Algemeene Assurantiën Belangrijk bericht. Aan de landbouwers van St-Job. -A."VI S, Scliieting met dis Nolle. Uit der hand te kuop. IDIE BOLLE, (Ironie Vogelsciiieliiig niet de Bolle, Te huren terstond. Leening van 60,000 fr. ZAAILANDEN, Behuisde HOFSTEDE, te Moorsel en Meldert. Zaailanden en Meerschen, HTJIZEK Zaailanden en Wijmenier Openbare verkooping Venditie van Meubels, HOFSTEDE, HOFSTEDE, Bouwgrond en een perceel Land, GOEDE ZAAILANDEN, MERRIEPAARD, geerte om den menseh we! tc doen, onverzadigd door de tallooz6 genezingen, welke zijne medecijnen ten gevolge hebbeo gehad, nu bezig is, om aan de behandeling der ziekten in dit land eene andere wen ding tegeven. Hij stelt zich ten doel om de verschil lende kwalen, waarmede de menseh te worstelen heeft, te overwiunen te onderdrukken! Overal kun nen de zegeteukens van zijne bekwaamheid gevonden worden, want zijne middelen vermogen alles, en waar zij door drongen, zijn alle kwalen verdwenen voor hunnen invloed op de gezondheid. Hoogst waarschijnlijk bestaan ergeenzestal nieuws bladen, welke niet vrijwillig getuigenis af gelegd hebben van de wonderlijke heilzaamheid van de Pillen en Zalf van Holloway. Tot nu toe is de bijna algemeene klagt, zelfs tegen de meest populaire ge neesmiddelen geweest, die misschien lijdelijk de pijn verdrijven, maar die nimmer de bestanddeelen der ongesteldheden in het bloed materies morbi bereikon. De pillen van Holloway daarentegen wer ken in 't bijzonder op de voornaamste aanleiding tot de ziekten, en de vochten vas hel lichaam waaruit zij voortkomen, bij uitwendige kwalen wordt de Zalf aan de Pillen toegevoegd, en de heilzame uit werkselen daarvan zijn zeker niet minder te bewon deren. Wij geven deze verzekeringen hoe stout zij ook schijnen op zeer vaste gronden. Wij hebben de waarborgen er van in de toelating der faculteit, in de berichten van de beste geneeskundige tijd schriften aan weerszijden van den Atlanlischen Oceaan, in de openbaar gemaakte verklaringen van duizende dankbare herstelden, en eindelijk, (naar onze inzigten voorzeker niet de geringste,) in onze eigene ondervinding en opmerkingen. Aan hem door wiens grondig onderzoek, en prac- tische bekwaamheid op het gebied der genees- heelkundige wetenschappen zulke onvergelijkelijke geneesmiddelen zijn voortgebracht, en door wiens bemoeiing, doortasting en onderneming zij in elke bewoonde streek tusschen den Evenaar en de polen zijn verspreid, komt de hulde der wereld toe. Deze s hem ten deel gevallen. Overal schenen zijne reizen eene soort van triomftochten te zijn en de hoogste Europeesche aristocratie was er trolsch op om bij zijne vergaderingen tegenwoordig te zijn. Sunday Courtier. 19 Burgerlijke Stand der "Stad Aelst. GEBOORTEN. Mannelijk 10 Vrouwel. 9 OVERL1JDENS. Cl. Vancales, vr. Colignon. z. b. 36 j Schaarbeke. J. Van der Eist, wed. Cornand.z. b. 52 j. Lange- ridderstraat. 3 kinderen onder de 7 jaren. Ter gelegenheid der Kermisfeesten zal het bureel van den Burgerstand dezer stad,den 5,6, 7 en 8 dezer maand, open zijn van 9 ure 's morgens tot den middag, ten einde de verkla ringen van geboorten en overlijden te ontvan gen. Burgerlijke Stand der stad Ninove. Aangiften ran den 25 Juni lol den 2 Juli 1886. GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 1 Vrouwelijk 3 HUWELIJKEN. F. Liessens, 20 j. schoenm. met E. M. Gryseels, 20 j. naaister. C. Van Lierde, 2t j. landb. met U. A Anckaert, handschoenm. C Adriaans, 25 j. twij. met D. Walraevens, 23 j. dienslm P. A. De Schryver, 45 j. winkelier, met M. C. De la Ruelle, 36 j. z. b. OVERLIJDENS. J C. Van Varenbergh, 17 j. handschoenm. ongeh* Veslbarmstraal. H Meert, 54j. winkel, ongeh- Beverstraat. L F. Van der Borght, 40 j. z. b. echtg, van J De Lathauwer, Geerardsbergschestraat. E. J. Van der Taelen, 54 j. blikslager, ongeh. Hospitaal. G V. Poulaert, 71 j meesler-twijnd. wed. van V. De Saeger, Dreef. 1 kind onder de 7 jaren. Ziehier de prijzen van het vee, op de markt woensdag te Antwerpen gehouden Beesten verkocht. Besteedde prijzen op voet 69 Ossen, 0 80 tot 0 90 A. G. BRUXELLES. BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen de gevaren van brand, de losbarsting van den bliksem, van het verlichtings-gas en van de stoomloestellen, GEVESTIGD TE BRUSSEL. Hoofd-Agent te Aalst, M' Guslaaf l>e Winter, Kandidaat Notaris, aan de Botermarkt, N° 2. Te bekomen bij Petrus Schouppe, agent van 't alom bekend buis Ach. EEMAN en C'\ te Aalst, Zuiver allereerste klas van Zout (Nitrate de Soude) aan 26 franken de 100 kilos. Puik van Chemische Vetten niet de firma van bovengemeld huis op eiken zak. Zeer voordeelige prijzen, Hij beveelt zich aan ieders gunst. Juli 1886. Collége electoral d'Alosl. ELECTION pour Ie renouvellement partiel du Tribunal de Commerce, du 15 Juillet 1886. Le Président du bureau principal Vu la loi du 2 Juin 1884 Vu l'arrété de Monsieur le Gouverneur de la Flan- dre Oiientale en date du 30 Juin 1886, par lequel les électeurs aples b concourir h la formation du Tribu nal de Commerce d'Alost sont convoqués pour le Jeudi 15 Juillet 1886, k 3 heures après-midi Vu Partiele 3 de la loi du 2 Juin 1884 Porte b la connaissance de Messieurs les Électeurs que la préscntalion des Candidals et leur acceptation seront regues le Vendredi 9 Juillet 1886, de onze heures du matin k middi, au grefTe du Tribunal de Commerce d'Alost, h l'Hólel-de Ville. Passé ce délai aucune présenlation ou acceptation de candidals ne sera plus admise. Fail h Alost, le 2 Jnillet. Le Président, LE1RENS-ELIAERT. ter afspanning de Meyeoom, le Aalst op Woens dag 7 Juli 1886 om 4 ure namiddag. VOORIUT 15 FRANKEN Inleg 60 cenlimen per scheut. Alle soorten van bouwmaterialen, zooals deuren, ramen, spiegels, twee schoone eiken trapptn, mar meren en granieten vloersLeeneu en vele andere voor werpen. Zich te bevragen bij B Hermans, Dam, en bij J-B. De Saedeleer, Maanstraat, te Aalst. 82 Koeien, 21 Veerzen, 11 Stieren, 239 Kalveren, 0 50 0 75 0 72 0 73 0 80 0 85 0 00 0 95 Op de markt te Brussel werden dijnsdag 634 varkens te koop gesteld, en men betaalde per kilogram op voet van fr. 0.82 tot 0.92. Op de veemarkt, welke donderdag te Brusse' gehouden werd, waren 1560 stuks vee te koop gesteld. De besteedde prijzen per kilogram op voet zijn: ossen, fr. 0.70 lot 1.00; slieren 0,55 tot 0,85; koeien en veerzen. fr. 0.55 a 0,85 Stad Aalst. Kermis 1886. Groote Vogelscbieling met gegeven door de Vermaarde Maatschappij De Con- golanders gevestigd bij de W® Lknssbns, aan de Werf, op Maandag 5 Juli 1886. VOORUIT 15 FRANKEN. Inschrijving van 3 lot 4 ure namiddag, begin om 5 ure stipt. De inleg is bepaald op 60 centiemen, bolrapersgeld medebegrepen Naar Geldprijzen. gegeven door de maatschappij Niet rijk maar recht in haar lokaal ter herberg Den Keizsr bij Frans Rabier le Aalst Zoulstraatpoorl, op Zondag 4 Juli 1886 (zijnde Aalst kermis). VOORUIT 15 FRANKEN De inschrijving van 2 tot 4 namiddag. De inleg is bepaald op 60 cenlimen per scheut, bolrapersgeld medebegrepen. AeUt, 3 Juli. Per 1 heet. 32 lil. 50 cent Tarwe. fr. 19-00 a 21-00 Ma3teloin 17-00 19 00 Roggo 15-00 15-50 Geersi. n O0 -00 00—00 Haver. per toó kil. 20-00 OD-IIO Spelt 00—00 00—00 Koolzaad per 100 kil. 00-00 00-00 Lynzaad 00—00 00 - 00 Koolzaadolie 00—00 00 - 00 Lijnzaadolie, 00-00 OiJ-OO Koolzaadkoeken, id. 00-00 00 - 00 Lijnkoeken, dO-OO 00 - 00 Aanlap, (roode de 100 kil. 5-00 6 Oü Aardap. (geelej Nieuwe w 0-00 0-00 Boter, de 3 kilogrt 7-09 8-18 Eijers, de 25. 1-63 1-81 Vlas per 3 kilos. 3—60 4-00 Viggenen, per sluk, soert 25 00 2 20-00 HOPHANDEL* De Hop wordt verhandelt legen 30 en 31 fr de 50 kilogr. POPERINGHE, 2 Juli. Hoppe 1884. Stad.. Fr. 25—00 00—00 Gemeenten 00—00 00—00 ANTWERPEN, 25 Juni. De kuipboter werd heden morgend ter merkt per kilogram verkocht, aan de prijzen van fr. 2,25 a fr. 2.30. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,40 a 1,40 zwaar gewicht fr. 0,00 a 0,00 De aardappelen worden per zak. verkocht aan fr. 7,00 tot 9.00; polderper 100kilos fr. 00.00.00 De eiers betaalde men per 25 stuks fr. 1,75 a 2,00 Ziehier de prijzen der granen op de merki in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 17- Rogge, 14 Wiotergeerst, 00—00 Zomergeerst, 16—03 Haver, 16—50 Boekweit, PO—00 Boonen, 21—00 Bitterpeëu, 16—50 00 a 18—00 75 15-75 00—00 16—50 18 - 00 00—00 00 -CO 17—00 Het schoon Huis met Hof, te Aalst begin der Mo lenstraat, bewoond door Mijnheer Raimond van As- sche. Te bevragen daar neven bij Mijnheer Db Wolf. Kerkfabriek H. Jozef. Met den 1 Juli worden uitbetaald, ten huize van den heer Van Severen, Schatbewaarder, of wel ten kantore van de heeren Rainbeau en O., do volgende afgololle obligatiën N°' 32, 36, 47, 48, 53, 63, 84, 98. OPENBARE VERK00P1NG van schoone en goede gelegen te Voorde. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal ingevolge de wet van den 12 Juni 1816, ten overslaan van den heer Vrederechter en met winst van palmslag, in het openbaar verkoopen Gemeente Voorde Eerste koop. Een perceel Land. gelegen op den I.intkauter, gekadastreerd wijk B, N® 75b, met eene grootte van 24 aren, palende ten oosle aan den heer Merlens, ten zuide aan verscheidenen, teu wesle aan de straat en ten noorde aan de kinderen Van der Linden. - Gebruikt door J.-B De Vos. Tweede koop Een perceel Land, gelegen op het Breembroek, gekadastreerd wijk P., N® 472 met eene grootte van 49 aren 10 centiaren, palende ten oosle aan den los, ten zuide aan den Graaf de Lalaing, ten wesle aan d'erven Prové en ten noorde aan Lefebure. Gebruiker J.-B. De Vos. Derde koop. Een perceel Land, gelegen op den Lintkauler, gekadastreerd wijkB, N° 121a met eene grootte van 18 aren 70 centiaren, pelende ten ooste aan Schulyzer en anderen, ten zuide aan den los, ten weste aan J.-B. De Vos en ten noorde aan den voet- weg. Gebruikt door J.-B. De Vos. Vierde koop. Een perceel Tuin, gelegen aan de Ophemstraat, gekadastreerd wijk A, N® 586a met eene grootte van t8 aren 60 centiaren, palende ten ooste aan Franciscus Mincke, ten zuide aan Coussen- broek, ten wesle aan Vander Poorten en ten noorde aan de straat. Gebruiker F. Mincke. Vyfde koop, Een perceel Land, gelegen op het Slevensveld, gekadastreerd wijk A, N' 636a, 636m en 636o met eene grootte van 11 aren 60 centiaren, pa lende ten ooste en ten zuide aan d'erven Coopman, ten wesle aan Plaisant en ten noorde aan de weduwe De Bruyn.— Gebruikster weduwe Felix Coopman. Zesde koop. Een perceel Land, gelegen op het Opbemsveldeken, gekadastreerd wijk A, N®487c, 49üc, 487f en 490f met eene grootte van 13 aren 90 centiaren, palende ten ooste aan Van Heghe, ten zuide en ten weste aan Franciscus Schouppe en ten noorde aan de weduwe Pessemier. Gebruiker Ant. Malfroot. Zevende koop. Een perceel Land, gelegen op het Willebroek, gekadastreerd wijk A, N® 89o met eene grootte van 2 bektaren 54 aren 70 centiaren, palecde teu ooste met de helft der losbaan aan den negenden koop, ten zuide aan den steenweg naar Brussel, ten weste en ten noorde aan jufvrouw Me- haudens. Gebruiker Carolus Pessemier. Deze koop is verdeeld en zal opgeroepen worden in 8 perceelen ieder ter groote vau 31 aren 85 een tiaren, afteleggen te beginnen van den oosten. Achtste koop. Een perceel Land, gelegen op hel Willebroek, gekadastreerd wijk A, N°87w met eene grootte van 1 hektaar 33 aren, palende lou ooste aan d'erven van Livinus De Boe, ten zuide aan jufvrouw Mehaudens en aan den volgenden koop, ten weste met halflos aan jufvrouw Mehaudens en ten noorde aan het Armbestuur van Appelterre. Gebruiker Carolus Pessemier. Deze koop is verdeeld en zal opgeroepen worden in 4 perceelen ieder ter grootte van 33 aren 25 een tiaren, afteleggen le beginnen van den oosten Negende koop. Een perceel Land, gelegen op het Willebroek, gekadastreerd wijk A, N° 89m met eene grootte van 72 aren, palende ten oosle aan jufvrouw Mehaudens, ten zuide aan de losbaan, ten weste met halflosbaan aan den zevenden koop en ten noorde aan den achtsten koop. Gebruiker Carolus Pesse mier. Deze koop is verdeeld en zal opgeroepen worden in oost-helft en west-helft. ZITDAGEN Instel, Zaterdag 3 Verblijf, id. 17 Ten 2 ure namiddag, Ier Zittingzaal van het Vredo- gereebt te Aalst, in het Stadhui#. De titelen van eigendom en de verkoopvoorwaar den berusten t'elks inzage ten kantoore van boven- genoemden Notaris DE GHEEST, te Aalst, Keizerlijke plaats. Alle inlichtingen zijn ook te bekomen ten kantoore van Meester VAN DER LINDEN, Notaris te ldegem VRIJWILLIGE VERK00PING en van ZAAILANDEN, De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal, ten verzoeke van den eigenaar, met winst van palmslag en gela gen, in het openbaar verkoopen Eerste koop Eene behuisde Hofstede, gestaan engelegenten gehucht Waver op de Peetershaege, groot in grond, boomgaard, lochting, hopland en zaailand, 58 aren 70 centiaren gekadastreerd wijk C, N«' «91, 888, 890, 8*9, 887 en 886 A, palende ten ooste aan Egidius Meert ten zuide aan Franciscus De Bisschop en aan den volgende koop, ten weste aan Joannes De Ridder en ten noorde aan de Waver- slraat. Verhoogd op fr. 36o0. Tweede koop Een perceel Zaailand,ook gelegen te Waver, op de Peetershage, groot 46 aren 20 cen tiaren, gekadastreerd wijk C, N® 971 C, palende ten oosle aan Ludovicus Hulsebaut, ten zuide aan Uytler- sprot, ten wesle aan den Waverschen dreef, en ten noorde aan d'erven De Ridder, en verscheidene ande re waaronder de voorgaande Hofstede en Franciscus De Bisschop. Verdeeld in zuid en noordhelft. Verhoogt op fr. 420. Derde koop. Een perceel Zaailand, gelegen in hel Zwitjen, groot 19 aren 10 centiaren, gekada streerd wijk A, N® 267, palende ten ooste aan Henri- cus De Gols, ten zuide aan den zelfden, ten weste aan en ten noorde aan de kinderen van Joannes Van Nieuwenborghe. Voorschreven goederen zijn gebruikt door Jose- pbus Ludovicus De Vos-Cassiman SUPERABONDANTEN ZITDAG Donderdag 14 Juli 1886, ten 4 ure namiddag, ter herberg Het Visschcrshuis, bij d'beer Van Brempt te Moorsel, in Waver. OPENBAREVERKOOPING van goede gelegen te Lede, Erpe, Erondegem en Meirs. De Nolam VICTOR DE GHEEST te Aalst, zal ter tusschenkomsl van Meester HENRI SAEY, Notaris te Ronsse, met winst van palmslag en gelagen, in hel opeubaar verkoopen, de volgende goederen, te we ten Gemeente Lede. Eerste koop. Een perceel Land, groot 33 aren 55 centiaren, gelegen op Lede Zijde, gekadastreerd wijk D, N® 298 c, met eene grootte van areo centiaron, palende ten ooste aan den heer Sarens, ten zuide aan Augustes D'Haese. ten weste aan de baan naar Wanzele, en ten noorde aan den heer Meu- leman. Gebruiker Victorinus D'Hondt tot 25 December 1886. Tweede koop. Een perceel Land, groot 12 aren 93 centiaren, gelegen op den Smesweg, gekadas treerd wijk D, N® 748, met eene grootte van 14 aren 30 cenliareu, palende ten oosle aan den heer De Cos- Ier, ten zuide aan den heer Charles Coppens, ten wesle aan d'erven Maesen en ten noorde aau de hof stede van Victor Héraux Gebruiker Victor tiiraux tot 1.3 Augusti 1886. Gemeente Erpe. Derde koop. Een perceel Land, groot 12 aren 50 centiaren, gelegen op den Nivaal, gekadastreerd wijk A, N# 333c, met eene grootte van 11 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan Victor De Brauwer, ten zuide aan de weduwe van Emmanuel Verboeven, ten wesle aan het gebruik van Judocus Noél en ten noorde aan het gebruik van J.-B Roelandt. Ge bruikster weduwe De Geyter tot 25 December 1886. Vierde koop. Een perceel Meerscb, groot 26 aren 40 centiaren, gelegen in de Koeibrugmeerschen, ge kadastreerd wijk D, N® 295 met e«ne groott# ook van 26 aren 40 centiaren, palende ten oosle aan de kin deren Stalpaert, ten zuide aan Joannes Mabille, ten weste aan den heer Callebaut en ten noorde aan den ijzerenweg. Gebruiker Antonius Keymculen tol 25 December 1886. Boomprijs fr. 50. Vijfde koop Een perceel Meersch, groot 35 aren 64 centiaren, gelegen in de Koeibrugmeerschen, ge kadastreerd wijk D, N® 3(J1a, met eeue grootte van 33 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan de Mo lenbeek, ton zuide aau Cornelius Verschueren, ten weste aan Joannes Lopus en Franciscus Van Damme, tee noorde aan J.-B. Bogaert. Gebruiker Petrus De Creeker tol l April 1887. Boomprijs fr. 150. Zesde koop. Een perceel Land, groot 14 aren 60 eenliaren, gelegen op het Laugeveld, gekadastreerd wijk D, N® 648 ook met eene grootte van 14 aren 60 centiaren,paleode ten ooste aan den heer Carolus De Windt, leD zuide aan den heer Meuleman, ten weste aan den weg en ten noorde aan Cbristianus De Boeck. Gebruiker Antonius Keymeulen tot 25 Decem ber 1886. Gemeente Erondegem. Zevende koop. Een perceel Land, groot 14 aren 40 centiaren gelegen op het Kauterken, gekadas treerd vyijk B, N® 199a, ook met eene grootte van 14 aren 40 centiaren, palende ten ooste en ten zuide aan den heer Van Dorpe, ten weste aan den Arme van Erondegem, ten noorde aan Leo Schockaert. Gebruiker Antonius Keymeulen tot 25 December 1886. Gemeente Meire. Achtste koop Een perceel Land, groot 11 aren 60 centiaren, gelegen op den Bavokauler, gekadas treerd wijk A, N° 543d, met eene grootte ook van tl aren 60 centiaren,palende ten oosle aan Maesschalck en Willems, len zuide aan den heer Van Achter, ten weste aan den heer D'Hondt en ten noorde aan den Audenaardscben steenweg Gebruiker Daniël Van den Steen tot 25 1886. ZITDAGEN Instel, Donderdag 1 Verblijf, id. 15 Ten 2 ure namiddag, ter estaminel genaamd He1 Rrusselshof, bij den heer Df, Winter, te Aalst aan de Botermarkt. Juli 1886: OPENBARE VERKOOPING VAN welgelegene te Aalst, Erembodegem, en Denderleeuw. De Notaris DE PAUW, te Aalst, daartoe in rechte benoemd, zal ter tusschenkomst van zijnen ambtgenoot Meester BRECKPOT Notaris te Aalst en ten overslaan van den heer Vrede rechter des kantons Aalst, met gewin van palm slag, openbaarlijk verkoopen, de volgende goederen, te weten 1° Een schoon en welgelegen huis met achter Keuken en Cour te Aalst Kerkstraat, sectie A N°87ö. Bewoond bij d'heer Adolf Borré, aan fr. 700.00 s'jaars. Ingesteld fr. 11,000.00 2* Een huis met achtergebouw te Aalst, Stoof- straat, sectie A, N® 1288 groot 1 aar 30 centia ren. Bewoond bij d'heer Felix De Saedeleer. Ingesteld fr. 2,700.00 Een buis met erve te Aalst, Hoogstraat, groot 1 aar 5 centiaren. Thans onbewoond. Ingesteld fr. 2,100.00 4® Een Huis met Danszaal, Magazijn en Hof, te Aalst, Hoogstraat0 groot 7 aren 6 centiaren. Hel buis bewoond bij d'heer Jan Geladen en hel overige gebruikt door d'heer L. Ruyssinck. 1® deel ingesteld fr. 2,100.00 2e 2,500.00 5° Een perceel Land le Erembodegem, Dui- velspul, sectie A, N® 2104, groot 11 aren 30 centiaren. In gebruik bij de W® De Backer. Ingesteld fr. 100.00 6° Eene partij Land, le Denderleeuw, Leeuw- brugge, groot 07 aren 10 centiaren, sectie A, N® 79. Boomprijs fr. 140. Ingebruik bij De Bisschop, Asselman en Eeckhout. Ingesteld fr. 2,800.00 7° En eenen Wijmenier te Erembodegem, Osbroeken, groot 86 aren 11 centiaren, sectie B, N®' 35 en 36. In regie. op te leggen boom prijs fr. 465.00. le deel ingesteld fr. 500.00 2® 200.00 ZITDAGEN Vrijdag j Jüli lfi86 Telkens om 3 ure namiddag, ter Zittingszaal van den heer Vrederechter, te Aalst, Groote Merkt. Instel, Verblijf, van de welbeklante estaminet Thierry Mar tens, te Aalst, Esplanadeplaats, aecfie A, N® 307d. En van een behuisd Hofsleedlie te Nieuwer- kerken Pypenbeek sectie B N°369a groot 5 aren 50 centiaren. Boom en baagprijs 150 fr. Door het ambt van de Notarissen DE WINDT en BRECKPOT te Aalst. Instel 15, Verblijf 27 Juli 1886, Telkens eenen Dijnsdag om 4 ure namiddag, ter le verkoopen Estaminet TniBRRij Martkns bij Juffrouw Weduwe Theodore Van der SmisseD. Landboutcersalem, Melkoci, Varken, Strooi, Berd Brandhout, alsmede van vruchten te velde. Over sieur Theodor De Smet en kinderen te Nieuwerkerken, Edixveld, Op Dijnsdag 13 Juli 1886, om 1 uur namiddag door het ambt van den Notaris BRECKPOT le Aalst. Bij uilwinning. OPENBARE VERKOOPING VAN eene behuisde te Impe, Molenhoek. De Notaris Eeuan le Erpe, zal namens wien het behoort en luideDs de wet van 15 Oogst 1854, open baarlijk verkoopen Eenigk koop. Eene Hofstede, gestaan en gelegen te Impe, in den Molenhook, groot in gronde 14 aren 30 centiaren, bekeud bij kadaster seklie B. N® 542a en 503, palende ten oosle Serapbinus De Deyn, teu zuide Donatus Cannoot, ten wesle Charles Blauc- quaert, en ten noorde Emmanuel Stalpaert. ENKELE ZITDAG Vrijdag 9 Juli 1886, om 5 ure namiddag, ter her* berg genaamd De Vijf Huizen, gehouden door den heer Judocus Vermassen, te Erpe. OPENBARK VERKOOPING EENER welgelegene behuisde een perceel te Nieuwerkerken, Dorp. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, open baarlijk verkoopen Eerste koop. Eene welgelegene Behuisde Hof stede, bestaande uil Woonhuis en Stal, Boomgaard en Tuin, gestaan en gelegen te Nieuwerkerken, aan de Dorpplaats, gekadastreerd seclie A deel van N" 656a, 657 en 658, groot volgens meling 13 aren, palende ten ooste koop 2, ten zuide den steenweg, ten weste den heer Caudron en de Dorpplaals, en ten noorde den Arme van Nieuwerkerken. Boomprijs 250 fr. Tweede koop. Eeu welgelegen perceel Bouw grond mei de er opstaande gebouwen van Schuur en Boomcn, gestaan en gelegen te Nieuwerkerken, aan de Dorpplaats, gekadastreerd seclie A deel van N" 656a, 657 en 658, groot volgens meling 16 aren 76 centiaren, palende ten ooste den heer Joseph De Backer en de Gemeenteschool, ten zuide den steen weg, ten weste koop 1, en ten noorde den Arme van Nieuwerkerken. Boomprijs 200 fr. Deze eigendommen zijn afgeschetst bij grondplan op de gedrukte plakbrieven, opgemaakt door deu gezworeu landmeter, J. Arents, te Aalst. Derde en laatste koop. Een perceel Land, ge legen te Nieuwerkerken, Dorp, achter de hofstede van den heer Auguste Piron, groot volgens meting 4 aren 80 centiaren, palende ten ooste den Arme van Nieuwerkerken, ten zuide den heer Seraphien Cau dron, ten weste den heer Jacobus Coppens en ten noorde den heer Gustave De Coen. Boomprijs 22 fr, ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 13 Verblijf, Dijnsdag 20 Telkens om 4 ure nanoen, ter herberg van den heer Leo Van den Hende, le Nieuwerkerken, Dorp. Juli 1886. Om rede van onverdeeldheid. OPENBARE VERKOOPING VAN MEERSCHEN EN BOSCH, GELEGEN TE MOORSEL. De Notaris Eentan te Erpe, zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Moor sel, wijk Spruilhoek, bekeod bij kadaster sectie B, N. 65, met eene grootte van 33 aren 60 centiaren, groot bij meting 31 aren 08 centiaren, palende ten ooste Louis Guns en anderen, len zuide Augustinne Vertongen, ten wesle de straat leidende naar de wijk Terhagen en ten Doorde Louis Cooreman. Ingebruik bij den heer Jan-Bapliste Brusselmsi». Tweede koop Een perceel Meersch, gelegen lo Moorsel, in de Groenemeerschen, seetie C. N. 411 en 423, groot aldaar 24 aren 70 centiaren en bjj meting 24 aren 13 centiaren, palende ten oost* Louis De Vos, ten zuide de erven Leeman, Louie Hulsebaut en anderen, ten weste Egidius De Riddor en ten noorde den heer Baron Vander Noot. Ingebruik bij den heer Joannes Vastenavond. Derde koop Een perceel Land en Bosch, gele gen te Moorsel, wijk Kattenbroeck, gekadastreerd sectie D, N. 28*x en 286a, groot aldaar 14 aren SB centiaren, en bij meting 14 aren 96 centiaren, palei- de ten oosle Pieter Joseph Van Wichelen, ten mido Pieler-Jozef Willems, len weste de Kattenbroek- straat en ten noorde Louis Hendrickx als pachter. Ingebruik bij den hoer Louis Hendrickx. Vierde koop Eeu perceel Land, gelegen te Moor sel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N 751, groot aldaar ld aren 70 centiaren, en bij meting 1| aren 20 centiaren, palende ten ooste den kerkweg, teu zuide Pieter Colson, ten weste de Beugemetrait! en ten noorde de erven De Vis. In gebruik bij JoanDes Verbeiren. Vijfde koop Een perceel Land, gelegen te Moor sel, op den ^errekauler, gekadastreerd sectie B, li. 687 en 780, groot aldaar 32 aren 30 centiaren en bij meting 32 aren 74 centiaren, palende ten ooit* Frans Redant, ten zuide Louis Clauwaerl, ten weet# Egide De Ridder en ten noorde Joseph De Gole anderen. Ingebruik bij de weduwe Frans Beeckman en de weduwe Louis Van Campenhout. Zesde koop Een perceel Land, gelegen te Moor sel, op den Romelijn, gekadastreerd sectie C, N 51, met eene grootte van 24 aren, groot bij meling IS aren 81 centiaren, palende ten ooste de kinderea Van derCruyssen, ten weste Petrus-Josephus Hsy- vaert en ten noorde de erven Leeman. Ingebruik bij den heer Emmanuel De Mayls. Zevende hoop. Eene partij Land, gelegen te Moorsel, wijk Beugem, gekadastreerd sectie D, N. 77ü, groot aldaar 18 aren 40 centiaren, en bij meting 2o aren 34 centiaren, palende ten oosts Benofl Vat den Steen, ten zuide Pieter-Joseph Van den Bosschs en don kerkweg, ten weste den ijzerenweg, en tea noorde Petrus Beeckman. In gebruik bij de heeren Pieter-Joseph Bouquet sa Joannes Verbeiren. Achtste koop. Een perceel Meersch, gelsgen ta Moorsel, wijk Beugem, gekadastreerd seclie D, N. 772, groot bij meting 21 aren 59 centiaren, paleads ten ooste Pieter-Joseph De Wolf en anderen, taa zuide Benolt Van den Steen, teu weste de ervaa Pieter Beeckman en ten noorde den ijzerenweg. Onverpacht. Negende koop. Een perceel Land, gelegen ta Moorsel, op het Molenveld, gekadastreerd seclie B, N. 561, groot bij meting 19 aren 36 centiaren, palei- de ten ooste de weduwe A Van Vaerenbergh, taa zuide Theophile Robyns en Frans Vermoesen, taa weste Paulus Beeckman, en ten noorde Cathariaa Cooreman. Onverpacht. Tiende koop. Een perceel Land, gelegen ta Moorsel, op de Berghaag, gekadastreerd sectie I, N. 566a en 566b, groot aldaar 25 aren 3" centiarea, en bij meling 23 aren 22 centiaren, palende taa ooste den heer Baron Vander Noot, ten zuide en lei noorde Louis Meert, en ten wesle de weduwe Coo- reman. Onverpacht. Elfde koop. Een perceel Land, gelegen te Moor sel, op de Berghaag, gekadastreerd sectie B, N® 569sis en 57üc, groot aldaar 19 aren 10 centiarea en bij meting to aren 91 centiaren, palende ten oost* den heer Baron Vander Noot, ten zuide de weduwe Aelbreebt, ten wesle Domien Van Damme, en taa noorde de weduwe Van den Bossche. In gebruik bij den heer Domien Van den Steen. Twaalfde koop. Eene partij Land, gelegen te Moorsel, op hel Molenveld, gekadastreerd seclis B, N® 558a, groot volgens meling 33 aren, palende tea ooste Louis Hulsebaut, ten zuide deD rijweg, tea weste Frans Van de Meersche, en ten noorde dsa ijzerenweg. Onverpacht. Dertiende koop. Een perceel Meersch en Laad, gelegen le Moorsel,wijk Wagenhuizen,gekadastreerd seclie C, n°' 2ü en 21 A, groot volgens metiog 49 aren 90 centiaren, paleode ten ooste de weduwe i a Leeman, ten zuide Petrus Josephus Heyvaert en ande ren, ten wesle de erven Pieter Beeckman, en tea noorde den kasseiweg. Onverpacht. Veertiende koop. Een perceel Land, gelegen ta Moorsel, op den Drie3, gekadastreerd sectie A N® 115, groot aldaar 26 aren 35 centiaren en bij metiig 25 aren 62 centiaren,palende ten ooste Louis De Yoe en Desiré Buyl, ten zuide en ten weste de straat, ea ten noorde Pieter-Josephus Van den Bossche. Ingebruik bij den heer Jan Baptiste Saeys. Vijftiende en laatste koop. Een perceel Laad. ge legen te Moorsel, op den Rijger, genaamd de Busk, gekadastreerd seclie D, N* 518, groot bij meliagSB aren 96 centiaren, palende ten ooste de rijbaan, tea zuide de kinderen Callebaut, ten weste de RaBebeek en den ijzerenweg, eu ten noorde de erven Beeck man. Ingebruik bij de weduwe Leo Cornelia en Joaanea Verbeiren. ZITDAGEN Instel, Woensdag 23 Juni Verblijf, id. 7 Juli Telkens om 2 ure namiddag, ter herberg genaamd, In Sl Rochus, gehouden door den beer Charles- Louis Vanden Steen, te Moorsel, aan hel Dorp. 1886. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van een schoon Hoornvee, Huisatubels, Landbouirersalem en Vruchten te velde, (e Meire, wijk Broeck De Notaris Eeman te Erpe, zal op Maandag 11 Juli 1886, om 8 ure stipt 's morgeus, ten hove vaa den heer Adolphe Van den Brulle, te Meire wijk Broeck, openbaarlijk verkoopen A. Huismeubels, zooals Coulisse tafel, andere ta fels, kleer-en andere kassen, stoelen, borlogie mal kas, 2 siooven,2 bedstoelen, ijzer en gleisen keuken- gerief, aarden tobbens, tafelmessen, bierglazen, kuip en keern, vleeschkuip, enz. B. Landbouwcrsalem, zooals 2 karren, plosg, sledde, 2 eggen, rotblok, aanschijnen, aalstuk, aal- pomp, spaden, rieken gaffels, braken, mesihaken, kruiwagen, aalkuip, raapmolen, snijpeerd, 2 wanmo lens en eene hoeveelheid ledige zakken. C. Een schoon merriepaard.oud 9 jaren, 2 schoo ne vaarsen, l vet rund, 2 muttens, 1 kweekzog, 1 varken en 19 kiekens. D. Eene hoeveelheid strooi,brandhout mest en aal, E. Vruchten te velde 1 hectaar 20 aren masteluin; 60 aren rogge 60 aren tarwe 25 aren geerat58 aren aardappels 40 aren haver20 aren vlas 40 aren tweede snede klavers, allen gestaan in de nabij heid van het hof van voornoemden beer Van dti Brulle 30 aren Vlas gestaan te Meire, nabij Aygem. Verdeeld in koopon t' elks gerief. Op gewoae voorwaarden en lijd van betaling milt stellende goede en gekend* borge.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3