Gij die hoest uuieu. HUIS iD hel begm der*Ho* eTaT"""" 8,000 Sparren Hopslakeu, KASSEI WEKKEN. O VER J ark; E PA M)ë\. MEERSCHEN, Zaai- en Hovenierslanden, en een perceel Meersch, GOEDE ZAAILANDEN, een perceelken LAND, Hollandsche Hopstaken, Allerbeste Zaailanden, Openbare Verkooping bij Uitwinning. HITJI ZIEIN", Franks, 500,000 Franks, HUIS MET HOF, te Aalst, in de Vrijheidstraat. Zaailanden. Aleersclt en Bosch, Meubelvendilie, Hofsteden en Landen, esBesaspv Eensklaps schoot het in de keel en het kind, poogde het onder afgrijsselijke pijnen terug in den mond te brengen, doch niets hielp. Haar gezichtje werd blauw en het arme kind was stikkens gereed. Eene vrouw die in hare nabijheid zat. schoot de kleine ter hulp en poogde met hare vingers diep genoeg in den mond te gaan om liet voorwerp er uit te halen, doch de kleine beet haar zeer hevig in de vingeren. Men verdrong zich om het kind. en bracht haar alle mogelijke hulp toe, doch het was te vergeefs. Na een kwartier stierf de arme Marie in afgrijsselijke pijnen. Zinnelooze soldaat. Ziehier inlichtin gen over den soldaat die te Marchin (Hoei,) krankzinnig werd, terwijl hij op post stond. Neyt, zoo is denaam van den ongelukkige, kwam onlangs in het regiment terug, 11a eene korrectionneele straf uitgedaan te hebben. Op schildwacht gezet, verliet hij zijnen post, wist zich een 60tal kardoezen te verschaffen en vermaakte zich met die op de omliggende hoogten af te schieten. De mannen die gezonden werden om hem gevangen te nemen, werden op geweerschoten onthaald. Men zond versterkingen en er begon nu eene echte menschenjacht. Nu kroop Neyt achter eenen boom, dan weêr achter een huis, loste van tijd tot tijd een geweerschot, dat van wege de vervolgers be antwoord werd. Op het gerucht kwamen er nieuwsgierigen toegeloopen, zoo dat men niet begrijpt hoe er geene ongelukken gebeurd zijn. Men bemerkt de sporen der kogels nog op verscheidene huizen. Neyt, die daarenboven dronken was, ging steeds voort met vluchten en schieten, en steeds de soldalen uit te lachen, die schoten zonder hem te treffen. Toen de jacht reeds uren .duurde, was hij tot in het gehucht Belle-Maison aangekomen. Daar lagen eenige mannen in eenen gracht verscholen, hem af te wachten. Onder aanhoudend geweervuur van weers- kauten, richte hij zich met vasten stap naar zijne vervolgers, toen men hem eensklaps met het aangezicht ten gronde zag storten. Een kogel had hem in volle borst getroffen, de pastoor en de geneesheer van Marchin die toegesneld waren, konden enkel de dood be sta tigen. Op wier geweren werd hij weggebracht en in de kerk van Marchin neêrgelegd. Neyt was een slechte kerel van de ergste soort, met reuzenmacht begaafd en tot alles in staat, wanneer hij dronken was. FRANKRIJK Een goed voorbeeld. Het voorbeeld van M. Fischer, den bestuurder in de weverij te la Combe-dös Eparres, schijnt na volging te zullen vinden. In eene fabriek te Cusset, departement AHier, is namelijk eene kapel opgericht zonder vergunning der overheid. Deze leste heeft om die reden tegen den eigenaar der fabriek, graal de Bourbon-Busset, den gerechtelijke weg inge slagen. De graaf maakt thans een schrijven in de Ga zelle de France openbaar, waarin hij verklaart dat hij en zijne vrienden even als M. Fischer zullen handden en de overheid afwachten, als zij kom lom de kapel te sluiten. En de Gazelle voegt er bij a Wij verwittigen onze republie- kaaosche ministers, dat hei hun slecht bekomen zal, indien zij graaf de Boubon Busset moesten last aandoen. Hij verstaat geen scherts, indien zijn geloof als christen en zijne rechten als Franschman betreft. Oploop. Zondag werd te Béziers (Fran krijk) in de Magdalenakerk eene mis gezongen door den Stadgenoot, M. Due. van hel opera van Parijs. Toen de plechtigheid half algeloopen was, hadden eenige personen den moed te flui ten. Een oploop in de kerk, waar 5000 menschen tegenwoordig waren, was het gevolg er van. Een bejaard man geraakte onder de voeten en werd gedood. Verscheidene personen werden in hechtenis genomen. De reden, dat de operazanger uitgefloten werd is dat hij eenige dagen te voren te Monpelher gezongen had voor een liefdadig doel. De inwo ners van Béziers gevoelden zich beleedigd, dat zij niet het eerst hun stadgenoot, wiens opleiding zij gedurende twee jaren bekostigd Lebben, hadden gehoord. Een razende ezel. Te Menton, in VraDkrijk, zijn twee personen niet door eenen razenden hond, maar door eenen razenden ezel gebeten Hel dier, dat door eenen hond gebeten was, werd onmiddelijk afgemaakt. De ezel-her- sens zijn naar den heer Pasteur gezonden. Ook de personen die door den ezel gebeten werden, de eigenaar en de hoefsmid, zijn naar Parijs vertrokken om zich door Pasteur te laten be handelen. ENGELAND. Droevig ongeluk. Zondag avond kwamen 11 jonge lieden; meisjes en jongens, van eene wandeling op de Teems terug naar Londen. Het was ongeveer 8 ure toen zij onder de hangende brug van Chelsea voorbij roeiden daar het donker werd besloot men voorzichtig heidshalve voet aan wal te zetten en met den trein naar Londen terug te keeren. Doch nau welijks had men de boot naar den oever gekeerd of door eene OLuillegbare omstandigheid sloeg deze om, de 11 ongelukkigen in den snellen stroom meévoerend. 1 Op het hulpgeroep der ongelukkigen kwam I een stoomboot in allerijl bijgeloopen alles te water werpend waar de drenkelingen zich maar j aan konden vastgrijpen. Na menigvuldige pogin- gen konden 5 der ongelukkigen worden gered de 6 anderen zijn de prooi der golven geworden. Peut-on apprendre le piaoo, deveDir bon musicien I et habile lecieur, sans s'astreindre a ces exercices arides et monoiones qui font le désespoir des com- menfdnts el leur inspirent presque toujours une pro- fonde aversion pour la musique Cette question, de plus baut inlérêi pour les mères de familie, a élé i viclorieusement résolue dans le sens de raffirmaiive par M. A. Schmoll, auteur de la Nouvelle Mélliode de Piano (8e édilion) que peu d'années onlsuffi i rendre populaire. En se servant de cette Méthode éminemment facile, l'élève, charmé par l'atlrait mé- lodique des morceaux el la simplieité des théories, i s'instruit en s'amusant et devient en peu de temps I un pianiste accompli (5 parlies, chaque 3 fr.) Parmi les aulres ouvrages méthodiques el progressifs de A. Schmoll, citons Les Etrcnncs du jeune Pi«- nlste, 25 récréatious mélodique3 (5 séries, chaque, f 2 fr. 5'i; dlx Sonatines (chaque, 2 fr.); Ie3 Syl- phides, 76 dansös 10 recueils chaque, 2 fr. 5u); Uammes et Arpéges (5 séries, cbaque, 2 fr.). S'adresser it M. de Aynssa (üeliége), Édileur de Musir que, 92, Rue de la Moniagne, Bruxelles. Les Préfaces des OEuvres méthodiques de A. Schmoll sont envoyées gratis sur demande. Holloway's Zalf en Pillen Een onfeilbaar middel voor kwade beeneu en alle soorten van wonden Zij genezen spoedig kvvadebeene noude wonden, schuer- beuk en huidziekten. Duizenden menschen die aan deze verschrikkelijke kwalen lijden zijn er door ge nezen. nadat alle andere middelen gefeild hadden, en bet is eene zaak buiten allen twijfel, dat er geen geval is, hoe verhard en verhouden! ook, of het kan door deze wonderlijke middelen spoedig en volkomen genezen worden. Hunne vereenigdc kracht is onwe- derstaanbaar, meer behoeft men niet te zeggen van deze beroemde Pillen. Dal zij, die aan hunne uiimun- lende eigenschappen twijfelen, cr de proef van nemen Ziehier de prijzen van het vee, op de markt woensdag te Antwerpen gehouden Beesten verkocht. Besteedde prijzen op voet 27 Ossen, 0 80 tot 0 90 16 Koeien, 0 70 0 80 2 Stieren, 0 70 0 00 216 Kalveren, 0 95 1 09 Aelsl, 1 Mei. Per 1 heet. 32 lil. 50 cent Tarwefr. 19-50 a 20-50 Mastelbin 17-50 18 50 Rogge 13-50 14-50 Geersi. no-00 00 On Haver. per 100 kil. 19-00 20—oü Spelt. 00—00 00—00 Koolzaad per 100 kil. 00-00 00-00 Lynzaad 00—00 00 00 Koolzaadolie 00—00 GO 00 Lijnzaadolie, 00-00 00-00 Roolzaadkoeken. id. 00—00 00 - 00 Lijnkoeken, uO-OO 00 00 Aardap. (roode de 100 kil. 6- 00 6 50 Aardap. (gcelej Nieuwe 0—00 0- 00 Boter, de 3 kilogram 6—75 8 36 Eijers, de 25. 1 55 1 73 Vlas per 3 kilos. 3—(io 4-00 Viggenen, per stuk, t« soort 27 50 2*22 -50 HOPHANDEL. De Hop wordt verhandelt tegen 00 en 00 fr. de 50 kilogr. POPERINGHE, 30 April. Hoppe 1884. Stad.. Fr. 24—00 00—00 Gemeenten 00—00 00—00 ANTWERPEN, 30 April. De kuipboter werd heden morgend ter merkt per kilogram verkocht, aan de prijzen van fr. 3 U0 a fr. 3.10. De ponden of balve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. t,30 a 1,70 zwaar gewicht fr. 0 00 a 0,00 De aardappelen worden per zak. verkocht aan fr. 9.00 tot 1 l.00;polderper 100kilos fr. 00.00 00.00 De eiers betaalde men per 25 stuks fr. 1,75 a 1,90 Ziehier de prijzen der granen op de m'erkt in hel Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 17—00 a 18—50 ge, 15-00 15-75 Wmtergeerst, 00-00 00—00 Zomergeerst, 16—09 16—75 Haver, 18—00 19 - 50 Boekweit, i'O—00 00—00 Boonen, 19—00 19 80 Bitterpeën, 19-00 CO—oO Herinnert u dat de Itonbons Grammont, bereidt met teer de eemgste radikale remedie ziju legen den hoest, de vallingen de Bronchitis, de Zinkingen en de heescheid. - Zij zijn aangenenaam van smaak en gemakkelijk om nemen, (de kinderen zuigen ze met gretigheid op) en besparen 20 maal hunne waar de daar zij aar. dezen die hoesten den aankoop van postillen, borstsiroop en andere bereidingen, en tisane vermijden. Vraag raad aan uwen geneesheer cn altijd zal zijne antwoord wezen Gij hoest, gebruikt de bonbons Grammont, Prijzen de doos fr 1.78 1/2 doos fr. t 111 Zich van de namaaksels mistrouwen.Slrengelijkde handteekeniug van L)' Grammont eischen te verkrijgen te Aalst bij den apotheker Eiuiel Meganck, Leopoldstraat of Kat tenstraat achter bel oude Stadhuis. Burgerlijke Stand der Stad Aelst. GEBOORTEN. Mannelijk 14 gq> Vrouwel. 8 HUWELIJKEN. L. Walgraef, dienstkn met F. Vinck, dagl. Em. De Meersman, twijnd. mei M. Sergeant, iwijnst. F. Bocqué, kleerm. met L. Verbeslel, z. b. C Gillade, werkm. met C. Rombaut, breister. T. Van Kerkhove, winkel. melC. De Haei, twijnsl. A Schollaert, steenk met M Wuytens, breister. A. Longé, landb. met M. Van Mol," z. b. OVERLUDENS. P. Beyls, z. b. 78 j. Denderstraat J. Van de Maele, wed. Van Gheit, z b. 72 j. Zonnestraal.— A Van Nuffel,-z. b 58 j Klapstraat. P. De Waege- neer, labakbew. 18 j. Schaarbeek J. De Vuysl, wed. Coppens, z. b. 75 j. Leopoldstraat. A Cor nells, dienstm 41 j. Molenstraat. p. Marlier, wed. Van Miegbem, z. b. 76 j. Keizerlijkeplaats M. Hallaert, dienstm. 19 j. Keizerplaets. Burgerlijke Stand der stad Ninove. Aangiften van den 23 tot den 30 April 1886 GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 4 Vrouwelijk a 1 OVERLIJDENS. 1 kind onder de 7 jaren. Ta hnrAii Een scll°on en welgelegen straat, thans bewoondt door de W* De Man. Zich te bevragen bij Mijnheer F. BURNY, brouwer op den Dam, te Aalst. te Erembodegem, aen de Denderbrug en aen de Statie. Op Dijnsdag 4 Mei 1x86, om 1 uer nanoen, Door bel ambt van den Notaris DE SMET, te Erem bodegem. En onmiddelijk daarna, verkoopen van eene hoe veelheid Strooi aan de Zondagschool en nog eene groote hoeveelheid Strooi en Brandhout, aan de hof stede laetst in gebruik geweest bij Henricus De Wael aan den Brusselschensteenweg. Provincie-Oost-Vlaanderen Gemeente llerderscm OPENBARE AANBESTEDING VAN Het College van Burgemeester en Schepenen, der gemeente Herdersem, brengt ter kennis der belang hebbenden dat er op Donderdag 20 Mei 1886, om 3 ure namiddag, ten Gemeentebuize aldaar, zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding van Kasseiwerken uilievoeren op eene lengte van 403 meiers en eene breedte van 3 meiers op den buurt weg N# 3, genaamd Aartstraat, der zelfde gemeente Het schattend bestek beloopt to( 3723 franks 49 centiemen. Deze aanbesledingzal geschieden volgens de voor waarden van hel kobiervan lasten door de bevoegde Overheid goedgekeurd, waarvan eenieder zal kunnen kennis nemen tot den dag der aanbesteding, ten Gemeentebuize van bovengemelde gemeente. Herdersem den 1 Mei 1886. Op Bevel De Sekretaris De Burgemeester, S. BUYLE. E. M. G. MUYLAERT. Berg van Bermhertigheid der stad Aalst. OPENBARE VENDITIE VAN Op Donderdag O Mei I8§6, om 1 ure nanoen, en des noods den volgenden dag, zal er wegens de Administrative Commissie van den Berg van Berm hertigheid te Aalst, en in deszelfs lokaal, geslaan in de Leopoldstraat, door hel ambt van Deurwaarder KING01R, openbaarlijk verkocht worden, de over hunnen tijd slaande panden der maanden Januari Februari en Maart IS85, bes'taande in gouden en zilreren voorwerpen, horlogiën, ooringen.juweelen, xoper, tin, kleederen. Lijnwaad, katoenen en meer andere voorwerpen tc veel om te melden. De verkooping wordt gedaan op tijd vau betaling, mits stellende voldoende borge, met vermeerdering van 5 p. °/0 voor alle koslen. Bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Aalst. OPENBARE VERPACHTING van te Aalst-Mijlbeke. De Besturende Kommissie der Burgerlijke Godshuizen van Aalst, brengt ter kennis van het publiek dat zij in hare gewone Vergaderings zaal, op DIJNSDAG 4 MEI 1886, om 10 ure voormiddag, onder voorbehoud van goedkeuring door de Bevoegde Overheid, zal overgaan tot de openbare verpachting van Drij heklaren dertien arpn zeven centiaren Meersch, te Aalst-Mijlbeke, in de Bergenmeer- schen, zijnde voorheen eene Bleekerij, gebruikt geweest door M. Emile De Loose. Deze verpachting geschiedt voor eenen termijn van twaalf achtereenvolgende jaren, Voor de voorwaarden wende men zich ten Bureele van het Sekretariaat der Hospiciën. Aalst, den 22 April 1886. Namens de Kommissie De Sekretatis, De Voorzitter, Fr. CRICK. Bon Paul BETHUNE. OPENBARE VERKOOPInT^" van goede gelegen te Aalst-Mijlbeke. De Notaris Eeutnn. te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop Een perceel Land, gelegen te Aalst- Mijlbeke,op den Kaaiberg.groot volgens titel 15 areD 38 centiaren, bekend bij hel kadaster wijk E, num mer 405c met eene grootte van 16 aren 10 centiaren, palende ten ooste aen erven vai. den heer Egidius De Bruyn, ten zuide dezelfde erven de Bruyn, den heer Van Breugel en den heer Baron Bethune. ten weste den voelweg en daarover den heer Baron Bethune on ten noorde den volgenden koop. Gebruikt door den heer Frans Van Mol-Podevyn te Aalsl-Mijlbeek. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Aalst Mijlbeek, op den Kaaiberg. groot volgens titel 15 aren 38 centiaren hekend bij het kadaster wijk E, N° 405b, groot aldaar 15 aren 8u centiaren, palende ten ooste de erven van den heer Egidius De Bruyn, teu zuide de voorschreven koop een, ten weste den voelweg en daarover den heer Baron Bethune en ten noorde deu volgenden koop. Gebruikt door den heer Van Mol-Podevyn, voor noemd. Derde koop. Een perceel Land gelegen, te Aalst- Mijlbeek, op den Kaaiberg, groot volgens titel 50 aren 70 centiaren, gekadastreerd wijk E, N*405 groot aldaar 32 aren 80 centiaren, palende ten ooste Josep- hus Coppens. ten zuide voorschreven koop twee, ten weste den voelweg en daarover den heer Baron Be thune en ten noorde Karei Mergan. Gebruikt door M. Vnn Mol-Podevyn voornoemd Vierde koop Een perceel Land, gelegen le Aalsl- Mijlbeek op de Quaermeeren. bekend bij het kadaster wijk E, nummer 1o8a, groot 35 aren 20 centiaren, palende ten ooste de erven Van de Velde, ten zuide den heer de Wapenaert, ten westede erven Podevyn en ten noorde de erven Herelle. Gebruikt door den heer Fr, Van Langenhove, te Aalst Mijlbeek. Vijfde koop - Een perceel Land, gelegen te Aalsl- Mijlbeek op den Kruiskauier. groot volgens titel 38 aren 20 centiaren gekadastreerd wijk D. nummer 669d, groot aldaar 38 aren palende ten ooste en ten weste den heer Alphonse Van Asscbe, ten zuide Juf frouwen Podevyn en Petrus De Bruyn en ten noorde den heer Karei Van Assche. Gebruikt door den heer Domien Sonck, te Aalsl- Mijlbeek. Zesde koop. Een perceel Meersch, gelegen te Aalsl-Mijlbeek, op het Hoorbekeveld, groot volgens titel 13 aren t4 centiaren, gekadastreerd wijk D, N° 382e, groot aldaar li aren 40 centiaren, palende ten ooste den Losweg en, daarover de heeien Judocus De Cock en Van Langenhove, ten zuide de Veldbaan ten weste de weduwe Frans Nevens en ten noorde Joseph Verhelst. Gebruikt door den heer Van Mol-Podevyn voor noemd. Zevende koop Een perceel Land, gelegen te Aalsl-Mijlbeek, op het Wijngaardveld, gekastreerd wijk D, N°86b, groot 3i aren, palende ten ooste en ten noorde Romain Podevyn en de Kauierbaan, ten zuide de erven Scheerlinck en ten noorde de erven De Cock. Gebruikt door voornoemden heer Van Mol-Podevyn. Achtste koop. Een perceel Land, gelegen ie Aalst-Mijlbeek, op de Hershage, groot volgens titel 9 aren 69 centiaren, gekadastreerd wijk D, N°778a bis, aldaar groot 9 aren 80 centiaren, palende ten ooste den voetweg en daarover verscheidene, ten zuide Jan Riga, ten weste den voelweg en daarover den heer Judocus De Cock en ten noorde den heer Désiré Podevyn. Gebruikt door de wed. Frans Muylaert, te Aalst- Mijlbeek. Negende koop. Een perceel Land, gelegen te Aalst Mijlbeek, aan hel Sijp, op Steenberg, groot 'volgens titel 21 aren 50 centiaren, gekadastreerd wijk D. N° 833, groot 20 aren 2i> centiaren, palende ten ooste Bernard Van der Biest, ten zuide jufvrouw Van Langenhove, ten weste jufvrouw Francisca Pode vyn en Michel Van Mol, en ten noorde de Hospiciën van Aalst. Gebruikt door voornoemden heer Van Mol Tiende koop. Een perceel Land, gelegen te Aalst- Mijlbeek, op den Bolleweg, groot volgens titel 31 aren 18 centiaren, gekadastreerd wijk D, N° 849 en 848bis, aldaar groot 30 aren 60 centiaren, palende ten ooste Jufrouw Fransisca Podevyn, ten zuide over den voetweg Cornelis Muylaert, ten weste Jan Van Mol als gebruiker en ten noorde den heer Notaris De Pauw. Gebruikt door den voornoemden heer Van Mol. Elfde koop. Een perceel Land, gelegen te Aalst- Mijlbeek in de Hoveniers genaamd den beneden bof, groot volgens titel 32 aren 77 centiaren, gekadas treerd wijk E, nummers 5«»5a en 5oög, en deel van nummer 5(i6b, palende ten ooste den heer Frans Moyersoen, ten zaïde de weduwe Aloïzius Lamagie, ten weste de weduwe Wiewauters-Longé en den heer Ganseman als gebruiker eu ten noorde de erven Podevyn. Gebruikt door de weduwe Aloïzius Lamagie en deu heer Van Mol-Podevyn voornoemd. ZITDAGEN Instel, Maandag 17 .oflc Verblijf. Maandag 31 Mei ,X8b- Telkens om 3 ure van den avond ter herberg De Klokkenbol gehouden door den heer Louis Foncé, le Aalst, Varkensmark. OPENBARE VERKOOPING VAN Meersch en Bosch, TE MOORSEL. De Notaris Eemnn te Erpe, zal namens wien hel behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in hel openbaar verkoopen Eerste koop De oost-helft eener partij Land, gelegen te Moorsel, aan de Langerool wijk Terha gen, gekadastreerd in het geheel sectie B. N° 27b met eene grootte van 46 aren, palende ten ooste Frans De Smet, ten zuide de erven Gerard Uylter- sprol en anderen, ten weste Louis Cooreman en ten noorde den zelfden en den heer Alben De Bièvre. In gebruik bij den hetr Frans Van de Meerssche. Tweede koop. De noord-helft van eene partij Land, gelegen le Moorsel, wijk Dries, gekadastreerd in het geheel sectie E, N° 115a, met eene grootte van 52 aren 70 centiaren, palende ten ooste Louis De Vos en Désiré Buyl, ten zuide en ten weste de straat en ten noorde Franciscus Uyttersprot. In gebruik bij den heer Jan Bapt Saeys. Derde koop Eene partij Land en Meersch, ge legen te Moorsel, Rijger, gekadastreerd sectie D. N° 477a, 47Xa, 479a, groot 19 aren 30 centiaren, palende ten ooste den ijzerenweg en daarover koop 5 en de kinderen Callebaut, ten zuide de wed Albien Uyttersprot, ten weste Louis Redant en den heer Van Sande te Aalst en ten noorde den heer Polydoor Podevyn. In gebruik bij de heeren Leauder Van Cauter en Benediclus De Wolf. Vierde koop. Eene partij Land en Meersch, ge legen te Moorsel, Rijger, gekadastreerd sectie D, N° 482b, 483b. groot 9 aren 56 centiaren, palende ten ooste den ijzerenweg en koop vijf, ten zuide den heer Polydoor Podevyn, ten weste Frans De Smet en de erven Louis De Rop en ten noorde Joannes Gillis. In gebruik bij den heor Leander Van Cauter. Vijfde koop. De noord-helft van eene partij Land, gelegen te Moorsel, Rijger. gekadastreerd in bet geheel sectie D, N# 518c en 518d, groot 57 aren 80 centiaren, palende ten ooste Louis De Meersman, ten zuide de kinderen Callebaut, ten weste de Rans- beek en ten noorde den heer Janssens-De Scbryver. In gebruik bij de heeren Louis Redaul en Jan Ver- beiren. Zesde koop. Eene partij Land, gelegen te Moor sel, Rijger, gekadastreerd sectie D, N° 521b, groot 12 aren 90 centiaren, palende ten ooste de erven De Vis, ten zuide Bernardus Caudron en anderen, ten weste de erven Joannes Leeman en ten noorde de erven De Vis. In gebruik bij den heer Paulus Beeckman. Zevende koop. Een perceel Bosch, gelegen te Moorsel, op de Peelershagen, gekadastreerd sectie C, N° 931e, groot 17 aren, palende ten ooste den heer Van der Noot, ten zuide de weduwe Joseph Van der Borgt, ten weste Frans De Bisschop en Jan Van de Perre en ten noorde de oude beek. ZITDAGEN INSTEL MAANDAG 10 MEI 1886, om 3 ure nanoen, ter herberg genaamd De koeibelle, gehouden door Jufvrouw weduwe Bosman, te Moorspl, Dorp. VERBLIJF MAANDAG 24 MEI 1886, om 3 ure na noen, ter herberg genaamd In het goed 1 even, gehouden door den heer Alfons Van Malderen, te Moorsel, Kattestraal. OPENBARE VERKOOPING VAN gelegen ten deele op ERPE en ERONDEGEM. De Notaris Eeman te Erpe, zal namens wien het behoort, openbaarlijk verkoopen EENIGE KOOP. Hel 1/4 deel onverdeeld in een perceel Land, ge legen ten deele op Erpe, er. ten deele op Erondegem, ter plaats genaamd Erondegemskauler, gekada streerd te Erpe, wijk D, N° 623bis, en te Erondegem, wijk B, N° 199f, te samen met eene grootte van 49 aren, doch volgecs titel groot 54 aren 72 centiaren, palende ten ooste met half voetweg Casemir Scboc- kaert, ten zuide verscheidene, leo weste den heer Hippoliet Schockaert en ten noorde den Arme van Erondegem. Ingebruik bij den eigenaar den heer Louis De Ras, le Oueigem. ENKELE ZITDAG Dijntdag II Hei 1886, om 4 ure nanoen, ter herberg genaamd. De goude Leeuw, gehouden door den heer Guslaaf D'haese, te Erpe, Dorp. Studie van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. VENDITIE VAN 18,000 schoone te Aalst Vaartkaai, en aan hel huis des heeren Van Assche. 1° Op Maandag 5 Mei 1886, om 1 uur namid dag van 9000 Hoppestaken. 2" Op Donderdag 6 NI ei 1886, 0111 1 uur na middag ook van 9000 Hoppestaken. De Notaris De Windt, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Een zeer goed en gerieflijk WOONHUIS ge staan en gelegen te Aalst, in de Windmolen- straat. Bewoond door de eigenaars weduwe en kinderen Ringoir. Instel 15, Verblijf 22 Mei 1886. om 4 ure nanoen ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van te Baerdegem. Moorsel en Lebbeke. De Notaris VAN DE WEYER, te Gent, Enge- landgat, 17, daartoe benoemd bij arrest van hel hof van beroep van Gent, zal openbaar verkoo pen Koopen 1 tot en met 10. Verscheidene perceelen Land, gekadastreerd A, 30, 31, 32, 114, 145, B, 60, 61. 181a, 181b, C, 427a, 586a, 587, groot 5 h. 79 a. 30 c.; in pacht bij de heeren J.-B. Brusselmans, J.-B. De Clercq, J. Beeckman, S. Van Langenhove, P.-G. Ha- verals en F. J. Verbavert, tot Kerstavond 1886, tegen 814 fr. 's jaars, boven de lasten. Moorsel. Koopen 11, 12 en 13. -Drie perceelen Land, gekadastreerd A, 250, B, 20, 21, 347, groot I h. 42 a. 90 c.; in pacht bij de heeren F. Coo reman, F. Van de Meersche en L. Pullemans, tegen 215 fr. 's jaars, boven de lasten, tot Kerstavond 1886. Lebbeke. Koopen 14, 15 en 16. Drie perceelen Land, gecadaslreerd A, 544, 563 en 693, groot 1 h. 85 a. 80 c.; in pacht bij de heeren P. J. Moens, J. Van Keer en F. Scheirlinckx, legen 298 fr. 's jaars, boven de lasten, tot Kerstavond 1886. Opcenten10 Eenige zitdag t Maandag 17 Mei 1886, om 3 ure 's namiddags, le Üendermonde, In den Alcazar, op de Groote Markt. van le Aalüit en Ucnderhautem. De Notaris DE PAUW le Aalst, zal openbaar lijk verkoopen 1. Een Huis met erve te Aalst, Hoogstraat, sectie A, n°* 1718 en 1717, groot 90 centiaren. 2. Twee Woonhuisjes, te Aalst, Burchtstaart, sectie A, nos 1339 eu 1540. 3. Een Huis met erve te Aalst, uitmakende den hoek der Zonnestraal en St. Jansstraat, zijnde eene her berg genaamd De Drukpers, sectie B, n° 420k. 4. Een Huis met athangelijkheden te Dender- hautem, in de Vondeleu, sectie A, n°' 404d 404e, groot 8 aren. 5. En een Huis met afhangelijkheden te Den- derhautem, in de Vondelen groot 10 aren <45 centiaren, sectie A, n0i 363, 364, 565 en 366. ZITDAGEN Instel, Donderdag 13 ..kissr jd. an Mei Verblijf, 27 1 i 1886. Telkens om 5 ure namiddag, ter Estaminet De Drukpers bij den heer Marcel, te Aalst Zonnestraal. verdeelbaar in verscheiden Kapitalen, ten minste van 25,0u0 franken, le bekomeD aan gemaligen interest, mits bezet, ten kantoore van den Notaris DE GHEEST, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING VAN een schoon, sterk en welgebouwd De Notaris DEGilEEST, te Aalst, zal met winst van palmslag eu gelagen, in het openbaar verkoopen Het schoon, sterk en onlangs nieuw welge bouwd Huis, met bezondere poort, achterge bouw en hof, te Aalst, in de Vrijheidstraat, nevens de Sladsjongensschool, bewoond door Jacques BOONE, aan fr. 800 s'jaars. INSTEL 4 en VERBLIJF 18 Mei 1886. Telkens eenen Dijnsdag, te 5 ure, in bet «Brusselshof,» bij d'heer De Winter, te Aalst aan de Botermarkt. OPENBARE VERKOOPING van allerbeste të Smetlede en Impe. De Notaris MOENS, te Lede, zal ten aaDzoeke vat die het behoort, met het houdeD der twee hierna- gemelde zitdagen, openbaarlijk verkoopen Gemeente Smetlede. Eerste koop Eene partij Land,gelegen te Smet lede, vvijk Rompsande, sectie A, N° 714, groot 24 aren 60 centiaren, palende oost Camiileen Barbare Vlaeminck te Erondegem, zuid den heer De Boeck, te Erpe, West d'erven De Thaey, te Cherscamp en de kinders Joseph Schockaert, te Smetlede en Door 1 d'erven van den heer Constant Schockaert, te Eron degem. Gebruikt tot Kersavond 1886, door da kinders Jacobus Schockaert te Smetlede. Tweede koop Eene partij Land, gelegen te zelfde Smetlede, wijk Rompsande, sectie A, N* 739a, groet 2X aren <0 centiaren, palende oost de straat of rede, zuid de kinders Charles Schockaert. west d'erven Franciscus Schockaert en den heer Benediclus Mor tens en noord d'erven Theodorus Dboudl. la gebruik lot Kersavond 1886, bij de weduwe Charlea Schockaert le Smetlede. Derde koop Een partijken Meersch, gelegen ta zeilde Smetlede, wijk Klaarie, sectie A, N* 822a, groot 9 aren 50 cemiaren, palende oost voornoemda kinders Charles Schockaert, zuid de heeren Creta, west Anlooius Van den Abeele en noord den heer Graaf De Merode Gebruikt tot Kersavond 1S86, door voornoemde weduwe Charles Scbockaerl. Boomprijs fr. 270.C9. Gemeente Impe. Vibrde en laatste koop. Een perceelken Bosch, gelegen te Impe. wijk Paepegem, sectie A, deel vaa nummer 48>», groot 9 aren 80 centiaren, palend# oost de weduwe Evariste Maes, zuid Domien Van dea Abeele, west Madame weduwe Alexander Liónart an noord den heer Benediclus Meriens Onverpacht. Boomprijs fr. 190.00 ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 27 April .Böc Verblijf, Dijnsdag 4 Mei 188b- Telkens om 3 ure namiddag, ter herberg van den heer Judogus Venneman. te Oordegem, wijk Molen hoek. Voor nadere inlichtingen begeve men zich ter studie van genoemden Notaris. te Aalst, Korte Zoutslraat, ten huize van wijlen Jufvrouw Annette Hoorraan, op Maandag 10 Mei 1886, om 2 ure namiddag, onder de direk- lie van den Zaakwaarnemer Louis BU£KENS,te Aalst. te Metre, Ayghem en Haallert, TE KOOP. De Notaris DE WILDE, te Gent, zal namen* zijne principalen, verkoopen Serie A. Gemeete Meire. I. 0.19.50 Land, B, n. 386. II. 0.22 30 Land, B, n. 620 en 928. III. 0.21.40 Land, B, n. 599. IV. 0.20.90 Land, B, n. 399a en b. V. 0 21 80 Land, B, n. 393. VI. 0 45 90 Land, C, n. 593. VII. 0.89.1U Land, C, n. 614. VIII. 0.17.80 Land, C, n. 1074. IX. 0.12.70 Land, C, n. 1110. X. 0.04.80 Land, C, n. 1119a. XI. 0 02.20 Land, C, n. 1119b. X'I. 0.17.40 Land, A, n 1311. XIII. 0.20.50 .Meersch A, n. 1166. XIV. 0 55.10 Land, A, n. 1012. XV. 0.09.80 Land, A, n. 1011. XVI. 0 12.70 Land, A, n. 967a. Gemeente Aygem. XVII. 0.41.40 Bosch, A, n. 451. Gemeente Haaltert. XVIII. 0.10.50 Land, A, n. 776. Serie B. Gemeente Meire. I. 0.22.50 Vierwoonst, B, n. 370a, 370a, 370c, 370g, 371a, 472a, 373. II. 0.18.10 Hofstede, B, n. 367, 368, 369. III. 0.23 70 Hofstede, B, n. 332, 333. IV. 0.31.50 Tuin en Boomgaard, B, n. 334 en 336. V. 0.16.00 Meersch, B, n. 530. VI. 0.01.70 Tuin, C, n. 353. Instel, Maandag 10 Mei 10öc Verblijf, 17 188b" Telkens ten 2 ure namiddag, in het Hótel dei Flandres, aan de statie te Aalst. 1 °/0 iustelpeimiugen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3