Handel met Congo. M. D'Hasse Angelus, landbouwer, verklaart zich voor inkomrecliten op vee en granen in de evenredigheid van de rechten door onze geburen geheven. Is iets billijker dan de we- dorkeerigheid M. De Boom Isidore, landbouwer, deelt de ge dachten door de voorgaande getuigen uiige- drukt, en klaagt dat de pachten in zijne omstre ken nog niet zijn afgedaald. M De Clippele burgemeester te Vleckem, drukt de hoop uit dat men spoedig inkomrech- ten op al de landbouwvoortbrengsels slage, en dat men de opbrengst dez^r rechten in eene ruime mate gebruike om den landbouw te helpen. Hij vraagt de herziening van het kadaster, en een reglement op de verzekering van het vee Iedere gemeente zou moeten zijn maat schappij bezitten en door den Staal of Provincie zijn geholpen. M De Clippele houdt niet van de verplich tende keuring der stieren, terwijl M Karei De Smet 't woord herneemt om dien maatregel te verdedigen. M. Egidius De Rycke van Zonnegem vraagt dat do vermindering van de vervoerprijzen der kalk door den ijzerenweg in de maanden Juni on Juli ook toepasselijk zij. Hij verklaart zich voor inkomrechten op het vee en de granen in evenredigheid van hel toltarief der naburige lauden. Hij drukt op bet gedacht dat onze kieswet ten stelselmatig den landbouwer van zijne politieke rechten berooven Eene verandering van ons kiesstelsel in den zin van eene uitbreiding van het kiesrecht voor de landbouwers wordt algemeen ver- eischl. Nu is het eene handvol herbergiers die de wel geeft, en wij aanzienlijke builenmen- schen zijn onwaardig van het kiesrecht. Is dat niet schreeuwend. M Evarist Foucart sluit zich aan bij de gedach ten door de vorige getuigen uitgedrukt, en vraagt daarbij eene belasting op de roerende goederen. De studiën over het uitbreiden der handelsbetrekkingen met Congo en het aanleggen van eenen spoorweg aldaar zijn met goedgelukken ten einde ge bracht. Donderdag werd de kommissie van ingenieurs en nijveraars door den koning ontvangen, om hem de verslagen te overhandigen Z. M. zegde onder ander Beter dan iemand anders weet gij, Mijnheeren, dat wij eene zware krisis beleven; onze o nijverheid lijdt; langs alle kanten wor- den de deuren gesloten, de grenzen gebarrikadeerd en echter is Belgie altijd een werkzaam en vesl-opbren- gend land.Hetmoet dus ieverig nieuwe uitvoerwegen zoeken en het is onze plicht het daarin te helpen. Na het vraagpunt onder opzicht der menschheid onderzocht te hebben, be- merkten wij dat het onmeetbaar grond- gebied, aanzienlijke uitvoerwegen voor onze werkzaamheid kon bevatten maar hel was noodig dat de nieuwe landen nooit hunne grenzen konden afsluiten. Dit is verhoed geworden door een internationaal verbond en door de trak- taten, die de vrije Staat van Congo heelt aangegaan. Gij hebt dus een uitgestrekt en nieuw land voor u. Men moet voordeel weten te trekken uit de hulpmiddels, die Afrika ons kan aanbieden zonder daar- om de andere uitvoerwegen te ver- waarloozen. Daarom bedank ik als Belg uwe Ver- eeniging, die ernstige vraagpunten aan het dagorde uwer werkzaamheid ge- plaatst en er de aandacht van het land op ingeroepen te hebben. De studie van dit moeielijk vraagstuk hebt gij wijse- lijk, voorzichtig en met onbetwistbare bevoegdheid, gedaan. Reeds hebben uwe werkzaamheden eenen uitslag. Het is op de besluiten van uw verslag dat er eene maatschappij gevormd is, om de eerste studiën te maken voor het leggen van eenen spoorweg. Daar, hoop ik, Mijnheeren, zult gij uw werk niet staken. Er wordt eene proefneming gedaan. Indien zij, zoo als ik denk, gelukkig zijn zal, tel ik er op dat gij uwe studiën zult-hernemen en indien uw oordeel gunstig is, zult gij wel een nieuw beroep op uwe landge noten willen doen. Gij zult alzoo een grooten burgerplicht vervullen. M. Willens heeft den Koning bedankt voor zijne vaderlandslievende woorden, waarna Z. M. zich de verschillende leden deed voorstellen. den aan de bezitters van de schoonste stieren, zonder onderscheid van ras. Eindelijk zullen er bijzondere premiën van 300, 300 en 200 fr. toegekend wor den, aan de koopers van een bijzonder soort van Durhamstieren. Landbouw en veehandel. Se dert jaren werd de invoer van Belgisch vee in Holland geweigerd uit hoofde van ziekten die hier te lande zouden heer schen. In tegendeel voeren de Hollan ders hier, vrij van alle tolrecht, hun vee in. Hiertegen werd meer dan eens kracht dadig geprotesteerd en gevraagd dat men onze riooderburen met de zelfde munt zouden betalen. De heer minister van Landbouw, Nij verheid, Koophandel, enz. Komt eindelijk aan de talrijke klachten gehoor te leenen. Een besluit is genomen geworden waarbij tot nadere beschikking en uit hoofde van plaag of ziekte, allen invoer van schapen, verscli schapenvleesch en schapenvach ten in Belgie verboden is. Waarom nu ook den zelfden maatregel niet genomen betrekkelijk den invoer van rundvee, de zelfde reden bestaan nog- thans Laat ons hopen dat het slechts een begin is.... Vee-kweelt. De provinciale raad van Luik heeft met het oog op de noodzakelijke verbe tering van den veestapel in ons land, een reglement uitgeveerdigd dat te beginnen van 1887 uitvoerbaar zal zijn. Eene som van 20,000 fr. werd gesterad voor den aankoop van Durhamstieren, bestemd om in de provincie verkocht te worden. Eene andere som van 11,500 fr, is be- stemd om als premiën uitgedeeld te wor- Zou 't Verbond ons Zondag aanst. geen verslag meédeelen dan over de buitengewone luidruchtige vertooning die Zondag 11. in 't Peperstraatje werd gespeeld door zekeren dendermondschen bakvisch Naar 't schijnt gingen zekere uitroepingen en afkondigingen met groot orkest op de huisdeur gepaard.... Wij verwachten ons aan een verslag in regel, zoo iets puik waar niets in vergeten of achterhouden is, hoor je, baron Frican don 't Verbond kondigt aan dat het met 13 November aanstaande zijnen zwanenzang begint te laten hooren aan zijn 20 dozijn abonnementen. Aan 't Verbond van zondag behoort een bijvoegsel, 't welk uitsluitelijk handelt over de zoogezegde partijdige onrecht- veerdigheden die ons Stedelijk Bestuur ten opzichte van M. Hip. Leclercq zou ge pleegd hebben 1° Met aan den heer Vanderhaegen, ge meenteraadslid, de opening van eene straat, op zijnen eigendom nabij de her berg Den Turk, en ten zijnen uitslui- lelijken koste te hebben toegelaten 2° Door de afleiding der regen- en buis waters in de Schoolstraat 5* Met aan den heer Leclercq niet meer dan 12 duizend franks te hebben willen betalen voor zijn lusthuisje en grond op den Dam. De twee eerste zoogezegde partijdige onreclitveerdigheden hebben wij in ons nummer van Zondag 13 September 1883. breedvoerig behandeld. Wij hebben als dan bewezen dat die beschuldigingen ongegrond zijn en dat M. H. Leclercq, in dien hij aan 't Verbond last heeft gegeven al die leugens te verspreiden, een weinig eerlijk en deftig spel speelt. Wij zullen ons dus voor 't oogenblik onthouden ons hooger aangewezen arti kel te herdrukken, 't zal later beter te pas komen. Wat het n* 3 (n# 4 van 't bijvoegsel) betreft, zullen wij doen opmerken dat M. H. Leclercq voor zijn lusthuisje en grond, de som heeft ontvangen die het Gerecht hem, volgens schatting der ex- perten, heeft toegelegd. Moest de stads kas misschien een cadeautje doen a M. Leclercq Er zou riiets anders aan ont broken hebben.... Nu, als M. Leclercq wil weten wat de familie Eeman voor haren grond zal ontvangen dat hij de uitspraak van 't Beroepshof afwachte en wil hij niet wachten dat hij het aan de Raadsheeren gaal vragen Het n° 3 van 't bijvoegsel onder den titel kasseiweg is ten vollen on nauwkeurig, ongegrond en logenachtig. Plaatsgebrek noopt ons hel lieden bij deze verklaring te moeten bepalen. Ove rigens meer dan eens zullen wij deze zaken in den kiestijd van 1887 te behan delen hebben En dan zal 't raak zijn De konversie. Terugbetaling der leeningen van 1833, 1836, 1862, 1867, 1872, 1874 en 1879. De trekkingen, voor het jaar 1887 tot aanduiding der obligatiën, die gedurende den loop van gezegd jaar uitbetaalbaar zijn zullen gebeuren van 2 tol 6 Novem ber 1886. 1833, De trekking, door de afïossings- tabel op 31 december 1886 vastgesteld heeft plaats op dinsdag 2 november, ten half tien, 's morgends. 1836. De trekking voor 1 december 1886 vastgesteld 2 november, ten 1 uur. 1862. Die voor 1 Meert 1887, woensdag 3 november, ten half tien.' 1862 op Die voor 1 september 1887 op woensdag 3 november ten 1 uur. 1867. Die voor 13 november 1886 op donderdag 4 november ten half tien. 1867. Die voor 13 februari 1887 op donderdag 4 november ten 1 uur. 1872. Die voor 10 december 1886 op vrijdag 3 november ten half tien. 1874. Die voor 20 november 1886 op vrijdag 3 november ten 1 uur. 1874. Die voor 20 januari 1877 op zaterdag 6 november ten half tien. 1879. Die trekkingen voor 24 december 1886, 23 februari en 25 april 1887 op zaterdag 6 november ten 1 uur. De latere trekkingen zullen volgens nader te nemen schikkingen geregeld worden te beginnen van 16 december aanstaande. Te rekenen van Zondag aanst. znllen wij den uitslag dezer trekkingen meédeelen. Men weet dat al *dê trekkingen vóór 1 juli moeten gedaan worden, zij zijn ten getale van 1010. Het volle getal der premiën van de 7 brusselsche leeningen kan als volgt ver deeld worden 64 premiën van 100,000 fr. 81 van 40,000 6 van 30,000 385 van 25,000 52 van 15,000 186 van 12,500 283 van' 10,000 1 van 8955 87 van 5000 6 van 5000 316 van 2500 186 van 2000 1 van 1427 407 van 1000 670 van 900 156 van 750 52 van 670 1748 van 500' 1600 van 400 201 van 300; 216 van 250 200 van 240 81 van 231 558 van 225 15,803 van 200 3480 van 150 8782 van 125; 53.606 geprimeerde loten, niet mee gerekend de obligaties dieaan 110 en 115 betaalbaar zijn, van de leeningen van 1867 en 1872, wat een kapitaal vertegen woordigd van ongeveer 57 millioen aan premiën. ALLERHANDE NIEUWS. Eene samenwerkende bakkerij onder titel De Toekomst, komt alhier ter stede gesticht te worden door de gentsche socialisten van Vooruit. Het lokaal is gevestigd in deNieuwstraat n°54, in een huis toebehoorende aandeu heer Hippoüet Leclercq. Het brood van Tarwebloem 1" klas zal er verkocht wor den tegen 40 centiemen den 1 l/2kilogr. Bij de bakkers wordt het brood nu ver kocht tegen 48 en 50 centiemen den 1 1/2 kilogr. Wij vernemen dat de socialisten hier ook naar een lokaal uitzien om er een samenwerkende beenhouwerij op te rich ten,waar het vleesch ook aan verminder den prijs zal verkocht worden. De Kamers zullen den 9 november plechtig geopend worden. Volgens den Impartial heeft M. Lip pens, burgemeester van Gent, de kon- verleering der leeningen, naar de brus selsche mode, geweigerd. Cceur et cerveau Weet ge wat het liberale Brussel in 35 jaar tijd geleend en verleerd heeft 243 millioen fr. En voegt er dan nog eens bij, wat die stad uit de Staatskas heeft gezogen Naar wij vernemen heeft de minister van justicie een schrijven gericht aan al de bestuurders van gevangenissen en be delaarsgestichten, met last, om de bloem welke zij gebruiken, vooraf scheidkundig te laten onderzoeken. Hel Journal de Bruxelles vraag uit leggingen over een feit, door de Peuple verhaaald, en waarover de Gazette ook met een paar woorden gesproken en een onderzoek gevraagd heeft. De leerlingen van eene gemeenteschool zouden op eene wandeling de koningin ontmoet en baar beleedigd hebben. Arnold Meuris, magazijnbediende bij eenen poeldenier der Grasmarkt, ging vrijdag morgend met een mes in de banc den keldertrap af, toen bij een misstap deed en den trap afrolde. Het mes, dat hij niet losgelaten had, drong hem in de borst. De ongelukkige, die veel bloed verloor, is naar bet St-Jansgasthuis ge bracht. Eene laffe daad. Een eerzame huismoeder van St-Joost ten-Noode ont ving dezer dagen een briefje van den vol genden inhoud Madame, Ik ontmoet dikwijls uwe dochter en heb genegenheid voor haar opgevat. Ik ben rijk, breng ze mij, en ik zal u alles geven wat gij vraagt. Het briefje droeg geen handteeken, maar gaf voor 's zondags nadien eene plaats op, waar het antwoord moest ge bracht worden. Verontrust, deelde de vrouw het brief- ke aan de policie meê. Deze begaf zich op het aangewezen uur ter plaatse, maar vond niemand Het is waarschijnlijk hel werk van eenen lafFen grappenmaker. Ongelukkiglijk heeft die grap treurige gevolgen. De vrouw durft bare dochter geen oogenblik meer alleen laten en heeft zelfs van tijd tot tijd aanvallen van zinne loosheid, welke zoo erg zijn, dal zij vrij dag nacht door het venster wilde springen, om aan de vervolgers van haar kind te ontsnappen. Een schoon werk, dat die naamlooze farceur heeft verricht. Het ware te wen- schen dal het gerecht hem vond en hem de welverdiende straf deed ondergaan. In alle geval is er een ernstig onderzoek ingesteld. Men schrijft uit Overmeire Te Overmeire denken er tegenwoordig verscheidenen dat de gansche gemeente in gemeenschap van goederen leeft. De diefstallen volgen elkander met verba zende snelheid op. In min dan 14 dagen zijn er hier meer dan 30 gepleegd. Vrij dag nacht weerom zijn er een groot ge tal kiekens gestolen bij den lieer Pieter Van der Noot, en wel om 50 fr. konijnen bij de wed Staessens uit de Klappelstraat (arme weduwe zij moest er baren pacht van belaleu). In die straat hebben de ko- nijnendieven bijna van huis tot huis een bezoek gebracht en alle grauwe viervoe ters meegenomen bij Jan Govaert ook twee groote konijnen, enz. enz. Verleden week konijnen en eenden bij Mad. wed. Matthys, brouwster, waar de dieven zich nog eens te goed gedaan heb ben aan eene ton bier dan draaiden zij de kraan open en lieten het overige afloo- pen. Ik geloof dat er hier waarlijk eene gansche bende aan het werk is. Socialisten betooging. Zondag heeft te Charleroi de groote belooging der socialisten plaats gehad, om de kwijt schelding ten voordeele van Schmit en Falleur, de veroordeelde brandstichters te vragen. Van alle zijden van het land maar voor al uit het Center en de streek van Luik waren volksmaatschappijen opgekomen, die aan de betooging deelnamen. Uit Gent was eene geringe groep naar Charleroi getrokken. De meeste treins hielden stil aan de statie te Roux, alwaar zich een gedeelte lijke stoet vormde die eene betoogin- wilde houden op de plaats waar de fusil lade heeft plaats gehad, waardoor ver scheidene werkstakers gedood werden. De glasblazerij van Roux was door de troepen bezet. De socialistische stoet aldaar was voorafgegaan door eene groep van 500 vrouwen, in rouwgewaad. Ter plaats ge komen vvaar de werkstakers, die met toortsen in de handen de fabriek wilden gaan in brand steken, door de troepen tot staan gebracht waren, speelden de muzieken treurmarschen en werden de bloedvlaggen ten gronde gebogen. Langs Jumel en Lodelinsart trok de menigte voort naar Charleroi, waar talrij ke andere socialistenbonden reeds wacht ten. De eigenlijke stoet werd om 2 ure op de groote plaats gevormd. Hij telde, vol gens een telegram der Agencie Ilavas meldt, ongeveer 20,000 man. Eenige gazetten spreken van 50,000 dit cijfer zou zelfs niemand moeten ver wonderen, aangezien de groote werkers- bevolking die in het Center opgehoopt is en de onwetendheid van al die men schen. De stoet, waarin wel 200 roode vlaggen gedragen werden, heeft eerst de stad doorlopen en daarna de boulevards ge volgd. Voor het lokaal der Union Verrière werd geroepen Vive Falleur Eene deputatie van den stoet heeft zich naar het stadhuis begeven en een ver zoekschrift, door al de sekretarissen der werkmansbonden onderteekend, aan den burgemeester, den heer Audent, ter hand gesteld. In dat schrift worden het alge meen stemrecht en de kwijtschelding voor de veroordeelde mijnwerkers ge vraagd. Dë burgemeester, die vergezeld was van de heeren De Dorlodot. arrondisseraents- kommissaris en de schepenen, wensebte de deputatie geluk over de kalme houding der werklieden,hen aanradend aldus voori- tegaan hij beloofde het adres aan de wetgeving te zullen overmaken. Intusschentijd zette de stoet zijne wan deling voort het voorbijtrekken voor het lokaal der Union Verrière duurde een uur en half. Op de onbebouwde gronden dicht bij de statie van den Grand Central is de stoet ontbonden. De orde werd nergens gestoord. Troepen waren te Charleroi saamge trokken, gedarmen bezetten de bijzonder ste punten der stad en ookde burgerwacht was onder de wapens. Doch de openbare macht heeft zicli nergens moeten vertoo- nen. Te Bergen heeft ook eene betooging, maar op kleinere schaal plaats gehad. Omtrent drie duizend borains hebben onder het zingen en spelen der Marseil laise de stad doorkruist. Rond 4 ure was de sloet op de Groote Markt, waar eene meeting in de opene lucht werd gehouden. Daarna zijn de groepen uiteen gegaan om het overige van hunnen avond in de herbergen van denomtrekdoortebrengen De orde werd niet gestoord. Men meldt uit Charleroi Zondag avond rond 7 ure zetten de echtgenooten Dufranc en een vriend zich aan tafel om koffie te drinken toen zekere Jules D. binnenkwam en vroeg om eene tas meê te mogen gebruiken. Men weigerde hem het gevraagde niet, maar verzocht hem, daar hij eenigszins dronken scheen, liet huis zoo spoedig mogelijk te verlaten. Hierover gestoord, viel de vreemdeling in grofheden uit en sprong Dufranc te lijf. Al vechtende geraakte de twee strijders buiten de deur en rolden in eene gracht terwijl de vrouw onophoudelijk om hulp riep, de vriend durfde er niet lusschen- komen omdat hij zijne- zondagskleeren aan had. Toen er eindelijk eenige geburen na derden, liet de aanvaller zijn slachtoffer los, toonde een mes en zegde Zie, ik heb mijn mes niet gebruikt. Maar toen men Dufranc oprichte, bemerkte men dat hij een geweldigen steek in den onderbuik bekomen had. Hij stierf daags nadien. Aanhouding. Het vrouwkeMiekezon der beenen, kaaruienster, te Antwerpen wordt beticht door geldleeningen, vele slachtoffers gemaakt te hebben zij werd vrijdag namiddag, ten half twee ure, in het huis van haren zoon, nabij de statie van Berchem, aangehouden. Deze vrouw zegde aan hare slachtoffers dat zij eene groote fortuin bezat en door het ontleende geld een aanzienlijken han del in vogelveeren dreef met Amerika die haar groote winsten opleverde. Tusscben de sommen, die haar werdon toevertrouwd, zijner die 18,000en50,000 frank beloopen. De totale som. welk aan Mieke zonder beenen werd ter hand gesteld bedraagt, voor zoover men tot hiertoe weet, 85,000 frank. De kaarlzienster wist van eenen orgel draaier uit de Brouwerijstraat, te Borger- hout, eene som van 18,000fr. te bekomen. Ziedaar een orgeldraaier, die in alle geval een rond sommeke had bijeen gedraaid, en dat nu, in den handel in vogelveeren is gaan vliegen. Gemelde vrouw werd ten gevolge van een aanhoudingsmandaat naar de gevangenis van Antwerpen over gebracht. Een jongeling van Marche is op schrikkelijke wijze gestorven. Zijn vader, hem niet ziende terugkomen van eenige boodschappen, die hij verricht had, werd ongerust en ging met eenige gebureu op zoek. Men vond ziju verkoold lijk in 't midden van eenen kalkoven. Men kan niet gissen of hier misdaad, zelfmoord of ongeluk in 't spel is. FRANKRIJK. Betrekkelijk de overstroomingen in Frankrijk vernemen wij Te Avignon varen de bootjes door de straten, de pontonniers leggen bruggen aan en zorgen voor den dienst der levens middelen. De wijken Fusterie, Limon en Corps-Saints zijn geheel afgesloten. Het eiland Barthelasse is totaal onder water. Deprefekiuur heeft hulpmiddelen gestuurd aan de inwoners. Te Chateaurenard is een bakker, met de zijnen ingesloten door het water, door den bliksem getroffen geworden en ge dood. Pertuisis heel en al door het water omringd. De dijken der Leze en der Du rance zijn doorgebroken en deze twee rivieren hebben zichvereenigd. De spoor- weglijnen in den omtrek zijn weggespoeld en het verkeer is geheel onderbroken. Bij Lumières had de Calavon de rails weggespoeld toen de trein reeds uit Mau- bec vertrokken was. Een vreeselijk onge luk zou er plaats hebben. De gendarmen I zijn in vliegende vaart te midden der woedende golven den trein tegen gereden en konden hem gelukkig nog bij tijds doen stil houden. Men mag zeggen dat de Durance nog hooger gestegen is dan in 1822, toen de beruchte overslrooming plaats had. Op zekere plaatsen, zegt de Temps, onder andere op het eiland Brathelasse, schieten de jagers de hazen op de boomen waarop ze gevlucht zijn In de departementen Var en Alpes Maritimes valt de regen nog steeds bij stroomen neêr.Toulon iszwaar beproefd; de wijken Rhode en Abattoir staan gehee'l en al onderwater. Hier ook geven de pon tonniers blijken der groote zelfsopoffering; de dienst der levensmiddelen wordt er door hen gedaan. Te Bedarrides en Sorgues zijn verschil lende huizen ingestort, en men zegt dat verscheidene personen onder de puinhoo- peri begraven werden. Dit feit is nog niet met zekerheid vastgesteld. In deze om streken is echter veel vee in stallen en weiden verrast en omgekomen. Te Grenoble en te Rochefort zijn de kelders reeds overstroomd en de Isère stijgt nog maar altijd voort. Ook blijft de regen nog steeds bij stroomen vallen. De velden rond de stad zijn in een waar meer veranderd. Te Mallemort zijn twee familiën door de gendarmen gered, op hel oogenblik dat zij in de golven zouden omkomen. Men heeftop de Durance een lijk zien vlotten, dat met den snellen stroom werd meêgesleurd. De brug van Mallemort, aan de statie van Meriudol, werd insgelijks door den stroom verbrijzeld Men gelooft dat de rivieren hun maxi mum van hoogte bereikt hebben. DUITSCHLAND. Paters Jezuieten. De KölnischeZeitun g kan hare woede niet verkroppen, omdat er weêr twee zonen van baron von Shor- lemer-Alst in de Jezuieten-orde treden. Het protestantsche blad valt hier hevig tegen deze orde uil en bedreigd zelfs de katholieke adelijke familiën van Duitsch- land, wier leden zoo glansrijk in de Jezuieten-orde vertegenwoordigd zijn de prinsen Radziwill, baron von Brenken, de graven von Haza-Radzlitz en von Hoensbroech, enz. Het blad zegt dat deze toestand te wij ten is aan de voorkeur die den adel geeft aan de Jezuieten-kollegiën boven de rijks- gymnasen, om er hunne zonen hunne studiën te laten doen. In 1885, vond men in het kollegie van Feldkirch, in Oosten rijk, de zonen van prins von Blücher.der graven Chamare, Praschraa, Strachwitz, Matuschka, Henkei, Droste, Galen, der barons von Fürstenberg, van Loë, enz. De Staat zoo hier een oog moeten in 't zeil houden en het blad roept er dan ook de aandacht op. Jesuitenzögling en Reichsangehoriger, Jezuietenleerling en rijksonderdaan zijn dingen die tegen el kaar opwerken. Als we zoo voor de vrijheid waren als de Kolnische Zeitung zouden we een voudig het hoofd op prijs stellen, van al wie zijne zonen aan de Jesuieten toever trouwt. Aan dikke menschen. Een duitsch professor geeft gratis den volgenden raad aan zijne vette medemenschen De nieuwste wijze van behandeling der zwaarlijvigheid (hetdikworden) is de ont houding van alle spijzen die vet vormeü, zooals brood, gebak, meelkost, aardap pelen, enz. en het weinig drinken. (Wat gaat er dan nog overblijven') Gedurende de maaltijd mag men in het ;eheel niet, en vooral geen bier drinken. Van het grootste belang voor degenen wier lichaam neiging tot vetvorming ver- loont, is het, te zorgen voor dagelijksche goede en geregelde ontlasting. Dikke lezers doet er profijt meê Het vermogen van baron Meyer Rothschild wordt op ongeveer 400 milli oen frank geschat. Zijne scboone kunst verzameling erft baronnes Louise, en na haar overlijden gaat zij overaande engel- sche Rothschilds. EN GELAND. Een beroemde neger. Londen heeft dezer dagen het bezoek ontvangen van een amerikaanschen neger, welke ver diende als een koning te worden ontvan gen. Het is Frederik Douglas, de eerste kleurling, die de eer heeft gehad in de Vereenigde-Staten een openbaar ambt uit te oefenen. Zoon van een slaaf en zelf slaaf, nam hij de vlucht op 25jarigen ouderdom, kwam zich in Engeland vestigen, deed er een zeker onderwijs op en nam deel aan de propaganda, die alsdan in Engeland werd gedaan ten voordeele van de af schaffing der slavernij. Gedurende den vrijheidsoorlog snelde hij terug naar Ame rika en streed dien reuzenstrijd meê, die ten slotte de vrijheid verleende aan vier millioen negers. De negerbevolking heeft Douglas eene eeuwige erkentenis toegewijd. President Lincoln liet hem tot de hoogste ambten toe. Thans is hij zeer rijk, eigenaar van verschillige dagbladen en volksgezinder dan ooit. Hij doet nu eene plezierreis door al de staten van Europa. ITALIË. Heksengeschiedenis. Het dorp San- Giovanni, bij Napels, was dezer dagen getuige van een barbaarsch tooneel. Eene oude vrouw, die na de dood van haren man, een schaliedekker, die voor hare oogen van een dak was gevallen, half zinneloos geworden, werd voor eene tooverheks gehouden. Men zegde, dat zij de oorzaak was, dat de cholera in het dorp was verschenen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 2