Onze Boeren. Een en ander. Kerkelijk nieuws. Allerhande nieuws. Hetzelfde gebeurt bij de aardappels wil men eene groote hoeveelheid knollen inoogsten, dan heeft men eene goede dosis sodanitraat toe te dienen, maar vermits zij arm in zetmeel zullen zijn, moet men dit bezwaar verhelpen door het gebruik van een phosphaat. Vervolg.) BotervalschingDe Duitsche land- bouwkringen vragen strenge straffen tegen do botervervalschers. Een vierde deel van de boter, die te Berlijn verkocht wordt, is niet margarine of andere stoffen gemengd. Het Davids/owls zal prijskampen uit schrijven, om de gedenkweerdige verjaar dagen van den strijd te vieren, die onze boeren op het einde van verledene eeuw tegen de Fransche overweldigers hebben geleverd. Verschillende maatschappijen hebben zich reeds voor die viering bij het Da vids fonds aangesloten. Nu dat het Davidsfonds aan 't hoofd der inrichting van de feest tot herdenking slaat, is het zeker dat de ware geest van den boerekrijg zal behouden blijven. Deze geest was tevens godsdienstig en vaderlandslievend. Ook in de Vendeën werd door de boeren fel gestreden, en onze boeren-opstand heeft veel gelijks met degenen uit fransch, doch eigenaardig gewest. De edelen waren eventwel in onzen boerekrijg niet; in onze gewesten waren het boeren in den vollen zin des woords. Kardinaal Pie heeft den Vendeeschen oorlog zeer schoon gekenmerkt, en wat hij er van zegt, is ook toepasselijk op den strijd in onze gewesten De revolutie, zegt hij, raakte n het volk in zijne dierbaarste en heiligste gevoelens. Zij randde de tempels, de - priesters, het geloof aan. Van dan af begon de weerstandEen ongeluk- kigen in Bas-Poitou vocht geruimen tijd tegen de gendarmen hij was reeds door 22 sabel hou wen gewond. Men riep hem toe Geel'u over Hij antwoordde Geef mij mijnen God weèr, en hij stierf. De revolutie haren sabel zwaaiend over Vendeën, riep ook Geefu over! De godsdienstige Vendeërs, al zich met moed en kracht verdedigend, ant- woordden tot op hunnen laatslen snik Geeft ons onze altaren terug Veranderd het woord Vendeën in Kempen en Vlaanderen en gij zult den waren geest kennen van den hopeloozen oorlog die onzebocren legen de Fransche overmacht voerden. Doch bij deze gevoelens van geloof en godsdienstzin, heeft men nog de vader liefde te voegen die onze trouwe strijders bezielde, toen zij zagen dat het Vaderland onder den voet der dwingelanden werd vertrapt. De boeren werden niet gedreven door eenige opsloking, door geene hoop op be looning, door geenen zucht naar roem; de beweging ontstond door hun eigen toe doen, en dat heeft M, Orts, een liberaal nogthans, in zijn voortreffelijk werk over den boerekrijg erkend. Die vergeten helden verdienen voorze ker door het nageslacht, dat eigen zeden, eigen taal en eigen bestaan op prijs stelt, met eer en bewondering herdacht te wor den. Het waren wezenlijke helden en in de geschiedenis komt er hun eene eere plaats toe. Volgens het zeggen der Palrie zou er spraak zijn, het departement van nijver heid en openbare werken van het ministe rie van landbouw af te scheiden en hier van een afzonderlijk ministerie te vormen Dit nieuws wordt gelogenstraft. Do Vlamingen van den lande van Aalst zijn ook niet ten achter gebleven in dien oorlog tegen do Fransche overweldigers. In het werk van den heer Augustien Tliys Les Conscrils Beiges en 1798 et 1799 De Belgische lotel'ingen van 1798 en 1790, lezen wij Den 24 (October 1798) begeven zich, onder geleido van den champetter, 150 boeren van Denderwindeke naar Ninove alwaar zij verwacht waren door 200 patrioten in deze stad gerecruteerd door eenen oudmilitair en staande onder bevel van eenen jeugdigen handelaar, oud 2: jaar, Jan-Frans Vander Smissen, bijge staan door zijnen broeder. De ambtenaren worden weggejaagd, men vernielt de archieven en de boom der vrijheid wordt neergeveld. De troep wordt in compagniën gevormd en trekt naar Aalst. Het gerucht was verspreid dat Antwerpen in de han den der Franschen was gevallen en de moed der aanvallers is er nog deste- meer door aangevuurd. De patrioten over de welke een oud militair, Jozef Troeh van Aalst,op het laatste oogenblik, het bevelhebberschap had genomen, trek ken dc stad Aalst binnen langs de Zout- straatpoort en de Zoutstraat onder de toejuichingen der bevolking, doch weldra worden zij tegengehouden door eene com pagnie van 70 vrijwilligers, bedienden van alle categoriën en dejgemeentelijke overheden dio de belangrijke gemeente verdedigen. Het gevecht vangt aan in de straten, de patrioten worden verslagen en eenigen van hun, in de hovingen verdoold, worden gevangen genomen. De troep trok in goed order naar Ninove terug. Met een weinig meer ondervinding en koelbloedigheid ware de veldtocht gelukt geweest. Later streden do zelfde jongelingen met verwoedheid tegen talrijke Fransche benden en de tweede der broeders Vander Smissen verloor het leven in den Dender, f Eene goede belofte.' De minister van oorlog zeide woensdag in de Senaat. De achtbare heer Lammens zal met genoegen vernemen dat voortaan de toe lating om te trouwen zal verleend worden aan iederen milicien in onbepaald ver lof, die zulks zal vragen. Spreeltdratlen. De heer minister van iJzerwegen heeft beloofd de inschrijvingsprijs van den spreekdraad, op de nel ten overgenomen door den Staat, op vyf-en-tachentig franks 's jaars te brengen, van zoohaast het getal abon- nonten vervijfdobbeld zij. De Handelskamers van 't land zijn neerstig aan 't werk om tot dien voor deeligen uitslag te geraken. Zij trachten talrijke handteekens te bekomen van personen die zich verbinden in te schrijven aan den spreekdraad van zoohaast hij zal verminderd zijn tot vijf- en-tachtig fr., niet inbegrepen de kosten der toestellen. De wereldstad! Londen Londen was reeds eene stad onder de regeering van den romeinschen keizer Nero, en werd destijds genoemd Londi- num. In de eerste eeuw werd ze reeds door Tacitus de voornaamste handelsstad genoemd. Het Pretorium heeft gestaan waar nu de engelsche bank en de Beurs te zien zijn. Londen was de voornaamste handels stad van Engeland, alvorens zij de hoofd stad werd des Lands. De loop der wallen van het oude Lon den is nog zeer goed na te gaan Londen heeft eene uitgebreidheid van 69u vierkante mijlen men eene bevolking van 5,633,332 inwoners. Sinds 1848 zijn er 820,000 nieuwe huizen bijgebouwd. De bevolking vermeerdert elk jaar met 45 duizend inwoners of ongeveer 1000 per week. Er zijn in Londen 1300 hoofden van huisgezinnen, die Smith heeten, 650 die Jones, 500 die Brown, 150 Browne en 350 die Davis heeten. Er zijn 24,000 straten en 1200 kerken. Er zijn 40 stralen die Charlesstreet heeten, 30 die Kingstreet, 27 die John- streei, 23 dieWilliamstreet, 22 die Queen- street en 22 die Churchstreet genoemd worden. Er zijn 30 Church Lanes. Er wordt per dag door negen water leidingmaatschappijen 7500 millioen liters water geleverd. Er worden in 3 maanden geslacht 72,000 ossen, 120,000 schapen, 7000 kal- vered, 9000 varkens, behalve al hetgeen er geslacht binnen wordt gebracht van alle landen der wereld Van de kiekens is er geen cijfer te noemen. Er wordt een ontzaglijk getal hazen geëien en een groot aantal vaten bier geledigd, die neven elkander gelegd mijlen lang zouden zijn, een pyramide brood van 600 vierkante meters. De orde wordt er bewaard door 13,000 policieagenten te voet, 3000 te peerd en 2500 te water op de Theems, die ook wel Theemspolicie genoemd wordt, j Er zijn 4 millioen gazlanteers en de gazfabrieken vertegenwoordigen eene .weerde van 700 millioen fr. Er worden per jaar te Londen verstookt meer dan 10 duizend millioen kilos kolen, j Er zijn 55 pompiersposten. waar de i machienen, peerden en manschappen dag en nacht gereed slaan om uit te rukken. Bovendien staan er in 146 straten allerlei bluschmiddelen en 900 mannen van de brandweer. In 1892 waren er 2,338 branden en 44 menschenlevens gingen daarbij ver loren. Over het ontzaglijk vervoer door Lon den, werd reeds meermaals geschreven. Zeggen wij enkel nog dat er per jaar 236 millioen menschen per onderaard- schen spoorweg vervoerd worden. Niettegenstaande Londen zoo groot is, is het een der gezondste streken van Engeland. In 31 der grootste steden in het sterfte cijfer 23,3 in Londen echter 19,2 per duizend. Dit is het gevolg van het onnoe melijk aantal pleinen, tuinen en parken, die voldoende verluchting geven. Het rioolstelsel van Londen is uitste kend en hel vuil wordt ongeveer 14 mijlen ver van Londen ontlast in de Theems. Dc sluizen gaan open bij eb en zoo doende stroomt het vuil naar zee. Er gaan per jaar 150 duizend millioen liters van die vuiligheid naar zee. Rechterlijke kronijk. Een zonderling lasterproces. Eene herbergierster van Vilvoorde heeft tegen eenen pachter dier gemeente een proces ingespannen voor laster en eerroof, onder omstandigheden, die verdienen vermeld te worden. Over eenige dagen zegde de pachter in kwestie, in eene herberg, sprekende over de tegenspoeden welke hem beurtelings troffen, dat hij die toeschreef aan de too- vermachl van bedoelde vrouw, zekere vrouw N. Reeds drie mijner kinderen, zegde hij, waren dood, het vierde stierf woens dag maar nu weet ik waaraan dit alles toe te schrijven. Verleden nacht eensklaps ontwaken de, zag ik eene groote zwarte kat door mijne kamer lcopen. Het beest had iets in de muil, dat ik in 't eerst niet kon onder scheiden, doch bij nader beschouwen zag ik het gelaat der vrouw. -Ik twgfel dus niet of zij is het, die mijn huis betooverd heeft,daar zou ik mijn hoofd vóórwillen laten afsnijden I... Men had schoon te zeggen dat de onge lukkige ten prooi was geweest aan eene nachtmerrie, niets hielp. Bij hoog en bij laag houdt hij zijn gezegde staande,zoodat de vrouw, om hem den mond te stoppen, verplicht is tegen hem een proces in te spannen. Priesterlijke Beiioemingen Zijn Pastoor benoemd te Godveerde- gem, de E. H. K. Dutry, onderpastoor te Wetteren te Erembodegem, de E. H. L. Sadones, pastoor te Ophasselt. Is Onderpastoor benoemd, te Wetteren de E. H. E. Fischer, bestuurder der Zus ters van Liefde te Manage. Lourdes. 17e Belgische Bede vaart der Meimaand naar O -L.-V. van Lourdes. Bedevaart van gebeden vergezellende de arme zieken, onder de hooge bescherming van Z. E. den Kardi naal Aartsbisschop van Mechelen en het eere-voorzitterschap van Mgr Mercier. - Van den 15 tot den 22 Mei. Reisweg Heengaan Vertrek uit Charleroi en Bergen den 15 Mei rond den middag aankomst te Lourdes den 16, rond 6 ure 's avonds. TerugkomstVertrek uit Lourdes, den 22 Mei 's morgens aan komst te Charleroi en Bergen den 23 rond 3 ure 's avonds. Zonder verandering van rijtuigen. Prijs der Reiskaart, heen en weer l9 klas 147 fr. 2' klas 97 fr 3® klas 65 fr. Inschrijvingen tot 28 april. Men wordt„verzocht de almoesen voor arme z-ieken te zenden aan M. Cra- hay,(schatbewaarder).groote Hertestraat, 6, te Brussel. Voor prospectus en in schrijvingen, en voor inlichtingen voor wat het voedsel en het logement te Lour des betreft, zich te wenden aan den Bestuurder M. Rosman, 13,Fabriekstraat, te Brussel, aan den president van het comiteit M. A. M. Van In, te Lier, of aan M. L. Stainier, sekretaris, Waver- sche steenweg, 80, te Elsene of aan de volgende briefwisselaars der provincie Oost-Vlaanderen Aalst, R, Moyersoen advokaatGeerardsbergen, Mejuffer Van Bockstaele, Vredestraat. BOND DER Katholieke Bekwaamheidskiezers. VAN AALST. Tweede Sektie. Vergadering Maandag 9 April 1894 om 8 1/2 ure 's avonds ter herberg Het Meestershuis, bij den heer Frans De Wilde, Groote markt DagordePrijsschieling. Het Bestuur Zie Nolarieele annoncen op de -4L" bladv.. Botermarkt. - Heden zaterdag werden 887 klonten boter ter markt ge bracht, wegende te samen 7200 kilos. Nationale ïlfilïcïe. Het getal manschappen te leveren door de Miliciekanions van ons Arrondissement Aalst, zijn bepaald als volgt .- 25° Kanton Aalst 58 26" id. Moorsel Lede Oordegem Haeltert Herzele Steenhuize Sottegem Geerardsbergen 36 Idegem 23 Ninove 26 Meerbeke 33 27° 299 309 3IC 32e 33° 34® 35" 36" 23 27 20 28 31 28 36 Te zamen 369 Nieuw Hospitaal. Ons Stedelijk Bestuur had gehoopt dat de openbare aanbesteding van het nieuw Hospitaal zou hebben kunnen plaatsgrij pen in de verloopene maand maart of ten uiterste in de loopende maand april. Die hoop heeft zich niet kunnen verwezenlij ken en God weet wanneer die aanbeste ding zal kunnen plaats grijpen. Zal het binnen eene maand, binnen twee, binnen drij maanden wezen Ziedaar een raadsel. De plans, kohier van lasten en bestekken zijn op 't oogenblik onderworpen aan de Commissie der openbare monumenten welke naar 't schijnt zekere verandc- ingen aan de plans wil toebrengen. Of de plans nu daarna nog moeten on derworpen worden aan deze of gene Overheden of Commissie weten wij niet, doch behoeven zij nog verder onderzoek en goedkeuring, dan zal voorzeker, eer ieder vogel zijn zangsken gezongen heeft, de zomer te verre vervlogen zijn en zullen de werken slechts in 1895 kunnen aange vangen worden. Wij moeten er bijvoegen dat deze ver traging hoegenaamd niet ten laste van ons Schepens-Collegie| mag gelegd worden. Gedurig worden er door deze heeren voetstappen aangewend om de zaak te bespoedigen. Aalst De Maatschappij Onder Ons van Kortrijk komt zondag avond aan de Leden van den Kring De Vriend schap, ten lokale van den Werkmans kring, een avondfeest geven. De liefheb bers van taal- en tooneelkunde zullen er aangename stonden kunnen overbrengen. Onder Ons bekwam verleden jaar al de eerste prijzen op den prijskamp van Yperen. De Leden van den Werkmanskring alleen zijn tot het feest uitgenoodigd. Nalat. Diefstal met braak. In den nacht van donderdag op vrijdag is er een diefstal met verzwarende om standigheden gepleegd, in den molen van den heer D. De Wolf, Diepstraat. De dieven zijn langs een zijdeurtje bin nen geraakt en hebben medegenomen verscheidene zakken inhoudende meel, enz., te zamen 6 zakken of 439 kilos. Te oordeelen aan deze zware vracht moeten de dieven nog al in getal geweest 1 zyn. De Policie doet ieverige opzoekingen om de daders te kunnen in handen krijgen. ECHTGENOTE. otTert 1 I i_. 0f) om eene doos Wathéry te koopen en morgen centiemen per vierkante meter en per maand. Zoo als men ziet, geene kleinig heid. Eene groep van rond de 50 werk lieden van Charleroi, glasblazers, steen bakkers en landbouwers is naar Spanje vertrokken waar zij werk hebben gekre gen. Moord te Maeseyck. Op ander halve kilometer van Maeseyck woont op de hoeve de Wei de landbouwer Jaak Paradys met zijn 13jarige zoon, zijn broe der en een knecht. Zondag laatstleden moest de pachter op reis en, gedurende den tijd dat de broeder naar de kerk was, verdween het jongske, zonder dat er nog een spoor van te vin den was. Geheel den dag werden vruchteloos opzoekingen gedaan, 's Anderdaags, toen de vader terugkeerde vond men, na nieuwe opzoekingen, het lijk van het kind in den beerput. In 't begin dacht men dat er een onge luk was gebeurd, doch later bleek uit groote wonden aan het hoofd en in den hals, dat do jongen vermoord en in den put was geworpen. Het parket van Tongeren heeft de zaak in handen. FRANKRIJK. Eene bom in een hotel. Woensdag avond, ten half negen, is er in het res taurant Fax/ot, te Parijs, eene bom ont- Het restaurant Fayol, dat nog op zal u hert niet meer bloeden, want uw zijne muren het opschrift draagtOud hotel des Keizers, is le Parijs zeer bekend. Het staat rechtover den Senaat en heeft drie gevels op de rues de Tour non, de Vaugirard en de Condé. Op 't einde van het keizerrijk was het fel in de mode, en het heeft sedert dien een grooten naam behouden. Zijn klein- teel is vooral samengesteld uit mannen, die hooge politieke of letterkundige plaat sen bekleeden, als senators en professors der faculteiten. Onmiddelijk na de ontploffing ontstond er natuurlijk eene groote verwarring van vluchtende personen, terwijl de bewoners van de nabijgelegen huizen kwamen toe- geloopen, om te zien wat er gebeurd was. Toen de eerste ontroering voorbij was, nam men de gekwetsten op en bracht ze naar de apotheken der nabijgelegene straten. De rue de Condé was overdekt met scherven van ruiten.De bom is neèrgelegd op het eerste venster langs den kant der rue de Condé. echtgenoot en uwe hinders zullen gene- zen zijn van hunnen hoest en kwade griep. BITTER ORIENTAL is de beste. Denderhautem. Zekere Petrus Van Durme.muldersgast ter stoom- maalderij van den heer E. De Graeve te Denderhautem, had de kwade gewoonte van zeker gevaarlijk deel van het stoom tuig met de hand te smeeren. Reeds, om zoo te zeggen, honderd maal was het hem ten strengste verboden geweest en zelfs was het hem slechts toegelaten dat deel te smeeren wanneer men stil lag en dan nog met de kan. Maandag 11. handelde hij weêr eens als naar gewoonte, doch dit maal werd hij door de raderwerken bij de hand gevat. De rechterhand en voorarm werden ijselijk verpletterd bij zoo verre dat de heeren Van Oudenhove geneesheer ter plaatse en De Boom van Denderleeuw verplicht waren den arm af te zetten. De ongelukkige werd verder nog in eenen put geslagen waarin een ra der zich beweegt en alwaar hij met gebro ken bil en verwondingen over 't gansche lichaam is gevonden geworden. Men vreest dat hij zijne bekomene wonden niet zai overleven. De koning per velo. Eenige dagbladen meldden en andere spraken het tegen dat de koning sedert eenigen tijd groot liefhebber van de velocipede is geworden. Thans blijkt het toch waar te zijn, want dagelijks rijdt hij 's avonds van 5 tot 6 ure op eenen tricycle door het park van Laeken, gevolgd van eenen knecht te peerd. Zaterdag eene helling afrijdende en zijnen draai te kort nemende, viel zijn rijwiel om en de koning kwam te recht in een bed met rhododendrums. i Z. M. had niet deminstekwetsuur.be- °Ae verklaringen der getuigexi. komen, maar de velo was nog al erg lou:J; .e Taillade aan tafel beschadigd. i zat- ve™aalt het gebeurde als volgt Nu, dat is 't minste. 7 WiJ 7aren noS njet lang in het i restaurant binnen getreden, daar ik zelf Men weet dat generaal Pontus, al- het verlangen had uitgedrukt om laat te gemeen inspecteur der burgerwachten dineeren, ten einde minder geburen te van het rijk, voornemens is, gedurende I hebben. !"1 J*" d" gt&W1 d.er ™-schillige Ds bediende had reeds de soep gebracbl, In de zaal, nabij het venster waar de ontploffing plaats had, zalen eenige per sonen te dineeren, waaronder M.Laurent Taillade en eene dame, Mad. Roux. M. Taillade is een dichter, die ook zoo wat met de anarchisten meèloopt. Hij was op een banket,, toen de aanslag van Vaillant plaats had. Aanstonds na de eerste ontroering snelde men de gekwetsten ter hulp. Er waren er twee, de bediende Thomazot en Taillade, welke in eene apotheek op de place de l'Odéon gebracht werden. In de zaal was de schade minder belang rijk dan men eerst gedacht had. Alleen het venster, waar de bom ontplofte, heeft veel geleden. korpsen van dichtbij to volgen en te dien einde heeft hij zich van allen de dienst orders doen zenden, óm op gegeven oogenblik die oefeningen onverwacht te komen bijwonen. Thans heeft M. Pontus ook maatregelen genomen om den goeden gang der administratie, der boekhouding en andere zaken van dien aard te verze keren. Brand te Brussel Woensdag avond is een hevige brand ontstaan in de stalling van eenen voerman op de Steen- kaai, en in een oogenblik steeg eene zware rookwolk in de hoogte. Het brandend gebouw was gelegen lus- schen eenen blok huizen, bewoond door 40 werkmansgezinnen, zoodat het gevaar zeer groot was en ni9t minder de schrik. Volgens gewoonte deed het Brusselsche straatvolk weeral wat mogelijk was om dat hij verscheidene kogels in de armen het werk der pompiers te bemoeielijken, i had gekregen en hij aan het oog gekwetst zoodat de soldaten hunne geweerkolven j was. moesten bezigen, om de noodige plaats Breng mij in slaap, zegde hjj, ik lijd voor de werkzaamheden der pompiers te te veel. bekomen. Op 't zelfde oogenblik echter kwamen De schade is zeer aanzienlijk. In een de agenten bij den apotheker binnen.Men der huizen werd 30,000 kilos peperkoek- deed het verbinden ophouden om den toen de ontploffing plaats had en ik verblind werd door een verstikkenden rook. Onze tafel werd omgeworpen en ik viel ten gronde. Dank aan dien val werd ik door de stukken der bom niet getroffen. De bediende, die mij juist vroeg wat ik naar het venster maar keerde zich piot- gezien, recht, gingen van het venster weg en verder in de zaal in. Onmiddelijk volgde eene hevige ont ploffing wij voelden een grooten schok, die onmiddelijk gevolgd werd door een groot gerucht van vallende glasscherven. Toen de eerste schrik voorbij was, kwamen wij buiten en bemerkten dat al onze vensters verbrijzeld waren. Mijne kliënten waren eenigen tijd als verdoofd, zoo lievig was de slag. Gelukkig werd niemand gekwetst. Alleen mijne dochter bekwam eene schram aan de hand. De stoffelijke schade,bij mij aangericht, schat ik óp verscheidene duizende franks. Er zijn inderdaad elf groote spiegelruiten gebroken. De toog is geborsten en twee tafels zijn verbrijzeld. Ziehier de getuigenis van eenen bedien de, die bijna eene beroemdheid is in het quartier Latin, en die de bom gezien heeft voor hare ontploffing. I-Iij bemerkte eenen bloempot van gemid delde grootte, die op den boord- van het yenster stond en bedekt was met eene blauwe teiloor. Hij nam de teiloor weg en zag eene conserven doos in den pot liggen. Met recht vreezende hier met een gevaarlijk voorwerp te doen te hebben, nam hij spoedig de vlucht. De natuur van de bom kon spoedig worden vastgesteld.. Zij was gemaakt met nitroglycerine en gechlorateerd poeier. Voorbijgangers,waaronder een ingenieur, herkenden aanstonds den eigenaardigen reuk. Men veronderstelt dat de bom er reeds een half uur lag eer zij ontploft is en dat de pleger van den aanslag op eene snellere ontploffing rekende. En inderdaad, na 8 1/4 ure is er niet veel volk meer in het restaurant. Volgens M. Girard geleek de bom goed aan die van Ravachol. Gelukkig hebben de plegers van den aanslag gemeend uit voorzichtigheid voor hun eigen zeiven de bom in eenen bloempot të moeten leggen, anders, ik ben er van overtuigd, zegde M. Girard, had het restaurant Fayot gevaar geloopen in te storten. Latere tijdingen. (Havas telegram men.) Het was juist 5 minuten na half negen toen de ontploffing plaats had.Voor 9 ure waren reeds veel overheden ter plaats. Een bediende van den Senaat, M. Bou- vard, heeft insgelijks de bom gezien voor de ontploffing. Hij ook bemerkte den bloempot en meende juist op zijne stappen terug te keeren om te zien wat er in was, toen de ontploffing plaats had. De bediende van het wijnhuis Voillaume beweert, eenige minuten voor de ont ploffing op het terras van zijne inrichting twee personen bediend te hebben van verdacht uitzicht,een man en eenevronw, die daarna loopend derue de Vaugirard zijn ingevlucht. Op 't oogenblik der ontploffing zaten omtrent 20 personen in het Restaurant Fayot. Buiten Taillade en Thomezot werd ook de kashoudster, Mad. Leroux getroffen. Hare hairen zijn geheel verbrand. De liolelmeester, die salaad gereed maakte, werd getroffen aan het hoofd door een stuk ijzer.dat echter niet diep in'tvleesch drong,zoodat hij het zelf kon verwijderen. Taillade en Thomazot zijn, na de eerste zorgen te hebben ontvangen in de apot heek van de place de l'Odéonten 11 ure naar de Charité overgebracht. De stoffelijke schade is aanzienlijk al de vensters in de rue de Condé zijn verbrijzeld. Die van het telegraafbureel j van den Senaat, insgelijks. In de zaal van het restaurant Voil- i laume heeft men een stuk horlogieveer gevonden, 't geen doet veronderstellen dat de bom met horlogiewerk gemaakt j was. De toestand der gekwetsten schijnt niet gevaarlijk. Taillade verkeert echter diepe neerslachtigheid. Hij zucht selings om en werd in den rug getroffen. Zijn achterhoofd gelijkt wel een schuim spaan. Taillade, die zijn bebloed servet nog in de hand hield, riep Zijt gij gekwetst 1 Ik antwoordde neen, en ik had nog de kracht mijne bezwijming te bedwingen om op hem toe te loopen. Hij kon nog gaan, maar zegde Ik ben doodelijk getroffen In de apotheek stelde men vast deeg door het water beschadigd. Een dronken werkman riep verleden zondag in eene herberg op het gehucht Pottelsberge, te Kortrijk,dat hij zijn huis in brand zou steken.Thuis gekomen zocht hij twist mei zijne vrouw en maakte het zoo bont dat zij met hare kinderen de vlucht moest nemen. Toen de dronkaard alleen was, goot hij petrool uit en stak er 1 gekwetste te ondervragen. Ik geloof dat de commissaris de anarchistische denk beelden van Taillade kende, en hij hem in 't begin verdacht den pleger van den aanslag te zijn. Wij hadden geene moeite hem te bewijzen dat hij enkel slachtoffer was. De schade, doör de ontploffing aange- het vuur aan. Gelukkig zagen de geburen richt, is veel erger bij den wijnkoopman, wat. er ÉTfihenrde. zoodal. zii in liiHo rton dio nn don hook dop rlo nr. wat er gebeurde, zoodat zij in tijds den brand konden blusschen. De brandstichter nam de vlucht en werd tot nu toe nog niet ontdekt. De winkeliers en herbergiers lachen groen tegen het gemeentebestuur van Charleroi, dat sedert eenigen tijd al de gevelopschriften en uithangborden doet die op den hoek der rue de Condé en rue de Vaugerard woont. Ziehier hoe die wijnkoopman, M. Voil laume, den aanslag verhaalt Ik was bezig met drank te schenken welke door mijne kliënten besteld was, toen ik eensklaps eene hevige klaarte zag. Verschrikt liet ik flesschen en glazen 0 .-.ovlvUttU- afmeten. Eens dit werk verricht, zullen staan. Op 't zelfde oogenblik stonden de dere invrijheidstellingen, waaronder die zij eene laks te betalen hebben van 45 kliënten. die evenals ik de vlam hadden j van Marius Tournadre. Het zijn nochtans uwe vrienden, de anarchisten, welke u in dien toestand hebben gebracht, zegt men hem. De anarchisten, mijne vrienden, zucht hij, in 't geheel niet. Thomazot, integendeel, een krachtige bretanjer, legt veel moed aan den dag. Mad. Hoheling, die een stuk glas in den hals had gekregen, is insgelijks in de Charité verzorgd en dan naar hare woning teruggekeerd. Anarchisten. Volgens een tele gram uit Londen, heeft men in Engeland den anarchist Meunier, pleger van den aanslag in het restaurant A'éry, aange houden. Meunier bood wanhopigen weerstand aan den inspecteur Melville, die hem her kende maar met medehulp van ijzeren- wegbedienden gelukte hij er in, zich van hem meester te maken. Men vond in Meunier's bezit een revol ver met zes kardoezen geladen en een pak kardoezen. Zijn gezel is aangehouden omdat hij Meunier wilde helpen ontsnappen. Beiden zijn in het policiedepot van Bowstreet opgesloten en zijn donderdag voor den magistraat verschenen. Het groot proces dat het parket meende in te spannen tegen de anarchisten en waarvoor het reeds 300 personen 'had aangehouden, zal niet zonder moeite ge schieden. Reeds zijn 150 van die mannen weer in vrijheid gesteld. Woensdag volgden an-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 2