MARIA SHEA (Worst voort out?.) 't katholieke vaandel. Ja, indien wij hier eens gezind en sterk vereenigd blijven dan zullen alle de aanvallen onzer gezwoorne politieke vijanden tegen onze vestingen niets vermogen en zullen er zich in de toekomst, even als in 4886, 1882 en 1870, hel hoofd tegen verbrijze len. Vergeten wij dus onze nationale leus niet Eendracht maakt macht. En nu een woord van dankzegging aan alle de katholieke kiezers van ons arrondissement welke alhoewel er geen groot gevaar was, in talrijke scharen ter stembus naderden om eens te meer aan 't liberalisme zijne verre gaande machteloosheid in ons arrondissement te toonen en te beteekenen dat het er nooit zal oprekenen mogen hier te zegevieren De Koperen baron werd dijnsdag gelijk wij het voorzegd hebben, met zijne vijf-en- twïntïgst© l»uis begiftigd.... En of 't eene lange is ze meet 755 meters.... Nu zal St. Pieter hem zeker toch wel binnenlaten en j>laals laten nemen onder de liberale mar- telarèn Men mag ervan verzekerd wezen, 'tis jan dorie toch de schuld der liberale associatie niet dat de buis van den koperen baron zoo schroomelijk lang is... De liberale heeren hadden geene moeite ontzien en geene voet stappen daargelaten opdat zijne buis zoo klein mogelijk mochte wezen. Kiesgazetten, Manifesten wierden door den kandidaat en den cantonale associatien aan alle de kiezers toegestuurd. Persoonelijke be zoeken wierden door invloedrijke personen bij kiezers afgelegd en aan dezen welke men geen persoonlijk bezoek dorst brengen, zondt de koperen baron zijn visietkaarlje. Alle de katho lieken die men veronderstelde over deze of gene kwestie wat misnoegd te wezen, werden aangesproken oude zeer oude koeien werden weêr uit den gracht gehaald, om de eenen voor den liberalen candidaat te doen stemmen en de anderen zich te doen onthouden. Het zij ter loops gezegd, dat de liberale heeren overal niet al te wel zijri thuis gekomen, en dat zij nu in hun spel zoo goed niet gelukten dan met de provinciale kiezingen. Maar dit alles heeft weêr de liberale kliek niet gebaat... Hurine koperen baron bekwam nu min stemmen dan vroeger. In 1870, bekwam hij 861 stemmen, in 4882, 652 en nu heden 635... Men oordeele hierdoor over de vooruit gang van 't liberalendom in ons arrondisse ment... 't Is gelijk de kreeften En daarmeê nu, heer koperen baron, laten wij u op 't gemak, 't Aalstersche katholiek kiezerskorps verwenschen dat, volgens u en uwe kliek te dom, is om te begrijpen dat gij de man zijt die de onfeilbare remedie bezit om den crisis in Landbouw, Nijverheid en Koop handel te verhelpen en 't land in eene soort van luilekkerland te herscheppen Het getal ingeschrevene algemeene kiezers in ons arrondissement beloopt tot 2549. Van dit getal moet men ongeveer 10 ten honderd aftrekken voor de overledenen, zieken en ouderlingen welke niet in staat zijn aan de kiezing deel te nemen. Dus het getal der stemmers die aan de kiezing konden deelne men beloopt tot 2294. Nu, 2043 kiezers waren tegenwoordig, dus onthielden er zich 250. Dit getal van 250 moet verdeeld worden in 200 katholieken en 50 liberalen. Nooit, kon de koperen baron de 700 stemmen bereiken. Dit willen wij desnoods bewijzen stukken bij de hand. De nieuwstijding onzer overwinningen te Gent, te Waremme, te Verviers en te Charle roi werd door onze bevolking met vreugde begroet. Geen wonder, men is nu weêr ten minste voor vier jaren van de liberale slavernij verlost. Sedert vele jaren, is 't de eerste maal dat onze vrolijke Beiaard zich niet liet hooren. Deze nalatigheid mag niet den heere Vande Maele, beiaardist, ten laste gelegd worden deze heer had daartoe van wege de Stedelijke Overheid geen bevel ontvangen, en waarlijk men begrijpt niet waarom. Deg avonds, na de heeren gekozenen, met eene serenade te hebben vereerd, deed onze Koninklijke Harmonie eenen fakkeltocht rond de stad, welken veel levendigheid deed ont staan. Nergens waren er liberalen te vinden, allen waren in hunne pijpen gekropen en hunne gewoonelijke lokalen en herborgen waren gansch in den rouw. Die heeren hadden overi gens gelijkde slaap is de eerste en verzekerd- ste remedie tegen de lange droevige of zure gezichten en 't drupneuzen. X© Gent na <1© Iiiezing. Ziehier welke, volgens een blad van Gent, de maatregels waren, door de policie dier stad genomen om alle wanordelijkheden, na afloop de kiezing van woensdag te beletten. De buizen der katholieke kandidaten, alsook diegene van M. den senateur Casier, Slijp- straat en M. Jos. de Hemptinne, Keizer Karei- straat, werden door de policie bewaakt, als mede het bisschoppelijk paleis, dejesuieten- kerk, het kollegie van St-Barbara, het lokaal van den Katholieken Kring, Poel dat van den St-Josephskring Wellinckstraat, het Sl-Amands- gesticht, de bureelon van den Bien Public en Eene episode uit het hongerjaar in Ierland Erin, het groene Erin, dat, na zeven eeuwen vergeefsche worsteling, de ballingschap in den vreemde verkoos boven het piijsgeven van zijnen volksaard, dal beheerschl kon worden zonder buigzaam te blijken, Erin leverde negen tiende der honderdduizenden, die sedert 1846 van do Zusler- eilanden den Atlantischen Oceaan werden overge voerd. Schaduwzijde van Engeland's grootheid, het zij men, naar het verschil van godsdienstige en •taalkundige overtuiging, Ierland zijne plaag, of zijn slaanden engel achtte,was hare duisternis omstreeks de eerste helft dezer eeuw, tol lastbaar wordens toe verzwaard. Eenige mislukte oogsten, en meer dan deze s de aardappelenziekte, bedreigden voor een aantal jaren de arme inwoners met letterlijken hon gerdood en hel bewind zag zich ten langen leste verplicht maatregelen te nemen, aan welke, hoezeer niet enkel straf in schijnt, toch in den uitslag geene weldadige werking te ontzeggen valt. De nood was te hoog gestegen, om zich met de leniging van dezen door bijzondere liefdadigheid te mogen vleien welk middel mocht afdoende worden geacht om te voor komen, dat bij ooit weder die hoogte bereiken zou den Inpartial, hel gesticht het Roode Hoedje, enz. De burgerwacht is tegen kwart voor 4 ure onder de wapens geroepen. De troepen zijn van maandag namiddag in de kazernen gekonsigneerd. De pompiers staan gereed om op te trekken bij het minste sein. Zij zullen, desnoods, het bisdom beschermen. De gendarmen houden zich ook gereed. Er zijn gendarmen ten stadhuize. Al deze maatregelen zijn gelukkiglijk over bodig geweest. De uitslag der kiezingen, die aan het land een tijdperk van rust en gematigd bestuur ver zekert, is door de gentsclie bevolking met ge noegen vernomen. Geene hoegenaamde betoo- ging heeft plaats gehad. Tamelijk veel nieuwsgierige wandelaars, door het heerlijk weer uitgelokt, hebben lot rond middernacht den Kouter, deVeldslraat en de Koorumarkt doortrokken. Maar de socialisten waren uitgelaten eene bende van ruim 300 personen, meestal jon- gongens van 45 tot 18 jaar, waarlusschen eenig vrouwvolk. Die bende zocht klaarblijke lijk eene gelegenheid tot ruziemaken, vechten en ruitenbreken. De burgerwacht heeft haar eerst op den Kalanderberg, daarna op de Koornmarkt, later op den Kouter en aan het justiciepaleis uiteengedreven zij hervormden zich echter welhaast onder de uitjouwingen aan de burgerwacht en de kreten van Leve Anseele Leve de socialisten Bij het chargeeren in die massa is op den Kalanderberg eene vrouw, die een kind op den arm droeg, gewond geworden. Aan het paleis van juslicie heeft een jongen eenen sabelhouw op het hoofd gekregen. Doch wij herhalen hetweinig volwassenen onder die bende. De groote plichtigen zijn nog de ouders, die toelaten dal hunne kinders zoo laat op straat loopen, in plaats van te zorgen dat zij in hun bed zijn. Fondsenblad De liberalen van Brussel waren zoo neerge slagen dat men niet de minste beweging hoor de in de straat. De St-Huibrechtsgalerijen, waar zij hunnen zetel hebben, zag er uit als een lijkhuis. Eenige uren te voren waren zij nogthans vol moed. Men wedde 6000 fr. tegen 1000 fr. dat de konservatieve lijst te Gent zou doorgaan. De liberale wedder, zegt de Cour- rier, heeft dijnsdag avond reeds betaald. Te Borgworm vond men dijnsdag eene ver plaatsing van 100 stemmen ten onzen voor- deele. In 1882 wonnen hel de liberalen aldaar met 75 stemmen meerderheid. Men schrijft uit Gent dat er na den uitslag, eene groote beweging, hier neêrslachtigheid, daar blijdschap, hier razernij, daar vreugde heerschte. Op den Kouter begonnen de libera len met stokslagen uil te deelen altijd vol- geus loffelijke gewoonte van die heeren. Op de Kalanderplaats hebben de liberalen de Marseillaise gebruld en twist gezocht doch de groepen werden door de burgerwacht uit een gedreven. De gendarmerie en de policie deden hunne plicht. De eerste patroeljeerde door de stad. De Katholieke Kring was bezet en men belette aan de woelgeesten de toenadering van het lokaal. Ten 11 ure was alles rustig ten half 11 deed de policie, geholpen door de pompiers en de burgerwacht, den Kouter ontruimen. Te Doornik heeft men gejubileerd en heeft M. Bara tegen de pastoors en de kerk gebul derd.... Altijd het oud liedeke... Laat ons het blad maar omslaan, en zien of wij ergens beter klap kunnen vinden De Kamer bestond uit 86 konservatieven en 52 liberalen. De eersten hadden dus eene meerderheid van 34 stemmen. Dijnsdag hebben de liberalen 11 zetels ver loren dus eene verplaatsing van 22 stemmen. Men staat nu 97 konservatieven, tegenover 41 liberalen. De kamer bestond uil 71 katholieke representanten. 52 liberalen. 15 onafhankelijken. 11 zetels werden in de leste kiezingen ver anderd die 11 stemmen brengen de meerder heid op 82 katholieken en de minderheid op 41 liberalen. Voegt men nu de independenten bij die 82, dan bekomt men eene meerderheid van 97, doch die bijvoeging kan in zekere gevallen onwaarheid worden. In de wet op het onderwijs stemden eenigen der independenten tegen de rechterzij, het geen ook kan plaats hebben in zaken van mili tairen dienstplicht. De eigenlijke meerderheid is dus 82 tegen 41, en verder de 15 Brusselaars. Ken© logenstraffing. De Gazette, Chronique, Etoile, enz. vertelden deze week een historieken dat te Glabeeck zou gebeurd zijn, en waarmee hunne lezers fel moeten gelachen hebben. Eene vermindering der bevolking, eene verplichte volksverhuizing, was hel antwoord. En iedere ge- meeutc weed met het onderhoud harer eigene be- hoeftigen belast, en na luttel tijds, toen overschreed de armenlaks de opbrengst van den grond de gedwongen onteigening was het voorspel van den yerkoop van alle bezittingen,met schulden bezwaard. De doortastende maatregel bereikte zijn doel, maar ten koste van bitterer tranen, dan nooit bet gebrek had gescheid. Bovenstaande regelen schreven wij af uit het be langrijke Gidsartikel van Polgieler, getiteld Land verhuizing naar de Vereenigde Staten, (1855) ter inleiding van den volgende ware gebeurtenis uit de bovenbedoelde benauwde dagen: toen de arme Iereu niet alleen door letterlijken hongerdood be dreigd, maar ook getroffen werden. Wij ontleenen dal verhaal aan de mededeelingeu van de heeren Stewart Trench, die als Landagenl Rent meesterzouden wij zeggen in Ierland de belangen van enkele groote Engelsche grondbezitters behar tigde, blijkbaar zonder daarbij wat, helaas, maar al te dikwijls gebeurt de belangen der pachters uit hel oog te verliezen. Ten tijde dier groote, ge- dwongene landverhuizing was bij levens belast met de moeielijke laak om aan de arme bevolking van zijn district of de noodige middelen tot den over tocht te bezorgen, na vooraf nauwkeurig hunne aanspraken daarop te hebben onderzocht, of hun, zoo mogelijk, werk te verschaften. Te raidden dter De Koning zou namelijk, het peterschap over eenen 7° zoon geweigerd hebben, onder voor wendsel dat de ouders protestant waren. En zij voegden er bij Zou de koning dat wel weten Zou zijn sekrelaris, M. De Borch- grave hem dien toer niet gespeeld hebben Een brief van der, voorzitter en sekretaris van het evangelisch (protestantsch) komileil aan die bladen, meldt dat de koning in dit ge val met welwillendheid, even als vroeger, de vraag heeft ingewilligd. Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen It Eli I CU X. Agenten gaan rond in het land om bons van obligatiën te plaatsen, uit te wisselen tegen obligatiën van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, gewaarborgd door den Staat. Vele personen denkende, te goeder trouw, obligatiën van onze Maatschappij te koopen, onderieekenen deze bons. Wij achten het noodig het publiek te waar schuwen dat wij niemand gelast hebben met de plaatsing onzer obligatiën. Deze, verkocht op vaste voorwaarde, aan de Algemeens Maatschappij tot bevordering der Nationale Nijverheid (Société Générale), zijn openbaar uitgegeven en verscheidene malen ingetee- kend geweest. Het is dus niet noodig die rond te venten. Deze titels, ter Beurs aangeteekend aan 110 frank voor de volledig afbetaalde, en aan 108 frank voor de niet afbetaalde, dragen te hnud- teekens der Beheerders der Algemeene Maat schappij en der Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen zij alleen geven recht tot de trekkingen met premiën eu tot betaling der interesten. Het beheer der Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. HANDEL EN NIJVERHEID Het droogen van aardappels wordt een belang rijk tak van bedrijf. De aardappels komen door het droogen in eenen toestand, die ze niet licht doet bederven. De afzei van dit artikel is zeer aanzienlijk want de aardappels verliezen aan gewicht en de kosten van vervoer, bene vens die van bewaring worden minder. Men kan de gedroogde aardappels op elke drooge plaats, onverschillig waar, bewaren. Zij nemen minder ruimte in. Ook aardappels van geringe soort kunnen gedroogd worden. De gedroogde aardappels zijn gemakkelijk te verschepen naar landstreken, waar de aard appel niet groeit. Zij zijn dus aan te bevelen tot het proviandeeren van schepen en legers. Het droogen van aardappels kan in verbinding met het droogen van fruit geschieden. Na afloop van het fruitseisoen kan men het droo gen van de aardappels eenen aanvang gemaakt worden. De soorten met effen schil en met diep lig gende oogen zijn het best tot droogen geschikt. Het schillen geschiedt met werktuigen, en daarna worden de aardappels met de hand schoongemaakt, vervolgens in zuiver water gewasschen, in schijfjes gesneden, in eene geconcentreerde keukenzout-oplossing gedaan, waarin zij 15 tot 20 minuten blijven. Door dit zoutwaterbad. wordt hun eenige water ontno men, en kunnen zij ,":eter in goeden toestand bewaard blijven. Als de aardappels uit de zoutoplosing geno men zijn, laat men ze ceu weinig afdruppen, en dan kunnen zij naar de droogplaats worden gebracht. Met dit doel worden zij, even als het fruit, op horden gelegd, en het droogen ge schiedt bij een temperatuur van 80—90° Cel sius. Hel droogen van de aardappels duurt wat langer dan dal van het fruit. De gedroogde aardappels kunnen als versch gebruikt wor den, nadat men ze gedurende 12 a 15 uren in water geweekt heeft, en zij weêr water opge nomen hebben. Landb. Ct. RECHTERLIJKE KRONIJK. De jachtwachter Noël, welke voor het Assi- senhof van Namen te recht staat, beschuldigd van twee wildstroopers gedood te hebber., is veroordeeld tot het betalen van 41,200 fr. schadeloosstelling aan de familiën der slacht offers. De geëedigden hebben geoordeeld dat, indien Noël op de wildstroopers geschoten heeft, hij hiertoe gedwongen was voor zijne eigene verdediging. Noël is in verbreking gegaan. LEOPOLDSORDE. Onze achtbare Volksvertegenwoordigers MM. Van IV,ambeke en Woeste komen tot offi ciers en M. L. De Sadeleer tot ridder benoemd te worden. ALLERHANDE NIEUWS. Zie notarieel© annoncen 4d< bladzijde. Stadshorlogie. Is er dan toch geene remedie te vinden om onze Stadshorlogie te verhelpen Ondanks het electrische toestel blijft zij een kot gelijk te voren. Dan loopt ze schrikkelijk te voren dan ten achter. Vandaag komt men te vroeg, morgen te laat aan de Statie toe. Aan te vroeg is remedie maar aan te laat niet. Zoo kwamen in den loop dezer gewichtige bezigheden begint ons verhaal. Toen ik op zekeren avond zoo begint de heer Trecht, na een drukken en vermoeienden dag, in de nabijheid mijner woning eeu luchtje ging scheppen, zag ik op eens, in een boscbje ter zijde van den weg, tusschen de takken een paar fraaie, donkere oogen schitteren. Ik bleef dadelijk stil staan en vroeg wie daar was. Ik beu het, mijnheer, gaf eene heldere vrouwenslem ten antwoord. Ik heb al dikwijls, uren lang, aan uw kantoor gewacbl om u te spreken, maar men wilde mij niet binnenlaten, omdat ik het nog wel een poosje kon uithouden, zooals men zeide, en niet half zoo hulpbehoevend was als de anderen. En dat was ook wel waar, maar zij wisten niet, dal ik nog wel tien mijlen moest loopen, om vóór den avond te huis te zijn. En daarom, omdat sommigen zeggen, dat gij zoo'n goed menscb zljt, al zeggen weêr anderen van neen, heb ik het maar gewaagd om u hier op te wachten, in de hoop dat gij eene hulpelooze wees wel een oogenblikje zult willen aanbooren. De hulpelooze wees trad nu te voorschijn, waar door ik ruimschoots gelegenheid had om op te merken, dat niets alleen hare oogen, maar haar ge heel uiterlijk op meer dan gewone schoonheid aan spraak mocht maken. Zij was zindelijk en netjes, ofschoon hare klecrderen van groote armoede ge tuigden Ook ging zij barvoets en blootshoofds, maar prachtig hoofdhaar vielin dikke vlokken over week, talrijke personen die er zich op ver trouwden dat de Stadshorlogie ten minste vijf minuten op deze Statie te voren was, de trei nen te laat. Immers 'twas 't contrarie van 't gene zij veronderstelden, de Stadshorlogie was ten achter op die der Statie. Algemeen wordt over dezen toestand geklaagd. Kan er hieraan dan toch geen einde gebracht worden? Dijnsdag namiddag 8 Juni gedurende het onweder dat over onze streek losberste werden twee woonhuizen te Denderleenw door de bliksem getroffen en zijn de prooi der vlammen geworden. Woensdag namiddag om 6 1/2 ure borst andermaal een vreeselijk orkaan boven onze Stad en omstreken los. Oorverdoovende don derslagen deden angst en schrik onder onze bevolkingen onslaan elkeen vreesde die ver nielende hagelsteenen van eenige dagen te voren. Een overvloedige regen storte neder. Het bliksemvuur viel hier op verscliillige plaatsen. De hofstede bewoond door Frans Tolleneer, gestaan wijk Schaarbeek Postweg, werd er door iti brand gestoken. Te midden van bet onweder werd het noodsein geblazen en de brandklok geklept. Onze moedige pom piers die niets dan hunne plicht kennen en voor de welke geene hinderpalen te groot zijn, snelden ondanks bet orkaan naar het looneel der ramp, doch toen zij aankwa men was de hofstede welke met strooi was ge dekt, behalve de muren bijna totaal verslon den. Naburige werkmanshuizen hadden reeds vuur gevat, doch het werd dadelijk uitgedoofd en alle gevaar was weldra verdwenen. Nu eensklaps kwam men den heer Bevelhebber De Paepe verwittigen dat een tweede brand was ontstaan op den Bolleweg, gehucht Mijlbeke. De dienst aan den Postweg verzekeren en met een deel der manschappen naar 't aangewe zene punt snellen, vroegen slechts eenige oogenblikken tijds. Doch toen men op den Bol leweg aankwam, was er nergens brand te ont waren. De bliksem was door een huis gevlo gen zonder ernstige schade te veroorzaken en dat was alles. Men heeft dus eene slechte grap aan onze Pompiers gespeeld. Een onder zoek is ingesteld en laat ons hopen dat wij den raren vogel.die deze domme streek uitstak aan de verachting van alle deftige en wijze lieden zullen kunnen ten prooi werpen O, die drank Eene vrouw uit de Hoogstraat te Brussel, die buiten mate gedron ken had, was op den vensterdorpel van hare kamer gaan zitten. Door eene verkeerde be weging viel zij«n kwam op de binnenplaats van het huis te recht. Zij is zwaar gekwetst naar 't gasthuis gebracht. De ongelukkige is weduwe met verscheidene kinderen. Defuisseaux, de schrijver van den Volks catechismus wierd de verledene week door het assisenhof van Brabant veroordeeld lot twee straffen van 6 maanden gevang en verder tot eene geldboete. De Chronique vertelt voor zeker,-dat de schrijver van den Volkscatechismus te Valen- cijn is, met zijnen broeder Leon, die hem daar behulpzaam is, in het zoeken naar eene kost winning. Het blad zegt dat al wat er over zijne vlucht verteld is, fabels zijn. Er is niets waar dan de wandeling in rijtuig door de straten van Brus sel, waar hij de agenten op een dwaalspoor bracht. De Chronique zegt echter niet hoe hij ont vlucht is. Het geheim van Vilvoorde. Er is ver leden week gemeld, dat men te Vilvoorde het onthoofde lijk van een klein meisje had opge- vischt. De wetsdoktors hebben bij de lijkschouwing I niets kunnen ontdekken, dat liet geheim eeni- germate zou kunnen oplossen, ter oorzaak van den vergevorderden slaat van ontbinding, waarin zich het lijk bevond. Maandag morgend, zegt nu de Gazette, bood zekere D.., van Anderlecht, zich op het poli- cie-bureel aan, en legde de volgende verkla ring af Eenige maanden geleden verdween mijne vrouw met een kind van haren schoonzoon. Twee dagen later werd haar lijk uit de Sentie, te Schaarbeek opgevicht, maar wij kwamen nooit te weten wat er van het kind geworden is. Daar ik nu maandag vermam dat er te Vilvoorde een kinderlijk was opgevischt, kom ik zien of dit soms het kind niet is dat wij vermisten. Het kind kon niet herkend worden dan aan het schoentje van den rechter voet, dat het lijkje nog aan had. Na de noodige uitleggingen scheen het in derdaad het vermiste kind te zijn, en de kom- missaris vroeg den naam Parent, Frangois. Dan is het een jongen die gij zoekt, vroeg de kommissaris Het opgevischte kind is een meisje. Dit brengt natuurlijk het gerecht in nieuwe moeilijkheden. De onderzoeksrechter heeft inlichtingen doen vragen naar de woningen en namen van al de kinderen van het vrouwe lijk geslacht, die sedert eenigen tijd verdwe nen zijn. Men schrijft uit Doornik De rechtbanken zullen in 't eene zonder-- linge zaak te beoordeelen krijgen. De Vérité van M. Bara, had 400,000 fr. beloofd aan al wie kon bewijzen dat een enkele katholieke Zij begon met groote eenvoudigheid, maar met niet minder levendigheid, hare zaak te bepleiten, en zij was in hare geheele houding zoo natuurlijk, dat ik er geen oogenblik aan twijfelde, dat zij waar- beid sprak. Onder hel spreken hield zij steeds de oogen op mij gevestigd, als om te onderzoeken wel ken indruk hare mededeelingen op mij maakten Mijne belangstelling was dan ook van dien aard, dat zij wel scheen te bemerken, al had zij ook Dog geen woord gesproken, dat zij hare zaak gewonnen bad. 0, ik wist wel, zeide zij, nader bij komende, dat gij een medelijdend en goed hart bezit. Luis ter, ik bid u, nog enkele oogenblikken,want hetgeen ik u te zeggen heb is zoo droevig, mijnheer. Maar nu was hare kracht ook gebroken tranen liepen over hare wangen en met neêrgeslagen oogen maakte zij mij deelgenoot van haar leed. Zoo als zij daar stond, was zij dezelfde fiere schoonheid niet meer van zoo even Hoe is uw naam, waar woont gij vroeg ik, en hoe oud zijt gij Ik heet Mary Shea, antwoordde zij, en ben iu de vorige maand zeventien jaar geworden. En wal wilt gij nu wel dat ik voor u doen zal Dal zal ik u zeggen, antwoordde zij, met hare vorige levendigheid. lk zou zoo gaarne willen, «lat Engene's naam in uwe boeken werd opgeschreven ^ls pachter van de kleine hoeve, waarop ik woon. wie té Eugene, en hoe koml gij zoo jong als gij eigenaar de huur van eenen enkelen zijner pachters verminderd had. Nu heeft een blad van Peruwelz, den handschoen opgenomen en de 100,000 frgewonneu. Eensklaps ver loor de Vérité de spraak.De rechtbank zal haar dus moeten genezen, zegt de Patriote. Wij lezen in de Gazette van Eecloo Te Brussel is eene maatschappij voor het uitbreiden der kweekerij van belgische trek- peerden tot stand gekomen. Alle jaren zal zij eene groote tentoonstelling houden en zulks doen aankondigen in alle landen. Alzoo zullen de belgische kweekers van trekpeerden, die aan de tentoonstelling deelnemen, meer kans hebben koopers aan te treffen. Het is alleen de Duitscher die onze trek peerden komt koopen de maatschappij zoekt ook den Franschman, den Engelschman, den Oostenrijker, den Amerikaan naar Belgie te lokken. Dat zal, hoopt men, den kweek van trekpeerden in ons land aanmoedigen. De eerste tentoonstelling wordt aangekon digd zij zal zaterdag 17 Juli en de vier vol gende dagen plaats hebben te Brussel op het oude Manceuverplein, alwaar in 18«0 de nati onale tentoonstelling is gehouden geweest. Voor trekpeerden van vlaamsch, van ardeensch en van brabanlsch ras, zijn er voor 7.700 frank eerste, voor 5.200 frank tweede, voor 3.550 frank derde, voor 2.250 frank vierde, voor 1.250 frank vijfde, voor 800 frank zesde, voor 550 frank zevende en voor 200 frank achtste prijzen, boven gouden en zilveren me- daliên, uitgeloofd. Mededingers moeten vóór 20 Juni hunne aanvraag tot inschrijving toesturen, aan den heer secretaris der Nationale Maatschappij van het belgisch trekpeerd, Montagne du Pare, Brussel. Op aanvraag kan men op hetzelfde adres alle inlichtingen bekomen. Men schrijft uit Ekerdinge, 2 JuniEen wild zwijn was in de laatste acht dagen door verschillige menschen gezien geweest in de Vuileseule en Galgebosschen te Elverdinghe. Verschillige jagers van Poperinglie, Elverdin ghe en Vlamertinghe hadden er reeds jacht op gemaakt, doch vruchteloos De wilde beest door eene schote van den gemeente-sekretaris van Elverdinghe aan den poot getroffen, was al den kant van Vlamertinge geloopen en ver nielde vele vruchten. Eindelijk heelt men het wild zwijn op dit laatste dorp bij de herberg de Hazewind dood gescholen. Het woog rond de 38 kilos. Holloway's Pillen. Z e d uw zwakheïd^^co- scben, die door het veranderlijke weder lijden, zoo dat de gewone werkzaamheden des levens eene zware laak, de noodzakelijkheid van le denken iets vermoeiends wordt. Indien eenmaal de zenuwen in de war zijn, veroorzaakt elke dag eene reeks van werkelijke of ingebeelde ellende Om aan die pijni gingen te omkomen is het alleen noodzakelijk om Holloway's Pillen te gebruiken, welke een verzwakt geschokt gestel meer dan eenige andere artsenij ter wereld zuiveren en versterken. Zij reimgeu het lichaam van alle onzuiverheden, geven veerkracht aan de maag, regelmaat aan de hersenen, werkzaam heid aan de nieren, de blaas en de darmen. Zij ver drijven neerslachtigheid en lichamelijke vermoeid- heid en geven den geest ki acht en vroolijkheid weder. Burgerlijke Stand der Stad Aelst. GEBOORTEN. Mannelijk 5 .9 Vrouwel. 7 HUWELIJKEN. Fr. Fransaert, twijnd. met V. De Smedt, twijnst. J. Gysbrecht, bliksl. met M. De Brakeleer, bez. E. Ghys- brecht, tabakb. met M. Van Nieuwenhove. twijnst. J. Riu- goir, tw. met C. Van Mieghem, dagl. 0VERL1JDENS. J. Van Cautcr, wed. Guns, houtz. 72 j. Mijlbeka. M. De Coninck, vr. Wauters, z. b. 59 j. Mijlbeke. M. De Schryver, z. b. 61 j. Schaarbeke. J. Muylaert, wed. Tolle neer, z. b. 81 j. Schaarbeke. 5 kinderen onder de 7 jaren. Burgerlijke Stand der stad Ninove. Aangiften van den s tol den 11 Juni 1886. GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 2 Vrouwelijk a 2 HUWELIJKEN. G. G. Van Lierde, 26 j. twijnder met J. De Winne, 22 j. handschoenm. J. B. Gettemans, 24 j.Jlandb. met R. Lau- wereys, 19 j. handschoenm. OVERLIJDENS. M. J. Ulin 9j. z. b. Sint-Jorisstraat. Cl. Pauwels, 35j. huishoudster, echt. van P. Sonck, Pollaarestraat. M. J. De Coen, 64 j. rentenierstcr, wed. van J. B. Van de Putte, Statiestraat. M. A. Staels, 76 j. z. b. wed. van F. Geerts, Hospitaal. 2 kinderen onder de 7 jaren. Aelst, 12 Juni. Per 1 heel. 32 lit. 50 cent. 19-00 a 21-00 Ma3teluin 17-00 18-50 44-00 14-50 Geersi. DO -00 00—00 Haver. per 100 kil. 19-00 20—00 Spelt. 00—00 00—00 Koolzaad per ICO kil. 00-00 00-00 Lynzaad 00—00 00-00 Koolzaadolie oo—oo 00-00 Lijnzaadolie, 00-00 00-00 Koolzaadkoekon. id. 00—00 00-00 Lijnkoeken, 00-00 00-00 ^ardap. (roode de 100 kil. 5-50 6 50 Aardap. (geele) Nieuwe M 0—00 0-00 Boter, de 3 kilogram. u 6-63 7-72 Eijers, de 25 1—82 2-00 Vlas per 5 kilos. 3—60 4-00 Viggenen, per stuk, t« soort 27 -50 2e 22-50 HOPHANDEL* De Hop wordt verhandelt tegen 30 en 31 fr. de 50 kilogr. POPERINGHE, 11 Juni. Hoppe 1884. Stad.. Fr. 24—00 00—00 Gemeenten 0000 0000 zijt, aan eene hoeve Ik zal u alles vertellen, anlwoorde zij, en op nieuw veranderde houding en kwamen de tranen in hare hoogen zoodat zij blijkbaar moeit6 had om te beginnen. Gij waart nog niet hier, zoo begon zij, in het hongerjaar, (zoo noemen de leren gewoonlijk dat benauwde jaar) maar toen was het een vreeselij- ke lijd, en al was ik nog klein, ik weel alles nog zoo goed, alsof hel gister gebeurd ware, Mijn vader had eene kleine hoeve in de bergen dezelfde waarover ik u uu wilde spreken. Eu ziel u nu, mijn vader was niet sterk en mijne moeder ziekelijk, en ik was hun eenigste kind het stukje land was niet groot, en toen de aardappelen zwart begonnen te worden (de ziekte kregen) was er niemand, buitea Onze Lieve Heer, die uitkomst kon geven Vader zeide ik, gij zult zeker sterven, en moeder ook, als gij niet wat eet. Gij hebt wel gelijk, kind lief, antwoordde de vader, maar waar moet ik voedsel vandaag halen De aardappelen verotien in den grond, eu dat is alles wat wij hebben, en onze buren zijn er even slecht aan toe als wij. Moeder zei niets ze keek ons beide zoo treurig aan, kuste mij herbaalde malen, alsof zij mij voor altijd goeden dag wilde zeggen, en ik 's morgends opstond vond ik baar gekleed naast den haard zitten... koud en stijf, lk had geene moe der meer Dat gebeurde eene maand nadat de aar dappelen zwart geworden waren.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 2