TE KOOP RINGSTEKING 150 Fr. PRIJZEN 150 Fr. VENDITIE ZAAILANDEN VENDITIE PARTIJ ZAAILAND, Hofstede. Zaailanden en Meersch, 2 HUIZEN, FABRIEKEN PARTIJ LAND BEHUISDE HOFSTEDE EEN HUIS BOUWGROND, REHUISDE HOFSTEDE, sas y j®*-®- Zaailanden, llnplaml cn Meersch. SCHOON HUIS Landen en Mecrsclieu. De geuzen bladen vertellen een historie ken van eenen pater die 10 duizend (rank in geld en 50 duizend frank in papier zou gestolen hebben. Natuurlijkde zaak is ver van hier gebeurd. Die pater zou voor de Rechtbank gekomen zijn en de overste van dien pater zou daar ver klaard hebben dat volgens de gebruiken van de kloosters 40 duizend frank stelen geen kwaad is. De voorzitter zou schrikkelijk daar tegen ge protesteerd hebben en eindelijk is de pater vrijgesproken. a Ziedaar de zedelijke begrippen van de lang- rokken schreeuwen de geuzen Welke verstandige mensch zal zulke histories kunnen aaneenknoopen Als ge liegt, mannen, moest ge 't toch doen met verstand Wij lezen in een hollandsch blad a Als bewijs van den grooten achteruitgang der weerde van den grond, zelfs in de omge ving van Arnhem, kan dienen dat het prachtig buitengoed Leeuwcnstein,aan den Velperweg aldaar en toebehoorende aan den heer Lens, werd ingezet voor slechts 42,000 gulden, ter wijl de verkoopsweerde over eenigejaren voor zeker ruim 120,000 gulden zou bedregen heb ben Een nieuwe aardappel. In Bolivia of Hoog- Peru, republiek van Zuid-Amerika, heeft M, Sace eenen nieuwen aardappel gevonden, die vier oogsten geeft op een jaar. De inwoners der streek heeten hem papa- purcka en houden hem als zijnde de bloemach- tigsle onder alle soorten.Hij geeft van 10 tot 15 scheuten per struik, de aardappels wegen van 100 tot 250 grammen en bevatten 20 0/0 bloem en 70 0/0 water, Het parket van Doornik ziet nog niet af van zijne opzoekingen in de zaak-van den moord op M Wacrenier. Het schijnt dateene boerin belangrijke veropenbaringen aan het gerecht heeft gedaan. Hare kinderen die name lijk bij M. Wacrenier waren binnengedrongen om duiven te stelen, zouden een man herkend hebben, die een geweerschot op hem loste en zich haastig verwijderde. Daar zij hem in het eerst voor eenen boschwachter aanzagen, hielden zij zich stil zonder door den moorde naar bemerkt te worden. Zij hebben de zaak zoo lang verborgen gehouden, om voor hunnen duivendiefstal niet gestraft te worden. De portier van het Juste-Lipsius-kollegie te Leuven, heeft met de grootste onderschei ding zijn exaam afgelegd als kandidaat notaris. Dat is de moeite weerd. De drie kinderen, die beweeren den moordenaar van M. Wacrenier te Doornik, ge zien en herkend te hebben, zijn met dezen per soon gekonfronteerd. Het is een nauwe bloed verwant van het slachtoffer. Hij loochent al wal de kinderen hem ten laste leggen, en heeft zelfs een gegror.den alibi kunnen daar- stellen. Bekentenissen. Sedert eenige dagen meldden sommige dagbladen dat een der ver oordeelden, in de zaak van Baudoux, na zijne veroordeeling tot 15 jaar dwangarbeid, volle dige bekentenissen zou hebben gedaan en al de schuld van de aanleiding der bende op zich zou geladen hebben. Hij zou de brandstichters van het eene ge sticht naar het andere gevoerd en bij Baudoux zelf op verschillende plaatsen brand hebben gesticht. Zonderling dat geen enkele getuigenis met die onverwachte bekentenis overeenkomt. De Avenir Beige verzekert, dat eene belang rijke aanhouding werd gedaan, die betrek heeft op de zaak Baudoux. Deze aanhouding zou gedaan zijn, ten ge volge van verklaringen, door eenen der ver oordeelden van Soleilmont afgelegd. Volgens berichten uit Congo zouden afri- kaansche volksstammen de statie van Bangala hebben aangevallen. De strijd heeft zeventien dagen lang geduurd. De statie werd verdedigd door luitenant Baert van Brussel. Deze heeft de inlanders gevoelige verliezen doen onder gaan. ITALIË. Een nieuwe Tanner. Succi, de navolger van Dr Tanner, is thans te Milaan, om 50 dagen te vasten. Eene kommissie zal hem onder toezicht houden. Na een glas van zijn drank gebruikt te hebben zal hij te bed gaan, want in de eerste zes dagen,zegt hij,is hij ziek,Dan staat hij op en doel zijne gewone bezigheden. Op den zesden dag is hij 9 kilo lichter geworden. De volgende dagen wordt hij sterker hij kan lange wandelingen doen en zelfs vechten. Gedu rende den vastentijd neemt hij nu en dan een purgeerend water, om de maag te zuiveren van stof, en als h:j veel gesprokeu heeft, ueemt hij wat koud water. Na de 50 dagen is hij zoo mager dat de huid van zijn gelaat op perkament gelijkt en hij moet dan zeer voorzichten zijn in het ge bruik van voedsel eerst wat verdunde melk, dan melk, boter en ten slotte vleesch. Burgerlijke Stand der Stad Aelst. GEBOORTEN. Mannelijk 8 VnouwEL. 9 HUWELIJKEN. P. Boone, horlogiemaker, met M. Lobert, dienstm. H. Ringoir, wever, met J. Lefevre, breister. B. Wauters, twijnder, met A. Capiau, naaister. C Corielis, olieslagersg. met A. Vinck, twijnder. OVERLIJDENS. A. De Smedt, beggijn, 89 j., Beggijnhof. V. Van der Speelen, wed® Teurlings, z. b. 61 j., overt, te Gent, wonende to Aalst. A. Hoffman, wildvcrkoo- per, 22 j., Schaarb. 9 kindoren onder de 7 jaren. Burgerlijke Stand der stadNinove. Aangiften vau den 13 lol den 20 Augusti 1886. GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 2 Vrouwelijk 2 HUWELIJKEN. K. L. De Vos. 25 j. metserdiender met M. Leruth, 19 j. handschoenm. OVERLIJDENS. 1 kind onder de 7 jaren. Aelst, 21 Aug. Per 1 heet. 32 Ut. 50 cent. Tarwefr. 20—00 a 21—00 Mastelnin 16—00 18-00 Rogge 14—00 15 00 Geersi12-50 13-50 Haver. per 100 kil. 15—00 17—00 Spelt00-00 00-00 Koolzaad per 100 kil. 00—00 00—00 Lynzaad 0000 00—00 Koolzaadolie 0000 00-00 Lijnzaadolie, 00—00 00—00 Koolzaadkoeken. id. 00—00 00- 00 Lijnkoeken, »'0—00 00 - 00 4ardap. (roode de 100 kil. 5—00 6 Of Aanlap, (geele) Nieuwe 000 0- 00 Boter, de 3 kilogram 6—00 6 54 Eijers.de 25. 1-72 2-uO Vlas per 3 kilos. 0—(.0 0—00 Viggenen, per stuk, t« soert 3d 00 2e22-75 HOPHANDEL. Heden ter marktwaren tien balen hop gewas 1886. 2 balen geplukt volgens bijgevoegd certificaat zijn verkocht aan 83 en 85 franks. Degene van gewone pluk was ten 11 uren nog onverkocht. POPERINGHE, 20 Aug. Hoppe 1884. Stad.. Fr. 20—00 00-00 Gemeenten 00—00 0000 ANTWERPEN, 20 Aug. De kuipboter werd heden morgend ter merkt per kilogram verkocht, aan de prijzen van fr. 2,00 a fr. 2.20. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. t.OO a 1,30 zwaar gewicht fr. 0,00 a 0,00 De aardappelen worden per zak. verkocht aan fr. 5,50 tot 7.50; polderper 100 kilos fr. 0.00 a 0.00 De eiers betaalde men per 25 sluks fr. 2,00 a 2,30 Ziehier de prijzen der granen op de merkt in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 1800 a 19—00 Wintergeerst, Zomergeorst, Haver, Boekweit, Boonen, Bitterpeën, -00 16-00 13-00 18-50 i'O—00 23-00 17-00 15—75 16—50 14-00 19 - 50 00-00 24-00 17—50 Op de veemarkt, welke donderdag te Brussel gehouden werd, waren 1215 stuks vee te koop gesteld. De besteedde prijzen per kilogram op voet zijn: ossen, fr. 0.65 tot 0.98; stieren 0,55 tot 0.80; koeien en veerzen, fr. 0.55 a 0,80 Ziehier de prijzen van het vee, op de markt woensdag te Antwerpen gehouden Beesten verkocht. Besteedde prijzen op voet 90 Ossen, 0 68 tot 0 82 68 Koeien, 0 50 0 75 50 Veerzen, 0 60 0 78 28 Stieren, 0 52 0 00 246 Kalveren, 0 75 0 95 Gemeente Bestuur van Aalst. Bericht. Hel College van Burgemeesteren Schepenen brengt ter kennis van hel publiek, dal er eene derde plaats van hoppekeurder ter stadswaag open is. De jaarwed de beloopl tol 1100 franks. De postulanten zullen op voorhand bewijzen van bekwaamheid moeten geven. De aanvragen zullen voor 28 Augusti aanstaande aan het Gemeentebestuur moeten toegezonden worden. Aalst den 21 Augusti 1886. De Burgemeerster en Schepenen. De Secretaris ad int. V. VAN WAMBEEE. Edm. Scheerlinck. Gesticht van den H. Afoïsius van Gonzaga, te Gijseghem, bij Aalst. BIJVOEGSEL AAN HET PROSPECTUS. Bij de thans beslaande professioneele leergangen voegen wij C6ne voorbereidende klasse samenge steld uit jonge leerlingen welke hunne eerste com munie nog niet gedaan hebben. Zusters aan het Geslicht gehecht, zijn gelast aan de jonge leerlingen de noodige zorgen te geven welke hun ouderdom vereischt. SCHOOLGELD. Voor de jonge leerlingen onder de eerste com munie 300 franken. Voor de leerlingen der boogere leergangen en der latljnscho klassen 350 franken. Wie het Prospectus der hoogere leergangen be geert. gelieve zich te wenden tol den heer Bestuur der van het gesticht P. VAN 1MPE, Bestuurder. Onmiddelijk te huren. Schoon gelegen en gerieflijk Huis, hebbende menigvuldige beneden-en bovenplaatsen, drooge ruime kelders, pomp-en regenwater, voorheen ge weest een der best geklaudeerde kruidenierswin kels der stad Aalst, gestaan in de Molenstraat, 36. Zich te bevragen bij den eigenaar E. RUMBAUT- MERTENS, handelaar aan de Vaart alhier. Te huren terstond. Een schoon en groot Huis in een der bezondersle wijken der stad Aalst, Kerkstraat, dienstig voor alle bedrijven Zich te bevragen bij Au«uste DE WINTER, Rosmarijnstraat, 4, Aalst. IV pn., 1° Hoekhuis Albert-Liénart- C HUlcll straat, naast de Statie, laatst gebruikt geweest bij M. Crombé, als restaurant, dienstig voor veelerlei bedrijven 2° Huis met koets poort, Zwartenhook (Tragel) 5® 29 aren Grond, oud mestplcin, dienstig voor verkoopplaats, depot van materialen, vetten, enz., in gebruik bij M. Callebaut, Zwartenhoek, aan de Vaart alhier. Zich te bevragen bij M. Fr MOYERSOEN, te Aalst, Nieuwstraat. Een goed Braaimacbien, hebbende 122 naalden. Zich le bevragen ten bureele van De Denderbode STAD AALST. St-Jobstraat. Zoutstraatpoort. in rijtuigen op Zondag 22 Augusti 1886. VOORWAARDEN VERDEELD ALS VOLGT 1® prijs 30 fr. 2» 25 fr.; 3" 20 fr. 4® 18 fr. 5® 15 fr. 6® 12 fr. 7® 10 fr. 8® 8 fr. 9® 7 Ir. 10® 5 fr. Art. 1. De inleg is bepaald op één frank per inschrijver. Art 2. Iedere mededinger ihag slechts twee inschrijvingen nemen. Art. 3. Elke liefhebber is vrij zijn rijtuig te be stieren of te laten bestieren. Art. 4. De rijtuigen mogen slechts door 2 man nen beladen zijn. Art. 5. Rijtuigen op 2 wielen zijn alleenlijk tot den prijskamp toegelaten. Art. 6. De inscbrijvingskaarten zijn te verkrij gen in de EslaminetHet Beiers-Hof, bij den heer Jan VerhulstHet Gouden Hand, bij den heer Edm. Van der EistAu Faubourg St-Job, bij den heer Michel Verhulst, te beginnen van den 18 tot den 22 Augusti medübegrepen. Art. 7. De kampstrijd zal aanvang nemen om 12 ure 's middags, ten einde den Prijskamp dezelfden dag te kunnen gesloten worden. Art. 8. Te huren rijtuigen zullen zich ter schikking van de liefhebbers ter plaats bevinden aan den prijs van 50 centiemen per koers. Alle geschillen die er zouden kunnen ontstaan, zullen door de Commissie oowederroepelijk beslist worden. De OndervoorzitterDe Voorzitter, E. STELEMAN. R. DE GHEEST. De Sekrelaris. TH. VAN VAERENBERGH. Bij uitscheiding van bedrijf. van Veldvruchten, Meubels, Landbouwersalem, 2 Paarden, Koeibeesten, Varkens, hel materieel van eene Olieslagerij en Bouwmaterialen. Te Wieze, Molenstraat. De Notaris VAN DE VELDE, leLebbeke, za ter lusschenkomst van zijnen ambtgenoot den Notaris BRECKPOT, le Aalst, openb iarlijk ver- koopen Op Donderdag 26 Augusli 1886, om 8 ure voormiddag al het. materieel en toebehoor ten van de Olieslagerij van d'heer Heirbaut te Wieze, Molenstraat, en het gebouw van zelfde Olieslagerij om afgebroken te worden. Alles breeder bij plakbrieven aangeduid. De verkooping geschiedt op comptanle beta ling, boven de gewoonlijke onkosten. OPENBARE VERKOOPING van goede gelegen te Sl-Gilles, Wieze en Denderbelle. De Notaris BRECKTPOT te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen openbaarlijk verkoopen Eersle koop 59 aren 62 centiaren Land, le Sl-Gilles, in d'Exlers, sectie B, N° 547a bis. Tweede koop 29 aren 20 centiaren Land, te Sl-Gilles sectie C N° 597. Derde koop 5 aren 10 centiaren beplanten uitweg, te Sl-Gilles, sectie B, N° 224b Vierde koop 65 aren 80 centiaren Laad, te St-Gilles, sectie B, N°* 591 en 592. Verdeeld in 2 deelen, Oost- en Westhelft. Vijfde koop 52 aren 91 centiaren Land, te Wieze, op het Baasveld. Zesde koop 24 aren 10 centiaren Land, te Wieze, in het Molenbroek sectie B, N° 92b. Zevende koop 24 aren 10 centiaren Land, te Wieze, in het Molenbroek sectie B, N° 92a. Achtste koop 41 aren 86 centiaren Land, te Wieze, op den Meerbosch, genaamd het lang Kruisveld. Verdeeld in 2 deelen. Negenste en laatste koop En 16 aren 40 centiaren Land, le Denderbelle op het Eikjes- veld. Alles breeder beschreven bij plakbrieven. ZITDAGEN Instel Vrijdag 20 Verblijf Vrijdag 27 A»BUSU 188b. Telkens om 5 ure namiddag, ter herberg Den Belg, te Herdersem, aan deu windmo len, bewoond bij den heer Benjamin Hams. Bij uilscheiding van bedrijf. van Meubels, Herberggerlef, en Land- bouwalm, te Aalst Gentschepoort, op Maandag 6 Septem ber 1886, om een uur namiddag, ten huize en aanzoeke van den heer Pieter Frans Vander Biest, wezende de Estaminet Den Niewen Schaapstal, onder de direktie van LOUIS BUEKENS, Zaakwaarnemer te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van eene te Moorsel. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eene partij Land, le Moorsel, op hel Velde ken, sectie B, N° 574 en 575, groot bij meting 52 aren 54 centiaren.Io gebruik bij sieur Desiré Van Gyseghem. Verhoogd op fr. 1400.00. DERDEN EN LAATSTEN ZITDAG. Donderdag 26 Augusli 1880. Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg Het Commerciehuis, bewoond bij den heer Joseph Van de Meerssche, le Moorsel. VERKOOPING BIJ LICITATIE van behuisde te Lede. De Notaris DE WINDT te Aalst zal met gewin van palmslag, openbaarlijk verkoopen 1® Eene behuisde Hofstede te Lede aan de Bosch straat, gekend bij cadaster sectie P. nummers 232c, 233e, 233d, 233e, groot 48 aren 9'» cent. Boomprijs 250 fr. 2® Een perceel Land te Lede omtrent de Meerlaan, s. c. N*442, groot volgens titel 33 aren. 3' Een perceel Land te Lede Bloemstraat sectie C. nummer 467k, groot 23 aren 80 cent. Boomprijs 45 fr. 4° Eenen meersch, le Lede Reebroek sectie c. N°860bis groot volgens titel 20 aren. Boomprijs 100 fr. Alle de goederen in gebruik tol 24 December naast bij Juffrouw Weduwe en kinderen Saey De Smet. ZITDAGEN Instel 27 Augusti Verblijf 3 September 1886. Telkens om 3 ure nanoen ter Zittingzaal van het Vredegerecht te Aalst. Studiën van de Notarissen VAN DER SMISSEN, le Moorsel en CANTON!, te Brussel. OPENBARE VERKOOPING van Bouwgronden en Stoommachien. te Aalst. en EENEN MEERSCH, te HOFSTADE. De Notaris VAN DER SMISSEN, te Moorsel, zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot Meester CANTONI, Notaris te Brussel, met ge win van palmslag en gelagen openbaarlijk ver koopen. Koop 1. Eenen grooten schoonen eigendom gestaan en gelegen te Aalst aan den Brusselschen steenweg, en de Zeebergsche Brug, groot volgens meting 43 aren 59 centiaren, bekend bij kadaster sectie G, n- 2°, 1", 2m, palende aan mijnheer Schallin, aan den Steenweg en aan de vaart, nabij de nieuwe ontworpene Koopwaren Statie. Verdeeld in 15 loten, bij plan op de plakbrieven aange wezen. Gebracht op fr. 52,200. Koop 2. Eenen Meersch, gelegen te Hofslade, aan den Tragel, bekend bij kadaster sectie B, nummer 522, groot 55 aren 90 centiaren, palende oost den Tragel, zuid Mijnheer Charles Liénart, west de hospiciën van Gent en andere en noord d'Erven Anloon Matthys. Gebracht op fr, 4000. DERDE EN LAATSTE ZITDAG Maandag 25 Augusti 1886, Telkens om 2 ure namiddag, ter Estaminet Het Beirskof bij Mijnheer Jean Kestens, te I Aalst, groote Markt. Voor de goederen te zien en voor alle inlich tingen zich le begeven ter Studiën van voornoem de Notarissen, alwaar men afdruksels van het plan kan bekomen. OPENBARE VERKOOPING van een goede gelegen te Erpe. Kotlemkauter en Audenaardschekassei. De Notaris EEMAN le Erpe, zal namens wi6n hel behoort met gewin van palmslag en gelagen, open- baarlijk verkoopen Eenige koop Eene goede partij Land, gelegen te Erpe op den Kotlemkauter, aan de Audenaardschebaan, groot 35 aren 80 centiaren, bekend bij bel kadaster wijk C, nummer 228b, palende ten oosle den heer Marlinus Meuleman, ten zuide de Audenaarscbekassei, ten weste den heer Joseph Meulemau, en ten noorde den Kottemweg. Gebruikt door den heer M. Meuleman, te Erpe. ZITDAGEN INSTEL, DIJNSDAG 31 OOGST VERBLIJF, ID. 7 SEPTEMBER ,ÖÖD' Telkens om 4 ure van den avond, ter herberg Het Keizershofbij den heer L Temmerman, te Erpe, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van eene te Meire. De Notaris Ecmnn te Erpe, zal namens wien hel behoort, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816 en met gewin van palmslag, openbaarlijk ver koopen Eenige koop - Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Meire, gehuchte Beek, groot volgens titel 9 aren 54 centiaren, bekend bij kadaster sectio C N. 345, 346, 347, 348 en 352, groot aldaar li aren 30 centiaren, palende oost en west de straat, ten zuide verscheidene en ten noorde Joseph Raes. Boomprijs 30 franken. Bewoond on gebruikt door den heer Petrus Van der Veken. ZITDAGEN Insiel Zaterdag 28 Augusti ,a8(. Verblijf id. 4 September Telkens om 4 nonoen, ter Zittigzaal van het Vrede gerecht, le Aalst, Groote Merkt. OPENBARE VERKOOPING van te Aalst, in de Pontstraat. De Notaris EEHAN le Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in bet openbaar verkoopen Eenige koop Een HUIS met Grond, geslaan en gelegen le Aalst, in de Pontstraat, gekadastreerd wijk A, N® 1408 en 1409, met eene grootte van 3 aron 60 centiaren, houdende van de eene zijde aan het huis van den heer H. Vermoesen, van de andere zijde uitmakende deu hoek van een straatje leidende naar den Dender en van achter aan den eigendom van den heer Leirens Eliaert. Bewoond en gebruikt door de eigenaarster jufvr. Coleta Van Mieghem. In gebruiktreding met 1 December 1886. ZITDAGEN Instel Maandag 16 Augusli Verblijf id. 30 id. ,ÖÖD' Telkens om 5 ure namiddag, ter estaminet, 'ge naamd In het Gravenhofgehouden door den beer Alexander De Vos, te Aalst, in de Pontstraat. OPENBARE VERKOOPING van goede Zaailandeu en Meerschen, gelegen te Meire, Ottergein en Bnmbrugge. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal namens wien het behoort, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816 en met gewin van palmslag, openbaarlijk verkoopen Eerste koop. Eene partij Meersch, gelegen te Meire, op den Grooten Kruiskauler, gekadastreerd wijk B, N® 287, groot 26 aren 40 centiaren, palende oost den Arme van Meire, zuid d'erven Vanden Steen, west Frans Seminck en noord de beek Gebruikt door den heer Karei Provoost, te Meire. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Ollergem, op d'Evendael. groot 15 aren 4 centiaren, palende oost Francisca Van Haudenbove, zuid den Arme van Meire, west Domien Balen en noord het Kautergat. Gebruikt door den heer Petrus De Pauw, te Meire. Derde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, op d'Evendael, bekend bij het kadaster wijk A, N' 9, groot 8 aren 20 centiaren, palende oost Domien Lievens, zuid de straa\, wesi den volgenden koop en noord den Arme van Meire. Gebruikt door den beer Stephaen Van Impe, te Meire. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, op d'Evendael, groot 14 aren, bekend bij het kadaster wijk A, nummer 10, palende ten oost voor- gaanden koop drij, zuid de straat en noord den Arme van Meire en den beer Goederlier. Gebruikt door voornoemden heer Stephaan Van Impe. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, Bombeek doorsneden met den steenweg, groot 23 aren 99 ceDliaren, palende oost Amand Ottoy eu anderen, zuid den lieer Guslaaf de Ryck, west Jan Sterk en noord den voetweg. Gebruikt door de heeren Domien Van Landuyt te Meire cn voornoemden Stephaan Van Impe. Zesde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire op het Steenveld, groot 8 aren 40 centiaren, geka dastreerd wijk A, Nr 867, palende oost Augusle Bee- rens, zuid Frans Van Impe, west Pieter Roels eu noord den Arme van Meire. Gebruikt door voor noemden heer Van Impe. Zevende koop. Een perceel Meersch, gelegen le Meire, in de Ressegemscbeweide, groot 13 aren, gekadastreerd N' 1174 der wijk A, palende oost den heer Van Hecke, zuid Domien Lievens, west Slepha- nus Van Impe, en noord de straat. Gebruikt door genoemden heer Van Impe. Achtstb koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire, in de Ressegemscheweide, gekadastreerd wijk A, N' 1102, groot 13 aren 30 centiaren, palende oost Karei De Sadeleer, zuid Judocus Lievens, west het losgat en noord de kinderen van Domien De Troyer. Gebruikt door zelfden heer Van Impe. Necende koop. Een perceel Meersch, gelegen le Meire, in de Ressegomscheweide, gekadastreerd wijk A, Nr 1176, groot 7 aren 10 aentiaren, palende oost Stephanus Van Impe, zuid Augusle Beerens, west zelfden Beerens en noord de straat. Gebruikt door voornoemden van Impe. Tiende koop. Een perceel Land, gelegen te Bam- brugge, op den Lindekauter, groot 31 aron, palende oost de straat, zuid Van Wayenbergh, west den heer Dooreman en noord jufvrouw Vanden Dorpe. Ge bruikt door zelfden heer Van Impe. Elfde en laatste koop. Een pereeel Land, gele gen te Meire, op den Bavokauter, groot 9 aren 22 centiaren, doorsneden met den ijzerenweg, palende oost Augusle Beerens en anderen, zuid de kinderen Do Punt. Gebruikt door den heer Seraphien De Pauw, te Meire. ZITDAGEN INSTEL ZATERDAG 14 AUGUSTI VERBLIJF ID. 28 ID. Telkens om 4 ure nanoen ter Zittingzaal van bet Vredegerecht te Aalst, Groote Merkt. OPENBARE VERKOOPING VAN te Aalst, aan de Werf. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal namens het Besluur dier Stad, ter Zittingzaal van den Gemeente raad, in hel Stadhuis, op Vrijdag 10 September 1886, ten 10 ure slipt voormiddag, overgaan tol de open bare verkooping van een perceel ^Bouwgrond, groot 56 centiaren, allerbest gelegen te Aalst, aan de Werf, uitmakende den hoek van de Bierstraat en der Bisschopstraat, en voorlskomende van den grond van het afgebroken huis genaamd geweest De Tulp. Voorschreven grond wordt verkocht op last bij den kooper van er een huis op le bouwen in den zin van het model berustende teu bureele van M. Goet- hals, Stadsbouwmeester. Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen ter Sekre'arij van het Stedelijk Bestuur en teo kantoore vau bovengenoemden Notaris DE GHEEST, ter Keizerlijkeplaats. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING van eene en van Land en Meersch, te Erembodegem, De Notaris DE GHEEST le Aalst, zal, op den voet van artikel 90 en volgende der wet van den 15 Au gusli 1854 en uit kracht van het bevel verleend door den heer Voorzitter der Rechtbank Yan eersten aan leg, zetelende te Audenaerde, den 7 Augusti 1886, in het openbaar verkoopen, de naschrevene goederen, gebruikt door Emmanuel De Wacl, te weten Gemeente Erembodegem. Eerste koop Eene behuisde Hofstede, op het Hageveld nabij den Brusselschensteenweg, groot in gronde 10 aron 18 centiaren, gekadastreerd wijk A, deel van N"581, 582, 583, palende ten ooste aan de losbaan of Jan Baptist Verleysen, teil zuide Henricus De Wael, ten weste aan de wed' en kinderen van den heer Constant De Ridder, ten noorde aan verscheid®- nen. Tweede koop Een perceel Land en Meersch op het Heynbroeck, groot 14 aren 30 centiaren geka dastreerd wijk A, N°'2200f en 2212a palende ten ooste aan Ludovicus Arijs, ten zuide aan de baan daarover aan Petrus Arijs, ten weste aan Franciscus Arijs en ten noorde met de helft der beek medegaande aan deu heer Van Lierde. Deude koop Een perceel Land op het achterste Heynbroeck, groot 8 aren 10 centiaren, gekadastreerd wijk A, N° 2571b palende ten oosle aan de erven van Petrus De Nil, ten zuide aan Bernardus Van de Velde, ten weste aan Petrus-Jacobus Arijs en ten noorde aaD Joannes Van Hoorde. Vierde koop Een perceel Land op het Luyt, groot 6 aren 98 centiaren, gekadastreerd wijk A. N" 2672c, palende ten ooste met de helft van den los aan het Armbestuur van Erembodegem, ten zuide aan Ludovicus Gussemé, ten weste aan Theodore Van Vaerenbergh en ten noorde aan Fransiscus Arijs. ZITDAGEN Telkens te 4 ure namiddag ter herberg genaamd Hel Klein Brabant, bij JufvrouwJosephineSchoup- pe, te Aalst, in de Branbantstraat, nabij de Zeeberg- brug. OPENBARE VERKOOPING VAN De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal ter lusschenkomst van meester Victor VAN IMPE, Notaris te Ninove, met winst van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen I 8 aren 60 centiaren Land, le Meire, op den IJzerenbaart, pachter Ed. Bevernagie. Verpacht aan 25 Ir. 's jaars. Ing. fr. 220. II 14 aren Land te Erembodegem, ter Joden» op den kleinen dries, pachter Const. Dherde. Verpacht fr. 25, Ing. fr. 250. III 16 aren 50 centiaren Meersch, te Welle, in de Wellemeersschen, pachter H. Sonck. Verpacht fr. 21,50. Ing. fr. 500. IV 10 aren 10 centiaren Hoplochling le Lie- dekerke op Rijnegem, pachter Ad. Van Droo- genbroek. Verpacht fr. 42 Ing. fr. 800. V 15 aren 70 centiaren Hoplochling te Te- ralphene, op den Roomau, pachters L. en J. Schoon. Verpacht fr. 50. Ing. fr. 620. VI 81 aren 20 centiaren Land, te Borghe- Lombeek, op het Schoofveld, pachter G. Eylen- bosch. Verpacht tot den 50 november 1894 aan 190 fr. 's jaars. Ing: 4,525 Ir. Verblijf DOndfdaR 26 Au8usli 1886' Ten 5 ure namiddag in het Brussels-Hof, bij den beer De Winter, te Aalst, Botermarkt. OPENBARE VERKOOPING van een en van De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met winst van palmslag en gelagen, in hel openbaar verkoopen Aalst. Schoon Huis, io de Statiestraat, be woond geweest door M. Jean Beeckman. Nieuwer kei ken. 17 aren 60 centiaren Land, in den Restert, pachter Domien Van Huynegem. Meire. 21 aren 55 centiaren Land, op het Saeijersveld; 52 aren 40 centiaren Meersch, aan de Magerstraat15 aren 80 centiaren Land, op d'Hoeve; 26 aren 10 centiaren Land, op het Broekveld en 17 aren Land, op den Bavokauter. Pachters Albien Slagmulder, Eduard Beverna gie, Donat De Vos, Charles en Joseph De Vos, Frans De Schamp, Ollergem. 20 aren 70 centiaren Land en Meersch, op Evendael, pachters Charles en Joseph De Vos. Wichelen. 15 aren 60 centiaren Meersch, in de Herrewegemeerschen, pachter Frans De Bruyker. Erembodegem. 14 aren 50 centiaren Land en Meersch, in de Venne, pachter Gharles-Louis Janssens. [Veile. 7 aren 70 centiaren Meersch, in de Wellemeerschen, pachter Henri Sonck. Denderleeuw. 16 aren Land, op den Aalzak, pachter Van Reyman. Koop I. Ingesteld fr. 7.800. Koop II. Verpacht fr. 55 's jaars. Inge steld fr. 500. Koop III Verpacht fr. 50. Ingesteld fr. 700 Koop IV. Verpacht fr. 65. Ing. fr. 1620. Boomprijs fr. 500. Koop. V. Verpacht fr. 55. Ing. fr. 900. Koop VI. Verpacht fr. 60. Ing. fr. 700. Koop Vil. Verpacht fr. 55. Ing. fr. 825. Koop VIII. Verpacht fr. 55. Ing. fr. 500. Boomprijs fr. 20. Koop IX. Verpacht fr. 65. Ing. fr. 1640. Koop X. Verpacht fr. 58. lug. fr. 200. Koop XI. Verpacht fr. 8.50. Ing. fr. 100. Koop XII. Verpacht fr. 57. Ing. fr. 900. i886- Ten 2 ure namiddag, iu het «Brussels Hof,» le Aalst, aan de Botermarkt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3