NIEUWS- EN AAMONDIGIIGSBLAD VAN DE STAD EN 7 ARRONDISSEMENT AALST. Donderdag 9 December 1886, 10 centiemen per nummer, 4Tte Jaar, N° 2109. ABONNEMENTPRIJS ANNONCEIVPIUJS BERICHT. Poli lick overzicht. VLUCHTELINGEN. aderlandsch V erbond DE DENDERBODE. Dit blad verschijnt den Woensdag en „Zaterdag van iedere week, onder dagteekeningvan den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars tr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Lange-Zoutslraat, N° 10, nabij de Groote Markt, en in alle Postkantoren des lands. Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen, fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdagavond. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar. Caique Saam. AELST, 8 DECEMBER 1886. Alwie een abonnement ne.emt op DEN DENDERBODE voor 't jaar 1887, zal ons blad van heden af tot nieuwjaar kosteloos ontvan gen. De inschrijvingen van buiten de stad Aalst moeten zooveel mogelijk bij de briefdragers genomen wor den. 't Is gemakkelijkste en het ze kerste middel om Den Denderbode regelmatig te ontvangen. De prijs voor een jaar is fr. 6.00 voorop te belalen. Duitschland: Vrijdag 11. vingen in de duitsche Kamer de algemeene beraadsla gingen aan over de voorstellen betrekke lijk het leger. De minister van oorlog deed uitschij nen dat deze voorstellen door eeue drin gende noodzakelijkheid worden opgelegd. Het is onbetwistbaar dat Duitschland, ondanks zijne vredelievende politiek, wellicht vroeger dan men het wel denken kan, in eenen oorlog zou kunnen gewik keld worden. Dringend gevaar van oorlog bestaat er voor't oogenblik niet, maar aan den ge zichteinder bemerkt men zwarte wolken. De minister drukte vooral op de getal sterkte van 't leger, 't welk in vredestijd behouden wordt in Frankrijk waar de stemming onder de overgroole meerder heid der bevolking geene genoegzame waarborg oplevert voor de vredelievende gezindheid welke noodig zou wezen om in gerustheid voorts te leven. Bij de behandeling der artikelen zal de minister eene uitvoerigere mededeeling van cijfers doen. Naar de zienwijze van den minister moet de Kamer vóór Kertsdag de voor stellen afdoen, wil de regeering haar doel kunnen bereiken. De regeering heeft gedaan wat mogelijk was om de kosten 'zoo laag mogelijk te ramen.en de belastingen die hieruit voort spruiten zullen, niet ondragelijk voor 't volk te maken. Het zou gevaarlijk wezen de beslissing te laten afhangen van overeenstemming betreffende de belasting-politiek. De mi nister bestreed verder de meening als zou de regeering niet ernstig verlangen, om de legersterkte vast te stellen voor een tijdperk van 7 jaren. t Gene bij de algemeene beraadslaging het meest heeft getroffen is de verklaring DE -«(0)»- Vervolg Mijn God, zegde zij, geef mij kracht om de kwaal die mij verslindt, te wederstaan tot dal mijne zorgen aan dezen armea grijsaard niet onontbeerlijk meer zijn. Indien ik bezwijk veoraleer de brief in Engeland gekomen is, welke ik zal schrijven, indien ik «terven moet vóór dat mijn broeder in Frankrijk is, om over dozen ongelukkige te waken wat zal er van hem geworden, beroofd van rede en aan vreem delingen overgelaten Zij zette zich voor de tafel en schreef den volgendeu brief Broeder, haast u,verlaat Engeland, vertrek op 't oogenblik naar Toulouseverlies geen dag, geen uur. Ik gevoel hel. God zal mij wel licht morgen, wellicht aanstonds tot hem roe pen En wat zal er zonder mij van den onge- lukkigen ouderling, vvien ik mijn leven gewijd heb, geworden Helaas dit offer overtrof de krachten van het tenger en ziekelijk meisje Ik ben er weldra onder bezweken. Ach broeder, wat is bet smartelijk aldus een grijsaard te zien lijden, welken men onder allen zuiver en des ministers, luidende, dat de onver wachte snelle indiening van het wets voorstel eerst plaats had, nadat de nood zakelijkheid en het gewicht der verlangde versterkingen, juist in de allerleste dagen gansch duidelijk waren geworden. Deze zeer verstaanbare zinspeling op de leste politieke gebeurtenissen, ver wekte veel opzien zelfs bij liet tegen woordig zijnde diplomatieke korps. Toen M. Eugeen Richter deed opmer ken dat, dank aan 't bestaande verbond tusschen Oostenrijk en Duitschland,voor taan 700 bataljons, of een millioen man schappen, Duitschland zullen ter zijde staan dan, gingen er op alle banken der vergadering luide en langdurige toejui chingen op. welke later, hij elke verwij zing naar dit verbond, geestdriftig wer den herhaald. Prins van Bismark wordt eerst om trent Kerstdag te Berlijn verwacht om aan de beraadslaging deel te nemen. De Norddeutsche Zeitung meent te mo gen verzekeren dat de voorziene uitgaven van het fransche ministerie van oorlog bewijzen dat men in dat land hoopt, in 1887, dc inrichting te kunen voleinden van het noodige materieel om een euro- peesche oorlog te ondernemen. Frankrijk. M. Grévy heeft zondag een zeer kort gesprek gehad met M. de Freycinet en hem te vergeefs verzocht op zijne beslissing terug te komen. De pre sident der republiek heeft alsdan ver klaard dat hij den volgenden dag de voorzitters der beide Kamers, MM. Le Royer en Floquet, hij zich zou ontbie den. De afschaffiing der onder-prefekten werd door de fransche Kamer gestemd en deed het ministerie vallen. Tot nadere inlichting van eenigen onzer lezers, zullen wij zeggen dat een prefekt, in Frankrijk, nagenoeg dezelfde ambtenaar is, als bij ons een gouverneur. Eeu onder-prefekt slaat bij onze zuider buren dus gelijk met onze arrondisse- ments-kommissarissen. De onder-prefekten in Frankrijk zijn op bestuurlijk gebied volkomen nuttelooze agenten. Het zijn kiesmakelaars en daar om houdt het ministerie eraan. Zij kos ten aan de republiek drie millioen en half per jaar de gebouwen, welke zij in ge bruik hebben, stellen eene weerde voor van dertig millioen- Men had dus geen ongelijk ze afle schaffen. Ministeriele crisis. Het-gerucht wint meer en meer veld dat M. Floquet de zen ding zal aannemen van een ministerie te vormen. De heeren Goblet. Sarrien en bevel, drij aftredende ministers woonden gister de zitting der Kamer bij, De Kamer stemde zonder redetwist liet voorstel betrekkelijk den verkoop der diamanten van de Kroon. Het voorstel van herziening der Grond wet, door M. Micheiin neergelegd, werd verworpen met 431 stemmen tegen 31 onschuldig weetGod alleen kent desmerten, welke ik heb uitgestaan in de tegenwoordig heid van dit uitgedoofd versland, nog onlangs zoo schitterend, van dezen man nog onlangs door alle wereldsch geluk omringd, en thans onder de ijselijkste rampen verplet. Be afschrik van mijnen oom groeit steeds aan zijne uit zinnigheid neemt een vast karakter, zonder hem van de vasie gedachte, die hem foltert te verlossen, Slechts een denkbeeld is er in zijn hoofd gebrand, voornamelijk van den belschen vloek, waarmede de laster zijne oer heeft be klad. Kom, George, kom spoedig Ik bezwijk onder het gewicht van mijn lijden, Onze oom zal in dit vreemd laBd alleen blijven, en een onvoorzien toeval is de moeilijkheid van onzen toestand nog komen vermeerderen. De dienst knecht, die ons vergezelde en tol tolk diende, Jhoc, is verdwenen met een gedeelte van ons reisgoed, en met al het geld dal ik bezat. Er blijft mij slechts twoe honderd franks in goud over, welke ik gelukkig in eene beurs op mij had. Ik herhaal hel u, broeder, vertrek aan stonds, naar Toulouse Vaarwel ik durf niet hopen dat God mij verguuncn za! u de hand le drukken eer ik sterf. Indien het zijn wil is, dal hij geschiede. Ik za! in den hemel voor u zijue bermhertigheid afsmeeken, en vooral voorden ongelukkiger) ouderling, dien ik moet verlaten. li we zuster. Diana. Zij sloot den brief, belde, en deed bem door Pauselijke Staten. De Paus en de katholieke mogendheden. De Temps van Parijs, verzekert dal Z. H. Leo XIII, de bezondere aandacht der gouvernementen van Beieren, Portugaal, Spanje en Oos tenrijk heeft ingeroepenop de niterste moeilijkheden die tusschfen de H. Kerk en 't Iialiaansche gouvernèment hangend zijn en die dagelijks verergeren. Z. H Leo XIII zou zelfs openlijk verklaard hebben dat de gebeurtenissen bewe zen hebben dat liet onmogelijk is voor den paus van te Rome te blijven naast een anderen vorst De korrespondent van de Temps voegt er bij dat zekere vreemde gouver nementen, die men veronderstelde zoo veel katholieken iever niet te bezitten, Z. H. den Paus lot deze betooging hebben aangezet. VOOR HET herstellen onzer miskende rechten. Men verzoekt ons de mededeeling van den volgenden omzendbrief Mijnheeren. Wij meen en te mogen bestal igen dat hel eerste Kongres van sociale werken, door liet Vaderlandsch Verhondle Luik in gericht, ten volle aan 's lands verwachtin gen beantwoord heeft. Na. God, de bron van alle goed, bedankt te hebben, bekennen wij dat ons welge- lukken te danken is aan Zijne Doorluch tige Hoogweerdigheid Mgr Doutreloux, bisschop van Luik, en aan de medehulp welke de uitstekendste katholieken van België en van de vreemde ons verleend hebben. Door liet bijbrengen van hunne kennis sen en hunne welsprekendheid hebben zij ons toegelaten de gewichtigste vraagpun ten te durven opwerpen die zich aan de besturende klassen ter overweging op dringen. Dank aan hun is onze onderneming volkomen gelukt, en heeft het werk der katholieke Kongressen, dat zoo uitgeleze- ne diensten bewijst bij de naburige natiën, zich in België gevestigd. Naar het voorbeeld onzer geloofsge- noolen van Duitschlend, Frankrijk, Italië en Zwitserland, zijn wij voornemens die groote vergaderingen te vernieuwen, Er zijn reeds werkdadige besluiten gesproten uit de beraadslagingen van het Kongres van Luik, besluiten door onze tegenstrevers zelve toegejuicht en, wij verliepen het, welhaast zullen er goe de uitwerksels van volgen. Wij hebben de eer ul. den tekst der wenschen die er geuit zijn te overhandi gen. Deze mededeelingis liet gemakkelijk ste deel van ons werk. Het Kongres heeft slechts den weg kunnen aanwijzen nu blijft er over die baan met vastberaden heid en volherdingte volgen. den knecht naar den post dragen. Vervolgens nam zij een klein fransch-engelsch woorden boekje, doorbladerde hetzelve, en wees op de vertaling var. hel gezochte woord. De knecht riep deu hospes en deze las geneesheer Hij zond in de buurt aanstonds om een ge neeskundige. Deze kwam in dc kamer en stond verbaasd over de schrikkelijke vernieling welke de teering op hel jonge meisje had uitgeoe fend. Spreekt gij cngelsch vroeg zij hem in hare moederirul, zoodra zij hein ontwaarde. Hij antwoordde op deze vraag, waarvan hij den zin niet raadde, met eene ontkennende hoofdbeweging. Hij Daderde haar vervolgens om haar door gebaren te ondervragen over de smerten welke zij leed De teekens waren overigeos nutteloos, want de kenteekens der tering vertoonden zich maar al le duidelijk. Zij wees spoedig op hare borsten vervolgens naar den hemel, daardoor als 't ware willende ver klaren dat zij haren toestand kende, Daarna toonde zij meteen leeken van wanhoop baren oom aan. De grijsaard hield zich steeds achter de gor dijn verscholen, luisterende en hel oog in het ronde doen dwalen, evenals een mensch, die zich door het grootste gevaar bedreigd zag. Als bij den dokter naar bem zag komen, bedekte hij zich vvedorom hel gelaat met de handen en mompelde Ik ben 't r.ielIk ben 't niet Ik ben de gene niet dien men van eene lafheid bescbul- Bijna alle dergelijke vergaderingen vinden eenen hinderpaal in de uitvoering dergenomene maatregelen. Zij die slechts platonische wenschen uiten, zonder be kommernis overdezelver uitvoering, bren gen maar oppervlakkige en kortstondige uitslagen voort. Hel bureel van het Vaderlandsch Ver bond, bestendig Komiteit van bet Kongres van Luik, zal doen al wat in zijne macht is om de wenschen der verschillige sektiënwerkstellig temaken. Zonder verwaandheid over onze krach ten, beloven wij ul. onzen goeden wil en zoo krachtige werking mogelijk De lezing der beslissingen die men te Luik gestemd heelt, zal u overtuigen, Mijnheeren, dat wij meest alle de kwesti- ën die tegenwoordig aan 't dagorder staan zullen moeten bewerken. Wij heb ben zorg gedragen ze mede te deelen aan de leden van onze wetgevende Kamers, te zelfder tijd hunne bijzondere aandacht roepende op degene welke de tusschen- komst der wet vereischen. Nochtans om het vertrouwen dat gij in ons hebt niet te leur te stellen,hebben wij noodig geacht twee maatregelen te nemen, die wij als onmisbaar aanschouwen, om de volle uitvoering uwer begeerten te verzekeren. Het bestendig Komiteit heeft zich twee Studie-Komiteiten toegevoegd voor dewel ke de uitstekendste specialisten des lauds zullen verzocht worden. Door hunne be zigheden en hunne stand gewoon zijnde de maatschappelijke zaken te verhandelen, zullen deze met hel gezag van hun talent en hunner lange ondervinding ons nauw- keurigiijk inlichten over de verschillige middelen die dienen aangewend te wor den. Een dier Komiteiten zal zich uitslui- telijk bezighouden met de werkmanskwes tie, het andere met de werken van een algemeener karakter. Op die wijze zullen wij in staat zijn alle mannen van goeden wil die in België werken aan de oplossing der sociale kwestie ter hulp te komen. Te gelijkertijd ontwikkelen wij zoo veel mogelijk in onze verschillige gau- wen, het inrichten der plaatselijke komi teiten die, sedert de instelling van het Vaderlandsch Verbond, ons eene zeer krachtige medewerking verleend hebben. Er zijn reeds plaatselijke komiteiten tot stand gekomen te Leuven, Luik, Vervïers, Doornik en Hasselt. Andere zijn in vor ming te Brussel, Gent, Kortrijk, enz. Wij zetten u vurig aan, Mijnheeren, in uw midden deze zoo nuttige instelling te vol- rekken. Het Kongres van Luik heelt ons zijne inzichten over de samenstelling dier ko miteiten klaar te kennen gegeven. De meest bevoegde sprekers onder dewelke wij zullen opnoemen Hunne Hoogweer- digheden Doutreloux, Korum, Mermillod en M. de kanunnik Winterer hebben, in dringende woorden, eenen oproep gedaan aan de gelijktijdige medewerking der geestelijken en wereldlijken. 't Is door het vereenigen dier twee digi Daar de zinnelooze zich in het engelsch uit drukte, verstond de geneesheer deze woorden niet, doch hij zag gemakKelijk dat hel verstand van den ouderling geraakt was. Hij kwam bij Diana terug en deze begon op nieuw zoo droe vig le weenen Zij gevoelde dal helleven haar verliet, en zij kon den geneesheer geene in lichtingen geven over den ongelukkige, dien zij misschien alleen op de wereld laten zou, en die, verlaton van iedereen, zou sterven. Ver scheidene malen wilde zij zich door gebaren doen verstaan. Maar zulks was onvoldoende, om de menigvuldige zorgen le doen kenden, welke eene dergelijke ziekte vereischte, eu de zedelijke oorzaken die dat versland geschokt hadden. Zij bespeurde aldra dat de geneesheer haar niet begreep zij wrong treurig de han den. Er deed zich een geweldige knsis op, die een gestadig en smertvol kuchen veroorzaakte Gedurende tien minuten dacht de doktor dat zij, in weerwil der zorgen die hij haar toe diende, bezwijken zou Eindelijk zag bij haar allengskens bekomeH, doch hij ontwaarde dat een tweede aanval onvermijdelijk was, en de eerste had had haar te zeer verzwakt om nog een zoodanigen te kunnen onderstaan. Zij las deze rampzalige voorspelling op het aangezicht van den doktor, en zij wilde, als 't ware om van hare laatste oogenblikkcn ge bruik te maken, zich oprichten van bet bed, waarop men haar gebracht had. zij viel neder. Door eene tweede poging lukte het haai papier invloeden op het grondgebied der sociale werking dat wij waarachtig sterk zullen zijn en dat wij tot eene kristelijke oplos sing der werkmans-kwestie zullen gera ken. Vol ^vertrouwen, Mijnheeren, op de medewerking die gij ons wel zult willen verleenen, bidden wij Ued., de uitdruk king onzer toegenegenste gevoelens te aanveerden. De Eere-voorzitters. B"n dl FONTBARE de FUMAL, voorzitter van den Kring Concordia, te Luik, J. de BURLET, volksverlegenwoordiger. De VoorzitterDe Onder-Voorzitters. L. COLLINET. GOEMANS, senator. Th. LÉGER, advokaat. De Geheimschrijvers, Dc Schatbewaarder. A. VERHAEGEN, ZWANEPOEL, adv. Fr. SCHOLLAERT. te Brussel. HANDEL EN NIJVERHEID. Het insmeren der machienen. Belangrijk is hei voor alle nijveraars, en vooral voor die welken werken met macliienen van kleine kracht, om te weten met welke oliën hunne macliienen en mekanieken ingesmeerd moeten wor den. Onbetwistbaar is het dat het wel insmeren dier werktuigen er de onder houd van is, en men zich daardoor zeer dikwijls van groote onkosten bevrijden kan. Üe ondervinding heeft betvezen dat de breuken aan de mekanieken veroor zaakt, voortkomen door de slechte hoe danigheid der insmeeroliën en dat deze laatste een groot tijdverlies daarstelleu ten gevolge der aanladingen welke zij veroorzaken. L)e heer Broeckaert-Van Nieuwenhuyse vervaardigt sinds ruimen tijd eene nieuwe soort van Olie (waar voor hij gebreveteerd is) dienstig voor het insmeren van lichte mekanieken, zoo als drukpersen, gas-en snijmachienen, brei-en naaimachieti, enz. In plaats van 2 of 5 maal daags te moeten insmeren, moet dit slechts maar alle 2 dagen meer gebeuren. Die olie droogt nooit op, laat geenen teer aan de wielen hangen en geeft eene zoodanige zachtheid aan den gang der machien, dat men ze bij het draaien nau welijks hooren kan. Kortom, die olie is van de beste hoedanigheid en brengt, ten gevolge barer zuiverheid, eene overgroote spaarzaamheid mede. Eenig depot le Aalst dier Olie, bij E. Van de Maele-Van Cakenbergh, 9, Molen straat, Aalst. RECHTERLIJKE KRONIJK. Een boer van Ganshoren, die daar de rol van Madammeke Geld speelde, en eene menigte dorpelingen belangrijke sommen had algetruggeld, werd door de korrekti- onneele rechtbank vanBrusseltotSmaan- den gevangenis en 100 fr. boete veroor deeld. Daar hij afwezig was, werd hij bij eu pen le vatten. Alsdan schreef zij met eene bevende hand eenige regelen. De blikken, welke zij steeds naar den uitzinnige wendde, deden den doktor begrijpen dat deze regelen den grijsaard belrofion Wanneer zij, na onge hoorde moeite, zeven of acht regelen had ge schreven, gaf zij den geneeshaer met eenen smeekendee blik nel papier over. iNa te hebben doen begrijpen dat men iemand moest halen om haar geschrift te vertalen, liet zij zich op het bed vallen, vouwden de haden tc samen en wachtte den dood af. De ouderling haar aldus zonder beweging ziende liggen, scheen ongerust te worden. Hij overwon zijnen afschrik, en, niettegenstaande de tegenwoordigheid van eenen vreemdeling, kwam hij zachtjes bij het jong meisje Het was echter met veel omzichtigheid, en zich het aangezicht bedekkende, dal hij het bed van Diana naderde, en voor hetzelve nederknielde. bij scheen tot hel levco terug te komen, als zij hel voorwerp van hare verkleefdheid en van hare droefheid bij zich zag. Zij reikte haren oom de hand, trok de zijne naar zich toe, en zacht hoorde men haar de bescherming des Hemels voor den ongelukke afsmeeken. In dit uiterste oogenblik was zij alleeu voor hem be zorgd Wellicht begreep hij, in weerwil der beneveling van zijn verstane, welk ongeluk en verlatendheid hem bedreigde, want tweemaal herhaalde bij met eene diepe ontroerde stem Diana, blijf bij mij, Diana (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 1