provinciaal landbouwfonds zou nutligzijn Men zou moeten dit fonds verdeelen tusscben de verschillige landbouwwijken onzer provincie bijv. het land van Waa3, opzijn eigen, id. voor het land van Aalst, enz. Men zou in alle geval buiten de maatschappij moeten hou den de stokers, en de kooplieden, die gesta dig van vee veranderen en wier stallingen aan de ziekte gedurig zijn blootgesteld. M. Vander Schueren schijnt het gedacht der landbouwmaatscbappijen (syndicats agricoles) voor het aankoopen van meststoffen, enz. goed te keuren. Hij wordt warm aangemoedigd door den voorzitter eene dergelijke maatschap pij te stichten in zijne gemeente. De heer Broodcorens, schep6ne te Overboe- laere is van gevoelen dat een licht recht op de inkomende granen, en een zwaarder op de in komende huisdieren dringend noodzakelijk zijn. Men is in 'l algemeen van gedacht op den builen dat de roerende goederen, (actiën enz aan de belasting zouden moeten onderworpen zijn. Met de opbrengst dezer belasiing zou men kunnen den landbouw oullasten. De getuige denkt dat men zich aan het stel sel der openbare verhuringen voor de besluur- goederen moet houden, om de misbruiken te vermijden. De gemeente Overboelaere bezit 60 hectaren grond De voorzitter wakkert de gemeente aan om een hospicie, of iets dergelijks te slichten. De heer Dillens Camiellandbouwer te Over boelaere, voegt zich bij de gedachten uitge drukt door M. Droodcorens De slaat van den landbouwwerkman is goed. De groole kwaal is de dronkenschap. Men zou moeten de vervalschers van eet- en drinkwa ren vervolgen. Het getal herbergen is te groot. M. Dillens vraagt de vermindering der rech ten op de verwisseling der gronden ten einde de verbrokkeling der gebruiken te vermijden. Hij klaagt ook over de wateringen, en de hoogte van het water in de vaart. De maat schappij zou moeten haar verdrag naleven of anders moet de Staat de vaart hernemen om ons tc redden. M. De l'Arbreburgemeester te Geerardsber- gen, vraagt de herziening van hel kadaster. Weiden in de Gaver zijn nog in de eerste klas gerangschikt alhoewel zij eene daling van weerde van 7000 frank per hectaar hebben ondergaan. Hij vraagt inkomrechten op het vee en het graan. Kon de boer 25 k 30 frank meer per hectaar winnen, het zou een groole hulp zijn. Hij drukt ook op de noodzakelijkheid vpn een goed onderhoud der buurtwegen die vele gemeenten verzuimen. M. Vanden Bossche, burgemeester van Sint- Antelinckx doet bemerken dat vele gemeenten uitgeput zijn door de schoolvcrkwislingen van hel voorgaande ministerie en men haar dus altijd hare gedwongene verwaarloozing niet kan verwijten. De zitting wordt geheven rond 2 uren. De Commissie van het landbouw-onderzoek heeft deze week bare twee laatste zittingen in ons arrondissement gehouden, te Sottegem en te Herzele. In ons naaste nummer zullen wij hel beknopt verslag dezer twee belangrijke zitiingen geven. Wij zullen dan ook kunnen handelen overde wenschen dooronze landbou wers uitgedrukt Laat ons van nu af beslaligen dat er in ons arrondissement slechls eene enkele slem die van den liberalen heer Vulery Cumont is geweest om tegen een redelijk iu- komreebt op vreemde granen en vreemde huis- diereu te spreken. RECHTERLIJKE KROIJNK. De plunderaars van Soleilmont voor 't beroepshof. Van de 69 veroordeelden in deze zaak zijn er slechts 4, die beroep tegen hun vonnis hebben aangeteekend. Zij verschenen Dijnsdag voor de zesde kamer te Brussel. Het hof werd voorgezeten door M. Ter linden. De advokaat-generaal Jansens hield de beschuldiging krachtdadig staan de en de veroordeeling ging, ondanks de verklaring van een aantal nieuwe getui gen, bekrachtigd worden, toen er geheel onverwacht een incident plaats had. dat de zaak voor den veroordeelde Levèque een geheel anderen keer deed nemen. Een ad vokaat der brusselsche balie, die met de zaak niets te maken had, kwam namelijk verklaren, dat hij onder de voorwaarde van het ambtsgeheim te be waren, de vrijwillige bekentenis van den echten schuldige bekomen had. Eene treffende gelijkenis van den waren plichtige met den beschuldigde Levêque. was de oorzaak der rechterlijke dwaling geweest. Onnoodig te zeggen dat Levêque on middellijk vrijgesproken werd. Voor de andere veroordeelden werd het vonnis bekrachtigd. De gendarm Goiris, die op 2 Mei lestl. in de gemeente Rethy (provincie Antwer pen), in eenen herbergtwist eenen man, bij middel van zijn geweerkolf, eenen slag op hoofd toebracht die de dood voor gevolg had, en door de rechtbank van Turnhout voor onvrijwilligen manslag tot 5 maanden gevangenis werd veroordeeld, verscheen Dijnsdag voor het beroepshof van Brussel (6U kamer.) De gendarm, gehandeld hebbende in de uitoefening van zijn ambt, vroeg de vrij spraak. De advokaatgeneraal R. Jansens, betreed die vraag en vroeg de eenvoudige bekrachtiging van het vonnis. Het hof trad die zienswijze bij en ver oordeelde Goiris daarenboven tot de kos ten der twee processen. M. Lemal, schepenete Nijvel, verscheen dezer dagen voor de korreklionneele rechtbank voor onvrijwilligen manslag. Men herinnert zich, dat korts na de ope ning der jacht M. Lemal een jongen vau 14 jaar, die zijne weitasch droeg, doodde, door een geweerschot dat toevalig afging. M. Lemal werd door dit ongeluk zoo zeer getroffen, dal hij langen tijd ernstig was. De rechtbank heeft hem veroor deeld tot 1000 fr. boete en 5000 fr. scha deloosstelling aan den vader van het slachtoffer. KIESKRONIJK. ÜeMoniteur van woensdag deelt het ko ninklijk besluit meê, waardoor 't kiezers korps van het arrondissement Mechelen, tegen 11 November, ten 9 ure wordt bij eengeroepen, pm over te gaan tot de kiezing van eènen senateur, in vervan ging van M. de graaf van ürsel, overle den. Uitslag der Kamerkiezing te Brussel van 28 October. Ingeschrevene kiezers 21875 Getal stemmers 5257 Ongeldige briefkens 181 M. Guillery 4062 M. Anseele 1014 M. Guillerij is dus tot lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers gekozen KONINKLIJKE BESLUITEN. M. L. Gheeraerdts, gemeenteraadslid, is tot lid van den bestuurraad der mid delbare meisjesschool te Aalst benoemd. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Te Nevele is onderpastoor benoemd de Eerw- Heer G. L. Ileyvaert. De E. U. Van Herreweghe, Directeur van S. Theresia op de Muide, is ook gelast met het geestelijk bestuur der Zusters van de H. Kinds heid op Vlaamsch Lourdes. Knatspel, -Houtmarkt. Zondag 31 October. Om 2 ure namiddag. Groote decisie voor de Gemeenten. Parent(Holstade) legen Marcharis(Den derbelle.) ALLERHANDE NIEUWS. Men schrijft ons uit Okegem, 28 October In de maand Mei 11. zijn er uit onze gemeente twee personen naar St-Hubert geweest ter oorzake dat zij van eene ra zende kat gekrabt of gebeten waren. Korts daarna is er een kind van negen a tien jaar door eenen razenden hond ge beten welken aanstonds door de inwo ners der gemeente afgemaakt is en dit kind heeft ook de bedevaart naar St- Hubert gedaan. Nu zeven a acht weken geleden was er wederom 't geroep een razenden hond een razenden hond!! Wij gaan op zoek maar vinden hem niet. Nogthans des anderen daags zegde men dat hij het hondje van Amand Schouppe gebeten had. Amand bekommerde er zich weinig mede en liet het hondje loopen. Doch ongelukkiglijk bespeurde men des Zondags daarna tee- kens van razernij en nog binst den dag beet het een van Amands koeien. Nu daarmede was het niet al zekere Franpois Vander Speeten, landbouwers zoon onzer gemeente, zoo wat in verkee ring zijnde met een der dochters van Schouppe, was den zondag avond op zijnen post en wilde eens doen zien dat hij een moedigen jongeling was. Hij gaat en haalt het beestje uit den stal, niet tegenstaande het dringend verzet van wege het huisgezin Schouppehet beestje was braaf, zeer braaf en kende Frans, zoo sprak hij ten minste. Maar het beestje heeft Frans in de hand gebeten en de jonge is nu ook op reis naar St-Hubert, en de koei van Schouppe zit in de put, zoodat de bedevaart naar St-Hubert dezen zomer voor de derde maal uit Okegem ondernomen werd. Volgens den Courrier loopt het ge rucht dat men op het stadhuis te Brus sel, tot geene nieuwe kiezing zal over gaan. De plaatsen zouden open blijven tot in de maand October 1887 M. Janson en kousoorteri zouden dus afgevangen worden, of er zou hun niet anders overblijven dan den raad van den Opinion te volgen en hun ontslag in te trekken. Wanneer zullen wij aan 't einde van die komedie zijn De omzet in brusselsche stadsloten wordt inderdaad eene koorts, al erger dan de goudkoorts, toen pas het goud in Calilornië ontdekt was. Men stroomt naar de Beurs men maakt groepen men koopt tegen ver hoogde prijzen met een woord, zegt de Gazelle, men is naar den fondsenhoek getrokken gelijk de zomervogel naar de brandende keers. Velen zullen zich branden. Het is maar jammer dat het liberaal blad, die opmerkingen niet gemaakt heeft vóór de stemming op het stadhuis. Ook te Antwerpen, zegt 't Handelsblad, gaat veel om in stadsloten buitenland- sche spekulanten koopen er in massa, om, zoo als men weet, de nummers voor de loting in pacht te geven die pachting gaat soms boven de 50 fr. Wat goedsjeugdige menschenWat dwaze spelers Men weet dal er sedert eenigen tijd besloten was eene militaire wacht te plaatsen aan het paleis van justicie te Brussel. Aan dit voornemen is gevolg ge geven. De wacht bestaat uit i5 man, een sergeant en twee porporaals van de ka- rabiniers. Schild wach ten zullen bestendig aan de vier hoeken van het gebouw staan. Het valt te zien of er nu minder plafonds zullen invallen. Lotgevallen van twee liefhebbers van Vogelpiken een Kieken. Twee bezetters van Schaarbeek bij Brussel waren maan dag avond gaan deelnemen aan een prijs kamp van vogel pik in een herberg der, Koninklijke St-Mariastraat. De voornaam, ste prijs was een prachtig kieken, dat door een der bezetters gewonnen werd. De andere bekwam niets. Er werd goed gedronken en geklonken, en omtrent 12 4/2 verlieten de twee vrienden de her berg. De gelukkige winner droeg het kie ken onder zijnen arm. In de Hancartstraat, waar een der be zetters woont, gekomen, bleven zij een oogenblik ondereenen gaslanteern staan, om hun geld na te tellen. Een politieagent 1 had van verre het tooneel gezien, en hij dacht dat het kiekendieven waren. Hij ging op de twee vogelpikliefhebbers af en wilde hen aanhouden. Zij protesteerden krachtdadig en ver zochten den agent meê te gaan naar de herberg, uit welke zij kwamen, om aan den baas te vragen of zij het kieken niet eerlijk met de vogelpik gewonnen had den, De agent stemde er in toe, doch voorzichtigheidshalve, blies hij op den hoorn om versterking te vragen. Van alle kanten kwamen politieagenten toegesneld. De twee bezetters werden onder goed geleide naar de herberg gebracht twee der agenten hadden zelfs den sabel ge trokken, om alle poging van ontvluchting der vermeende kiekendieven te verijdelen. Men kwam alzoo aan de herberg van den vogelpik. De baas werd opgeklopt en verklaarde dat hij inderdaad eenen prijs kamp van vogelpik gegeven had. De policie was echter nog niet gerust gesteld, en de twee bezetters werden met hun kieken naar het policiebureel ge bracht. Eerst een uur later werden zij in vrijheid gelaten. Het kieken moest echter den nacht op het bureel doorbrengen, tot 's anderdaags de herbergier het was ko men herkennen. Eenige kinderen vermaakten zich te Brussel met een kleinen Italiaan te plagen, die met een harmonika op den rug over de Muntplaats kwam. De verlienjarige zuiderling, ten einde van zijn geduld, trok een revolver uit den zak en bedreig de er de plagers meê. Deze liepe/i weg moord en brand schreeuwende, 'zoodat de voorbijgangers bleven staan. Nu zette de Italiaan het op een loopen, qiaar werd door de policie aangehouden, naar hel bureel gebracht en zijn wapen, een oud onbruikbaar ding, afgenomen. Twee uren later werd hij in vrijheid gesteld. Diefstallen te Brussel. 1. In de Pompstraat stool men eene goude ketting een oorbellen, ter gezamentlijke weerde van 200 frank. 2. Op de Houtmarkt brak men in eene kamer van eenen haarsnijder en stool er de spaarpotten der kinderen, obligatien en geld dat aan raeêbewoners toehoorde. 5. In deZes-penningenstraat stool men eene som van 130 fr., een horlogie en gouden ring. 4. Te Elsene bij M. G. D. werden 18 aktien der bank van Oost-Vlaanderen ont vreemd. 5. In de Raphaëlstraat, 30 zilveren lepels en 24 dito vorketten. 6. Op den Elsenersteenweg onstool men ten nadeele der dame D.... een paar dormeuses in briljanten en eenig zilver werk. 7. In 't midden van Brussel, nabij het stadhuis, stool men uit eene schuif 110 fr. 8. Verder treffen wij nog aan een klein half dozijn andere diefstallen, waaronder een titel van 2000 fr. en vijf obligatien van Gent, welke aan graaf de Kerchove ontfutseld werden op zijne reis door Brussel. Zonderlinge maatschappij. Te St- Jans-Molenbeek bestaat er eene riieuw- soórtige maatschappij, welke voor doel heeft menschlievendheid en vermaak Haar naam is Calvus-Club. Zij is samen gesteld uit een twintigtal leden die niet zullen sterven gelijk Absaton, om de goe de reden dat hunne hoofden blinken gelijk de koepel der domkerk van Keulen. Zondag houden die vieze mannen een banket waarop al de tafeldieners kaalkop pen zullen zijn. Er zal dien avond, in de feestzaal, eene groote besparing op de gaz gedaan worden. Brand te Elsene. - Dijnsdag avond is een hevige brand uitgebersten in de gebouwen van de Compagnie des Voitures te Elsene, waar zich de stallen, koetshui zen en rijtuigmakerij bevinden. Daar de stoomspuit der gemeente, ten gevolge van het verlies van eenen sleutel niet kon werken, was men verplicht per telefoon hulp te Brussel te vragen, terwijl de brand intusschen meer en meer in uitbreiding toenam. Toen de gevraagde hulp eindelijk aan kwam, kon men het vuur op zes plaatsen te gelijk aanvallen. Ten 9 5/4 ure was het geheele gebouw vernield, met 43 rijtuigen en 2 lijkkoet sen. 40 peerden en 27 rijtuigen konden gered worden. De schade wordt berekend op 355,000 fr. welke door verzekeringen gedekt zijn. De Compagnie verhuurde rijtuigen aan de koetsiers die aan de spoorwegstalies plaats nemen. Het was de bijzonderste inrichting van dien aard te Brussel. Tengevolge dier ramp zullen er ver scheidene koetsiers voor langen lijd van werk beroofd zijn. Bloem. Belgische raaalders hebben een verzoekschrift naar de Kamer en den Senaat gezonden, om ie vragen dat het gouvernement een officieelen kontrol zou instellen voor het onderzoek der bloem, die in den handel komt, opdat eerlijke maalders en koopkliê, niet verdacht wor den vervalschte waren te leveren, die nadeelig zijn aan de openbare gezond heid. De personen voor dezen kontrol aange duid, moeten, zegt de petitie, ten allen stonde, dag en nacht het recht van toe gang in de moleus en hunne bijhoorighe- den hebben. Ook zou er een verbeterd stelsel van plombeering moeten bestaan voor de zakken, opdat het onmogelijk zij deze le openen, en alzoo de verantwoor delijkheid van der» verkooper te bepalen. Het stuk vraagt tevens invoerrechten' op de vreemde bloem, gelijk aan het in voerrecht dat in Frankrijk bestaat, name lijk van 6 fr. per 100 kilo. Arme schepene Ronvaux Van alle kanten laat men hem los. In den gemeen teraad van Namen wilden of durfden zijne konfraters den dwazen toost niet goed keuren. dien hij tijdens het banket der hongerlijdende schoolmeesters en schoolmeesteressen had uitgesproken. Te Brussel, waar men een oogenblik van hem eene speelpop maakte, waarmee men het ministerie meende af te schrik ken, gaven doktrinairs en radikalen hem ongenadig 'nen schup. Er bleef den armen Ronvaux niets over dan troost te zoeken bij de officieele onder-vijzers zei ven, wier verdediging hij op zich had ge nomen. Hij zou hun eene konferentie geven doch zie, de Borid der Oude Nor- tnalislerr laat weteu, dat de voordracht van M. Ronvaux door onvoorziene omstan digheden is uitgesteld... Arme M. Ron vaux! zelfs verlaten van zijne bescher melingen Het kasteel van madame VanRijcke- gem-Lepêre, te Oostakker, is zaterdag publiek verkocht. Het is aangekocht door eenen veldwachter voor de som van 24,500 frank. Een veldwachter die kastee- len kooptEn men zegt dat er geene stielen meer zijn die nog deugen. Maandag namiddag heeft te Oostak- de.plechtige inhulding plaats gehad van den heer doktor F. Van Impe, als burge meester dier gemeente. De heer Van Impe die vroeger schepene van Oostakker was, wordt door de bevolking algemeen ge acht en bemind. Geen wonder dus dat het feest zijner inhaling alleszins prachtig is geweest Het ongeluk, Dijnsdag avond, in de statie te Boom voorgevallen, heeft eilaas! eene rampzalige ontknooping gehad. Het slachtoffer. J. B. Reyniers, vader van vijf kinderen, is een halfuur na het voor val in de smartelijkste pijnen overleden. Het was een brave en oppassende man, een voordeelig bediende. Ziehier hoe het ongeluk gebeurd is. Ter gelegenheid der jaarmarkt van W'illebroeck was er veel, zeer veel volk in de statie, om met den trein van 9-06 naar Antwerpen te vertrekken. Toen de trein van Gent de ijzerenbrug bereikt had, was Reyniers op zijnen post om het volk te beletten over de banen te loopen. Hij spande alle moeite in het werk om ougelukken te voorkomen, toen hij bij het aansnellen van den trein onver wachts zelf achteruit werd gedrongen, door de lokomotief gevat en onder de wielen verpletterd. Den ongeiukkige wer den letterlijk de beenen van 't lichaam ge rukt. Reyniers werd van iedereen geacht en bemind, en dieude als een toonbeeld van oppassendheid en vlijt. Dievenbende. Er wordt te Boom van niets meer gesproken dan van een gerechterlijk onderzoek, dat met de grootste vlijt sinds verscheidene dagen wordt gedaan. Er is kwestie van eene gansche bende dieven en verheelers, welke sedert ge- ruimen tijd, met spreekt van 5 a 4 jaar, aanzienlijke diefstallen, voornamelijk van wol pleegden, aan de kaaien te Antwer pen. De bende heeft hare vertakkingen in Boom, Mechelen, Antwerpen en mis schien nog al elders naar men zegt wer den de balen wol meestal te Antwerpen in bootjes gebracht, te water vervoerd tot Waalbem of Boom, aldaar op karren geladen en te Mechelen verkocht. Over eenige maanden nog, vond men hier te Boom twee balen wol verborgen, onder de houtmijt eener steenfabriek. Dit alles staat in betrekking met gemelde i zaak. Gendarmerie, kommissaris en vrede rechter, wedieveren om licht in die zaak i te brengen. i Er gebeuren talrijke ondervragin gen en huiszoekingen, doch tot nog toe kou men weinig stelligs weten alles wordt zoo geheim mogelijk gehouden. Twee personen zijn reeds aangehouden en achter de grendels gezet. Verscheidene andere personen zullen naar alle waar schijnlijkheid volgen. Het publiek noemt namen, vele namen en er zijn ertusschen die, zoo het gerucht bevestigd wordt, groote opspraak verwekken zullen. Een veertigtal personen zijn volgens de verspreide geruchten in de zaak be trokken. Voor 't oogenblik zullen wij het gerecht alleen laten handelen, de hoop uitdruk kende dat het weldra de hand op al de plichtigeu zal kunnen leggen. Eene moordpoging heeft te Rolle- gem-Kapelle plaatsgehad. Een'inwoner der gemeente zat 's avonds in eene her berg een glas bier te drinken. Eenige personen, die zich daar ook bevonden, verweten hem betrekkingen te hebben met eene getrouwde vrouw, hetgeen, naar het schijnt, valsch is. De man ver liet de herberg en was nauwelijks bui ten, of hij ontving verscheidene steken in den rug. De daders zijn aangehouden. Een fabrikant te Brooklijn bericht in eenige bladen, dat hij een miljoen jonge katjes noodig heeft, doch die Hij slechts tegen 27 centiemen per stuk wil betalen. De beesten mogen niet ouder zijn dan 14 dagen. De fabrikant heeft namelijk eene soort van schilderijlijsten uilgevonden, waarop eene kleine opgezette kat zit, die zich naar beneden buigend, de schilderij schijnt te bekijken. De Vereeniging tot Bescherming van Dieren heeft tegen deze uitvinding geprotesteerd en zich niet tevreden gesteld met de verklaring van den fabrikant, dat hij de dieren zonder pijn weet te dooden. Xe Charleroi. Men schrijft uit deze stad aan de Chronique, dat de socialistsche manifestatie van morgen Zondag belooft zeer talrijk te zullen zijn.. De inrichters hebben 50,000 herinne-' ringsmedalièn laten slaan, waarvan elke deelnemer er een zal ontvangen. Voor het centrum alleen zijn 15,000 plaatsen op den spoorweg voorbehouden. Men weet dat de burgemeester de roode vlag heeft toegelaten, op voorwaarde dat zij niet ais symbool van den oproer diene. Alle maatregelen zijn echter genomen om de orde te bewaren. Alle bruggen zullen gedraaid en bewaakt zijn en nie mand zal in de stad mogen komen, zonder de reden daarvoor op te geven. De manifesteerders zullen ook in de binnenstad niet toegelaten worden, en zich moeten bevredigen met de buiten boulevards te volgen. Zelfs zullen zij niet in de nabijheid vari hel stadhuis mogen komen, doch er alleen eenige afgeveerdigden naartoe zenden, om hunne petitie ten voordeele der kwijt schelding en 't algemeene stemrecht aan den arrondissements-komraissaris te over handigen. Eene korresporidencie uit Charleroi aan La Mènse van Luik, zegt dat de goede werkliê deze manifestatiekoorts in 't ge heel niet goedkeuren. Al dat geloop zeggen zij, brengt geen enkel oogske vet op de soep. Maar't is waar ook, wan neer deze arme duivels tegenover deaan- leiders staan, zijn zij zoo vrijmoedig niet meer, en veel van de manifesteerders zul len zonder goesting in den stoet gaan. In de nijverheidswereld is men eenpa rig van gevoelen, dat het stadsbestuur beter had gedaan de manifestatie te ver bieden. Er wordt maar al te veel gema nifesteerd en dat alles doet den handel meer en meer nadeel. De vreemde dagbladen maken er ge bruik van om de zaken merkelijk te over drijven, en alzoo het krediet onzer mark ten te verminderen, daar al de die werk stakingen enmanifestatieudewaarborgen van soliditeit aan onze nijverheid ontne men. Dat komt er van, liedjes te zingen als A bas le roi Et Vindustriel een lied van32 koepletten, dattoekomende zondag moet herklinken. In de gemeente Tilleur is eene af schuwelijke misdaad gepleegd. Twee per sonen hadden twist met elkander gekre gen. Eensklaps sprong de genaamde D. op zijnen tegenstrever toe, greep hem bij de keel en wurgde hem, zoo dat hij dood in zijne handen bleef. De dokter, die de lijkschouwing deed, beweert dat de dood niet alleen aan verwurging, maar gedeel telijk aan woede en dronkenschap moet toegeschreven worden. Het slachtoffer was gehuwd en vader vari 8 kinderen. De moordenaar heeft zelf de policie en dén dokter verwittigd. Men weet dat een militair te Luik aangehouden is, beschuldigd een gepen- sionneerd bediende der bruggen en we gen, vergiftigd te hebben. Een kapitein van het voetvolk, in garnizoen te Luik, is verscheinene dagen ongesteld geweest, en men vermoedt dat dit ook een gevolg is van vergif, dat in zijnen drank gego ten werd. Er is spraak de lijken te doen opgraven van verscheidene personen, die in betrekking geweest zijn met den soldaat, en dit om zoo te zeggen, schie lijk gestorven zijn. HOLLAND. Men meldt uit hollandsch Limburg Ziehier een gevolg van ons vrijhandel stelsel tegenover de hooge inkomrechten in Pruisen. In vroegere jaren was het wishout voor veel grondeigenaars en landbouwerslangs i de Maas eene rijke bron van inkomsten tevens bezorgde het aan duizenden han den arbeid, waarmeê hoogen dagloon te verdienen was. Het product ging vooral naar Duitsch- land. Sedert Pruisen zeer hooge inkomrech ten voor het wishout vraagt, heeft men aldaar langs de Roer, den Rijn en langs andere rivieren, den kweek van genoemd gewaszoodaniguitgebreid, dat in Duitsch- land nu meer wissen worden gesneden j als men noodig heeft. Pruisen komt aldus het wishout niet meer in Nederland koopen, maar levert het zelf in ons vaderland. Hadden we nu hier, gelijk in Duitschland hooge inkomrechten, dan zou zoo iets niet mogelijk zijn. Het gevolg varf "dit alles is, dat een groot gedeelte teenland langs de Maas, in plaats van ruimen opbrengst te geven, nu bijna renteloos ligt, en dat duizenden ar beiders, welke over eenige jaren in den kweek en het bewerken van het wishout een bestaan vonden, nu bijna geen werk meer hebben en bijgevolg ook hun brood niet meer, of toch zeer moeielijk kunnen winnen. FRANKRIJK. In de rue de Graverend, te Rennes, heeft dinsdag de genaamde Mouzin zijn driejarig dochterken met geweld het hoofd tegen den muur geslagen zoodat het kind op den slag dood was. Het monster heeft daarna de vlucht genomen. Te Autoing. nabij Kamerijk, heeft men het in tweeën gesneden lijk van den werkman Courtecuisse, opdenopenbaren weg gevonden. Het parket is ter plaats geweest. Moord. Eeti landbouwster van Rugles, in het departement der Eure, de weduwe Bouland, oud 75 jaar, had eene dienstmeid van 22 jaar oud, de genaamde Marie Noël in haren dienst genomen. De landbouwster was niet tevreden over hare meidzij was koppig en snauwde bij de minste aanmerking hare meesteres toe deze laatste zag zich verplicht haar af te danken. Marie Noël vertrok, doch met het vast voornemen zich te zullen wreken en ge bruik makende van eene afwezigheid van de weduwe Bouland, sloop zij in huis en verborg zich .In de slaapkamer harer ge- wezene meesteres. Toen vrouw Bouland 's avonds 't huis

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 2