Zondag 14 Januari 1894. 10 centiemen per nummer. 48sle Jaar N. 2844. NIEUWS- EN AANKQNDIGINGSBLAD VAN DE STAD EN 7 ARRONDISSEMENT AALST. HET GEHEIM Crisis. Politiek overzicht. Commissaris van Policie. Ten bate van hel socialimtis. Geene leeningen meer I Werklieden, oordeelt Een en ander. DE DENDERBODE. ABONNEMENTPRLtTS Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3.25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar Men schrijft in bij C. VAK DE PUTTE-GOOSSEWS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. ADVERTENTIENPRIJS Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureele van dit blad. Cuique suum. Aal«t, 13 Januari 18iM Berlijn, 10 jan. Ernstige geruchten. De dagbladen van dezen morgend bevatten een telegram aan de Gazzeta di Venezia't welk zegt dat de generaals bevelhebbers vanLigurië en Piemont, bevel hebben gekregen de grensforten te bewapenen evenals de for ten op de kusten der Thyreneesche zee. Verscheidene legerkorpsen van noord- Italie hebben bevel gekregen zich op oorlogsvoet in te richten. Die geruchten hebben eene zooveel te grootere opschudding verwekt, daar het Italiaansch gouvernement het stoffelyk bewys in handen heeft dat het Fransch gouvernement den oproer in Sicilië heeft aangemoedigd en nog voortdurend aan moedigt. Het Centrum en de belasting ontwer pen der regeering. Nu de Centrum partij besloten heeft het nieuw ontwerp betreffende de tabaksbelasting te verw er pen, is er zeer weinig vooruitzicht dat dit ontwerp door de regeering in den Rijks dag zal worden doorgezet. Niettegenstaande dat trachtte donder dag de minister van financiën, Posadows- ky, in eene lange redevoering, vol van statistische gegevens, de voorgestelde belasting op het fabrikaat den Rijksdag smakelijk te maken. De centrum-partij bleef, ondanks de redevoering van den minister, uit de zit ting weg, en liet alleen bij monde van M. Fritzen verklaren dat zij de belasting op het fabrikaat weigert omdat daardoor een bloeiende tak van nijverheid ernstig ge schaad zal worden .Over eene verhooging der bestaande invoerrechten op tabak, echter zou zij bereid zijn van gedachten te wisselen.Ook de belasting op den wijn, verklaarde M. Fritzen, wordt door zijne partij verworpen evenals die op kwlt- tantiën en postpaketten. De regeering zou het beste doen de gebeele ontworpen financieele hervorming voorloopig in te trekken, en zich te bepa len tot eene beurshelasting en eene ver hooging van de rechten op tabak en van den accijns op schuimende wijnen en kunstwijnen. Wat er dan nog bleef te ontbreken, zou gevonden worden door het verhoogen van de matrihv.lar-bij dragen van de afzonderlijke staten aan het rijk. Aangezien er in belasting aangelegen heden zonder de meewerking der cen trum-partij niet veel uitgericht kan worden, is dus op het oogenblik met de VAN DEN -(0)_ 18c Vervolg. Als financier was hij ook in dit distrikt genoeg bekend. Zijne betrekking tot hel Marine-hotel, die reusachtige stichting, was sinds lang geen geheim meer. Ja, men w ist zelfs van goeder hand, dat het zijn plan was, een gedeelte van zijn kapitaal tot vergrooting der inrichting te besteden, al vertelde sommige booze tongen, dat deze geldverkwisting alleen ten doel had zich onder den werkenden stand den noodigen aan hang te verzekeren, wanneer het op stemmen en winnen zou aankomen. Onmogelijk was dit zeker niet. Sedert jaren had hel distrikt een streng konservatief lid naar de Kamers afgeveerdigd en het zou dus, zooals te doen verkiezen, wanneer deze er niet voor zorgde, zich onder de kiezers een goeden naam te maken. Sint-Alba's vrien den zagen dit dan ook zeer wel in en hadden al lang geleden onder de bevolking bekend gemaakt, dat hun kandidaat van plan was den uitgestrekten heigrond, tusschen Sandbank en Sint-Cubberl gelegen en bekend onder den naam van üennehei, aan te koopen en groote hervorming der rijksfinanciën niet bijzonder gunstig gesteld. De Kölnische Zeilung van vrijdag morgend deelt een geruchtmakend artikel meê,waarin het blad op de hevigste wijze uitvalt tegen de Duitsche- en buitenland- sclie verspreiders van valsche lijdingen over zoogezegde politieke crissisen in Duitschland. Het artikel richt zich ook tegen de Fransche dagbladen,die al deze tijdingen meedeelden, zonder in te zien of ze geloof- weerdig zyn of niet. M. von Caprivi is een te edel man, zegt de Kölnische, om zich te verdedigen tegen de kerels, die hunne kwakkeleieren leggen in de dagbladen, die op gerucht makend nieuws uit zijn. De kanselier bepaalt er zich bij hen te verachten. De Kölnische doet daarna een overzicht van de onmogelijke geruchten, die in de pers van een vijandig land de ronde deden, naar aanleiding van de lichame lijke gebreken van den keizer, over dezes opvliegend karakter, over des keizers drift om zich meer en meer in de schuld te steken, enz., enz. Het blad hoopt dat de openbare denk wijze in Duitschland streng de binnen- en buitenlandsche pers beoordoelen zal, die zich leent aan deze tegen keizer en regee ring gerichte manoeuvers. (Handelsblad.) Engeland. OntwapeningIn het Lagerhuis heeft Gladstone verklaard de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet geschikt te achten voor het doen van stappen bij de overige mogendheden, ten doel hebbende eene wederzijdsche ont wapening te bewerken. Anarchisten. Op eene meeting van werkeloozen in Tower Hill, heeft een spreker gezegd, dat men te Londen moest doen wat men in Sicilië doet, namelijk de capitalisten schrik aanjagen. Den eersten zaterdag van februari zal er eene betooging van werkeloozen plaats hebben op Trafalgar Square. Zij zullen de plaatsen in 't oog houden die niet be schermd zijn en zullen alles nemen wat zij noodig hebben. Ik zal eene schurmulseling met de policie aangaan, zegde een der sprekers, dat zal eene afleiding zijn waarvan gij gebruik moet maken. daarop een prachtig buitengoed te stichten, eene onderneming, die aan de twee plaatsen niet weinig, zou bevoordeeleu. Wij deelen deze bijzonderheden mefi, om onzen lezers een denkbeeld te geven van den maatschappe lijke rang van den man, tegen wlen de Sandbanksche policie, of liever de detective Rrusel, gesteund door Robert Power, (want de commissaris bleef nog zijn bezwaren volhouden), het waagde, den strgd aan te binden. i)c man, waarover men beiaadslaagde, bleef inlus- schcn op zijne oude manier leven. Hij bad met zijne vrouw de schoonste kamers van het hotel betrokken, welke de directeur, onze bekende driftige Schot, voor bcm beschikbaar hield, niet bewust met het onweër dat zich bev»n zgn hoold samenpakte. Op den avond na den moord in de Rob-Roj-Villa bad M. Sint-Alba zich weër met zijn echtgenoote aan de algemecne tafel laten zien, ofschoon zij anders meestal op bun eigen kamers hun middagmaal namen; bij had zich na den maaltijd naar de weelderinge rook zaal begeven om, onder het genot van een tas koflie zijn fijne Havanna te rooken. Hü bevond er zich dezen keer niet alleen. M. Vavasoer, een der gasten van het Marine-hötel, welke de huisknecht aan Power had genoemd, als een rijken uitgever van een der voornaamste londenschc dagbla den, had zich er reeds ncörgczct. De twee heeren ken den elkander en het duurde dan ook niet lang voor zij de nieuwsjes van den dag begonnen te bepraten. Hunter zijn «ij kwijt, dat spijt mijving M. Vavasoer aan, een dikke rookwolk voor zich heen De - Revue des Deux Mondes een orgaan der vrijdenkerij, schreef onlangs Al wat het (Fransch) gouvernement doet tegen het christelijk onderwijs in de scholen, in de collegiën, in de hoogescho- len, strekt lot het voordeel van het re- volutionnair socialism Inderdaad, één van de Iwee ofwel het christendom is het eeuwig, bijgevolg het maatschappelijk leven en dan moet men de opvoeding der kinderen ervan door dringen alle cagen, bij eiken slap; hun meesters geven die christen zijn in hun geloof en in hun onderwijs, en daardoor zelve komt de onzijdige school voor als eene tegenstrijdigheid en eene dwaasheid. Ofwel het christendom is de waarheid niet, en alsdan is 't het revolulionnaire socialismdat gelijk heeft. Wanneer dan zal men begrijpen dat de schoolpolitiek, welke onze eeuw heeft in gehuldigd, den grooten wegheeft geopend langs welken het revolutionnair socialism zal doorgaan, dat niets zal oprichten en slechts puinen zal voortbrengen Zeker, ja, er moet eene maatschappelijke hervor ming komen. Deze zal bewerkt worden door het Evangelie, of zij zal geene plaats hebben. Le Temps een ultra-protestansche blad, 't welk men niet van vijandschap aan de liberale verwereldlijkers van 't on derwijs kan beschuldigen, veroordeelt op zijne beurt het onderwijs zonder God en schrijft Wat is er noodig om, in die hoofden, waarin men alleen nieuwsgierigheid heeft opgewekt en verlangens doen ontstaan naar genietingen, welke aan het grootste getal ontzegd zijn, op een gegeven oogen blik het zaad van opstand te doen ont kiemen, dat door dagbladen en sprekers met handvollen wordt uitgestrooid en van den werkman eenen anarchist of moorde naar maken Niets anders dan eene gelegenheid, een toeval. - Le Pays een republikeinsch libe raal orgaan sprekende over de program ma's van 't lager onderwijs,schrijft onder andere andere, het volgende Maar het schijnt mij altijd dat er iets grootsch, iets vertroostbaar, iets verhe ven aan ons onderwijs ontbreekt, waarin er nooit spraak is van God,van do onster felijkheid der ziel en van den moed dien men hebben moet om de moeilijkheden van het leven te doorworstelen Waar lijk dit onderwijs (het godsdienstig onder ijs) heeft nooit aan iemand kwaad ge daan, en, geloof het vrij, het heeft aan velen goed gedaan Wij vragen aan onze geachte lezers wat verschil er bestaat tusschen de woorden van deze drie Parijsche dagbladen en de blazende 't Was een gezellig man Hij kreeg dezen morgend een telegram, hoor ik, een van aijn familie leden is dood of ernstig ziek, geloof ik. Wal Is Hunter vertrokken'? vroeg M. Sint Alba niet een uitdrukking van verwondering. Wanneer ging hij weg Dezen middag, met den trein van 2,20, zijne vrouw ging meê. Maar gij wilt toch niet zeggen, ver volgde Vavasoer, dat gij dat niet wist Ik dacht, dat zij u in die eerste plaats op de hoogte hielden van de komende en vertrekkende gasten. Het voorhoofd van M. Sint-Alba rimpelde zich. Niets was hem onaangenamer dan eene zinspeling op financieële deelneming in het Sandbanksche hotel. G(j vergist u, sprak hij koel. Ik heb er niet het minste belang bij om le weten wie hier aankomst of veitrekt >1. Vavasoer bad de terechtwijzing zeer goed begre pen en antwoordde met een welwillend glimlachje Natuurlijk, natuurlijk Ik meende alleen maarte in, dat bet mij zoo verwonderde van u te hooren, dat gij van Hunter's vertrek niets afwist. Ik kwam hem dezen middag op den trap tegen en toen vertelde hij mij. dat hg juist van Mevr. Sint-Alba afscheid had genomen. De echtgenoot der genoemde dama boet zieb op de lippen en scheen een oogenblik op het punt een drif tig antwoord te geven. Gij schijnt mij geheel verkeerd verstaan te heb ben I antwoordde hij eindelijk langzaam. Natuurlijk wist ik zeer wel, dat Hunter ons gin verlaten, maar waarschuwingen die ons door onze Gee stelijke Overheden tijdens den schoolsJryd gegeven werden Senateur Finet heeft in den Senaat nog eens het stelsel aangeprezen,geene leenin gen meer te doen voor 't uitvoeren van buitengewone werken, en alles in eens door de belastingbetalers te doen beta len 't Schijnt dat zulks in Engeland ge beurt. Minister Beernaert heeft te recht doen uitschijnen, dat ge hier te lande niet wei nig geschreeuw zoudt hooren, indien de belastingbetalers jaarlijks nog eens 40 of 50 millioen buitengewone belastingen moesten opbrengen Tevens haalde hij aan, dat de toestand in België heel anders is dan in Engeland. Hier in België wordt bijna alles dooi den Staat beredderd, terwijl in Engeland bijna alles door maatschappijen wordt verricht, zooals ijzerwegen,vaarten,brug gen, enz. en degenen dus belast worden die er gebruik van maken. De buitengewone belastingen kunnen duS in Engeland niet talrijk zijn. Hier in België zou dit stelsel een belet sel zijn voor don vooruitgang en 't uit voeren van groote werken. Gemeld stelsel kan,ons dunkens,slechts aangeprezen worden voor een enkel soort van werken voor de forten en kastee- len.... Dan zouden de burgers beter gewaar worden wat schandelijke geldverkwisting de soldaterij is, en zij zouden er met wat meer krachtdadigheid dan thans, tegen op komen. 't Zijn bovendien werken waarbij het nageslacht geen het minste profijt heeft, en 't zou dus slechts billijk zijn dat die werken door de tijdgonooten der forten- bouwers betaald wierden. De bijzondere cerrespondent van Het Handelsblad te Brussel, stuurt de vol gende inlichtingen Ik moet, tot mijn groot leedwezen, bestaligen dat de weinig verheugende voorspellingen, die ik aangaande de cri sis in Het Handelsblad deed, zich punt voor punt bovesiigen. De rechterzijden willen bepaald van geene overeenkomst hooren opzichtens de kwestie der evenredige vertegenwoordi ging en het aftreden van M. Beernaert is slechts eene kwestie van dagen. 't Is de brief van M. Woeste die den waren geest weergeeft die hier heerscht M. Beernaert heeft te veel gedreigd met het spook der ontbinding, en men heeft er genoeg van. In de zitting, die de rechterzijden maandag zullen houden, zullen de vrien den van het achtbaar kabinetshoofd twee vragen stellen Kan men aan M. Beer naert iets toegeven Zou men hem min stens niet zijne vrijheid kunnen terug schenken Ik denk niet te ver te gaan wanneer ik zeg, dat de rechterzijden op geen enkel van die punten zullen toestemmen. De ministers zyn er van overtuigd en, indien dit vooruitzicht bewaarheid \vordt, zal het collectief ontslag der mi nisters naar het paleis worden gedragen, terzelfder lijd als het verslag der zitting. Want het is waarschijnlijk dat de ministers zich allen solidair zullen toonen van M. Beernaert. Welk zal het ministerie van morgen zijn Men spreekt weer van een kabinet de Lantsheere, maar ik heb goede reden om te gelooven dat, indien zulk ministerie niet onmogelijk, het in alle geval onwaar schijnlijk is. Een kabinet-Woeste is eveneens wei nig waarschijnlijk, daar de achtbare afge- veerdigde van Aalst bevestigd heeft aan zijne vrienden dat hij alle portefeuille weigeren zou. Blijft een kabinet-de Burlet, waarin zekerlijk zouden optreden MM.De Bruyn, Vanden Peereboom en generaal Brassine. Men verzekert dat MM. Lejeune en graaf de Merode-Westerloo het kabinetshoofd in zijn aftreden zullen volgen. Als waarschijnlijk nieuwe ministers worden genoemd MM. ridder Descamps, Begerem, Ancion of andere nieuwe, wier naam nog niet uitgesproken werd. MM. de Smet-de Naeyer en Nyssens zijn te veel verbonden aan M. Beernaert om zijne op volging aan te nemen. Zoo ver staan we, of... de rechterzij zou maandag op al hare beslissingen en stemmingen moeten terugkeeren iets wat niet meer aan te nemen is. ik had geen gedachte, dat hij reeds vertrokken was was niet thuis, toen hij afscheid kwam nemen. M. Vavasoer vond het beter verdere aanmerkingen voor zich te houden. Het spijt mij machtig, dat hij weg is. ging hg voort, ik mis er miju partij biljart door. Wij waren aan elkaar gewaagd, dat geen mensch kon zeggen de sierksle van ons tweeën was. Dal is plezierig spelen. Ik beklaag u van harte, merkte Sint-Alba met cn spotachtig lachje op, maar als gij spelen wilt, en ik straks bereid Hunter te vervangen. Allerliefst, maar ik dank u hartelijk 1 antwoordde e man. Neen Ik ben in de verte niet tegen u opgc- assen Dan speel ik nog liever met den biljart-jon gen. I. Sint-Alba nam deze hulde, die zgn meerderheid de biljart werd toegebracht, genadig aan cn rookte een lijd lang zwijgend door. Wonderlijke geschiedenis, be die moord daar in die villa op den Hainiltonschenweg begon de londcnsche uitgever weër. Zeer wonderlijke, antwoordde Sint-Alba, blijk- zonder veel belang in dit onderwerp van het gesprek le stellen. Ik las zooeven in het avondblad, vervolgde de andere, dat de policie aanwijzingen van eroot gewicht heelt verkregen, die zeker tot de ontdekking van de misdaad zullen leiden. Maar dat is het oude liedje, kennen wij. De policie krijgt altijd aanwijzingen, en vindt voortdurend nieuwe sporen en ontdekt per s!ot van rekening toch niets. Naar hetgeen ik las van Gij weet,beste vrienden,hoe onze socia listen verbroederen met hunne roode handlangers van Frankrijk, hoe zij hen gedurig in de hand werken en huilen en schreeuwen wanneer wij het nadeelige dier fleemerij doen uitschijnen. Welnu, de mannen die de bedreigelijke woorden broederlijkheid en gelijkheid, ja, vrijheid in hun programma en op hun vaandel schrijven, leggen het in Frank rijk maar aardig aan boord tegenover hunne vrienden, de werklieden. de zitting van dezen morgend, heb ik al heel weinig hoop, dat zij er nooit achter zullen komen. Gelooft gij ook niet Om u de waarheid te zeggen, antwoordde M. Sint-Alba met den smaak van eenen kenner zijnen koflie proevende, heb ik mij met de gehcclezaak niet bemoeid. Ik heb hekel aan al die soort van berichten. Het is mij een raadsel hoe sommige menschel) cr smaak in kunnen vinden, zich onnoodig in zulke din gen te verdiepen. Hm dat weet ik zoo niet, hernam zjjn vriend. Het is een buitengewoon geval, ik voor mij wil wel bekennen, dat het mij bezonder veel belang inboe zemde. Het is het zonderlingste geval, waarvan ik ooit gehoord heb. Eer. jonge vrouw op de wreedaardigste manier vcrmooid door een andere vrouw, die in eens, de hemel mag weten van waar, komt verschijnen en weir even geheimzinnig verdwijnt zonder een spoor hoegenaamd achter te laten. En dan, ga eens na, wat een wezen dat geweest moet zijn Ik ben waarlijk niet gauw zenuwachtig, maar ik kan u verklaren, ik kreeg kiekenvleescb toen ik het verslag van den doktor las. 1 Wat een monster En daarbij zoo bedaard, zoo koel bloedig Ik zou het altijd voor eene onmogelijkheid gehouden hebben, dat er zulke vrouwen konden be staan. Niets is onmogelijk, vriend I dat ziet gij, sprak de linancier bedaard. Gij spraakt er zoo even van, ging lig na een oogenblik voort, dat gjj u zoo weinig van h. t onderzoek der policie voorstelt. Hebt g|j soms gehoord, welke aanwijzingen zij verkregen heeft Inderdaad de Bond ter verdediging van liet nationaal werk komt eenen omzend brief te richten, tot de nijveraars om hen te verzoeken al de vreemde werklieden door te zenden. Deze bond gaat eene hevige propa ganda maken om haar doel te bereiken, bij middel van brieven, meetingen, enz. Leest, wat die Bond zegt Vrij ten onzent, meester bij ons Geene vreemde werklieden in onze werkhuizen. Geene vreemde voortbrengselen in onze magazijnen, in onze werkhuizen. Frankrijk aan de Franschen 1 Zijt gij thans overtuigd, werklieden De Franschen of liever de rocdjes uit Frankrijk willen van u niet, zij jagen u weg, zij eischen dat de meesters u brood- rooven, enz. En de Belgische socialisten geven de hand aan die Fransche broodroovers, zij hemelen ze op, zij aanbidden ze Oordeelt nu of het rood gespuis geen samenraapsel is van allerlei volksbedrie gers en uithongeraars 1 Werkrand. De hoogere raad van werk en nijverheid heeft dijnsdag morgend en woensdag namiddag, de be spreking voortgezet van het minimum dagloon in te schryven in de lastkohieren van den Staat. Voorstanders en tegenstrevers van het voorstel, zijn nogmaals op hunne bewijs gronden teruggekomen en er zijn nog 8 redenaars ingeschreven Eene nieuwe vergadering van den raad zal dynsdag, 16 dezer, plaats hebben. Wij denken dat een voorstel ter over eenkomst zal neergelegd worden, dat veel kans heeft om aangenomen te worden. Het stelt eenvoudig voor het gouverne ment uit te noodigen, de taksen, door de ondernemers betaald aan de werklieden, te doen bewaken en te vermijden dat men op den rug dezer laatsten verminderingen doe aan het geschatte cyfer van het last- kohier. Aldus zullen wij in het domein der vrijheid en der redelijkheid blyven. Landdifke pachten. De herzieningskommissie van het burgerlijk wetboek heeft beslist dat, wanneer er by de verpachting geen duur is bepaald, de pacht van landelyke goederen (bouw landen, weiden, hoeven, enz) zal aanzien worden als verleend zijnde voor drie jaren. Dat is de uitbreiding tot hetgeheele land van een gebruik dat thans nog in Neen, in het geheel niet. Zulke dingen worden gewoonlijk zoo geheim mogelijk gehouden cn daar hebben zij gelijk io. Die het gedaan heelt, zit natuur lijk ook op den uitkijk, dat spreektik bedoelde meer, dat de policie altijd zegt, dat zjj een spoor heeft,anders vindt zij er maar een uit - Ik ben waarlijk niet genoeg op de hoogte, om over de verdiensten van uw engelsche policie tc oor- declen. merkte M. Sint-Alba aan. Hel is een van de veie kwesüën die ik nog te besludeeren heb. - Zij is zeker eene studie weerd zegde de uilgever mei vuur. Zooals het in den lesten tjjd gaat, schijnt het wel alsof de heeren moordenaars de handen vrg hebben Het aantal misdaden, hetwelk jaarlijks in het Vercenigde Koninkrijk gepleegd wordt is groot, schandelijk groot. Het is in één woord verschrikke lijk maar niettemin waar, dat geen fatsoenlijk man meer zeker is of hij niet in zgn buis. in een hotel, in den trien, in de trams, waar g(j wilt, naast of over een lnsloopcnde moordenaar zit, dien de policie tever geefs zoekt Ik kan u minstens twaalf ruoorden.gedu. ronde het leste anderhalve jaar bedreven opsommen, waarvan zelfs geen spoor van aan het licht is geko men. Hier zilten wij m«t ons beiden welken waar borg heb ik nu bijvoorbeeld, dat g|j er niet een van oo uw geweten hebt? - Denzelfden waarborg, hernam N. Sint-Alba inet een slekeling glimlachje, dien it heb, dat gij niet lot de heeren moordenaars behoort. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1