m 41ste Jaar Zondag6 Juni 1886. /V° 2075, IJZERENWEG. VERTREKUREN I II AELST NAAR VERTREKUREN UIT DE VOLGENDE STATIËN Aalst, den S Juni 1886. Kiezing van Dijnsdag 8 Juni 1886. Aan de Heeren Kiezers van 't Arrondissement Aalst. de Katholieke Kandidaten. Aalst. Kiezing van 8 Juni 1886. Liberale kandidaat. Koperen Baron. Katholieke kandidaten. De Sadeleer. VanWambeke. Verbrugghen. Woeste. Hieren daar! DENDER-BODE. ABONNEMENTPRIJS 6 FRANKS 'S JAARS. He inschrijving eindigt met 31 December. ANNONCENfPRIJS, per drukregel: Gewone 20 cent. Reklamen fr. 1,00. Vonnissen op bladz.30 cent. Gysegem, Audegem, Oendermonde, Zele en Lokeren 4-56 6-36 8-45 11-09 3-07 4-35 6-45 9-48. Mecholen. 4-561 6-361 7-30d 8-1 Id Exp. 1«2*3*kl. 8-451 12-U0d 1-04(1 Exp. 12" 3* kl2-45d 3-071 6-45/ 9-48.1 10-l8d Exp. 1*2* 3- kl. Aplw. 4-561 6-36i 7-30d 8-MdExp. 3 kl. 8-451 1-04d Exp. 4* 2* 3* kl. 2-45d 3-07/ 5-58d 6-451 9-481 10-18d Exp. 1° 2* 3" kl. Jrussel, langs Denderleeuw. 4 25 7-30 8-11 E3 kl- 8 33 10-25 dir. 12-00 1-04 E 3 kl. 2-45 5-1-4 E 3* kl 5-18 des iond.) 5-58 en 8-49 direct 9-19 10-18 E 3 kl. Leuven, Thicnen, Luik, Verviers 4-25d 4-56/ 6-3618-1 Id E 3 kl. 8-451 8-36d li-OOd l-04d EtP. 1* 2» 3' kl. 2-45(1 5-58d 849d direct 9-19d 10 18 E 3 kl. Gent, (5-00'8 vrijd 7-03 dir. 7-57 E 3 kl. 8-45 9-41 12-21 12-40 0-00 dir. 3-08 3-37 E 3kl. 6-01 6-39 9-50 10-32 Exp 3 kl. en des zondags 12-39 (1) Nota. De letter 1 beteekent langs Tcmonde en de Brugge, Oostende. 7-55 Exp. 3 kl. 9-41 12-21 12-40 0-00 dir. 3 08 El* 2* 3* kl. 6-38 Doornyk, Mouscron, Kortryk, Rvssel langs Gend) 8-45 12-21 12-40 3-08 3-37 Exp. 6-01 6-39 Doorn. Mouse. Kortryk, Ryss. Gangs Alh) 5-52 7-30 8.11 E. 3 klas lol Denderleeuw 12-00 2-45 5-58 Ninove. Geeraerdsbergen, Lessen, Ath 5-52 7-30 8-11 E 3 kl. tot Denderleeuw 12-00 2-45 5-58 9-19 Bergen, Quiévrain 5-52 7-30 8-11 E 3 kl. tot Denderleeuw 12-00 2-51 5-58 Enghien Branie, Manage, Charleroi, Namen langs Geeraerds- bergen 5 52 7-30 8-1 1 E3 kl. lot Denderleeuw 12-00 2-45 0-00 5-58 Herzele, Soltegem, Nederbrakel en Ronsse, langs Erpe- Meire. 4.58 7.35 12.18 6.03 Moorsel.Opwyck.Mechelen,Antwerpen 5,03 9,08 3,19 6,16 letter d langs Denderleeuw. Cniqne Snnm .IAAR ARLST UIT Ath 6.48 10.24 1.18 4.06 8.02 9.15 Antw. 5.15 6,29 9,13 E 3 kl. 9.53 10.50 E. 3 kl. 12-22 1.10 en 3-07 E.3 kl. 4.15 5.54 6.50 en 8-25 E. 3 kl. Brussel 6.20 direct 7.18 E 3 kl. 7.31 9.00 11.08 11 55 1-56 3.00 E 3 kl. 4.53 5.58 dir. 7.19 8 40 9.52 E. 3 kl. (des zondags 11.46) Dendermonde 4-10 'szalerd. 7.07 9.42 11.34 2.27 5.28 8.26 9.14. Geeraerdsbergen 7.27 11.05 2.00 4.50 8.49 9.51 Gent 6.35 7.39 E3 LI. 7-46 9 43 11.07 12.31 E 3kl. 1 58 4 14 (4.39 's zondags) 5.06 8.11 dir. 8.26 9.45 E3 kl. Leasen 7.09 40.45 1.42 4.29 8.25 9.35 Lokeren 6.33 8.43 10.57 1.46 4.44 7.55 8.45 Ninove 7.55 11.33 2.28 5.18 9.17 10.19 Oostende 5.35 6.20E.3 kl. 9.08 11.12 11.56 en 2 53 E 3 kl. 6.05 uit Grnt naar Moortzeele, Sottegem, Geeraerdb., Enghien, Irtine- ie-Comte 5.52 8.12E 8.52 11.18 2.20 5.40 6.59 UIT GEERAERDSBERGEN NAAR Maria-Lierde.Sotlegem, Moortzeele en Gent, 5.15 vryd. 7.24 8.35 dir. 9.54 11.58 4.48 5.50 E 8.51 DIT DbNDRRLBBOW NAAR Haeltert, Burst, Herzele, Sotteg. Audenaerde, Ansegen Kortryk, 6.o3 0.00 9.01 12.55 6.11 7.20 direct, DIT SOTTRGBM LANGS DENDERLEEUW NAAR A AL» 7 (5.38 'i Zaterd.) 7.5C 12.06 1.28 5.00 7.31 Uit Sottegem langs Erpe-Meire. naar Aalst (5.18 i, 8.00 12,53 4.45 9.11 Uit Ronsse langs Nederbrakel, Soltegem, Herzele Erpe-Meire naar Aalst 6.59 12.00 3.40 8.05. bit Antwerpen (zuid) naar Opwyck, Moorsel ei Aelst5,45 10,04 4,17 7,12 Wij laten hier den fac-simile van den stembrief volgen Dijnsdag aanst. zijt gij andermaal geroepen om uwen wil uit te drukken. Ja, alsdan zijt gij nogmaals geroepen om, voor de oogen van gansch het land, te verklaren dal gij, als ware Vlamingen, als Vlamingen van den ouden stempel, de trouwe en standvastige voorstaanders zijt gebleven van Godsdienst, "Vrijheid en Vaderland. Wij weten dat uwe verklaring aldus wezen zal; immers de Vlaming gelooft in God en bemint den Godsdienst, de Vrijheid en het Vaderland. De vijanden van Godsdienst, Vrijheid en Vaderland worden door den Vlaming verfoeid, omdat zijn geweten van Vlaming het hem gebiedt. Ceene groolere vijanden van Godsdienst, Vrijheid en Vaderland kunnen er gevonden worden dan onze hedendaagsche liberalen. Wie zou dit durven betwisten Vijanden van den Godsdienst. Hebben wij onze liberalen niet rei jaren en jaren lang, zien werken en zwoegen, alle middelen inspannnen, lal van helsche plannen smeden om den godsdienst ten gronde te vernietigen Duizenden voorbeelden zouden wij kunnen aanhalen, doch herinneren wij slechts de school wet van 1879, te recht de bloedwet geheeten, die tot doel had de kinderzielen aan God te ontrukken, den Vlaming te verbasteren en een nakomelingschap van godverloochenaars te vormen. Vijanden dei* Vrijheid: - Hoe talrijk zijn de maatregelen en wetten niet door de liberalen in leven geroepen om onze vrijheden, zoo onder godsdienst als bestuurlijk opzicht, totaal te vernietigen Herinneren wij de liberale rechtsleer betrekkelijk onze Katholieke Kerkhoven, de tegenkantingen in de openbare uitoefening der ceremoniën van onzen Gods dienst, de talrijke maatregelen van kwelling tegen de Kerkfabrieken, de schandelijke vervolgin gen tegen de geestelijkheid, de vrijheidschendende aanslagen tegen de provinciale en ge meentevrijheden, de speciale commissarissen van hatelijke memorie, die de dwinglandsche bevelen der liberale ministers tegen onzen wil kwamen uitvoeren en aldus de steden en gemeenten tot over den kop in schulden staken. Vijanden des Vaderlands. Hebben de liberalen het geliefde vaderland, het beslaan onzer onafhankelijkheid niet in gevaar gebracht door hunne dwinglandsche wetten en hunne ongodsdienstige en wraakgierige maatregelen Door hunne schoolwet van 1879, hebben zij den burgeroorlog doen ontstaan en de Belgen in twee vijandelijke kampen verdeeld. Doch nu heden is dank aan 't Katholieke Ministerie alle oneenigheid bijna uitgedoofd. Wie zijn de gezwoorne vijanden onzer Grondwet, wie willen haar vernietigen Niemand anders dan de liberalen... En wie zou durven waarborgen dat het vaderland te gelijkeriijde met onze Grondwet niet zal vergaan Wat ons betreft, wij denken dat wanneer men het gebouw onzer Grondwet zal hebben afgebroken, ons vaderland moet vergaan en verbrokkeld de prooi worden onzer machtige naburen. En wat de liberalen bij de Vlamingen niet min verfoeilijk maakt, t'is dat zij, om hunne ongodsdienstige, vrijheidsdoodende en onvaderlandsche politieke plannen te voltrekken, de staatsgelden met millioenen en millioenen hebben verkwist. Niettegenstaande de millioenen belastingen van allen aard door 't laatste liberaal ministerie gestemd, lieten zij een tekort van meer dan 25 millioen na.... 't Land was reeds verre gevorderd op den weg naar 't staatsban kroet, en, dank aan de gespaarzaamheid en 't wijs beleid onzer hedendaagschekatholieke minis ters, is 't evenwicht in de financiën hersteld en alle gevaar verdwenen. Zietdaar eenige der hoofdreden om de welke geen Vlaming dien naam waardig voor de libe rale kandidaten stemmen kan zonder zijne heiligste plichten te miskennen Heeren kiezers, gij moet dus uwen keus doen tu>schen een liberaal of een katholiek bestuur tusschen een gouvernement van haat, van wraak en vervolging, van vrijheidmoord, van gevaar voor 't vaderland, van verkwisting der openbare gelden of een gouvernement van'vrijheid van vrede, van gelijkheid, van spaarzaamheid, van bezorgdheid voor uwe godsdienstige en stoffe lijke belangen, tusschen de oorlogswet van 1879 en de bevredigende wet van 1884 Wij twijfelen er dan ook geenszins aan,alle de oprechte Vlamingen des arrondissements Aalst zullen als een man stemmen voor Deze heeren hebben ten andere bewezen dat zij, in alle omstandigheden, het vertrouwen waardig waren die het Vlaamsche Katholiek Kiezerskorps in hen gesteld heeft. Altijd en in alle omstandigheden hebben zij onze godsdienstige en politieke vrijheden voorge staan en ze verdedigd tegen de aanslagen der helsche maconnieke sekte.... Nooit hebben zij het hoofd gebukt voorden willekeur der wraakgierige ministers Frère-Bara-Rolin en O*.... M. Van Wambeke, onder andere, en 't spreekt hem tot eer, werd tot boete veroordeeld omdat hij ons gewijd kerkhof niet wilde laten schenden. Altijd en in alle omstandigheden hebben zij onze stoffelijke belangen ter harte genomen. Alle maatregelen om landbouw, nijverheid en koophandel ter hulpe te komen, hebben zij gesterad en zullen zij in 't vervolg nog stemmen. Altijd en in alle omstandigheden hebben zij de noodige voetstappen aangewend om de belan gen van steden en gemeenten voor te slaan en meest altijd zijn hunne pogingen met goeden uitslag bekroond geweest. Wij hebben ze aan 't werk gezien onder 't liberaal ministerie en nu heden onder 't katholiek ministerie. Dit is t verledene onzer katholieke kandidaten en dit verledene is de verzekerdste waarborg voor de toekomst. Laat ons dus allen Dijnsdag aanstaande ter stembus gaan, 't is voor ons eene plicht van dankbaarheid jegens onze kandidaten voor de uitstekende diensten die zij aan ons arrondisse ment en ook aan't Vaderland hebben bewezenJa, laat ons in zoo groot getal mogelijk opkomen, en als een man voor onze katholieke kandidaten stemmen niet alleen als blijk van dankbaarheid en genegenheid maar ook om aan 't iiberalismus te toonen dat het er nooit zal aan denken mogen in 't arrondissement Aalst te zegepralen De katholieke kiezers maken mei den stempel het wit punt zwart dat rechts boven aan den naam der katholieke kandidaten is geplaatst en zij hebben goed gestemd. Rond het zwart vierkant dat bovenaan den naam der katholieke kandidaten geplaatst is. ngt' ©©o rood bandje. I><" I':,ulen der katholieke kandidaten zijn in 't rood gedrukt Men let dus wel op. Wij verwittigen de heeren kiezers dat de heroproeping (réappel) onmiddeliik zal be- ginnen na de eerste naamafroepmg. Men verlieze uit 't oog niet dat er Di|nsdag geene heroproe ping zal gebeuren om 1» ure of des middags. Bravo ja, drijmaal bravo M. Jef Vander Noot, alias de koperen baron, heeft onze vurigste wensclien volbracht... Hij gaat ons 't zoet genoegen verschaffen hem Dijnsdag aanst. met zijne vijf-en twintigste buis te mogen vereeren. De koperen heeft jandorie! toch gelijk met 24 buizen naar den hemel trekken.dat is te weinig, om wel te wezen 't moet 25 zijn. En daarbij Sint-Pieter heeft hem laten welen dat hij hem kortelings zal verwachten (de man is immers82 jaar oud,) en dat hij hem niet zal binnen laten als hij hem zijne 25 liberale martelaarsbuizen niet kan vertoonen... 't Is een zalig gedacht op zijn uiterste te peinzen,en wij begrijpen dusgoeddatA/. Jef aan de vermaningen van Sint-Pieter gehoor leent, want anders zou men hem kunnen toeroepen, denk liever aan uwen put dan aan een zetel in de Volkskamer. Jef Vander Noot moet toch een behendig, doorzichtig, vernuftig en voorzichtig man we zen, dit bewijst ons zijn manifest tot de kie zers. Nog geene zes regelen heeft hij neêrge- schreven of hij slingert den buitenkiezers eenige liberale lieftalligheden naar 't hoofd. Vele personen, schrijft hij, hielden slaan, met min of meer reden dat desti'ijdon- mogelijk was, zoolang eene massa kiezers van den bui- ten, onwetend en zonder eenig begrip der polietiek van bet land, zieb op slaaf- sebe wijze naar de stembus zou laten leiden. Begrijpt gij dat heeren kiezers van den bui ten De koperen baron werpt u even als al de geu zen eene wagenvracht gewone liberale belee dingen en lasteringen naar 't hoofd. De buitenkiezers, roept hij u toe,zijn domme rikken, ezels, ploegen die in God gelooven, kiesvee dat zich laat geleiden, lieden zonder eer en waar digheid, echte pijpenkoppen, klerikale kalveren, en*, enz. En voor dat stuk van koperen baron die hen snoodelijk beleedigt en versmaadt zouden de buitenkiezers moeten stemmen Wees gerust ze zullen hem een dopken geven in den kiesketel Volgens den koperen 'baron zijn onze aftre dende Volksvertegenwoordigers, mannen zon der kennissen,zonder bekwaamheid, lieden die onze stoflelijke en zedelijke belangen verwaar loosd hebben... Maar hij (wel te verslaan volgens hem) ja hij den koperen, is een waar Pic de la Mirandolle hij bezit alle kennissen,alle wetenschappen der wereld, geen bekwamere mensch kan ergens gevonden worden... dus is er niemand waar diger dan hij om onze belangen in de Kamer te gaan verdedigen. Waar de dwaze hoogmoed toch iemand brengen kan Laat ons nu eens onderzoeken of Jef Vander Noot wel dien grooten bekwamen is gelijk hij het zegt... Jef was vroeger met groote moeite zilveren baron en tot tweemaal toe stak hij naar Amerika over om gouden baron te wor den, maar zie hij beredderde daar zoo goed zijne zaken dat hij telkenmale als koperen baron terugkwam... Dan was Jef in den bloei zijner jaren, en nu heden dat hij oud en versleten is, komt hij zich aanbieden om de belangen van anderen te verdedigen. Zorg voor uwe eigene belangen, heerschap, houd den regen uit g.., zegt Mr Madou, g'hebt daarmee uwe handen volWij hebben sedert jaren ons vertrouwen geschonken aan onze katholieke kandidaten en dit vertrouwen zijn zij onder alle opzichten waardig gebleven. Daarom zullen wij ook kiezen voor de heeren De Sadeleer, "Van Wambeke, Verbrugghen en Woeete M. Woeste, zegt de koperen baron, is een klein), leelijk en van persoon onbeduidend venije, geboren Waal, woonachtig te Brussel, en die niet meer Vlaamsch kent dan hij het oud-Perzisch. Ge^ verstaat, zegt Jef, hierom moogt gij voor M. Woest niet stemmen maar wel voor mij... Onwederlegbare argumenten om M. Woeste in den grond te boren, nietwaar En als M. Woeste nu nog gekozen geraakt, dan is 't een waar mirakel De koperen baron was zeker in zijne jeugd een tweede Adonis en 't is voorwaar omdat hij te schoon was dat men hem met alle die buizen heeft beladen M. Woeste is een geboren waal en kent geen Vlaamsch, zegt Jef.... Wat weet ge daarvan Wat ons betreft wij hebben meermaals per soonlijk ondervonden datM. Woeste de Vlaam sche taal goed verstaat. Vraagt een» aan dezen die hem in 't vlaamsch hebben aangesproken of geschreven of hij hen de antwoord is schul dig gebleven Dal M. Woeste in't openbaar in onze -moedertaal niet spreekt hierin heeft hij gelijk. Waarom moet hij onze schoon* volkstaal raadbraken gelijk velen het met de fransche doen, Jef den eerste Maar zeg eens koperen baronzoudt gij soms nog niet slechter wezen dan M. Woeste, daar gij noch vlaamsch noch fransch kunt spreken zonder deze beide talen op de ellendigste, manier te raadbraken.... Wij hebben u in de beide talen hooren babbelen,en waartijk 't was om er zich over te ontfermen Onze klerikale vertegenwoordigers hebben nooit openbare werken voor 't arrondissement Aalst verkregen roept de koperen baron uit.». Door wiens voorspraak was het dan dat wij den ijzerenweg Antwerpen-Douai hebben verkregen Ware M. Jamar, minister van openbare werken, in 1870, niet gevallen, nooit zou dien ijzerenweg langs de stad Aalst hebben gelegd geweest, 't Is aan Af. Wasseige, zijn opvolger en aan de persoonlijke vriend schap die tusschen hem eu onze Vertegen woordigers bestondt, dat wij dien ijzerenweg hebben te danken. Wij zoeken te vergeefs naar openbare wer ken in ons arrondissement uit te voeren. De Dender is gekanaliseerd geweest... Dit heeft, wel is waar, veel meer kwaad aan de landbouvv gesticht dan al het voordeel, dat men er bij vindt. Immers vele meerschen zijn echte rotteringen geworden. Maar welke remedie Zoo min het liberaal als het ka tholiek ministerie heeft ze kunnen ontdekken. Men zou 't bed der rivier moeten verdiepen maar de Maatschappij der Vaart weigert en zegt dat zij er de middels niet toe heeft.... 't Gouvernement zou de concessie moeten overnemen en zie dat zou de Maatschappij liefst hebben, maar 't kan niet wel zijn De Statiën werden vergroot of zijn op 't punt van het te worden. Eu de buurtstoomwegen hoor ik roepen... Twee ontwerpen werden in 't Kanton Aalst op getouw gezet. Men begon met dezen van Aalst naar Oordegem.... Wat gebeurde er!... Alle de de belanghebbende! gemeenten werden door M. Van Wambeke geraadpleegd en de antwoord was dat hare financiën, ter oorzake der schoolwet van 1879, in zulken armzaligen toestand verkeerden dat er niet aan te denken viel. De koperen baron schrijft in zijn logenbladje, dat De üenderbode zeer hevig tegen den Buurt spoorweg naar Oordegem opkwam... Dit is) eenvoudig eene leugen. Wij spraken ten voordeele van den Buurt spoorweg naar Oordegem in onze nummers vfin 15 en 22 Maart 1885. Ten andere onze geachte vrienden van Oor degem en omstreken zullen het zich nog wel herinneren. M. Vander Noot zal niet afhouden (sic) voor aleer Oordegem met tenen Buurtspoorweg aan het spoorwegnet verbonden zij. Goed dat zoudt gij ook wel gedaan krijgen, zonder in de Kamer te zetelen M. Jef.... Hadden de gemeenten maar centen, 't zou wel gaan.. Hoe spijtig toch niet waar, heerschap dat ge in Amerika geen gouden baron geworden zijt En onze koperen baron zal niet alleen Oorde en omstreken redden maar ook de stad Aalst. Als de Aalstenaars hem.tullen gekozen hebben dan zal de doorsteek Wüze-Batsrode gegraven worden, die de scheepvaart moet vergemakke lijken en handel en nijverheid redden, daar de zeeschepen dan tot in onze haven zouden iaaii- varen Denkt eens, Medeburgers,.. Alost port tie nier zeehaven Dat zal een olietjein onze lamp wezen Maar spijtig is 't dat de verstandige Aalste naars weten dat onze Stedelijke Baad het ont werp van dien doorsteek door een kundigea en bekwamen ingenieur heelt doen onderzoe ken en dat de uitslag is geweest dat de vol trekking ervan eene dwaasheid zou wezen daar de scheepvaart nog meer zou gestremd zijn dan heden en daarbij nog millioenen ea millioenen zou verslinden. Wij hebben destijds het verslag van den ingenieur M. Bruggeman medegedeeld.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 1