HI. ROCHTTS, Uitderhand le koop. Se verin De Wolf, "„''IJj-"," Bij uitscheiding van bedrijf' Huis te huren. TE KOOP Belangrijk bericht. Aan de landbouwers van St-Job. Eoolede Demoiselles. UITVERKOOP Algemeene Assurantiën Jean Hofman-Leleu, MAGAZIJN Te bekomen. Te huren terstond. 2 HUIZEN,[FABRIEKEN Bouwgronden en Stoommachien. Zaailanden en Meerschen, EEN HUIS VENDITIE ZAAILANDEN 2 HUIZEN, TE AALST. PARTIJ ZAAILAND, Openbare verkooping Zaailanden. Kopland en Meersch. SCHOON HUIS Landen en Meerschen. Loire leger aangekomen, welke sedert den oor log van 1870-71 verdwenen was. Deze ongelukkige, door de Pruisen krijgsge vangen genomen, had getracht in Duitschland te ontvluchten. Hij werd hierom tot 15 jaren dwangarbeid veroordeeld en kon niet het minste nieuws sturen. De man had iu Frankrijk eene vrouw nagela ten en twee kinderen. De vrouw denkende dat haar man op het slagveld gestorven was, dacht zich inderdaad weduwe en is onlangs hertrouwd. Men ziet van hier het gezicht van den man n° 1. PAUSELIJKE STATEN. Z. H. de Paus heeft het diplomatiek korps verwittigd dat hij tot het zenden van eenen ge zant naar Peking bepaald besloten heeft. Deze vertegenwoordiger zal den titel van apostoliek afgeveerdigde en gezant dragen. Mgr Agliardi is met dit ambt gelast. China zal van zijnen kant den gezant, die hem te Londen vertegenwoor digt, naar 't Vatikaan sturen. De zending van een bijzonderen afgeveer digde van Z. H. den Paus, naar de feesten te Heidelberg, heeft te Berlijn den besten indruk gemaakt. Men ziet er een nieuw bewijs in van de vredelievende inzichten van den H. Stoel. Jubelfeest van den Paus. De voorbe reidingen tot het gouden priesterfeest van den Paus worden met grooten iever voortgezel. In den loop dezer maand zullen de leden van het centraal komiteit in bijzonder gehoor bij Z. H. toegelaten worden, welke het werk gezegend heeft. Men begint reeds in hel Vatikaan inrichtin gen te maken voor de tentoonstelling van kerke lijke kunst waaraan alle landen zullen deelne men. Deze tentoonstelling zal gehouden worden op het groote binnenplein van hel Vatikaan, ge naamd de plaats de la Pigna. Men bouwt daar galerijen, waarin de geschenken en huldeblij ken, welke van alle zijde zullen toevloeien en zeer schitterend beloven te zijn, ten loon ge steld zullen worden. Men verhaalt dat de katholieken van Napels een geheel gouden troon zullen inzenden. De katholieke wereld zal op die wijze haar bewon dering en eerbied voor den Paus aan den dag leggen. Rome zal weêr feesten beleven, die de Eeuwige Stad zelve en een zóó roemrijk Paus schap weerdig zijn. LijkverbrandingHet dekreet van het H. Officie, waarbij de lijkverbranding veroor deeld wordt, heeft in hooge male de woede op gewekt van de italiaansche vrijmetselaars. Zij hebben zich gehaast een tegen-dekreet in de wereld te zenden De logie La Razione van Milaan heeft met dat doel aan het Groot Oosten van Italië een voorstel gezonden, waarbij de gezamenllijke logies worden uitgenoodigd, alom vereenigingen op te lichten voor lijkverbran ding, overal ovens te doen verrijzen en de ver branding voor alle leden van vrijmetselaars- logies verplichtend te stellen Deze belachelijke beweging is een bewijs te meer dat hel dekreet van het H. Officie eene gevoelige plaats heeft getroffen. De iuvoering van lijkenverbranding is hier eene zuivere ma- Connieke zaak de voorstaanders ervan hebben geenszins de bevordering van de gezondheids toestanden voor doel, maaralleen het bestrijden van kristelijke gebruiken. Tot dusver had de Kerk geen uitspraak ge daan, terwijl velen zich lieten meêsleepen door de vrijmetselarij, welke steeds haren toevlucht heeft genomen tot misleiding en bedrog. Nu de Logie ziet dat zij ontmaskerd wordt, is het niet meer dan natuurlijk dat zij tegen hel H. Officie in opstand komt. (7 yd.) AMERIKA. Hartroerend drama. In de amerikaansche wateren, bij Sandyhook, heeft vrijdag lestleden een ijzingwekkend ongeluk plaats gehad. Twaalf heeren en dames uit Philadelphia maakten met het jacht Sarah Craig een zeiltochtje zij hadden juist, bij hel kalme wéér, op het dek geëeten, en vijf heeren waren op het dek gebleven, ter wijl zes dames en één heer in de kajuit gegaan waren. Eensklaps stak er eene windvlaag op, die de Sarah Craig oogenblikkelijk, met éénen stoot, deed omslaan. Zij, die zich op het dek bevonden werden er afgeworpeu, en doorstonden, nadat zij zich aan de kiel hadden vastgekampt, al de woede der plotseling opgezweepte golven en werden als bestormd door eene bui hagelsleenen zoo zwaar en scherp, dat zij gaten sloegen in bet natte hout. Benijdensweerdig echter was het lot dier drenkelingen te noemen in vergelijking met dat der zeven, die onderdeks zaten opgesloten. Door het zoo plotseing omslaan van het scheepje had namebjk de lucht uit de kajuit niet kunnen ontsnappen, en kon er ook geen water binnen dringen Bij gevolg moesten de zeven ongeluk kigen een langzamen verstikkingsdood sterven. Vreeselijk was voor hunne makkers, die aan de kiel hingen, hun duidelijk hoorbaar geklop en geroep doch alle pogingen lot hulp moesten vruchteloos blijven, wijl er geen werktuig bij de hand was, om in den naar boven gekeerden scheepsromp eene opening te maken. Wel een uur lang duurde het, voor de kreten van doodsangst, daar binnen verstomd waren. Eindelijk kwam er hulp opdagen. De drenke lingen op de kiel werden nog levend opgevischt; doch daar binnen vond men zeven lijken, die al de kenteekens droegen van den dood door ver stikking. Er waren onder de zes dames ver scheidene, die nog het bruidskleed droegen. Holloway's Zalf. Roode loop, Diarrhée en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhée, waarbij Holloway's Zalf twee of driemaal per dag goed op den onderbeuk gewreven is gewor den heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voortgaan met dezelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zemelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tol melkkost en meelspijzen moet men ook, gedurende den aanval zijne toevlucht nemen. Vaste zelfstandigheden, vruch ten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf in te wrijven. Burgerlijke Stand der Stad Aelst. GEBOORTEN. Mannelijk 6 Vrouwel. 7 HUWELIJKEN. L. Blommaert, suikerb. met M. Van der Heyden, broodb. A Willems, bed. met J. Steppe, z. ber. Pr. Buys, schoenm. met M. De Nil; z. ber. J. Van Mulder, schoenm. te Moorsel, met M Van Langenhoven, landb B. Vermoesen, laudb. te Herdersem. metM. De Smedt, landb. OVERLIJDENS. P. Van Balen, m. Van den Bossche, verwer, 75 j. Molenstraatje. L. Sleyaerl, religieuse, 22 j. Mijlb. 7 Kinderen onder de 7 jaren. 13. Op de veemarkt, welke donderdag te Brussel gehouden werd, waren 1174 stuks vee te koop gesteld. De besteedde prijzen per kilogram op voet zijn: ossen, fr. 0.65 tot 1.00; stieren 0,55 tot 0.80; koeien en veerzen, fr. 0.55 a 0,8" Ziehier de prijzen van het vee, op de markt woensdag te Antwerpen gehouden Beesten verkocht. Besteedde prijzen op voet 160 Ossen, 0 74 tot 0 88 50 Koeien, 0 50 0 80 12 Veerzen, 0 65 0 85 2 Stieren, 0 60 0 00 276 Kalveren, 0 70 0 88 Aelst, 7 Aug. Per 1 heet. Tarwefr. Mastelnin Rogge Geersi Haver. per 100 kil. Spelt. Koolzaad per 100 kil. Lynzaad Koolzaadolie Lijnzaadolie, Koolzaadkoeken, id. Lijnkoeken, Aardap. (roode de 100 kil. Aardap. (geelej Nieuwe Boter, de 3 kilogram Eijers, de 25. Vlas per 3 kilos. Viggenen, per stuk, l* soort 32 lit. 50 21-00 a 18-00 14-00 12-00 19—0u 00—00 00-00 00-00 00—00 00-00 00-00 00-00 0—0» 5—00 6-36 1-72 3—(.0 3ü 00 2» cent 00-00 19-00 15-0» 13-50 21-00 00—00 00-00 00 - 00 00 - 00 0» - 00 00-00 00 00 0 00 6- 00 7-27 1-91 4-00 25-00 HOPHANDEL. De Hop wordt verhandeld tegen 27 en 29 fr. de 50 kilogr. POPERINGHE, 6 Aug. Hoppe 1884. Stad.. Fr. 26—00 00-00 Gemeenten 00—00 00—00 ANTWERPEN, 6 Aug. De kuipboter werd heden morgend ter merkt per kilogram verkocht, aan de prijzen van fr. 2,00 a fr. 2,30. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. t ,10 a 1,30 zwaar gewicht fr. 0,00 a 0,00 De aardappelen worden per zak. verkocht aan fr. 5,5Qtot 6.00; polderper 100 kilos fr. 8. Oö a 8 50 De eiers betaalde men per 25 stuks fr. 1,90 a 2,10 Ziehier de prijzen der granen op de merkt in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 18—ü0 a 19—00 Rogge, 14-75 15—50 Wintergeerst, 00—00 00—00 Zomergeerst, 16—00 16—50 Haver, 18—00 19 - 00 Boekweit, i'O— 00 00—00 Boonen, 220» 23—00 Bitterpeëii, 16—50 17—00 Komt te verschijnen ten Bureele van Den Denderbode, Lange Zoutstraat, N* 40, Aalst HET LEVEN VAN DEN Patroon tegen de besmettelijke ziekten. door W. VAN DE PUTTE, pastor te Dender- hautem. Tot hiertoe bestond er geen leven van den H. Rochus in onze moedertaal ondanks het sedert lang gevraagd en gewenscht werd. Die leemte komt nu aangevuld te worden. Dit werk 't welk een boekdeel vormt van 6 bladz. met sierlijk vergulder, omslag, bevat boven het leven des H. Pestpatroons de beschrijving van zijnen eeredienst in Europa en bezonderlijk in België. Verder haalt het historische bezonderheden aan over de Confreriën of Maatschappijen gesticht ter eere van St.-Rochus, te Aalst, te Dendermon- de, te Geerardsbergen, le Herzele, te Ooster- zele, te St-Gilles-Waas, te Sombeke, te Ant werpen, te Brugge, te Oostende, te Hasselt, enz., enz. Het bevat ook menigvuldige lita- niën, gebeden en lofzangen tot den H.Rochus. Dit boekwerk le zeer ge schikt voor Prijscleelingen. PRIJS Een frank. Merkelijke vermindering bij getallen genomen. bij H. MEGANCK-VANDER POORTEN, ondernemer en steenhouwer, le Aalst, Keizerlijke Plaats Eene groote hoeveelheid eiken balken, ribben, kepers, deuren, vensters en meer andere bouwma terialen te veel om tc melden, voortskomeude der afbraak van bet Hooghuis of aloude Refuge der Abtdy van Affligem. BRANDHOUT in alle soorten aan uiterst lagen prijs. trekker, te Aalst St-Jorisstraat, N® 10, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij zich van heden af ook gelasten zal met het ondernemen van banketten, diners cn soirees zoowel in de pro- Aineie als in de stad. Hij zal aich gelasten met hel maken van saussen en aspikken Men kan ook op kommande bij hem krijgen alls eoorten van fruiteD, wild, pluimgedierten, enz. alles wat den diner aangaat. Ta I-. ppT1 Een schoon en gerieflijk HUIS, ii ui cu. gelegen nabij den Dam, Zeer wel geschikt voor eenen bediende Zich te bevragen bij Mijnheer F. BURNY, brouwer op den Dam, te Aalst. Uilverkoop tegen den prijs der factuur, van alle de waren te verkrijgen in den winkel van Jufvr. Clemence Callebaut, Lange-Zoutstraat N 14, te Aalst. Ook over te nemen met gemak van betaling. Ta liiirpii 10 Roekhuis Albert-Liénart- ac uuicu straat, naast de Statie, laatst gebruikt geweest bij M. Crornbé, als restaurant, dienstig voor veelerlei bedrijven 2® Huis met koets poort, Zwartenhoek (Tragel) 3® 29 aren Grond, oud mestplein, dienstig voor verkoopplaats, depot van materialen, vetten, enz., in gebruik bij M. Callebaut, Zwartenhoek, aan de Vaart alhier. Zich te bevragen bij M. Fr. MOYERSOEN, te Aalst, Nieuwstraat. Een goed Braaimachien, hebbende 122 naalden. Zich te bevragen ten bureele van De Denderbode. De Weduwe AA'aterinckx-GrynioIe, Nieuvvslraal te Aalst, oud hotel des Pays Bas, heeft de eer het geacht publiek ter kennis le brengen dat zij den stiel van sloof, kachel-en slotmaker, en ook den han del in Ijzerwaren en Landbouwalem zal blijven voort- zett en met de medehulp van bekwame gasten. Men zegge het voorls. Te bekomen bij Petrus Schouppe, agent van 't alom bekend huis Ach. EEMAN en C'*, te Aalst, Zuiver allereerste klas van Zout (Nitrate de Soude) aan 26 franken de 400 kilos. Puik van Chemische Vetten mot de firma van 't bovengemeld huis op eiken zak. Zeer voordeelige prijzen, Hij beveelt zich aan ieders gunst. Tp hllPPil Een schoon RENTENIERSHUIS, iui CII. geiegen ;n hel begin der Sloof- straat, nu bewoond door Jufv. Elmire Delmotte. Zich le bevragen bij Mm® W® De Hert-Van de Putte, Brusselschestraat. M. VAN DER BORGHT, Directrice, h l'honneur d'informer le public que l'école est transférée de la rue St. Georges, h la rue Léopold. Le minerval est de fr. 2,00 par mois. L'étude du soir de 5 h 7 heures, fr. 1,50. Bij sterfgeval. aan den prijs van factuur en daaronder van vrouw en manskleederen bij de Weduwe Schelfhout-De Boom, achter de groote Kerk te Aalst. A. G. BRUXELLES. BELGISCHE MAATSCHAPPIJ van tegen de gevaren van brand, de losbarsting van den bliksem, van het verlichtings-gas en van de stoomtoestellen, GEVESTIGD TE BRUSSEL. Hoofd-Agenl te Aalst, M' Gnstnaf De Winter, Kandidaat-Notaris, aan de Botermarkt, N® 2. Werktuigkundige, Leopoldslraal, Aalst, heeft de eer het geacht publiek te laten weten dat hij aan zijn werkhuis komt bij te voegen het maken van een nieuw système van électrieke horlogiën van zijn eigen constructie, zoo als voor kerkhorlogiën, groote ateliers, fabrieken en publieke wegen. Hij gelast zich met het veranderen van oude kerk-en stadshorlogiën op éleclriek te brengen en gewaar borgd als goed. Zijne werkhuizen zijn ook voorzien van groote en kleine pils voor électriekebellen, téléphons, enz. Door het goede werk, verhoopt hij de gunst van eenieder te bekomen. van Doornijkschen Kalk, Pannen, Boomschen en anderen Steen, Houillekolen. CAMILLE VAcï GEEM EEKAN, Hovenierstraat, N° 4, te Aalst. Goede waren en geringe prijzen. Bij P. VAN DER HEYDEN-ROELANDT, Gentsche steenweg te Aalst, alle soorten van geplakte zakken, winkelpapier in riemen en rollen, alsook brouwers papier. Zijn magazijn is ookaltijd voorzien van wijn,likeur en champagne Qesschen, alle soorten van vensterglas glazen pannen enz. Hij verhoopt door de goede hoedanigheid en de geringheid zijner prijzen, de gunst van eenieder te bekomen. Het schoon Huis met Hof, te Aalst begin der Mo lenstraat, bewoond door Mijnheer Raihond van As- sche. Te bevragen daar ueven bij Mijnheer De Wolf. Studiën van de Notarissen VAN DER SMISSEN, te Moorsel en CANTONI, te Brussel. OPENBARE VERKOOPING van te Aalst. en EENEN MEERSCH, te HOFSTADE. De Notaris VAN DER SMISSEN, te Moorsel, zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot Meester CANTONI, Notaris te Brussel, met ge win van palmslag en gelagen openbaarlijk ver- koopen. Koop 4. Eenen grooten schoonen eigendom gestaan en gelegen te Aalst aan den Brusselschen steenweg, en de Zeebergscbe Brug, groot volgens meling 43 aren 39 centiaren, bekend bij kadaster sectie G, n- 2®, 1®, 2m, palende aan mijnheer Schallin, aan den Steenweg en aan de vaart, nabij de nieuwe ontworpene Koopwaren Statie. Verdeeld in 15 loten, bij plan op de plakbrieven aange wezen. Ingesteld fr. 27,400. Koop 2. Eenen Meerscli, gelegen te Hofslade, aan den Tragel, bekend bij kadaster sectie B, nummer 522, groot 55 aren 90 centiaren, palende oost deu Tragel, zuid Mijnheer Charles Liénart, west de hospiciën van Gent en andere en noord d'Erven Antoon Mattbys. Ingesteld fr, 3000. ZITDAGEN Instel Maandag 26 Juli .00„ Verblijf 9 Augusti1886' Telkens om 2 ure namiddag, ter Estaminet Het Beirshof bij Mijnheer Jean Kestens, te Aalst, groote Markt. Voor de goederen le zien en voor alle inlich tingen zich te begeven ter Studiën van voornoem de Notarissen, alwaar men afdruksels van het plan kan bekomen. OPENBARE VERKOOPING van goede gelegen le Meire, Otlergem en Bambrugge. De Notaris EEMAIfte Erpe, zal namens wien het behoort, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816 en met gewin van palmslag, openbaarlijk verkoop6n Eerste koop. Eene partij Meersch, gelegen te Meire, op den Grooten Kruiskauler, gekadastreerd wijk B, N® 287, groot 26 aren 40 centiaren, palende oost den Arme van Meire, zuid d'erven Vanden Steen, west Frans Seminck en noord de beek Gebruikt door den heer Karei Provoost, te Meire. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Otlergem, op d'Evendael, groot 15 aren 4 centiaren, palende oost Francisca Van Haudenhove, zuid den Arme van Meire, west Domien Baten en noord het Kautergat. Gebruikt door den heer Petrus Pauw, te Meire. Derde koop. Een perceel l and, gelegen Meire, op d'Evendael, bekend bij het kadaster wijk A, N' 9, groot 8 aren 20 centiaren, palende oost Domien Lievens, zuid de straat, west den volgenden koop en noord den Arme van Meire. Gebruikt door den heer Stephaen Van Impe, te Meire. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, op d'Evendael, groot 14 aren, bekend bij het kadaster wijk A, nummer 10, palende ten oost voor- gaanden koop drij, zuid de straat en noord den Arme van Meire en den heer Goedertier. Gebruikt door voornoemden heer Stephaan Van Impe. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, Bombeek doorsneden met den steenweg, groot 23 aren 99 centiaren, palende oost Amand Oltoy en ankeren, zuid den heer Gustaaf de Ryck, west Jan Sterk en noord den voetweg. Gebruikt door de heeren Domien Van Landuyt te Meire en voornoemden Stephaan Van Impe. Zesde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire op het Steepveld, groot 8 aren 40 centiaren, geka dastreerd wijk A, Nr 867, palende oost Auguste Bee- rens, zuid Frans Van Impe, west Pieter Roels en noord den Arme van Meire. Gebruikt door voor noemden heer Van Impe. Zevende koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire, in de Ressegemscheweide, groot 13 aren, gekadastreerd N' H 74 der wijk A, palende oost den heer Van Hecke, zuid Domien Lievens, west Stepha- nus Van Impe, en noord de straat. Gebruikt door genoemden heer Van Impe. Achtste koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire, in de Ressegemscheweide, gekadastreerd wijk A, N' 1102, groot 13 aren 30 centiaren, palende oost Karei De Sadeleer, zuid Judocus Lievens, west het losgat en noord de kinderen van Domien De Troyer. Gebruikt door zelfden heer Van Impe. Necende koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire, in de Ressegemscheweide, gekadastreerd wijk A, Nr 1176, groot 7 aren 10 aentiaren, palende oost Sicphanus Van Impe, zuid Auguste Beerens, west zelfden Beerens en noord de straat. Gebruikt door voornoemden van Impe. Tiende koop. Een perceel Land, gelegen te Bam brugge. op den Lindekauter, groot 31 aren, palende oost de straat, zuid Van Wayenbergh, west den heer Dooreman en noord jufvrouw Vanden Dorpe. Ge bruikt door zelfden heer Van Impe. Elfde en laatste koop. Een pereecl Land, gele gen te Meire, op den Bavokauter, groot 9 aren 22 centiaren, doorsneden mei den ijzerenweg, palende oost Auguste Beerens en anderen, zuid de kinderen De Punt. Gebruikt door den heer Seraphien De Pauw, te Meire. ZITDAGEN INSTEL ZATERDAG 14 AUGUSTI IOO- VERBLIJF ID. 28 ID. 1886 Telkens om 4 ure nanoen ter Zittingzaal van het Vredegerecht le Aalst, Groote Merkt. OPENBARE VERKOOPING van te Aalst, in de Pontstraat. De Notaris EEIIAK te Erpe, zal namens wien hot behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in bet openbaar verkoopen Eenige koop Een HUIS met Grond, gestaan en gelegen te Aalst, in de Pontstraat, gekadastreerd wijk A, N® 1408 en 14ü9, met eene grootte van 3 aren 60 centiaren, houdende van de eene zijde aan bet buis van den heer H. Vermoesen, van de andere zijde uitmakende den hoek van een straatje leidende naar den Dender en van achter aan den eigendom van den heer Leirens Eliaert. Bewoond en gebruikt door de eigenaarster jufvr. Coleta Van Mieghem. In gebruiktreding met 1 December 1886. ZITDAGEN Instel Maandag 16 Augusti ieQ(t Verblijf id. 30 id. 1886 Telkens om 5 ure namiddag, ter estaminet, ge naamd In het Gravenhofgehouden door den heer Alexander De Vos, te Aalst, in de Pontstraat. Bij uitscheiding van bedrijf. van Veldvruchten, Meubels, Landbouwersalem, Paarden, Koeibeesten, Varkens, het materieel van eene Olieslagerij en Bouwmaterialen. Te Wieze, Molenstraat. De Notaris VANDE VELDE, te Lebbeke, zal ter tusschenkomst van zijnen ambtgenoot den Notaris BRECKPOT, te Aalst, openbaarlijk ver koopen Op Vrijdag 43 Augusti 1886, om 8 ure 's mor gens circa 5 hectaren 46 aren vruchten te velde, staande binnen de gemeenten Wieze,Sint- Gillis en Denderbelle, te beginnen aan d'bofsle- de van d'heer Evariste Heirbaut, te Wieze, Mo lenstraat. 2. Op Donderdag 49 Augusti 4886, om 8 ure voormiddag alle de meubels, meubelaire voor werpen, landbouwersalem, 2 goede merriepaar- den, koeibeesten, varkens, trekhond en kiekens, zich bevindende ter hofstede van genoemden Evarist Heirbaut. 3. En op Donderdag 26 Augusti 4886, om 8 ure voormiddag al het, materieel en toebehoor- ten van de Olieslagerij van d'heer Heirbaut le Wieze, Molenstraat, eu het gebouw van zelfde Olieslagerij om afgebroken te worden. Alles breeder bij plakbrieven aangeduid. De verkooping geschiedt op comptante beta ling, boven de gewoonlijke onkosten. OPENBARE VERKOOPING van goede gelegen te S'-Gilles, Wieze en Denderbelle. De Notaris BRECKTPOT te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen openbaarlijk verkoopen Eerste koop 39 aren 62 centiaren Land, te St-Giiles, in d'Exlers, sectie B, N° 347a bis. Tweede koop 29 aren 20 centiaren Land, te St-Gilles sectie C N° 597. Derde koop 5 aren 10 centiaren beplanten uitweg, te St-Gilles, sectie B, N® 224b Vierde koop 65 aren 80 centiaren Land, te St-Gilles, sectie B, N°' 391 en 392. Verdeeld in 2 deelen, Oost- en Westhelft. Vijfde koop 32 aren 91 centiaren Land, te Wieze, op het Baasveld. Zesde koop 24 aren 10 centiaren Land, te Wieze, in het Molenbroek sectie B, N® 92b. Zevende koop 24 aren 10 centiaren Land, te Wieze, in het Molenbroek sectie B, N° 92a. Achtste koop 41 aren 86 centiaren Land, te Wieze, op den Meerbosch, genaamd het lang Kruisveld. Verdeeld in 2 deelen. Negenste en laatste koop En 16 aren 40 centiaren Land, te Denderbelle op het Eikjes- veld. Alles breeder beschreven bij plakbrieven. ZITDAGEN Instel Vrijdag 20 Verblijf Vrijdag 27 Au8ustl 1886- Telkens om 3 ure namiddag, ter herberg Den Belg, d te Herdersem, aan deu windmo len, bewoond bij den beer Benjamin Hams. Bij licitatie. OPENBARE VERKOOPING van De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal mei gewin van palmslag, openbaarlijk verkoopen 1° Een Huis met Erve, te Aalst, in de Molen straat, sectie A, N® 820. Bewoond bij deu medeverkooper den heer Casimir De Gelder. 2® En een Huis met Erve, te Aalst, id de Peperstraat, nevenst het Uilenpoortje, sectie A. N° 346. Instel 1; Verblijf 21 Augusti 1886. Telkens om 3 ure namiddag, ter Zittingszaal van den heer Vrederechter, te Aalst, Groote Markt' OPENBARE VERKOOPING van eene te Moorsel. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, aal mat gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eene partij Land. le Moorsel, op het Velde ken, sectie B, N® 374 en 375, groot bij meting 32 aren 54 centiaren. In gebruik bij sieur Desiré Van Gysegbem. Ingesteld fr. 1320.00. Instel, Donderdag 5 JQQ. Verblijf, Donderdag 19 Au«us" 188®" Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg Het Comherciehuis, bewoond bij den heer Joseph Van de Meerssohe, te Moorsel. vau defwelbeklanle estaminet Thierry Mae- tf.ns, 8 te Aalst, Esplanadeplaats, eeclie N° 307d. En van een behuisd Hofsleedtje te Nieuwer- kerken Py pen beek sectie B N°3o9a groot 5 area 50 centiaren. Boom en haagprijs 150 fr. Door het ambt van de Notarissen DE WINDT en BRECKPOT te Aalst. EINDELIJKE TOEWIJZING: Dijnsdag 10 Augusti 1886, Telkens eenen Dijnsdag om 4 ure namiddag, ter te verkoopen Estaminet Thierrij Martins bij Juffrouw Weduwe Theodore Van der Smissea. De Notaris DE WINDT, te AalstTTal ZatuT- dag 21 Augusti 4886, om 2 ure fix nanoen, ter estaminet De vier winden, 8 te Aalst, open baarlijk verkoopen, de volgende goederen, allen te Denderhautem, gebruikt bij de wed® en kin deren Petrus De Prez 4° Eene behuisde Hofstede met al de gebou wen die er van afhangen, als woonhuis,remisiën, stallingen, fabriek en andere gebouwen, drooge en groene cathijlen, gestaan en gelegen in de Vondelen, groot 30 aren. 2° Een perceel Land, op het Kerseveld. groot 17 aren. 3® Een perceel Land, op het Vondel of Pin- nensveld, groot 5 aren 58 centiaren. 4° Een perceel Meersch, ten Vondelen, sectie A, N°' 567 en 568, groot 14 aren 60 centiaren. OPENBARE VERKOOPING van De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal ter tusschenkomst van meester Victor VAN IMPE, Notaris te Ninove, met winst van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen I 8 aren 60 centiaren Land, le Meire, op den IJzerenbaart, pachter Ed. Bevernagie. II 14 aren Land te Erembodegem, ter Joden, op den kleinen dries, pachter Const. Dherde. III 16 aren 50 centiaren Meersch, te Welle, in de Wellemeersschen, pachter H. Sonck. IV 10 aren 10 centiaren Hoplocbting te Lie- dekerke op Rijnegein, pachter Ad. Van Droo- genbroek. V 13 aren 70 centiaren HoplocbtiDg te Te- ralpbene, op den Rooman, pachters L. en J. Schoon. VI 81 aren 20 centiaren Land, te Borghe- Lombeek, op het Scboofveld, pachter G. Eylen- bosch. Instel Donderdag 12 looc Verblijf 26 Au«us" 1886" Ten 3 ure namiddag in het Brussels-Hof, bij den heer De Winter, te Aalst, Botermarkt. OPENBARE VERKOOPING van een en van De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met winst van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Aalst. Schoon Huis, in de Statiestraat, be woond geweest door M. Jean Beeckman. Nieuwer kerken. 17 aren 60 centiaren Land, in den Reslert, pachter Domien Van Huynegem. Meire. 21 aren 53 centiaren Land, op het Saeijersveld; 32 aren 40 centiaren Meersch, aan de Magerstraat15 aren 80 centiaren Land, op d'Hoeve26 aren 10 centiaren Land, op het Broekveld en 17 aren Land, op den Bavokauter. Pachters Albion Slagmulder, Eduard Beverna tie, Donat De Vos, Charles en Joseph De Vos, Gratis De Schamp, Otlergem. 20 aren 70 centiaren Land en Meersch, op Evendael, pachters Charles en Joseph De Vos. Wichelen. 15 aren 60 centiaren Meersch, in de Herrewegemeerschen, pachter Frans De Bruyker. Erembodegsm. 14 aren 50 centiaren Land en Meersch, in de Venne, pachter Charles-Louie Jrnssens. Welle. 7 aren 70 centiaren Meersch, in de Wellemeerschen, pachter Henri Sonck. Denderleeuw. 16 aren Land, op den Aalzak, pachter Van Reyman. Instel, Dijnsdag 10 .Ooa Verblijf, Dijusdüg 24 Au6us" 1886- Ten 2 ure namiddag, iu het Brussels Hor, te Aalst, aan de Botermarkt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3