Algemeene Assurantiën POUTRELLES, Geld. Te verkrijgen. BERICHT. Openbare Aanbesteding voor het vernieuwen der dakking met schaliën der Pastorij Aanbesteding. hooigras te Aalst-Mijlbeke en Aalst-Schaarbeke. van 2 schoone Paarden, WOONHUIS gestaan en gelegen aan de Markt te Lede. Behuisde HOFSTEDE, te Moorsel en Meldert. Een welgelegen Woonhuis, Grasvenditie, Hooigras, te Aalsl-Scliaarbeek. HOOIGBAS, HOOIGRAS, te Hofstade. schoone GRASSINGEN, Franks, 500,000 Franks, ZAAILANDEN, GELD, Hooigras eu Ie wassen Nagras, GOEDE ZAAILANDEN, HOOI-en NAGBAS, te Aalst-Mijlbeke. BEHUISDE HOFSTEDE, Ziehier de prijzen van het vee, op de raar\tt woensdag te Antwerpen gehouden Beesten verkocht. Besteedde prijzen op voet 61 Ossen, 0 80 tot 0 93 32 Koeien, 0 50 0 80 3 Stieren, 0 72 0 00 266 Kalveren, 0 75 1 00 Op de markt te Brussel werden dijnsdag 634 varkens te koop gesteld, en men betaalde per kilogram op voet van fr. 0.82 tot 0.92. Op de veemarkt, welke donderdag te Brussel gehouden werd, waren 1199 stuks vee te koop gesteld. De besteedde prijzen per kilogram op voet zijn: ossen, fr. 0.65 lot 1.02; stieren 0,55 tot 0.85; koeien en veerzen, fr. 0.55 a 0,88 Aelfll, 5 Juoi. Per t heet. Tarwefr. Ma3teluin Rogge Geersi. Haver. Spelt. Koolzaad per 1C0 kil. Lynzaad Koolzaadolie Lijnzaadolie, Koolzaadkoeken, id. Lijnkoeken, Aardap. (roode de 100 kil. Aardap. (geele) Nieuwe Boter, de 3 kilogram Eijers, de 25. Vlas per 3 kilos. Viggenen, per stuk, t' soort per 100 kil. 32 lit. 50 19-00 a 17-50 14-00 no -00 19-00 00—00 00-00 00-00 00—00 00-00 00-00 oo-oo 5-50 0—00 6-3b 1-7 2 3—1.0 27 50 2' cent. 21-00 19 00 14-50 00-0O 20-50 00-00 00-00 OO - 00 00 - 00 00- 00 00 - 00 00-00 6 5ü 0-00 8-00 1-91 4-00 22-50 HOPHANDEL. De Hop wordt verhandelt legen 30 en 3t fr. de 50 kilogr. POPERINGHE, 4 Juni. Hoppe 1884. Stad.. Fr. 25—00 00-00 Gemeenten 00—00 0000 ANTWERPEN, 4 Mei. De kuipboter werd heden morgend Ier merkt per kilogram verkocht, aan de prijzen van fr. 2,40 a fr. 2.80. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,30 a 1,50 zwaar gewicht fr. 0,00 a 0,00. De aardappelen worden per zak. verkocht aan fr. 8,00 tot 10.50; polderper 100 kilos fr. 00.00 00.00 De eiers betaalde men per 25 stuks fr. 1,75 a 2,00 Ziehier de prijzen der granen op de merkt in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 1750 a 18—50 Rogge, 15—50 1625 Wintergeerst, 00—00 0000 Zomergeerst, 15—50 16—00 Haver, 18-25 19 - -25 Boekweit, i'O—00 0000 Boonen, 2100 00 —CO Bitterpeën, 18—00 18—25 Burgerlijke Stand der Stad Aelst. GEBOORTEN. Mannelijk 10 |g Vrouwel. 6 HUWELIJKEN. A Lenoir, coiffeur, met H. Van de Voorde, z, b. L. Baude, verwer, met D. Waegemans, dagl. J. DeSchryver, tw. met SI. Malhieu, dagl. Ed. Ganzeman, metser, met M. De Brucker, naaist. 0VERL1JDENS. P. Cleempul, landb. 44 j Mijlb. Fr. Plas, man Scheerlinck, metser, 23 j., Mijlb. Fr. De Koninck, man Prael, werkm. 45 j., Scbaarb. Fr. Baeyens, man Coppens, landb 76 j., Schaarb. C. Kieckens, man Van den Brempt, z. b. 90 j., Houtm Ed. Doolaege, schaliedekker, 19 j., Vischmarkt, wonende te Ledeberg. 6 kinderen onder de 7 jaren. Burgerlijke Stand der stad Ninove. Aangiften van den 28 Mei tol den 4 Juni 1886. GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 2 4 Vrouwelijk 2 HUWELIJKEN. E. Van Den Bossche 23 j steenkapper met C. De Meulenmeester 28 j. kleermaakster. OVERLIJDENS. B Van Der Haegen 71 j. huishoudster wed. van J. Waegeman hospitaal. V. Branckaert 7 jaren Sint-Jorisstraat. A. G. BRUXELLES. BELGISCHE MAATSCHAPPIJ van tegen de gevaren van brand, de losbarsting van den bliksem, van het verlichtings-gas en van de stoomtoestellen, GEVESTIGD TE BRUSSEL. Hoofd-Agent te Aalst, M' Guslaaf We Winter, Kandidaat-Notaris, aan de Botermarkt, N° 2. alle soorten van lengten aan 11,50 fr. de 100 kilogr. Te bekomen bij Jan COLPAERT, Gent- scbepoort. Louis BUEKENS, Zaakwaarnemer te Aalst, is ge last met bet uitzetten van Kapitalen, ten minste van 2000 franken, aan gematigden intrest, mits grond- pand. I. 4000 bussels HOOI, aan 45 cen- 1 e RUUJJ. Hemen den Bussel, bij M. Fr. MOYERSOEN, Nieuwstraat, Aalst. Bij PROSPER VAN DER MEERSCHE en Cnl* te Aalst- St-Job. Eerste kwaliteit van land- bouwzout, guano en chemische meststoffen aan zeer voordeelige prijzen. Ta hnran Een schoon en w I1U1CU. HU|Si hel begin der Hoog straat, thans bewoond door de W* De Man. Zich te bevragen bij Mijnheer F. BURNY, brouwer op den Dam, te Aalst. De heeren liefhebbers van het kaatspel wor den verwittigd, d it de inschrijving der partijen, zal onwederroepelijk gesloten worden, op Zon dag 27 Juni aanstaande. De publieke loling voor het spelen der partij en zal op voormelden dag plaats hebben, om 7 ure s' avonds, in het lokaal van het komileil, bij M. Alex. De Vos, Brusselsche straat, Aalst. De Sekretaris, De Voorzitter G. Cammaert. Eug. Van Itterbeek. Tp hpknmpn blJ D- De RoEcs.Zwar- ucruiucu len Hoek) Aalst, eerste kwaliteit van Boonstaken aan zeer voordeelige prijzen. Provincie Oost-Vlaauderen GEMEENTE VLIERZELE De Burgemeester en Schepenen brengen Ier kennis van de belanghebbenden, dat er op Maandag 21 Juni 1886, ten 11 ure voormiddag in het Gemeentehuis zal overgegaan worden onder de nadere goedkeuring van die hel behoort, tot de openbare aanbesteding van de herstellingswerken der dakingen vaD de Pastorij te Vlicrzele Het bestek voor de uit te voeren werken beloopt tot de somme van 1000,89 franken. De biedingen bij aanbevolene brieven onder dub bele omslag moeten uiterlijk drij volle dagen voor de aanbesteding in den post besteld zijn. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Heer Goelhals Julius, bouwkundige te Aalst, alwaar hel bestek en hel lastkohier berustende zijn. Gedaan te Vlierzele den 5 Juni 1886. De Burgemeester en Sehepenen, De Sekretaris D. VERSTRAETEN. P.-J. DE VOS. Gemeente Derderhautem. Op Donderdag 10 Juni aanstaande, om 3 ure namiddag, zal overgegaan worden in het Ge meente-Secretariaat te Denderhautem, tot de aanbesleding bij geslotene soumissien van her stellingswerken aan de Buurtspoorwegen der gemeente Denderhautem, op eene lengte van 5200 meters. Het beslek beloopt tot fr. 14,652.40. De borgstelling is bepaald op fr. 600. Het lastkohier, bestek en plan berusten ter inzage van eenieder, op het Gemeente-Secreta riaat. De aanbesledingsbrieven moeten drie volle dagen vóór de aanbesteding ter post besteld zijn en gezonden worden aan den burgemeester van Denderhautem. Nota. l)e biedingsbiljetten zullen moeten onder dubben omslag zijn, waarvan de boven ste het opschrift zal dragen Aan het Gemeen te-Bestuur van Denderhautem. Aanbieding voor het aannemen van openbare werken. En de binnenste Aanbieding vour de on derneming der kasseiwerken, door de gemeente Denderhautem uittevoeren op eene lengte van 5200 meters en eene breedte van 3 meters aan de buurtwegen n°* 5, 8, 9, 11, 12, 18, 32, 39, 47, 51 en 52. Op bevel. De Sekretaris, De Burgemeester, Cl». ROEL AN DT. A. P. UYTTENHOVE. OPENBARE VERKOOPING van De Notaris LIMPENS te Aalst, zal namens de heer en jufvrouw Van Breugel, te Aalst, op 2de Sinxendag) Maandag 44 Juni 1886, open baarlijk verkoopen Eerst. Om 3 ure namiddag, te Aalst-Mijl- beke, op eenen meerscb gelegen achter de her berg Hel Appelken, aan den steenweg van Aalst naar Moorse!. Een heclaar zeer goed Hooigras. En ten tweede. Om 4 ure namiddag te Aalst-Scbaarlieke, op eenen meersch aan den Puitenput. Omtrent 30 aren extra zwaar en schoon Hooi gras. Alles verdeeld in koopen 't elks gerief. De verkooping geschiedt op tijd van betaling mits door de koopers te stellen eene goede en gekende borg en het ongeld comptant te beta len. Men zal vergaderen ter hierboven gemelde meerschen. ™OPË NBAR Ël-EMOOP1NG™™' van HOOIGRAS en TOEMAAT, te Aalst-Mijlbeke en Herdersem, Sas van WlEZE.j De Kandidaat-Notaris CH. DE VIS, te Aalst, zal, door bevoegd ambt op Vrijdag 25 Juni 1886 en ten aanzoeke van den heer De Cock- Hofman grondeigenaar le Aalst, openbaarlijk verkoopen Ten eersten om 12 ure 's middags, circa 2 hektaren hooigras en toemaat te Aalst-Mijlbeek, op hel buitengoed aan 't Muisken. Ten tweede om 1 ure nanoen. a. 2 Schoone Merriepaarden aan zijne woonst te Aalst-Mijlbeke ouden Dendermondschen steenweg. b. 25 aren Hooigras achter het huis bewoond door Bernard Vonck. Ten derden om 3 ure juist namiddag. a. 25 aren Hooigras en Toemaat,op den Steen oven le Herdersem, nabij bet hof bewoond door Theodoor Ledegen (Nieuwenboer.) b. 70 aren Hooigras te Herdersem, en vlas leggen op zelfden meersch aan 't Sas van Wieze achter de herberg van Franciscus Cool. Het ongeld gereed te betalen, mits goede en welgekende borg, tijd van betaling voor de koopprijzen tot 1 October 1886. Dag der betalingen alle Dijnsdageu der maand October van 9 ure 's morgens tot 3 ure namiddag. Bij gedwoDgene onteigening. OPENBARE VERKOOPING van een voornaam met Koer en Hof, De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal, in uitwerking van een vonnis op het vervolg van den heer Henri SAEY, Notaris te Ronsse, ten laste van jufvrouw Prudence Coryn, zonder bedrijf le Lede, uitgesproken door de rechtbank van eersten aanleg, zetelende le Dendermonde, den 20 Mei 1886, in het openbaar verkoopen, met de pleegvormen der wet van den 15 Augusti en ten overstaan 1854 van den heer Vrede- recblerdes kantons Aalst, hel hierna beschreven onroerend goed, te weten Gemeente Lede. Een schoon en gerieflijk Hui3 allerbest en aange naamst gestaan en gelegen ten voorhoofde aan de Markt of Dorpplaals en zijnde de herberg genaamd St Anna, hebbende ruime achtergebouwen, koer en hof, groot in gronde volgens titel 6 aran 75 centi aren, gekadastreerd wijk F, N#'997 en 998,met eene oppervlakte van 7 aren, houdende van de eene zijde of zuidwaarts aan hel woonhuis en herberg De halve Maan, bewoond door den heer Saey, van de andere zijde of noordwaarts aan hel woonhuis van den heer De Backer en westwaarts met den hof uit komende op de Achterstraat. EENIGE ZITDAG DIJNSDAG 15 JUNI 1886, Te 3 ure namiddag, ter Zittingzaal van het Vrede gerecht, ten Stadhuize van Aalst. Voor verdere inlichtingen vervoege men zich ten kantore van bovengenoemden Notaris De GHEEST, te Aalst, Keizerlijke Plaats. VRIJWILLIGE VERKOOPING van eene en van ZAAILANDEN, De Notaris DE GHEEST le Aalst, zal, ten verzoeke van den eigenaar, met winst van palmslag en gela gen, in het openbaar verkoopen Eerste koop EeDe behuisde Hofstede, gestaan en gelegen ten gehucht Waver op de Peetershaege, groot in grond, boomgaard, lochting, bopland en zaailand, 58 aren 70 centiaren gekadastreerd wijkC, N01 891, 888, 890, 889, 887 en 886 A, palende ten ooste aan Egidius Meert ten zuide aan Franciscus De Bisschop en aan den volgende koop, ten weste aan Joannes De Ridder en ten noorde aan de Waver- straat. Tweede koop Een perceel Zaailand,ook gelegen te Waver, op de Peetershage, groot 46 aren 20 cen tiaren, gekadastreerd wijk C, N" 971 C, paleode ten ooste aan Ludovicus Hutsebaut, ten zuide aau Uyller- sprot, ten weste aan den Waverscben dreef, en ten noorde aan d'erven De Ridder, en verscheidene ande re waaronder de voorgaande Hofstede en Franciscus De Bisschop. Verdeeld in zuid en noordhelft. Derde koop. Een perceel Zaailand, gelegen in het Zwitjen, groot 19 aren 10 centiaren, gekada streerd wijk A, N" 267, palende ten ooste aan Henri- cus De Gols, ten zuide aan den zelfden, ten weste aan en ten noorde aan de kioderen van Joannes Van Nieuwenborgbe. Voorschreven goederen zijn gebruikt door Jose- pbus Ludovicus De Vos-Cassiman. ZITDAGEN Instel, Woensdag 16 ,Rafi Verblijf, Woensdag 30 Juni 1b8b" Te 4 ure namiddag ter herberg genaamd Het Vis8CHERSHUis, bij Frans Van Brempt, te Moorsel. De eigendommen en de verkoopvoorwaarden be rusten lelks iDzage ten kanloore vau bovengenoem den Notaris DE GHEEST, te Aalst, Keizerlijke plaats, N* 33, alwaar groote en kleine kapitalen zijn le be komen aan gematigen intrest, mits bezet. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal met gewin van palmslag, openbaarlijk verkoopen te Hofstade, Dorp, zijnde eene van ouds welgekende herberg ge naamd Het Kaatspel, groot 1 aar 23 cen tiaren. Bewoond bij Francies Meuleman. Instel 19 Juni, Verblijf 26 Juni 1886, Telkens om 3 ure namiddag, ter Zittingzaal van den heer Vrederechter le Aalst. TE NIEUWERKERKEN. De Notaris BRECKPOT, le Aalst.zal op Don derdag 17 Juni 1886, om 2 ure namiddag, open baarlijk verkoopen 18 koopen schoon Hooigras wassende op verschillige meerschen, gelegen te Nieuwerkerken, Teeilingsveld, Edixveld, Bempt en Laar. Te beginnen aan liet Teerlingsveld. De Notarsissen VANDERSMISSEN en DE WINDT, zullen Maandag 2e Sinxendag 14 Juni 1886, om 3 ure nanoen, openbaarlijk verkoopen omtrent 2 hectaren beste Hooigras, te Aalst- Schaarbeek, Schaubroeck, op de meerschen van den heer doctor De Windt, te Aalst, te Aalst, Brusselschesteenweg. De Notaris DE WINDT,te Aalst, zal Dijnsdag 15 Juni 1886, om 4 ure namiddag, ten verzoeke van M. den generaal Verbrugghe.te Antwerpen, openbaarlijk verkoopen, omtrent 2 hectaren beste Hooigras, wassende op zijne meerscben te Aalst, aan den Brusselschesteenweg. De Notaris DE WINDT, zal Donderdag 17 Juni 1886. om 5 ure namiddag, ter herberg Den diepen lochting, bij den heer Edouard Van Gauter, le Aalst, aan de Nienwstraatpoort, openbaarlijk verkoopen Eeu Huisken met Hofje, te Aalst, aan de Hoogstraat, bewoond bij den eigenaar Michel Van den Borre. VENDITIE VAN allerbest Deurwaarder Jozef DE VOS, te Aalst, zal op Maandag 21 Juni 1886, om 3 ure namiddag, openbaarlijk verkoopen, de volgende koopen schoon en goed Hooigras 1. Namens de kinderen van wijlen den heer Anlonius Matthys, in den Bekeling een koop in den Droogenmeersch, 4 koopen op den Bocht, nabij den watermolen, 25 koopen en aan de achterste Baardebrug 1 koop. 2. Namens de kerkfabriek van Hofstade, in de kerkemeersscben 3 koopen. Alles op gewoooe voorwaarden. VENDITIE VAN te Aalst-Mijlbeek. De Notaris DE GHEEST le Aalst, zal io het open baar verkoopen, de nagcmelde schoone Grassingen, te weten MAANDAG 21 JUNI, te 4 ure Op den meer3ch van den heet Jan Baptist Podevyn, ook gelegen aan de Moorselsche kassei nabij den Watermolen, 5 koopen alsook het Nagras. Gewoue konditiën en tijd van betaling, mils borg. verdeelbaar in verscheiden Kapitalen, len minste van 25,000 franken, te bekomen aan gematigen interest, mits bezet, ten kanloore van den Notaris DE GHEEST, te Aalst. VERKOOPING VAN te Gijsegem. De Notaris LIM PENS te Aalst, zal met lus- schenkomst van zijnen ambtgenoot de Notaris VAN MELCKEBFKEle Mechelen, openbaarlijk verkoopen Gemeente Gijsegem. I. 32 aren 80 c° Land, sectie D, N° 85. Boomprijs fr. 100. Slechts ingesteld fr. 300. II. 1 heclaar 15 aren 80 cn Land, sectie D, N° 87. Verdeeld in Zuidhelft. Boomprijs fr. 20. Noordhelft. fr. 70. Slechts ingesteld fr. 1000. III. 29 aren 60 cent. Land, sectie D, N° 89. Boomprijs fr. 16. Slechts idgesteld fr. 1000, IV. 4 aren 60 cent. Land, sectie D, N° 102. Slechts ingesteld fr. 500. V. 16 aren 50 cent. Land, sectie D, N° 108. Niet ingesteld. VI. 2 aren 40 cent. Land, sectie D, N° 114. Niet ingesteld. Al de goederen in pacht bij Seraphien De Haeck, mits 300 fr. 's jaars. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 1 T JOQfl Verblijf 15 ,um ,886- Telkens om 2 ure namiddag, leD huize ge naamd het Hotel de Flandre, bij den heer Jozel Galle, te Aalst, aan hel Statieplein. Ten kantore van bovengenoemden Notaris LIMPENS, Keizerlijke Plaats, N° 5, zijn er ge- stadiglijk groote en kleine kapitalen te bekomen mits voldoende bezet op onroerende goederen. VENDITIE VAN ALLERBESTE te Erpe, Erondegem en Aalst-Sohaar- beke. De Notaris Eenan te Erpe, zal ten aanzoeke van de volgende eigenaars openbaarlijk verkoopen op MAANDAG 21 JUNI 1886, Gemeente Erpe. om 8 ure 's morgens. 1Namens het Armbestuur van Erpe a) 5 koopen Hooi en te wassen Nagras, aan den Ledeschensteenweg, nabij do Steenebrug. h) 4 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen. c) 2 koopen Hooigras le Erondegem, in den Groo- tenmeersch. 2. Namens den heer Guslaaf Paerewyck, te Erpe 10 koopen Hooigras aan den Ledeschensteenweg, nabij de herberg de Klok. 3. Namens juffrouw Weduwe Veldeman-Ras- scbaert te Erpe 2 koopen Hooi en te wassen Na gras, aan den Ledeschensteenweg, nabij" den IJze- renweg. 4. Namens den heer Edmond D'Hondt te Aalst 10 koopen Hooigras in de Molenmeerscben, nabij den watermolen van jufvrouw De Boeck. 5 Namens den heer Cb. De Saedeleer, oud-Sekre- taris te Erpe, 2 koopen Hooigras, in de Molenmeer scben. 6. Namens M. Th. Sonck te Nieuwerkerken 4 koopen Hooigras in de Molenmeerschen, ook nabij den watermolen van jufvr De Boeck. 7. Namens jufv. Weduwe De Boeck te Hofstade 5 koopen Hooigras in de Hoonegeiameerschen. 8. Namens den heer Jozef Van Onderbergen te Kerkxken 3 koopen Hooigras in de Hoonegemmeer schen. 9. Namens den beer Victor Van Holsbeeck, te Aalst, a) 18 aren Masteluin, gestaan in den Hoonegem nabij de Torfpulten b) 2t aren Rogge, gestaan in den Hoonegem nabij de Torfpulten. 10. Namens denheer Dominicus Verhoeven teErpe: 2 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen. 11 Namens den lieer Pieter-Jan Merteus te Lede 2 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen. 12. Namens dame Weduwe L. Borroman-Waltoos te Aalst4 koopen Hooigras in de Hoonegemmeer schen. Aalgt-Schanrbeek. 13 Namens den heer E. Meert-Moens, le Aalst, 3 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen 14. Namens Jufv. Lucia Wynant te Aalsl-Scbaarbeek 3 koopen Hooigras in de Hoonegemeerschen. M°g gemeente Erpe. Om 1 uur stipt nanoen. 15. Namens den heer Joannes Meuleman te Erpe, 5 koopen Hooigras op het Zevenkoot, nabij den IJze- reuweg. 16. Namens den heer Alois De Swaef te Erpe, 4 koopen Hooigras io de Kruiskens. 17. Namens den heer De Vuyst Notaris re Borsbe- ke, 5 koopen Hooigras in de Kruiskens. 18 Namens de kinderen De Coninck, te Erpe, 2 koopen Hooigras in de Kruiskens. 19. Namens den heer Leo Slalpaert, te Aalst2 koopen Hooigras in de Kruiskens. 20. Namens den heer Burgemee3ter G. De V03 te Erpe, A. 2 koopen Hooigras aan den Audenaardscben- steeuweg, aan den Kraaine3t. b. 8 koopen Hooigras aan den watermolen van den beer Coppens. 21. Namens den heer F. Van De Putte te Erpe. 35 koopen Hooigras en te wassen Nagras opKasleelberg en omliggende meerschen aan het Dorp. Orde der verkooping Men zal vergaderen te Erpe, aan den Ledeschen steenweg, nabij de Steenebrug, aan den meersch vaD 't Armbestuur, alwaar de verkooping zal aanvang nemen. Hel volgende orde zal gevolgd worden Om 8 ure stipt 's morgens, te Erpe, aan den Lede schensteenweg nabij de herberg De Klok. (Het gras wassende op den meersch le Erondegem, Groo- lenmeerbch van het Armbestuur van Erpe, zal aan den Ledenschensteenweg, Steenebrug te Erpe, verkocht worden.) Molenmeerschen, Hoonegemmeerschen, en Aalst-Schaarbeke, Hoonegemmeerschen. Om 1 uur slipt nanoen, te Erpe, Zevenkoot, Kruis kens, Kraainest en aan den watermolen van den heer Coppens. Om 3 ure stipt namiddag te Erpe, op den Kasteel- berg aan het Dorp Op gewone voorwaarden cn met tijd van bataling, mits stellende goede en gekende borge. Om rede van onverdeeldheid. OPENBARE VERKOOPING VAN MEERSCHEN EN BOSCH GELEGEN TE MOORSEL. De Notaris Eeman le Erpe, zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Moor sel, wijk Spruilhoek, bekend bij kadaster sectie B, N. 65. mei eene grootte van 33 aren 60 centiaren, groot bij meting 3t aren 68 centiaren, palende ten ooste Louis Guns en anderen, ten zuide Auguslinus Vertongen, ten weste de straat leidende naar de wijk Terhagen en ten noorde Louis Cooreman. Ingebruik bij den heer Jan-Baptiste Brusselmans. Tweede koop Een perceel Meersch, gelegen te Moorsel, in de Groenemeerschen, sectie C. N. 422 en 423, groot aldaar 24 aren 70 centiaron en bij meting 24 aren 13 centiaren, palende ten ooste Louis Pe Vos, ten zuide de erven Leeman, Louis Hutsebaut en anderen, ten weste Egidius De Ridder en len noorde den beer Baron Vander Noot. Ingebruik bij den beer Joannes Vastenavond. Derde koop Een perceel Land en Bosch, gele gen te Moorsel, wijk Kattenbroeck, gekadastreerd sectie D, N. 284a en 286a, groot aldaar t4 aren 50 centiaren, en bij meting 14 aren 96 centiaren, palen de ten ooste Pieter Joseph Van Wichelen, ten zuide Pieler-Joief Willems, ten weste de Kattenbroek straat en ten noorde Louis Hendrickx als pachter. Ingebruik bij den hoer Louis Hendrickx. Vierde koop Eeu perceel Laud, gelegen te Moor sel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N 756, groot aldaar 10 aren 70 centiaren, en bij meling 11 aren 20 centiaren, palende ten ooste den kerkweg, ten zuide Pieter Colson, ten weste de Beugemstraat, en ten noorde de erven De Vis. In gebruik bij Joannes Verbeiren. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen te Moor sel, op den perrekauter, gekadastreerd sectie B, N. 687 en 780, groot aldaar 32 aren 30 centiaren en bij meling 32 aren 74 centiaren, palende ten oost# Fraos Redant, ten zuide Louis Clauwaert, ten weste Egide De Ridder cn ten noorde Joseph De Gols en anderen. Ingebruik bij de weduwe Frans Beeckman en de weduwe Louis Van Campenhout. Zesde koop Een peiceel Land, gelegen te Moor sel, op den Romelijn, gekadastreerd sectie C, N 51, met eene grootte van 24 aren, groot bij meting 23 aren 81 centiaren, palende ten ooste de kinderen Van der Cruyssen, ten weste Petrus-Josephus Hey- vaert en ten noorde de erven Leeman. Ingebruik bij den beer Emmanuel De Meyts. Zevende koop. Eene partij Land, gelegen te Moorsel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N. 770, groot aldaar 18 aren 40 centiaren, en bij meting 2u aren 34 centiaren, palende ten ooste Benolt Van den Steen, ten zuide Pieter-Joseph Van den Bossche en den kerkweg, ten weste den ijzerenweg, en ten noorde Petrus Beeckman. In gebruik bij de heeren Pieter Joseph Bouquet en Joannes Verbeiren. Achtste koop. Een perceel Meersch, gelegen te Moorsel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N. 772, groot bij meling 21 aren 59 centiaren, palende ten ooste Pieter-Joseph De Wolf en anderen, ten zuide Benoti Van den Steen, ten weste de erven Pieter Beeckman en ten noorde den ijzerenweg. Onverpacht. Negende koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, op het Molenveld, gekadastreerd sectie B, N. 56t, groot bij meting 19 aren 36 centiaren, palen de ten ooste de weduwe A Van Vaerenbergh, ten zuide Theophile Robyns en Frans Vermoeseo, ten weste Paulus Beeckman, en ten noorde Catbarint Cooreman. Onverpacht. Tiende koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, op de Berghaag, gekadastreerd sectie B, N. 566a en 566b, groot aldaar 25 aren 30 centiaren, en bij meting 23 aren 22 centiaren, palende ten ooste den heer Baron Vander Noot, ten zuide en ten noorde Louis Meert, en ten weste de weduwe Coo reman. Onverpacht. Elfde koop. Een perceel Land, gelegen te Moor sel, op de Berghaag, gekadastreerd sectie B, N* 569bis en 576c, groot aldaar 19 aren 10 centiaren en bij meting ló aren 91 centiareu, palende ten ooste den beer Baron Vander Noot, ten zuide de weduwe Aelbreabt, ten weste Domien Van Damme, en ten noorde de weduwe Van den Bossche. In gebruik bij den heer Domien Van den Steen. Twaalfde koop. Eene partij Land, gelegen te Moorsel, op het Molenveld, gekadastreerd sectie B, N° 558a, groot volgens meting 33 aren, palende ten ooste Louis Hutsebaut, ten zuide den rijweg, ten weste Frans Van de Meerscbe, en ten noorde den ijzerenweg. Onverpacht. Dertiende koop. Een perceel Meersch en Land, gelegen te Moorsel,wijk Wagenhuizen,gekadastreerd sectie C, n°' 20 en 21 A, groot volgens meting 49 aren 90 centiaren, palende ten ooste de weduwe Jan Leeman, ten zuide Petrus-Josephus Heyvaert en ande ren, ten weste de erven Pieter Beeckman, en ten noorde den kasseiweg. Onverpacht. Veertiende koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, op den Dries, gekadastreerd sectie A. N* 115, groot aldaar 26 aren 35 centiaren en bij meting 25 aren 62 centiaren,palende ten ooslo Louis De Vos en Desiré Buyl, ten zuide en ten weste de straal, en ten noorde Pieter-J03ephus Van den Bossche. Ingebruik bij den heer Jan-Baptisle Saeys. Vijftiende en laatste koop. Een perceel Land, ge legen te Moorsel, op den Rijger, genaamd de Buek, gekadastreerd sectie D, N* 518, groot bij meting 30 aren 96 centiaren, palende ten ooste de rijbaan, tan zuide de kinderen Callebaul, ten weste de Ransbesk en den ijzerenweg, eu ten noorde de erven Beeck man. lugebruik bij de weduwe Leo Cornelis en Joannes Verbeiren. ZITDAGEN Instel, Woensdag 23 Juni aac Verblijf, id. 7 Juli löö°- Telkens om 2 ure namiddag, ter herberg genaamd, Id St. Rocbus, gehouden door den heer Charles- Louis Vanden Steen, te Moorsel, aan het Dorp. OPENBARE VERKOOPING VAN De Notaris EEMAN te Erpe. zal op Zaterdag 26 Juni 1S86, om 2 ure sttpt nanoen, namens het Arm- bureel der stad Aalst, openbaarlijk verkoopen 15 koopen extra schoon Hooi-en Nagras, wassende op de meerschen gelegen le Aalst-Mijlbeke, aan den Brusselscbensleenweg, Bergemeerscben, voortijds gebruikt geweest door den heer Albert De Loose, te Aalst. Op gewone voorwaarden en met tijd van betaling mits stellende goede en gekende borge. Om uit de onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING VAN EENE TE MEIRE; De Notaris Eeman, te Erpe, zal krachtens vonnis verleend door den heer Voorzitter der Rechtbank van eersten aanleg zitting houdendete Dendermonde, den 30 April 1886 en met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eenige koop. Eene Behuisde, Bebouwde en Be plante Hofstede, gestaan en gelegen te Meire, aan de Sleeastraat, groot 21 aren 54 centiaren, palende ten ooste de straat, ten zuide de erven De Sadeleer, ten weste Jozef De Sadeleer en ten noorde de weduwe Lievens. Boomprijs fr 175. Laatst bewoond en gebruikt geweest bij jufvrouw C. Vau Lierde. ZITDAGEN Instel, Maandag 7 Juni ,aaK Verblijf, Maandag 14 Juni ™80, Telkens om 4 ure nanoen, ter herberg gehoudea door den heer Xavier Van Cauter, te Meire, Dorp.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3