verstek veroordeeld. Een uur nadien bood hij zich voor de rechtbank aan, om te vragen wanneer zijne zaak opgeroepen werd. De gendarmen gaven hem het antwoord, door hem onmiddelijk aan te houden. De beenhouwer, die over eenige maan den, met een mes spelende, en zijner stielgenoten zoo ongelukkig trot, dat hij er van stierf, verscheen Zaterdag voor de korrektionneele rechtbank van Brussel. De beschuldigde werd veroordeeld tot 4 maanden gevangenis, 50 fr. boete en 8000 fr. schadeloosstelling aan de wedu we van het slachtoffer, die zich als bur gerlijke partij aanstelt. Deze som in eischbaar bij lijfsdwang, welke leste op twee maanden bepaald is. KONINKLIJKE BESLUITEN. M. De Bisschop is tot sehepene te Er- wetegem (AalstJ benoemd. De liberale alweters die wekelijks Den Dendergalm aaneenilansen, en die nooit nalaten van zich zeiven als geleerde en bekwame bollen te bewierookten, hebben zondag 11. eens hunne consciëntie onder zocht. Natuurlijk,volgens hen, hebben zij 't minste kwaad niet bedreven en verkla ren zij op plechtigen toon dat zij met zelf voldoening op hunne afgelegde loopbaan mogen terugblikken, omdat zij aan hun pro gramma zijn getrouw gebleven. Ah jongens, ge zijt aan uw program ma getrouw gebleven Volgens uw af gekondigd programma.zoudt gij de waar heid eerbeidigennooit liegen noch bedrie- gen; ge zoudt de godsdienstige gevoelens onzer bevolking eerbiedigen gij zoudt niemand beleedigd, niemand versmaad hebben, want uwe harten waren voor geenen haal, voor geenen wrok vatbaar. En wat is er gebeurd Lees gansch de collectie van den Dendergalm van dees jaar en zegt ons of het geene aaneen schakeling is van logentaal, bedrog, van spotternij met de heilige zaken, van snoode beleediging en vuige lastering tegen politieke tegenstrevers en ambte naren, van goddeloosheden met eene hel- sche vinnigheid uitgebraakt!Neen, geen nummer is er aan te treffen dat van dit alles niet overloopt.... Gij hebt geen haat, geen wrok in de ziel zegdet gij.... Waarom dan die onverbiddelijke vervol gingen tegen een ambtenaar, die wij hier niet noemen willen ?...G'hebt uwe laffe lasteringen tegen hem sedert eenigen tijd gestaakt en waarom?... Omdat gij vreest rekening voor 't gerecht te zullen moeten geven. En zulke zoo laffe als eerlooze schrij- velaars, smeerige ransels tot in 't merg der beenderen, durven uitroepen dat zij met zelfsvoldoening op 't verledene mo gen terugblikken omdat zij aan hun pro gramma zijn getrouw gebleven Zeg, zeg, eigen lof stinkt altijd Dat de liberalen en socialisten vogels zijn van eender veeren, wordt niet alleen lijk bewezen door de groote liberale ge negenheid alhier ter stede betoond ter gelegenheid van de inrichting eener soci alistische broodbakkerij, maar ook door de omstandigheid dat de liberalen van Brussel, onder hunne kandidaten voor de aanstaande gemeentekiezing aldaar, eenen archi-rooden socialist hebben aan genomen. 't Is zekere Van Dorpe, een persoon die openbaarlijk verklaart republikein, socialist en meer andere liberale dingen in isten te wezen. Maar wat is 't Liberalen en socialis ten zijn beide vijanden van God en van zijne Kerk en streven tot 't bereiken van 't zelfde doel De Dendergalm herinnert dat wijlen M. Gheeratrdls, vader, in 1865, gespaar- zaamheden voorstelde wanneer er vol gens liberale gewoonte kwestie was, van nieuwe belastingen op den hals der bur gers te leggen, doch hij vergeet er bij te voegen dat de overgroote meerderheid der Aalstenaars hem juichte 't Is ook waarheid dat dit gemeenteraadslid het reinigen der straten in regie beknib belde en hierin had hij volkomen gelijk. Immers hierdoor ontnam men het dage lijks brood aan tal van lieden, mestva- gers genaamd, die zich altijd zonder de minste vergelding van 't Stadsbestuur, met het reinigen der straten hadden ge last. En er was een tweede punt, 't welk M. Gheeraerdts aankloog, 't was stads- peerd gehouden voor den reiniging- dienst Wie weetniet dat dit peerd zooveel geld aan de Stadskas koste dat men te recht beweerde dat hel beest dagelijks niet anders dan makrons en krakelingen moest te fretten krijgen.... En tegen die schandalige geldverkwis- ting kwam M. Gheeraerdts zaliger op en hij had duizend maal gelijk... Tegen meer andere schandalige geld- verkwistingen sprong M. Gheeraerdts in de bres. Wij herinneren ons zijnen weder stand ten opzichte van eene tweede toela ge voor de stadbibliotheek. (Een krediet van 700 (ranks was reeds gestemd ge weest.) Deze nieuwe toelage moest bij zonderlijk dienen om, in Holland, boeken door protestanten o( geuzen geschreven, aan te koopen. De Belgische boekhande laars konden zeker geene goede boeken verschaften volgens de zoo nationaal gezinde liberalen Sedert de jaren zestig ligt het libera- lismus hier te Aalst deerlijk verpletterd door dc opvolgende nederlagen die het te lijden heeft gehad, en zonder eenigen twijfel, zal er nog veel en veel water onder de St-Annabrug spoelen, vooraleer die haat dragende en heerschzuchtige kliek het zoo verre zal gebracht hebben dat zij over de lotsbestemming onzer moederstad zal te beslissen hebben De Dendergalm noemt de personen die in de jaren 60 het liberalismus verlieten, niet min of meer dan verraders. De per sonen die alsdan hel liberalismus lieten varen, waren geene verraders, neen, 't waren lieden die vroeger door't liberalis mus waren verleid geweest en die ziende waar het henen wilde, het moesten ver laten wilden zij met hun geweien en overtuiging in vrede leven. Had het katholieke Aalst, in 1848, ge weten wat het liberalismus in der waar heid was, nooit had dit duivelsgespan in onze Stad zooveel paretten gemaakt. Ja, had men dan geweten dal Aalst eens zou moeten bukken hebben voorzekere vreem delingen, trawanten der logie.die hier,uit hebzucht en hooveerdij, hare bevelen uitvoerden en deze bevelen waren de uitdooving van alle kristene gevoel.... T Waren geene verraders, neen, 't waren moedige mannen, want om zich, te dien tijde, tegen de bevelen van de meesiers van den dag te durven verzetten, om hunne plannen le durven dwarsboomen, moest men meed, ja veel moed hebben En wat is nu 'l gevolg De namen van dezen die Aalst van 't liberale juk verlos ten, staan bij de burgers hoog in eere, terwijl zij met verachting neérzien op dezen die ons Aalst.uit hebzucht en hoo veerdij, aan Satan wilden verschache- len Volkskamer. De Kamer heeft gfster het onderzoek van 't budjet des ministeries van oorlog aangevangen. Een belangrijke beraadslaging had plaats waarop wij de aandacht onzer geëerde lezers inroepen. ALLERHANDE NIEUWS. Fancy-Fair. Wij hebben in ons vorig nummer gesproken van de Fancy- Fair, welke alhier met de Kerstdagen gaat gehouden worden. Wij zegden dat zoo rnen ons had verzekerd, deze Fancy-Fair zou ten voordeele wezen van de arbei ders zonder werk. Dit is eene dwaling, de Fancy-Fair wordt gehouden ten voor deele van alle de noodlijdenden in 't alge meen. In die omstandigheid rekenen het wij ons tot plicht deze onderneming uit alle onze krachten te ondersteunen en ze bij onze geëerde lezers ten warmste aan te bevelen. Magnetiamui. 't Is bij loutere vergissing dat de uren voor 't bureel en den aanvang der werkzaamhe den, op de plakbrieven niet werden aan gewezen en opdat de zaak nog meer ver brod zou wezen, kondigden wij den avondstond aan als moetende plaatsgrij pen op den zondag in plaats van op den maandag. De magnetische werkzaamhe den van deii heer Matisson zijn dus ver daagd tot Donderdag 16 December aan staande. Men zie de plakbrieven. Volgens uit Brussel wordt gemeld, zou het ontwerp-d'Oultremont, met eene groote meerderheid verstooten worden. Rechts zal men geene wijzigingen aan die wet brengen. M. Beernaert zou op het vraagpunt de kabinelskwestie niet stellen. De verwarming der ijzerenwegrij- tuigen heeft talrijke verbeteringen onder gaan. vooral wat aangaat de rijtuigen van 3* klas. Voor alle klassen worden, verwar mingsbuizen met warm water gebruikt, op de lijnen van den Staat. De Grand Central gebruikt een stelsel van briquet- ten, die in bussen geschoven worden. Deze maatschappij neemt thans ook proef nemingen met stoven. De Nord verwarmt hare eerste en tweede klassen. In derde klas legde zij vroeger hooi. Met nat weêr veranderden deze rijtuigen in mestputten. Daarom werd het hooi weggenomen en nu blijft er niets over. Ook moet men voor zijn plezier niet in de derde klas rijden, wanneer men naar Parijs gaat. Op de verschillige buurtspoorwegen worden de stoven Mailleux gebruikt in al de klassen. De reizigers spreken met den grootsten lof over deze stoven, verveer- digd uitgegoten ijzeren steen, en heb bende eene hoogte van 60 centimeters. Zij verspreiden eene goede warmte. Simon heeft Zondag zijnen 7" vas tendag te Brussel gehouden. Hij heeft zijne kamer op Treurenberg verlaten om zijnen intrek te nemen in eene salon der eerste verdieping van het Grand-Hotel. Zaterdag heeft hij met zijne vrouw een bal bijgewoond en men zegt zelfs dat hij er geen enkelen dans heeft overgeslagen. Er zijn op dit oogenblik te Brussel meer dan 2,400 metsers zonder werk. De invallende winter zat natuurlijk hunnen toestand niet verbeteren. Zondag morgend verspreidde zich het gerucht door Brussel dat een hevige brand was uitgebersten op de Groensel- markt en dat er raenschenlevens te be treuren waren. Het was de tijding, die van Verviers kwam over de ramp in eenen bazar al daar, welke aanleiding tot dit gerucht had gegeven. De ramp was echter al groot genoeg. Het vuur was uitgebersten in het meu- belmagaziju van M Blonde!en had in een oogwenk de geheele benedenverdie ping omvat. M. Blondel, die juist van een bal thuis was gekomen, sprong haastig uit zijnen eersten slaap op en dacht allereerst aan de bewoners der bovenverdiepingen. Deze werden door hem en eenige toege snelde policieagenten bij middel van lee- ren gered. Andere meêbewooners waren min ge lukkig. Door den rook verblind, waren zij tot een venster genaderd om van daar op eenen muur te springen. Twee hunner verloren het evenwicht en vielen op de binnenplaats. De een is aan het been en de andere aan den schouder gewond. Eenige tapijten en andere koopwaren werden uil den brand gered. De schade is zeer aanzienlijk; men denkt dat de brand veroorzaakt is door het slecht of niet sluiten van een gasbek. Wij vernemen nog De beide gekwetsten zijn M. en Mad. Samuël, welke, met hun fortuintje in handdoeken geknoopt, zichzelveu trach ten te redden. De brandschade wordt geschat op 125,000 fr. welke door verzekering ge dekt is. De wachter van den sneltrein Ant werpen-Brussel ontdekte in een rijtuig, dat den dienst doet tusschen Parijs en Amsterdam, twee personen die bezig wa ren met de banken van het rijtuig uit te breken. Zij hadden een hamer, nagels, schroefdraaiers en ander gereedschap bij zich. Men denkt dat zij smokkelgoed bij zich hadden, dat zij, in den wagon ver borgen, over de grenzen wilden brengen. Waarschijnlijk hebben zij het, toen zij ontdekt werden, uit het venster gewor pen. De dagbladen uit Vlaanderen bren gen ons de tijding dat prins Baudewijn, tijdens eene jacht op de goederen van M. 't Kint de Roodenbeke verscheidene malen de personen uit zijne omgeving in 'l vlaamsch aansprak. De heer Oktaaf Baele agent van kooltnijnon te Scheldewindeke, verleden dijnsdag namiddag aldaar jagende, was terwijl het regende onder eene haag gaan schuilen, Wanneer het ophield van rege nen, zwaaide hij lichtelijk met zijn ge weer naar den grond om er het water te doen atloopen er moet bij toeval een takje tusschen destrangeu van het geweer geraakt zijn, want het schot ging af, de lading had bal gemaakt, doorboorde dwars zijnen schoon en vermorzelde den grooten teen van zijnen linker voet. De geneesheer De Been. daar juist met zijn rijtuig vogrbijrijdende, heeft den ge kwetste naar zijne woning gevoerd en te samen met den geneesheer de Cooman, van Oosterzeele, hem de noodige zorgen toegediend. De toestand van den heer Baele is zeer voldoende; nochtans is het verre van alle gevaar voorbij te zijn. Ziehier de prijzen van het vee, op de markt maandag te Antwerpen gehou den Beesten verkocht. Besteedde prijzen op voet. 207 Ossen, 0 60 tot 0 80 114 Koeien, 0 50 0 70 103 Veerzen, 0 55 0 75 30 Stieren, 0 50 0 65 31 Kalveren, 0 75 0 95 Zondag namiddag, omtrent 4 ure, is een groot ongeluk gebeurd in de Slijp- straat, te Gent, recht over de herberg De Boer. De genaamde Gustaaf Sellier stapte van den tram al rijdende. Door de gladheid sloeg zijnen voet om met het ongelukkig gevolg dat zijn rechterbeen onder de tramwielen geraakte en zijn voet vermorzeld werd. De heer doktor D'Hondt heeft den ge kwetste de eerste zorgen toegediend, en hem aanstonds naar zijne woning Sint- Gillisstraat, 12, doen overbrengon. Zaterdag, rond den middag, is in de statie van den Entrepot te Gent, een vreeselijk ongeluk gebeurd. De genaam de H., oud 14 jaar, arlviesdrager, willende op eene lokomolief springen die daar stil kwam aangereden, ;misle hel voetpad en viel onder de wielen, met het onge lukkig gevolg dat hem een arm afgereden en de tweede erg gekwest werd, waar van men ook de afzetting vreest de on gelukkige is in gevaar van sterven. Hij is de oudste van zes kinderen. Zondag middag, ten half een, werd de Oudaanstraat te Antwerpen, in op schudding gebracht door een smartelijk ongeluk. De genaamde E. Meeus, melk boer, woonachtig te Hemixem, was met eene kar manden met duiven en kiekens naar de stad gekomen twee kinderen hadden mal hem plaats genomen in het rijtuig. De man was in eene herberg van voor melde straat binnengegaan, toen het peerd eensklaps op hol ging. Bij het hulpgeroep der kinderen, schoot Meeus naar buiten en ijlde de kar achterna. Aan de Cité kon hij het peerd bij den teugel pakken, doch, tengevolge van de glad- dige straat, viel hij ten gronde, de kar stortte boven hem om, terwijl de twee kinderen op den grond geslingerd wer den. Onmiddellijk opgenomen en ten huize van M. Eelen op de liefderijkste wijze verzorgd, werd er bevonden dal hij geene uitwendige wonden had bekomen hij kloeg echter van inwendige pijnen en werd naar het Sl Elisabethgasthuis ver voerd. De kinderen hadden slechts on beduidende kneuzingen. Meeus is vader van zeven kinderen. Erg ongeluk. Deze morgend, ten 8 ure, werd Hip. Holm, 22 jaar oud, sol daat bij het administralie-bataillon en stoker in de militaire maalderij, door bet springen eener stoombuis. op den slag gedood. Een ander soldaat bekwan brand wonden aan den voet. De dood vau Holm werd bestadigd door M. Reulle, militaire geneesheer. Het lijk, alsook de gewonde, werden naar het hospitaal gebracht. Brand te Verviers. Twee dooden. Zaterdag nacht is in de rue Qrapanrue, in een speelgoedbazar een hevigen brand vitgebarsten. Het vuur was beneden begonnen en met de gemakkelijk brandende koopwaar zette de vlammen zich spoedig voort tot aan den trap en de bovenverdiepingen. Driezonen van den eigenaar, M. Xhrouet konden door een venster op een plat dak vluchten en zich alzoo voor schrikkelijke dood behoeden. De dienstmeid, die op eene zolderkamer sliep, kan uit het dak venster op bet dak van het nevenstaande huis vluchten. Maar M. en Mad. Xhrouet, vonden bij hun ontwaken den trap en de aanpalende kamers reeds in helle vlam staan. Zij rie den aan het venster om hulp, maar eer de leertn opgericht waren, had de rook hen verstikt. De magazijnen der beneden-en der eerste verdiepingen zijn zeer zwaar be schadigd en grootendeels vernield. De verzekering bedraagt slechts 50,000 franks. Toen de kinderen in de straat, hunne ouders voor het venster zagen verschij nen, riepen zij den vader toe springt naar beneden Zijt gij allen gereed Ja, springt uit het vensfer Ten dien einde had men matrassen op den grond gelegd. Springt niet riep men nu weer men gaat leeren brengen Eilaas, die vertraging kostte aan de ou- gelukkigen het leven. Wal schrikkelijk schouwspel voor de kinderen Zij wilden den brand in om vader en moeder te redden doch alle poging was vruchteloos. Onbeschrijflijk is de indruk die deze ramp gemaakt heeft. Maandag avond der verledene week is Stefanie Claessens, woonachtig op Burght, te Beveren-Waas, vreeselijk ver brand. Zij ging met eene petroollamp in de hand eenig werk verrichten, toen zij plotselings ongesteld werd en neerzakte, de lamp latende vallen. Deze ontplofte.de petrool vloeide overde kleeren der vrouw en welhaast stond de ongelukkigein laaie vlam. De wieg van haar jongste kind, dat dichtbij stond, vatte insgelijks vuur en het wichtje dat er in lag, liep gevaar van te verbranden. Op de smartkreten der twee andere kinderen kwamen geburen toegeloopen, die er eindelijk in gelukten de vlammen te blusschen. De moeder heeft over gansch haar lichaam brand wonden bekomen,maar van aan het mid denlijf tot aan de ttenen is zij half ver koold. Misplaatste vrees. Dezer dagen vond een bessemverkooper in den mas- tenbosch nabij Aarschot een man liggen, die geen teeken van leven meer gaf, en wiens één oog geheel met een blauwen kring omringd was. Hij liet den man, of hij ook dood of le vend ware, liggen eu zette zijnen weg voort, om niet in een onderzoek betrok ken te worden. Door nieuwsgierigheid gedreven kwam hij des avonds terug langs daar en vond den ongelukkige nog altijd op dezelfde houding liggen. Ten tweeden male stapte hij voort. Ofschoon hij er schrik van had de over heid te verwittigen, kon hij zich toch niet weêrhouden, met andere personen over het geval te spreken en dezen verwittig den den burgemeester der gemeente eerst s anderendaags 't morgends Be veldwachter die onmiddellijk ter plaatse ging, vond den man daar nog al tijd liggen maar zoo verzwakt en uitge put dat hij taal, noch teeken kon geven. Naar het gasthuis van Leuven overge voerd werd hij erkend voor den genaam- den Hubert, D die van gebrek en ellende bezweek. Hij was zou zwak dat zijne maag zelfs geen voedsel meer verdragen kon. En zeggen dat er menschen zijn, die hunnen evenaaste van honger en gebrek laten omkomen, uit vrees dat hunnen naam in een proces-verbaal zal gemengd worden Gazette de Liege). Het nieuws der buskruitontploffing te Caulille wordt door het Maaseysker Weekblad gelogenstraft. Een aantal mijnwerkers van Roux en Jumet zijn dezer dagen terug gekomen uit Amerka, waarheen zij vertrokken waren. Vrijdag nacht zijn er dieven gedron gen in de kerk vanSt-Ghislain, en hebben er verschillende voorwerpen van weerde gestolen. Zij hadden zelfs de stoutmoe digheid den gasometer open te draaien en de gas aan te steken. FRANKRIJK. Aftruggelarij. Over een drietal maan den had M. Cahn, bankier te Parijs, Bou levard Bonne Nouvelle, zijne diensten aangeboden aan zekeren M. K..., kom- missionnaris in koopwaren rue Grange Batelière. Eenige dagen daarna werd de bankier aan den telefoon geroepen, en een per soon, die zegde M. K... te zijn, vroeg hem of hij wissel van 1600 p. st. (40,000 fr.) op een hui3 van Londen zou willeu eskompteeren. Ik moet nu onmiddellijk naar mijne woning te Chalou gaan, zegde de stem, maar ik zal u een mijner bedien den sturen. Een bediende kwam inderdaad. Hij teekende voor M. K., zijn bediende Durand en vertrok met de 40,000 fr. M. Cahn stuurde de wissel naar Lon den. Hier werd hij geweigerd omdat men twijfel had aangaande de echtheid van het endossement. De parijzer bankier vroeg nu aan M. K. om de handteekening van Durand te bekrachtigen. M. K. viel als uit de wolken. Hij verklaarde dat de wissel hem ontstolen was, doch dat hij niemand met de ontvangst belast had. De genaamdeAllemayer.een vriend van M. K., en de 26jarige zoon eener rijke familie, werd nu verdacht, Deze kwam zich echter zelf ter beschikking der poli cie stellen om meé de opzoekingen te doen. Hij bleef echter verdacht,en steeds door twee speurhonden der policie ach tervolgd, zag men hem eens, in gezel schap van een onbekende, een brief in stukken scheuren. De agent verzamelde al de papierkens, men bracht den brief weer samen: het geschrift was volkomen gelijkaan dit der handteekening «Durand» op den valschen wissel. Men had nu bijna stellige vermoedens en Allemayer werd aangehouden. In de gevangenis beschuldigde hij M. K. van medeplichtigheid en deze werd nu ook aangehouden. Het onderzoek bracht ech ter niet het minste licht in de zaak en ten slotte werden de twee betichten, onder borgtocht, in vrijheid gelaten. De policie was nu op een ander spoor gekomen. De onbekende die men met Al lemayer had gezien, werd opgezocht en na eenige weken in Algerië gevonden. Deze, de genaamde Plivard.een kerel der ergste soort, deed weldra bekentenissen en nu werd Allemayer opnieuw aange houden. Het onderzoek werd wéér ieverig voortgezet, toen Allemayer donderdag op eene ongelooflijke manier uit de gevange nis van Mazas wist te ontvluchten. Ziehier de ongelooflijke geschiedenis Tijdens een verhoor bij den onder zoeksrechter, M. Villers, kon Allemayer den zegel van den rechter in handen krij gen en er een wit papier, dat op de tafel lag, meê bestempelen. Terug in zijn cel gebracht stelde Alle mayer nu een mandaat van vrijstelling op en teekende dit, zonder het geschrift van den onderzoeksrechter te kennen, stout weg Villersook was dit stuk geenzins in rechterlijken stijl opgesteld, Bij een ander verhoor, wist hij een enveloppe te stelen met het opschrift Cabinet dujuge d'instruction. Hier sloot hij nu het valsche mandaat in, en kon opgemerkt het adres schrijven M. Sou- ton, directeur a Mazas Na het verhoor gaf hij den brief aan den agent die hem vergezelde zeggen de Ziehier oen brief die M. den rech ter verzoekt in den post te werpen. De agent haastte zich aan dit verlangen te voldoen. In den namiddag kreeg M. Sauton den brief en liet op staanden voet Allemayer in vrijheid. Vrijdag toen het bedrog aan het licht kwam, was de kooi leeg en den vogel gaan vliegen. De ieverigste opzoekingen zijn tot hier toe zonder uitslag gebleven. Onze lezers hebben hier hooger het verhaal gelezen der ontsnapping van den genaamde Allemayer, uit de gevangenis van Mazas. te Parijs. Verleden Donderdag te Brussel aange komen, had hij daar bij eenen fabrikant in reisartikelen een koffer en andere vorrwerpen gekocht, en deed zich door gaan voor den zoon van eenen leveran cier van het huis, die insgelijks den naam van Allemayer draagt. Op het bedrag der verschillende aan- koopen, 240 fr., betaalde hij de helft, en deed tegelijkertijd nog eene andere be stelling. In dit huis Coin de Reu stak hij zich van kop tot teen in 't nieuw en vulde te vens zijn reiskoffer met kleèren, zonder echter te betalen. In een ander huis kocht hij hemden, enz. Maar de eerste koopman had intus- schen slechte vermoedens opgevat en wachtte Allemayer aan de statie af,op het uur dat hij had opgegeven als moetende naar Aken vertrekken. Daar deed deze hem zijn reiskoffer te ruggeven en gaf hem het op korting be taalde geld weêr. Allmayer nam niettemin plaats in eenen slaapwagen en vertrok met den trein. On derweg was zijne houding zoo zonderling en stelde hij aau den treinwachter zulke zonderlinge vragen, dat deze vermoedens opvatte en die per telegraaf aan zijne oversten te Luik en Verviers meedeelde. Het is in deze leste stad dat hij doorde policie werd afgewacht en bij den kraag gevat. Men weet dat hij in Parijs gevangen zat voor diefstal van 42,000 fr. De brussel- sche policie had hem niet kunnen aan houden, daar er van wege de hoogere overheid geen mandaat wasuitgeveerdigd. Gedurende zijne bedriegelijke handel wijze en zijne toebereidselen tot het ver trek, was echter dit maandaat aangeko men, en werd natuurlijk onmiddellijk in verband gebracht met de klacht die de brusselsche kooplié hadden neergelegd, en de depechen welke door den trein wachter waren overgeseind. Men meldt ook nog, dat men aan een wachthuisje nabij de statie van Landen eene som van 2300 fr. heeft gevonden. Allemeyer zal waarschijnlijk dit geld, dat hem kon verraden uit het venster van den waggon hebben geworpen. Zijn leste geschenk. Alvorens af te treden heeft M. Goblet, de fransche minister van onderwijs en eere-diensten zijn haat nog eens tegen de geestelijken gekoeld, een haat, die alleen kan worden toegeschreven aan de zekerheid die hij had, dat hij weldra niet meer in staat zou zijn de katholieken te kunnen vervolgen. Bij eene ministerieele schikking heeft hij voor bijna alle departementen verboden geestelijken tot onderwijzers te benoe men. Wat de onderwijzeressen betreft, daarvoor heeft gij verschillende uitzon deringen aangegeven, meer zelfs dan hij volgens de bepalingen der onlangs aan genomen wet op het onderwijs mocht maken. De fransche katholieken zullen dit al- scheidsgeschenk van Br.'. Goblet niet licht vergeten.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 2