ECHTKSINGBR. YELSOR #4^ *smmmm ACH. EEMAN, Aalst. DEN DE NDERBODE tekooF" DROGERIJ DE OLIFANT. F. VAN DER ST6PPEN-SMEESTERS Merktprijzen. VEEMARKTEN. RICINUSKOEKEN LEEST HIER Indien (jij Hoest BALSEMPILLEN Vereenigde Nij veraars Verzekering tegen Brandgevaar. Betleravenpulp. Belgische Maatschappij Algenieene Assurantiën Kapellcslrant, 15, AALST. Alle drogerijën. - Scheikundige piodntlm. - Fijnespiffrijfn. Directie voor België: 80, Roudcwijnlaaii,Brussel DE FLESCII FR. 4-30. TEN BÜREELE .A-LIETIRJEnD SIMIITS, Fabriek van Ammoniakzouten en Superphosphaten. KUNSTGUANü EN SCHEIKUNDIGE VETTEN. Prijs volgens samenstel, van 8 tol 18 franks de O/o kilos. (Vraagt PRIJSCOURANT.) Al onze vervaardigde Kunstvetten bevatten Op geloste Guano DE ZON: DENDERMONDE, 5 Feb. Tarwe per 100 kilns Kogge Haver Garst l'.oekweit Aardappelen Boter Eieren, de 35, Vlas, per kilogr. Lijnkoeken Koolzaadkoekcn Raapkoeken 15,00 a 00,00 11,00 a 11,50 16,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 4.00 a 4.50 1.95 a 2,31 2,18 a 2,36 0,00 a 0,00 19,50 a 00,00 16,00 a 16,00 14,00 a 135 0 GEERAARDSBERGEN, 5 Feb. Tarwe per 100 kilo Masteluin 13,00 a 00,00 12,00 a 00,00 Raggc 11,00 a 00,00 Haver 16,00 a 00.00 Boouen 16,00 a 00,00 Aardappelen 4,00 a 0,00 Boter per kilo 2.40 a 2,66 Eiers per 26 2,50 a 0,00 Ruw vlas per kilo 1,14 a 0,00 VEEMARKT Verkocht 175 verkens en 217 hoornbeesten. NINOVE, G Feb Tarwe de 100 kilogr. 15,00 a 16,60 Rogge 10,50 a It,50 Haver 15.00 a 16,00 Aardappels i 5,00 a 3,50 Boter den 1/2 kilogr. 1,15 a 1,30 SOTTEGEM, G Feb. Tarwe de 100 kilogr 13,50 a 14,00 Masteluin 00.00 a 00,00 Rogge 12.00 a 00,00 Haver 15,00 a 16.00 Bvter de kilo 2,40 a 2,50 Eicrs de 25 2,52 a 2,80 LEUVEN, 5 Feb. Tarwe de 100 kilogr. 14,00 a 14,50 Masteluin 11,25 a 12.00 Kogge I2.C) a 99,00 Kooliaad-keckcn 14.00 a 00,00 Lijnkoeken i 21,00 a 00,00 Aardappelen 4,50 a 0,00 Boter per kilo 2,50 a 0,00 Kieren per 26 5.00 a 0,00 Slroo 7,00 a 0.00 Hooi 10,00 a 0,00 DENDERMONDE, 5 Feb. Er werden te koopgesteld 200 ossen, koeien en veerzen, waarvan er 113 ver kocht werden aan den middelharen prijs van 345 fr. en 200 runders en kalveren, waarvan 117 verkocht aan fr. 130. BRUGGE, 6 Feb. Ter veemarkt van heden telde men 382 hoornbeesten, waaronder 49 stiers van 165 a 475 fr. verkocht 43 110 ossen van 165 a 640 Ir. 100 105 vette koeien van 255 a 510 fr. 101 37 melkkoeien van 185 a 485 fr. 31 81 veerzen van 165 a 415 Ir. 70 KORTRIJK, 5 Feb. Ter veemarkt werden te koop gesteld koeien veerzen, 156 I stieren, 126 ossen, totaal 352. Eerediploma Internationale TentoonstellingAnt werpen 1891. Gebroeders MAYER, Antwerpen Stoomslagerij MERXEMMaga zijnen: ANTWERPEN en AALST. Beste mest voor alle Moeshovenierdeijr. Doodt alle ongedierte op land en in hof, zooals slakken, rupsen ieren, veemollen, enz. Men vrage het verslag over deze koeken, ontleden. ior M Grispo, bestuurder van het Landbouw labora- rium, te Antwerpen. Voor prijzen, conditiën en inlichtingen zich te be vragen bij M. Leopold d'Outreligne, 29, Statiestraat, Aalst, of bij Edm. Pceterm&ns, Roodcslraat, ii, te Antwerpen. Handel in Amerikaansche Odessa lijnkoeken, Ara- ctn-id, katoen-en kokosnootkoeken.njzcn-en maïsmeel Sodaukraat.Ammoniak sulfaat, kaisiet, guano, enz. Waterdichtewagen- en dekzei len, paardedekken, caparapons zeildoek, dekkleederen, geteerde koorden, in een woord, alle gerief voor molenaars, enz. Depot bij Joseph Fan Mossecelde, herbergier, Gheeraerdtslaan, nabij de nieuwe Koopwarenstatie. Indien gij aan INFLUENZA lijdt. Indien gij korlborstig zijt, Indien gij aan keelpijn lijdt, Indien gij niet goed slaapt, Indien gij gejaagd zijt, Indien gij aangedaan zijt door bron- chiet of 't is gelijk welke borstziekte GEBRUIKT DE te verkrijgen bij Fr. CALLEBAUT, Apotheker, Overdekte Botermarkt, AALST, Gij zult er welhaast verzachting en, na eenige dagen volkomene genezing in vin den. Prijs de doos fr. 1-25. Men zendt ze ook franco door geheel het land, legen een postmandaat van fr. 1-30. Depots Brussel, Fredrix. Brd du Nord; Ant werpen, De Beul Gent, De Moor Ninove, De Ruyver; '-Vetteren, Van Dael Sottegem, Van der Schueren, Diest, Jans-Fredrix. x. b. Men kan die bollekens opslik ken of opzuigen volgens beliefte. MAATSCHAPPIJ DE Hoofdagent St. Achilles EEMAN Hooge Vesting, labriek van chemische meststoffen, te Aalst. Bericht aan de Landbouwers. Gestadig te bekomen besten Betlera venpulp. Vrachtprijs per schip of per wa gon te vragen bij PIETERS, te Baerdegem. A. G. BRUXELLES. tegen de gevaren van brand, de losbarsting van den bliksem, van het verlichtings-gas en van de stoomtoestellen, GEVESTIGD TE BRUSSEL Hoofd-Agent te Aalst, Mr August De Winter Keizerlijke Plaats, Nummer 7, te Aalst. Twee Camions, eenen voor een groot en eenen voor een klein paard in goeden slaat, bij M. Van Vaerenbergh Coppens koopman in kolen, Zeebergbrug te Aalst. (tussclien de Groote Markt en de Graanmarkt.) Gewaarborgde zuivere Verfwaren gereed gemaakt om te verwen. Eerste klas van droge verwen en kleuren in 't groot en in 't klein, ALLE SOORTEN VAN Vernissen. Siccatif. Borstels. Sponsen. Zeemvellen enz. De naaimachienen der .MAATSCHAPPIJSINGER, van New-Yorfc genieten in de gansche wereld eene ongeëvenaarde beroemdheid voor de voortreffelijkheid hunner fabrikatie. Geen enkel huis brengt zooveel verschillende soorten van naaimachienen voor de behoeften dn NIJVERHEID voort, en de SINGER machiencn en gebruike der FAMILIE zijn erkend als de beste die bestaan. Fabriekmerk Wacht u voor naamaksels Hulphuizen, endepots overal. Te GEUT uitsluitelijk Zonnestraat, 4 HTJIiPSTJISSl? :iT CCS7-TL£A.1TD3?.31T Aalst, Kerkstiiaat, 4 Dendermonde,Beursstraat, 15 Geeraardsbergen Penitentensiraat. Verkocht koeien veerzen. 128 stieren 45 112 ossen, 13 totaal 258. De veemarkt was kalm men besla- tigde eenen opslag van 5 tol 10 fr. per hoofd men bad te koop gesteld uit Vuerne-Ambacht 00 uil Holland 00. ANTWERPEN. Prijzen van bet vee, op de markt maandag lest gehou den Beesten verkocht. Besteedde prij- aen op voet. 126 ossen, 0,70 tol 0,90 179 koeien, 0,00 0,00 65 veerzen, 0,65 0,85 32 stieren, 0,60 0,80 29 kalveren 0,99 1,09 PARIJS-La Villete. 5 Feb. Ter markt verk. lek. 2'k. 3*k. Ossen Koeien Slieren 267, 215 1-30ii-00 0-90 Kalveren— 1180 999 2-26 2-16 1-95 Schapen 17597 16500 2-00 1-90 1-64 Varkens 3907 384 1 1-50 1-48 1-46 Tisaanvan den Amerikaanschen doktor 28451 2528] 1 6011-40 4-00 1123 4610 1 50 1 36 0-ne nieuwe uitvinding legen de Teering, Bronchiel, Hoest en Asthma. Die lisaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed, mag gebruikten aanbevolen worden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonderlijk voor de teering door de geneeshee- ren Senzoldt., Berthol, Brunei, Ramel, Heeler, Ptricker, Schoemaker Smith en Murell. Huizende zieken zijn hunne volkomene genezing verschuldig aan deze tisaan Algemet- depót voor België M. Léon Brassart, drogerijen in 't groot, 10, iNinoovschen steenweg, Brussel. Depót voor Aalst M. Callebaut, apotheker, Botermarkt. Antwerpen. 6 Feb. GRANEN. Tarwe prijshoudend met vraag voor binnen en buitenland Ameri kaansche tarwe 14 3/8 Californië 15 Walla 16 n. 2. op april mei. 13 3/4. Rogge kalm en onveranderd. Garst prijshoudend Donau 10 a 11. Haver prijshoudend Russische 13 a 14 1/2 Maïs prijshoudend Mixed II Odessa 11 1/4 a 12 Donau, april-mei, 12. gelast men zich met alle slach van boek- en steendrukwerken zooals boekwerken, affichen, omzendbrieven, facturen, mandaten, Tpr^lOfifl IP Intrpn wissels> trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- en visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles Een groot en gerieflijk huis, met ruime wat de boek- en steendrukkersstiel betreft, boven en beneden plaatsen, paardenstal, n - pompen regenwater, enz., in de Vaart broote en schoone keus van doodbeeldekens. Mtran' ,n°r9' Iaalsl bewoond d00i' j Men £elast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz Zich'te bevragen, Statiestraat, N° 22. j pr^en?" WerR *P°edl«e »edieninK en gematigde Landbouwpoeder. Met een pakje van (r. 0-25 bevrijdt men ten minste 25 kilogr. zaaitarwe van 't zwart of masser. Facto Hollandsch boterpoeder om meerdere melk, schoone geele boter te be komen en het schuimen van '1 vat en het sterk worden te beletten,pakjes van fr. 0-40 en fr. 1-50. Kalfemikkele om op korten tijd schoone witte en vette kalveren te bekomen, 0 60 liet pak. Mithine zonder nadeel aan menschen of beesten te doen, doodt alle ongedierten, 't zij weekluizen, motten, schitters en vlooien bij honden of katten, kakjes van fr. 0-25. Voorts alle kleuren voor kleederen te verwen. Benzirine om plekken uit de klee- ren te doen. Rattevergif fr. 0-25. Muizentarwe fr. 0-20. Lux Luxura om meubels in het nieuw te polieren, fr. 0-75 hel fleschje, enz. 7r:SS3£.L?. 31T "TTISSSLi^G-SlT5?. 23, August Orisstraat, 23, URU88EL. Aankoop en verkoop van publiek fondsen -mits kommsisie van ÉÉN frank per duizend. Kostelooze inlichtingen, inkaseenng vian Belgische en vreemde intrest-koepons uitkeering en uitgeving van titels Wisselng van vreemde gelden en bankbiljetten. Het huis heeft betrekkingen met Londen, Parijs, Berlijn, Weenen en Amsterdam, en is direkt per ti lephoon draad met Parijs verbonden. Van 's middags tot 4 ure namiddag, kan men er dagelijks kennis nemen der gemaakte prijzen in Fransche Rent en andere waarden welke zich te Parijs verhandelen. Telephoon 11845. 1° 8tikstof onder \orm van Nitraat en Ammoniak 2° IleL Pliospliorzuur Superphosphaat. 3° Do watei-vrij© Potnenium Oplosbare Zouten. (Ter uitsluiting der organische Stikstof waarvan door ontbinding een derdein den dampkring verloren gaat, alsook geen lusschenkomsl der Phosplioorzuren in onop losbare verbindingen, zooals die der IJzersIakken, der basische Phosphaten, enz.) GRONDSTOFFEN aan den Cours van den dag, zooals Superphos phaten, Sulfaat d'ammoniak, Nilraat\an Soda,Nitraat van Potassium- Chloorzuur-polassium, Sidfaal-potassiumPlaaster, Kainit, IJzerslak kenIJzersulfaat, enz. Zuivere blauwen Aluin, (98/99 p. zuiver), zijnde het midde tegen Ce nardappelplaa^ en liet zwart (masser) der tarwe.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4