Lange Zout slraal, N® 28, Aalst. Régénerateur Universel de Mmn S A Allen, k fr. 5,50 le flacon, Dépót móme maison. 1 fr. 50 (de flesch) 2 Ir. 50 (de dubbele flesch.) De LONDON De beste van alle llaarherstellershij doet het grijs haar na 14 dagen verdwijnen, maakt hol haar zacht en glanzend, geeft ■oeikrachl aan de jonge haren en is eene verfstof. Te verkrijgen bij M. E. Van de Maele, Molenstraat. 9 te Aelst, en ook bij den heer De Ruyver, apotheker, Beverstraat, 8 Ninove. DE KRUIDEN van apotheker R D'HONT, Te Blankenbergue, samengesteld uit Borslverzachtende en slijmdrijven- de gewassen, met zorgvuldigheid m Vlaanderen's vel den en duinen geplukt, is een krachtig hulpmiddel tegen Hoest. Fluiuhoest, Slijmen. Kinkhoest, tteesch- heid, Keelpijn, Bloed/luimen, Vermoeienis der Slem, Asthma, Lonyertcering in de eerste perioden, enz., enz Twee frank dc fle»cli. Te Aalst bij M Meerschaut, apolh, opvolger van Van Herreweghe, Koric-Zouistraal. rom;|ln p.mat Fabrikant, Gouden t^dlllllic 1 I.U51, Zilversmid Lange- ZoutSiraat, Aalst. Repareert alle soorten van goud-en zilverwerk, verguit en verzilvert. HUIS GESTICHT in 1837 fa j STOOMFABRIEKEN Bonn ai Rh Antwerpen. Berlijn 130, HANDELSREI, 132, Leveraar van verschillende Hoven op eene bijzondere en gebreveteerde manier gebrand Door de zorgen, welke het buis besteedt aan de keus der verschillende soorten van ruwe koffie en aan hunne doelmatige mengeling, zoowel als door het verbeterd stelsel van branding waardoor de specerijachtige bestanddeelen worden samengetrokken levert deze koffie eenen drank op van eene volkomene regelmatige hoedanigheid en van een uit stekenden smaak. Spaarzaamheid 2S O/O Hot huis W® A. ZUNTZ levert aan hel Grand llólel d'Anvers, heeft ook geleverd aan de Grand Restaurant de Luxe en hel Grand Café Viennois de TExposition Universale d'Anvers 1885. Depots in al de sleden van Belgie en Duitschland. Voor de depots zich te adresseeren Handelslei, 130. Depot te Aalst, H. Uytdebroeks, Palissier-Confiseur, Leopoldstraat, 5. m ONDER HET TOEZICHT DER BELGISCHE LANDBOUWSTATIEN. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. höij i-i Zuiveren het Blood en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Ka. onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heelt zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET, LONDEN, voorheen 533, OXFORD STREET, En worden verkocht in Pollen en Doozen van is. i i/2d., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s., ea Zit, en verkrijgbaar bij alle medicijneu-verkoopers door de gebeele wereld. SHf hoopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pol te onderzoeken. Indien het adresM3, Oxford Street, er met staat, zoo is het bedrog. Aelst, drukkerij van C VAN DK PUTTE-GOOSSENS, Lange Zoulstraat, N* 10

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 4