prins roudnvu.v Verbond deelde in zijn nummer van 20 juni jl. een uitgebreid verslag meê overeen plezier reisje naar Middelburg ondernomen door de Maatschappij van Onderofficieren en Kaporaals onzer Burgerwacht. Bedoeld verslag 't welk dees pleziertochtje beschrijft tot in zijne ge ringste omstandigheden, blijft nogthans spra keloos over een avondfeestje in een drinkhuis der Oesterputten, alwaar benen verwaanden guit, een soort van rijger in burgerskleederen, om den donder, veel noten op zijnen zang had, en, na uren lang, den grooten Jan te hebben uilgehangen, eindelijk, als "t ging op 't nijpen gaan om te moezen, langs eene deurspleet vregspon... Hoe dan de Kommandant een Sergeant en twee Kaporaals bevool van on- middelijk den desserteur te gaan vangen en voor hem te doen verschijnen... En verder dat de desserteur eindelijk werd ontdekt verdo ken onder de matras van zijn bed en onmid- delijk voor den Kommandant geleid en veroordeeld om dadelijk te moezen Wat het verslag ook nog verzwijgt, 't is dat men veel moeite heeft gehad om 't vonnis van den Kommandant te doen uitvoeren, maar men er eindelijk toch in geluktedat men des ande- rendags die groote Jan, van den avond te voren langs het strand zag dwalen met eene smoel zoo zuur als wijnazijn, van tijd tot tijd vol woede zijne vuisten ballenden en bedreigin gen uitbrakende tegen deze die hem, wel le recht, hadden gedwongen zich bij zooverre te oiitmoezen dat hij om zoo te zeggen gansch moezeloos was geworden En soo veel goesting hebben En geenen moes meer hebben Nog.... Van dit alles sprak de verslaggever niet.... en waarom Omdat De Denderbode het niet zou ter wete komen.,.. En toch ondanks alle voorzorgen weet De Denderbode alles tot in zijne kleinste bezonderheden Die heeren hebben zeker gerekend zonder onze zevenuren botten Tentoonstelling van Godsdienstige voorwerpen. De Expositie heeft gedurende de Kermis dagen plaats in de Molenstraat, N° 29 en zij is open van den Zondag 4 tot den volgenden Zondag 11 Juli 1886, 's morgens van 9 tot 12 1/2 ure 's namiddags van 3 tot 7 ure. VRIJE TOEGANG. Dees jaar, zal er in de tentoonstelling een Missiontiaris-Uitzet te zien zijn, welk alles behelst wat de Zendeling noodig heeft om overal bij den vreemde te kunnen mis lezen, enz. die draagkapel zal zijne Heiligheid, den Paus Leo XIII, aangeboden worden ter gele genheid van 't vijftigjarig Priester-Jubelfeest, dat in 1887 de gansohe katholieke wereld door zal gevierd worden. De giften, in klinkende munt of in stoffen, zooals lijnwaad, zijde, kant, enz., zullen, hoe klein zij ook wezen, met dank'ontvangen wor den en dienen lot het aankoopen of maken van godsdienstige voorwerpen. Wie God leent, vergaart schatten in den Hemel. ALLERHANDE NIEUWS. De Processie van 't IJ. Sacrament des Geen enkel liberaal dag-of weekblad rept een woordje over de schandalige zaak der Zwarte Krawatten waarin zekere gentsche libe rale haantjesvooruit in betrokken zijn en ten gevolge der welke 4 liberale hoofdmannen zich hebben gezelfmoord Maar wat is 't Liberale wolven verscheuren eikanderen niet. RECHTERLIJKE KRONIJK. Valsche zegels. In den loop van verleden jaar meldden wij dat een drukker van Assche vervolgd werd. voor het namaken van den staatszegel, waarmeé hij de plakkaarten slem- pelde. 'Deze zaak werd gekorrektionaliseerd en maandag te Brussel opgeroepen. De beschul digde is lot 1 jaar en zijn zoon tot 1 maand gevaugeuis veroordeeld. Kanunnik Bernard, de dief die de bisschop pelijke geldkas bestooi en de vriend van M. Bara was,komt door T Beroepshof van Brussel veroordeeld te worden tot 3 jaren gevangzit ting, boete en onkosten en verder tot restoor van alle de gestolene geldweerden. Zoo eindigt nu liet groot schandaal van Doornyk waarover de liberale drukpers zoo veel lawijt miek. STERFGEVAL Maandag laatst is zeer godvruchtig, inden ouderdom van 38 jaren, overleden de E. H. Drossens, onderpastoor van Denderhoutem. De vrome priester is als slachtoffer bezweken van zijne onverschrokkerie zelfopoffering het bijstaan der stervenden. Altaars heeft alhier Zondag 11. ten midden van den openbaren eerbied en ingetogenheid, haren gewonen ommegang gedaan. Wij zeggen ter eere van de Heeren en Dames met de inrichting gelast, dat deze godsdienstige Stoet van jaar lot jaar in luister, pracht en talrijk heid der groepen maagdekens aanwint. Voor zeker is onze processie, op onze dagen, verre uit een der merkweerdigste van ons bisdom. Gansch de Pupillenschool des legers met Fan- farenkorps r.am aan den godsdieustigen Stoet deel de haag werd door hare leerliugen ge vormd. De leerlingen onzer onderwijsgestich ten en weeshuizen, de Sociëteit van den H. Franciscus-Xaverius en de Congregatiën der jongelingen, de Confrerièn met hunne prach tige standaarden brachten veel bij tot ver luislering der processie. Talrijke heeren met flambeeuwen omringden het Venerabel en, zonder een betreurlijk misverslaan, had dit getal nog grooier geweest.Ons vrijwillig Pom- pierskorps was gelast met de opening en de Seitei^de'^arm™' eerewacht rond '1 H. Sacrament. Het Venera- armen. desnoods het ambt van bijgevoegd officier te vervullen. De onderofficieren, welke dezen rang beko men, moeten echter eene verbintenis van vijf bijgevoegde dienstjaren teekenen. Na deze vijf jaren houdt hot diploma op van kracht te zijn, alsook wanneer de titularis zich door zijn ge drag dezen rang zou onweerdig maken. De bijgevoegde officieren zullen het trakte ment en de onderscheidingsteekens van on derluitenant hebben. Er wordt dagelijks een groot getal nieu we getuigen voor den onderzoeksrechter ge roepen, om inlichtingen te geven over de ont vreemding van titels, voor eene weerde van verscheidene duizenden, die in het onderzoek der zaak Delannoy-Dandelin. ten huize der leste, werden gevonden. Het schijnt dat die weerden voortkomen van ontvreemdingen bij zekere juffer Freindt. van Schaarbeekzelfs werd een neef der jufier van dien diefstal ver dacht, deswegens aangehouden, doch losgela ten. Hier was het ook Delannoy, die den inventaris der nalatenschap had opgemaakt. De Courtier meldt dat Delannoy, toen hij dezegels in het sterfhuis Arrasse legde, hij dit met zooveel overijling deed, dat hij zelfs de deur der slaapkamer, waar het lijk rustte, sloot en verzegelde. Men heeft hem alsdan moeten terugroepen en hij kwam in robe de chambre om hel zegel te lichten. Vr-eeseliJU drama te Brussel. "Vrouw in stukken gesneden. Maandag avond, zegt de Indêpendance, vond eene patrouille van policie-agenlen voor het huis n° 67 Fonsnystraat, te St-Gilles eenen zak van omtrent 95 centimeters hoog op 45 breed met de letters Guano du Perou dissous, n. 7, een kruis en het cijfer 10. Geheel omlaag las men litres garantis. De agenten twijfelen niet of zij ontdekten hier eene vracht gestolen voorwerpen en na men haar meé naar het policiebureel. Daar werd hij geöpend. Een algemeene kreet van afgrijzen klonk door het vertrek. De zak slak vol menschelijke overblijfsels, versch en bijna nog warm en bloedend. Eerst twee afgesneden beenen, toen twee voorar men melde handen eraan, eindelijk de boven- PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Zijn pastoor benoemd te Zingera, de E. H. Van Spaendonck.onderp. te Alelle;te Wanzele, de E. H. D'Haese, onderp. te Eeke. Zijti onderpastoor benoemd te Mater, de E. H. Verhetsel, priester in 't Seminarie te Melle, de E. H. Van Hauwermeir teTielrode, de E. II. Van Beveren, coadjutor te Kalloo te Eeke, de E. H. Van Vooren, coadjutor aldaar. Zijn coadjutor benoemd: te Kalloo, de E. H Lesseliers te Aaigem, de E. H. Vael te Eeke, de E. H. Verdurmen alle drij priesters der laatste wijding. De E. H. Verbrugghen, priester der laatste wijding, is habituant benoemd in St. Niko laaskerk te Gent. LETTERNIEUWS. Boekhandel weduwe Prosper JACOBS en Zonen te Ninove. Om einde Juni te verschijven door Hendrik Gobbers. Paus 1 Frank, Bij getallen genomen wordt er aanzienlijke prijsvermindering verleend. PROSPECTUS. Aan de heeren Bestuurders van Onderwijsge stichten. MM. Bij de aanstaande prijsdeeling, in Augustus of September, zult gij het goed gedrag en de vlijt uwer leerlingen door het uitreiken van prijsboeken beloouen. De keus der boekwerken, welke gij zult moeten doen, is van het allergrootste belang. Immers, gij weet beter dan wij, dat er vele zoogezegde prijsboeken bestaan, die geene an dere weerde hebben, dan diegene van het ver guldsel, dat zeer dik op hun in 'toog springen de omslag werd gelegd... Van onze pers zal in den loop dezer maand een nieuw boekdeel komen, dat vopr titel draagtPrins Boudewijn. Het werd opge steld door den heer Hendrik GOBBERS, die reeds verscheidene verdienstelijke werkjes in de handen der jeugd heeft gegeven. Zijn naam is: dus een waarborg voor de degelijkheid van het nieuwe werk. De graaf en de gravin van Vlaanderen heb ben den schrijver een vleienden brief toege stuurd en de opdracht van het boek aanveerd. Dit is voorzeker eene aanbeveling te meer. Het boek zal ongeveer 120 bladzijden be slaan, in formaat als dit propectus, en het wel gelijkend portret van prins Boudewijn be vatten. Elk onderwijzer, die gemeld boek in zijne school verspreidt, zal een vaderlandlievend werk verrichten en de nationale gevoelens bij zijne leerlingên ontwikkelen. bel werd beurtelings gedragen door de EE. HH. De Blieck. Pastoor-deken en De Baedl, onderpastoor. Volgens oud gebruik, door de liberalen afgeschaft, maar door ons katholiek Bestuur weer ingevoerd, volgenden de heeren Arrondissements-Kommissaris, Burgemeester, Schepenen en Raadsleden het H. Sacrament. De stoet werd gesloten door de gendarmerie gevolgd van eene talrijke biddende menigte. Bestatigen wij ten slotte dat alle de bewoners der straten langs waar het Allerheiligste is doorgetrokken met vlaggen, wimpels, loover, waslicht en heiligenbeelden waren versierd. Dit levert eene onbetwistbare getuigenis van den godsdienstzin waarmee de Aalstena- ren, ondanks de helsche werkzaamheden van 't maconnismus, even als hunne voorvaderen, bezield zijn en blijven KERMISFEESTEN. Morgen Zondag 4 Juli beginnen onze jaarlijksche Kermisfees ten. Een luisterrijk muziekfeest gegeven onder '1 bestier onzer Koninklijke Harmonie, en aan 't welk 25 Harmonie-en Fanfarenkorpsen deelnemen zal de feestelijk heden openen. Dijnsdag 6 Juli. Groote foore. Vee-en Paardenmarkt, vrij van plaats- of standrechten. Om 3 ure des namiddags, op 'tEsplanadeplein.opstijgingvan den lucht bol LE TITAN onder 't bestier Van den heer Glorieux, Des avonds groote Veld- feest en Wafelslag in den Tuin der Ko ninklijke Harmonie. Onze Foore zal dees jaar nog al merkweer- dig wezen talrijke barakken, tentenen kra men overdekken een deel der Groote Merkt en gansch de Hopmerkt. Onze Foore zal dus een bezoek weerd zijn voor de inwoners onzer naburige gemeenten. Zwemdok. De werken van het Zwem dok zijn bijna voltrokken, kortelings zal het ten dienste van 't publiek geleverd worden. Thans is het stoomtuig reeds in werking'1 welk alle minuten 1500 liters versch water in de kom doet vloeien. Men is het eens om te bekennen dat hel nieuwe Zweradok onzer Stad een der fraaiste en best ingerichte ba- dingplaatsen van '1 land zal wezen. Gansch den bouwtrant en de uitvoering der werken spreken tot lof van de heeren Julius Goethals, Stadsbouwkundige, en Leo Gheeraerdts, Ge meenteraadslid, met de uitvoering en toezicht over de werken gelast. Wij kondigen hierlioo- ger 't reglement af op 't welk wij de bezondere aandacht onzer medeburgers inroepen. Nog weinige dagen en het Hooghuis of Refuge der oude abdij van Affligem zal verdwe nen zijn. Reeds is de heer 11. Meganck-Van derpoorten, aannemer met de afbraak begon nen. Zoo verdwijnende eenen na de anderen de gebouwen of liever de overgeblevene puinen van kloosters en liefdadige gestichten die de prooi zijn geweest, van de goddeloos heid en de onverzadelijke fiebzucht derSanscu lollen van de jaren 90. "Visclimijn. Een onzer geachte lezers klaagt ons aan dat de keuring ter viseh- mijn hedendaags met de meeste zorgeloosheid gebeurt. Weéral vrijdag, zegt hij, wierd hier zalm voor goed verkocht die, met permissie, stonk. Onze geachte correspondent stelt voor dat het Stadsbestuur, ter gelegenheid der Foore, oor eiken keurdereenen nieuwen onversnoften ten neus en bril zou aankoopen. 't Gedacht is niet slecht wij roepen er de aandacht op in van wie het behoort. Men kan oordeelen over het uitwerksel dat die ontdekking teweeg bracht. De kommissaris De Potter telefoneerde naar den hoofdkommissaris en het parket. Een doktor werd ontboden en oogenblikkelijk werd bevel gegeven al de omstreken der Fonsny- plaals te onderzoeken. Deze maatregel leidde tot belangwekkende ontdekkingen. In de Denemarkenstraat op eenen leegen grond, vond men het merinossen lijf van een vrouwenkostuum met fluweelen kraag, en versierd met jaiepeerlen. Een weinig verder ontdekte men een rok in blauwen merinos met volants en linten, in zwarte en grijze satijn versierd. Voorzeker was men hier op een spoor. De moordenaars moeten die kleedingstukken heb ben weggeworpen naarmate zij hunnen weg vorderden. Men zocht dus verderen vond wel dra, hier en daar verspreid nog andere klee dingstukken, als een poef. in rood en zwart gestreepte slof, een keurslijl in zwarte lasting en met geelezijde afgezeten bij dit leste een zwaren steen die met bloed was bevlekt. AI deze voorwerpen werden naar het bureel van policie gebracht. Thans was het de zaak de romp en het hoofd van de vermoorde te vinden. Al de putten der herbergen, al de leege gronden van den om trek werden doorzocht men ondervroeg de policiekommissarissen over de als verdwenen opgegeven personen, doch vruchteloos. Alleen te Laeken werd eene vrouw vermist. Is deze het slachtoffer Niemand weet het en de vermiste lichaamsdeelen alleen zijn in staat het signalement der vermoorde te geven. Volgens de verklaring van M. Pollaert, den jongen geneesheer die het eerst de gevondene lichaamsdeelen onderzocht heeft, is de ver minking door eene geoefende hand gepleegd. De deelen zijn letterlijk ontwricht. Het is klaar te zien dat er een beenhouwer of ten minste iemand aan gewerkt heeft, die eenig- zins met de ontleedkunde bekend is. M. Pollaert oordeelt dat de overblijfselen moeten toebehoord hebben aan eene vrouw van omstreeks 35 jaren. De handen waren zeer fijn, wal aantoont dat het slachtoffer niet tot den werkerstand behoorde. Dit duidden overigens ook de gevonden kleeren aan. De wetsdoktor Stiénon heeft de verklarin gen van doktor Pollaert bevestigd. Het parket zet zijne opzoekiugen met den grootsten iever voort. De ontdekking heeft een onraetelijken in druk in Brussel en voorsteden gemaakt en is het voorwerp van alle gesprekken. In den nacht van donderdag tot vrijdag werden ongeveer 300 hopplanten totaal ver woest, toebehoorende aan sieur Frans De ruyn, landbouwer te Aalst-Mijlbeke, wijk Papenrode. De politie schijnt op 't speur van den dader te wezen. Heden zaterdag is de genoemde Nicode- mus Lievens, winkelier te Haaltert, Eekeut, iu den winkel van den drogist Van Steenwickel, Lange Zoutstraat alhier, schielijk overleden. Bijgevoegde officieren, Er is een konink lijk besluit afgekondigd waardoor eene nieuwe klas van bijgevoegde officieren (officiers auxilai- res) wordt ingesteld. Dpze rang zal verleend worden aan onder officieren van het voetvolk, die na 8 jaren dienst en een goed gedrag hebbende, een be wijs van bekwaamheid kunnen verdienen, om Ontdekking van 'tlijk. Het Parket van Brussel ontving vrijdag het bericht dat men in de Statie van Vilvorde een kist kwam te ontdekken 't welk de romp eener vrouw bevatte. Een werkman had zich op de kist te rusten gezet terwijl hij zijn boterham zou eten hij werd een slank van verrol vleesch gewaar en verwittigde onmiddelk den Statieoverste. De statieoverste deed de kist openen en men vondt zich in tegenwoordigheid van een menschenromp, zonder hoofd, armen en bee nen. De kist langs binnen met papier beplakt 't welk met bloed is bevlekt. De wetsdoktor heeft bestadigd dat de armen en beenen te Brussel in de Fosnystraat gevon den, aan dees zelfde lichaam toebehoorden. De beenen en armen schijnen vóór de dood afge sneden te zijn geweest. De kist waarin de romp zich bevindt is 85 centimeters lang, juist groot genoeg om ze te bevatten, 't geen toelaat te veronderstellen dat zij vóór de misdaad werd verveerdigd. Het lijk verkeert in zullen gevorderden staat van oDt- binding. dat men het bijna niet naderen kan. Het Gerecht doet ieverige opzoekingen doch tot hiertoe is niets aangaande de daders aan 't daglicht gekomen. Maandag namiddag kregen twee land- bouwers die te Waterloo op het veld werkten, twist die zoo hoog liep dat de eene, zijnen tegenstrever met eene zeissen den buik open sneed en hem tevens nog in de zijde, den rug en op andere plaatsen zware wonden toe bracht. De ongelukkige gekwetste werd in een erbarmlijken staat weggebracht. De moorde naar is aangehouden. Dijnsdag had in Vooruit de betaling der werkstakers plaats. De werkstakers van Casier ontvingen Molen-meisjes, die van 7 tot 10 fr. en meer winnen 5 f. Die, welke rond 7 fr. de winnen, 3 fr. Kinderen die min winnen, 2 1/2 fr. De werkstaaksters hebben verleden week eene halve week gewerkt. De bleekers van M. Van Wynckele en de wevers van M. Hooreman ontvingen elk 7 fr. De vereenigde werkstaaksters krijgen bij bovengenoemde ondersteuning, nog eenen trek hunner vereeniging. Het Volksblad verzekert nog dat het syndi- kaat der vlasfabrieken, zoolang de werkstaking duurt, aan M. Gasier, 15 centiemen per spil zal betalen, als schadeloosstelling voor de verloren fabrikalie. Verdronken. Wij veronderstelden zegt het Handelsblad, dat de kleêreri op den boord eener gracht aan de Schijnpoort gevonden, toebehoorden aan werkliê, die aldaar, bij het zwemmen, verdronken. Wat wij veronderstel den was ongelukkig maar al te waar. Dijnsdag rond den middag heeft men aldaar de lijken opgevischt van Jan Meeusen, 37 jaar oud, wonende in de Lange Veldstraat, en van Fr. Holemans, 25 jaar oud, wonende in de Lange Pothoekstraat. De eerste laat eene weduwe en drij kinderen achter. De tweede is onge huwd. Uit het onderzoek blijkt dal de werkliê 's nachts gedrijën waren gaan zwemmen. De derde is zekere Frans Bogaerts, 27 jaar oud, wonende in de Onderwijsstraat. Deze verklaart dat Hooremans, toen hij in het midden der gracht was, om hulp riep. Bogaerts poogde vruchteloos hem te redden. Hij verloor het hoofd toen hij zijne kameraden zag verdrinken, ging naar huis, en legde zich te bed. Er loopt een gerucht te Brugge, als zou den de twee moordenaars van M. Deltenre, Rousseaux en Tiha, die door de leste assisen ter dood werden veroordeeld, ook nog plich- tig zijn aan andere misdaden, onder andere aan de moord op M. Duquesne, beter gekend als de misdaad van Elouges ook verdenkt men hen van de moord op de meid van Havré. Niels bewijst tot hiertoe hunne plichtigheid, doch hel gerecht doet ernstige opzoekingen Aftruggelarij le Spa. Het is iedereen bekend, dat de badsteden alle jaren de verza melplaatsen zijn der schriftvervalschers, af truggelaars, pick-pockets en andere vogels van dien aard, welke van de eene plaats naar de andere reizende, door de policie moeilijk kun nen geknipt worden, te meer, omdat zij de air hebben van in de hooge wereld te leven en daar zeer goed op hun gemak zijn. Ziehier een feil dat te Spa is voorgevallen, en dat als waarschuwing kan dienen voor veel anderen. M. Middelair, leeraar van schermkunst in den Casino had in een hotel kennis gemaakt met eenen jongen russischen graaf, die daar insge lijks was afgestapt om er de aankomst van zijne famillie voor te bereiden. De vreemdeling had zulke elegante manieren dat er weldra eene zeer nauwe vriendschap opstond en men elkander eenen kleinen dienst niet weigeren kon. De gelegenheid bood zich hiertoe aan op de volgende wijze. M. Middelair moest Zondag naar Luik. Zie, zegde de graaf, hoe dat wil treffen ik heb daar ook eene boodschap, maar daar mijne familie vandaag of morgen aankomt, kan ik van hier niet weg. Wilt gij de boodsshap voor mij doen Met veel genoegen. Wat is er Ik heb een wissel te ontvangen in de Bank van M. X.; zoudt gij u daarmeé willen gelas ten M. Middelair nam het papier aan en leende, eer hij vertrok, nog een paar goudstukken aan den graaf, die zich op dit oogenblik in verle genheid bevond. Hij zou die wel van de te ontvangene som afhouden. Toen M. Middelair in het bankhuis aankwam, werd hij verzocht een oogenblik te wachten! voor het regelen van den wissel, maar na eenige minuten hoorde hij zeggen Mijnheer, in naam der wet houd ik u aan. Deze wissel komt voort van een cahier, die te Parijs gesto len werd. Gelief mij naar het policiebureel te volgen. Men kan denken wat gezicht de man trok, en hoe hij protesteerde, maar niets hielp. Op het bureel werd zijne identiteit vastgesteld en men stemde er in toe, hem te laten gaan. Hij spoedde zich naar Spa terug, maar toen hij daar kwam, was de slimme vogel gevlogen, zonder zelfs zijne hotelrekening voldaan té hebben. torium, om onderzocht te worden. In de maand Mei lestleden vond men onder ander van de5I8stalen wijn slechts 149goede< dus 369 slechte. Drinkt dan al franschen wijn Ieder zijn recht. M. Ch. de Montpel- lier, gouverneur der provincie Namen en M. de ridder Ruzette, gouverneur der provincie West-Vlaanderen, volgden zondag de proces- siën van het H. Sacrament. Volgens de Nation is hierdoor het burgerlijk gezag geschonden volgens ons is hierdoor de gewetensvrijheid geëerbiedigd. HOLLAND. De eersfe nieuwe hollandsche haring werd heden te Vlaardingen aangebracht. Het geschenk daarvan voor Z, M. den koning werd op de ge bruikelijke wijze per rijtuig, met de nationale driekleur versierd, naar de residencie verzon den. en ten paleize afgegeven. FRANKRIJK Droevige ramp. De Luciline, le Rouaan, is een groot gebouw, gelegen Mont-Reboudeskaai en dienstig tot de pelroolstokerij Deulsch en fils. De verleden week waren eenige werklieden bezig aan het herstellen van een oven, die sedert eenigen tijd niet meer gebrand had. Men moest de ijzeren openingsplaats uit hare hengsels krij gen en daarna binnen inwerken. Men weet dat de pelroolgassen zwaarder zijn dan de lucht. Deze gassen hoopen zich soms op in de ovens en kunnen, bij de minste aanraking met de lucht, ontvlammen. Zulks deed zich voor. Langs eene kleine opening sloeg eene hel dere vuurtong buiten, en de werklieden, het gevaar bemerkende begonnen aarde tegen den oven le werpen om alle gevaar le doen verdwij nen. Eensklaps deed zich eene sterke ontploffing hooren. De deur van den hoven vloog aan stuk ken, en eene vlam, wel 10 meters lang,sloeg bui ten en had,op minder dan eene sekonde, de wer- lieden bereikt. Een kreet van afgrijzen steeg uit aller borst 5 ongelukkigen waren door de vlam omgeven, men hoorde het vleesch letterlijk bra den. Toen men naderbij kwam waren zij onken nelijk. Naar het gasthuis gevoerd hebben zij allen nog een ganscben dag de onoemlijkste pijnen moeten doorstaan. Door een leeuw verscheurd. Te Calais is tijdens de voorstelling in eene menagerie, een smartelijk ongeluk gebeurd Een man, genaamd Bijou, die aldaar hel ambt vervulde van aap- nieiisch werd eensklaps door een woedende leeuw aangevallen, en onder de oogen der toe schouwers letterlijk verscheurd. ITALIË. EEN NIEUWE TANNER. De beroemdste geneesheeren en geleerden, duizenden nieuwsgierigen stroomen naar Forli om er het wonderlijke verschijnsel te zien van den man. die zonder eten of drinken kan leven, de avonturier Succi. Na zijn 14daagsche vasten was zijn toestand gansch normaal, alleen was zijna tODg een weinig beslagen en zijn adem onzuiver. Een reporter van den New-York Herald heeft opzettelijk de reis gedaan naar Forli, en ziehier wat Succi hem zelf meêdeelde over de ontdekking van het merkweerdige vocht Drama te Herve. Josefina Lorqeut, naai ster, 29 jaar oud, had onlangs hare moeder, bij welke zij inwoonde, verloren. In hetzelfde huis woonde zekere Lavergne, een man van 61 jaar, die het meisje hulp aan bood, waar zij die zou noodig hebben, en wijl Josefina zijne diensten aanveerdde. dacht de grijsaard in hare bijzondere gunst te staan. Eenigen tijd nadien verliet zij het huis, om zich elders te gaan vestigen en van toen af was zij aanhoudend het voorwerp der vervol gingen van Lavergne. Verleden zaterdag, van haar werk komende, ontmoette zij haren vervolger eu deze, ziende dat zij alleen waren, haalde een revolver te voorschijn, schoot en kwetste hel meisje aan het hoofd. Daarna vluchtte hij weg, en een weinig ver der schoot hij het wapen in zijnen mond af. Zijn lijk werd later door de policie gevonden. De toestand van het meisje is niet gevaarlijk, De vervalsching van eetwaren gaat overal eeneri gang, dié door geene wet kan worden Bergen, 3 juli. Heden hernamen de werklieden van Bonne- Veine te Paturages en van Vingt-qnatre action te Quaregnon het werk. Zekere bestuurders van mijnen hebben be sloten de werkstakers te straffen. Zoo zullen de mijnen van Hornu en Wasmes gedurende 7 dagen gesloten zijn. De werklieden zullen alzoo tot tijdelijken stilstand gedwongen zijn. Deze maatregel zal waarschijnlijk ook in andere mijnen genomen worden, tegengehouden. Weinig koopwaren, die men duur betaalt, of zij zijn vervalscht. Te Parijs worden de stalen, door het publiek neergelegd bij scheikundigen van het labora- Ik ontdekte de uitwerking van den drank toevallig Op eene mijner reizen door Zululand, Zambesia, Madagascar en de Homorische eilan den werd ik door hevige koorts aangetast. Met een drank, dien de een of andere kwakzalver mij toediende, genas ik niet alleen zeer spoedig, maar toen ik tol vasten gedwongen was, merkte ik, dat ik den honger minder voelde, naarmate ik meer van dien drank nam, en dat mijne spierkracht vermeerderde. Ik dacht eerst dat hel een gevolg was van mijne doorgestane ziekte maar nam mij toch voor later de proef te her halen, en werkelijk bracht ik in 1883 twee maan den in de woestijn van Nubië door, zonder voedsel te gebruiken. Toen ik le Rome verhaalde wat er met mij voorgevallen was, sloot men mij in de Lungara op, en ik zou er nog zitten, als ik niet de slim heid had gehad te zeggen, dat alles eene dwaze kuur van mij was geweest, maar dat ik nu ge nezen was eu volkomen mijne dwaasheid inzag. Drie maanden hield ik die rol voltoen werd mijne zinneloosheid voor genezen verklaard, en ik vrijgelaten. Succi zal nu, voor de faculteit der Hooge- school van Bologna zijne proefneming herhalen. PAUSELIJKE STATEN. De gouden roos. Ziehier, volgens de Moniteur de Rome de beschrijving van de gou den roos, die Mgr Sanche Hervaz, de nieuwe bisschop van Madrid, namens paus Leo XIII aan de" koningin-regentes Christina van Spanje moet overhandigen. De roos vormt een tak van ntgen bloemen, veertien knoppen en ongeveer honderd blade ren, allen in fijn goud, "olgens natuur bewerkt. De middeDroos kan geopend worden en heeft de Perubalsem en de muskus in, welke de H. Vader er volgens het gebrnikeli;k ceremonieel in doet. De gouden tak is vastgemaakt in eene prach tige vaas, in XVI eeuwschen stijl en kunstig gedreven. Twee kleine engeltjes dienen als vatsel. Op den buitenkant der vaas ziet men rechts hel beeld der H. Christina en links een opschrift in het latijn, zeggende dat in 1886 paus Leo XI11 deze gouden roos ten geschenke gaf aan zijne dodder Christina, koningin-regentes, moeder van Alfonso XIII. Op den voet der vaas staat gegraveerd Leo Papa XIII. Dit kostbaar kunststuk, dat in zijn geheel 80 centimeters hoog is, is in eene notelaren kist, met de wapens van den Paus, verzouden. Hollow ay's Zalf. Roode loop, Diarrhée en Darm kwalen. In alle gevallen van rooden loop en diar rhée, waarbij Holloway's Zalf tweo of driemaal per dag goed op deu onderbuik gewreven is geworden, heeft mon steeds bepaald verlichting bespeurd en bet voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemeldappen, beeft steeds genezing bewerkt. Tol melkkosl en meelspij zen moet men ook, gedurende den aanval zijne toe vlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vormoden worden, tot dat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf in te wrijven. ROEMRIJKE EERZUCHT. ZeideneensdeSchytbischeafgezanten lot Alexan der: Ware uwepersoon zoo groot als uwe eerzucht, dan zoude de wereld u niet kunncD bevatten! wij hebben nu in ons midden een veroveraar, wiens eer zucht even grenzeloos is als die V3n Aleander. Wij hebben bet oog op Professor Holloway, wiens be-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 2