TE HUREN PT BERICHT. Nieuwe leeiiiiu; van Brussel 1 886. I,eeningder slat! Brussel 18'8 6 Buitengewone groote lotingen. Huizen en Kelders, EENE HOFSTEDE, Landen en lieerscta. ZAAILANDEN, Room emhs ?k\. Meersch en 2 perceelen Zaailand, Hofstede, 2 perceelen Lochting behuisde HOFSTEDE, van goede Zaailanden PARTIJ LA D Behuisde HOFSTEDE DUITSCHLAND. De 19 jarige baron Max von Schwob- ber is tot het katholiek geloof bekeerd. De Hannov. Courtier bestadigt met spijt dat de hannoveraansche adel zich meer en meer van de luthersche leerstelsels afscheidt. De Köln. Volksztg. juicht de lofweerdige daad van den jongen edelman toe. ENGELAND. Verkooping van Duiven. Verleden maandag heeft te Londen eene belangrijke verkooping van duiven plaats gehad, die 17,246 frank heeft opgebracht. Er werden 70 duiven verkocht de gemiddelde prijs was dus 246 frank per duif. Eene dier duiven, 7 jaar oud, gekruist van Brus- selsch en Antwerpsch ras,werd toegewe zen aan den prijs van 1225 frank. ITALIË. Schandalen op den theater. Bederven, bederven dat is, in onze dagen, een groot middel van propagande bij de libe ralen, vrijdenkers, vrijmetselaars. In 1882, zong men op den schouwburg van Turijn den lofzang aan Satan, van Br.-. Josué Carducci doch dit werkte niet krachtig genoeg. Nu gaal men op de planken al de los bandigheden brengen van de schrijvers der 16* eeuw, Aretino niet uitgezonderd. Dat zijn de grootste naaktheden die men vinden kan. Men begrijpt dat de vrouwen, hoe on fatsoenlijk ook, die vertooningen niet lichtelijk zullen bijwonen doch men heeft beslist dat de vrouwen zullen ge maskeerd mogen komen Dan zal niemand zien dat ze rood wor den overigens de vrouwen, die deze smeerlapperijen zullen komen zien, zelfs achter een masker, zullen altijd .slecht, door en door slecht zijn. Kinderen zijn uitgesloten. In waarom? Als men de moeder niet meer eerbiedigt, waarom zou men dan eerbied toonen voor de kinderen Het stelsel is altijd gekend o Om het katholicismus neer te slaan, moet men de vrouw afschaffen maar aangezien wij ze niet kunnen afschaffer., laat ze ons bederven. En dat hebben de logiemannen v:.n Turijn in het oog. En dat laat het gouvernement toe PAUSELIJKE-STATEflf. Hei pauselijk jubelfeesl De geschen ken, voorden Paus bestemd, bij gelegen heid van zijn 50 jarig priesterjubileum, groeien voortdurend aan, zoodat reeds verscheidene zalen in het Vatikaan er meê opgevuld zijn. De kommissie, die zich met de tentoon stelling heeft belast, zal eerstdaags met de taak van het rangschikken een begin maken. Geheel de roomsche hiërarchie beievert. zich om deze tentoonstelling rijk en schitterend te maken kardinalen bisschoppen, prelaten en priesters van eiken rang sporen in alle landen de ge- loovigen aan om meê op klinkende wijze hunne belangstelling in 's Pausen feest te doen blijken. De verzameling zal dan ook kostbaarheden, kunstwerkenen won deren uit alle werelddeelen bevatten. De katholieke vereenigingen te Rome doen vooral hun best. Zoo zullen de ge wezen officiers van het pauselijk leger, den H. Vader eenen prachtigen inktkoker van zilver en goud aanbieden, versierd met een beeld van den aartsengel Micha- ël, die satan den voet op den nek zet. De uitvoering van ditkuntswerk is opgedra gen aan den bekwamen zilverdrijver Pier- ret. De napolitaansche katholieken zullen een gouden troon zenden, terwijl die van Lombarië, Venetië en Piemont zeker niet in de kostbaarheid hunner gift voor de zuidelijke broeders zullen willen onder doen. IERLAND. Onlusten iu Ierland. Cork waszondag avond het tooneel eener bloedige botsing. M. O'Brien, lid van het Lagerhuis, keerde van Killeagh weer en hield eene aanspraak tot het volk, toen de policie- inspekteur Cotter met eenige konstabels ter plaatse verscheen om 't volk uiteen te drijven. Zij werden echter op een re gen van steenen onthaald, zoodal zij den sabel trokken, zich alzoo een weg baan den en versterking gingen halen. Toen kotter nu met al te beschikbare konstabels terug kwam, trad de mayor van Cork vooruit, zeggende dal hij voor de rust instond en dat hij niet zoo gedoo- gen dat de policie het volk chargeerde. De inspekteur luisterde niet naar deze woorden en plaatste zijne manschappen in rang. Op dit zicht begon het woedende volk weer met steenen te werpen. Toen de inspekteur Shannen met eene andere afdeeling konslabels kwam aangerend, werd eene charge met de bajonet bevo len. Meer dan 20 personen werden min af meer ernstig gekwetst, terwijl ook ver- schillige agenten door het werpen van steenen gewond worden De onlusten duurden tot laat in den avond. Te Tinhalla werd zondag eene groote nationalistische meeting gehouden. De nationalistische pgrlementsleden Mayne, Kenny, Condon, Douglas Payne en Power voerden er het woord. Het gebouw waar de meeting gehouden werd was door de policie en de militaire macht bezet en een snelschrijver van het gouvernement woonde de meeting bij. Na de meeting ontstond eene botsing tusschen de policie en het volk, waarbij verschillige personen gewond werden. Dank zij het optreden van den katholie ken priester Power kon de orde hersteld worden. SPANJE. Een beroemd proces. Een proces dat aan de zaakTichborne denken doet, houd! thans in Spanje de algemeene aandacht bezig. Ten gevolge van een tweede huwe lijk van zijn vader was Eustaquio Campo, geboortig van Plazencia, zinneloos ge worden- Hij werd opgesloten in het ge sticht San Baudilio, waar bij verscheidene jaren gebleven is. In dien tusschentijd was zijn vader gestorven en had een groot vermogen nagelaten, dat verdeeld moest worden tusschen don Eustaquio en de familie van zijne schoonmoeder, geboren Prieto. Toen de verdeeling zou plaats hebben, werd het gerucht van het overlijden van don Eustaquio, dat langen tijd te Plazen cia had geloopen, formeel tegengesproken, en op een schoorien dag verscheen de doodgewaande in de stad, waar hij zijn deel van de erfenis kwam opcischen. De familie Prieto protesteerde, zij weigerde zijne indentiteit te erkennen, en er ont stond een proces. De advokaatder Prielo's kwam nu tot de ontdekking, dat de zoo genaamde Eustaquio Campo slechts een oplichter was. Volgens hem was deze man niemand anders dan een zekere Santa Olalla, dieevenalsden jongen Cam po in hei gesticht San Baudilio was opge sloten, en op die manier achter al de familiegeheimen was gekomen. Aan deze bewering werd klem bijgezet door de getuigenis van den directeur van het zinnelooshuis. Deze bezit het offlci- eele stuk, waarbij het overlijden van Campo en zijne begrafenis wordt vastge steld. Hij staaft zijne bewering met zeer uitvoerige inlichtingen omtrent den per soon van den Santa Olalla, om daarmee te bewijzen dat deze een geheel andere persoon is dan Campo. Maar de bestuurder van een dagblad van Plazencia, een zeer achtensweerdig man, die in hoog aanzien slaat, komt op zijne beurt vertellen, dat Santa Olalla niemand anders is dan Eustaquio Campo, dat hij er de onomstootelijke bewijzen van heeft, en dat het proces van de Prieto's slechts het werk is van eene duistere machinatie,waaraan de gemeen ste beweegreden ten grondslag liggen. Verder heeft een architect van de stad, die in zijne jeugd altijd met Eustaquio Campo heeft omgegaan en steeds de ver trouwde vriend der familie is gebleven, stellig verklaard.dat hij in hem de zooge zegde doode herkende. Men ziet met belangstelling den afloop van dit proces te gemoet. Burgerlijke Stand der stad Ninove. Aangiften vau den 29 Nov. lot den 3 Dec. 1886. GEBOORTEN. Mannelijk o Vrouwel. 0 OVERLIJDENS. A. De Preter, 75 jaar kloosterzuster, Burcht- straat. Avorroni» au couranl de ,a vente Houblons et articles de brasserie désirc changer. Bonnes références. Adresse Bureau du Jour nal. B. C. 1" Hoekhuis Albnrt-Liénarlraat naast de Statie, laatst gebruikt geweest bij Crombé als restaurant, dienstig voor voelerlei bedrijven 2° Huis met koetspoort. Zwarten hoek (Tragel); 3" 29 aren grond, oud-nu'Stplein, dienstig voor verkoopplauts, depot vau materialen, vetten, enz laatst gebruikt geweest bij M Callabaut, Zwarten hoek, aan de Vaart te Aalst. Zicli te bevragen bij M Fr. Moyersoen. Tli1 HflRF\' Een schoon en £e" BH. rieflijk Huis, ge slaan in de Sl-Annastraat, Ie Aalst,zeer wel ge schikt voor particulieren of bedienden, en een Huis.zelfde straat, geschikt voor Eslaminet. Zich te bevragen bij M Burny-Burny, brou wer, op den Dam. De onaergeteekende CAMIEL PRAET, goud en zilversmid, wonende Lailge Zoutstr->at, te Aalst, heeft de eer aan 't geacht publiek te laten weten, dal alle de geruchten dio men tegen hem heeft uitgestrooid teenemaal valseh zijn. Een rechterlijk onderzoek door de Rechtbank van Dendermonde bevolen en gedaan, beeft ten volle bewezen dat alle de ringen door hem ver kocht van goud waren. Hij neemt deze gelegenheid waar om zich aan de gunst van eenieder to bevelen. Aalst 30 November 1886 Camiel Praet. 289 miilioen. Inlrest fr. 2,50 per honderd. Uitkeer- baar met 110 fr. ten minste. Loten van fr. 150,000, 100,000, enz., 6 trekkingen 's jaars. Prijs 97 fr. eerste storting 7 fr. LECLERCQ en Oe, bankiers te Aalst. De inschrijving en de verwisseling van al de loten der bovengemelde stad Brussel 3 tegen nieuwe, worden er gedaan zonder kosten van heden tot 11 De cember voor de inschrijving, en tot 15 December voor de verwisseling. 6 trekkingen 's jaars. Uilwisseling der oude leeningen,tegen nieuwe titels. Men aanveert de inschrijvingen van heden af, zonder kosten,bij MM. I>E COEN en C1*, Bankiers, in «Ie flieuwstraut 11° 19,1e Aalst, alwaar men alle inlichtingen diesaan- gaande kan bekomen. Tn hiip^ii Een gerieflijk Huis, muscis. gestaaD jn de Stoof straat, te Aalst. Zich te bevragen bij Mm' W^ert-Vande- Putte, Brusselschestraat, N° 2. Stad Aalst. OPENBARE VERPACHTING VAN gelegen te Aalst, van de Plaats en Standsgelden tp de onderscheide ne Markten, hel ruimen der Beir en Pissijnputten binnen de Stad, alsmede van het grus wassende op hel oud-Kerkhof aan de Leopoldslraatpoorl. De Burgemeester en Sehepcnen, brengen ter kennis va:i hel publiek, dat er op Maandag 13 December 1886, te 2 ure namid dag, ten Stadbuue ter Militiezaal. zal overge gaan worden, onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad en der bevoegde Overheid, toldeOpent are Verpachting,vooreeoen termijn van drie achtereenvolgende jaren te beginnen met 1 Januari 1887 en te eindigen den 31 De cember 1889, van het volgende, te weten 1* Lot. Een Woonhuis, met 7 aren grond, ge staan en gelegen te Aalst, huiten de Leopold slraatpoorl. i.f.vens bet oud-Kerkhof. Be woond en gebruikt bij K. Ketels. 2" Lot. Ken Woonhuis, deelmakende van 'l lokaal des Rureels van Weldadigheid.gestaan aan de Houtmarkt en Zonnestraal Bewoond bij J. De Bruyn. N. B. De huuraar van dit huis is, zonder ver gelding en boven en ougeminderd zijne huur- som, gelast met het bewaken van het maga zijn des Bureels van Weldadigheid. 3* Lot Een Huis, gestaan in de Langerid- derstraat Gebruikt bij P. De Pierre. A* Lot. Eenen Kelder, onder het oud-Stad huis, aan de groote merkt, hebbende zijnen ingang langs de Leopoldstraat. Gebruikt bij don heer P. Leleu. 5® Lot. Eenen Kelder.onder de Staatsmiddel bare Jongenschool, Graanmarkt. 6* Lot. Het plaatsgeld ter Varkensmarkt. 7® Lot. Het plaatsgeld ter Graanmerkt. 8* Lot. Het plaatsgeld ter markt van hel brand- en timmerhout,fruiten, hiring en schol len. 9* Lot. Hel plaatsgeld ter markt van hel vlas, garens, hennep of kemp, uithekeling van werk. lu® Lot. Het plaatsgeld ter Kiekenmarkt. 11* Lot. Het plaatsgeld op de eier-en boter markten. 12® Lot. Het plaatsgeld ter Groenselmarkt,ter markt van Hopkceslen en Plantsoenen, van Aarden-eo Gleiswerk en het plaatsgeld van Kramen op de onderscheidene markten. 3® Lot. Het plaatsgeld en de Meet en Weeg- loonen, ter Aardappel-en Ajuinmarkten. 14" Lot Het gras op het oud-Kerkhof. 15" Lot. Het ruimen van de beirpullcn a)Aan de Stadsjongensschool, in de Vrij heidstraat. b) Aan de Stadsmeisjesschool, in de School straat. 16° Lol. Het ruimen der pissijnputten. aAan de Keizerlijke plaats. b) Aan de Groote markt. 17® Lot. Het plaatsgeld ter Vleeschmarkt. Het kohier van lasten berust ten kantoore van den Stadssekrelaris, alwaar eenieder er van kennis kan nemen, en ock alle verdere in lichtingen nopens deze Verpachting bekomen, allen dagen van 10 uren vóór tol 4 1/2 namid dag de Zon- en Feestdagen uitgezonderd. Gedaan den 2 December 1886. Het Kollegie: Do Sokretaris, De Burgemeester, Ed. SCHEERLINCKX. VAN WAMBEKE. VERKOOPING VAN te Meire en Aygem. De Notaris L1MPENS, te Aalst, zal openbaar lijk verkoopen A. Ingevolge de wet van 12 Juni 1816 I. 21 aren 40 c. Land, te Aygem, Varinck, Sectie A Nr 1533. II. 8 aren 50 c. Meersch, te Aygem, Vol- k3ert, Sectie A N® 1470 III. 19 aren 99 c. Land, te Aygem, Varinck IV. 12 aren 30 c. Meersch, te Aygem, Vol kaert V. 3 aren 08 c. Land, te Aygem, Wilgen- driesch, Sectie A N" 1 450a VI. 11 aren 88 c. Land, te Meire, Wilgeo- driesch, Sectie A N' 1278c VII. 7 aren 68 c. Land, te Meire, Ruybroeck, Sectie A N5 1266a. B. Op gewone conditiën I. 8 aren 76 c. Land, te Meire, Wilgen- driesch, Sectie A N" 1284 eu 1285a II. 10 aren 77 c. Land, te Aygem, Varinck III. Eene Hofstede met Boomgaard en Loch- ting, te Meire, Holland, Sectie A Nr' 366*, 367a en 3«8c, en 369c, groot 26 aren Op te leggen Boomprijs fr. 3t'0 'eze hofstede met grond i3 belast met tocht over omtrent deel, de tochleuaresse oud zijnde 70 jaren. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 14 f)ecemher 1886 Verblijf, Dijnsdag 28 Uecemüer ,88b- Telkens om 3 ure nanoen, ter Estaminet Db 3 Koningen, bij den heer J. B- Roelandt, te Aalst, Keizerlijke plaats. GELD, Bij voornoemden Notaris L1MPENS, Keizer lijke plaats, N® 5, zijn er groote en kletne ka pitalen te bekomen mits vo'doende bezet. OPENBARE VERKOOPINGEN van goede te Nieuwerkerken. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. 18 aren 80 centiaren Land, te Nieu werkerken, op het Dooreveld, sectie B, deel van nr 577a. 2. 21 aren Land, te Nieuwerkerken, Dooreveld, genaamd Meire-gracht, sectie B, nr 501. Instel, 30 November, Verblijf 7 Decem ber 1886, telkens om 3 ure namiddag, ter herberg de Vrij Jacht, te Aalst- Sl-Job. 3. 15 aren 37 centiaren Land te Nieu werkerken, op den Nereubergh. 4. En 18 aren 44 centiaren Land, te Nieuwerkerken, Teerlingsveld. Beide ingebruik bij August Van den Brempt. Instel 8, verblijf 15 December 1886. Telkens om 5 ure namiddag, ter her berg Üe Vergadering, bewoond bij Victor Merlens, te Nieuwerkerken, Edix- veld. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. Op Maandag 13 December 1886, om 9 ure voormiddag, 123 koopen schoone zware Kanada-boomen, staande te Mei- dert, Hoogstraat, Hekelgen), Wijmeersch en Leuninckx-weide en 12 schoone Olmen te Meldert, op het Paternosterveld. Te vergaderen ter herberg van Constant Clauwaert, Ie Meldert. 2. En op Dijnsdag 14 December 1886, ook om 9 ure voormiddag 157 koopen schoone cn zware Kanada-boomen,slaande te Erembodegem, gehucht ten Bosch, aan den dreef der meerschen gezegd de X dag- wanden te Welle, gescheed van Erembo degem, aan eene partij land op het oud kerkhof tfe Welle en te Erembodegem, in de Osbroekken. Te beginnen te Erembodegem, ten Bosch. Bij uitwinning. OPENBAREVERKOOPING van een perceel gelegen te Meire en Haellert. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens wien het behoort en luidens de wet van 15 Oogst 1854, openbaarlijk verkoopen: Eerste Koop. Een perceel Meersch, gele gen te Meire, wijk Oostdorp, met eene grootte van 25 aren 80 centiaren, gekadastreerd wijk C. N. 1004, palende ten oosle Constantinus Maesscbalck, ten zuide den voetweg, ten weste de erven van Donalus Meuleman, en ten noorde aan de kassei. Ingesteld fr. 1600 Tueede koop Een perceel Land, gelegen te llahltert, op den Nederkraaiwinkel of Neder- veld, groot ongeveer 17 aren 20 centiaren, ge kadastreerd wijk A N. 422a. palende ten oosten Joannes Slcrck, ten zuide het kautergat, ten weste de weduwe Callebaut, en ten noorde den'Laerenbroeck. Ingesteld fr. 50. Derde en laatste koop. 37 aren 50 centi aren Land, gelegen te Haeltert, op het Hoog- Laerenveld, nabij de Wapeslal, gekadastreerd wijk A N" 766, palende ten ooste de meerschen ten zuide den heer De Saedeleer, ten weste Cornelius De Loose, en ten noorde Joannes- Baptiste Baeycns. Ingestcld/r. 1500. SUPtRABONDANTE ZITDAG Donderdag 9 December 1886, om 5 ure na noen, ter herberg genaamd De Goude Leeuw gehouden door den beer Gustaaf D'Hacse, te Erpe, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van eene en goede ZaailandeD. te Aalst-Schaarbeke en Erpe. De notaris EEMAN, te Erpe, zal namens wien het behoort, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, en met gewin van palmslag in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een perceel hofsledegrond met de er opslaande gebouwen van tweewo- niug en stallingen, geslaan en gelegen te Aalst- Schaarbeke aan de St Apoloniastmai, gekada streerd sectie C. N" 312, 313, 314, en 315, groot volgens meling 29 aren 21 centiareii pa lende ten oosie Ch. De Landtsheer, ten zuide de St-Apoloniastraat. ten weste den tweeden koop en Üominicus Roels, en teil noorde koop 3. Boomprijs fr. -ü Tweede koop. Een perceel Lochting gelegen te Aalst Schaarbeke aan de Sl-Apoloniasiraat, gekadastreerd sectie Nr 311, groot volgens meling 23 aren 55 centiaren palende ten ooste koop een, ten zuide eD ten weste de St Apolo- niastraat, en ten noorde Dominicus Roels Boomprijs fr 40 Derde koop. Een perceel Lochting gelegen te Aalst-Schaarbeke aan de St Aploloniaslraat, gekadastreerd sectie C. N" 318 en 319 groot volgens meling 27 aren 66 centiaren palende ten oosle de Paternosleratraat, ten zuide koop een, ten wesie Dominicus Roels, en ten noorde Dominicus Beeckman Vierde koop. En perceel Land gelegen te Aalst-Schaarbeke, op den Siesegemkauter groot volgens meling 15 aren 45 ceniiaren, gekada streerd wijk C N* 1359, palende ten ooste Charles Van der Heyden, ten zuide Joseph De 8oeck, ten weste Jacobus Schockaert, en ton „oorde den Genischenstecnweg Vijfde koop. Een perceel Land gelegen te Aalst Schaarbeke, op den Siesegemkauter, groot bij meting 23 aren, gekadastreerd wijk C N° 1361, palende ten oosle den heer Edmond D'hondt, ten zuide do erven Roels, ten weste de kinderen De Sadeleer, on ten noorde den Gontschensteenweg. Zesde koop. Een perceel Land gelegen te Aalst-Schaarbeke, op den Siesegemkauter, groot bij meting 18 aren 86 centiaren, geka dastreerd wijk C N® 1385, palende ten oosle den losweg, ten zuide Jacobus Van de Sype, ten weste Charles De Geyter, en ten noorde den heer Petrus Wautcrs. Zevende koop. Een perceel Land gelegen te Aalst-Schaarbeke, aan den Genlschensteen- weg, groot volgens meting 10 aren 45 centiaren gekadastreerd wijk C N" 373, palende ten ooste Joannes Beygaert, ten zuide den Centschen- steenweg, ten weste Louis Van der Biest, en ten noorde Miidame De Craecker. Achtstb en laatste koop. Een perceel Laud gelegen te Erpe, op den Herssing, groot volgens meting 14 aren 8 centiaren, gekada streerd wijk B N' 26, palende te ooste de hos- piciën van Aalst, ten zuide en ten weste den losweg en ten noorde weduwe Pieler-Jan De Boeck. ZITDAGEN Instel zaterdag 11 December Verblijf vrijdag 24 Telkens om 3 ure nanoen ter zittingszaal van het Vredegerecht te Aalst Groote lUarkl. OPENBARE VERKOOPING van eene te Meire. De Nolaris EEMAN te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gela gen, in liet openbaar verkoopen EENIGE KOOP Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Meire, op den Kruiskauter, gekadastreerd sectie R N® 351 d en 351e, met eene grootte van 5 aren, palende ten ooste Dominicus De Wolf, ten zuide do Kruiskauterslraat, ten weste Ignatius Foppens en ten noorde bel straatje. Bewoond en gebruikt door de kinderen Neerinck. ZITDAGEN Instel, Maandag 13 December Verblijf, 20 1W0, Telkens om 3 ure namiddag, ter herberg van den heer Livinus Callebaut, te Meire, Kruiskauterslraat. Bij uitwinning OPENBARE VERKOOPING gelegen le Aalsl-ltlijlbekc. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens wien bet behoort en luidens de wel van 15 Oogst 1854, openbaarlijk verkoopen Eerste hoop. Eene partij Zaailand, groot ly aren 52 centiaren, genaamd de Veertig Roeden gelegen te Aalsl-Mijlbeke, op het Spilsveld, pa lende ten oosle den volgenden koop en wijlen Joannes Podevyn, ten 2uide Virginia en Con- stancia De Ries, ttn weste de hofstede van de zelve, en ten noorde de Kauterbaan. Tveede koop. Eene partij Zaailand, groot 24 aren 20 ceniiaren, genaamd de 6'» Roeden, gelegen te Aalst-Mijlbeke, ap het Spitsveld, pa lende ten ooste de kinderen van den beer Eliaert Cools, ten zuide wijlen Joannes Podevyn ten weste voorgaanden koop en ten noorde de Kauterbaan. Derde en laatste koop. Eene partij Meersch. groot 15 aren a7 centiaren, met de helft van den rootput, gelegen te Aalst-Mijlbeke, op het Boschken, omtrent de Langestraat, palende ten ooste Joannes Baptisle Van Geit, ten zuide den lieer Franciscus De Wolf, ten weste Maria-The- resia De Hauwere en Joannes-Baptiste De Smet. SUPERABONDANTEN ZITDAG Donderdag 16 December 1886, om 3 ure na- neen, ter herberg genaamd De Klokkenbol, gehouden door den heer L. Foncée, le Aalst, Varkensmarkt. OPENRARE VERKOOPING van eeoe schoone gelegen te Lebbeke. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal, met winst van palmslag en gelagen, in het open baar verkoopen GEMEENTE LEBBEKE Eene schoone en goede partij LAND, gelegen op het Scbuurken, aan het gescbeed met de gemeenten Wieze, Moorsel en Baardegem, groot volgens meting 55 aren 16 centiaren, gekadastreerd wijk D, N® 388, met eene grootte van 57 aren, palende ten ooste aan Joannes-Baptist Cooremnn, ten zuide aan de kassei, ten weste aan de beek, en ten noorde aan Josophus Aelbrecht. Gebruiker Josephus Aelbrecht, zonder ter mijn. EENIGE ZITDAG Dijnsdag 14 December 1886, te» 3 ure na middag, ter herberg van den beer Sekretaris Jooslens, te Baardegem, aan de Dorpplaats. Bij gedwongeneonteigening. OPENBARE VERKOOPING van eene MET BIERBROUWERIJ en van Land en Meersch, Ie Gijsegem en Andegem. De Nolaris VICTOR DE GHEEST te Aalst, zal in uitwerking-van een vonnis uitgesproken door de Burgerlijke Rechtbank van eersten aanleg, zetelende te Dendermonde, den 18 November 188», in het openbaar verkoopen, met de pleeg vormen der wel van den löAugusli 1854 en ten overslaan van den heer Vrederechter des kantons Aalst, de hierna beschrevene onroe rende goederen, te weten Gemeente Gijscgem. Ebrste koop. Eene behuisde Hofstede met Bierbrouwerij, met de Ketels, Koelbakken, Brouwkuipen, Hast met kleed en verdere aan kleven, zoo cn gelijk dit alles zich bevindt ge staan en gelegen is nabij Gysegem kerk, geka dastreerd wijk A, N® 219 en 219bis, met eene grootte van lö aren 20 ceniiaren, palende Icd oosle aan do Drove en de Dorpplaals, ten zuide aan de Kerkstraat, ten weste aan verscheidene en ren noorde aan de Dorpstraat. Bewoond en gebruikt door den heer Joseph Van der Cruyssen-Covens. Tweede koop. Een perceel Land en Meersch, gelegen in hel Denderland, gekadastreed wijk A, N® 686, met eene grootte van 37 aren 30 ceniiaren. palendo of gepaald hebbende ten ooste aan de hospiciën vau Dendermonde en andere, ten zuide aan Mevrouw de Ghyseghcm ten weste ook aan de hospiciën van Dender monde eu ten noorde aan de Denderstraat naar Wieze. Derde koop Een perceel Land, gelegen op den Molendijk gekadastreerd wijk A, N° 6, met eene grootte van 25 aren 90 centiaren, palende ttn ooste aan de meerschen, ten zuide aan de weduwe PeDsaert, ten weste aan den steenweg v3n Aalst naar Dendermonde cn ten noorde aan den beer Van Cauler. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen op d'Ausmeir. doorsnedeu m«-.t den ijzerenweg, gekadastreerd wijk B, N® 391, 392bis, 392a, met eene grootte van 87 aren 50 centiaren, pa lende ten ooste aan verscheidene, ten zuide aan de erven Blondeel, de crveD De Grauw en Mevrouw de Gbvseghem, ten weste aan den heer Van Achter en ten noorde aan de erven Van Nuffel en andere. Gemeente Audegcm. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen op den Baanhof, gekadaslreerd wijk B, N°182a, met eene grootte van 53 aren 20 ceniiaren, pa lende ten ooste ban verscheidene, teo zuide aan Leo Cool, ten weste aan Joannes Veldeman en ten noorde aan den heer Van Gysegem. EENIGE ZITDAG MAANDAG 13 DECEMBER 18S6, te 2 ure na middag. ter Ziltingzaal van bot Vredegerecht, ten Sladhuize vau Aalst. Voor verdere inlichtingen vervoege men zich ten kantore vau bovengenoemden Nolaris DE GHEEST, of teü kanloie van den Notaris C0P- PENS, te Geeraardsborgen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 3