NIEUWS- EN AANKONOIGIKGSBLAD VAN BE STAD EN 'T ARRONDISSEMENT AALST. HET GEHEIM Donderdag 22 Maar! 1894. 10 centiemen per nummer. 48ste Jaar, l\To 2803 Politiek overzicht. Commissaris van Policie. Ontslag der ministers. M. Woeste. Openbare gezondheid. DE DENDERBODE. ARONNEMENTPRUS Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. WW ADVERTENTIENPRMS Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureele van dit blad. Cuique suum. Aalst, 21 Maart 1894 Nederland. De kicshervorming zal thans in Nederland ter beslissing van het bestaande kiezerskorps worden gebracht. De tweede Kamer zal na de sluiting van den zittijd ontbonden worden. Eene nieuwe Kamer moet binnen de 40 dagen verkozen worden welke dan binnen de twee maanden moet vergaderen. Ontbinding der Tweede Kamer. A lea jactazegt de Tijd. De teerling is geworpen de Tweede Kamer zal door de Kroon worden ontbonden, en de nieuwe Kamer waarschijnlijk de laatste, door het tegenwoordige kiezers korps samen te stellen zal bij hare eerste bijeenkomst voor het midden der groene tafel triomfantelijk gezeten vinden M. Tack, omringd door al zijne collegas van heden, uitgezonderd alleen den ver bannen ex-premie* en kabinetssamen steller, Van Tienhoven. Het kan natuurlijk, bij niemand opko men, het recht der Kroon, om eene op lossing der crisis langs dezen weg te ge ven, ook maar in twijfel trekken. De sluiting der tegenwoordige zitting gaat, natuurlijk, aan de ontbinding voor af; het is derhalve logiek,dat het konink lijk besluit tot sluiting vtV>r dat tot ont binding der Kamer in de Staatscourant verschenen is. Waarschijnlijk zal hot laatsbedoelde dezen avond worden pu bliek gemaakt en zullen de kiezingen voor de nieuwe Kamer zeer spoedig, men spreekt van 10 april, volgen. Ook wat den vorm betreft, is dus de zaak volkomen in orde. De Kroon,gebruik makende van een haar toekomend grond wettig recht, wenscht langs dezen weg het kiezerskorps te raadplegen. Er kan dus geen twijfel bestaan omtrent de vraag, wat in deze voor de onderdanen plicht is: allen behooren zooveel mogelijk er toe meê te werken, dat het antwoord duide lijk en ondubbelzinnig worde uitgespro ken, opdat in werkelijkheid blijke wat de meerderheid der kiezers verlangt. Bern, 20 meert. Tegen de anarchisten. Sedert eenige dagen is onder de bevolking eene petitie in omloop, vragende aan den Bondsraad de strengste maatregelen tegen de anarchisten, welke misbruik maken van de gastvrijheid op Zwitserschen bodem, om van Zwitserland een nest van propaganda te maken voor hunne wilde leersteleels, die men tot aan den wortel moet uitroeien. Dees krachtdadig document is reeds met ontelbare handteekeningen bedekt. -(O)- 36e Vervolg. Welnuik zou niet weten, waarom zij die kamer er niet hij zouden kunnen krijgenviel de juffrouw, die plotseling een besluit scheen te hebben genomen, hem in de rede. Voor een paar goede, vaste huurders heb ik alles over. Het is met een goed; op die manier komt er een eind aan Maar juffrouw hernam de detective met goede nagebootste verwondering, hoewel hij zich inwendig verheugde, dal het schepsel eindelijk op het punt was aangekomen, waar hij haar reeds lang had trachten te brengen. Ik meende u te hebben hooren zeggen, dat de kamer reeds verhuurd was. Ja zeker is de kamer verhuurd antwoordde de vrouw, met een boosaardigen blik, naar dat gedeelte van den zolder ziende. Maar het racnsch heeft mij in geen drie weken een cent huur betaaldVan niets kan ik ook niet leven, wat zegt gij en daarom als ik de kamer nu fatsoenlijk verhuren kan, dan moet zjj er Blaar van af.... Zij heeft mij al lang genoeg verveeld, Volkskamer. Mededeeling van wege do Regeering. De heer Beemaerl, minister van fi nanciën. (Beweging van aandacht). Tengevolge van de stemming in de afdee- lingen uilgebracht ten opzichte van de voorstellen lot aanvulling van het kies rechtwetboek, hoeft het kabinet gemeend zijn ontslag aan den Koning te moeten zenden. Immers, eene groote meerderheid heeft zich tegen onze voorstellen verklaard, zij veroordeelde ze als 't ware zonder er over beraadslaagd te hebben, doch stellig niet zonder ze eerst en vooral bestudeerd te hebben, en, opmerkenswaardig iels, die meerderheid was in bijna gelijke verhou dingen samengesteld uit leden toebehoo- rende tot de verschillende groepen dei- Kamer, alsof allen gelijke redenen hadden tot klagen. We staan dus tegenover eene uiting van denkwijze nopens welker aard het moei lijk ware zich te vergissen. Maar wellicht zouden die bedenkingen ons niet voldoende geschenen hebben om van een openbaar debat af te zien Eene gedachte, die men denkt rechtvaardig, goed en wijselijk behoudsgezind te zijn, koestert men nietgedurende 10 jaar zonder eene uiterste poging aan te wen,ten om er den bijval van te verzekeren. En dan, had ik niet reeds tijdens de eerste beraad slaging over de Grondwetsherziening, doen uitschijnen dat ik het als van belang aanschouwde voortaan eene plaats voor te behouden aan de minderheden in 's lands vertegenwoordiging Doch andere beweegredenen schenen ons beslissend. Het verwerpen of intrek ken onzer voorstellen maken een nieuw ontwerp noodzakelijk, en vooraleer het opgesteld en onderzocht zij, vooraleer er verslag over uitgebracht, vooraleer het besproken en gestemd zij, zullen er nog verschillende weken voorbijgaan,en aldus komt de tijd, waarop er, volgens de re geering, tot de hernieuwing der Kamers behoort te worden overgegaan, nog meer nabij. Er blijft ons slechts weinig tijd over en zeker zou de tijd te kort zijn indien er zes of zeven weken voorbijgingen om eerst verslag te doen en verder te beraadslagen over onze voorstellen die op voorhand tot eene bijna zekere nederlaag gedoemd zijn. In die voorwaarden heeft het ons ge schenen dat een onmiddellijk aftreden zich opdrong en reeds den 17 werd ons geza menlijk ontslag ingediend. Zijne Majesteit, wien de geneesheeren eene gezondheidsreis hadden voorgeschre ven, bevindt zich in België niet, doch onze brieven zijn hem in den vreemden toegekomen en hij zond dadelijk een te legram om zijne terugkomst tc melden. dan komt er meteen een einde aan. Brusel lachte in zijn vuistje over liet gelukken van zijn plan, maarzjjn gelaat verraadde nicls. Is tiet dus eene dame, die de kamer van u ge huurd heeft? vroeg hij bedenkelijk, Eene dame herhaalde de smccrigc huisvrouw met een verachtelijk gebaar. Nu, een schoone dame is bet, dat kan ik u zeggen. Ja, maar ziet gij, ik zou haar toch niet gaarne last veroorzaken, hernam «Ie detective met dezelfde bezorgde uitdrukking, hoewel als zy soms niet thuis is... dan zou ik de kamer wel even willen zien.... ."teen, thuis is zjj wel, maar dat komt er niets op aan, gij hoeft u om dat mcnsch waarachlig niet tc ge- neeren klonk het licfdeljjk antwoord. Ja, ja, maar dat doe ik toch niet gaarne, hield de detective vol, ik had de kamer geerne eens even gezien, maar als de jufvrouw thuis is... Kom, wat een zottigheid viel de jufvrouw hem in de rede. Ik zeg u, dat gy de kamer nu best kunt zien laat de rest maar aan mij over. En zou de dame er niets tegen hebben, denkt 6Ü? Tegen hebben Wel nu nog sterker Ik zal toch wel baas zijn in mijn eigen buis, zou ik zeggen Kom gij maar gerust me£ Hoewel nog steeds eenige verlegenheid voorwen dende, volgde Bruscl intusschcn de huisvrouw, die door dc gedachte, dal liare nalatige huurster haar mis schien in den weg zou kunnen staan hij het behalen van zulk een zekere winst zich gaandeweg meer en In afwachting, mijne heeren, dat de Koning ons kunne ontvangen en dat hij ons ontslag hebbe gelieven te aanvaar den, hebben wij, tot het vermijden van alle tijdverlies, ons mandaat denken te moeten voortzetten, en, zoo de Kamer het toelaat, zal mijn collega van justicie zich te liarer beschikking houden tot voort zetting van het debat over de begrooting. (Beweging in verschillenden zin. De heer voorzitter. Die verklaring wordt tot kennisgeving aangenomen. Wil de Kamer de bespreking der be grooting van justicie voortzetten (Ja De heer Anspach-Puissanl. Het .schijnt mij in strijd met de regelen van liet parlementaire stelsel dat do Kamer de beraadslaging over de begrooting van justicie in deze omstandigheden voort zette. (Tegenspraak rechts). Dat strijdt zoozeer tegen de rechten der Kamer als tegen die der Ksoon. Vroeger genomen besluiten komen met deze stelling over een. In 1840 ging de Kamer uiteen tot de crisis was opgelostin Maart 1855 deed zich hetzelfde feit voor. In 1846 wel is waar, werd door de regeering den 7 Maart medegedeeld dat zij haar ontslag had ingediend en de Kamer zette hare werkzaamheden voort, doch de crisis onopgelost blijvende, ondervroeg de heer de Merode den 18 Maart de regee ring, die weigerde te antwoorden en de Kamers verdaagde. Deze kunnen geene zitting houden in de afwezigheid van 's Konings commissa rissen I De heer Feron. Waarom niet De heet* Coremans. Maar ze zijn hier (Gerucht rechts.) De heer A nspach-Puissanl. Omdat de Grondwet zegt dat de wetgeving niet alleen door de Kamers wordt uitgeoefend, maar ook door den Koning. Als de regeering haar ontslag heeft aangeboden en de Koning daarover niet heeft beslist, weet de Kamer niet of er, ia dan neen, eene regeering is. De ministers houden zich met de zaken bezig, maar vertegenwoordigen de Kroon niet meer. 'I Ware dus strijdig met de parlementaire regelen der beraadslaging over de begroo ting heden voort te zetten. De lieer Beemaerl, minister van fi nanciën. Daar wij. ons tot de beschik king der Kamer stellen, spreekt het van zelf dat wij ons zullen vereenigen met de beslissing die zij nemen zal. 't Is om tijd te sparen dat wij aldus handelen, want voor den heer minister van justicie kan het voorzeker niet aangenaam zijn de begroo ting in de tegenwoordige omstandigheden te bespreken. Het stelsel des heeren Anspach is niet aannemelijk; we blijven met't ministerieel ambt bekleed, zoolang ons ontslag niet is aangenomen. Dus bevindt de Kamer zich wel bepaald tegenover de commissarissen des Konings. meer had opgewonden en thans tot een trap van woede was gekomen, die geen aangename ontmoeling voor spelde. Zjj klopte hard aan de deur en stak, zonder ant woord af te wachten, haar hoofd naar binnen met de aankondiging Jufvrouw Stanley, kom eens even hier, ik moet u spreken Jufvrouw Stanley Wij hebben haar, dacht Brusd zegepralend bij zich zelf. XXI. De deur werd geopend en dezelfde havoloos geklec- de vrouw met hctbleekc, uitgeteerde gelaal, die Sinl- Alba s woning in de h'iehlstraat had opgezocht ver scheen op den drempel. Op het zien van den langen, vreemden man, scheen dc bewoonster van de kamer te verschrikken en een oogenblik was zij van plan terug te treden om de deur tc sluiten, maar dc driftige huisvrouw voorkwam haar. Neen, neen 1 Dat gaat zoo maar nietriep zij op nijdigen toon. Deze heer wil de kamer zien. Maar jufvrouw Kelly.., begon de arme vrouw smeckend. -- Schei maar uit met u jufvrouw Kelly ant woordde dc andere woedend. Daar heb ik genoeg van. Deze heer wil de kamer zien en ik zal ze hem laten zien. begrepen Ik zal toch met myn eigen goed wel mogen doen, wal ik verkies Wilt gij vrij zijn op uwe kamer, betaalt dan de huur, maar zoolang gij mij niet Overigens heeft het achtbaar lid daar even een voorbeeld aangehaald, dat mijne zienswijze bevestigt de Kamer bleef zit ting houden na de verklaring op 7 Maart 1846, door de regeering gedaan, en vol gens welke zij den 2° haar ontslag had genomen. De regeering bleef zMing houden tot den 24 meert. Volgens mij kan er geen ernstig bezwaar tegen die zienswijze inge bracht worden (Toetreding.) De heer Voorzitter. Het voorstel van den heer minister van financiën wordt dus aangenomen t (Ja, ja.) M. Woeste, door eenige vrienden ge polst. heeft het gedacht om de plaats van M. Beernaertin te nemen, verre van zich geworpen. 'I Nochtans zeker dat hij de geschikte man zou zijn voor die taak, indien men enkel had af te rekenen met de meerderheid der Kamer en met de kiezers die hij vertegenwoordigd. Maar de hinderpaal is elders en men kan niet ernstig hopen, gezien de welge kende denkbeelden des konings, dat M. Woeste naar het paleis zal geroepen worden. Sedert hij hem in 1S84 de portefeuille onlnomen heeft, bewees de koning hem altijd veel achting, maar met dien zweem van terughouding, die voortspruit uit eene volstrekte tegenstrijdigheid van denkwijze en van karakter. M. Woeste is de man des tcgenwoor- digen konings niet, en 't juist daarin dat de groote moeilijkheid der vervanging van M. Beernaert ligt. (Corresp. Handelsblad.) Op verzoek van den heer Gouverneur onzer Provincie laten wij hier nogmaals volgen liet reglement op de fa bricatie en den liandel in bier. De fabricatie, bereiding, verkoop of slijting van bier, zijn aan de volgende schikkingen onderworpen, onverminderd deze der besluiten betrekkelijk de gereed schappen, vaten, enz., de kleurstoffen en de saccharine. Art. 1. Het is streng verboden tot de fabricatie en de bereiding van het bier voortbrengsels te gebruiken welke grond- stoflën bevatten die de gezondheid kunnen krenken, alsook bier ie verkoopen, te koop te stellen, te bewaren of voor den verkoop te vervoeren, dat deze grond- slotTen, bevat, of bier dat bedorven is. Zullen namelijk voor de toepassing van dit reglement aanzien worden als nadeelig betaalt, is de kamer van mij en hebt gij er niets over tc zeggen. Als gij dat maar begrijpt Maar ik wil niets liever doen, dan u betalen, hernam de huurster op den/elfden onderdanigen toon. Gij zult geen cent aan mij te kort komen, dat verzeker ik u. Geef mij alleen nog wat tijd, heb nog een weinig geduld. Geduld hei haalde de helleveeg. Geduld 1 Een schoone grap Alsof ik nog geen geduld genoeg had gehad En waar moet ik dan van leven met mijn man en de kinderen Mijn man heeft van de week geen cent verdiend. Geduld Denkt gij soms, dat de huis- haas en de ontvanger van de belastingen met my geduld hebben, als ik hun niet betalen kan En heb ik geen geduld diet u gehad, .omdat gij bij hoog en laag zw eert, dat ik vandaag het geld zonder fout zou krijgen Waar is het nu Ik ben zelf zoo vreesclyk teleurgesteld, geloo mij, jufvrouw Ik meende er zoo zeker op te kunnen rekenen, het is waarlijk mijne schuld nietik heb gedaan wat ik kon. O jawel t! Hel oude liedje zoo vrccselijk teleurgesteld Och, och Ja,dat kennen wy hoor Gij denkt zeker, dat ik mij nog langer door uwe schoone praatjes voor den gek zal laten houden. Maar dat is mis. Deze mijnheer denkt er over, de kamer te buren en als zij mijnheer aanstaat, dan verhuur ik do kamer en dan kunt gij optrekken. Verstaan Hruscl achtte het oogenblik niet ongeschikt om lussclieubeide tc tredon. Het doet mij inderdaad leed, zegde hij, met eene aan de gezondheid, de bederfwerende waren zooals salicylzuur, zwavelig zuur en hunne zoutachtige samenstelsels. Het zwavelig zuur wordt nochtans toegelaten in het bier, wanneer het de 14 milligram men per liter niet overtreft, hetgeen kan voortkomen van eene zorgvuldige ont smetting der vaten. Art. 2. De vaten, flesschen of alle andere recipiënten waarin het bier, voor den verkoop in 't groot of in 't half-groot getroffen wordt,moeten in leesbare letters den naam of de firma, alsook het adres dragen van den brouwer of van den koopman. Alle fabriek-of handelsmerk, regelmatig gedeponeerd, vervangt voormelde aan wijzingen. Art. 3. De kranen, darmen, gewone trekpompen, luchtdrukkingspompen, toe stellen met drukking van koolzuur, enz., welke dienen tot het tappen van het bier, moeten in volmaakten staat van reinig- heid gehouden worden. De lucht die in de slijtingsvaten met het bier in aanraking is, moet voortkomen van eene goed verluchte plaats, bevrijd van alle besmettingsoorzaak, en bij voor keur genomen buiten de gebouwen. Art. 4. Het is verboden te verkoopen,te koop te stellen, te bewaren of voor den verkoop te vervoeren, stortbier dat in de drankhuizen opgenomen wordt in den grond der glazen, op de tafels en op den toog, tenzij deze vloeistoffen derwijze ontaard worden, dat men ze niet meer als bier kunne benuttigen men mag ze ook niet gebruiken om het bier te ver snijden of om ermede azijn te maken. Art. 5. De overtredingen van voormelde bepalingen worden gestraft overeen komstig de wetten van 4 Augustus 1890, onverminderd de toepassing der straffen door het Strafwetboek uitgeschreven. Art. 6. Onze Minister van Landbouw# Nijverheid en Openbare Werken is gelast met de uitvoering van het huidig Besluit, dat met den 1 Mei 1894 van kracht zal zijn. Liberale papen vreterij. Wanneer een kloosterling getrouw blijft aan zijne beloften, zijnen staat wel beleeft en zijne zending vervult, dan wordt hij door de liberalen en hunne drukpers gehaat, veracht, bespot en nog bovondien als een luiaard uitgekreten. Doch van 't oogenblik dat hij de kap over de haag sinijt, dat hij aan zijnen eed verzaakt en door eeno ongebondene en belreurlijke levenswijze openbare verer gernis geeft, dan snellen die zelfde libe ralen en hunne drukpers hem ter hulp om zijn gedrag te verschoonen.hem gelijk te geven en aan ie hitsen opdat hij nog dieper in den slijkpoel der ondeugd ver zinken zou. Ja,altijd ziet men de liberalen kleine buiging tot jufvrouw Stanley, dat ik u overlast hel» veroorzaakt. Ik vraag er u verscboouing voor. Op het vernemen van den beleefden, weiwillenden toon, die dc behoeftige vrouw ongetwijfeld sedert jaren ontwend was, en die haar wellicht aan belere dagen herinnerde, kleurde een vluchtig rood haar gel.iat, maar zij antwoordde met geen enkel woord. liet deed den goedhartigen detective van harte leed, dat hij de vrouw willens en ojizeltelyk het onaangenaame tooneel op den hals gehaald had. Het was duidelijk genoeg, dat zij in dc diepste armoede verkeerde en zich daarenboven in de macht van een inhalige, schraapzuchtige heks bevond, maar aan den anderen kant kon hij niet nalaten zichzelven geluk te wenschen, dat de omstandigheden zijne plannen zoo zeer bevorderden. Jufvrouw Kelly scheen intusschen geen plan te hebben haar slachtoffer tc sparen. Gij behoeft zooveel omwegen niet tc maken, hernam zy tol Brusel. Gaat maar gerust naar binnen - het ziet er wel niet net jes uit, dat spreekt, maar als gij bet huurt, zal ik alles weer behoorlijk ir. orde maken. Om een einde tc maken aan de bezwaren van haren bezoeker, die nog steeds bleef aarzelen schoof zy jufvrouw Stanley vry onzacht op zjj en drong de kamer binnen. Brusel kou niet anders doen dan haar volgen. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1