NIEUWS- EN AANXOHDIGINGSBLAD VAN DE STAD EN 7 ARRONDISSEMENT AALST. Donderdag 4 November 1886, 10 centiemen per nummer, 41ste Jaar, N° 2099. ARONNEMENTPRUS ANIVONCEAPRIJS Politiek overzicht. EEN EDEL HERT. Doodehand. Liberale eerloosheid. Onzijdig onderwijs. Laudbouw-onderzoek DE DENDERBODE. Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagleekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars tr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te beialen. De inschrijving eindigt met 31 December. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Lange-Zoutstraat, N° 10, nabij de Groote Markt, en in alle Postkantoren des lands. Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen, fr. 1,00 Vonnissen op 3« bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond.De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar. Cniqne .Sum srde iek, Ms. eld. het id? icht ;en e ln- 25 nen lid den EL, AELST, 3 OCTOBER 1886. Men meldt uit Kaïro dat men aldaar uit goede bron bevestigt dat Frankrijk beslo ten heeft alle middelen te gebruiken om Egypte door Engeland te doen ontruimen. Frankrijk verklaart zich bereid Engeland in zijn werk van herinrichting te onder steunen om de ontruiming te vergemakke lijken. Men spreekt meer en meer te Parijs van de aftreding van M. Baïhaut, ministervan openbare werken; de eenen schrijven deze aftreding aan gezondheidsreden, de andere aan politieke oneenigheden toe. Londen 1 November. Op eene meeting der socialisten die gisteren avond plaats greep, werd er besloten dat aangezien het opperhoofd der politie op hunnen brief nog niet had geantwoord, zij in hun besluit bleven volherden van op 9 November, ondanks het verbod, eenen stoet in te richten. De engelsche drukpers volherdt in hare aanvallen tegen Frankrijk. De Daily Tele graph tracht te bewijzen dat Frankrijk, met zijne droomen van revanche, de schuld is van al de rampen, die Europa bedrei gen. Frankrijk is onder ander de oorzaak dat prins Bismark zich in de armen van Rusland heeft geworpen, en dat Engeland verplicht is in het Oosten van politiek te veranderen. De opening der groole Nationale Ver gadering had zondag 11. ten -11 ure, te Tirnova plaats.MM. Stamhouloff enMout- kouroiï, gevolgd door de officiers van het garnizoen, namen plaats op de estrade. M. Stamhouloff las eene troonrede, waar van de inhoud is als volgt n Na den troonafstand van prins Alexander, heeft het gouvernement alles in het werk ge steld om de inwendigerust te handhaven. De kiezingen hadden regelmatig plaats. De gekozenen zullen niet aarzelen eenen prins aan te stellen, die het land zal be stieren op den weg des vooruilgangs en der grootheid van het vaderland. M. Karaveloff, die te Sofia is gebleven, heeft zijn handteeken per telegraaf doen toekomen. De vergadering stelde vervol gens haar bureel samen. Generaal Kaul- bars heeft geene niéuwe meêdeeling ge daan. Ingezien de houdingvan Rusland, zal de zittijd der Vergadering heel kort zijn. Men denkt datprins Waldemarzalgekozen worden. Tinorva 2 November. Generaal Kaul- bars legde eene klacht neêr aangaande de beleediging eenen bulgaarschen ambtenaar, maar russischen onderdaan door den prefekt van Sofia aangedaan. De russische generaal vraagt dat de pre- Hoogduitsche novelle, Door L. M. 9* Vervolg. Frans bezag den vreemdeling met slrakken blik in het aangezicht, alsof hij reeds de grond lijnen zocht van zijn portret. Welnu, ik zal uw verlangen voldoen, ziehier het gedacht Het is donker avond verheelt u op den kant van bel groote woud de bleeke maan werpt haar flauw licht op hel groen der hoornen, op de zeevlakte verheft zich langzaam de grijze nevel Goed Maar de ziel van de schilderij Dat is een arme jongeling, die bloedend lusschcn treurende cyclaambloempjes, in het mos ligt. Een peerd, dat sidderend zijnen adem op het aangezicht zijns meesters blaast, staat roerloos nevens hem. Welk gedacht is dat grinnikte de vreemdeling, en bij begon te schaterlachen... Frans werd ontroerd tot in het diepste zijner zieldie koude, luide schaterlach was hem niet onbekend. Goed, maak nu de schildering. Neen was het kort en bitsig ant- fekt openbaarlijk verontschuldiging vrage ofwel afgesteld worde. De toestand blijft onveranderd. Het gouvernement en de Vergadering blijven bij het gedacht van tot de kiezing van eenen prins over te gaan. Rome. M. de Schlcezer heeft aan Z. H. Leo XIII het memorandum ter hand gesteld 't welk de inzichten van het Duit sche gouvernement te kennen geeft, be trekkelijk de geheele herziening der mei- wetten. De herziening heeft betrek tot de be paling van den vorm onder den welken de notificatie van de benoeming der pas- toorszal gedaan worden en de uitbreiding welke aan dien maatregel zal gegeven worden. Het Duitsche gouvernement be looft de vrijstelling van den militairen dienst aan de seminaristen en den terug keer der kloosterlingen. Het memorandum handelt verder over andere punten van minder belang. Het Vatikaan komt bericht te worden dat, op aandringen van hel hof van Pekin, België, Spanje en Italië hunne missionna- rissen in China onder hunne rechtstreek- sclie bescherming gaan nemen. Men weel met welke helsche woede de liberale intheesten tegen de kloosterlijke doodehand uitvaren, die zij voorgeven als de eerste en onbetwistbare oorzaak van de heerschende crisis en der volks armoede die er 't gevolg van is 't Zijn de kloosters, schreeuwen zij, die zich, hierin ons land, zoo talrijk verme nigvuldigen, die eene der grootste plagen is van onzen tijd. Zij maken zich meester van landbouw, nijverheid, koophandel en eigendommen, in een woord, van alles wat de levendige krachten eens volks uitmaakenEn wee ons, indien zij hun doel bereiken kunnen, dan zullen zij weêr over ons heerschen en ons onder hunnen willekeur doen bukken Ounoodig bijna er bij te voegen dat alle deze liberale beweeringen en schrikba rende voorzeggingen, geen bestaan kun nen vinden dan in het brein van eenen liberalen dweeper. Maar die zeilde liberale inktbeesten die zoo veel vuur en vlam spuwen tegen de kloosterlijke doodehand, zwijgen nu als arduinen pilasters over eene andere doo dehand die in ons land tot stand komt gebracht te worden. Wij willen spreken van de socialistische doodehand te Gent onlangs door de maatschappij Vooruit gesticht, En deze doodehand is nogthans veel gemachtiger dan deze der kloosters. Reeds heeft Vooruit te Gent, tal van eigendommen aangekocht, waar zij zeke re stielen en bedrijven uitoefent, waar de waren aan zulken verminderden prijs worden afgeleverd dat alle mededing bij na onmogelijk is. Kleine winkeliers, ambachtslieden van alle slag zijnhierdoor woord van Frans. Zoo dan, drijft gij misschien den spot met mij Eerst ja, en nu neen Weet wel, jonge meester, dat ik de landvoogd van Emon- den ben, en dat hel u veel eer doet, en veel goud in handen zal geven, voor mij te mogen werken Ik dank u voor uw goud, en meer nog voor uwe eeru dienen dit doe ik niet. Waarom niet vroeg do landvoogd vergramd. Omdat gij die schilderij naar het leven kentEn Frans zijne oogen schoten vlam men. Gij zijt geen slecht schutter, heer voogd, maar altijd toch en treft gij nietHebt gij mij verstaan Ga nu, en vaarwel Gij zijt waanzinnig, jongeling. Tet we- derziens dan Ja maar niet meer als sluipmoordenaar; verslaat ge Maar uwe schilderij die zult gij hebben. De joqge kunstenaar had juist zijn werk af, toen op eenen zomermorgend, de graaf van Breitenstein en zijn nicht bij hem kwa men. De oude graaf droogde het zweet van zijn voorhoofd, wierp zijne handschoenen op de tafel en zei Hoor eens, jonge meesters, de voogd van Emonden heeft mij van u gesproken. Welnu, heeft hij u ook gezegd hoe ik hem beleefd ontvangen heb En hoe gij toch vriendelijk waart, reeds ten onder gebracht en later is 't de beurt aan anderen. Het bekend doel van de mannen van Vooruit is van zich van alles van nijverheid, van koophandel en van eigendom meester te maken... En als er wezenlijkeen gevaar te duch ten is, dan is het hier wel 'l geval. En de liberalen zwijgen als ver smoord Men denke niet dat wij aannemen dat de Voomitmannen hun doel zullen berei ken, neen, tot daar zullen zij nooit gera ken den natuurlijken afloop der zaken zal het beletten. Wat wij hier willen doen uitschijnen en doen begrijpen, 't is de stilzwijgenheid der liberale schrijvelaars, over de socia listische doodehand 't geen bewijst dat zij tegen de kloosters schreeuwen en tie ren,niet omdat zij vreezen dat dezen eens landbouw, nijverheid, koophandel en eigendom tot dus verre in hun bezit zul len krijgen, dat. zij alles zullen verheer- schen, maar wel uit haat tegen God,tegen zijne Kerk en tegen dezen die hier op aarde zijne en hare vertegenwoordigers zijn! Geene eerlijkere, geene deftigere, geene rechtzinnigere lieden dan wij, beslaan op gansch den aardbol roepen de liberale schrijvelaars uit.... Doch 't spreekwoord zegt van den an deren kant Wacht u van dezen die ge durig op hunne eerlijkheid, op hunne deftigheid en op hunne rechtzinnigheid boffen, want veelal hebt gij eenen schijn heilige of bedrieger voor handen. En het spreekwoord zegt waarheidwij komen het overigens nogmaals te ondervinden met de sehrijvelaar uit Den Dendergalm. In zijn nummer van 17 October 11. be weerde De Dendergalm dat wij geschre ven, en dus bekend hadden, dat de in- •ichling der vrije normaalscholen op vele plaatsen te wenschen liet. Wij antwoordden hem dadelijk in ons volgend nummer dat men een trouwe- looze sehrijvelaar moest wezen om zulke onwaarheid te durven neêrschrijven. Wij daagden hem uit het te kunnen bewijzen. Wat doet, de groote liberale alweter uit Den Dendergalm, nu Zondag lest?... Hij zegt in deze zaak niet gelogen te hebben en, tot bewijs, haalt hij eenige regels van ons artikel Aangenomene scholenaan. Doch hij vervalscht een enkel woord, 't geen voldoende is om hem ge lijk te geven. Luistert, geëerde lezers,wij schrijven over uit Den Dendergalm De Denderbode meldt nogthans in zijn nummer van 14 October De Staats- aanneming verplicht onze vrije nor maalscholen van zich onder de waak zaamheid en het opzicht des gouverne- raents te stellen, het ministerieel studieprogramma te volgen en deze wierp Lisa er tusschen. Ja, ja, gij zijt een kop van 'nen jongen, lachte de graaf Maar toch zoo zie ik ze geerne gij hebt bloed in het lijf Maar zeg eens, gij hebt den graaf eene schildering be loofd wacht eens, hoe hiet hij het weer, Lisa - Ik weet Diet meer, hij gebruikte eene zonderlinge uitdrukking. «Ja, een zot beeld, zegde hij. Leg mij eens uil wat het is. We hebben het wel ver diend, met zoo ver te komen - Zie, daar staat het. Zeg mij of het wel zoo zot is. Die zotheid heeft mij toch bijna het loven gekost. Wel Heer, dat zijl gij zelfdaar- in het roode mos, nevens dien boom en dal peerd, wat hebt gij dat schoon geschilderd. Hebt gij niet overdreven vroeg Lisa, toen gij dit beeld maaktel Neen, neen Ik ben nog onder de waarheid gebleven. Kon ik afschilderen hoe eene ziel uit het lichaam vliegt, ik hadde het De maagd ging tot het venster om hare ont- troering te verbergen Ja, meester, hernam de graaf, het is een kunstwerk. Jammer maar dal er geen wild, geene herten of reebokken, in het woud loopen. j Bravo juichtle de graaf. Meester dat is een vernuftig gedacht. God geve dat gij haast teenemaal moogt genezen zijn, om weer I volop te kunnen werken. Maar nu, verschoon laatste wanorde brengt haar in de nood- zakelijkheid van soms groote uitgaven te doen voor instellingen, wetenschap- pelijke verzamelingen, zalen voor lichaamsoefeningen, enz. j> De trouwelooze liberale sehrijvelaar heelt de woorden en deze laatste voor waarden, veranderd en hij doet ons val- schelijk zeggen en deze laatste wanor de. Wij vragen het u, geëerde lezers, moet men de trouweloosheid, de eer loosheid in persoon niet wezen,moet men niet bedrieger tot in de ziel en logenaar tot in 't merg der beenderen wezen om zich aan dergelijkevervalschingen te dur ven plichtig te maken Gij beklaagt u, eerlooze liberale inkt- beest, dat onze confrater Het Land van Aalst bij zijne aanhalingen uwe artikels vervalscht, uwe woorden verdraaidt of kwalijk uitlegt.... Wij gelooven er geen enkel woord van... Indien hij er zich plichtig aan maakt, waarom nagelt gij hem aan den schandpaal niet, gelijk wij er u lieden aan nagelen Nu dat zult gij u wel wachten niet waar Maar wat is 't, een lafaard die om den wraakgierigen adam van nen anderen officieelen lafaard te voldoen, de dooden uit hun graf haalt is tot alles bekwaam als er maar duimkruid uitschuift Het fransch republikeinsche gouverne ment heeft den onderwijzer van Anost (Saöne en Loire,) met het eerekruis ver eerd over de goede houdingzijner school. Nu, ziethier hoe deopvoeding der jeugd verstaan en uitgeoefend wordt in deze model-school. Het gebruikelijk gebed is afgeschaft en vervangen door de Marseillaise. De voor schriften der religie zijn vervangen ge worden door de burgerlijke zeedleer. Snotneuzen van negen k tien jaar roepen luid Weg met de kalotten Ter dood de klerikalen Zoo gebeurt liet hier te lande ook in vele oflicieele of liberale scholen, vooral in de steden en gemeenten waar de logie- gasten meester zijn. Men zingt wel is waar de Marseillaise niet, maar 't zal er wel later van komen als de radikalen eens zullen meester wezen, 'tgeen in de groote steden voor de deur staat. Nu, in afwach ting wordt van tijd tot tijd in de belgische liberale scholen van 'l ongediert der papen gezongen, een gezang nog krapuleuzer dan de MarseillaiseZiedaar de liberale onzijdigheid in 't onderwijs Den Dendergalm zegt dat hij de eerste niet wil beginnen met de afkondiging van de gebrandmerkte logiebroers; wij moe ten te gelijkertijde de gestrafte klooster lingen doen kennen. Maar zonder trokken, de kaart op mij, ik zou eens naar het klooster moeten gaan De eerweerde Paters hebben mij al zoo dikwijls verzocht... Gij kunt hier blijven, Lisa, en wat in den hof wandelen. En vroolijk ging de graaf naar buiten. Alles was stil geworden iD het werkhuis, doodstil. Niets, dan het kloppen van twee edele horten. Voor het oogenblik. meester, zei Lisa ten leste,moet ge alles, wat u zou angst of kommer baren, ter zijde laten. Uwe gezondheid vraagt dit. Ge spreekt zoo ernstig, edele gravin En alles werd weer stil. Zo zeiden niets, maar dachten veel. Jonge, gelukkige zielen Zij schonen niet te weten dat elke roos doornen, elke bloem kelk vergif, elke geluksbeker bittere druppels, elke liefde tranen heeft. V« HOOFDSTUK. De gloeiende middagzon had den nevel doen optrekken, en wierp hare milde stralen ver kwistend neder op het dal. Do hemel was wol keloos en rein, gelijk eene kinderziel die van de doopvont komt. Onder het lommer van den boschkant. over de breede straat, reden Friedbert en Frans, bezielde afbeeldsels van herfst en lente. Beiden zagen er ernstig uitFrans in betoo- verende droomerijen verdiept, Friedbert een weinig in kwaden luim, zou men gezegd hebben. Zwijgend en napijzend reden zij nevens tafel en eerlijk gespeeld, roept De Den dergalm eindelijk uit!.... Zonder trokken!en eerlijk ge speeld!.. Zoudt gij het niet zeggen dan Wie kan er nu, in tegenwoordigheid van alle de schandige leugens en bedriege rijen, van alle de eerlooze vervalschin gen, waaraan de schrijvelaars uit Den Dendergalm zich wekelijks plichtig ma ken, nu toch een oogenblik vertrouwen in hen stellen Wij hebben hierhooger een staaltje meêgedeeld van hunne eerlooze verval schingen. Neen, heeren, geen het minste vertrouwen in u meer, gij eerst en dan wij... Ten anderen het voorstel gaat van u uit, dus aan u is eerst de beurt te Herzele. De Commissie van het landbouw-onderzoek heeft zich den 27 October, te Herzele vergaderd onder hel Voorzitterschap van den beer sena tor Baron Paul Bethune. Al de leden waren tegenwoordig. Het ambt van Schrijver werd vervuld door het jongste lid der Commissie Baron Felix Bethune, advokaal en landbouw kundige te Aalst, De heer Malthys, Burgemeester, neemt plaats aan het bureel. De eerste getuige M. KareiDeSmet, brouwer en landbouwer, vraagt de vermindering der prijzen van vervoer door den ijzerenweg van alle landbouwvoortbrengsels. Hij verheft zich tegen de vervalschingen van allen aard, en drukt op de noodzakelijkheid eener strenge wet om die misbruiken te straffen. De heer De Smet vraagt inkomrechten op vee en granen. Het is de algemeene wensch van de landbouwers zijner streek. De getuige handelt over de verzekering van het vee, en de huisdieren. Hij vraagt een pro vinciaal reglement om die verzekeriug in te richten per kanton. De staat van hel werkvolk op den builen is in evenredigheid beter als de staat der kleine landbouwers. De tijdelijke landverhuizing der werklieden naar Frankrijk is hier eene alge meene gewoonte. M. De Latte Camiel, armmeester, verklaart l« spreken in naam van schier al de landbouwers van Herzele. Hij sluit zich aan bij de wenschen uitgedrukt door M. De Smet en dringt bijzonder aan op het inkomend recht voor graan Met de op brengst der rechten zou men kunnen den land bouw ontlasten, en de wet op de onderstand- woonst voor de buitengemeenten wat ver zachten. De achtbare getuige drukt ook op de verbe tering der buurtwegen en de te groote verme- higvuldiging der herbergen, enz. enz. M.HillonéDooreman, brouwer en landbouwer, vraagt eene strenge wet op de vervalsching der scheidkundige meststoffen, en handelt over hel planten van boomen rond de akkers, weiden enz. waarin de wet volgens hem beter zou moeten voorzien. Hij spreekt ten voordeele der inkomrechten op het vee. De toestand van het werkvolk is verslecht. Geen wonderal de landbouwers bevinden zich in den droevigsten toestand. Er is geen werk te vinden. elkander, nu weer eens teenemaal tusschen de boomen, dan weer op den uilersten zoom van bet woud... Wij rijden zoo stil, vader, hel moet welhaast middag zijn, onderbrak Frans. Zijt gij vermoeid Neen, integendeel, hel is hier zoo frisch in het lommer der boomen. «Frisch, voor het lichaam, ja, maar...» En frisch ook voor de ziel, vader: vre de en stil geluk waaien ons tegen bij hetzacht gesuis dier altijd groene boomen... Zoodat uwe ziel dan ook tevreden is Ja, vader, zoo ik meen toch. Hoe lang zal het duren, mijn lieve droo- mer Ik weet het niet. En zijne stem beefde, en diep zuchtend vroeg hij Waar rijden wij henen, vader Naar het kasteel van Breitenstein. De graaf verlangt ons vandaag te zien. Waarom Dat weet ik niet. Wij gaan alleenlijk om hem te voldoen. Ik weet niet vader, maar ik word toch zoo vermoeid. De weg is zoo lastig, kloeg Frans. Het zal zoo lang niet meer duren, mijn jongen heb nog een weinig moed. Zijt ge te zeer afgemat om vandaag terug te keeren, de graaf zal ons, voor dezen nacht, de gastvrij heid wel gunneu De vader had niet verstaan wat zijn zoon wilde beduiden. (Wordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 1