ACH. iïi :sï mwz „s# HUISHOUDING KUNSTTANDEN. HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF P1UJSV LUCHTEN BOOMTEELT. Te hureta of te koop. Te huren terstond. Bij uitscheiding van bedrijf Huis te huren. OPENING Taüiüisfllünifirgc tsridtiii* JACQUES DE LEEUW Keizerkarelstraat N° 83, te GENT Bij oilschcidiiiff van bedrijf L. Van den Hende-Nolelleirs. BORST-S1ROOP Verandering van woonst In den Grooten Borstel, bij C. BRANTEGEM-VAiN muyzenwincrel Borstelmaker, Nazaretbstraat N° 10, te Aalst, zijrt te verkrijgen aan gematige prijzen Te bekomen. MAGAZIJN Jean Hofman-Leien, stempels in caootcnonc IalsI SNELLE GENEZING DOLLAIS - V yi(A >14 Régénérateur universel des Cheveui S!"16 S. Allen, TMAN-SIROOP™ VANNIER Voordee! ig bericht. z PERU-GUANO en LANDBOUW. HUIS te Aalst. SCHEIKUNDIGE LANDVETTEN YOOR ALLE GEWASSEN, Zeer voordeelige prijzen. Aalst, Lange-Zoutstraat 6. Te bekomen in'lgroot en iii't klein, TE KOOP. Bei •nard Baiubeaux en Cie, DE PILLEN DE ZALF worden geplaatst zonder iets aan den mond te ver anderen en zonder de oude wortels uit te nemen. M. TRENTELS, gebreveleerd tandmeester, is te raad plegen alle zaterdagen van 8 tot 12 ure bij M. Van der Stappen, Drogist, Èapellestraat, Aalst. INS ET BRASSERIE A VAPELR Breuken. Geen grijs haar meer .■3a53^*KSTSE3SS«iJSaHB®."- De groote Bond van Aalst, samengesteld uit 22 Maatschappijen. voor 1886. 8',# vlucht BUSIGNY, Zondag 6 Juni gegeven door de maal* schappij Dc Gouden Leeuw, bij den heer Hipp Varj der Siokt, Si-Janstraat, - Inbrengst Zaïerdag 5 JuniJ van 9 ure 's morgens let 1 uur 's avonds. Inleg fr| 2 Ï5 per duif. 9d* vlucht NOYON, Maandag 14 Juni (2d4 Sinxendag) gegeven door de maatschappij De Roode duif, bij den heer R. üe Smedl. (In de Roos) Brusselscheusleenweg. Inbrengst Zondag 13 Juni, van 9 ure 's morgens lot 1 uur 's avonds. - Inleg fr. 2.30 per duif. 10d® vlucht CREIL, Zondag 20 Juni gegeven door de maatschap pij De Vriendschap, bij den heer Fr Van den Berghe, Zonnestraal Inbrengst Zaterdag 19 Juni, van 9 ure 's morgens lol 1 uur 's avonds. Inleg fr. 2.40 per duif. lid® vlucht PARIJS, Zondag 27 Juni gegeven door de maat schappij De Vliegende Jacht, bij den heer Guslaaf De Clercq, Vischmerkl Inbrengst Zaterdag 26 Juni van 9 pre 's morgens tol 1 uur 's avonds Inleg Ir. 2,45 per duif. li"* vlucht QUIÊVRAIN (]ier serie) Zondag lt Juli gegeven door de maatschappij La Vitesse, bij den heer Joannes Geladen, Hoogstraat. Inbrengst Zaterdag 10 Juli, van 2 tot 5 ure 's avonds. Jhleg.fr. 2,30 per serie. 13d,vluohli TOURS, (00 franks hondgeld te vervliegen,)7,ondao 18 Juli gegeven door de maatschappij De Reizigers zon der Kaart, bij den heerAuguste Hanssens, Nieuw- 3lr3atpoort. Inbrengst Vrijdag 16 Juli, van 9 ure 's morgens lot 1 uur 's avonds. Inleg fr. 3,80 per duif. 14d' vlucht CAM BR AI, Zondag 25 Juli gegeven door dc maat schappij De Groene Duif, bij den heer J. Bogaert, Groenstraat, Mijlbeke. Inbrengst Zaterdag 24 Juli, van 9 ure 's morgens tot 1 uur 's avonds. Inlëg fr. f,25 per duif. 15d" vlucht M0NTDIDIER, Zondag 1 Augusti gegeven door do maatschappij La Belle Colombe, bij den heer Henri Eeckhout, Esplanadeplein. Inbrengst Zaterdag 31 Juli, van 9 ure 's morgens tot 1 uur 's avonds. Inleg fr. 4,30 per duif. I6de vlucht COMPIEGNE, Zondag 8 Augusti gegeven door de maaischappij De Vereenigde Vrienden, bij den heer De Brauw, Brabantslraal. Inbrengst Zaterdag 7 Augusti van 9 ure 's morgeDS tol 1 uur 's avonds. Inleg fr. 2,30 per duif. 17d® vlucht CREIL, Zondag 15 Augusti gegeven door de maat schappij La Main D'or bij den heer Edmond Van der Eist, Sl-Jobstraat InbreBgst Zaterdag 14 Augusti van 9 ure 's morgens tot 1 uur 's avonds. Inleg fr. 2,40 per duif. 18de vlucht PARIJS, Zondag 22 Augusti gegeven door de maat schappij Dirk Marlens, bij den heer Jean Pannemans, Esplanadeplein. Inbrengst Zaterdag 21 Augusti van 9 ure 's morgens lot 1 uur 's avonds. Inleg fr. 2,45 per duif. I9de vlucht mei jonge duiven op ETAMPES, (70 frank hondgeld te vervliegen,) Zondag 29 Augusti gegeven door de maatschappij De Vliegende Telegraaf, bij den hoer Jan Amant, Graanmerkl. Inbrengst Vrijdag 27 Augusti van 9 ure 's morgens tol 1 uur 's avonds.,, Inleg fr. 2.60 per duif. 20,u vlucht ÜUIÉVRAIN, (per serie) Zondag 5 September gegeven door de maatschappij De Hoop, bij den heer Donalus Goeman, Siroopstraat. Inbrengst Zaterdag 4 Sep tember van 2 tot 5 ure 's avonds. Inleg fr. 2,30 per serie. 21,le vlucht ARRAS, Zondag 12 September gegeven door de maaischappij De Moedige Bannelingen, bij de wed De Gendl, Zoutslraatpoorl. Inbrengst Zaterdag 11 September van 9 ure 's morgens tol 1 uur 's avonds. Inleg fr. 2.25 per duif. 2iiW vlucht AMIENS, Zondag 19 September gegeven door de maatschappij Le Pigeon D'or, bij den lieer Justin Bayens, St-Jorisslraat. Inbrengst Zaterdag t8 September, van 9 ure 's morgens tot 1 uur 's avonds. Inleg fr. 2,35 per duif. STAD AALST. OPENBARE LEERGANG over Hel College van Burgemeester en Schepen Gezien het Ministerieel besluit van den 15 Februari 1884, openbare Cocferenlicn op de Fruitboomteelt in deze stad inrichtende Gezien de beraadslaging des Gemeenteraads van don 11 Maart 1882 Brengt ter kennis van het publiek, dat er op de hiernagemelde dagen, in den hof van het Stadhuis, alhier, openbare lessen van boomteelt, kosteloos, zullen gegeven worden, onder het bestuur van de Maalscbappij De Vereenigde Landbouwersdoor den heer Fr. BURVENICH, lecraar bij de Hofbouw- School van den Staat, te weten 11 April 1886. 6 Juni 23 Mei 18 Juli Telkens van 10 tol 11 uren voormiddag. Zijn tot deze Conferentiën kosteloos toegelaten al de personen die tot dies voorafgaandelijk de aan vraag aan het Gemeentebestuur zullen gedaan heb ben. Gédaan den 26October 1885 De Burgemeester en Schepenen De Sek'elaris ad int. V. VAN WAMBEKE. EDM SCHEERL1NCKX. Liman tune wel gekalandeerden e IIUI CU GRAANWINDMOLEN gestaan te Anlst-Mijlbeek, Moorselschebaan. Zich te nevragen voor de voorwaarden ten kantore van den Notaris Eeman,le Erpe. Een persoon wel bekend met het kantoorwerk en inzonderlijk de boekhouding, beschikkende dagelijks over eenige ledige uren, verlangt dezelfde te be nuttigen. Zich le bevragen ten bureeie dezer Jo ILJULo.,! in Sr. Pibter, Dorp, UI, Erembodegem, laat aan het publiek weten dat hij zich gelast met het opzetten van vogels en andere gedierten, aan ge matigde prijzen^ Eene schoone Hofstede gelegen le Zonnegem, groot 33 aren, zijnde van onds gekende herberg met hof, weibeplant met fruitboomen. Zich te bevragen bij Joseph Coppin, aldaar. Een Huis mei groot Achtergebouw, hebbende ver scheidene beneden en bovenplaatsen, voorzien van put-en regenwater, gestaan te Aalst, KorteZoutstraat, N® 27, lest bewoond gcwcost bij den heer J. Do Vriendt-Hutsebaut, boekbinder. Zich te bevragen zelfde straat, N° 31. Uilverkoop tegen den prijs der factuur, van alle de waren le verkrijgen in den winkel van Jufvr. Clemence Callebaul, Lange-Zoulstraat N 14, te Aalst. Ook over le nemen met gemak van betaling. VAN DE AMERIKA ANSCHE VAN CIIIRURGIEN DENTISTE van Amerika, Gedeplomeerd in Belgie Is dagelijks le raadplegen voor het genezen van tandpijn zonder trekken, door eene Antiseptische be- handeling bet vullen der tanden en Orifiecren in 10 uitvindingen. Hel plaatsen van kunsttanden en gebitten geschiedt zonder pijn, daarvoor bekroond met VIER EERSTE PRIJZEN. Alle kunsttanden worden geplaatst zonder verkemel- platen, zonder veeren of haken, zonder oude wortels le trekken of Je minste pijn te veroorzaken Met waarborg voor 20 jaar. Alle gebitten in 3 uren afge werkt en geplaatst 5 fr. de tand en er niet boven 5 fr. Operation zonder navolging, geheel zonder P'j" Dagelijks kostelooze raadplegen voor armen, van 3 lol 4 ure 's namiddags. Familieabonnemenlen voor hel regelen van Kinder landen aan 20 fr. per jaar. Alle zaterdagen te spreken en te raadpleegenbij de heer Frans BAILLIUS. Tapissier-Garnierder Kapelle straat N® 9 le Aalst. door J. DE BRUYN-DE PRIL, Laken- en Ellegoed- winkel, te Aalst, Lange Zoutstraat, N 17, neven den heer Borreman-Mally, met groote vermindering van prijs, zijde Lakens, Moscawas, Satinlaine, Broeken en KleerstofTen, in alle nieuwe kleuren, franschen Merinossen, Cachemirs, Baaien, Flanelles. koopmaa in Wijnen en Likeuren Zonnestraat, 12, Aalst. Bordeaux wijnen op stukken en op flesschen te beginnen van. fr. ,1,25 en meerals ook andere wijnen aan zeergeringe prijzen en allen van eerste kwaliteit. Maatschappij van Verzekering tip'het Leven. Directie té Brussel. Waarborgfonds: Si? milliocu gereed geld. Fondsen voor lotéhiigen en kinderen. Lijfrenten volgens dc jaren. Voor alle inlichtingen en prospectus, zich to be vragen bij M. Leo VAN HUL1E, opzichter. Plateau straat, 12, (Nieuwe universiteit,) Gent. Men vraagt goede agenten, voorzien van voordee lige getuigschriften. ©E KRUIDEN van apotheker R. D'HONT, Te Blankenbergue, samengesteld uit Boritverzachlende en slijmdrijven- de gewassen, met zorgvuldigheid in Vlaanderen's vel den en duinen geplukt, is een krachtig hulpmiddel tegen Hoest, Fluinhoest, Slijmen. Kinkhoest, Heesch heid, Keelpijn, Bloed fluimen, Vermoeienis der Stem, Astlima, Longerteering in de eerste perioden, enz., enz Twee frank de flesch. Te Aalst bij M Meerschaut, apoth, opvolger van Van Herreweghe, Korte-Zoutstraat. van de Korte-Zoutstraat naar de Nazarelhstraa n® 10. 1" Alle soorten van borstels. 2° Stokvisch, Landorium geweekt en onge- weekt. 3® Natte en drooge Haring. Een gansche groote Stokvisch. tegen 48 cenli- men. Groote stukken Stokvi.«ch tegen 16 en 25 centiemen. Landorium legen 55 cejitimen den l/2kilogr. Gezouten Schelvisch tegen 24 centiemen den kilogr. Bij P. VAN DER HEYDEN-ROELANDT, Gentsche steenweg te Aalst, alle soorlen van geplakte zakken, winkelpapier in riemen en rollen, alsook brouwers papier. Zijn magazijn is ookaltijd voorzien van wijn,likeur en champagne llesschen, alle soorten van vensterglas glazen pannen enz. Hij verhoopt door de goede boedanigheid en de geringheid zijner prijzen, de gunst van eenieder te bekomen. oan Doornijkschen Kalk, Pannen, Boomschen en anderen Steen, Hovenierstraat, N° 4, te Aalst. De beer, Camille VAN GKEM-EEMAN, heelt de eer het publiek kenbaar te makeu dat hij komt op te rechten een magazijn van kal);, pan nen en steen. Hij verhoopt door de goede hoedanigheid zijöer waren en de geringheid zijner prijzen, de gunst vin eeP'V*r te bekomen. "Werktuigkundige, Hopmarkt, Aalst, heeft de eer hel geacht publiek te laten weten dat hij aan zijn werkhuis kpnu bij te voegen het makon van een nieuw syslème van éleclrieke horlogiëu vau zijn eigen constructie, zoo als voor kerkhorlogiën, groote ateliers, fabrieken en publieke wegen. Hij gelast zich met hel veranderen vau oude kork-en stadshorlogiën op électriek le brengen en gewaar borgd als goed. Zijne werkhuizen zijn ook voorzien van groote en kleine pils voor éiectriekebellen, téléphons, enz. Door het goede werk, verhoopt hij de gunst van eenieder te bekomen. ETSER PLATEN VOOB DEUREN IN KOPER EN ZINK DOORGESPIEDE PLATEN, STEMPELS, ENZ- GRAYUUR OP GOUO, ZILVER, IVOOR. EN NICKEL - ZONDER KOSTEN PILLEN (luctucirium, tolu btlttta, ijTcxuur «a lodoformum) Vr. 1,50 d« dot* Tin i» pinto Apotheek der BEURS t6. BOTERSTRAAT. 26. BRUSSEL Franc* cftmtUng in 4» prOvtneU de A fr 5,50 le flacon. Depót chez Joseph Locus, coiffeur, Longue ruc du Sel, 28. Alost. DE ECHTE BEREID DOOR Emicl IIEGIKCK, Apotheker, is een aangenaam en kostbaar geneesmiddel legen het rachitism of dc ondcrblijving, mis- groeiing en zwakheid der kinderen, 't welk, na eenige weken gebruik, krachten en ge zondheid teruggeeft. Do ondervinding heeft zijne wonderbare kracht bewezen op personen door langdurige ziekte verzwakt en uitgeput Dit geneesmiddel bestrijdt ook altijd met zekerheid, den hoest, het nachtelijke zweeten, de bloedspuwing, de leering en dc longontsteking Prijs fr. 2,50 de flesch alleen verkrijgbaar ter apotheek van Emiel MKGANCK, Leopoldstraat. N® 7, (Katteslraal), achter het Oud-Stadhuis, te Aalst. De gezondste, maagvcrslcrkende en spijsverte- ringbevorderende likeur is de ABjO.NTOISE. Dezelve wordt gewoonlijk met voordeel gebruikt tegen buikpijn en bewijst groote diensten ten tijde van besmettelijke ziekten. Eonig buis Louis BUEKENS, Korte Zoutstraat, 33, Aalst. IS US 3D "O «S« S flfi V 142 "SS T3 u a m cö U |j ja n s a-<® - s bB ECHTE OPGELOSTE OHLENDORFF EN C°- Depóthouder te NieuwerkerkenLeo Van den Hende-Nelis. Vermindering van prijzen voor uitverkoopers Depot ie Aalst, bij M. MblKSGllAUT apotheker, opvol ger van M. Van den Herreweghe,'korte Zoutstraat 39. NUTTIGE ARTIKELS VOOR Lustrine, voor STUFTE en GLANS aan hemden en Collen le geven, 0,10 het pak. Doozen van 0,25 en 0,50 centiemen. Zeeppoeder Phcnix, om zonder nadeel het lijn waad schoon wit te wasschen, zelfs des winters, 0,15 het pak. 0,80 de kilo. Alle kleuren voor kleederen en linnen, gereed gemaakt om zelf te verwen pakjes van 10 en 25 c,n. Hollandscli bolerpoeder Wilt men meerdere melk en gcele boter bekomen, men geelt van tijd tot tijd 2 lepels per koei van dit poeder in baar drank. Zelfs als men moeielijk botert is het reeds beproefd. Dit is de guano voor de melkdiercn. 0,40 het pak. 1,5!) de kilo. SDitliincpoedcr voor de motten, schillers, vlie gen, muggen en anderongediertetevernietigen. 0,25 Vergift igeuiaizentarwc 0,20 Kattonvergift0,25 Tripoli-brillont, voor T koper te kuisschen, 0,10 Potlood-extra, voor stoven en kachels schoon te doen blinken, i>,IO. Corn planner om zonder pijn do exteroogen en weers, enz. te doen verdwijnen <\5ü het flescbje. Odontinc, om de hevigste tandpijn oogenblikke- lijk te verzachten 0,50 hel flescbje. Bij ieder pak is.de wijze van gebruik. Voorts alle Drogerijen gereed en ongereedge- maakle verwen vernist en borstels. TE VERKRIJGEN ill (lei! OHfcUlt, hij F. VAN DER STAPPEN-SMFESTERS, Drogist, Kapclleslraat, 15, Aelsl. ONDER HET TOEZICHT DER BELGISCHE LANDB00WSTATIEN. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. Jufv. Rosalie Van de Weghe heelt de eer het geacht publieK ter kennis le brengen, dat zij alhier een Laken- en Ellegoedwinkel heeft geopend, Lange-Zoutstraat N. 6. Hare twaalfjarige ondervinding verkregen in den winkel van den heer Aug. De Sadeleer voortijds Huis Levionnois-Dekens doen haar verhopen dat zij door de goede hoedanig heid harer waren en de gemaligheid der prijzen zich van het vertrouwen des publieks zal kunnen waardig maken. rp 1-nnn Eene bierkar op ressort, zoo goed Jl G HÜUJJ» a|s nieuw, kunnende laden 8 ton nen van boven en 4 van onder,aan voordeeligen prijs bij E. Naudts, brouwer te Wetieren. bij Bernabdüs FRANCK hoek der Maanstraal, te Aalst, alle soorten van Appelcienen. Citroenen, Vijgen enz.; als ook droogen en gezouten Visch, a9ii geringe prijzen. T.. L„„fln Een schoon en gorieflijk 1. C IIIII dl ij ais, in de Nieuwstraat, N. 42. Zich te bevragen bij den lieer P. J. Raes, zelf de straat. 2 nieuwe Camions, eenen voor 1 en eenen voor 2 paarden; een nieuwe Tilbury op dubbel patenlas, en eene Ponnyekarre, le Aalst, Nieuw 1 straal, N° 50. ALBERT LIÉNARTSTRAAT, N- 24, Wisselaars en wisselagenten. Aankoop en verkoop van alle publieke fondsen, j Jülif.k WAEGEiMAN koopman in pulp le Lebbeke, laat weten, dat er bij hem pulp te koop is per wagon, aan den prijs van fr. 13,25, vrachtvrij geleverd in alle statiën waarde koo- per hem begeertcomptante betaling. üEartinus CoppeDS, schoenmaker, Lange Zout straat,beeft de eer bel geëerd publiek weten, dat zijn magazijn voorzien is vaneenen buitengöwonenschoo- nen keus van alle soorten van schoenen aan zeer ge ringe prijzen, le beginnen voor mansbottieneu aan 10,50 tol 14 en vrouwbottienen van 6,00 tot 12,00. ilij beveelt zich in de gunst van eenieder. De Weduwe Waferiaclix-Grysole, Nieuwstraat te Aalst, oud hotel des Pays Bas, heeft de eer het geacht publiek ter kennis te brengen dat zij den stiel van sloof, kachel-en slotmaker, en ook den han del in Ijzerwaren en Landbouwalem zal blijven voort zetten met de medehulp vau bekwame gasten. Men zegge het voorts. Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter ge nezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumaliek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET, LONDEN, voorheen 533, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 l/2d., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22»., en 3Zs. en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld, ggp- Ktopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er met staat, zoo is het bedrog. SOCIÉTÉ ANONYME DES DE SENEFFE. Nous soussignés DUP0NT Joseph, Administrateur Gérant, et NAVARRE Louis, Agent Complable de la Sociélé Auonymedes Moulins et Brasserie 5 vapeur de Senefle, certifions que sur trois collres-forls que conienait notre établissement, aujourd'hui compléte- ment détruit par Ie terrible incendie du 10 au 11 Fé- vrier dernier. un seul a pu résister; celui-cinous a été fourni en 1882 par la Maison Ij. RIBEAUWIIjIjE et de Bruxelles. Nos livres et valeurs qu'il contenait, ont été retirés intacts. Seneffe le 5 Mai 1885. L'Agent Conplablc, L'Aminislraleur-Gérant, L. NAVARRE J. ÜUPONT Ce coffre-forl est k voir chez le fabricanl, (Breveté) Boulevard Anspaob, Bruxelles. MÊME MAISON Malles en fer pour explorateurs au Congo. Fournisseur de TAssociation Internationale. Verzekerde genezing der gevaarlijkste Breuken, bewezen door ernstige getuigschriften, bij middelder Brcukzalf LAURENT. Een buekske bevattende ge tuigschriften en inlichtingen, zal vrachtvrij gezonden worden aan de personen die hel vragen ter apolheke- rij Laurent, Fonsnijstraat 26, Brussel (Zuid.) Fabriek van banden, eriz. 1 fr. 50 (de flesch) 2 Ir. 50 (de dubbele flesch.) De LONDON De beste van alle Iharberstellershij doet het grijs haar na 14 dagen verdwijnen, maakt \hel haar zacht en glanzend, geeft "groeikracht aan de jonge haren en is g eene verlstol. Te verkrijgen bij M. E. Van de Maele, Molenstraat. 9 te Aelst, en ook bij den heer De Ruyver, apotheker, Beverstraat, 8 Ninove. De Nyroc is hel beste middel om het grijs gewor den hair zijn vroegere kleur terug te geven; aan fr. 2,50 de flesch. Dépót bij Joseph Locus, Lange Zoirt- straat, N® 28, Aalst. Régénerateur Universel de S. A. Allen, k fr. 5,50 le flacon, Dépót même maison. Aelst, drukkerij vao C VAN DE PUTTE-GOOSSENS. Lange Zoutstraat, N° 10

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 4