I NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAO VAN DE STAD EN 'T ARRONDISSEMENT AALST. HET GEHEIM Donderdag 18 Januari 1894. 10 centiemen per nummer. 488te Jaar, N° 2845 Politiek overzicht. Commissaris van Policie. Einds van de crisis DE DENDERBODE. ABONNEMENTPRIJS Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagleekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar Men schrijft in bij c. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. ADVERTENTIENPRIJS Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wénden ten Bureele van dit blad. Cuique suum. Aalst, 17 Januari 1894 TROONREDE Opening van den Pruisischen Landdag Berlijn, 16 jan. De troonrede bij de opening des Land- dags stelt vast dat het tekort in het budjet gedurig toeneemt daaruit spruiten moei lijkheden voort, veroorzaakt door de ver hooging der credieten, die het Rijk aan de gefedereerde Staten moet vragen. Die tekorten kunnen niet verdwijnen dan door de herinrichting van den finan- cieelen toestand van het Rijk en door eene eevenredigde verhooging zijner eigene •niddelen. De troonrede verklaart dat de plicht der regeering is den landbouw te begunstigen, opdat hij de moeilijkheden van het on gunstig tijdstip, dat hij beleeft, te boven koine. Met dat doel moet de wetgeving op den landelijken eigendom hervormd worden. Daarvoor is de volledige meêwerking noodig van de vertegenwoordigers des landbouws, die als raadgevers aan het gouvernement moeten dienen, in de be reiding en de uitvoering der wetgevende en bestuurlijke maatregelen, bestemd om de iprichting der landelijke credieten te verbeteren, de moeilijkheden te doen ver dwijnen van de te groote schulden waar mede de landelijke eigendom belast is en om op te klimmen tot de ondoeltreffende vormen dier lasten. Met dat doel heeft het gouvernement een ontwerp neèrgelegd, tot inrichting van Landbouwkamers. De rede eindigt als volgt In tegen woordigheid der toenemende scherpheid in den strijd der denkwijzen en der belan gen, dient er eene overeenbrenging der contrasten gevonden te worden, door oprecht naar het onveranderlijk doel te streveD.den voorspoed van het vaderland. God geve zijnen zegen en een goeden uitslag. Wij vernemen dat de minister van eerediensten in zijne begrooting voor 1894 een crediet heeft ingelascht, welk 2 maal per jaar de vermeerdering van jaarwedde van katholieke priesters, van af het oogenblik hunner wijding, toelaat. Tot hiertoe werd die periodieke ver meerdering van jaarwedde aan katholieke -(O)- 19e Vervolg. Volkomen juist. Wat van u geldt, geldt van mij even goed. Een moord komt altijd uitDe zon brengt het aan den dagzeggen zijJawel, morgenWaarom zou het aan den dag komen als de moordenaar zijn spel goed speelt? Hij heett alle kansen in zijn voordeel h(j heeft een voorsprong om zich uit de voeten Ie ma ken of zich te verbergen; en verbergen is altijd gemak kelijker dan zoeken Let maar op die geschiedenis aan den Hamiltonschenweg zal weer bewijzen, dat ik gelijk heb. Wat wedt gij, dat die zoogenoemde nieuwe aanwij zingen op niets uitloopen Ik wil wedden wat gij wilt dat de zaak over zes maanden, van vandaag af gere kend, als hopeloos wordt opgegeven en dat «ij er niets meer van zullen hooren Het is zeer wel mogelijk, dat gij gelijk hebt, ik spreek het niet tegen, antwoordde M. Sint-Alha on verschillig. Gij zijt veel beter op de hoogte dan ik. Die moordpartijen en dat zoeken van de policie zijn nu eenmaal dingen, die mij nooit erg hebben aangetrok ken... Deze kollie is bijzonder goed, Vasasoer. Waar om bestelt gij ze ook niet Ik kan ze u rccomman- deeren. Koffie Neen, dank u hartelijk I Sterke koffie is priesters slechts toegestaan, van af den dag dat zij pastoor werden. De vermeerdering neemt nu aanvang bij het verlaten van het seminarie. (Handelsblad). Frankrijk. Graaf de Man's can- didaluur te Morlaix. Graaf Albert de Mun is definitief candidaat der conser vatieven te Morlaix en hij heeft aan de kiezers van de omschrijving een manifest gezonden, dat tevens eene merkweerdige geloofsbelijdenis is. Daarin legt de gekende redenaar zijn godsdienstig, staatkundig en maatschap pelijk program bloot. Als overtuigd katholiek steunt hij zijne politieke en sociale leerstelsels op de vin gerwijzingen van den Paus. Met Leo XIII neemt hij onbewimpeld den republiekeinschen regeeringsvorm aan en zijn sociaal program is totaal ver vat in de beroemde Encycliek Rerum ovarum, over den toestand der werk lieden. Het manifest van M.de Mun heeft reeds groote opschudding verwekt en er zijn katholieke royalistische bladen die de candidatuur bestrijden, omdat graaf de Mun de republiek aanneemt. Verplichtende stemming. Een lid der Fransche Kamer,Gauthier de Clagny, heeft een wetsvoorstel ingediend, waarin met straf wordt gedreigd tegen het weg blijven van de stembus. De kiezer, die zich daaraan schuldig maakt, wordt den eersten keer gestraft door openbare aanplakking van zijn naam aan het stadhuis. Den tweeden keer volgt eene kleine boete, door den kanton rechter op te leggen. Den derden keer veroordeeling door den rechter tot eene boete, gelijkstaande met het dubbel der rechtstreeksche belastingen die de over treder te betalen heeft en schorsing van zijne kiesbevoegdheid gedurende twee jaar. Eindelijk, na een vierde verzuim, le venslange onbevoegdheid tot kiezen. Uit zondering wordt gemaakt wegens verhin dering door ziekte, lichaamsgebrek of eischen van het beroep. Men ziet,in die kwestie zijn wij,Belgen, de rappe Franschen weêr eens vooruit geweest. niet goed voor mij. Als ik er eene halve tas van dronk zou ik zeker den geheelen nacht wakker liggen of van allerlei akelige dingen droomen, van dien moord bij voorbeeld Op dit oogenblik werd de deur der rookzaal voorzich tig geopend. Een der kellners van het hotel kwam bin nen cn wendde zich met eene onderdanige buiging tot M. Sint-Alba. Er zjjn een paar heeren om u te spreken, mijn heer, meldde hij. Zij wachten u in den gang. Heeren? Om mjj te spreken ik verwacht niemand. Wat zijn het voor menschen Dat zou ik u niet weten te zeggen, mijnbeer. Zij zegden, dat hel niet noodig was, hunne namen op te geven. Wat moet ik zeggen, mijnheer Ik zal b|j hen komen, antwoordde M. Sint-Alba, met een gevoel van nieuwsgierigheid, wie de onver- wachle bezoekers zijn. Veronschuidig mij een paar mi nuten, Vavasoer! Ik ben dadelijk weer bij u. De bewuste heeren hadden intusschen post gevat in den gang, die van den hoofdingang van bet hotel naar de rookzaal voerde. Een van hen had zich van zijnen makker afgezonderd en scheen zich in den hoek van eene der inspringende deuren onzichtbaar te maken» De andere echter trad op M. Sint Alba toe, zoodra deze zich in den gang vertoonde. Ik heb de eer metM. Sint-Alba Ie sprekeD, niet waarbegon hij. Ja. Wat hebt gij mjj te zeggen Het betreft een geheel persoonlijke zaak, mijn heer Ik zal eTen wachten, tot dat heerschap ver dwenen is. Het bedoelde heerschap was de kellner, die zich slechts zeer langzaam verwijderde. Komaan, de man is nu weg. Wat hadt g(j mij te zeggen vroeg M. Sint-Alba op hoogen ongeduldigen Maandag om 10 1/2 ure vergaderden de leden der Rechterzijden van Kamer en Senaat in algemeene vergadering onder voorzitterschap der heeren De Lants- heere en baron 't Kint de Roodenbeke. Men kent het doel der vergadering het goldt eene eindbeslissing tc nemen aangaande de E. V. die door M. Beer- naert wordt voorgestaan en door de over- groote meerderheid der Kamerleden ver- stooten. Wanneer er kwestie was liet princiep der E. V. in onze nieuwe Grondwet op te nemen en alzoo toe te laten ze later in de kieswet te kunnen bekrachtigen,verklaar de de heer Beernaert. dat hij nooit zou voorstellen dit stelsel in de kieswet te schrijven ten zij hij hieromtrent zou eens wezen met de katholieke meerderheid. 't Is dank aan deze verklaring dat het princiep der E. V. juist het noodige getal stemmen, de 2/3 bekwam. Nu, de heer Beernaert stond voor zijn gegeven woord en hij kon in rechtvaar digheid de E. V. niet voorstellen zonder de toestemming der Rechlerzijden. Maar wat deed hij Hij verklaarde dat zoo de katholieke meerderheid de evenredigheid verwierp, hij als minister zou aftreden Wij hebben onze denkwijze omtrent die houding des heeren ministers vroeger doen kennen en onze geachte lezers zul len ze zich wel herinneren. Eene commissie werd benoemd ten einde eene toenadering te bewerken tus- schen de katholieke meerderheid en den lieer Beernaert. Deze commissie geraakte tot geenen uitslag. Het eenige middel van uitkomst was aan den heer Beernaert zijne vrijheid terug te geven, 't gene volgens ons het eenige doel is dat hy beoogde. Gelijk wij het hooger zeggen moest er maandag eene eindbeslissing genomen worden. Het was dus eene zeer gewichtige omstandigheid; men moest rijden of snij den, 't is te zeggen, weigerde men dan gaf de heer Beernaert zijn ontslag, stemde men toe dan zou hij blijven. Velen aanschouwen het aftreden van M. Beernaert als eene ramp voorde ka tholieke partij, alsof er in gansch't land geen enkel bekwaam katholiek le vinden is om hem te vervangen. Zou de kath. party dan verloren gaan, moest de dood hem treffen Wie durft dat beweren 120 leden waren aanwezig, en, onder andere, de ministers Beernaert, de Burlet, toon. Alleen ditantwoordde de vreemdeling, een man met opmerkelijk doordringende gryze oogen, blonde bakkebaarden en een zeer langen neus. Ik heb hier in mijnen zak een bevel tot inhechtenisneming tegen den persoon van Karei Sint-Alba. Ik ben Jinspectcur bij de detectives, inspecteur Brusel, om u te dienen, belast met het gerechtelijk onderzoek in zake van den 24 october, gepleegd op een jonge vrouw, hier gekend onder den naam van Madeleine Faure. Sint-Alba beefde een oogedblik van het hoofd tot de voeten, zijn lichtgeel getint gelaat nam eene groene kleur aan. Met de snelheid des lichts echter had hij zijne zelfbchccrsching weer herwonnen cn zag er even onbewogen en bedaard uit als te voren. Gij hebt een bevel om mij aan te houden, zegt gij vroeg hij met een spottend glimlachje. Indien dit een aardigheid moet verbeelden, dien ik u te zeggen dat het eene grap van eene zeer gemccne soort is en dat ik de man niet ben, die zoo iets kan veroorloven. Het is in het minst geen grap, Mijnheer. In het minst niet, herhaalde Brusel, dien onze lezers natuur lijk herkend hebben. Hier is het bevel, gij kunt zelf zien of het in orde is of niet. De beschuldiging, welke tegen u is ingebracht, is van dien aan), dat elk woord, hetwelk gij zegt, tegen u gebruikt zal moeten worden- Laat mij u dus tot uw eigen voordeel aanraden voor zichtig te zjjn. Inspecteur, riep hij, zich even omwendende naar den man, die achter hem, in de inspringende deur stond Kom hier cn houd u gereed uw plicht te doen, indien dc gevangene het noodig maakt I De policiebeambte trad nader. Het volle licht van de in den gang hangende gas kroon viel op zijn gelaat, toen de oogeu van den be schuldigde de zijne ontmoetten. Als door een plotse- De Bruvn en Vanden Peereboom welke volksvertegenwoordigers zijn. De bespreking was zeer levendig en zelfs soms wat hevig. De heer Beernaert besprak op bitteren toon over den laafsten brief van M. Woeste,medegedeeld door «Le Cournier 't gene eene zeer levendige gedachtenwis- seling uitlokte. Die brief moet raak zijn geweest, als men hoort hoe de voorstaan ders der evenredigheid jammeren. Wat Le Patriote over deze gedachten- wisseling meêdeelt, schijnt ons niet al te zeer vertrouwbaar. De volgende dagorde werd door M. Lammens voorgesteld en besproken De rechterzijden van Kamer en Se- naat zijn van gevoelen dat de vertegen- woordiging der minderheden het on- derwerp moet uitmaken van een parle- mentair debat, in hetwelk, van alle vroegere verbintenissen ontbonden, het gouvernement en de aanhangers en bestrijders van het stelsel hunne gedachten zullen kunnen uiteenzetten, alleen 's lands hoogere belangen voor oogen houdende, a De hardnekkigste bestrijders der E. V. traden dees dagorde bij, 't gene verbazing bij sommigen verwekte. Waarom die verbazing De tegenstrevers der E. V. vreezen immers geene openbare bespreking die de dwaasheid van het stelsel zal doen uit schijnen. De dagorde werd aangenomen met 84 stemmen tegen 25 en 11 onthoudingen. Deze stemming laat zich als volgt ver- deelen Voor den Senaat 36 ja, 2 neen, 2 onthoudingen. Voor de Kamer 48 ja, 23 neen, 9 onthoudingen, waartusschen de vier mi nisters. M. Beernaert heeft dus zijne volle vrij heid van handelen heroverd,maar hoe?!?!. De stemming van het hooger gemeld dagorde wil niet zeggen dat de Rechter zijden het princiep der E. V. goedkeuren. Verre van daar, de meerderheid der leden van de Rechterzijden blijven aan de hervorming vijandig, Door die stemming hebben de Rechterzijden alleenlijk gewild dat de E. V. openbaarlijk in de Kamers zou besproken worden en voorstaanders en tegenstrevers hunne reden zouden kun nen doen gelden. M. Beernaert verklaarde dat do Rech terzijden hare volledige vrijheid in de be raadslagingen bewaarden, dat zy hoege naamd tot niets verbonden waren. lingen schok getroffen, deinsde Sint-Alba achteruit en wéér nam zijn gelaal dezelfde akelige, lijkgrauwe tint n. Doktor Power 1 riep hy uit, met eene onwiliige angstige beweging van den rechterarm. Maar ook deze verandering in zijne houding en voorkomen duurde slechts weinige seconden. Schijn baar zonder de minste inspanning herstelde hij zich, zijne verwarring was zoo kortstondig geweest, dat het zelfs onmogelijk zou zijn te zeggen, uit welke reden zij was voortgevloeid. Ik kan niet begrijpen wat dit alles moet beteeke- uen, sprak hij met zachte maar vaste stem, waarin geen spoor van angst of vrees meer was waar te ne men. Misschien kunt gij mij ophelderen.doktor Power. ik dit zonderlinge bezoek te danken heb. Ik ben sedert lang geen dokter Power meer,ant woordde deze. Ik ben inspecteur bij de Sandbanksche policie en als dusdanig hier in dc uitoefening van mij nen dienst. Dan is het dus uw dienst, merkte Sint-Alba met een spottenden glimlach op,die er u toe gebracht heeft my hier te overvallen en aan tc houden op grond van de aanklachtWelke aanklacht noemdet gij ook weêr, mijnheer vervolgde hy, zich tot Brusel kee- rende. De aanklacht van moord op den persoon van Madeleine Faure in den nacht van den 24 october Icslleden, herhaalde de leste ernstig. Dank u voor de inlichtinghet is altijd goed ke dingen juist te weten. Welnu, M. de inspecteur dokter of diender, or wat gij dan eigenlijk zijt—wat denkt gy met mij te doen Sint-Alba behandelde de zaak zoo luchthartig en met zooveel minachtenden spot, dat zelfs de detective Bru sel cenigszins van zijn stuk geraakte. Zeker is het, dat Maar M. Beernaert heeft zich niet wil len verbinden op het voorstel der E. V. de cabinetskwestie niet te zullen stellen, en van dan af is de crisis niet opgelost, maar slechts verschoven. Dus als de Volksvertegenwoordigers niet gedwee het hoofd bukken, of liever, niet naar de pijpen willen dansen van M. Beernaert in zake van E. V., zal hij er nogmaals van doortrekken. Maar zullen de moeilijkheden om een ministerie te vormen alsdan niet grooter wezen dan heden 1 Voorwaar ja, en dan zitten wij gewis met een zaken-ministerie onder wiens dubbelzinnig beheer de kiezingen zullen moeten plaatsgrijpen. Het bestaan van ons kath. ministerie is thans in de macht van de liberalen. Ja, zij, de liberalen, kunnen het minis terie doen vallen of behouden volgens hunne politieke belangen. En voorzeker is het hun belang dat de kiezingen onder een zaken-ministerie plaats grijpen en om dit te verzekeren, hoeven zij zich slechts bij de tegenstrevers van 't stelsel aan te sluiten. Ziedaar tot waar men gekomen is 1... Ziedaar hoe wij, katholieken, aan den vijand zullen overgeleverd zijn indien M. Beernaert de cabinetskwestie stelt 1... Volgens l'Etoüe is, door het dagorde- Lammens de zaak der evenredige verte genwoordiging gewonnen. De Réfoimie zegt dat de rechterzy met eene groote meerderheid, beslist heeft in den weg terug te keeren van het parle mentair regiem, toen zij aan M. Beer naert zijne vrijheid teruggaf. Eens te meer isM. Woeste geslagen. Hij zal zich dus moeten gereed maken M. Beernaert om te werpen,op de kwestie de bescherm- rechten. M. Beernaert gaat niet wegten minste niet voor het oogenblik, zegt de Chronique. Het zou wonderlijk zijn ge weest een cabinet te zien vallen, ter gelegenheid van een vraagpunt dat niet aan de wetgeving onderworpen was. M. Beernaert zal zijn ontwerp voordragen, en men keert tot den gewonen weg terug. Ziehier de namen der leden van de rechterzy die tegen het dagorde van M. Lammens stemden. De senateurs MM. baron de Grubbe en graaf della Faille (M. graaf de Pret stemde voor) de vertegenwoordigers MM. Biart, Coremans, Delbeke, Delvaux, de Moreau, de Montpellier, deRamaix, De Winter, Dohet, Doucet, Helleputte, hij zich van de ontmoeting met Power veel meer had voorgesteld. Wy moeten u verzoeken, ons naar het bureel van den commissaris te vergezellen, antwoordde hij op vrjj wat minder hoogen toon, dan hy in het eerst had aan geslagen. Wy hebben een rijtuig by ons, dat op den hoek wacht. Wy wcnschen zoo weinig opzien le ma- als mogelijk was. - Gjj behoeft dat voor mij niet te doen, vriend hernam M. Sint-Alba met een welwillende glimlach.Ik geloof integendeel, dat gij in deze zaak te weinig om u zelf gedacht hebt. De gevolgen uwer handel wijze komen voor uwe verantwoording, niet voor de mijne. Met dat al, uw bevelschrift is in orde, voorzoo ver ik het beoordeelen kan. Ik ben derhalve gereed er g aan te geven en roet u meé te gaan. Wil zoo zijn mijn jas en mijn hoed hier tc laten brengen. Gij zult cr zeker wel niet tegen hebben, dat ik intus- i een enkel woord aan mijne vrouw schrijf om baar op de hoogte te brengen. Een der kellders werd geroepen om de wenschen van den gevangane te vervullen. Gedurende al dien tijd was de houding van Sint-Alha, zoo kalm en rustig onder de gegeven omstandigheden slechts mogelijk Ik moet aannemen, vervolgde hij, zich tot Robert Power wendende, dal ik deze onaangename verrassing verschuldigd ben. Het spijt mij voor u, dat onze vroegere kennismaking hernieuwd wordt op eene wjjze die u juist niet in een gunstig daglicht plaats. Power gaf geen antwoord. Sint-Alba's ongeëvenaar de zelfbehecrsching had hem geheel uit het veld ge it. Bovendien werd bij even als Brusel verrast de plotselinge verschijning van eene dame. (Wordt Toortgezot.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1