Een wisselaar van Brussel had verscheidene mannen naar den builen gezonden om loten op krediet te verkoopen. De voorloopige stuk ken die afgeleverd werden, hebben geheel het uitzicht van loten met premie, en eigentlijk hebben zij geene andere beteekenis noch weerde, dan een recht op 1/3 der premie die zou kunnen te beurt vallen aan de obligatie welke er mede in verband staat, als ook een recht op de obligatie zelve, wanneer al de stortingen zullen gedaan zijn. Op de menigvuldige klachten die het parket ontving van personen die zich zulke papieren hadden laten in de vuist draaien, werd een onderzoek in hetwisselkantoor gedaan. Dit zoogenaamd wisselkantoor was anders niet als een winkelke van i meter 50 centime ters lang en 2 meters breed. Bij zooverre dat van de leden van het parket, die met vieren het onderzoek deden, slechts drie binnen in het winkelke konden de vierde moest aan de deure blijven staan In 't winkelke vond men 9 obligatiën, en in 't huis van den betichte nog obligatiën voor eene weerde van 17,000 fr. 't Was al wat de wisselagent en zijne geas- sosieerden bezaten. Uiteen overzicht der boeken bleek het, dat een deel der titels die op krediet verkocht waren, in pand gegeven waren op de Nationale Bank, tegen geld dat de wisselaar daar geleend had. Indien dus de wisselaar op tijd het ge leende geld niet kon terug geven, zouden de koopers der obligatiën alles kwijt geweest zijn. Het vonnis verklaart dat het feit van loten te verkoopen op lijd van betaling, eene verbo- dene loterij daarstelt als de verkooper niet reeds van af de eerste storting het nummer laat kennen der obligatie die de kooper zal ont vangen na voluitbetaling, en als hij in state niet is ten allen tijde de obligatie te leveren. Diesvolgens werd de wisselaar in kwestie, veroordeeld tot eene geldboete van 2000 frank en tot de verbeuring der obligatiën en gelden te zijnenl bevonden. De rechtbank van Charleroi heeft donderdag uitspraak gedaan in de zaak van oud-kanonnik Bernard. Het vonnis, breedvoerig gemotiveerd, ver werpt de civiele partij daar zij aan dezelve de wettelijke personnifikatie ontkent. Het beveelt de teruggaaf aan Bernard van al de papieren, die hem persoonlijk toebehooren en verleent hem den eigendom der 50.000 fr., die hij in hel Comptoir d'Escompte de Paris, te Parijs, heeft gestort. Wegens ontvreemdingen en misbruik van vertrouwen, veroordeelt de rechtbank Bernard tot 17 maanden gevangenis, 300 frank boete gn de kosten van hel proces. ALLERHANDE NIEUWS. Zie notarieel© annoncen 4d' bladzijde. In eene herberg der rue de Six Jetons, te Brussel hadden eenige jongelingen verleden maandag eene menigte borels en glazen bier gedronken en toen het op betalen aankwam, wierp een hunner een geldstuk op den toog. De vrouw ziende dat hel valsch was, weigerde het aan te nemen, waarop de lieve jongens, boos wordende, begonnen met alles kort en klein te slaan. Een policie-agent die op het gerucht toesnelde, werd erg mishandeld en zijne kleeren van het lijf gescheurd. Toen hij het alarmsignaal gat, vluchtten de kerels en drongen een naburig huis binnen. Op het oogenblik dat de policie versterkt aankwam, waren de deugnieten over eenen achtermuur ontvlucht. Twee hunner zijn door de policie herkend en aangehouden. Zelfmoorden te Brussel. Men heeft uit het kanaal op Charleroi het lijk opgevischt van zekeren gemeente-onderwijzer, te Anderlecht. Hij was met eene onderwijzeres gehuwd en had twee kinderen. Het schijnt dal hij des nachts rond 2 ure in nachtgewaad den huize uitgeloopen is, om zich te gaan verdrinken. Een jongen schoenmaker heeft zich in den gang van eenen sigaarwinkel een kogel door den kop gejaagd, omdat hij bij de winkeljuffer uit dit huis eene blauwe scheen geloopen bad. De dood was oogenblikkelijk. Eene andere, die door eene weduwe afge wezen was, heeft zich in dronken toestand doer een pistoolschol willen dooden. Het wapen is echter aan stukken gespron gen en heeft enkel een paar ruiten verbrijzeld en eenige geburen doen verschrikken. Een vierde, wiens vrouw naar hij zegt, aan eene ongeneesbare ziekte leed, dacht ook al dat hij te veel in de wereld was. Hij laadde een oud verroest pistool met los poeier en schoot.... vóór zijn gezicht. Men denkt dat deze enkel komedie heeft ge speeld, om de aandacht op zich te trekken. Moord te Ukkel. De schoone streek die door den weg van Brussel op Linkebeek doorsneden wordt, en waarde kleine huiskens als half verloren In de sparrenbosschen staan, is zondag het tooneel geweest van eene nieuwe misdaad, zooals wij er eilaas, maar al te veel aan te teekeoen hebben. Het huis waar zij gepleegd is,wordt bewoond door de echtgenoten Chantrain, hunne dochter en eene dieustmeid Deze lieden verkoopen melk, steenkolen, sterkedranken, kruidenierswaren en andere kleinig heden. Hel gebouw 13 tamelijk lang, daar al deze verschil lende handelstaken een afzonderlijk vertrek beslaan. Op vijftig slappen van daar is een sparrenboscb. Boven de deur der herbergkamer ziet men een sparrentak als uithangbord,doch in dit seizoen, wau- neer er in de vroegte weinig volk op de baan is, houdt men die deur gesloten en men ontvangt de klanten in de keuken. Dit was verleden zondag weêr het geval. Cbantrain of pachter Lovoie zooals men hem noemt was naar Brussel een zieken broeder gaan bezoeken, de dochter was bij de kalanten melk rond gaan dragen; dus waren de moeder en de meid alleen thuis. Rond half U' kwam zekere De Gieter, een man van bet gehucht Werrewinkel, binnen, en bestelde een glas jenever. Onder het klappen met de bazin, boorde men bet kleppen voor de Hoogmis. De meid maakte zich gereed om er naar toe te gaan. Wat zijl ge schoon sprak De Gieter; naar wel ke kerk gaat gij Naar St-Jobs, was het antwoord. Duurt die mis daar lang 7 0, ja 't is de Hoogmis en dc kerk is wijd van hier. Maar gij weet dat alles zoo goed als ik lntusscben had de bezoeker zijne pijp gestopt en die aanstekende, zich naast de vrouw Chantrain gezet, die nabij de deur der keuken aardappelen zat te schellen. De meid verliet het huis. Rond 10 uren kwam de briefdrager voorbij. Deze had de gewoonte daar een borrelije te drinken eer hij de groote baan opging, en was zeer verwonderd de deur gesloten te vinden Hij klopte op de venster blinden maar kreeg geen antwoord. Juist kwam er eene vrouw uit de buurt nabij, aan welke hij vroeg of zij allen vertrokken waren. Wel neen, was het antwoord ik heb zoo even de meid naar de kerk zien gaan, maar dan moet de vrouw er toch zijn Men klopte opnieuw aan eene andere deur, maar nogmaals zonder antwoord, en ais door een bang voorgevoel aangezet, liep eene buurvrouw naar de kerk om de meid te verwittigen dat er misschien een ongeluk gebeurd was. Ten derde male werd er geklopt en daar men al wéér geen antwoord bekwam, ging het meisje rond hel huis om, ten einde langs de achterdeur binnen te dringen. Deze stond open. Zij doorliep een portaaltje dat naar de keuken leidt, trad daar binnen en stond voor het bloedende lijk harer meesteres. Hulp hulp riep het meisje, men heeft Marie vermooid terwijl zij de buurvrouw in de handen viel. Id het vertrek was niets van zijne plaats. De groote horlogiekas, de tafel met kruisbeeld in den boek. de linnen schotels op de schouw, oe vier gerookte hespen, eenige heiligenprintjes tegen den muur, alles was op zijn plaats gebleven. Zoodra hel gerucht der misdaad verspreid was, kwam de veldwachter, vergezeld van een policie- officier, ter plaatse Bij onderzoek ontdekte men drie zware wonden aan den hals. Eene enkele ware echter genoeg ge weest om de dood te veroorzaken, want met zoo veel kracht waren zij toegebracht, dat het hoofd slechts meteen lap vleesch aan het lichaam hing. Het wapen waarmeé de moordenaar zijn misdrijf pleegde, was verdwenen. De meid, die het eerst ondervraagd werd, ver klaarde het gebeurde met De Gieter, en M André, de policie-officier, herinnerde zich, dat genoemde per soon een oud-veroordeelde is, die thans nog onder bijzonder toezicht der policie staat. Eensklaps viel zijn oog op een pijpken dat op dc kas lag en door de meid als dat van De Gieter ber kend werd zij herkende dit voorwerp des te beter daar zij hem, vooraleer naar de kerk te gaan, een steksken gegeven had, om bet aan te steken. Het parket werd verwittigd en de policie van Mo lenbeek verzocht. De Gieter aan te houden, zoo hij zich mocht verioonen. Nu was slechts het eerste bedrijf van het drama gespeeld. Hei tweede zou niet minder verschrikkelijk zijn. Het meisje Chantraine was, nadat zij haar melk bij de kalanten had gebracht, in de Kerk van Ukkel gaan mis hooreu, en kwam daarna vroolijk en welgezind naar buis Deze thuiskomst wae verschrikkelijk. Het arme meisje, die beweging rond hel huis ziende, naderde sneller en, toen zij verschrikt en bleek binnen trad viel zij, door de omstanders been, op hel lijk der vermoorde moeder. Een uur nadien herhaalde zich dit verschrikkelijk tafereel bij de terugkomst van pachter Lowie Toen de eerste schriklooneelen voobij waren, ging men naar de beweegreden der misdaad zoeken en men vond in de slaapkamer een koffer, waaruit 42 Irank, een paar oorbellen en een ring verdwijnen waren En daar vermoordt men een mensch voor Eene som van 700 fr., was aan de opzoekingen des moordenaars ontsnapt. Rood 4 ure werd De Gieter in eene herberg op den Ninoveschen steenweg door de policie van St Jans- Molenbeek aangehouden. Hij was verkleed in schandaal, zegt een brusselsch blad te Antwerpen zou men dit een vuil Jo noemen. Hel meisje dat hem vergezelde droeg een zwarten domino. Deze leste nam op het oogenblik der aan houding de vlucht. Na zijDe eerste ondervraging, waarin bij zegde niet te weleu wat men van hem wilde, werd hij naar Ukkel overgebracht en kwam rond 7 ure op de plaats der misdaad aan. Toen de boeren hem tusschen twee gendarmen zagen naderen, steeg er een onheilspellend gemor op. Laat hem maar aan ons over riepen de vrou wen, wij zullen zelf wel recht doen De overheid moest geweld gebruiken, om dén gevangene te bescher men. In de keuken gebracht, begon De Gieter te beven als een riet, en op hel zien van het lijk werd hij doodsbleek. Cij waart dezen morgend ten 9 ure in deze kamer vroeg de rechter. Neen, ik was met mijne vriendin te Molenbeek. Getuigen verklaren dal zij u hier gezien hebben. Zij liegen. En deze pijp, kent gij die Neen. Het is de uwe. Dal is niet waar. Vervolgens werd de meid binnen gebracht, die onder eed hare verklaring van 's morgends bevestig de en zich tol De Gieter keerende, zegde Welaan. Sebasliaan, loochen niethet is zeer zeker dat ik u een glas geschonken en een stekske gegeven heb. Gij liegt gij liegtwas bet eenige antwoord dal bij nog uitbracht. De konfrontalie heeft tol 9 ure 's avonds geduurd, waarna De Gieter naar do gevangenis van Si-Gillis werd overgebracht De gebruikelijke formaliteiten, als, bet opmaken van het plan, het fotografeeren der plaats, enz., hou den voortdurend eene groote menigte boeren ter plaatse, waarlusschen do huisgenoolen der vermoor de moeder treurig ronddwalen. Volgens het meisje, dal op het oogenblik der aan houding met De Gieter was, verklaart, heeft hij baar doeB zeggeo dal zij te samen den nacht hadden over gebracht De pijp is door verschillende personen herkend als toehoorende aan De Gieter, onder ander doordeD persoon, die ze hem beeft gegeven. De Gieter heeft zijnen alibi kunDen bewijzen lot 7 ure 's morgends. Rond 11 ure heeft m6n hem te Molenbeek in een huurrijtuig zien rijden. De koetsier van dit rijgtuig wordt door het parket opgezocht. Het mes, waarmeé de moord gepleegd werd, is tot nu toe nog niet terug gevonden Een blad doet opmerken dat een broeder van De Gieter over 13 of 14 jaren een moord pleegde op zijne minnares, bijna op dezelfde plaats waar deze misdaad plaats had. De moordenaar vluchtte naar Indië om aan zijne straf te ontsnappen. (Nieuwe inlichtingen.) De opzoekingen hebben doen ontdekken dat in het buis waar L)e Gieter woonachtig is, een nu met beenen heft vermist wordt. In de huizen waap hij voorgaf op hel uur van den moord geweest te zijn, is hij met de bewo ners gekonlronteerd, doch overal werd zijn ge zegde leugenachtig gemaakt. Wij hebben reeds gezegd dat De Gieter onder bewaking der politie stond. Uit was indprdaad zoo en hij moest zich alle zondagen op het poli- tio-buree! van Sl-Gilles, waar hij vroeger woon de, aanbieden, om zijne aanwezigheid te doen bepalen. Bij bijzondere gunst had hij toelating beko men, Brussel te gaan bewonen. Verleden zondag heeft hij zijn gewoon bezoek op het policiebureel niet afgelegd, wuarom ook aanstonds een proces-verbaal voor baubreuk tegen hem werd opgesteld. De pijp, die in het huis der vermoorde gevon den werd, is, zooals wij zegden door verschil lende personen voor die van De Gieter herkend. Zij was in hout met beenen mondstuk en sta len bandje. De werkman die er dit bandje heeft omgelegd, en waaraan zij zeer gemakkelijk te herkennen was, bevestigt ook hel gezegde der vorige getuigen. De Gieter moet de pijp onmiddellijk na het vertrek der dienstmeid uit den mond gelegd hebben want de tabak was maar lichtelijk aan gebrand. Dit is ook de oorzaak waarom hel gerecht heeft kunnen vaststellen dat de tabak waarmeé zij gestopt was, van dezelfde kwaliteit was als het pak dat hij op het oogenblik zijner aanhou ding in den zak droeg. BEKENTENISSEN. De Gazette meldt dat De Gieter woensdag volledige bekentenissen heeft gedaan. Ziehier in welke omstandigheden deze hem ontlokt zijn. Dijnsdag had M. Clerckx. policie-oflicier van St-Juns-Molenbeek, met heir, verschillende huizen van Molenbeek bezocht, onder andere de herberg n. H, der Birminghamsfaat, waar men hem op deu dag der misdaad rond 11 ure had gezien. Altijd hield hij nog staande dat hij op 's zondags niet op liet gehucht Verrewinckel ge weest was, doch toen de policie-officier eens klaps dc bloedplekken op zijne kleêren ont dekte, die tot dan toe nog niet opgemerkt wa ren, ontstelde hij en zegde Welnu, ja ik zal u alles zeggen. Geleid mij naar mijne minnares, opdat ik haar nog eens zie. Het rijiuig reed naar Molenbeek, en onder weg verhaalde De Gieter de misdaad. Hij heeft bij middel van het vermiste mes de vrouw gedood. Om niet met bloed bespat te worden had hij zich in een stuk laken gewik keld dat hij in de keuken van Chantrain vond liggen. Na de moord is hij langs de achterdeur in het sparrenbosch gevlucht,waar hij de gouden voorwerpen en al wat hem kon verraden, wegwierp. Toen is hij over den Waterloo- schensteenweg door het Terkamerenbosch gegaan en heeft zich vervolgens in êen huur rijtuig naar Molenbeek doen voeren. Na deze verklaring ontvangen te hebben, heeft M. Clerckx opzoekingen bevolen en het mes werd inderdaad in het sparrenbosch ge vonden. De oorbellen zijn nog niet ontdekt. Ook de koetsier die hem vervoerd heeft, werd gevonden en deze heelt de bekentenis sen van De Gieter bevestigd. De Etoile van donderdag bevestigt die tijdin gen en voegt er bij Toen M. Clerckx aan De Gieter vroeg waar om bij de 700 fr. die in hel koffer lagen, niet meêgenomen had, was bij zeer verwonderd. Lag er nog zooveel geld vroeg hij jammer dat ik bel niet gezien heb. Ik had er meé naar Indië bij mijn broer kunnen vluchten en men zou mij niet gevangen genomen heb ben. De genlsche bladen melden ons een schoonen trek van zelfopoffering, van M. den advokaat Eeman. Dijnsdag avond rond half zes terwijl bij met een zijner klienten in zijn kabi net aan 't spreken was, werd zijne aandacht opgewekt door gerucht op de kaai voor zijne woning. Hij sprong op en bemerkte een man die op het water dreef en op het punt was te verdrinken. Zonder aarzelen liep de advokaat naar den oever, sprong in 't water en had het geluk den drenkeling aan wal te brengen. De ongelukkige had zich willen zelfmoorden, om dat hij een oog verloren had en de doktor liern had gezegd dat ook zijn ander gevaar leed. M. Eeman werd om zijne moedige daad hartelijk geluk gewejischt. Schandalen te Gent. Het schijnt dat het jaar 1886 overal de kroon heeft willen stellen op de honosheden, die men tot hiertoe met karnaval straffeloos ten toon spreidde. Ziehier hoe hel Fondsenblad over den toer spreekt, die te Gent de straten doorliep Ondanks het stadsreglement en de alken- ring van alle deftige burgers, is er nogmaals op schandelijke wijze misbruik gemaakt van het priesterkleed en van de geestelijke klee ding, om priesters en kloosterlingen door den modder te sleuren. Op een wagen zaten eenige personen die men zegde studenten te zijn, gekleed als kloosterlingen, in gezelschap van eenige gan zen. Men bad een beeld van O.-L.-Vrouw geschilderd en een oog der Voorzienigheid met de legende God ziet mij en het opschrift Geloofd zij Jesus-Christus. Dat moest het gods dienstig ouderwijs voorstellen Op eenen anderen wagen bevonden zich kerels, als Zusters van Liefde gekleed, die smerige liederen zongen. Dan volgden eene troep nagemaakte Broe ders en Rekoletteri, gekoord en gebonden als moordenaars en waarnaar andere gemasker- den spuwden De stoet werd gesloten door eenen wagen, waarop een deugniet, als bisschop vermomd, allerhande benedikties uitdeelde. Wij meenden dat het verboden was, zich in priesters en nonnen te vermommen Naar men verzekert waren het de min of meer gebuisde studenten onzer hoogeschool die deze schoone vertoon ingen aan het publiek gaven. Te Rotisse. Een blad van Ronsse, la Renaisienne meldt dat de ververs dier stad eenen bond hebben gesticht, welks zetel op het stadhuis zal zjju en hebbende aan zija hoofd een raadgevend komiteit, beslaande uit: M. den burgemeester de Malander, den gewe zen burgemeester De Keyser en een nijveraar. Het doel van dezen bond is, het hoofd te kieden aan de eischen van M. Gravitz. Zoo het waar is, wat wij verledene week in een gentsch blad lazen, namelijk dat de zooge noemde uilvinding van M. Gravitz reeds sedert jaren te Geut toegepast wordt, zou deze bond geen moeite hebben om de onrechtveerdigheid zijner eischen te bewijzen. Volgens genoemd blad namelijk, zou geheel het stelsel van M. Gravitz slechts beslaan in de kopij van het reeds gekend stelsel. De Etoile neemt deze gelegenheid waar, om nogmaals de impopulariteit van M. de Malan der uit te roepen en verlangt niets meer of niets minder dat dat hij zijn ontslag geve Maar moesten alle liberale burgemeester hun ontslag geven, wanneer er onlusten in hunne stad uitbersten, er zouden vele steden zonder burgemeester zijn Het mandaat van aanhouding, uitgevecr- digd legende werklieden die aan de onlusten te Ronsse, hebben deelgenomen, is door de raadskamer de rechtbank bekrachtigd. Tus schen de aangehoudenen bevinden zich ver scheidene huisvaders, die thans hunnen mis slag bitter moeten betreuren. Men meldt dat kapitein Despierre tol dusverre hersteld is, dat hij reeds wandelingen kan doen. De Patrie van Brugge doel opmerken dat het hof niet in den lijkdienst van kannonik Aridries vertegenwoordigd was. De prins de Caraman Chimay, die aangeduid was om hel gouvernement te vertegenwoordigen, was hierin belet door 't overlijden zijns vaders en heeft op het leste oogenblik M.den gouverneur verzocht, hem te vervangen. Oproer te Luik. De socialis- hadden besloten door eene manitestalie deu verjaardag der Commune te vieren. Ziehier wat bijzondere telegrams hierover melden Bij middel van plakkaarten had het anar chistisch komiteit, de werklieden zonder werk uitgenoodigd om die feestviering bij te wonen en van 's morgens af vormden zicli reeds groe pen op verschillende punten der stad. Aan die groepen verkocht men exemplaren vau den Katechtsmus des Volks, de brochuur van M. Defuisseaux die, zoo als een korres- pondent zegt, moet dienen als voorrede aan de groote manifestatie van 13 Juni. Ook liep het gerucht dat Louise Michel meê de feestviering zou bijwonen. Van hoogerhand werden maatregelen geno men om de orde te bewaren. De bijzondere korpsen der burgerwacht waren ouder de wapens geroepen en het garnizoen gekonsi- gneerd. Tegen 7 ure's avonds stonden verscheidene honderden anarchisten op de Place Si-Lambert rond eene roode vlag geschaard, en dit getal werd door de nieuwsgierigen onophoudelijk vergroot. Na eenigen tijd zette de groep zich in be weging langs de rue Neuvice en de rue Léopold waar de deelnemers aan de betooging begon nen, met de ruiten der vitrienen in stukken te slaan. Onmiddelijk werd het alarm gegeven en op eenige oogenblikken was gansch de stad in opschudding. De winkels werden gesloten en eer het 8 ure sloeg, was het In de stad donker als te middernacht. Het gerucht der wanorders werd in den schouwburg vernomen en aanstonds was de zaal meer dan half leeg, De bijzonderste koffiehuizen werden over hoop gezet en in het Café Continentale werd alles verbrijzeld. De wezenlijke razernij der oproermakers begon eigenlijk op de Place Verte. Dewijl zich daar geen enkele policie-agent noch gendarm vertoonde, richten de raanifesteerders zich naar het Taverne Gruber onder het geroep Weg met de kapitalisten Weg met de bur gerij De prachtige spiegels van dit etablissement vlogen aan stukken en de kalanten vluchtten zoo goed en zoo kwaad mogelijk. De bende, ?an welker hoofd zich een troep der gemeenste kerels bevond, drong het huis binnen, verbrijzelde stoelen en tafels, maak ten van de stukken wapens om het glaswerk te verbrijzelen en na een half uur bleef er van het prachtige lokaal niets over dan een puin hoop. Vervolgens worden de Taverne de Munich en het Taverne Anglaise aangevallen, dan het Café du Théatre en al de lokalen rond den schouwburg ondergingen hetzelfde lot. Terwijl de bende de rue du Pont-d'Ile, door trok, werd er uit een huis een revolverschot gelost, dat echter niemand trof. In de rue Vinave d'lle en de rne du Pont d'Avroy werden verscheidene huizen aangeval len. Gedurende al die tooneelen heeft men geen spoor van policie-agent gezien en de gendar men bleven nog altijd op de binnenplaats van het stadhuis staan wachten naar bevelen Op den Boulevard d'Avroy werden de op roermakers door eene afdeeling artillerie der burgerwacht in den rug aangevallen, en de bende nam de vlucht. Nog andere benden doorkruisten de stad op andere punten, overal vernielende wat hun in den weg komt. Al de winkels der rue Léopold zijn vernield en in den loop van den avond werden er ver scheidene charges gedaan. Volgens den korrespondent der Gazette is iedereen het eens om de maatregelen die ge nomen werden, af te keuren. Zoo de policie op het eerste oogenblik ver schenen ware, zou dit alles niet gebeurd zijn, daar de aanleiders der benden niet anders waren dan voyous en gamins, die men gemak kelijk op de vlucht had kunnen drijven. Weinig werklieden, zegt de korrespondent, hebben aan die tooneelen deelgenomen, De luiksche bladen melden dat het aldaar woensdag opnieuw is beginnen te sneeuwen. Later is echter de zon doorgebroken, zoodat er geen spoor van sneeuw overgebleven is. Het slachtoffer van het ijs. Een jongen van negen jaren oud, zekere Richard Huys, van Pitthem, aan den Berg, verliet zaterdag laatst zijn huis rond 11 ure van don voornoen. Toen het middag was. ging men buiten ora den jongen te roepen men liep naar het na burig hof van Victor Van Ootegem men vroeg naar den jongen. Niemand wist er een enkel woord van Al rond zien, belette een der dienstbode van liet hof, dat er eene groote lom in het ijs van den drinkput was. Hij loopt zien van bij hij bemerkt kleederen, en ziet welhaast den jon gen zelf. Hij roept om hulp de jongen wordt uitgehaald alle mogelijke zorgen worden hem toegediend maar ongelukkiglijk, het is te laat reeds had de knaap opgehouden te leven. Het arm slachtoffer was gansch alleen een baantje gaan doen op het ijs, niet peizende dat het door de zon reeds te ver ontdooid was ora nog te dragen. frankrijk INSTITUUT PASTEUR. De toekomst van het instituut tegen de ra zernij, dat te Parijs zal worden opgericht, is thans verzekerd. De Batique de France, heeft 40,000 fr. toe gestaan en de akademie van wetenschappen 5000 fr. F Hel Journal officiel deelt de eerste lijst van inschrijvingen mede. Het huis Rothschild heeft insgelijks voor 40,000 fr. geteekend. Het Insti tuut van Frankrijk voor 30,000 fr. Men vindt verder op de lijst verscheidene inschrijvingen van 4 en 5,000 fr., vele van 500 200 en 100. De New-]ork Herald heeft eene inschpijving opengesteld Het blad zelf beeft voor 500 dol lars geteekend. Voorloopig worden de kranken in verschil- lige hospitalen opgenomen; 19 Russen worden thans te Parijs door den beroemden geneesheer verzorgd. In hel engelsch Lagerhuis heeft men zich met de methode Pasteur bezig gehouden. De eerste door het Journal officiel open haar gemaakte lijst van inschrijvingen voor hel Instituut-Pasteur wijst een cijfer aan van ruim 242,000 fr. De gansche geleerde wereld schijnt als om eenen wedstrijd zijne erkentenis en zijne be wondering betoonen van alle kanten vloeien de inschrijvingen toe. M. Pasteur heeft den russischen gezant, li. de Mohreuheim, de verzekering gegeven, dat hij voor het leven van veertien zijner landgenoten instond. De koning van Italië heelt aan den beroem den geneesheer het groot luit eener italiaanscbe ridderorde toegekend. PAUSELIJKE STATEN. Het Vatikaan er» de logle. Voor eenige weken reeds wees de Moniteurde Rome op het plan, door de vrijmetselaarslogies beraamd, om hel vatikaan te omsingelen, het is maar al te veel waar, om niet in de bezorgdheid van het romeinsche blad te deelen. Dezer dagen toch gaf een liberaal en anti-katholiek blad, on der hel opschrift Het vatikaan belegerd de volgende bijzonderheden De wijk parti de Cas- tello (een lot hiertoe onbebouwd gedeelte van Rome tusschen het kasaeel St-Angelo en het Va tikaan) zal zich uitstreken lot aan den Monte Mario (een heuvel achter het Vatikaan gelegen), waar reeds verscheidene huizen slaan maar daarbij blijft het niet. Weldra zullen er ook woningen verrijzen langs He linker?»' v»n H» via Triomfale, zoodat het atikaan, dat reedi nu was omsingeld, voorlaan 'inderdaad als een vesting belegerd zal worden. Nog meer, een vermogend jood, van Tt; u. beeft een groo: terrein aaogekoi hl, palende aan de muren van het Vatikaan, om daar eene syna goog te doen oprichten van kolossale afmeting iels in den aard van liet Mausoleum van Adri- aan (kasteel St Angelo) De plans zijn reeds in bewerking. Wij zouden ons zeer moeten vergis sen. als deze wijze van handelen niet op de meest prachtische wijze hel middel verschafte om de valikaansche kwestie te beëindigen vroeger of later zal de gevangene zich wel moeten over geven. Het gewicht van vorenstaande beschouwing behoeft geen uitleggingen. De protesten van Z. H., die steeds verklaart dat zijne onafhankelijk heid en zijne weerdigbeid bedreigd worden en beleedigd, worden er schillerend door gerecht- veerdigd. De revolutie blijft vooriwekken de regeering, ook als zij wilde, is het zwak om hare werking te beletten; de loge triomfeert in de hoofstad der Kristenwereld. In het Vatikaan volgt met de grootste belang stelling de lersche kwestie. Men is van gedacht dat de eenige doelmatige oplossing bestaat in het verleenen van een self-gouvernement aan dat land dat zooveel geleden geelt voor zijn geloof. DUITSCHLAND. Zonderlinge grap. Men weet dat keizerin Elizabeth van Oostenrijk te Baden voor hare gezondheid verblijft eene zonderlinge gebeur tenis, waarvan zij een der helden is, heeft gansch de stad in opschudding en vreugde ge bracht. Tijdensdeleste karnavalfeesten hadden eenige maatschappijen een gemaskerden optocht ge vormd. Ook de keizerin behoorde onder de toeschouwers. Hare Majesteit ging met hare bloedverwante, de gravin Trani, en hare doch ter, de aartshertogin M..., zuster van aarts hertog Rudolf, door de Sophiènlaan, toen eens klaps de volgenda grap plaats vond De arlekiji., die met zwart gelaat den stoet opende, ging namelijk op de prinses toe, sloot haar hartelijk in zijne armen en gaf haar twee welklinkende kussen, waarbij hij sporen van zijn lijdelijk negervel op hare gloeiende wangen achterliet. De zwarte man, die er geen oogenblik aan gedacht had, dat hij eene prinses had gekust werd den eigenden dag, nadat zijnen naam was vastgesteld, in verhoor genomen, doch op aandringen der lieve keizers dochter zelve spoe dig op vrije voeten gesteld. De jongen was hierover zoo verheugd en tevreden, dat. ware de jonge prinses ter plaatse geweest, hij baar voorzeker nog wel eens hartelijk had.... be dankt. Hollowa's Pillen. Zenuw-zwakheid. Men- schen, die door hel veranderlijke weder lijden, zoo- datde gewone werkzaamheden des levens eene zware taak, de noodzakelijdheid van te denken iets vermoi- ends wordt. Indien eenmaal de zenuwen in de war zijn, veroorzaakt elke dag eene reeks van werkelijk of ingebeelde ellende. Om aan die pijnigingen te ont komen is hel alleen noodzakelijk om Holloway's Pil len te gebruikeD, welke een verzwakt geschokt ge stel meer dan eenige andere artsenij ter wereld zui veren en versterken. Zij reinigeu bet lichaam van alle onzuiverheden, geven veerkracht aan de maag, regel maat aan de hersenen, werkzaamheid aan de nieren de blaas en de darmen. Zij verdrijven neerslachtig heid en lichaamlijke vermoeidheid, en geven den geest kracht en vroolijkheid weder.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 2