41"" ZondagïSÖ Juni 1886. X° 2075 MARIA SHEA IJZERENWEG.VERTREKUREN Uil AELST NAAR VERTREKUREN UIT DE VOLGENDE STATIËN '1 Liberalisiuus en de Licziuge». Prijskamp. Den 15 Juni. DE DENDER-BODE. ABONNEMENT PRIJS 6 FRANKS 'S JAARS. De inschrijving eindigt met 31 December. Gysegem, Audegem, Dendermonae, Zele en Lokeren -4-56 6-36 8-45 11-09 3-07 4-35 6-45 9-48. Mechelen. 4-561 6-361 7-30J 8-11J Exp. 1®2®3®kl. 8-451 12-00d l-04d Exp. 1*2® 3' kl. 2-45d 3-071 6-45/ 9-48.1 10-18<2 Exp. 1* 2" 3' kl. \niw. 4-561 6-36l 7-30rf 8-HdExp. 3 kl. 8-451 1-04d Exp. 1» 2» 3" kl. 2-45d 3-07/ 5-58d 6-451 9-481 I0-I8d Exp. 1® 2® 3® kl. Brussel, lanqs Denderleeuw. 4 25 7-30 8-11 F. 3 kl 8-33 10-25 dir. 12-00 1-04 E 3 kl. 2-45 S-<4 E 3* kl 5-18 des zond.) 5-58 en 8-49 direct 9-19 10-18 E 3 kl. Leuven, Thienen, Luik, Verviers 4-25d 4-5616-36/ 8-Hd E 3 kl. 8-451 8-36-J 12-OOd l-04d Exp. I® 2® i> kl. 2-45d 5-58<f 849d direct 9-19a 10 18 E 3 kl. Gent, (5-00's vrijd 7-03 dir. 7-57 E 3 kl. 8-45 9-41 j 12-21 12-40 0-00 dir. 3-08 3-37 E 3kl. 6-01 6-39 9-50 10-32 Exp 3 kl. en des zondags 12-39 (1) Nota. De letter beteekeut langs Termonde en de Brugge, Oostende. 7-55 Exp. 3 kl. 9-41 12-21 12-40 0-00 dir 3 08 E 1® 2® 3® kl. 6-38 Doornyk, Mouscron, Kortryk, Ryssel langs Gend) 8-45 12-21 12-40 3-08 3-37 Exp. 6-01 6-39 Doorn. Mouse. Kortryk, Ryss. langs Ath) 5-52 7-30 8.11 E. 3 klas tot Denderleeuw 12-00 2-45 5-58 Ninove. Geeraerdsbergen, Lessen, Atb 5-52 7-30 8-11 E 3 kl. tol Denderleeuw 12-00 2-45 5-58 9-19 Bergen, Quiévrain 5-52 7-30 8-11 E 3 kl. tot Denderleeuw 12-00 2-51 5-58 Enghien Braine, Manage, Charleroi, Namen langs Geeraerds bergen 5-52 7-30 8-11 E 3 kl. tot Denderleeuw 12-00 2-45 ü-00 5-58 Herzele, Sottegem, Nederbrakel en Ron3se, langs Erpe- Meire. 4.58 7.35 12.18 6.03 Moorsel,Opvvyck,Mechelen,Antwerpen 4,57 9,08 3,14 6,16 letter rf langs Denderleeuw. ANNONCENPR1JS, per drukregel: Gewone 20 cent. Reklamen fr. 1,00. Vonnissen op 3-1® bladz.50 cent. Unique Sunm. NAAR AELST DIT Ath 6.48 10.24 1.18 4.06 8.02 9.15 Antw. 5.15 6,29 9,13 E 3 kl. 9.53 10.50 E. 3 kl. 12-22 1.10 en 3-07 E.3 kl. 4.15 5.54 6.50 en 8-25 E. 3 kl. Brussel 6.20 direct 7.18 E 3 kl. 7.31 9.00 11.08 11 55 1-56 3.00 E 3 kl. 4.53 5.58 dir. 7.19 8 40 9.52 E. 3 kl. (des zondags 11.46) Dendermonde 4-10 'szaterd. 7.07 9.42 11.34 2.27 5.28 8.26 9.14. Geeraerdsbergen 7.27 11.05 2.00 4.50 8.49 9.51 Gent 6.35 7.39 E 3 ld. 7-43 9.43 11.07 12.31 E 3kl. 1 53 4 34 (4.45 's zondags) 5.06 8.11 dir. 8.26 9.45 E 3 kl. Lessen 7.09 10.45 1.42 4.29 8.25 9.35 Lokeren 6.33 8.43 10.57 1.46 4.44 7.55 8.45 Ninove 7.55 11.33 2.28 5.18 9.17 10.19 Oostende 5.35 6.20E.3 kl. 9.08 11.12 11.56 en 2.S3 E 3 kl. 6.05 dit Gent naar Moortzeele, Sottegem, Geeraerdb., Enghien, Braine- le-Comte 5.52 8.12E 8.52 11.18 2.20 5.40 6.69 wit geeraerdsbergen naar Maria-Lierde, Sottegem, Moortzeele en Gent, 5.15 vrv4 7.24 8.35 dir. 9.54 11.58 4.48 5.50 E 8.51 DIT DbNDERLKEÜW NAAR Haeltert, Burst, Herzele, Sotteg. Audenaerde, Assegta Kortryk, 6.03 0.00 9.01 12.55 6.11 7.20 direct? /K wit Sottegem langs denderleeuw naar Aalst (5.38 s Zaterd.) 7.50 12.06 1.28 5.00 7.51 Uit Sottegem langs Erpe-Meire. naar Aalst (5 18 e. 8.00 12,53 4.45 9.11 Uit Itonsse langs Nederbrakel, Sottegem, Berxele Erpe-Heire naar Aalst 6.59 12.00 3.40 8.05. dit Antwerpen (zuid) naar Opwyck, Meorsei ei Aelst: 5,40 10,04 4,17 7,10 AELST, 19 JUNI 1886- De samenzwering die, in Frankrijk, tegen de R. K. Kerk heerscht, heeft geen ander doel dan bare totale vernietiging door dealscliaffing van haar openbaar bestaan, en eindelijk door het verbod van allen uitwendigen eeredienst en de verbanning der geestelijkheid. Nu, men bemerke het wel geen verband bestaal er tusschen deze goddelooze politiek en de republikeinsche regeeringsvorm. 't Is niet omdat Frankrijk onder de republiek leeft dat de Kerk er vervolgd wordt, neen, 't is alleenlijk omdat de maconnieke kliek, de gods haters, de vijanden der Kerk en der geeste lijkheid er meester zijn. 't ls dus niet te verwonderen dat onze Bel gische liberalen van allen deesem, die fran- sche politiek goedkeuren en in hunne dagbla den aan de uitdrijvingen der kloosterlingen en aan alle de snoode rechlsmiskenningen en vervolgingen tegen Kerk en priesters toejui chen. Immers het Belgische liberalismus er- keut er de toepassing in van zijn eigen programma en dezegepraal zijner leerstelsels. Om hiervan overtuigd te wezen, herinnere men zich den handel en wandel van hel ge vloekt liberaal ministerie Frère, Bara, Rolin en C0,e, 't welk, in 1884, onder dealgemeene verachting is gevallen, en wiens veroordeeling door de kiezingen van 8 Juni II. uitdrukkelijk komt bekrachtigd te worden. Die vermaledijde maconnieke ministers had- denden zelfden weg der fransche republikeinen ingeslagen en aapten hen in alles na. Zij zochten het zeilde doel, zij waren met den zelfden haat tegen God en tegen de Kerk be- heerscht, de zelfde snoode vervolgingen en folteringen spanden zij in legen de Bisschop pen, tegen de priesters, tegen de kloosterlin gen, doch, wij moeten het erkennen, op mindere schaalen om dit alles te volvoe ren leverden zij zich aan dezelfde schandalige geldverspillingen over... 't Is dus maar met volle recht dat men het liberalendom de partij van Frankrijk heet. Indien wij, in 4884, niet gelukkiglijk van 't maconniek ministerie waren verlost ge worden, wie zou er durven verzekeren dat wij heden in den zelfden toestand niet zouden verkeeren van onze fransche kalholieke Broe ders En indien, lol ons groot ongeluk, de kiezingen van 8 Juni lest, den zegepraal aan 't maconnismus hadden gegeven; voorzeker zou het zijne plannen wier uitvoering liet, in 4884, gedwongen moest staken op nieuw in werking hebben gebrachthet zou hier weer den burgeroorlog hebben gesticht, in andere woorden, het zou door de aanvuring van de godsdienstige en burgerlijke twisten de Belgen weêrin twee vijandelijke kampen hebben ver deeld, 't gene eindelijk den ondergang des Va derlands zou veroorzaken. Zietdaar de beweegreden die het kiezers korps den 8 Juni 11. heeft doen handelen. Er viel te kiezen, van den eenen kant, voor de liberalen, in andere woorden, voor den Bur geroorlog met zijne akkelige gevolgen, en, van den anderen kant, voor de katholieken, 't is te zeggen, voor den inwendigen vrede, voor eene politiek van wijze gematigheid en spaar zaamheid, die alleen, in de huidige tijdsom standigheden,'t heil van Land en Volk kunnen bewerkstelligen.... En het kiezerskorps ver oordeelde het liberalendom tot groote vreugde van het ware Belgische Volk Eene episode uit het hongerjaar in Ierland 1® Vervolg. Zooals gij weet woont men afgelegen in de bergen, en men kan er niets krijgen, zelfs geen maal eten, bobalve hetgeen ik zelf uit Kenmare kon meebrengen maar.. dat was tien mijlen ver. Maar stil, zei ik, zoolang ik nog iets voor vader doen kan, zal bij niet van honger sterven. Wij hadden cenigc bijenkorven wier honig zeer in den smaak viel van rijke lieden, omdat bij op de heide gewonnen was, en nu ging ik van tijd tot tijd met met zoo'n korf naar Kenmare om dien honig te verkoopen, en voor dat geld eenig voedsel op te doen Op die korven was al mijne hoop gebouwd, want het was onze eenige bezitting, en als zij weg waren en ik geen geld meer had om voedsel te koopen, dan bleef er voor ons niets over dan te sterven. Maar ik vertelde er maar niets van aan vader, ik dacht het zoo maar bij mij zeiven. Nu, aan die korven kwam spoedig een einde. De laatste moest er aan, en het ging mij werkelijk aan mijn hartde bijen te smoren, daar ik ze zelf altijd had verzorgd en ze mij ook nooit hadden gestoken, maar het was in elk geval beter dat zij stierven dan mijn De liberale drukpers in 't algemeen drukt de vrees uit dat de oppermacht die de kalholieke partij door de laatste kieziugen heeft verkre gen, noodlottig zal wezen voor de toekomst van ons land. Die vrees is ongegrond. Beter dan iemand weten onze katholieke ministers en de meer derheid die hen ondersteunt, dat onze volks aard geene overdrevenheden, geene dwinge landij van waar ze ook komen mag, duit of nooit dulden zal. Onder dit opzicht overigens mogen onze liberale vijanden gerust wezen. De politiek van vrede, van gematigheid, van spaarzaamheid, van eerbied voor ieders rechten die het hui dige ministerie, sedert twee jaren,heeft toege past,dient hen tot waarborg voor de toekomst. Deze politieke gedragslijn zal het ministerie blijven volgen. De katholieke drukpers in stede van maatregelen van geweld en ver volging tegen de liberalen te eischeri, gelijk de liberale drukpers het doet telkenmale dat hare mannen 't bewind in handen hebben, zal het ministerie aanzetten om in de vader? landsminiiendepelitiek die het tot hier gevolgd heeft te blijven volherden. De liberalen hoeven dus geeue vervolgin gen, geene rechtsmiskenningan te duchten maar, wij, katholieken, hebben het recht vele rechtsherstellingen te verhopen. Sedert jaren en jaren, werden door de liberalen wetten uitgelegd en in leven geroepen, om ons onze rechten en vrijheden snoodelijk te ontrooven, ons te folteren en te vervolgen in 't gene v ij achten en beminnen.... en deze wetten zijn tol hiertoe onaangeroerd gebleven, en dit kan dit mag niet blijven duren. Ons inzicht is niet hier heden alle de vrij heidschendingen, alle de maatregelen van vervolging tegen ons gepleegd en genomen op te sommen de litanie zou te lang wezen. Reeds zijn eenigen onzer grieven hersteld doch wij laten aan de wijsheid van onze mi? nisters over te beslissen de welke onzer no<* beslaande grieven bij voorkeur moeten her steld worden, en drukken de hoop uit dat de blijk van vertrouwen die het land hen komt te schenken voor hen eenen krachtdadigen spoorslag zal wezen om datgene wat ons van de liberale dwinglandij op den hals blijft drukken, ten spoedigste uit te roeien Bij koninklijk besluit zullen de prijskampen der lagere scholen op 18 juli plaats hebben. Tot opheldering voor de onderwijzers voe- gen wij er nog de volgende bij De prijskamp heeft plaats voor de lagere gemeenten, aangenomene of gesubsidieerde scholen en de scholen aan de weezengestich- ten der godshuizen verbonden. De bijzondere scholen kunnen ook aan den prijskamp deel nemen, op voorwaarde dat zij zich aan de schikkingen van het reglement onderwerpen. Elke mededingende school moet ten minste 4 ten honderd van hare bevolking op 51 de cember 1885 ter prijskamp aanbieden. Behalve de reeds opgegevene, (verplichten de) vakken kunnen de leerlingen nog in de volgende vakken meêkampen beginselen van vader, en daarom ging ik maar stil mijn gang. Zoo ging ik dan met een bedrukt gemoet naar Kenmare en verkocht daar den laalsten korl voor zes gulden zoodat wij weder voor eenigen tijd geholpen waren' Toen echter het laatste meel gebruikt was, zij mijn vaderLieve Marie, wij kunnen niet langer tegen den honger strijden. Ik ben te zwakenen te uitgeput om te gaan werken, en ik zal bel ook niet lang meer maken. En nu, kind lief, als ik sterf, begraaf mij dan in liet tuintje naast uwe moeder, en vraag daarbij maar zoo min mogelijk hulp, want iD deze benauwde dagen heeft elk genoeg met zicbzelven te doen. Ach vader, spreek toch niet zoo, antwoordde ik, ik sla juist klaar om te gaan zien ik ook nog iets voor u kan krijgen. Vader zeide niets meer maar ging naar bed ziek, als hij was.om mijne terugkomst af te wachten. Het was alsof ik nieuwe krachten ont vangen had, om mijn vader te helpen. Daar ik Euge ne van jongs af had gekend, besloot ik eens naar hem toe to gaan, om te zien of hij ons ook zou kun nen bijslaan. Maar toen ik aan zijne woning kwam was hij ver weg aan den arbeid Toen wist ik geen raad meer, mijne hoop was vervlogen, en met loome schreden nam ik den terugtocht aan. Maar welke eene tehuiskomstToen ik binnenkomende, mijn vader riep kreeg ik geen antwoord, en toen ik, naar hel bed gaande, mijne hand op zijn voorhoofd legde was hij reeds dood, en zoo stond ik nu alleen op dé wereld Hier begon liet arme kind bitter te weeoen en ook mij kwamen de tranen in de oogen. landbouw, boventallige taal, natuurlijke we tenschappen, meetkundige vormen. Voor elk dezer leste vakken worden 20 pun ten toegekend. Om het bekwaamheidsdiploom te bekomen moet de deelnemer winnen 4° 120 punten voorde gezamenlijke verplichtende vakken 2° de helft der punten voor de moedertaal en voor de rekenkunde 5° de helft der punten voor de gezamenlijke andere verplichtende vakken. Er worden bijzondere meldingen toegekend aan de leerlingen, die ten minste de helft der punten in de niet verplichtende vakken beko men. Ook worden er door de provinciën en de gemeenten bijzondere belooningen toegekend, als boeken, renteboekjes, enz. Iedere kantonale inspektie is verdeeld in omschrijvingen van ten hoogste 60 mededin gers. De onderwijzer, die verlangt zijn leerlingen te doen meêdiugen, moet voor 25 juni de lijst in alphabetische orde aan den kantonnalen schoolopziener bezorgen, van de leerlingen die de noodige voorwaarden tot deelneming aan den prijskamp bezitten. Deze lijst, in dubbel opgemaakt, moet door het kollegie van burgemeester en schepenen geviseerd worden en bevatten De bewijzen i van ouderdom, vastgesteld naar de registers van den burgerlijken stand die van de bijwo ning der school, bewezen door een uittreksel uit het schoolregister en aantoonende zijne aanwezigheid en vorderingen, echt bevonden door bet kollegie van burgemeester en schepe nen. De lijsten moeten door den kantonalen schoolopziener nagezien en echt bevonden worden. De prijskamp zal twee zittingen innemen. Die van 's morgends mag 5 en die van 's na middags 2 uren duren. Er kan des noods eene bijgevoegde zitting gehouden worden voor de niet verplichtende vakken. De tijd voor het diktaal benoodigd, zijn in deze uren niet be grepen. Alle proeven worden schriftelijk gemaakt. De bewaking der prijskampen is toever trouwd aan twee onderwijzers door den kan tonalen schoolopziener genomen uit een an der ressort als dat der mededingende leerlin gen. Daar waar vrije of aangenomen scholen meêdingen, wordt een vrije of aangenomen onderwijzer meè met het toezicht gelast. De andere punten van het reglement bevat ten de maatregelen van orde, dienende om alle bedrog voor te komen, de schikkingen door de schoolopzieners te nemen, de samenstelling van den jury, enz. Uitslag der ballotceringen. VERVIERS. Getal stemmers 3560. Zijn gekozen MM. Mallar met 1796 en Peltzer met 4769 stemmen. Beiden zijn liberalen. De katholieke kandidaten bekwamen MM. Del Marmol 1707 en Fetweis 1696 stemmen. CHARLEROI. MM. Sabatier, Noël, en Vandam zijn gekozen de eerste met 2678, de tweede met 2354 er. de derde met 2540 stem men. M. Mondez bekwam 2467 stemmen. Men weet dat M. Noël katholieke kandidaat was. Zijne kiezing doet dus het getal verover de zetels tot 12 klimmen. Om haar zooveel mogelijk van dit treurige onder werp af te brengen, zeide ik Gij hebt steeds eenige malen den naam van Eugene genoemd, wie is dal toch Zij droogde terstond hare tranen af, en met hare gewone levendigheid riep zij luid iemand, die niet ver af scheen te zijn. Eugene, waar zijl ge, Eugene Hij zal zeker wel spoedig hier zijn. En dat bleek dan ook werkelijk zoo te zijn, want uit hetzelfde boschje kwam een flink jong menseh, met een zeer gunstig uiterlijk, te voorschijn Hij scheen achlien of twintig jaren oud en was zeker ten gevolge der bijzondere omstandigheden wel wat verlegen. Wees maar niet bang, riep het meisje, mijnheer is volstrekt niet boos. Kom zelfs maar eens met mijnheer spreken. Hij is een beetje verlegen, ging zij, zich tot mij keerende, voort, maar hij is ook niet gewoon om met heercn te spreken daarom zult gij het hem wel niet kwalijk nemen hij is aüders een goede jongen, en wel geschikt om pachter te worden van de kleine hoeve, als gij zijn naam maar wilt iuschrijven Maar zeg mij eens, antwoordde ik, als ik zijn naam inschrijf, is hij ook pachter maar welk belang kunt gij daarbij hebben Ja, ziet gij. dan zouden wij terstond trouwen, want het is voor mij alleen zoo treurig en akelig. Hoe groot is uwe hoeve vroeg ik. Op M. Lucq die zijne kandidatuur had inge trokken, zijn nog 124 stemmen uitgebracht. BERGEN. De liberalen, MM. Lescarls, Carlier, Hardy en Pichèque werden gekozen tegenover MM, Harmignies en Corbisier. Hier is de strijd zeer hevig geweest. Er zijn in de balloteering 76 stemmers meer opgeko men dan in de kiezing. Be Kamer bestaat nu uit 83 konservatieven. 45 independenten. 40 liberalen. Totaal 438 leden. De liberalen verloren in de leste kiezingen 8 zetels te Gent, 2 te Borgworm (WaremmeJ en 2 te Charleroitotaal 42. De katholieken verloren geen enkelen zetel. In den morgend, schrijft de correspondent van t Handelsblad, verwachtte men de groe pen werkliê, die men van wijd en zijd, vooral uit Charleroi en omstreken had aangekondigd. De groepen bestaan uil vier en vijf man. Som migen gaan blootvoets, andere hebben nog moeite om hunne zware schoenen voorts te slijpen. Die arme menschen zijn doodmoê. Wie heeft hun toch aangezet om die langen en nutteloozen tocht te doen Wij weten het wel. Wij beklagen de bedrogenen. Vraagt men hun, zegt een blad Wat zij komen doen Dan antwoorden zij Zien wat er omgaat. Eenige werkliê gaan nog fiink door. Het zijn de overtuigden doch die zijn klein in getal. Overigens, Brussel is reeds vroeg in bewe ging, ofschoon de winkels veelal gesloten blijven. Men weet niet wat er gebeuren kan. Brussel heeft een stil maar toch een aan zien, dat toont hoe men daar op zijne hoede is. In die gesloten vensters en deuren ligt voor den vreemdeling, iets vijandelijks. Over het algemeen is er minder beweging dan ge woonlijk. De pachter uit den omtrek, die zon dags naar de hoofdstad gaat, is thuis geble ven hij wantrouwt de doortrekkende groepen en heeft vooral het oog op den avond gericht als die groepen zullen terugkeeren. Pro aris et focis. De boeren denken dat zij, wie weet 's avonds hunnen heerd niet zullen te verdedigen hebben. Reeds vroeg wordt d« trommel geroerd, en dat geroffel vermeerderd de rust niel, zoo min van den eenen als van den anderen kant. In het paleis van justicie zijn 3000 burger wachten gekampeerd. In den aanvang logee- ren zij in de zaal des Pas-perdus fransche benaming, die men heel eenvoudig in c wan delzaal zou kunnen veranderen. De wachten brengen den tijd om, door met den stop te spelen, een kaartje te leggen op de trommels. Men lacht en spot en men... eet harde eiers, in plaats van er kogels van te maken en er de arnarchisten meé te bombar deeren. Ten 8 uren waren al de burgerwachten op hunnen post. Van het leger is niets te zien. Men heeft bij al de militaire overheden, zoo als reeds gezegd is, geene buitengewone voorzorgen genomen. Wij begeven ons naar de statie van den ijzeren weg. Daar heerscht veel minder bewe- Ja, wat dat betreft, voor ons is zij groot ge noeg, maar anders beeft zij niet veel te beteekenen, en groeit maar bitter weinig, en zelfs de bijen had den moeite genoeg om aan den kost te komen. En hoeveel bedraagt de huur Nu dat is ook niet veel. De voerige reritmeester zeide, dal 10 gulden p6r jaar eene goede buur was zij werd dan ook nimmer verhoogd. Gij ziel er dus geen bezwaar in om met Eugene te trouwen, en een huishouden te beginnen op eene hoeve, die met huis en al slechts 10 gulden huur 'S jaars doet Wel neen, mijnheer, volstrekt niet. Ziet gij Eugene en ik kennen elkander al zoo lang, en al de buren weten dat wij veel van elkander houden En waarom zou ik niet veel van hem houden. En mii toch het leven heeft gered Wel, hoe heeft hij u dan het leven gered Vroeg Ja. ik wilde het u juist gaan vertellen, toen gij naar Eugene vraagdet Wel zeer zeker, was het Eugene, en niemand anders, die mijn leven redde in dien ongelukkigen nacht toen mijn vader stierf. Ik vond hem koud en stijl in het bed toen ik te huis kwam, en ik had niets meer in huis, geen meel, geen brood, geen aardappelen, niets... Zoo was ik 'naast de bedstede neergezonken en God vergeve het mij Ik bad dat hij mij ook tot zich wilde nemen: ik was zoo hulpeloos en innig bedroefd en zoo zw^k ging dan op gewone zondagen. De vreemde lingen zijn niet naar Brussel gekomen. Ziedaar een nieuw nadeel voor de hoofdstad, dat M. Buis aan de neeringdoende menschen had kunnen sparen, door die dwaze manifestatie in tijds af te zeggen De spoorwegbeambten waren op hunnen postde telegraalbedienden hadden niets te doen. 't Was of uit hel binnenland alle betrek kingen met de hoofdstad, op dien dag, waren afgebroken. Een bewijs hoe de Brusselaars gezind waren, was wel het volgende, de gen darmen hadden den vorigen dag een werksta ker naar Brussel gebracht, om hem naar de gevangenis van St-Gillis te brengen. De voorbijgangers wilden den ongelukkige aan het lijl, en de gendarmen hadden maar tijd om den man in het gevangenkarke te ste ken en hem in vollen draf weg te voeren. Hier en daar zag men in de straten eenige groepen mijnwerkers uit Charleroi en omstre ken. Zij zochten blijkbaar een vereenigiugs- punt, en waren niet weinig verwonderd dat alles zoo stil bleef. Men had hun gesproken van 400,000 man, die er zouden aanwezig zijn en dat leste groepke was nergens op te mer ken. Ten 44 ure scheen iedereen overtuigd te zijn dat er niets zou plaats hebben. De Brus selaar werd meer en meer Kapitein Trulle- mans die couragie kreeg toen de vijand vertrokken was, maar die, toen deze in zijn huis spookte, zich behoedzaam in een kleer- kas verscholen hield. Het weer is slechts; het regent aanhoudend; wij beklagen de werkliê die zich door al dat woordengekraam hebben laten misleiden, om eene zoo lange reis te wagen. 's Morgens was er eene depeche gekomen uit Bergen, meldende dat Fauviaux met een twintigtal vrienden den trein hadden gemist en zij aan de statie van Bergen een volgende frein moesten afwachten. De aankondiging verwekte niet de minste onrust. Twintig is verre 100,000. Op de dorpen had men hier en daar nog al eenige maatregels genomen doch de dagbla den van Brussel vooral de liberale over drijven die maatregels ten sterkste. Wat de pachters betreft, die waren gerust, maar ook wel besloten, indien er iets mocht plaats heb ben, hun erf te verdedigen. Riek en gaffel zijn voldoende wapens voor deze gingen zelfs de voorvaders van citoyen Janson, de sanscu lotten, in 1790, op de vlucht. Middelerwijl verkocht men aan de zaal St. Michel een plakkaart, eene charge van de grootste soort. Men doet er een oproep in, om in revolutie te komen, naar de barrikaden te snellen. M. Buis naar liet slachthuis te voeren, den koning op te hangen, Brussel in brand te steken en te plunderen, kortom alle mogelijke gruweldaden te begaan, omdat men een tyran- meken oorlog doet aan de arme... poedels, hazewindkonden, moppen en taksen, in een woord aan alle soorten van honden Die hondenoproep doet een algemeen gelacht ont staan. 's Avonds was de stad even stil als in den loop van den dag. Wij hebben nog een woord te zeggen van het werkmanskongres dat ten 5 ure 45 geopend werd in de zaal St-Michel, Voorafgaandelijk aan deze zitting had er eene plaats gehad, waarbij slechts de kopstuk ken zouden aanwezig zijn. eu ter neergeslagen door den honger.... Toen begon ik te schreien ik dacht aan mijne goede moeder, aa9 vader, die daar dood naast mij lag, ter wijl ik niemand had om hem te begraven, en als ik nu sterf, dacht ik, dan is de kleine hut ons beider graf, en niemand zal er iets van bemerken. Zoo zat ik Dog steeds te weenen en te peinzen, toen ik op eens voetstappen hoorde en ook wel dacht, dat het Eugene zou zijn. En zoo was het ook. Stilzwijgend zette hij zich naast mij neder. Eindelijk zeide hij: Wal scheelt er aan, lieve Mary 0 Eugene, ant woordde ik. moedér is dood en nu is vader ook ge storven, en ik ga eveneens sterven ik ben zoo diep bedroefd eu ik heb niet meer te eten. Hier hebt gij iets te eten, zei Eugene, terwijl hij een lekker stuk brood te voorschijn baalde toen ik van mijn werk te huis kwam, en moeder mij ver telde, dat gij hier waart geweest, had ik geenen trek in mijn eten en stak bet dus maar bij mij. Kom, eet nu, lieve Mary, want ik kan niets gebruiken, al stond er ook eene mand vol brood voor mij. Daar ik wel begreep, dal bij het uit zijn mond had gespaard, nam ik het met een dankbaren blik aan, en begon te eten. En nu, Mary, ging hij voort, ga nu mei mij mede naar huis, dan Zal moeder wel voor u zorgen en dan kom ik morgen ochtend terug om uwen vader te begraven. En zoo is bel ook gebeurd. (Wordt voortouw.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 1