BUREEL HUISHOUDING KUNSTTANDEN. H0L10WAYS PILLEN EN ZALF Tc bekomen in t «rooi en in 't klein, Hij uitscheiding van bedrijf (iUESHWl. HUIS ?il i I Si L. Van den Hende-Nolelleirs, s >2 tr PERU-GUANO Lange-Zoutstraat, iV° 10, nabij de Groote Merktte Aelst. TiimlIicelltiHHlige Inrieliliiig JACQUES DE LEEUW Schoon werk en gematigde prijzen. De groote Bond van Aalst, samengesteld uit 22 Maatschappijen. PRIJST LUCHTEN voor 188G. 4 4d* vlucht CAMBRAl, Zondag 25 Juli gegeven iloor de maal* schappij De Groene Duif, bij den lm r J. Bogncrt, Groenstraat, Mijlüeko Inbrengst Zaterdag 24 Juli,j van 9 ure 's morgens lot t uur 's avonds. Inleg Ir. 4,25 per duif. 45d* vluci'l M0NTD1DIER, Zondag t Augusti gegeven door de maatschappij La Belle Colombe. bij den heer llenri Eeckhout, Ksplanadeplein. Inbrengst Zaterdag 31 Juli, van 9 ure 'a morgens lot I uur 's avonds. Inleg fr. 4,3ü per duif. itd* vlucht COMPIEGNE, Zondag 8 August» gegeven door de maatschappij De Vereenigde Vrienden, bij den heer De Brauw, Brabantslraat. Inbrengsl Zaterdag 7 Augusti van 9 ure 's morgens tot 4 uur 's avonds. Inleg fr. *2,30 per duif. 17d# vlucht CREIL. Zondag 45 Augusti gegeven door de maat schappij La Main D'or bij den heer Edmond Van der Eist, Sl-Jobstraat Inbrengst Zaterdag 44 Augusti van 9 ure 's morgens tot 4 uur 's avonds. Inleg fr. 4,40 per duif. 48d* vlucht PARIJS, Zondag 22 Augusti gegeven door de maat schappij Dirk Marlen», bij den heer Jean Pannemans, Esplanadeplein. Inbrengst Zaterdag 21 Augusti van 9 ure 's morgens tot 4 uur 's avonds. Inleg fr. 2,45 per duif. 49d* vlucht met jonge duiven op ETAMPES, (70 frank hondgeld te vervliegenZondag 29 Augusti gegeven door maatschappij De Vliegende Telegraaf, bij den heer Jan Amant, Graanmerkl. Inbrengst Vrijdag 27 Augusti van 9 ure 's morgens tot 4 uur 's avonds. Inleg fr. 1.60 per duif. 20,,, vlucht QUIÉVRAIN, (per serie) Zondag 5 September gegeven door de maatschappij De Hoop, bij den beer Donalus Goeman, Siroopstraal. Inbrengst Zaterdag 4 Sep tember van 2 lot 5 ure 's avonds. Inleg fr. 2,30 per serie. 24,u vlucht ARRAS, Zondag 12 September gegeven door de maatschappij De Moedige Bannelingen, bij de wed De Gendt, Zontstraatpoorl. Inbrengst Zaterdag II September van 9 ure's morgens tet 1 uur 's avonds. Inleg fr 2 25 per duif. 2i»'« vlucht AMIENS, Zondag 19 September gegeven door de maatschappij Le Pigeon D'or, bij den heer Justin Bayens, Sl-Jorisstraat. Inbrengst Zaterdag September, van 9 ure 's morgens tol 4 uur 's avonds Inlog fr. 2,35 per duif. J.-lt. CaHebaut.^X-0^, aan het publick welen dat hij zich gelast met het opzetten van vogels en andere gedierten,;aan ge matigde prijzen. Een persoon wel bekend met het kantoorwerk en inzonderlijk de boekhouding, beschikkende dagelijks over ecBige ledige uren, verlangt dezelfde te be nuttigen. Zich le bevragen ten burecle dezer. Geld. Lotus BUEKENS, Zaakwaarnemer te Aalst, is ge last met hel uitzetten van Kapitalen, ten minste van 2000 franken, aan gematigden intrest, mits grond pand. rr~ U 4000 bussels HOOI, aan 45 een 1 t tiensen den Bussel, bij M. Fr. MOYERSOEN, Nieuwslraat, Aalst f|n~ liiinrf»rfc Ecne we' gekalandeerden IC HUI CU GRAANW1NDMOLEN gestaan le Aalst-Slijlbeek, Moorsclschebaan. Zich te bevragen voor de voorwaarden ten kantore van den Notaris Ecmnn.le Erpe. Te huren terstond. Een Huis met groot Achtergebouw, hebbende ver scheidenc beneden en bovcnplaalsen, voorzien van put-en regenwater,gestaan le Aalst, KorteZoutslraat, N"27, lest bewoond geweest bij den heer J. Do Vrieodt-IIiilsebaul. boekbinder. Zich te bevragen zelfde straat, N'3l. Te huren of te koop. Eene scliooue Hofstede gelegen le Zonnegem groot 33 aren, zijnde van ouds gekende herberg met hof, welbeplunt mei fruilboomen. Zich te bevragen bij Joseph Coppin, aldaar. Te verkrijgen. Bij PROSPER VAN DER MEERSCHE en C*'* le Aalst- St-Job. Eerste kwaliteit van land- bouwzout, guano en chemische meststoffen aan zeer voordeelige prijzen. POUTRELLES, alle soorten van lengten aan 11,50 fr. de 100 kilogr. Te bekomen bij Jan COLPAERT, Gent- schepoort. TV L nnn Eene bierkar op ressort, zoo goed M C ivULFjJ. a|S njeuw, kunnende laden 8 ton nen van boven en 4 van onder.aan voordeeligen prijs bij E. Naudts, brouwer te Wetteren. bij Beiinardus FRANCK hoek der Maanstraal, te Aalst, alle soorten van Appelcienen, Cilrocuen, Vijgen enz.; als ook droogen en gezouten Visch, aan geringe prijzen. TE KOOP. 2 nieuwe Camions, eenen voor 1 en eenen voor 2 paarden; een nieuwe Tilbury op dubbel patentas, en eene Ponnyekarre, te Aalst, Nieuw straat, N° 50. Ts* liiifpn Ecn schoon en gerieflijk c ii ui cu n„jSi jn de Nieuwslraat, N. 42. Zich te bevragen bij den heer P. J. Raes, zelf de straat. Alartinus Cuppens, schoenmaker, Lange Zout- straat.heefi de eer hel geëerd publick welen, dat zijn magaziju voorzien is van eenen buitengewonenschoo- nen keus van alle soorten van schoenen aan zeer ge ringe prijzen, te beginnen voor mansboltienen aan 10,50 tot 44 en vrouwbottienen van 6,00 tot 42,00. Hij beveelt zich io de gunst van eenieder. door J. DE BRUYN-DE PRIL, Laken- en Ellegoed- winkel, le Aalst, Lange Zoutstraat, N 47, neven den beer Borreman-Mally, met groote vermindering van prijs, zijde Lakens, Moscawas, Salinlaine, Broeken en Kleerstoffen, in alle nieuwe kleuren, franschen Merinosson, Cachemirs, Baaien, Flanelles- Bernard iiaiubeaux en C'% ALBERT LIÉNARTSTRAAT. N° 24, Wisselaars en wisselugenlen. Aankoop en verkoop van alle publieke fondsen. Verandering van vv onsl van.de Koi'le-Zoulstraal uaarde I^aiarelhslraa' i.° 10. In den Grooten Borstel, hij C. tirUNTEGEM-VAN MUYZKMV INCKEI. Borstelmaker, Nazarethstranl N° 10, te Aalst, zijn te verkrijgen aan gein.itign prijzen 1° Alle soorten van borstels. 2° Stokvisch, Landorium geweek-l en onge- weekt. 3° Natte en drooge Haring. Een gansche groote Stokvisch tegen 48 ceuli- mtn. Groote stukken Stokvisch tegen 16 en 25 centiemen. Landorium legen 55 centime» den 1/2 kilogr. Gezouten Schelvisch tegen 24 centiemen den kilogr. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Directie: te Brussel. Waarborgfonds H7 millioeu gereed geld. Fondsen voor lotelingen en kinderen. Lijfrenten volgens de jaren. Voor alle inlichtingen en prospectus, zich le be vragen bij M Leo VAN HULLE, opzichter, Plateau straat, 12, (Nieuwe universiteit,) Gent. Men vraagt goode agenten, voorzien van voordee lige getuigschriften. ETSER ruit* VOOS DEUREN I* KOPER E* ZINK DOORGESNEOE PUTE». STEMPELS. ENZ. GKAVUUR OP (OUD, ZILVER, IVOOR, E* NICKEL ^Stenpsli ii CaoDlcbooc s-dALSjT e H g- 1 o T 5 SNELLE GENEZING ZONDER KOSTEN dar Verkoudheden Ontstekingen Longtering Hoest DDLLAIS PILLEN balrnn, lodolormum) EO de dooi van 4» plll.n Apotheek dep BEURS 16, BOTERSTRAAT, 36, BRUSSEL afinidinff Oi dt provtncU SCHEIKUNDIGE LAND 4 ETTEN VOOR ALLE GEWASSEN, ONDER HET TOEZICHT DER BELGISCHE LANDBOUWSTATIEN. Zeer voordeelige prijzen. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. ge- Eb Depot te Aalst, bij M. MEIRSCHAUT apotheker, opvol ger van M. Van den Herreweghe, Korte Zoutstraat 39. a» =3 koopman in Wijnen en Likeuren Zonnestraat, 12, Aalst. Bordeaux wijnen op stukken en op flesschen le beginnen van fr. 1,25 en meerals ook andere wijnen aan zeer geringe prijzen en allen van eerste kwaliteit. Régénérateur universal des Cheveux M"* S. Allen, A fr. 5,50 le flacon. Dépót chez Joseph Locus, coiffeur, Longur rue du Sel, 28. Alost. Voordcelig bericht. De gezondste, maagverslerkende en spij3verle- ringbcvordcrende likeur is de ALOSTOISE Dezelve wordt gewoonlijk met voordeel gebruikt legen buikpijn en bewijst groote diensten ten tijde van besmettelijke ziekten Ecnig huis Louis BLIEK ENS, Korte Zoutstraat. 33 Aalst. NUTTIGE ARTIKELS VOOR en LANDBOUW. Lustrine, voor STUFTE en GLANS aan hemden en Collen le geven, 0,10 hel pak. Doozen van 0,25 en 0,50 centiemen. Zeeppoeder IHiénix, om zonder nadeel hel lijn waad scnoon wit te wasschen, zelfs des winters, 0,15 het pak. 0,80 de kilo Alle kleuren voor kleederen e gemaakt om zelf lo verwen pakjes v linnen, gereed in 10 en 25 c,D. IBolluudsch koterpoeder. Wilt men meerdere melk en gcele boter bekomen, men geeft van tijd tot tijd 2 lepels per koei van dit poeder in haar drank. Zelfs als men moeieljjk botert is hel reeds beproefd. Dit is de guano voor de melkdieren. 0,40 het pak. 4,5) de kilo. iVSilluncpoeder voor de motten, schillers, vlie gen, muggen en anderongcdierletevernieligen. 0,25 Vergiftige uiuizenturvreO.'iÜlfiatteuvergift 0,25 Tripoli-brillont, voor 'l koper te kuisschen, 0,40 Potlood-cxtrn, voor sloven en kachels schoon te doen blinken, i .lii. Horn pinster om zonder pijn do exteroogen en weers, enz. te doen verdwijnen i',5ü hel flescbje Odontine, om de hevigste tandpijn oogenblikke- lijk te verzachten 0,50 hel flescbje. Bij ieder pak is de wijze van gebruik. Voorts alle Drogerijen gereed en ongereedge- maaklo verwen vernist en borstels. TE VERKRIJGElN i» dell OlifclHt, bij F. VAN DER STAPPEN-SMFESTERS, Drogist, Kapelleslraat, 15, Aelsl. DE PIELEN Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar Ier nezing van alle Kwalen eigen aan T vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd, onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, eu geneest betooverend, saamgetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET, LONDEN. voorheen 533, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 l/2d., 2s. 9d., 4s. 6d., Us., 22s., en 32s en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. MT K^opers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 535 Oxford Street, er met staat, zoo is het bedrog. worden geplaatst zonder iets aan den mond te ver anderen en zonder de oude wortels uit te nemen. M. TH ENT LUS, gebreveleerd tandmeester, is le raad plegen alle zaterdagen van 8 tot 12 ure bij M. Van der Stappen, Drogist, Kapelleslraat, Aalst. VAN -X! v a: 5 fc<2 «4 o ci X >~<L O w 2 bï-5 25 ECHTE OPGELOSTE OHLENDORFF EN C°. Depothouder le Nieuwerkerken Leo Van den Hende-Nelis. Vermindering van prijzen voor uitverkoopers Aalst, Lange-Zoutstraat 6. j Juf*. Rosalie Van de Weghe heelt de I eer het geacht publie* Ier kennis le brengen, dat zij alhier een Laken- en Ellegoedwinkel heeft geopend, Lange-Zoutslraat N. 6. - 7 de"™'»"?. ÏÏ5S& Omzendbrieven, Trouwbrieven, Doodbrieven, Itouw- en Adreskaarten, Dood beeldekens (welke men des- heid harer waren en de gematigheid der prijzen zich van het vertrouwen des publieks zal kunnen waardig maken. Y>° DE KRUIDEN BORST-SI KOOP van apotheker R. D'HONT, Te Rlankenbergue, samengesteld uit Borslvenachiende en slijmdrijveD- de gewassen, met zorgvuldigheid in Vlaanderen'» vel den en duinen gepfukt, is een krachtig hulpmiddel tegen lloest, Flvinhoest, Slijmen. Kinkhoest, Heesch- heid. Keelpijn, Bloed/luimen, Vermoeienis der Slem, Asthma, Longer leering in de eerste perioden, enz., enz Twee frank de flesch. Te Aalst bij M Meeiischaut, apoth, opvolger van Van Herreweghe, Korte-Zoutslraat. DE ECHTE TRAAN-SIROOP™ VANNIER BEREID DOOR Emiel IMKGAU'Cli, Apotheker, is een aangenaam en kostbaar geneesmiddel tegen hel rachitism of de onderblijving, mis- groeimg en zwakheid der kinderen, 't welk, na eenige weken gebruik, krachten en ge zondheid teruggeeft. De ondervinding heeft zijne wonderbare kracht bewezen op personen door langdurige ziekte verzwakt en uitgeput Dit geneesmiddel bestrijdt ook altijd met tekerheid, den hoest, hel nachtelijke zweelen, de bloedspuwing, de leering en de longontsteking Prijsfr. 2,50 de flesch alleen verkrijgbaar ter apotheek van Emiel MEGANCK, Leopoldstraal, N* 7, (Kalteslraal), achter het Oud-Sladbuis, te Aalst. UT OPENING VAN DE AMERIKAAN SCHE VAN Ten bureele van DE DENDERBODE, gelast men zich met het drukken van Boekwerken, Affichen, noods opstelt), Registers, Facturen, Litaniën, Gebe dekens, enz., enz. De drukkerij van «DE DENDERBODE is derwijze ingericht dat de Omzendbrieven, Doodbrieven, Rouw en Adreskaarten, Doodbeeldekens, Facturen, enz., enz., twee uren na de bestelling kunnen afgeleverd worden. SOC1ÉTÉ ANOlNYME DES M0UL1NSËT BRASSERIE A VAPEUR J DE SENEFFE. Nous souasignés DUP0NT Joseph, Adminislraieur I Gérant, et NAVARRE Louis, Ageot Comptable de la Société Auonyme des Moulins et Brasserie vapeur de Seneflo, certifions que sur trois coflres-forts que contenait notre établissement, aujourd'bui compléte- ment délruit par le terrible incendie du tb au 41 Fé- vrier dernier. un seu! a pu résister; eelui-cinous a été fourni eo 4882 par la Maison L RIUL4EVILLE cl C* de Bruxelles. 1 fr. 50 (de flesch) 2 fr. 50 (de dubbele flesch.) Geen grijs haar meer De LONDON De beste van alle Haarberslellershij doet bet grijg haar na 14 dagen verdwijnen, maakt het haar zacht en glanzend, geeft groeikracht aan de jonge haren en is I, eene verfstof. Nos livres et valeursqu'il contenait, ont été retiré3 intacts. Soneffe le 5 Mai 4885. L'Aminislrateur-Gérant, J. ÜUPONT. L'Agent Conptable, L. NAVARRE Ce coffre-fort est h voir chez le fabricant, (Breveté) 99 IBoulevnrd Anspach, lEruxclles. MÊME MAISON Malles en (er pour explorateurs au Congo. Fournisseur de 1'Association Internationale. Breuken. To verkrijgen bij M. E. Van de Maele, Molenstraat. 9 tc Aelst, en ook bij den heer De Ruyver, apotheker, Beverstraat, 8 Ninove. CHIB UR GIEN- DENT IS TE van Amerika, Gedeplomeerd in Belgie Keizerkarelstraat N* 83, te GENT Is dagelijks tc raadplegen voor hel genezen van tandpijn zonder trekken, door eene Antiseptische be handeling het vullen der tanden en Orifieereu in 10 uitvindingen. Hel plaatsen van kunsttanden eo gebitten geschiedt zonder pijn, daarvoor bekroond met VIER EERSTE PRIJZEN. Alle kunsttanden worden geplaatst zonder verhemcl- platen, zonder veeren of haken, zonder oude wortels le trekken of Je minste pijn le veroorzaken. Met waarborg voor 20 jaar. Alle gebitten in 3 uren afge werkt en geplaatst 5 fr. de tand en er niet boven 5 fr. OperatiüD zooder navolging, geheel zonder Verzekerde genezing der gevaarlijkste Breuken, pijn bewezen door ernstige getuigschriften, bij middel der Dagelijks kostelooze raadplegen voor armen, van 3 tol Breukzalf LAURENT Een boekske bevattende ge- 4 ure 's namiddags. tuigscbriflen en inlichtingen, zal vrachtvrij gezonden Familieabonnementen voor het regelen van Kinder- worden aan de personen die hel vragen ter apolheke- landen aan 20 fr. per jaar. I rij Laurent, Fonsnijslraat 26, Brussel (Zuid.) Fabriek Alle zaterdagen te spreken en te raadpleegenhii de van banden, enz. beer Frans BAILL1US. Tapissier-Garmerder Kapelle mm straat N* 9 le Aalst. Aelst, drukkerij van C VAJN DE PUTTE-GOOSSFNS, Lange Zoulstraat, N° 10 De Nyroc is hel beste middel om het grijs gewor den hair zijn vroegere kleur terug te geven; aan fr. 2,50 de flesch. Dépöt bij Joseph Locus, Lange Zout straat, N- 28, Aalst. Régénerateur Universel de M®» S. 4. Allon, k fr. 5,50 le flacon, Dépót méme maison.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 4