MILITIE E(llll#i!<! Reillicbuog, jKtoL, Tl!. Sclioeiifcld. vellenbewerker. BOOMEN, Behuisde Hofstede, HTTIZ E JSC, Bouwgronden en Zaailanden, te Aalst-Schaarbeke, Openbare Verkoopingen. WOONHUIS, vS Z^dag *1 ™obeH886. ROOMVERKOOPING ARR-GOEDEREN, Arm- eu Kerkgoederen, MEUBELS, LAND EN MEERSCH Rehuisd Hofstedeke perceel Bouwgrond, België teruggekeerd. Kortstondige bloei van dit gewas en felle droogte, deden de bijen eenen schralen oogst inzamelen. Sommige bijenhouders moeten hunne bijen dooden.daarde korven niet genoeg zaam voedsel voor hunne bevolking be vatten. In sommige jaren wegen goede bijenkorven 20 tot 25 kilos dit jaar zijn korven met 10 kilos honing uitzondering, en daardoor zijn de prijzen 40 tot 50 cen ten per kilo hooger dan gewoonlijk. Men schrijft uil Zwolle, in Neder land Hel ziet er in ons vaderland nu met den veehandel treurig uit. De prijzen van alle veesoorten loopen gaandeweg terug. De Belgen besteden weinig geld, omdat de handel ook daar volstrekt niet roos kleurig is. Het is te betreuren dat onze regeering geene krachtige pogingen aan wendt bij het duitsch gouvernement, om vrijen invoer uit Nederland te verkrijgen. Bij eenen uitstekenden gezonden toestand van onzen veestapel in dezen lijd, zou het vrije handelsverkeer met Duitschland eene belangrijke verbetering in den vee handel teweeg brengen. FRANKRIJK. Eene nieuw gevormde vereeniging te Parijs, de anti-patriotten-ligue zal een minifesl uitgeven, waarin de volgende denkbeelden ontwikkeld zullen worden geen vaderland meer. geene staatkundige grenzen, universeele republiek. Dit ma nifest zal aan alle revolutionaire partijen in Frankrijk, Duitschland, Rusland, Italië en Spanje gezonden worden. Deze anti patriotten-bond wil voorts in 1889, ter gelegenheid der wereldtentoonstelling, te Parijs een kongres houden. Succi te Parijs. Succi heeft aan dr Maréchal, te Parijs, die hem in de Echo de Paris voor den aap gehouden had, eene weddingschap van 10.000 fr. aangeboden, te deponeeren in de Bank van Frankrijk, dat hij te Parijs veertig dagen vasten zal, ten aanschouwe van iedereen, welke som hij zeker is van te winnen, zegt hij, en beschikbaar stelt voor de armen. Dr Maréchal zal hij in de eerste plaats uitnoodigen, om een derge lijk wetenschappelijk toezicht te houden. ENGELAND. Te Banhatorffan, graafschap Sligo, in Ierland, was een inwoner herstellingen aan 't doen aan den vloer van zijnen kelder, toen eensklaps een straal petrool uit den grond opvloog. De man had eene rijke petroolbron geopend. De befaamde Great Eastern, wiens vertrek van Liverpool naar Dublijn aan gekondigd werd, is aan een groot gevaar ontsnapt. Toen de reusachtige stoomboot zondag avond, ten gevolge van den zwaren storm de haven van Holyhead wilde binnenloo- pen, gaf de loods bevel de ankers uit te werpen. Ten gevolge van een misverstand werd dit bevel niet spoedig genoeg uit gevoerd en de stomboot dreef met volle kracht recht op eene gevaarlijke kust af. De grootste schrik ontstond aan boord en signalen voor hulp werden reeds ge geven. De zee stond hol en de branding sloeg met vreeselijk geweld op de rots achtige kustmen achtte hel groole schip onherroepelijk verlooren, toen de ankers gelukkig slipten en in den grond beten. Ondertusschen waren sleepers ter plaats gekomen, en eene halve uur later lag het schip veilig aan de kaai vaglgejord In de vergadeaing van de National League, woensdag te Dublijn gehouden, zegde M. T. Healy, lid van het Lagerhuis, dat het hem gansch onverschillig was of de regeering de League, zou ontbinden en onwettig verklaren. Mocht dit gebeu - ren, zegde hij, dan zal ik het iersche volk den raad geven zich te vergaderen in par- tikuliere huizen, en, als de policie hen mocht komen stooren, de konstabelsdoor 't venster te smijten. Ik zal zelfs het eerste voorbeeld geven, besloot de spre ker, en ik wilde de jury kennen, die mij zou durven veroordelen. DUITSCHLAND. Maandag avond was de stad Dusseldorf prachtig verlicht tengevolge van het be zoek van den katholieken aartsbisschop. De Kölnische Zeitung, die men geen aan hanger der katholieken noemen mag, noemt de verlichting schitterend tot in de kleinsteen afgelegenste straten. De kerktorens waren allen met bengaalsch vuur omgeven, en in al de straten werd vuurwerk afgestoken. Het rijtuig van den aartsbisschop kon bijna niet vooruit mid den van een ontelbare menigte. Zaterdag lestleden, 's avond ten 6 ure, werden in verschillende steden van den Elzas, de schokken eener aardbeving gevoeld in sommige huizen werd het porcelein van kassen en schouwen ge worpen. Te Straatsburg is in een huis der Universiteitsstraat het uurwerk van den muur geslingerd. Te Benfeld voelden de inwoners hunnen planken vloer bewe gen. Aan de landbouwers.Ziehier een belangrijk nieuws, meêgedeeld door de Landw. Thierz. Peerden, welke in brandende stallen staan, gaan veelal verloren. De onder vinding leerde reeds herhaaldelijk, hoe uiterst moeilijk het is om een peerd uit het gevaar te redden. Ja, zelfs kwam het soms voor, dat een gered of een bijkans gered peerd in zijn verderf liep. Er bestaat geen beter middel om een peerd bedaard en kalm uit een brandenden stal te balen, dan het dier een nat ge maakt deksel over het hoofd te werpen. Daarmeê laatvolgens aangehaald week blad elk peerd zich kalm en gelaten uit het gevaar verwijderden. SPANJE. Emilia Villacampa. Indien iemand sedert het leste prununciamiento de aan dacht op zich getrokken heeft, dan is het wel Emilia Villacampa, de dochter van den ter dood veroordeelden generaal, den aanleider van den opstand. Het lijden dezer jonge vrouw heeft haar de algemeene genegenheid doen winnen en de schoone en edele figuur dezer hel din is wel in staat het verhaal der leste gebeurtenissen in Spanje op weerdige manier te sluiten. Lang en rijzig, met vurig oog, schoon lusschen de spaansche schoonen, is Mej. Villacampa weinig in de wereld bekend. Zij is even 25 jaar, en op dezen ouderdom dat anderen er op uit zijn van te schitte ren, legt zij zich voornaamelijk op de kunst toe. Over een maand zal zij zeker nooit ge dacht hebben dat eens haar naam op aller lippen liggen zou, niet in Spanje, maar zelf in de gansche beschaafde wereld. Wat moet zij doorstaan hebben den avond van den oproer Het werd mid dernacht en de generaal, die haar niets gezegd had,was nognietdaar.Erheerschte eene ongewone beweging in de straten. Hoopen volk liepen voorbij en kwamen teruggevlucht soldaten snelden met ver dubbelden pas naar een zeker puntge weerschoten weergalmden, tot eindelijk het geroep weêrklonk De oproer is uii- gebersten. Villacampa staat aan 't hoofd Van dan af werd de dochter die engel van opoffering, die een ieder thans kent. Wat al martelingen voor haar op die 10 dagen dat haar vader gevangen genomen, beschuldigd, ter dood veroordeeld werd. Zij bezocht 160 personen, schreef meer dan 500 brieven, betaalde 400 frank voor den dienst van een rijtuig. Den avond voor dat Villacampa zou neergeschoten worden, kende gansch Madrid de jonge heldin. En wanneer zij dan, in vliegende vaart de straten kwam doorgereden om bij ministers en over heden nog eene leste poging aan te wen den, dan ging men eerbiedig uit den weg en men ontblootte het hoofd voor dit heldhaftig lijden. Aan hare stem alleen, zegde een mi nister, kan niemand weêrstaan. Ook wist zij de hardvochtigsten over te halen en is het ook aan haar alleen dat haar vader het leven te danken heeft. Thans maakt zij hare koffers gereed om neven vader haar leven te gaan slijten in een der afrikaansohe presidios (spaan sche strafkolonies). Zij vindt dit gansch natuurlijk en weet niet eens wat een voorbeeld van zelfopoffering, van kinder liefde zij geeft. Holloway's Zalf. Roode loop, Diarrhée en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en diarrhée, waarbij Holloway's Zalf twee of driemaal per dag goed op den onderbuik ge wreven is geworden, heeft men steeds bepaald verlichting bespeurd en het voorlgaan met de zelfde veilige behandeling, geholpen door het gebruik van warme zomelpappen, heeft steeds genezing bewerkt. Tot melkkost en meelspij zen moet men ook, gedurende den aanval zijne toevlucht nemen Vas'e zelfstandigheden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig ver meden worden, totdat de meest verontrustende teekenen verdwenen zijn, door vlijtig met deze genezende en verkoelende Zalf in te wrijven. Burgerlijke Stand der Stad Aelst. GEBOORTEN. Mannelijk 8 gn Vrouwel. 12 HUWELIJKEN. G. Seré tw. J. D'Haese, tw. E. Scheer- iinck, metsersg. met Th. Boombeek, z ber. 0 VERLIJ DENS J. Roggeman, z. ber. lij. Zoutslr. R. De Saedeleer, vr. Van Geem. z. ber. 67 j. Stoefslr. M. Meganck, M. Plas, vleesch. 6üj.Zoulsu. 7 kinderen onder de 7 jaren. Aelst, 16 Oct. Per 1 heet. 32 lit Tarwe. fr. 19—00 Masteluin 17—00 Rogge 15—00 Geersi00—00 Haver. per 100 kil. 16—00 Spelt. 00—00 Koolzaad per 100 kil. 00—00 Lynzaad Koolzaadolie Lijnzaadolie, Koozaadkoeken, Lijnkoeken, id. 00—00 00—00 00-00 00—00 00-00 51) cent. a 20—50 17-50 00-00 00-00 17-00 00—00 00—00 00-00 00-00 00-00 00-00 00 -00 7- Ut) 0- 00 8-36 2-62 0-00 2e2ü 00 Aardap. (roode de 100 kil. 6—00 Aardap. (geelej Nieuwe 0—00 Boter, de 3 kilogram. 6—81 Eijers, de 25. 2-45 Vlas per 3 kilos. 000 Viggonen, per stuk, l' soort 25 00 HOPHANDEL. Hop (gewas 1886) pluk bel voor bel fr. 40 a 00 >-. gewone pluk 30 a 00 ANTWERPEN, 15 October. HOP. Kalm Aalstoct.-nov. 29 h 50 per 50 kilos. POPERINGHE, 15 Oct. Hoppe 1885. Stad. Fr. 28—00 52—00 Gemeenten 00—00 00—00 ANTWERPEN, 15 Oct. De kuipboler werd heden morgend ter merkt per kilogram verkocht, aan de prijzen van fr. 2,2*2 a fr. -2.40. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. MO a 1,30 zwaar ge wicht fr. 0,00 a 0,00. Do aardappelen worden per zak. verkocht aan fr. 6,01) tol 8.50 polder per 100 kilos fr. 0.00 a 0.00. De eiers betaalde men per 25 stuks fr. 2,25 2,50 Ziehier de prijzen der granen op de merkt in hel Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 15—00 a 16—00 Rogge, 13-50 14-00 Wintergeerst, 00—00 00—00 Zomergeerst, 14—25 15—00 Haver, 1400 00 - 00 Boekweit, a 15—50 16—50 Boonen, 0000 00—00 Bitterpeëu, 15-75 16-25 Hop (gewas 1886) pluk bel voor bel fr. 40 a 42 gewone pluk 28 a 31 St. ikolnas. 14 October. Roode tarwe. 100 lit., 17,50 h 00,00 Rogge, 10,50 t-0,00 Boekweit, 14,50 00,00 Haver (159 liters,) 11,00 00,00 Wintergarst, H',50 00,00 Peerdenboonen, 16,50 00,00 Lijnzaad, 18,50 00,00 Aardarppelen, 100 kil., 5,50 00,00 Vlas, per kilo 3,54 00,00 Boter, per kilo, 2,40 00,00 Eieren, per 25, 2,45 00,00 Leuven. 15 October. Tarwe, 100 kil. 17,50 J» 18,50 Rogge, Koolzaad-koeken, 14,00 14,25 14,00 00,00 Lijnkoeken, 20,50 00,00 Aardappelen, 0,00 00,00 Boter por kilo, 2,80 00,00 Eieren per 26, 2,60 00,00 VELLEN. Koe en veerzen, 0,80 00,00 Ossen, 0,75 00,00 Kalfs, 1,20 00,00 Wapenschouwing van de in onbe paald verlof zijnde Manschappen. De Burgemeester, Gezien de verwittiging van den heer Dislrikt- bevelhebber van Dendermonde, in date 10 Ok tober jl., N' 136 en de ministerieele aan schrijving van den 23 Oktober 1878, N* 3. Gelet op bet koninklijk besluit van den 7 Augusti 1877, N° 4699, wijzigende het besluit van den 18 Oktober 1874, N° 3618. Verwittigt de manschappen dal de Wapen schouwing, bij voormelde koninklijke besluilen voorgeschreven, in deze stad, zal plaats heb ben den Vrijdag 12 November 1SSG, ten Stadhnize, Alilitiezaal, ten 8 ure 's morgens. De milicianen der 9de en 10d# klassen (1877 en 1878) zijn niet verplicht zich ter Wapen schouwing aan te bieden. De manschappen moeten voorzien zijn van hunne krijgseflekten eu drager zijn van hun dienstboekje (livret Aangezien de Wapenscheuwing altijd des winters plaats heeft, is het de mililianen toege laten, onder de broek en de vest, een warm kleedsel te dragen, hetwelk langs buiten niet zichtbaar is. De burgemeester herinnert de manschappen dal degenen welko zouden nalatig blijven zich tot do Wapenschouwing op gemelden dag en uur aan te bieden, zullen gestraft worden met eene terugroeping in dienst van één lot 6 maanden, overeenkomstig bet artikel 22 des koninklijken besluits van den 18 Oktober hier boven beroepen. Gedaan en afgekondigd den 11 Oktober 1886. De Burgmeester, Van Wambeke. Aan de heeren Veehou ders en Landbouwers. van fc» zijn vader Loois Renneboog,) gevestigd te Aalst als Rijks en Stads-Veearts, Vaaristraat, N° 26, nabij de Graanmerkt. Er is bij hem te bekomen eerste kwaliteit van Riga Zaailijnzaad en Zeeuwzaad als ook Klaverzaad. LET WEL OP N' 34 Verandering van woonst door vergrooting voorheen GELDMUNT, 10, overgebracht naar 34, HOOGPOORT, GENT, Pelswaren, Pelsen en Mantels, reparation en bewaring, Wol. LET WEL OP N' 34. VEND1TIE VAN 150 koopen Kanadas, Abeelen en Wilgen- te Erpe, en Aalst-Schaarbeke, op Maan dag 15 November 1886, om 9 ure stipt 's morgens, door 't ambt van den Notaris EEMAN, te Eroe. OPENBARE VERK00PING te Nieuwer kerken, nabij het dorp. De Notaris EEMAN t6 Erpe zal, namens wion het behoort, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816 en met gewio van palmslag, open baarlijk verkoopen Esnigb Koop Eene behuisde Hofstede, ge staan 6n gelegen te Nieuwerkerken, nabij het Dorp, rechtover het pastoreelhuis, gekadas treerd sectie B. deel van nummers 90, 91, 92 en 93, aldaar groot 26 aren 92 centiaren, pa lende ten ooste den Arme van Nieuwerkerken, ten zuide de erven Rasschaert, ten weste het wegelkon en daarover het pastoreelhuis, en ten noorde de kinderen De Gussemé. Onmiddelijke ingebruiktreding. ZITDAGEN INSTEL ZATERDAG 30 October ,C0R VERBLIJF 6 November 188b" Telkens om 3 ure nanoen, ter Zittingszaal van het Vredegerecht te Aalst, Groote Markt. OPENBARE VERK00P1NG vau De Notaris BREf.KPOT, te Aalst, zal ter tus- schenkomst van zijnen ambtgenoot de Notaris DE GHEEST, ook tc Aalst, met gewin van palm slag, openbaarlijk verkoopen 1° Eenen Eigendom, bestaande in eene Hof stede, 3 Woonhuizen en Bouwgronden, te Aalst-Schaarbeke, aan den Postweg, groot 30 aren 17 centiaren, Sectie A, N* 2,291 en 2,292, verdeeld in 12 loten. Ingebrttik bij Frans Tolleneer en andere. 2° 18 aren 75 centiaren Land, te Aalst- Schaarbeke, op den Hoezokauter, Sectie B deol ten westen van N* 331. Ingebruik bij Fran cois Verbeeck-Huylaert. 3"34aren27 centiaren Land, te Aalst-Schaar- beke, op den Hoezekauler.Sectie B deel van N° 328. Ingebruik bij Adolf Tolleneer. 4° 33 aren 23 centiaren Land, te Aalst- schaarbeke, op den Hoezekauter, Sectio B. N* 327 en deel van N° 328. Ingebruik bijge noemden Verbeeck-Muylaert. M 26 aren 49 centiaren Land, te Aalst- Schaarbeke, op den Hoezekauter,Sectie B deel van N° 309. Ingebruik bij zeiven heer Ver- beecken-Muylaert. 6" En 33 aren 35 cenliareD l.and, te Aalst- Schaarbeke achtervoorgaande, Sectie B. N" 310 en deel van N° 309. Ingebruik bij voornoem den Adolf Tolleneer. ZITDAGEN INSTEL ZATERDAG 30 October ),fi([R VERBLIJF 13 November)1 öö°- Telkens om 2 ure namiddag, ter Zittings zaal van den beere Vrederechter, te Aalst,Groote markt. Kantoor van den Notaris DE WINDT, te Aalst, Keizerlijkeplaats N° 49. A. van een huis en perceel bouwgrond te Vlierzele Oordegemscheslraat, verdeeld in 2 koopen opzichlelijk groot 4 aren 42 eet. en 4 aren 84 eet. Instel 25 October, verblijf 8 november 1886. om 2 ure fix nanoen bij de We Fr. Van Landuyt.-te Vlierzele. B. Van 2 hofsteden te Smetlede leege Scheldekensslraat, opzichtelijk groot 19 aren 19 cent. en 18 aren 40 cent. Inslel 2 Verblijf 9 November 1886. om 2 uren nanoen bij Alph. Schockaert Brac- quene te Impe. C. Van beste Zaailanden l,e Audegem. grooten hofkauler sectie B N° 182. groot 53 aren 20 eet. 2° En te Schoonaarde Migroveld eenige sectie N® 1490. groot 28 aren 40 eet. Instel 4 Verblijf 11 November 1886. om 3 uren nanoen ter Estaminet Ia 'Taverne Viennoise. te Aalst, Statieplein, D. Van 2 huizen met lochting en een perceel hofstedegrond. eenen blok uitma kende groot 49 aren te Lede aan de bosch- staat en aan de kasseide van Lede op Hof- stade. (Men zie de plakbrieven.) EINDELIJKE TOEWIJZING Maandag 18 October 1886. om 2 uren namiddag, te Lede, aan de statie, ter her berg a den gouden Leeuw bij den heer Róelandt. VERKOOPING VAN een Ie Aalst, St. Jorisslraal. De Notaris LIMPENS te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een Woonhuis, dienstig voor alle be drijven, wezende alsnu eene herberg, te Aalst, St. Jorisstraat, sectie A, nummer 1060. Telkens om 4 ure namiddag, ter te verkoopen herberg bewoond bij de We duwe Ringoir. BELANGRIJKE te Impe, Smetlede en Oordegem. Dc Zaakwaarnemer MATTHYS te Oordegem, zal onder bevoegd ambt, op Maandag 8 Novem ber 1886, op klokslag van 10 ure voormiddag, ten aanzoeke der heeren leden van bet Bureel van Weldadigheid eu der kerkfabriek van Smetlede, krachtens behoorlijke machtiging, verleend door de heeren leden der Bestendige Deputatie van den Provincialenraad van Oost- Vlaanderen, Mejufvrouw Octavie De la Haye, te Kesselloo, de heeren Dominicus Van den Abeele, Vitalus Van den Abeele, te Smetlede en Gustave De Deyn, te Vlierzele. binnen boven gemelde gemeenten in bet openbaar verkoo pen 150 koopen schoone, zware, gavige enlang- stamige Boomen, bestaande in de volgende. 132 koopen Boschkanadas waaronder van 2 meters dikte. 8 idem Eiken waaronder eene schoone Pes- tel. 5 idem Wilgen. 3 idem Olms. 1 idem zwaron Beuk. en 1 koop Esschen. Allergemakkelijkste transport. VERKOOP1NGSORDE Begin A. Gemeente Impe, wijk Papegem, nabij den windmolen van den heer Joseph lm- pens. B. idem aan de Wellebeek, tegen het ge schied van Smetlede. C. gemeente Smetlede, wijk Binneveld. D. dito. Schildekensstraat. E. idem, Armbosch, grooten Eist. F. gemeente Oordegem, Armbosch, Molen boek G. idem oud Smetlede, tegen de hofstede de weduwe Joseph De Clercq. Einde en H. Smetlede, wijk Reuken. Al de personen die zich zullen aanbieden om te koopen moeten van goede gekende borge voorzien wezen, en degene die inkoop6n in gevallene verkoopingen aan genoemden MAT THYS verschuldigd zijn, zullen nocb als koo- pers noch horgen aanvaard worden. OPENBARE VERPACHTING der van Aalst. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal namens bet Bestuur van het Bureel van Weldadigheid der stad Aalst, op de hierna gemelde dagen, ter herberg genaamd HET BRUSSELSHOF, aan de Botermarkt, te Aalst, overgaan tot de openbare verpachting voor negen jaren, van de Goederen aan gezegd Weldadigheids- Bureel toebehoorende, beschreven en aange duid op bezondere plakbrieven, te weten Dijnsdag 9 November 1886, voor Aalst- Schaarbeke. Woensdag 10 November, nog voor Aalst- Schaarbeek en voor Aalst-Mijlbeek, Moorsel, Herdersem, Gijsegem, Lede en Scboonaarde. Donderdag 11 November, voor Nieuwerkerken. Dijnsdag 16 November, voor Erpe, Meire, Burst, Borsbeke, Aygem, Korkxken en Haaltert. Woen'dag 17 November, voor Erembodcgem. Donderdag 18 November, voor Welle, Neder- hasselt, Denderhaulem, Denderleeuw, Liede- kerke en Teralphene. Telkens te beginnen ten 12 ure stipt te middag. OPENBARE VERPACHTING der van Vlierzele. De Notaris DE GHEEST te Aalst verblijvende, zal op Maandag 8 November 1886, te 9 ure voormiddag ter herberg van den heer Constant De Groote, zijndehet Gemeentehuis, te Vlierzele aan het Dorp, overgaan tot de openbare ver pachting voor eenen termijn van zes jaren in gang te nemen met den 1 Januari 1887, van de onroerende goederen behoorer.de aan het Bu reel van Weldadigheid en aan de Kerkfabriek van Vlierzele, en bestaande in Zaailanden en Meerscben, gelegen te Vlierzele, Letlerbautem, Zonnegem, Bavegem en Borsbeek. Tot het bekomen van inlichtingen vervoege men zich tot de heeren Arm- en Kerkmeesters van Vlierzele, of wel ten kantore van bovenge- noemden Notaris DE GHEEST, te Aalst, Keizer- lijke-Plaats, N* 33, alwaar de verpachtings- voorwaarden berusten. Om uit onverdeeldheid te geraken. VEND1TIE VAN LandbouwersalemBeeslfalen, Ingeoogste en Ie velde wassende Vruch ten, Mest, lloppestaken, ISandhout enz. te Aalst-Mijlbeek. MOORSELSCHEBAAN, ten huize der VVd* Petrus Bulté en kinderen. De Notaris LIMPENS te Aalst, zal op Dijns dag 19 Oktober 1886, om 1 uur namiddag, ten aanzoeko der weduwe Petrus Bulté en hare kinderen, l'bunnen voormelde huize, open baarlijk verkoopen Tafels, stoelen, kassen, horlogie met kas, spiegel, printen, koper-tin-ijzer-aarde-en gleis- werk, stoof met toebehoorten, bollanteern, banken, naaimachien, botervat, tobbens, melk- leelen, nieuwen wanmolen met toebehoorten, handwan, vierlingvatien, spade, braken, gaffels rieken, egge, bakkersmouillie in eiken hout, vleeschkuip, bras-en andere kuipen, spoeling stuk, enz. Gedorschen tarwe en inasteluin, strooi aar dappelen Eene goede melkkoei, kiekens, loof te velde, mest, hoppestaken, brandhout en meer andere voorwerpen. AANMERKINGEN De koopen van en beneden de 5 franken komptant te betalen. Voor de verdere koopen onmiddelijk door iederen kooper eene goede gekende borg te stellen OPENBARE VERKOOPING van te Impe. De Notarissen DE GHEEST en EEMAN zullen met winst van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Impe. Eerste koop. Een perceel Land, genaamd de Buek, gelegen op den Kloosterboscb, geka dastreerd wijk A, N° 446, met eene grootte van 7 aren 60 centiaren palende ten ooste aan Jan-Baptist De Smet en de erven De Cuyper, teü zuide aan de straat, ton weste aan Constant De Cuyper en ten noorde aan Constant Schoc- kaert. Tweede koop. Een perceel Meersch, aan de Nesschestraat, gekadasleerd wijk B,N° 52(>a met eene grootte van 14 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan de straat naar den Wa termolen, ten zuide aan Joannes Van Leuven, ten weste aan den lieer Lassen-Dubois en ten noorde aan Bernard Meuleman. Boomprijs fr. 125,00. Derde koop. Een perceel Meersch op den Molenhoek, gekadastreerd wijk B, N' 456a, met oene grootte van 22 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan de Beek, ten zuide aan Mevrouw Lefebvre, ten weste aan den heer Borreman en ten noorde aan Camille De Vidts. Boomprijs fr. 200,00 Voorschreven goederen zijn gebruikt door August De Cuyper. Vierde koop. Een perceel Land, op den Molenberg, gekadastreerd wijk A, N*356b, met eene grootte van 9 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan de erven Van Styvendael, ten zuide aan de straat naar Vlierzele, ten westu aan de erven Schockaert en ten noorde aan den Arme van Impe. Gebruikt geweest door August De Cuyper. DERDEN ZITDAG Dijnsdag 26 October 1886. Te 3 ure namiddag ter herberg van J.-B. Var Impk-De Coster, te Imps, Nesschestraat. OPENBARE VERKOOPING van een en een te Aalst- Schaarbeek. De Notaris DE GHEEST te Aalst zal met winat van palmslag en gelagen, in het openbaar ver koopen Aalsl-Schaarbeek. Eerste koop. Een behuisde Hofstedeke, ten voorhoofde in de Sinle-Apolloniestraal, groot 10 aren 16 centiaren, gekadastreerd wijk C, N. 321 en 320, palende ten ooste atn De Gendt, ten zuide aan den heer Vander Sloten en de Hospiciën van Aalst, ten weste aan de hofstede van Domien De Gendt en ten noorde aan de kassei. Tweede koop. Een schoon perceel Bouw grond, ten voorhoofde in de Koolstraat, groot 7 aren 8 centiaren, gekadastreerd wijk C, deel van N. 572c, palende ten ooste aan Joseph Hoffelinck, ten zuide aan de kassei, te weste aan Eduard De Somer en ten noorde aan Joseph Hoffelinck. EENIGE ZITDAG Dijnsdag 26 October 1886. Te 5 ure namiddag, Ier estamioet genaamd De Kroon, bij den heer Frans Lauwiriys, te Aalst Nieuwstraatpoort.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3