Handelsrechtbank van Aalst. allerbeste IlilöKil! VS DENDER-HOOIGRAS en Nagras, WOONHUIS gestaan en gelegen aan de Markt te Lede. ZAAILANDEN, Zaailanden en Meerschen, HOOIGRAS HOOIGRAS, Hofstede en 2 perceelen Land, Grasvendilte. le Aalst-] Grasvenditie, Huismeubelen, Land- Hooigras en le wassen Nagras. goede zaailanden, HOOI-eo NAGRAS, te Aalst-Mijlbeke. BEHUISDE HOFSTEDE, BANKBREUK. Gezien 't rekwest de Rechtbank aangeboden Aangezien het van algemeene bekendheid is dat de heer Albien De Schampheleibe, fabrikant van handschoenen te Soltegeni, zijne handelsza ken en woonstede heeft vei laten Gelet op de art. 442, 465, 466 en 472 der wet van 18 April 1851 op de bankbreuken en opschorsingen; De Rechtbank verklaart de bankbreuk van den heer Albien De Schampüeleire, fabrikant van handschoenen te Sottegem geopend, voorbe houdt zich er later de opening van te bepalen Benoemt den heer Victor Siron, Rechter aan de Rechtbank, tot Rechter-commissaris ter bank breuk Benoemt den heer Emiel Limpens, advokaat, te Aalst ten einde het ambt van curator te ver vullen Beveelt aan de schuldeischer de verklaring hunner schuldvorderingen ter griffie der Recht bank neêrleleggen binnen den termijn van twintig dagen te rekenen van heden. Bepaalt op 14 Juli 1886, ten 3 ure des namid dags, de sluiting van 't proces-verbaal van waar making der schuldvorderingen, en de debatten over de betw'Stingen op 28 Juli 1886. Beveelt Aldus gevonnist en uitgegproken in openbare zitting den 9 Juni 1886. Voor gelijkvormig extrakt. De Griffier, H.-J. PAPPAERT. Jaarlijksche Openbare Verkooping van allerschoonste en Ie ücrxken, ■laellert, en Erembodegem, (Terjoden.) RENE PENNINCK, Zaakhandelaar te Haal- tert, zal ten verzoeke van de hiernagenoemde eigenaars, op Woensdag 23 Juni 1886, om 1 uur juist namiddag, in het nageschreven orde openbaarlijk verkoopen Gemeente Kerxken. Namens den heer Jaeobus Scheerlinck-Van den Bergh, koopman te Kerxken A. 3 koopen Hooigras op zijne weide, in den Boukent, aan het Zaagsken. B. 3 koopen Hooigras op zijne weide, op den hoek nabij het dorp. Men zal vergaderen om een ure juist, ter herberg, het Zaagsken, Boekent. Gemeente Haellert, om 3 ure namiddag 1. Ten verzoeke van jufvrouw Francisca De Brouwer, bijzondere te Haallert 2 koopen Hooigras, op haren meersch, aan de Katleslraat. 2. Namens den heer Benoit Van Landuyl, te Haallert 2 koopen Hooigras, op zijnen meersch, in de Papenmeerschen. 3. Ten verzoeke der erven van wijlen den heer J.-B. Van Londersele, grondeigenaars te Haaltert 5 koopen Hooigras, op hunnen meersch, aan den Dreef, in het Terrenthout. Gemeente Erembodegem (Terjoden), om 5 ure namiddag Ten verzoeke van voornoemde erven van den heer Van Londersele 6 koopen Hooigras, op hunne weide, genaamd den Curegem, op Terjoden, nevenst den weg naar Ninove. De verkooping zal geschieden onder de ge wone voorwaarden op lijd van betaling, mits stellende goede en gekende borge en betalende complant hel gewone ongeld. Yenditle van allerbeste le Erembodegem, Welle en Denderleeuw. De Notaris DE SMET te Erembodegem, zal, ten ver zoeke van die hel behoort, in 'l order hierachter uit gedrukt, openbaarlijk verkoopen de volgende koopen Gras Op Dijnsdag 22 Juni 1886 om 2 ure nanoen, binnen gemeenten Erembodegem en Welle Namens-Madame Borreman-Waltens 20 koopen Hooigras op hare vette weide, te Erem bodegem aan de kapelle ter Muren, langs den steen weg van Aalst naar Erembodegem. En 30 koopen Denderhooigras, wassende achter de herberg, St-Pieter, te Erembodegem, op de vette weide genaamd de XVIII Dagwanden, aan het gescheed van Welle en Erembodegem. En 1 koop Hooi-en 1 koop Nagras op bel Slakenplein aan de Sta tie van den IJzerenweg. 4 koopen Hooigras van M. Stanislas Van den Brempt, op zijne weide te Welle nevens de IS Dag- wanden. 3 koopen Hooigras te Welle in den Avaan, en 2 koopen Hooigras te Erembodegem op den Kraaken- berg, van Frans Van der Eist. 5 koopen Hooigras, van Mad. De Clercq, op haren meersch te Erembodegem, aan het gewezen hof ter Burght. 5 koopen Hooigras van M. Leon Van den Brempt, daarnevens. 18 koopen Hooigras van M Vande Putte,te weten 11 koopen aan de Burglstraat en 7 koopen op den Kraakenberg. 2 koopen Hooigras achter het Brughuis. 6 koopen Hooigras aan de Denderbrug nevens den Kraakenberg. 1 koop Hooigras en 1 koop Nagras aan zelfde brug op eenen meersch genaamd den Gaver. 2 koopen Hooigras en 2 koopen Toemaat beneden den Houlenmolen van de kinderen Petrus Temmer man. 1 koop Hooigras aan de Leuvestraat, rechtover de herberg van J.-B Van Lippevelde, namens M. Charles De Vuyst 2 koopen Hooigras en 3 koopen Toemaat in de Gestjen3, van de kinderen J.-B. Jacob. En op zelfden Dijnsdag 22 Juni 1886, om 4 ure namiddag, ter herberg van de weduwe J.-B. De Coninck, te Erembodegem aan de Kerk 6 koopen Hooigras en 6 koopen Nagras, op Sonckensbosch, aan het gescheed van Welle en Denderleeuw en 1 koop Hooi en Nagras van Landnyt, nevens Sonckensbosch. 5 koopen Hooigras en 5 koopen Nagras, op eenen meersch in de Wellemeerschen, tegen den Zavelput. 8 koopen Hooigras wassende op de Lombeek- meersch te Denderleeuw, aan het Schofken. nabij het nieuw Sas. 6 koopen Nagras wassende te Erembodegem in den Osbroeck, op eenen meersch in gebruik bij dc weduwe Benedictus De Roeck. Hel Gras wassende te Denderleeuw, zal aange wezen worden door J.-B. Van Herzele, te Dender leeuw, nabij de Statie, en hetgone wassende in dc Wellemeerschen door Frans Uyttersprot, te Dendep- leeuw, wijk Leeuwbrugge, vermits het zelve, zoo als hierboven gemeld is, zal opgeroepen worden ter herberg van de weduwe J.-B. De Coninck, te Erem bodegem, aan de Kerk. En op Woensdag 23 Juni 1886, om 2 ure nanoen, binnen de gemeente Erembodegem Namens Madame Janssens, t koop Hooigras, aan de Leuvestraat rechtover de herberg van Petrus Ghyssens en 2 koopen Hooigras, benevens 2 koopen Toemaat, beneden het Slillebreeek, op den Zoeten- meersch. 1 koop Hooigras in den Langenmeersch van M. Van den Bruele Mollaert. 1 koop Hooigras van de kinderen Van Assche daar nevens. 1 koop Hooigras van Frans Callcbaut, in de Kapel- lemeerschen. 1 koop Hooigras van de kinderen J.-B. Boterbergh nevens voorgaande. 2 koopen Hooigras in de Kapellemeerschen, ter plaats genaamd den Hoekbosch, van M. Charles De Vuyst. 1 koop Hooigras en Nagras in de Kapellemeer schen, op eenen meersch laatst in gebruik geweest bij de wed. J.-B Arys en nog 1 koop Hooigras en Na gras op eenen anderen meersch daarnevens, aan dé intrede der Kappellemeerschen 3 koopen Hooigras van de wed. P. Van Varenbergh daarnevens. 2'koopen Hooigras heneden de herberg Den Dog gen van Jan Boterbergh. 12 koopen Hooigras en 8 koopen Nagras, van M. C. De Schaepdiyvei Gheeraedts op zijne mecrschen beneden de herberg Den Doggen op het Resschebeke. 1 koop Hooigras daarnevens van Cornelius De Bisschop. Bij gedwongene onteigening. OPENBARE VERKOOPING van een voornaam met Koer en Hof, De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal, in uilwerking van een vonnis op het vervolg van den heer Henri SAEY, Notaris te Ronsse, ten laste van jufvrouw Prudence Coryn, zonder bedrijf te Lede, uitgesproken door de rechtbank van eersten aanleg, zetelende te Dendermonde, der. 2t) Mei 1886, in hel openbaar verkoopen, met de pleegvormen der wet van den 15 Augusti en ten overstaan 1854 van den heer Vrede- rechicrdes kantons Aalst, hel hierna beschreven onroerend goed, te weten Gemeente Lede. Een schoon en gerieflijk Huis allerbest en aange naamst gestaan en gelegen ten voorhoofde aan de Markt of horpplaals en zijnde de herberg genaamd St Anna, hebbende ruime achtergebouwen, koer en hof, groot in gronde volgens titel 6 aren 75 centi aren, gekadastreerd wijk F, N44 997 eu 998, met eene oppervlakte vaD 7 aren, houdende van de eene zijde of zuidwaarts aan het woonhuis en herberg De halve Maan, bewoond door den beer Saey, van de andere zijde of noordwaarts aan hel woonhuis van den heer De Backer en westwaarts met den bof uit komende op de Achterstraat. EENIGE ZITDAG DIJNSDAG 15 JUNI 1886, Te 3 ure namiddag, ter Zittingzaal van het Vrede gerecht, ten Sladhuize van Aalst. Voor verdere inlichtingen vervoege men zich ten kantore van bovengenoemden Notaris De GHEEST, te Aalst, Keizerlijke Plaats. OPENBARE VERKOOPING van schoone en goede gelegen te Voorde. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal ingevolge de wet van den 12 Juni 1816, ten overstaan van den heer Vrederechter en met winst van palmslag, in het openbaar verkoopen Gemecnlc Voorde Eerste koop. Een perceel Land, gelegen op den Linlkauter, gekadastreerd wijk B, N° 75b, met eene grootte van 24 aren, palende ten oosle aan den heer Mertens, ten zuide aan verscheidenen, teu wesle aan de straal cn ten noorde aan de kinderen Van der Linden. Gebruikt door J.-B De Vos. Tweede koop Een perceel Land, gelegen op het Breembroek, gekadastreerd wijk P., N* 47i met eene grootte van 49 aren 10 centiaren, palende ten oosle aan den los, ten zuide aan den Graaf de I alaing, ten wesle aan d'erven Prové en ten noorde aan Lefebure. Gebruiker J.-B. De Vos. Derde koop. Een perceel Land, gelegen op den Linlkauter, gekadaslreord wijk B, N" 121a mei eene grootte van 18 aren 70 centiaren, pelende ten oosle aan Schulyzer en anderen, ten zuide aan den los, ten weste aar. J.-B. De Vos en ten noorde aan den voet- weg. Gebruikt door J.-B. De Vos. Vierde koop. Een perceel Tuin, gelegen aan de Ophemstraat, gekadastreerd wijk A, Ne 586a met eene grootlfe van 18 aren 60 ceDliaren, palende len ooste aan Franciscus Mincke, ten zuide aan Coussen- broek, ten wesle aan Vander Poorten en ten noorde aan de straat. Gebruiker F. Mincke. Vyfde koop, Een perceel Land, gelegen op het Stevensveld, gekadastreerd wijk A, Nr 636a, 636m en 636o met eene grootte van 11 aren 60 centiaren, pa lende ten ooste en ten zuide aan d'erven Coopman, ten weste aan Plaisant en ten noorde aan de weduwe De Bruyn.— Gebruikster weduwe Felix Coopman. Zesde koop. Een perceel Land, gelegen op hel Ophemsveldeken, gekadastreerd wijk A, N° 487c, 490c, 487f en 490f met eene grootte van 13 aren 90 centiaren, palende ten oosle aan Van Heghe, ten zuide en ten weste aan Franciscus Schouppe en ten noorde aan de weduwe Pessemier. Gebruiker Anl. Malfroot. Zevende koop. Een perceel Land, gelegen op het NVillebroek, gekadastreerd wijk A, N* 89o met eene grootte van 2 hektaren 54 aren 70 centiaren, palecde ten oosle met de helft der losbaan aan den negenden koop, ten zuide aan den steenweg naar Brussel, ten weste en ten noorde aan jufvrouw Me- haudens. Gebruiker Carolus Pessemier. Deze koop is verdeeld en zal opgeroepen worden in 8 perceelen ieder ter groole vau 31 aren 85 cen tiaren, afteleggen te beginnen van den oosten. Achtste koop. Een perceel Land, gelegen op het Willebroek, gekadastreerd wijk A, N° 87w met eene grootte van 1 hektaar 33 aren, palende ten ooste aan d'erven van Livinus De Boe, ten zuide aan jufvrouw Mehaudens en aan den volgenden koop, ten weste met halflos aan jufvrouw Mehaudens en ten noordo aan het Armbestuur van Appelterre. Gebruiker Carolus Pessemier. Deze koop is verdeeld en zal opgeroepen worden in 4 perceelen ieder ter grootte van 33 aren 25 cen tiaren, afteleggen te beginnen van den oosten. Negende koop. Een perceel Land, gelegen op het Willebroek, gekadastreerd wijk A, N° 89m met eene grootte van 72 aren, palende ten ooste aan jufvrouw Mehaudens, ten zuide aan de losbaan, ten weste met halflosbaan aan den zevenden Koop en ten noorde aan den achtsten koop. Gebruiker Carolus Pesse mier. Deze koop is verdeeld en (zal opgeroepen worden in oost-helft en west-helft. ZITDAGEN Instel, Zaterdag 3 f |RRfi Verblijf, id. 17 Juh 1886' Ten 2 ure namiddag, ter Zittingzaal van net Vrede gerecht te Aalst, in het Stadhuis. De titelen van eigendom en do verkoopvoorwaar den berusten l'elks inzage ten kantoore van boven' genoemden Notaris DE GHEEST, te Aalst, Keizerlijke plaats. Alle inlichtingen zijn ook te bekomen ten kantoore van Meester VAN DER LINDEN, Notaris te ldegem. OPENBARE VERKOOPING van goede gelegen te Lede, Erpe, Erondegem en ileire. De Notaris VICTOR DE GHEEST te Aalst, zal ter tusschenkomst van .Meester HENRI SAEY, Notaris te Ronsse, met winst van palmslag cn gelagen, in het openbaar verkoopen, de volgende goedoren, te we ten Gemeente Lede. Eerste koop. Een Perceel Land, groot 33 aren 55 centiaren, gelegen op Lede-Zijde, gekadastreerd wijk D, N° 298c, met eene grootte van aren centiaren, palende ten oosle aan den heer Sarens, ten zuide aan Augustes D'Haese, ten wesle aan de baan uaar Wanzele, en ten noorde aan den beer Meu leman. Gebruiker Victorinus D'Hondl tot 25 December 1886. Tweede koop. Een perceel Land, groot 12 aren 93 centiaren, gelegen op den Smesweg, gekadas treerd wijk D, N4 748, met eene grootte van 14 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den heer De Cos- Ier, ten zuide aan den heer Charles Coppens, ten weste aan d'erven Maesen en ten noorde aan de hof- slede van Victor Héraux Gebruiker Victor Héraux tot 15 Augusti 1886. Gemeente Erpe. Derde koop. Een perceel Land, groot 12 aren 50 centiaren, gelegen op den Navaal, gekadastreerd wijk A, N4 333c, met eene grootte van 11 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan Victor De Brauwer, ten zuide aan de weduwe van Emmanuel Verhoeven, ten wesle aan hel gebruik van Judocus Noël en ten noorde aan bel gebruik van J.-B Roelaudt. Ge bruikster weduwe De Geylerlol 25 December 1886. Vierde koop. Een perceel Meerscb, groot 26 aren 40 centiaren, gelegeD in de Koeibrugmeerschen, ge kadastreerd wijk D, N4 295 met eene grootte ook van 26 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan de kin deren Stalpaert, ten zuide aan Joannes Mabille, ten weste aan den heer Callebaut en ten noorde aan den ijzerenweg. Gebruiker Antonius Keymeulen lol 25 December 1886. Boomprijs fr. 50. Vijfde koop Een perceel Meorsch, groot 35 aren 64 centiaren, gelegen in de Koeibrugmeerschen, ge kadastreerd wijk D, N4 301 a, met eene grootte van 33 aren 20 centiareo, palende ten ooste aan de Mo lenbeek, ten zuide aan Cornelius Verschueren, ten weste aan Joannes Lopus en Franciscus Van Damme, tco noordo aan J.-B. Bogaert. Gebruiker Petrus De Craeker tot 1 April 1887. Boomprijs fr. 150. Zesde koop. Een perceel Land, groot 14 aren 6b eentiareo, gelegen op het Langeveld, gekadastreerd wijk D, N° 648 ook met eene grootte van 14 aren 60 centiaren,paleode ten ooste aan den heer Carolus De Windt, ten zuide aan den heer Meuleman, ten wesle aan den weg en ten noorde aan Christianus De Boeck. Gebruiker Antonius Keymeulen lot 25 Decem ber 1886. Gemeente Erondegem. Zevende koop. Een perceel Land, groot 14 aren 40 centiaren gelegen op het Kauterken, gekadas treerd wijk B, N4 199a, ook met eene grootte van 14 aren 40 centiaren, palende ten oosle cn ten zuide aan den heer Van Dorpe, ten wesle aan den Arme van Erondegem, ten .noorde aan Leo Schockaerl. Gebruiker Antonius Keymeulen tot 25 December 1886. Gemeente Meire. Achtste koop Een perceel Land, groot 11 aren 60 centiaren, gelegen op den Bavokauler, gekadas treerd wijk A, Nu 543d, met eei.e grootie ook van tl aren 60 ceniiaren,palende ten oosle aan Maesschalck en Willems, ten zuide - aan den heer Van Achter, ten weste aan den heer D'Hondt en ten noorde aan den Audenaardschen steenweg Gebruiker Daniël Van den Steen tot 25 1886. ZITDAGEN Instel, Donderdag 1 RRfi. Verblijf, id 15 JullIS,Sb- Ten 2 ure namiddag, ter estaminel genaamd Het Brusselshof, bij den heer De Winter, te Aalst aan de Botermarkt. OPENBARE VERKOOPING VAN te ERPE, in den Hoonegemmeersch. Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente Erpe, zal op Woensdag 23 Juni 1886, te 4 ure namiddag, in de gemeente Erpe, in den Hoone gemmeersch, verkoopen 41 Hectaren Hooigras, slaande te wassen op de meerschen aan de gemeente Erpe toebehuorende. Op langen tijd van betaling. De koopers zullen moeten voorzien zijn van solva bele medekoopers en gewoon ongeld. Op bevel Burgemeester en SchepeneD, Do Sekretaris. G. DE VOS. J. DE SAEDELEER. VENDITIE VAN ALLERBESTE te AALST-MIJLBEKE, in de Gistensmeerschen, nabij het kasteel van Overham. Frans CRICK, Cemeente-Sekretaris van Hof- stade, zal door het ambt van Deurwaarder Jozef DE VOS, le Aalst, op Maandag 21 Juni 1886, om 5 ure namiddag, namens den heer Baron Paul Bethune, Senator en grondeigenaar te Aalst, openbaarlijk verkoopen 15 koopen extra schoon en goed Hooigras, wassende te Aalst-Mijlbeke, in de Gisljens- meerscben nabij 's verkoopers kasteel, genaamd het kasteel van Overham. Men zal vergaderen ter herberg Het klein Kasteel, d bij juffrouw wed. Kiekens, aan den Brusselschen steenweg, alwaar er zal verborgd worden. Verders geschiedt de venditie op gewone voorwaarden en lijd van betaling, mits goede en gekende borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde le Melder! en Opwijck. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal ter tusschenkomst van zijnen ambtgenoot Meester MANGEZ, Notaris le Opwijck, met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen 1. Eene behuisde, besrhuurde en bestalde Hofstede, te Meldert, wijk Nievel, sectie C, N" 47a, 45e en 46c, groot 21 aren 60 ceniiaren. 2. Een perceel Meersch, le Opwijck, genaamd Regenworlel, sectie E, Nr 436, groot 12 aren 70 cent. Koop 1 en 2 in gebruik bij de medeverkoo- pers Ch.- L. en Jh-Benoil De Cock. 3. En een perceel Land, le Opwijck, Droes hout, sectie C, Nr 181, groot 29 aren 20 cent. In gebruik bij dewed" De Coninck. Instel, 18 Juni; Verblijf, 25 Juni 1886, tel kens om 12 ure te raiddag, ter herberg van Constant Clauwaert, te Meldert, Hoogstraat. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal op Donderdag 24 Juni 1886, om 2 ure namiddag, openbaarlijk verkoopen 58 koopen Hooigras en 32 koopen Nagras, in de Bergemeerschen en op de Lambrechtsmeerschen aan de Moorscl- schebaan. Te beginnen aan de Zeebergschebrug. te NVelle en Erembodegem. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal door bevoegd ambt, op Woensdag 23 Juni 1886, openbaarlijk verkoopen 1. Om 9 ure voormiddag 24 koopen Hooi gras en 24 koopen Nagras, te Erembodegem, in den Osbroeck en Krommeersch, en le Welle in de Wellemeerschen. 2. Om 1 uur namiddag 15 koopen Hooigras en 15 koopen Nagras, te Erembodegem, in de Gistjes. 3. Om 2 ure namiddag 21 knopen schoon Dender-Hooigras, te Welle op de 6 en de 10 Dagwanden aan bet gescheed van Erembodegem. OPENBARE VERKOOPING VAN en Akkeraletn, 2 bekalfde Koeien, eene bekalfde Vaars, een Varken en Vruchten le velde. te Aalst-Mijlbeke en Moorsel. De Notaris EEMAN le Erpe, zal op Maandag 28 Juni 188C, om 8 ure 'smorgens, ten hove vande kinderen De Schryver, te Aalst-Mijlbeke, Moorsel- schebaan, openbaarlijk verkoopen A. Huismeubels, zooals tafels, stoelen, kommo- den, kleer-en andere kassen, keern, melkkuip, vleeschkuip, Horlogie, moor, koffijpot, lantaarn, ijze ren kasserollen en potten, schotels, testen en kom men, koffijmolen, koffijjalten, ijzereD tellooren, blikken deksels, vorken, lepels, koperen marmil, oude tinnen lepels, antieke schotels en potten, wij watervat, groole ijzeren potten met staande ijzer, enz. B. Landbouwersalem, zooals wanmolen, Stamp- bak, ladders, kruiwagens, houtweggen, aalkuipen dorsehvlegels, reeken, rieken, meslhaken, pikken, zeisen, gezaagd abeelen-en eiken berd, leemen en brandhout. C Twee bekalfde koeion, eene bekalfde vaars en een varken (drijver) D. Eene goede handkarre. E. Vruchten te velde 1. 49 aren masteluin, gestaan te Aalst-Mijlbeke Donkergat, aan de Rijgerstraat. 2. 43 aren aardappels, gestaan le Aalst-Mijlbeke Donkergat aan de Rijgerstraat. 3 13 aren tarwe en 4 aren rogge, te Aalst- Mijlbeke, Donkergat aan de Rjjgerslraal. 4 —13 aren geerst, gestaan le Aalst-Mijlbeke, aan de Paardekensstraat. 5. 15 aren rogge, gestaan te Aalst-Mijlbeke, op den Achterweg 6. 17 aren tarwe te Aalst-Mijlbeke, aan de Rij gerstraat genaamd Laetbem. 7. —12 aren haver en 12 areD rogge, te Aalst- Mijlbeke, aan de Rijgerstraat genaamd Laethem. 8 4 aren vlas, te Aalst-Mijlbeke aan de hof stede van voornoemde kinderen De Schryver. 9. 30 aren Hooigras, wassende te Aalst-Mijl beke, aan de hofstede van voornoemde kinderen De Schryver en op het Deerekensveld. 10. 3 aren Rogge, 13 aren Haver en 11 aren Aardappels, gestaan te Moorsel aan de Mol tegen den Heuvel. 11. 26 aren Vlas, gestaan te Moorsel op de Zandbeek. Op gewone voorwaarden en lijd van betaling mits stellende goede en gekende borge. VENDITIE VAN ALLERBESTE te Erpe, Erondegem en Aalst-Schaar- beke. De Notaris Eemnn te Erpe, zal ten aanzoeke van de volgende eigenaars openbaarlijk verkoopen op MAANDAG 21 JUNI 1886, Gemeente Erpe. om 8 ure 's morgens. 1. Namens het Armbestuur van Erpe d) 5 koopen Hooi en te wassen Nagras, aan den Ledeschensteenweg, nabij de Steenebrug. b) 4 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen. c2 koopen Hooigras te Erondegem, in den Groo- tenmeerscb. 2. Namens den heer Gustaaf Paerewyck, le Erpe 10 koopen Hooigras aan den Ledeschensteenweg, nabij de herberg de Klok. 3. Namens juffrouw Weduwe Veldeman-Ras- schaert te Erpe 2 koopen Hooi en te wassen Na gras, aan den Ledeschensteenweg, nabij den IJze renweg. 4. Namens den heer Edmond D'Hondt te Aalst 10 koopen Hooigras in do Molenmeerschen, nabij den watermolen van jufvrouw De Boeck. 5 Namens den heer Ch. De Saedeleer, oud-Sekre- tans te Erpe, 2 koopen Hooigras, in de Molenmeer schen. 6. Namens M. Th Sonck te Nieuwerkerken 4 koopen Hooigras in de Molenmeerschen, ook nabij den watermolen van jufvr De Boeck. 7. Namens jufv. Weduwe De Boeck te Hofslade 5 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen. 8. Namens den beer Jozef Van Onderbergen te Kerkxken 3 koopen Hooigras in de Hoonegemmeer schen 9. Namens den beer Victor Van Holsbeeck, le Aalst. aH8 aren Masteluin, gestaan in den Hoonegem nabij de Torfputten b) 21 aren Rogge, geslaan in den Hoonegem nabij de Torfputten. 10. Namens den heer Dominieus Verhoeven te Erpe: 2 koopen Hooigras in de lloonegemmoerschen. 11. Namens den beer Pieter-Jan Merten» te Lede 2 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen. 12. Namens dame Weduwe L. Borreman-Waltens te Aalst4 koopeu Hooigras in de Hoonegemmeer schen. Aalst-Schnnrbeek. 13 Namens den heer E. Meert-Moens, le Aalst, 5 koopen Hooigras in de Hoonegemmeerschen 14. Namens Jufv. Lucia Wynant te Aalst-Schaarbeek 3 koopen Hooigras in de Hoonegemeerschen. Hog gemeente Erpe. Om 1 uur slipt nanoen. 15. Namens den heer Joannes Meuleman te Erpe, 5 koopen Hooigras op bel Zevenkoot, nabij den IJze- reuweg. 16. Namens den heer Alois De Swaef te Erpe, 4 koopen Hooigras in de Kruiskens. 17. Namens den heer De Vuyst Notaris re Borsbe- ke, 5 koopen Hooigras in de Kruiskens. 18 Namens de kinderen De Coninck, te Erpe, 2 koopen Hooigras in de Kruiskens. 19. Namens den heer Leo Stalpaert, te Aalst2 koopen Hooigras in de Kruiskens. 20. Namens den heer Burgemeester G. De Vos te Erpe, a. 2 koopen Hooigras aan den Audenaardschen- steeuweg, aan den Kraainest. b. 8 koopen Hooigras aan den watermolen van den heer Coppens. 21. Namens den heer F. Van De Putte te Erpe. 35 koopen Hooigras en le wassen Nagras opKasteelberg en omliggende meerschen aan het Dorp. Orde der verkooping Men zal vergaderen te Erpe, aan den Ledeschen steenweg, nabij de Steenebrug, aan den meersch van 'i Armbestuur, alwaar de verkooping zal aanvang nemen. Het volgende orde zal gevolgd worden Om 8 ure stipt 's morgens, te Erpe, aan den Lede scbensleenweg nabij de herberg De Klok. (Hel gras wassende op den meersch te Erondegem, Groo- tenmeersch van het Armbestuur van Erpe, zal aan den Ledenschensteenweg, Steenebrug te Erpe, verkocht worden.) Molenmeerschen, Hoonegemmeerschen, en Aalst-Schaarbeke, Hoonegemmeerschen. Om 1 uur slipt nanoen, te Erpe, Zevenkoot, Kruis kens, Kraainest en aan den watermolen van den heer Coppens. Om 3 ure slipt namiddag le Erpe, op den Kasleel- berg aan het Dorp Op gewone voorwaardeu cn met tijd van bataling. mits stellende goede en gekende borge. Om rede van onverdeeldheid. OPENBARE VERKOOPING VAN MEERSCHEN EN BOSCH, GELEGEN TE MOORSEL. De Notaris Eeman te Erpe, zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Moor sel, wijk Spruithoek, bekend bij kadaster sectie B, N. 65. met eene grootte van 33 aren 60 centiaren, groot bij meting 31 aren 68 centiaren, palende ten ooste Louis Guns en anderen, ten zuide Auguslious Vertongen, ten wesle de straat leidende naar de wijk Terhagen en ten noorde Louis Cooreman. Ingebruik bij den heer Jan-Baplisle Brusselman». Tweede koop Een perceel Meersch, gelegen te Moorsel, in de Groenemeerschen, sectie C. N. 422 en 423, groot aldaar 24 aren 70 centiaren en bij meling 24 aren 13 centiaren, palende ten ooste Louis De Vos, ten zuide de erven Leeman, Louis Hulsebaut en anderen, ten weste Egidius De Ridder en ten noorde den heer Baron Vander Noot. Ingebruik bij den heer Joannes Vastenavond. Derde koop Een perceel Land en Bosch, gele gen le Moorsel, wijk Kattenbroeck, gekadastreerd sectie D, N. 284a en 286a, groot aldaar 14 aren 50 ceniiaren, en bij meting 14 aren 96 centiaren, palen de ten ooste Pieter Joseph Van Wichelen, ten zuide Pieler-Jozef Willems, ten weste de Kattenbroek- straat eu ten noorde Louis Hendrickx als pachter. Ingebruik bij den heer Louis Hendrickx. Vierde koop. Een perceel Laud, gelegen te Moor sel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N 756, groot aldaar 10 aren 70 centiaren, en bij meting U aren 20 centiaren, palende ten ooste den kerk weg, ten zuide Pieter Colson, ten wesle de Beugemstraat, en ten noorde de erven De Vis. In gebruik bij Joannes Verbeiren. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen le Moor sel, op den Perrekauter, gekadastreerd sectie B, N. 687 en 78», groot aldaar 32 aren 30 centiaren en bij meting 32 aren 74 centiaren, palende teD oost* Frans Rcdant, ten zuide Louis Clauwaert, ten weste Egido De Ridder cn ten noorde Joseph De Gols en Ingebruik bij de weduwe Frans Beeckman en de weduwe Louis Van Campenhout. Zesde koop Een perceel Land, gelegen te Moor sel, op den Romelijn, gekadastreerd sectie C, N 51, met eene grootte van 24 aren, groot bij meling 22 aren 8t centiaren, palende ten oosle de kinderen Van der Cruyssen, ten wesle Pelrus-Josephus Hoy- vaert en ten noorde de erven Leeman. Ingebruik bij den heer Emmanuel De Meyts. Zevende koop. Eene partij Land, gelegen te Moorsel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N. 770, groot aldaar 18 aren 40 ceniiaren, en bij meling 2o aren 34 centiaren, palende ten ooste Benotl Van den Steen, ten zuide Pieler-Joseph Van den Bossche en den kerkweg, ton weste den ijzerenweg, en ten noorde Petrus Beeckman. In gebruik bij de heeren Pieler-Joseph Bouquet en Joannes Verbeiren. Achtste koop. Een perceel Meersch, gelogen te Moorsel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N. 772, groot bij meting 21 aren 59 centiaren, palende ten ooste Pieler-Joseph De Wolf en anderen, ten zuide Benotl Van den Steen, teu weste de erven Pieter Beeckman en ten noorde den ijzerenweg. Onverpacht. Negende koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, op hel Molenveld, gekadastreerd sectie B, N. 56l, groot bij meling 19 aren 36 centiaren, palen de ten oostede weduwe A Van Vaerenbergh, ten zuide Theophile Robyns en Frans Vermoesen, ten weste Paulus Beeckman, en teD noorde Catharion Cooreman. Onverpacht. Tiende- koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, op de Berghaag, gekadastreerd sectie B, N. 566a en 566b, groot aldaar 25 aren 3P centiaren, en bij meting 23 aren 22 centiaren, palende ten ooste den heer Baron VaQder Noot, ten zuide en ten Doorde Louis Meert, en ten weste de weduwe Coo reman. Onverpacht. Elfde koop. Een perceel Land, gelegen te Moor- op de Berghaag, gekadastreerd sectie B, N° 569bis en 57üc, groot aldaar 19 aren 10 centiaren en bij meling 16 aren 91 centiaren, palende ten ooste den heer Baron Vander Noot, ten zuide de weduwn Aelbretht. ten wesle Domien Van Damme, en ten noorde de weduwe Van den Bossche. In gebruik bij den heer Domien Van den Steen. Twaalfde koop. Eene partij Land, gelegen te Moorsel, op hel Molenveld, gokadastreerd sectie B, N° 558a, groot volgens meling 33 aren, palende ten ooste Louis Hutsebaut, ten zuide den rijweg, ten weste Frans Van de Meersche, en ten noorde den ijzerenweg. Onverpacht. Dertiende koop. Een perceel Meersch en Land, gelegen te Moorsel,wijk Wagenhuizen,gekadastreerd sectie C, nc' 2o en 21 A, groot volgens meting 49 aren 90 centiaren, palende ten oosle de weduwe Jan Leeman, ten zuide Petrus Josephus Heyvaert en ande ren, ten weste de erven Pieter Beeckman, en ten noorde den kasseiweg. Onverpacht. Veertiende koop. Een perceel Land, gelegen tn Moorsel, op den Drie3, gekadastreerd sectie A. N* 115, groot aldaar 26 aren 35 ceniiaren eD bij meting 25 aren 62 centiaren,palende ten ooste Louis De Von en Desiré Buyl, ten zuide en ten weste de straat, en ten noorde Pieter-Josephus Van den Bossche. Ingebruik bij den heer Jan Baplisle Saeys. Vijftiende en laatste koop. Een perceel Land, ge legen te Moorsel, op den Rijger, genaamd de Buek, gekadastreerd sectie D, N° 518, groot bij meling 30 aren 96 centiaren, palende ten oosle de rijbaan, ten zuide de kinderen Callebaut, ten wesle de Ransbeek en den ijzerenweg, eu ten noorde de erven Reack- man. Ingebruik bij de weduwe Leo Cornelis en Joannea Verbeiren. ZITDAGEN Instel, Woensdag 23 Juni jaa(. Verblijf, id. 7 Juli ,ö8b- Telkens om 2 ure namiddag, ter herberg genaamd, In St Rochus, gehouden door den heer Charles- Louis V3nden Steen, te Moorsel, aan het Dorp. OPENBARE VERKOOPING VAN De Notaris EEMAN tc Erpe. zal op Zaterdag 26 Juni 1886, om 2 ure slipt nanoen, namens het Arm- bureel der stad Aalst, openbaarlijk verkoopen 15 koopen extra schoon Hooi-en Nagras, wassende op de meerschen gelegen le Aalst-Mijlbeke, aan den Brusselschensteenweg, Bergemeerschen, voortijds gebruikt geweest door den heer Albert De Loose, te Aalst. Op gewone voorvva arden en met tijd van bealing mits stellende goede en gekende borge. Om uit de onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING VAN EENE TE MEIRE. De Notaris Eeman, te Erpe, zal krachtens vonnis verleend door den beer Voorzitter der Rechtbank van eersten aanleg zitting houdendete Dendermonds, den 30 April 1886 en met gewin van palmslag gelagen, in het openbaar verkoopen Eenigk koop. Eene Behuisde, Bebouwde en Be plante Hofstede, geslaan en gelegen le Meire, aan de Sleenslraat, groot 21 aren 54 ceniiaren, palende tel ooste de straat, teD zuide do erven De Sadeleer, tei weste Jozef De Sadeleer en ten noorde de weduwe Lievens. Boomprijs fr 115. Laatst bewoond en gebruikt geweest bij jufvrouw C. Vau Lierde. ZITDAGEN Instel, Maandag 7 Juni .RRfi Verblijf, Di'nsdag 15 Juni Telkens om 4 ure nanoen, ter herberg gehoude» door den beer Xavier Van Cauter, te Meire, Dorp-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3