F. CALLEBAUT, s n HOLLO WAYS PILLEN EN ZALF I it der hand te koop. TRAAN-SIROOP -»an a- VANNIE G. DE VOS, "™B*.R1CHT. Louis De Schryver, TE 11LMO 3U C0Uranl fle 13 VeDle jüodiziö Vein Lrussoi, <oö December. APOTHEKER, G. BEYDLER, Homoeopatie. Martin Snel, SNELLE GENEZING BOLLAIS Te buren met kerstdag. 'l=fïl8glj PËEU-GÜAKO. isra c°. lil CP c~» S' Renneboog, hZ Belgische Maatschappij Algemeene Assurantiën MAGAZIJN L. Van den HeiidivNolellëiis, Vereerigde IVIJVERAARS, BKuuirr. II AAR HERSTELLERS TE KOOP. Uit ter hand te koop DÜ PI EXEN DE ZALF LEEST HIE!BI Tarwe, top Rogge, Koolzaad-kc Rijnkoeken Aardappelen Boler per k: Ëiefen pet 2d, 17,50 ii 13,50 14,HO it ,00 0,00 0,00 o;oo 19/0 14,CO 06 <00 00, On 00,00 00,0|l 00,00 oo,on 0G,Ó0 00,00' 20(00 1,5.00; 16.00 6.00 1.40 1940 14 50 43=50 15 00 k 2,61 3.75 VELLEN. Koeen veereen, 0/0 Ossen 0,00 Kal/s, 4,00 NINOVE, 28 December. Tarvye de.^OO kilogr, ..Rogge Haver Aardappels Boter deu r/s.'kilögr. SOTTEGEM, 28 December. Tarwe de 1UC kilogr. Masteluin Rogge ri Vr Haver Boter de kilo. 2.50 tiers oe 25 3,50 DENDFRMONUE,den 27 December, Tarwe per tOO kilos, 20- 00 a 00—i Rogge, 14—50 00-00 Haver, 1500 00—00 Garst, o 18—00 00 Bbckwcit, 17—00 17—0C Lijnkoeken, 19—20 19—20 Koolzaadkoeken, 15—CO «15—Ou Raapkoeken, 11—50 13— 00 GEERAARDSBERGEN. 27 December. Tarwe, per 100 kilo. 19.00 a Masteluin 17 00'a Rogge. 15.00 a Haver 18.00 Boouen 1840 Aardappelen 6 00 D Boter, per kilo. 2.15 2. Eiers, per 25 3.50 Ruw vlas, per kilo. 1.40 Eonige Fruitboomen, als: Peren, Pruimc en Kerselaars. Zich te bevragen bij M. Frans Lauwere^ in De Kroon, '.entschestraat, Aalst. BEREID DOOR Futiel mÈgIMCK, Apotheker, is een aaugenaam cn kostbaar gencesmid... tegen bet rachitisip ,p» de.opderbiijving, mis- gr,ocimg cn zwakheid ,der kindpreo, i wellv. na o ugc wekqn gébruik, krachten on ge- zondneid teruggeeft. ziekte verzwakt en uitgeput Dit geneesmiddel bestrijdt ook aUyu mo. zekerheid, den Itoesl, hel nachtelijke zwèetèn, de blocdspirii'ing, de teering en de longontsteking Prijsfr. 2,50 de flesch alleen verkrijgbaar ter apotheek van MFGANCK, Leopoldstfaat. N° 7, (Katte: acbtèr het Oud-Stadhuis, te Aalst. Steendam, 11, Gent. Eet grootste en voordeeligste huis van Belgie. Buitengewone keus van Tafel-, Koffie- en Lavabo-Garnituren, GlazeD in Kristaal en Iiall'-Kristaal, Karaffen en Kandelaars. KRUISEN EN HEILIGHEDEN. Cliineesche en Jifpaansche Vazen. Zil veren Bollen voor Hovingen, Scheikundige A'rtikélen. Lampen ën Hailgers met nieuwe bekken genaamd Lampe Belge, glazen buizen in alle grootten, Herbërggerief. Alvdre'nS U te' lAten misleiden door vreemde speculanten1, gaai eerst het magazijn-zien van, Laoge-Zoulstraat 23 leAals^,>vaardccei)ige prijs is voor de mans-bpiLinnen op maat 12,50 vrouw- boltinncn ir goed laken'met knoppen te begin nen vaD 9,50. a|sook alle soorten van schoon kinderwerk aan prijzen' buiten alleconcurentie Bijzonder werkhuis voor reparation alles onder mijn toezicht en zeerspoedigobediening- 1° Hoekhuis Albort-Liénarslraat i;aast de Statie, laatst gebruiktgeweest bij Crombé als( restaurant, dienstig voor voelerlei bedrijven 2® Huis met koetspoort, Zwarten hoek (Tragel); 3» ?ren grond, oud-mestplei», dienstig voor verkoopplaats, depot van materialen, veilen, enz., laatst gebruikt geweest bij M Callehaul, Zvvarlen boek, aan de Vaart te Aalst. Zich te bevragen bij M. Fr. Moyersoen. Ojcii4t5iJI Houblons rt articles de brhsserie dësirc changer. Bonnes références. Adresse Bureau du Jour nal. B- C. .'JIM V - h l 1, Nomina Obligatiëa. [ntrf.st. j VALÖAG. le WEERDE. KOERS. Staat, Prov. en Steden. '101.40 Belgisohe scluild.: .1 4.; Vlei-November /ef^hillig Februari Oogst. 101.30g '4 - .'hi'.'i' /o. 3 1/2 1 3 1 Janpaijt-JuJ/ lOliSO T H»V "i i. 'b> Méi-November 94.00 2 1/2 Januari-Jul,» O 81.50g Anniiiteiteff kas 4.1/2 B u Tlü.oOg 4 000.00 3 92 90g Gërb.: krediet' 1 4 1/2 Mei-Nóvémber 103,OOg S 4 100 102.50 -» -J86J1 1 trek. 10 Juli 100 113.50 »,•- -T868' '4 ti -3 1 April 100 103.50 Sqc. Nat. (trams) 2 - 2 1/2 15 Juli 120 107.87 Antwerpen 1859./. 1 trek. 3 1 Oogst '100 124. OOg 1867 1 3 1 Maart 100 105.25g i^i 14 9 r 3 1 November 100 103.50 1882 6 }3 1 Oktober 100 104.25 Blankenb. I880 8 311 '3 oMaart 15 Sept. 500 00.00 Brussel 1853: 1 3>m 31 Maart 100 000.00 «D 1856 4 3 1 Septeniber TOD 000 00 1862 2 3 1 Juni 1.00 000 00 3 2 Jaüuari '100 000.00 18b7 4 1872 4 3 1- April 100 108.50g 1874 6 5 3 1 Mei'1 100 000.00 4879' 6 11 3 15 Juni 100 109.00 Charleroi 1880 2 3 4 Mei 15 Nov. Vers. 88.73 Gent r 1868 4 3 2 Januari '100 108. OOg 4B8U 2 3 15 Juli 100 100.23p 1883 2 3 1 April 100 101 00 Luik 1853 4 2 1/2 31 Oogst 80 92.73 1860 4 3 1 Mei 100 416-OOg- 1SG8 2 U] ..--3 :t 1 April 100 •101.87 1874 2 '3 1 Juli 100 100. OOg d 4879 2 3 1 November 100 99.87 Mechelen 4885 2 3 Januari-Juli 500 89.30 Oostende 1885 2 3 Mei-November 500 88 30 Schaarbeek 1880 2 3 15 Mei 13 nov. 1000 89.00 Doorn ijk 1874 2 3 31 December 50 31.00 Verviers 1873 2 3 1 Juli 100 104 OOg Oblig. Maatschappijen. Antwerpqn-iGent, ijzerenweg. 3 Januari-Juli 300 440. OOp Antwerpen-Rpiterdam. 3 November 300 000.00 Athus, smeltovens. 5 31 Decerhber 50Ö 000.00 Bossuyt-Korlrijk. vaart. 3 April-October 500 302.50 Braine-Gai)d» ijzerenweg. 3 5 Januari 5 Juli 500 000.00 Cockerill, sméltóvens en kool. 5 Januari-Juli 500 000:00 DenderTWaas, ijzerenweg. ,5 Mei-November 1000 1025.00 Eecloo Geul, 3 Januari-Juli 500 411 OOp Oosten van Belgie 3 Februari-Oogsl 500 433 00 West-VIaand. le uiig. 3 Januari-Juli 500 441 OOp 1 te» .2- o 1 1 8 O» D 500 427.00 Gasmaatschappij 1868 5 l> 500 000.00 ImmobiliAre van Belgie. 4 1/2 Maart-Sept, Vérs: 103.30 Eevaiit du Flénu, koolmijn. i Januari-Juli 500 493-OOp Luxemburg Gr. C'c, ijzerenweg. 5 500 655. OOg Mons-Hauimont 3 D D 300 000.00 Namen-Luik 1853 3 500 43 4. OOg 1859 1 3 ■300 432.50p [Noord-Belgie - 3 Mei-November 500 433.00g Noordeafan Belgie 3 April-October 500 428.00 l, iSamber-Maas 4 Januari-Juli 1000 0000.00 1 rjT g 4 1/2 ».t 1000 1045.00 Bevoorrechte Actiën met vasten intrest. Anb,yecpen-Gent, ijzerenweg. 3 Januari-Juli 500 432.OOg JFlenu, Haut et Bas 5 'i 1000 1083.OOg Mons-Hautmont 5 800 0000.00 Namen-Luik, priv. 5,1/2 15 Jan. 15 Juli 500 685. OOg 1 prim.am.« 4 15"» T5 132.50 3!4.00p OPVOLGER VAN Botermarkt, 5, Aalst. Drogerijen, Minerale waters, vreemde inlandsche Specialiteiten. vleeschhouwer, Zoutslraalpoorl, N° 2, recht over de Meiboomte Aalst,gelast zich met het diuppen en rooken van hqspen; verkoopt kaatsen, bougiën, filet d'Anvers, gerookte tongen, saucissen de Bo|ogpc van Ossenvleesch, t* klas. Doof zijne goede waren ca geringe prijzèn verhoopt hij dc gpiisl yah eenieder. PILLEN (lietucarlum, tolu b«l«m tymruur en lodoforraum) Fr. i,B4> de doos Tan AS pillao Apotheek dep BEURS BOTERSTRAAT, 26, BRUSSEL Franco afzending in do grootnei* Depot te Aalst, bij M.;ilfcltSSGMAUl apo.het.er, opvol ger v 311 M., Va 11de a H t-reevy eg li pKorte Zoutstraat 39. r!T iV 61 fï i B-i 9? Een schoon en ge- H UJ lit Driefluk Huis, ge staan in de Sl:Aunastfaai, te Aalst,zeer'wel gc- sChiLt voor p'iriiculiérèn of bedienden, en een llcns.zclfiië siriiat,' geschikl'vodr Estaminel.' J,J Zich te bevragen bij M Burny-Burny, brou wer*: op den Dam. Eene Hofstede, laatst bewoond doof Constant Wauters, Motenstraatpoori. 'Voor de conditiën zich te bevragen bij d?n eigenaar Em. De Coen-Moyersoen. fcf §«i^e 'IN cjfti-gij -£-g qZ' ■2 It -S'i/2 0 sü^i.jiw.&; r*3 Belangrijk bericht. Aan de landbouwers van St-Job. Té bekomen bij Petrus Scbouppe, agent 'van 't alom bekend buis Acn. EEMAN en C'1 lë Aalst, Zuiver allereerste klas van Zout (Nitrate de Soudë) aan 26 franken de 100 kilos. Puik van' Chemische Vetten met de firma van 'l bovengemeld buis op elkpn zak. Zeer voordeahge prijzen, Hij beveelt zich aan ieders gunst. c_ c o v t ij 5 «-="? 2'5 1 CT3.! oS?,%; c/5 i CAi "O "O Cd't t a us -a -S es v <k O a a n .i z s g - -a - - s -"2 c L- QJ S 1y 5S c 3 1 s w g 3 ECHTE OPGELOSTE Depóthouder te Nieuwerker- kenLeo Van den Hende- Nelis. Vermindering ygn prijzen voor uitverkoopers. "Uitgaven van un afc iN-vERfloubbl KAETE te Roesele i rkrijgbaar in den Boekhandel van C. Van de Putte, Lange Zoutstraat, N° 10, te Aalst. ICililiothcek voor B>eclaaiatorii. te REEKS. I. Otner Watlez. Dc Droom cener moeder, fr. 0.50 II. P. A. de Genestft Anno Visschers. fr. 0.50 Hl. Het Haantje var. den toren. fr. 0.50 IV. Prudens van Duijse. De kleine Savooiaard. fr.0.50 V. m Drie dagen van Chris- toflelColomb. fr.0.50 VI. K. L.Ledeganck. Hel Graf mijner Moeder. tv. Biiderdyk Edipus'Vloek. 0.50 VII. J F. Willems. Semin en Zemira. TV. Bilderdijk - Graaf Floris de vijfde in de gevangenis. 0.30 VIII. Th. van Byswyk De twee Broeders. H. Tollens. De Tempel van den Roem. 0.50 IX. Dr.J. Nolet de Brauwere van Steeland.Ruth. H. Tollens Oe koopman en de Kaper 0.50 X. Kanunnik S. Doem. De Zielensmokkelaar. 6.50 De heele serie in eens gekocht. fr. 4.50 Bij denzelfden uitgever verschijnt ook eene Bibliêtheek 'opr Zangers. De eerste reeks dezer Bibliotheek voor Zangers zal ook uit TOONEEL. Mevr. Slimbroeck-de Peuter. Tante Clara. Tooneel- pel in drie bedrijven en een voorspel. fr. 1.50 NOTA De volledige lijst der uitgaven van DE SEYN- ft Q C m4 Aan de heeren Veehou ders en Landbouwers. gevestigd te Aalst als Rijks en i, Vaartstraat, N° 26, nabij do Er is bij hem te bekomen eerste kwaliteit van Riga Zaailijnzaad en Zeeuwzaad als ook Klaverzaad. A. G. BRUXELLES. van tegen de gevaren van brand, de losbarsting van den bliksem, van bet verlichtings-gasen van de stoomtoestellen, GEVESTIGD TE BRUSSEL. Hoofd-Agent le AalstM' <iustaaf 16c Win Ier Kandidaat Notaris, aan de Botermarkt, N° 2 1 fr. 50 (de flesch) 2 Ir. 50 (de dubbele flesch.) Geen grijs baar meer De LONDON De beste van alle Haarberst'ëUers hij doet het grijs haar na 14 dagen ver- .dwijncn, maakt liet haar zacht in glanzend, geeft groeikracht aan de jonge haren en is geenc verfstof. Te verkrijgen bij M. E. Van de Maqle, Molen straat, 9, le Aelst, en ook bij den heer De Ruy- ver, apotheker, Beverstraat, 8 Ninove. van Doornijkschen Kalk, Punneti, Boom- schen en anderen Steen, Uuuillekolen. CAM. VAÏ& GEEM-ESMAK, Hovenierstraat, N° 4, te Aalst. Goede waren en geringe prijzen. koopman in Wijnen en Likeuren, Zonnestraat, 12, Aalst. T jrdeaux wijnen op stukken en op tlesschen te beginnen van fr. 1,25 en meer; als ook andere wijnen aan zeer geringe prijzen en allen van eerste kwaliteit. MAATSCHAPPIJ DE tegen Brarlgevaar. Agent :Agiulle EEMAN, lolendriesch te Aals' Te bekomen bij Sesrin DE BOE, Nieuw straat, N° 30, te Aalst, Zeelandsche Oesters als ook Oostendsche, eerste kwaliteit. Doo de goede bediening endc geringe prijzen ver hoopt hij de gunst van imieder te verworven. Bijzonde- Dépöt vai bij Joseph LOCUS,Lange Zoutslraat N° 21 mist. Er is te verkrijgen 16e Fondoo. fr t.,-3 de flesch en fr. 2;5f. de dubbele flesch. 16e illyroc, fr 2,50 Jé flesch en fr. 4.00 c. dubbele flesch. Récénómlenr au i|uin«iaina van II. t W HARRIS, gebroedeu fr. 1 50 de flesch c fr. 2 50 de dubbele flesch. SfiégcncraleUr uoVersel de .Hm# S. A Allen fr. o.öHdë ülèsd). Deze haarherstellersgeven het grijs gewor - den haar hunne vroegffe'kleur binnen de acl dagen terug. Eene jacht'Oituur en een ressortkarreU (rencontre) er een tilbury, bij M. Vandcr Bies Nieuwstraat, 18 te Aalst. Een Braainachien. van 180 naalden. Zit te bevragen bij de W* DE PRIL. Leopoh straat, Aalst. r!To nr n Eene groote hoeveelhe n IvUl'p Koe-en Paardenmeot, c; de stokerij van den heer Charles Van Assch te Aalst-Mijlhite. GEZONDHEID VOOR IEDEREEN. Zuiveren hel Bloed en herstellen alle ongeregeldheden vau de LEVER, MAAG, NIERElN EN INGEWANDEN. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeei baar Ier genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig va- welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. js een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het! is beroemd ter genezing van Jicht, Rhuraatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID EN HOEST. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heelt zij gee. e mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken cn Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Holloway's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET, LONDEN, voorheen 533, OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Ooozen van is. l/2d.,. 2s.; 9d., 4s. 6d., 1L. 22s., en 35s. en verkrijgbaar bij alle medicijnenverkvopers door de geheole werelc SMT Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien hi adres, 535, Oxford Street, er met staat, zoo is het bedrog. Let wel op dit fabriekmerk. Iedereen vindt dit het best. Waarom wilt gij grijs zijn voor uwen lijd Waarom wilt gij oud zijn als uw aangezicl nog jong is Waarom wilt gij 5 of 6 fr. geven voor een flesch HAARVERF als de Haarverf-Kontr gin enkel fr. 1,40de,flesch kosten fr. 2,2; de dubbele flesch, welke het derde van eene» liter inhoudt. De Haarverf-Koningin: is het beste mid del om wit geworden haar de kleur en de i glans der jeugd terug le geven. Wordt verkocht te Aalst bij MM. LOCUS en LENÖ1K, coiffeurs, le Gent bij M HOSSEL, coiffeur, Donkersteeg, en te Wetleren bij M.DF VUYST, Veerstraat. Aelst, drukkerij van C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Lange-Zoulstraat N° 10.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1886 | | pagina 4