LoeBiogderslad Brussel 1886. Buitengewone groote lotingen. BEK1CHT. Louis De Schryver, Gasgesticht van Aalst. BERICHT. berTcht TMAN-S1Ü00P- d' VANNlEIt BOOMEN HUIZEN, WEIDEN, Bouwgronden en Landen, BOOïl VENDÏTIE I5001IEN EN SCHAARHOUT, VENDITIE Meersch en 2 parceelen Zaailand, van goede Zaailanden BOOMEÏT BOOMEN. Behuisde HOFSTEDE, en van Land en Bosch, ARM-GOEDEREN, En de rekening Vroeger kostte alles minder en was de pracht minder groot. In 1S01 betaalde de lord mayor zijn ban ket 15,000 fr. Dat zal nu wel andere peper zijn. Laat ons zedig zijn en de kosten van 't geding schatten op 2400 pond, zegge 60,000 fr. 't Is te zeggen dat de nieuwe lord-mayor, sir Reginald Han son, die 't heele boeltje betaalt, er het vierde zijner jaarwedde, die op 250,000 fr. beloopt, meê verspeeld heeft. Nu zullen er zekere duitenklievers zeg gen, dat hij nog wel een hall jaar zou kunnen leven met het overschot van zijn banket. Onmogelijk, want de overblijf sels worden 's anderendaags 's morgens aan de armen uitgedeeld, op vertoon van op voorhand uitgedeelde kaarten. Zulkdanig is het banket van den lord mayor, den poorter-meester der goede stad van Londen. ITALIË. Rampen. - Ook het noorden van Italië werd door de aanhoudende stortregens fel getroffen, en ten allen kant komen droevige berichten toe. De steden Ales sandria, aan het meer van Como, Pavia, Casale en Ferrara zijn ondergeloopen. De spoorwegdiensten tusschen Milaan en Turijn, Turijn en Savona, Genua en Ven- timiglia, zijn gestaakt. Bij Castellino is de spoorweg onder den drang van het water bezweken, bij welk ongeval een goederentrein in de rivier is gestort en de machinist en de stoker verdronken. Een nog ernstiger ongeluk heeft er plaats gehad bij Albenga, op de lijnGenua- Ventimiglia. Juist toen de trein de brug te Albenga naderde, werd deze door het water weggeslagen en viel de trein in de diepte, met het gevolg dat er vijf pas sagiers zijn omgekomen en vele anderen gekwetst werden. De geheele lijn tusschen Genua en Ven- timiglia heeft zooveel geleden, dat het naar berekening meer dan eene maand zal duren eerde gemeenschap zal kunnen hersteld zijn. Een genueesch edelman, Rocca ge naamd, die met een aantal bekenden naar het hotel Di Quinto was gegaan, om aldaar op hel terras de werking der woe dende zee te aanschouwen, werd door eene zware goll meegesleurd, en ofschoon er onmiddellijk 4000 frank op het vinden van zijn lijk werden uitgeloofd, is men daarin niet gelukt. SPANJE. Wereldtentoonstelling. Borcelona wil, gelijk reeds vroeger gemeld is, nog vóór Parijs eene wereldtentoonstelling hebben die alles zal omvattenhandel, nijverheid, landbouw, scheepvaart, visscherij, kunst matige vischteelt, schoone kunsten, on derwijs, electriciteit, enz, enz. Het reg lement is thans verspreid. De tentoonstelling zal geopend worden den 15 september 1887 en minstens zes maanden, hoogstens acht maanden du ren. De tentoonstellingsgebouwen zullen met de open ruimten eene oppervlakte beslaan van 300,000 vierkante meters. Geen der ingezonden voorwerpen kan zonder vergunning van het hestuurvóór bel einde der tentoonstelling door den inzender weggenomen worden. De exposanten zullen huur te betalen hebben voor de hun afgestane ruimte. De spaansche spoorwegmaatschappijen zijn bereid om het vervoer der voor de tentoonstelling bestemde voortbrengse len het tarief met 50 p. c. te verminde ren. ROEMRIJKE EERZUCHT. Zeiden eens deSchythische afgezanten tot Alexander: Ware uwe persoon zoo groot als uwe eerzucht, dan zoude de woreld u niet kunnen bevattenwij hebben nu in ons mid den een veroveraar, wiens eerzucht even grenzeloos is als die van Meander. Wij heb ben het oog op Professor Hollovvay, wiens begeerte om den mensch wel te doen, onver zadigd door de tallooze genezingen, welke zijne raedecijnen ten gevolge hebben gehad, ou bezig is, om aan de behandeling der ziekten in dit land eene andere wending tege- ven. Hij stelt zich ten doel om de verschil- letnde kwalen, waarmede de mensch te wor- svelen heeft, te overwinnen te onderdrukken Oeral kunnen de zegeleekens van zijne be kwaamheid gevonden worden, want zijne middelen vermogen alles, en waar zij door drongen, zijn alle kwalen verdwenen voor hunnen invloed op de gezondheid. Hoogst waarschijnlijk bestaan ergeen zestal nieuwsbladen, welke niet vrijwillig getuige nis af gelegd hebben van de Wonderlijke heilzaamheid van de Pillen en Zalf van Hollo vvay. Tot nu toe is de bijna algemeene klagt, zelf6 tegen de meest populaire geneesmidde len geweest, die misschien lijdelijk de pijn verdrijven, maar die uimmer de bestanddeelen der ongesteldheden in het bloed materies morbi) bereiken. De pillen van Hollovvay daarentegen werken in 'tbijzonder op de voor naamste aanleiding tol de ziekten, en de vochten vat het lichaam waaruit zij voort komen. bij uitwendige kwalen wordt de Zalf aan de Pillen toegevoegd, en de heil zame uitwerkselen daarvan zijn zeker niet minder te bewonderen. Wij geven deze ver zekeringen hoe stout zij ook schijnen op zeer vaste gronden. Wij hebben de waar borgen er van in de toelating der faculteit, -in de berichten van de beste geneeskundige tijdschriften aan weerszijden van den Atlan- lischen Oceaan, in de openbaar gemaakte verklaringen van duizende dankbare herstelden en eindelijk, (naaronzc inzigten voorzeker niet de geringste,) in onze eigene ondervinding en opmerkingen. Aan hem door wiens grondig onderzoek, en praclische bekwaamheid op hel gebied der geueesheelkundige wetenschappen zulke onvergelijkelijke geneesmiddelen zijn voort gebracht, en door wiens bemoeiing, door- tasling en onderneming zij in elke bewoonde streek tusschen den Evenaar en de polen zijn verspreid, komt de hulde der wereld toe. Deze is hem ten deel gevallen. Overal schenen zijne reizen eene soort van triomftochten te zijn en de hoogste Europecscbe aristocratie was er trolsch op om bij zijne vergaderingen tegenwoordig te zijn. Sunday tourrier. Burgerlijke Stand der stad Ninove. Aangiften vau den 5 tol den 12 Nov. 1886. GEBOORTEN. Mannelijk 0 Vrouwel. 1 HUWELIJKEN. 2 kinderen onder de 7 jaren. G trekkingen 's jaars. Uitwisseling der oude leeningen, tegen nieuwe titels. Men aanveert de inschrijvingen van heden af, zonder kosten,bij MM. DE COEA en Cle. ■Bankiers, in de [\ieuwslraatS° 4 O, te Aalst, alwaar men alle inlichtingen diesaan- gaande kan bekomen. Alvorens U Ie laten misleiden door vreemde speculanten, gaal eerst het magazijn zien van, Lange-Zoutslraat23teAal,waardeeenigeprijsis voor de mans-bottinnen op m3al 12,SU vrouw- botlinnen ii goed laken met knoppen te begin nen van 9,50, alsook alle soorten van schoon kinderwerk aan prijzen buiten alleconcurentie. Bijzonder werkbuis voor reparaliën alles onder mijn toezicht en zeer spoedige bediening. Het geslicht gelast zich kosteloos met het zuiverhouden der leidingen bij de gasverbruikers het bestuur zal met alle dienstwilligheid genoegen schenken aan de personen welke zich zullen tol hem wenden. Nieuwe instellingen worden geplaatst, vrij van handwerk, en aan den laagsten prijs mogelijk voor hetgeen de bekken of toestellen betreft. Franciscus V1NCK-DE WOLF, Vleesch- houwer en Traiteur, Kerkstraat N. 14, te Aalst, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dal hij zich van heden af zal gelasten, zoowei inde stad als op den builen, met het ondernemen van banquellen, middag-en avondmalen, als ook 't verkoopen van wild, pluimgedierten, fruiten, bij alle tijde te verkrijgen in bo vengemelde Vleeschhouwere, alsooK het bereiden van saussen en al wat zijn stiel aangaat. Alles aan zeer geringe pnjzen. DE ECHTE BEREID DOOR Emiol MEGAH'CK, Apotheker, is een aangenaam en kostbaar geneesmiddel tegen bet rachitism of de onderblijving, mis- groeiiug en zwakheid der kinderen, 't welk, na ec:nge weken gebruik, krachten en ge zondheid teruggeeft. De ondervinding heeft zijne wonderbare kracht bewezen op personen door langdurige ziekte verzwakt en uitgeput Dit geneesmiddel bestrijdt ook altijd met zekerheid, den hoesl, het nachtelijke zweeten, de bloedspuwing, de teering en de longontsteking Prijs fr. 2,50 de flesch alleen verkrijgbaar ter apotheek van Emiel MEGANCK, Leopoldslraat, N* 7, (Katlestraal), achter het Oud-Stadhuis, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van schoone en zware Kanada, Wilgen, Esscben, Bueken, Eiken, Olmen en Abeelen gestaan te Moorsel, Baerdegem en Meldert. De Kandidaat-Notaris CH.DEVIS te Aalst, zal door bevoegd ambt openbaarlijk verkoo pen Op Woensdag 1 December 1886, (St-Eloi,) om 12 ure juist 's middags Te Moorsel. a. Namens den heer Jan-Baptist Cooreman, te Lebbeke. 18 koopen kanadas, wilgen en herzelaren. op den Dressel aan de hofstede in gebruik bij do gebroeders Van der Borcbt. b. Namens Jufvrouw Catharina Cooreman, te Lebbeke. 4 koopen schoone wilgen en 2 koopen kana das, wijk Beugem. c. Namens den heer Joannes Van Keer, te St Gilles. 27 koopen kanadas, wilgen, esschen en ma gere olmen, in zijnen bosch, wijk Beugem. d Namens de erven van den heer Victor Van Roy, te Wieze. 4 koopon schoone kanadas op den Romelaar, aan hel land gebruikt door Emmanuel De Meyst e. Namens Jufvrouw Cooreman voornoemd. 2 koopen zware kanadas op het Molcnveld, aan hot land gebruikt door Benoil De Wolf. Te Baardegem. f. Namens den heer Frans Borms te Lebbeke. 7 koopen schoone bueken in zijnen bosch op bet Kasteelboscb. Te Meldert g. Namens den heer Antonius Moens, te Her- dersem. 3 koopen zware kanadas in zijnen bosch wijk Klaarhaag. h. Namens de weduwe De Croes, te Meldert. 4 koopen gavige bueken, in harenjbosch aan hel bof van de erven Van Nieuwenborgh, wijk Kokerij. i. Namens den boer Louis De Coninck, te Aalst 3 koopen kanadas, aan de meersch genaamd de Heelers in gebruik bij den heer Victor De Vos j Namens Madame De Coninck, te Aalst. 5 koopen wilgen en kanadas aan zelfden meersch de Meelers. Men zal beginnen te Moorsel, Dressel en bet hiervoreu geschreven orde volgen. leder zal moeten borg stellen en het gewoon ongeld gereed betalen. Dag der betalingen, alle zaterdagen der maand October, van 9 ure 's morgens tot 12 's middags. VERKOOPING VAN gelegen te Denderleeuw, Liedekerke, Erembodegem en Denderhaulem. De Notaris DUFOUR, te Ninove, daartoe in rechte henoemd, zal met lusschenkomst van zijnen amblgenool DE TURCK, te Geeraadsber- gen, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoopen, de goederen waarvan de ligging en het plan op de bijzon dere plakbrieven zijn aangeduid GEMEENTE DENDERLEEUW. Eerste Lot. Huis, magazijn, remisie en tuin. wijk Huissegem, sectie B, nrs. 1289a, 1290a en 1290b groot 14 aren 30 centiaren Verhoogd tot 3900 fr. Tweede Lol. Maunzijn, wijk Huissegem, sectie A, i;r. (619, grooi 8'ï cmliaren Verhoog'! lol 500 fr. Derde Lot. 6aren 50cenliaren Bouwgrond wijk Huissegem, srclm A, nrs 1659 en 1661. Verhoogd tot 350 fr. Vierde Lot. Huis en hofstede, wijk Huis segem. sectie X, nummers 1646, (647 en 1648a groot 5 aren 58 centiaren. Verhoogd tol 700 fr. Vijfde Lol. 6 aren 24 centiaren, Land wijk Huissegem, scene B, nummer 1281 b, Verhoogd lot 350 fr. Zesde Lol 7 aren 76 cenliarou Land, wijk Wijngaard spclie B. nummer 1369 Verhoogd lot 450 fr. Zevende Lot. 1-2 aren 92 centiaren Land, Kruiskouter, sectie B. nummer 502. Verhoogd tol 800 fr. Achtste Lot. 10 aren 90 centiaren Land, Kruiskouter, sectie B, nummer 479d. Verhoogd lot 700 fr. Negende Lot. 9 aren 80 centiaren Weide; Veldbroek, sectie B. nummer 1520. Verhoogd tot 450 fr. GEMEENTE LIEDEKERKE. Tiende Lot. 14 aren 67 centiaren Hoppe- land, de Hoef,sectie C. deel van 308. Verhoogd lot 650 fr. Elfde Lol. 26 aren 90 centiaren Bouwland, de Hoef,sectie C. deel van 308. Verhoogd tot 1il0 fr. Twaalfde Lot. 29 aren 79 centiaren Bouwland, de Hoef,sectie C. deel van 308. Verhoogd tot 1520 fr. Dertiende Lot. 35 aren 22 centiaren Bouwland, Nederliedekerke soclie A, nummer 250 en deel van 256 en van 243a. Verhoogd tot 1350 fr. Veertiende Lot. 35 aren 22 centiaren, Bouwland, Nederliedekerke, sectie A. 25" en deel van 243a en van 256. Verhoogd lot 1350 fr. Vijftiende Lot. 4 aren 98 centiaren Hoppe- land, Nederliedekerke sectie A. nummers 244 deel van 243. Verhoogd tot 120 fr. Zestiende Lot. 32 aren 14 centiaren Weide en Land, Groot Leenkant. sectie A, 774. Zeventiende Lot. 32 aren 14 centiaren Weide en Land. alsvorens. Te zamen verhoogd tol 2000 fr. GEMEENTE EREMB0DEGEM. Achtiende Lol. 3 hectaren 8 aren 10 cen tiaren Land Korte Keppestraat, sectie B. W. 950.Verdeeld in 10 loten W. 18 lot en begrepen 27. Te zamen verhoogd tot 19000 fr. GEMEENTE DENDERHAUTEM. 28 Lot. 10 aren 85 centiaren Land, ter plaats genaamd de Kepsteeg. Verhoogd tot 500 fr. Eindelljke toewijzing Donderdag 18 no vember 1886, ten 2 ure namiddag ter herberg van Hctiri Vansanten, aan de Statie te Dender leeuw. AANZIENLIJKE Ie Wieze, nabij "t Sas. De Notaris Daniel VAN DE VELDE, te Lebbeke, zal op Donderdag 25 November 1886, om 12 ure 's middags, openbaar verkoopen 113 koopen Kanada, Abeelen, Esschen en Eiken Boomen, waaronder hel grootste getal van 2 tol 3 meters dikte, staande op den eigendom van Madame weduwe Sinay- Ruman, te Oultre, aart den steenweg van Wieze naar Gysegem en dicht bij de Vaarl. De Notaris BRECKPOT te Aalst zal openbaarlijk verkoopen 80 aren 10 centiaren goed Zaailand te Haaltert, op den Brulkauter, Ingebruik bij Pieter Sterck en Charles De Smet, te Haaltert. Verdeeld in 3 gelijke deelen. Ingebruik- treding met 24 December 1886. Instel 10 Verblijf 24 November 1886. Telkens om 3 uren namiddag ter Estami- net In den ouden Vlaminck bij den heer Verbeeck-Van Keer, te Aalst Zoutstraat- poort. VENDIT1E VAN te Denderleeuw en Welle. De Notaris DE SMET te Erembodegem zal ten verzoeke van die bel behoort, op Woensdag 1 December 1886, (St-Eloi,) om 2 ure nanoen, openbaarlijk verkoopen ter herberg La belle Alliance, bij Henricus Van Santen, te i;en- derleeuw aan de Statie. 1. Namens den heer Rollier-Sonck, bierbrou wer te Denderleeuw 29 koopen Kauadaboomen en 26 koopen Elzen schaarhout, wassende op zijnen bosch te Denderleeuw, in het Steenrek, aan het Sas van Denderleeuw en Teralphene. En 3 koopen Esschen, en 2 koopen Kanada- boomen in den .Maelegem, aan eene partij land in gebruik bij de gebroeders Lanckman en Franciscus Pots. 2 Namens den heer Joannes Verleysen-Van den Steene, te Erembodegem 10 koopen Kanadaboomcn staande aan zijnen meersch te Welle, nabij het hof van den heer Domien Hoevelinck, wijk Leeuwbrug. 3. En namens den heer Alphonse Landuyt, te Wetteren 7 koopen Kanadaboomen en 1 Abeel, staande aan zijnen meersch te Welle, Leeuwbrug legen eer.e partij meersch genaamd Sonckens-bosch. De nabijheid van den gekanalise6rden Den der, van de Statie van den IJzerenweg en van den provincialen steenweg van Aalst naan Ni nove geven alie gemak voor den transport. Van Meubels, Landbouwalem en ingeoogste Vruchten, te Aalst Mijlbeke, Bergenkauter, op maandag 22 November 1886, om 8 ure voor middag, ten huize van Jufvrouw Maria Petro- nella Vander Biest weduwe Van Assche, onder d6 direktie van Louis Buekens, zaakwaarnemer te Aalst. Bij uitwinning. OPENBARE VERKOOPING van een perceel gelegen te Meire en Haelterl. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens wien het behoort en luidens de wet van 15 Oogst 1854. openbaarlijk verkoopen Eerste koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire. wijk Oostdorp, met eene grootte van 25 aren 80 centiaren, gekadastreerd wijk C N. lu04, palende ten ooste Constantinus Maes- schalck, ten zuide den voetweg, ten weste de erven van Donatus Meuleman en ten noorde aan de kassei. Tweede koop. F.cn perceel Land, gelegen te Haeltert, op denNederkraaiwinkel ofNederveld, groot ongeveer 17 aren 20 centiaren, gekadas treerd wijk A N. 422a. palende ten oosten Joan nes Sterck, ten zuide het kamergat, ten weste de weduwe Callebaut, en ten noorde den Lae- renbroeck. Derde en laatste koop.37 aren 50 centi aren Land, gelegen te Haeltert, op het Hoog- Laerenveld, nabij de Wapeslal, gekadastroerd wijk A N. 766, palende ten ooste de meerschen, ten zuide den. heer De Saedeleer, ten weste Cornelius De Loose, en ten noorde Joanues- Baplisle Baeyens. ENKELE ZITDAG Donderdag 25 November 1886, om 3 ure nanoen,ter herberg genaamd «De Goad? Leeuw» gehouden door den heer Gustaaf D'Uaese, te Erpe, Dorp. Bij uitwinning. OPENBARE VERKOOPING gelegen te Aalst-Mijlbeke. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens wien het behoort en luideDs de wet van 15 Oogst 4854, openbaarlijk verkoopen Eerste koop Eene partij Zaailand, groot 19 aren 52 centiaren, genaamd de Veertig Roeden gelegen le Aalst-Mijlbeke, op het Spitsveld, pa lende ten ooste den volgenden koop en wijlen Joannes Podevyn, ten zuide Virginia en Con- stancia De Ries, ten weste de hofstede van de zelve, en ten noorde de Kauterbaan. Tueede koop. Eene partij Zaailand, groot 24 aren 20 centiaren, genaamd de 6<> Roeden, gelegen te Aalst-Mijlbeke, op het Spitsveld, pa lende ten ooste de kinderen van den heer Eliaert-Cools, ten zuide wijlen Joannes Podevyn ten weste voorgaanden koop en len noorde de Kauterbaan, Derde en laatste koop. Eene partij Meersch. groot 15 aren 37 centiaren, met de helft van den rootput, gelegen te Aalst-Mijlbeke, op het Boschken, omtrent de Langestraat, palende ten ooste Joanncs-Baptiste Van Geit, ten zuide den lieer Franciscus De Wolf, ten weste Maria-The- resia De Hauwerc en Joannes-Baptiste De Smet. ENKELE ZITDAG Donderdag 2 December 1886, om 3 ure r.a- neen, ter herberg genaamd De Klokkenbol, gehouden door den heer L. Foncée, te Aalst, Varkensmarkt. MERKWAARDIGE VERKOOPING van zware Eiken, Abeelen, Esschen, en Kanada- te Meei'sel. De Notaris EEMAN te Erpe, zal op Maandag 22 November 1886, om 12 ure stipt's middags in het openbaarverkoopen, de volgendekoopen Boomen, allen gestaan te Moorsel, le welen 1 Namens den heer Frans De Rop, te Moor sel, in een perceel bosch nabij Stovenskapel 4 zware en hoogstammige Eikenboomen, dienstig voor Molenborsten. 2o zware en gavige Abeelboomen, 4 dikke en laugslamraige Kanadaboomen. 2. Namens den heer J-B. Van Bogaart le Baerdegem 8 dikke en schoone Kanadaboomen,aan eene partij land iD den Tinnenhoek (dikken Hey- vaert). 3 Namens den heer Casimir Temmerman, le Moorsel, aan een perceel meersch aaD de Kruisabeelstraat 12 zware en zuivere Kanadaboomen, 1 zware Eik en 1 Abeel. Aan een perceel land in do Holbeek 6 zware en hoogstammige Kanadaboomen. 4. Namens den heer Frans De Ridder, te Moorsel,aan zijne hofstede nabij Stevenskapel: 2 zware Eikenboomen, 1 groote Esschenboom. o. Namens den heer Louis De Rop, en Jufvr. Eugenie De Rop, te Moorsel Aan een perceel land op het Boekveld. 4 zuivere en dikke Kanadaboomen. 6. Namens jufv. Joanna Saeys, te Moorsel 17 schoone Kanadaboomen, gestaan te Moorsel, Drijsel. 7. Namens jufv Pbilomena Sa6ys,te Moorsel: 4 schoone Kanadaboomen, gestaan te Moor sel Drijsel. 8 Namens de kinderen van wijlen den heer F Vermoesen, aan hunne hofstede te Moorsel, Houten Kruis. 2 schoone Kanadaboomen. Aan een perceel land nabij bet Houten Kruis, in gebruik door jufvrouw Mathilde Verberg- moes. 2 zware Kanadaboomen. Aan een perceel land aan de Kruisabeelstraat gebruikt door den beer P. De Smet. 3 zware Eikenboomen van ongeveer 2 meters 50 centimeters omtrek. Aan een perceel bosch to Herdersem,Schaap dries, gebruikt door de kinderen Van Onder bergen, le Moorsel. 2 zware Eikenboomen van 2 meters 50 cen timeters. De voormelde Boomen hebben allen eenen omvang van 2 meters tot 2 meters 50 centime- ers en zijn van buitengewone hoogte en ga- vigheid. Do Eikenboomen door hunne zwaarte en hoogte, zijn allerbest geschikt voor pestels en lassen, voor kuip-en wagenmakerij. Al de Boomen zijn gestaan en in de nabijheid der kassei, dus gemakkelijk voor den trans port. Men zal vergaderen ter herberg van den heer Ch. De Rop, te Moorsel, wijk Houten Kruis. Verders op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits stellende goede gekende borge. OPENBARE VERKOOPING van schoone Wilgen, Kanada, Abeelen, Esschen, Olmen en Eiken- te Moorsel. De Nolaris EEMAN, te Erpe, zal ten aanzoeke der erfgenamen van Francisca Van Roy, op Maandag 6 December 1886, om 12 ure stipt 's middags, openhaarlijk verkoopen 1. Aan eene partij Land op de Buuk, ge bruikt door de weduwe Cornelis en Joannes Verbeiren, 2 koopen Wilgen. 2. Aan eene partij land en bosch, aan bet Potaardeken, gebruikt door Louis Hendrickx, 6 koopen Abeelen, 2 koopen Kanadas, 3 koo pen Eiken en 1 schoone magere Olm 3. Aan eene partij land in Beugem, gebruikt door Petrus-Josephus Boucquet en Verbeiren, 7 koopen Kanadas en 2 koopen Wilgen. 4. Aan eene partij meersch in Beugem, aan de Meer, 16 koopen zware Kanadas. 5. Aan eene partij land aan de Berghaag, 5 koopen Kanadas. 6. Aan eene partij land aan de Berghaag,ge bruikt door Domien Van den Steen, 5 koopen Eiken en 1 esch. 8. Aan eene partij land in 't Exterken in ge bruik bij de weduwe Kempenhoul 7 koopen kanadas en 2 koopen Abeelen. 8. Aan «ene partij land op den Romelain, ge bruikt door Emmanuel De Meyts 7 koopen schoone Wilgen. 9 Aan eene Meersch in de wagenhuizen nabij de statie 40 koopen schoone en gavige Wilgen, 1 Eik, 3 koopen Esscben, 1 Olm, en 4 koopen Kanadas. Deze boomeu zijn van zuiveren \vasdom en dienstig voor blok en wagenmakers. De verkooping zal aanvang nemen op de Buuk, om alzoo het hiorvorengeschreven orde te volgen. .Men zal verborgen ter herberg In dk Vla»mschb poort bij de gezusters Van Nuflei, nabij de Statie. OPENBARE VERKOOPING VAN EENE le Moorsel en Herdersem. De Notari» Victor DE GHEEST te Aalst ver blijvende, zal over de erfgenamen van Bene- dictus Vanden Steen, in het openbaar verkoopen met gewin van palmslag en gelagen MOORSEL. Eerste koop, Eene behuisde Hofstede, met schuur en stallen, op het Kruisabeel, groot in gronde 19 aren 60 centiaren, palende len ooste aan Ivo Bal, ten zuide aan den heer Liénart, ten weste aan Franciscus Uytlersprot en ten noorde aan de Populierestaal. Boomprijs fr. 40.00 Gebruiker Felix Buyle. Tweede koop. Een perceel Land, groot 16 aren 76 centiaren, gelegen op hel Pectersveld, nabij het Hoeksken, gekadastreed wijk E N* 38b. palende ten ooste aan Casimir Temmer man. ten zuide aan den heer van der Noot, ten ten weste aan Aloïse Daelman als gebruiker en ten noorde aan Cornelius Vinck. Gebruiker Pelix Buyle. Derde koop Een perceel Land, groot 26 aren 61 ceutiaren, gelegen op het Boeikens- veld, nabij hel Houtenkruis, gekadastreed wijk D N. 121 palende ten ooste aan d'Erven De Meyer en de kinderen van Seraphien Callebaut, ten zuide aan Augustus De Craeker, ten weste aan Petrus De Smet en ten noorde aan den beer Franciscus Moyersoen. Gebruiker Felix Buyle. Vierde koop. Een perceel Land. groot 26 aren 50 centiaren, gelegen op de Mot, aan den Rijger, gekadastreed wijk D N. 422. palende ten ooste aan Judocus Lowies, ten zuide aan jufvrouw Sopbia Meert, ten weste aan Josephus Goossens en ten noorde aan Franciscus Meert. Gebruikers Ludovicus Willems en Petrus- Josephus Van Wichelen Vijfde koop. Een perceel Bosch, groot 22 aren 35 centiaren, gelegen op bel bof Texel, gekadastreerd wijk C N. 508, palende ten ooste aan Josephus Goossens, ten zuide aan de Beek, ten weslo den heer Rorreman en ten noorde aan den heer Lauwerickx. Onverpacht Boom en schaarhoutprljs fr. 440.00 HERDERSEM Zesde koop, Een perceel Land. groot 17 aren 87 centiaren, gelegen nabij den Breeden- weg. gekadastreerd wijk B N. 629, palende ten ooste aan Franciscus Jansegers, ten zuida aan den heer Liénart. ten weste aan Ludovicus Van Essche en ten noorde aan Coustantius Van Geil. Gebruiker Felix Buyle. ZITDAGEN Instel, Vrijdag 19 November ,80A Verblijf, 26 l?8b' Ten 3 ure namiddag, ter herberg genaamd De Sterre, bij den beer Pieter-Joseph De Wolf, te Moorsel, nabij do Statie. OPENBARE VERPACHTING der van Aalst. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal nameus, bet Bestuur van het Bureel van Weldadigheid der stad Aalst, op de hierna gemelde dagen, ter herberg genaamd HET BRUSSELSHOF, aan de Botermarkt, te Aalst, overgaan tot de openbare verpachting voor negen jaren, van de Goederen aan gezegd Weldadigbeids- Bureel toebehoorende, beschreven en aange duid op bezondere plakbrieven, le weten Donderdag 18 November, voor Nieuwerkerken. Dynsdag 23 November, voor Erpe, Meire, Burst, Borsbeke, Aygem, Kerkxken cn Haaltert, Woensdag 24 November, voor Erembodegem Donderdag 25 November, voor Welle, Neder- liasselt, Denderhaulem, Denderleeuw, Liede kerke en Teralphene. Telkens te beginnen ten 12 ure stipt te middag. Studie van den Notaris Vander Smissen, te Moorsel. De Notaris VAN DEK SMISSEN, te Moorsel, zal openbaarlijk verkoopen, met de pleegvormen der wet van den 12 Juni 1816: Een Woonhuis met kour zijnde de her berg genaamd In Concordia, te Aalst in de Hovenierstraat, geteekend N* 13, sectie F N" 998a en 1000, groot 6 aren. Bewoond en gebruikt bij den heer Phi lemon Vanden Bulcke-Caudron. Instel, Zaterdag 15 November )iooe I Verblijf, 20 )lbyt> om 5 ure namiddag, te Aalst, ter Zitting zaal van het Vredegerecht. GELD. Bij genoemden Notaris VAN DER SMIS SEN zijn er altijd groote en kleine kapi talen te bekomen mits bezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3