TWEE HUIZEN OPMAKING Te huren TE KOOP TE KOOP Eene jonge dochter Kokersse. Joseph LÖCUS MEUBELEN HOPSTAKEN Schoon HUIS HOFSTEDE ZAAILAND HOFSTEDE HUISMEUBELS LAN DBOUWIRSALEM perceelen Land perceelen Land, HERVERPACHTING SOIREE 2. LES VIVACITÉS Goed ajuinzaad FABRIEK IJzeren Afsluitingen 6000 Sparren Hopstaken MEUBELS BEI1U1SDE HOFSTEDE Dijnsdag avond heeft men ook te Ver sailles eene bom gevonden die echter niet ontploft is. Meunier werd aangehouden toen liij langs de Victoriastatie naar Antwerpen meende te vertrekken. DUITSCIILAND. Vreeselijke brand. Vele dooden. Het hotel Britannia, te Frankfort, is woensdag door een hevigen brand ver nield. Vijf personen, die door het venster op de straat gesprongen waren, zijn aan hunne wonden overleden. Men vond nog twee verkoolde lijken. Het publiek was woedend tegen de pompiers die zeer te laat kwamen en met onvoldoend materieel. Er waren slechts 6 pompiers en een reddingsladder, die niet werkte. Het getal personen, als verkoolde lyken uit de puinen gehaald, is zeven. Eene moeder sprong met haar kind op de straat. Beide bleven op den slag dood. Zes andere, die langs de buizen naar beneden wilden dalen, vielen en zijn insgelijks aan hunne wonden bezweken. Burgerlijke Stand der Stad Aalst. Geboorten. Mannelijk geslacht 15 „o Vrouwelijk 17 HUWELIJKEN. A. Vermeiren, klecrm., inot A. bourgeois, naaister. C. Hacck. tabakbew., met S. Verhelst, dienstmeid. D. Van Evgcm. twjjndcr, met E. De Sacdelcer, z. b. J. Van Landuyt, twynder, met C. Moeyens, twjjnstcr. P. Van den Hauwe, zijdewever,met E. illominaert.z.b. E. Van Vaerenbergh, wei km met M. Üe R ledt z. b, L Tollenaere.dienstkn met M.Van de Velde,dienstm A. Van der Vincken,dagl.,met M.Van Essche, twijnst. R. Franck, bediende, met M. DeSmet, z. b. OVERLIJDENS. A. Van Nuffel, kerkbed 67 j.. Kerkstraat. G. (tornhad, dienstm., Hj.. Korle Zoulstraat. H. Delhausse, br.dcr krist.'eer.75 j..Keizerlijke plaats F. Van der Gucht, wed. Van der Eist, z. b. 87 j., Gentschesteenweg. J. Bombceck.m.Matthieu.metser,KOj., Zoutstraalpoort F. Vernimmen, 111. De Craecker, z b 82 j., Mylbcke. 3 kinderen onder de 7 jaren. STAD AELST. van de Lijsten der Kiezers voor de samenstelling der Wetgevende Kamers- De Burgemeester en Schepenen bren gen ter kennis van het publiek dat eerst daags de policieagenien, de huwelijks boekjes zullen komen afvragen der personen die door hunnen ouderdom f35 jaren op 1 September 1894) het dubbel stemrecht voor de samenstelling der Wet gevende Kamers kunnen genieten mits de andere vereischte voorwaarden te bezit ten deze personen worden verzocht onmiddelijk gezegd boekje ter beschikking der agenten te stellen. Deze maatregel wordt genomen ten einde de inschrijving op de kieslijsten van alle rechthebbenden te verzekeren. Indien sommige personen vermeenen recht te hebben tot de toekenning van drie stemmen,krachtens art. G, 17 en 19 (kies- bekwaamheid) van het ontwerp van kies wet, thans aan de bepleiting der Wetge vende Kamers onderworpen, worden zij verzocht er onmiddelijk hunne verklaring van te doen ten Stadhuize, Bevolkings bureel, alle werkdagen van 10 tot 12 ure voormiddag, en er tevens het diploma of andere stuks hunne hoedanigheid bewij zende neêrleggen. Gedaan te Aelst, ten Stadhuize, den 6 April 1894. De Burgemeester en Schepen, De Secretaris, V. Van Wambeke. Edm. Scheerlinckx. STAD AELST. CFS17BAB.S BIJ ROUWKOOP der Plaats- en Standgelden en der Meet- en Weegloonen op de Aardappel- en Ajuinmarkt en de Graanmarkt. De Burgemeester en Schepenen brengen ter kennis van het publiek, dat er op Vrijdag 13 April 1894,ten 11 ure voor middag, ten Stadhuize, Zaal van het Schepens-College, zal overgegaan worden, onder nadere goedkeuring der bevoegde Overheid, tot de Openbare Herverpachting bij rouwkoop, voor tenen termijn begin nende met den dag der goedkeuring van de Herverpachting en eindigende den 31 December 1895, der Plaats- en Stand gelden en der Meet- en Weegloonen ter Aardappel- en Ajuinmarkt, en ter Graan markt, welke op 17 November 1892 verpacht zijn geweest aan M. F. Buyl. Het kohier van lasten berust ten kan- toore van den Stads-Secretaris, alwaar eenieder er van kennis kan nemen, en ook alle verdere inlichtingen nopens deze Herverpachting bekomen, alle dagen van 10 ure 's morgens tot 's middags en van 3 tot 5 ure namiddag, de Zon en Feest dagen uitgezonderd. Gedaan den 2 April 1894. HET COLLEGE De Burgemeester De SekretarisVVan Wambeke Edm. Scheerlinckx. Stedelijk Bestuur van Aalst. Kleeding der Politieagenten. in 1«94. De belanghebbenden bekomen bericht dat op Maandag 9 April aanstaande, om 11 ure voormiddag, ten Stadhuize, het Gemeentebestuur zal overgaan tot de openbare aanbesteding voor de levering van het stof noodig tol de kleeding der politieagenten in 1894, te weten 38 meters blauw laken (marengo) 27 (satin chine) 18 zwarte fransche satijn (satin francais) 60 grijze voedering (croisé) 20 gekruiste zwarte (croisé) 59 coutil. 55 blauw laken voor kapotten (agenten) 65 geruite flanel (baai) 30 blauw laken (grof) voor kapotten (nachtwakers) 35 grijze katoen. De stalen zullen daags vöör de aanbe steding aan het Gemeentebestuur moeten toegezonden worden. Gedaan te Aalst, den 19 Maart 1894. De Burgemeester en Schepenen, VAN WAMBEKE. De Sekretaris, Edm. SCHEERLINCKX. VILLE D'ALOST. Société Royale d'Ex-Suus-Officiers de l'Armée Beige. Dr.-imutique «X: Musicnle le Dimanche s Avril 1894 au Théatre de la Ville organiséc au propt de la Caisse de Secours muluels aiec Ie bienveiltant Concours du Cercle Symphonique DOOR EENDRACHT GROOT 1 sous la direction de 31. Ho.norè STEPPE. Programme de la Soirée Uureau a 7 heures. Rideau 7 1/2 heures. PREMIÈRE PARTIE. t. Ouverture par la Symphonic. 2. Chant Patriotique, par M P. V. W. 5 Intermède d'Armes, sous la direction du Maltre M. L. S. 4. Monologue par M. F. L 5. ChanBonnette comique, par M. X. 155 Minutes d'entr'actc. DEUX IÉ ME PARTIE. 1. Ouverture par la Symphonie. DU GAPITAINE TIG. Comedie en 3 actes. Persosnages Horace Tic, Capitainc, M. J. C. üe Guy Robert. Oncle de Tic, M. F. L. De Sambois. Oncle de Tic, M. P V. Celeslin May is, homme de lettres, M. G. V. Rapt isle, domestique de De Guy, JU. P. D. Bernard, domestique du Capitainc, M. G. L. Le piano sera tenu par M. H. STEPPE. Le Secrétaire, Le Vice-Président, J. De Vos. L. Costermans. Le Directeur des Fetes, E. Banncvillo. PRIX DEtü PLACES Premières Irs. 2-00 Secondes Ir. 1-00. Troisiètnes 50 centimes. On peut se procurer des cartes au Local de la Société AUX QUATRF VENTS, chez M. Ladeuze, cl chez le Concierge de 1'ÉcoIe des Pupillcs de l'Ar née. enne welgekalandeerde herberg Het Brouwershuis, Brusselschcstraat, nr 1 Zich le bevragen bij Mad. W° Burny- Antheunis, zelfde straat, nr 59. Teinture, lavage et dégraissage en tous genres. Lavage et glacage de gants d. 20 ct. Teinture, lavage et frisage de plumes. Ep"° DE LA HOY ERE, Successeur de la Maison LABROSSE BRUXELLES, 22, Rue des Finances. Schoone Bloem en Wï jn- gaardserren. Zich te bevragen ton Burcelo van Den Denderbode. een Tilbury, eene Dokkar, 2 Genlsche Ressortkarren, eene Coureuse en eenen sohoonen Camion, dienstig voor 2 paar den. Zich te bevragen bij Joseph Van der Biest, Nieuwstraat, n° 48, Aalst. sprekende Vlaamsch en Frariscb, vraagt eenen dienst als kindermeid. Adres te vragen ten Bureele van Den Denderbode. Rosalie Groeiers, oudmeid van madame De Craecker-Dommer, heeft de eer liet geacht publiek aan te kondigen dat zij zich komt te plaatsen als kokersse. Woning Gentscheslraat, n° 21, Aalst. te Aalst, Gejitschensteenweg, nabij de nieuwe Brug. Zich te bevragen bij de wed. Van Hauwerineiren, wonende aldaar. te bekomen tegen civiele» prijs, bij Joseph PYCK, Vaart, Aalst. Lange Zoutstraat, 21, AALST, heeft de eer zich bijzonderlijk aan le hevelen voor zijne coiffeursartikels, fijne parfumeriên. toiletzeepen, sunlichtzeep tegen fr. 0 75 de doos, kammer. in alle soorten, quincaillerie, valsche juweelen, rouwartikels, allerhande handschoenen, corsets, wandelstokken, cols, krawatten, amerikaanschc cols, foulards, fichus, schoolgerief, korven, bretellen, banden paraplus, artikels voor rookers, tabak en sigaren, geldbeugels, sigaarkokers, scharen, penmesseri, zwedensche stek jes, enz Herophons tegen fr. 45 't stuk. Fabriek van regenschermen en zonne schermen. Men gelast er zich ook mei de herstellingen. Depot van pijlen van het huis Gysselinck, te Melle, tegen Ir. 6 het dozijn. Hairverfseh te beginnen it fr. 1,25 en de dubbele flesch a fr. 2,25 Melrose h fr. 2,50 Madame Aliens h Ir. 5,50. Salon de Coiffnre, bijzondere Coiffurcn van Dames en voor huwelijken. Door zijne gematigde prijzen en de frischheid zijner koopwaren hoopt hij de goede gunst van 't geacht publiek te verwerven. Magazijn van Speelgoed. Het Beste en Goedkoopste van voor weiden, lust- en moeshoven. Vraagt nadere inlichtingen aan Joseph Baden, smid, Denderhautem. DOOR STERFGEVAL. OPENBARE VERKOOPING van in de Pastorij T3 2?.3I£2"3331C. De Notaris De Sadeleer, ver blijvende te Erembodegem, zal openbaar verkoopen.op Donderdag 12 April 1894 te beginnen van 9 ure voormiddag, den sclioonen huisraad en ge rieven van wijlen den eerweerden lieer De Deckerin leven Pastoor te Erembodegem, zich aldaar ter Pastorij be vindende en bestaande voornamelijk in: Accajou coulisse tafels en andere,vele en schoone huissloelen, kassen, tapijten, porte-manteau, boekenkas, gordijnen en stores, venster transparenten, porseleinen tellooren en serviezen, tafelmessen, jacht en andere vuren, keukengerieven, han gende horlogie, kristalen bierglazen,wijn en champagne roomers, Christus- en Hei ligenbeelden onder bokalen, slaande en hangende quinquets, notelaren en accajou bedstoelen, lavabos en nachttafels, res sorts, matrassen, wollen sargiën, slaapla kens, prie-Dieu, schoone ingelijste gravu ren, eene schilderij Christus aan het Kruisen een kuustig gesneden Chris tusbeeld in hout, beide van ongekende meesters, twee oude blauwe schotels, kopjes en tasjes met blauwe boorden. VerdersHofbanken, stoelen en gerie ven, serre-bloemen, kruiwagen, boonsta ken en brandhout. 5v. r. De kleine huisraad zal des morgens verkocht toorden en de voorname voorwerpen des namiddags om 2 ure. De veilingsvoorwaarden luiden onder anderen Comptante betaling voor de koopen van 5 franks en minder, voor de genen daarboven tijd van betaling mits borgstelling,ten genoege van den Notaris- Verkooper. VEMDITIE VANI TE EREMBODEGEM, op Maandag O A-pril 1894 1» Om 9 ure voormiddag,ten hove van wijlent mijn heer de Notaris DeSmet, aan het Dorp, achter des- zelfs gcwcjenc woning brandhout, berd, planken, kepers, strooi, karre, wanmolen, slijpsteen, bloem potten, lauriers, boonstaken, hofbanken, venster ramen, 800 kilos aardappels, betteraven, enz. 2° Om 2 ure namiddag, 6000 Sparren Hopstaken, aan dc Dcnderbrug en aan de Static. Door hét ambt van den Notaris DE VUYST.te Borst- bekc. De Notaris BrecUpot, te Aalst, zal met tusschenkomst van zijnen ambt genoot den Notaris De Windt, te Aalst, openbaarlijk verkoopen Eene schoone hofstede le Moorsel, aan de Dorpplaats, zijnde eene wcgcklandeerde herberg, geka- dasireerd sectieC,nummers 363b en 365e groot bij meting 18 aren 50 centiaren. Bewoond door de wed.Francois Meert- De Vos. Slechis gebracht op fr. 4360,00 Derde en laatste zitdag Zaterdag 14 April 1894. Om 2 ure namiddag ter zittingzaal van het vredegerecht, le Aalst, Groote Markt. Studie van den Notaris BRECKPOT te Aalst. VEA'DITIE van 7,000 en ÏOOO Boonstaken te Aalst, aan de 2 kaaien der vaart, op DONDERDAG 12 APRIL 1894, om 2 ure namiddag. Openbare Verkooping De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen EEN HUIS te Aalst, in de Hovenierstraat, groot aar 10 centiaren. Bewoond door den heer Charles Cooreman, medeverkooper. Slechts ingesteld Ir. 4150,00 Derde en laatste zitdag Donderdag 19 April 1894. Om 4 ure namiddag In het Schippers huis, bij M. Leveau, te Aalst, Vaart- kaai. V EM DIXIE te Nieuwerkerken. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op Donderdag 12 April 1894. ten 12 ure te middag, ten sterfhuize van jufvrouw Isabella Rotliers, te Nieuwerkerken, aan de Dorpplaats, overgaan tot de openbare verkooping van de aldaar te bevinden Huismeubelen, bestaande voornaraenlijk in Tafels, stoelen, groote kleerkascn andere kassen, horlogie met kas. stool, jacht, Kachels, bedstoelen, matrassen, lavabos, nachttafel, koffers,printen, vazen, heelden, drapeau en stok, aarden en gleizen keuken- gerief, laurierboom. Verders nog schup, braak, hooi, strooi, aardappe len, beeten, kruiwagen, ladders, boonstaken, brand hout, mest en eene schoone Geit. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borg stelling. Openbare Verkooping van een te NIIEEWERKERKEU aan de Dorpplaats. De Notaris DE GHEEST tc Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Een schoon en gerieflijk Woonhuis, met bijzondere ingangdcur, koetspoort, achtergebouwen, koer, boom gaard en lochting, gestaan en gelegen te Nieuwerker ken, ten voorhoofde aan de Dorpplaats, groot 19 aren 60 centiaren, gekadastreerd wijk It, nummers 22a, 21a en 2ua. met eene grootte van 20 aren, palende ten oostc aan een huis van den heer Valery Baeten, bewoond door Eduard Huylebioeck, ten zuide aan den weg, daarover aan den lochting der kinderen van Dominions Gusscme, ten weste aan het huis van Gamille Meganck en ten noorde aan de kassei of Dorpplaats. Laatst bewoond geweest door jufvrouw Isabella Rotliers. Onmiddelijk in gebruiktreding. ZITDAGEN Instel, Donderdag 5 IQ(1. Verblijf, id ja)*!»'1 18!». Ten 3 ure namiddag ter herberg De Katholieke Kring, hij den heer Franciscus De Brouwer, le Nieuwerkerken, Dorp Openbare Verkooping van eene behuisde 31T te Meldert en Baardegem. De Notaris DE GHEESTte Aalst, zal, ten overstaan van den heer Vrede rechter en met winst van palmslag in het openbaar verkoopen Eerste koop. Eene Hofstede met woonhuis, koeistal, schuur, remisiën en andere afhankelijkheden, gestaan en gele gen te Meldert, ten gehuchte Klaarhaag, gekadastreerd wijk A, nummers 107,108, 106 en 105, met eene grootte van 20 aren 70 cenliaren en volgens meting 20 aren 71 centiaren, palende met halfweg aan Maria-Joanna De Gols, ten zuide aan de Klaarhaagstraat, ten weste aan Judocus Van Nieuwenborgh en ten noorde aan de erven Herelle. Tioeede koop. Een perceel Land, gelegen te Meldert, Klaarhaag,op d'Helst, gekadastreerd wijk A, nummer 119a, met eene grootte van 21 aren 20 centiaren, en volgens meting 21 aren 71 centiaren, pa lende ten ooste aan Franciscus Van Nieu wenborgh, ten zuide aan Joannes Moens, ten weste aan de weduwe De Gols en ten noorde aan Ludovicus Permentier. Derde koop. Een perceel Land en deeltje Bosch, te Meldert, Klaarhaag, op het Luchteveld, gekadastreerd wijk A, nummers 288 en 287, met eene grootte van 13 aren 20 centiaren, en volgens me ting 14 aren 4 centiaren, palende ten ooste aan Petrus De Gols, ten zuide aan dc weduwe Beeckman, ten weste aan do veldbaan en ten noorde ook aan de wed® Beeckman. Vierde koop Een perceel Land en deel Bosch, gelegen te Baerdegem, op het Linneveld, gekadastreerd wijk A, num mers 393 en 394, met eene grootte van 35 aren 70 centiaren, en volgens meting 38 aren 31 centiaren, palende ten ooste aan Josephus Van der Straeten, ten zuide aan de weduwe Van Langenhove en ande ren,ten weste aan Ludovicus Permentier, ten noorde aan Xaverius Van Mol en I Franciscus Vermoesen. j Voorschrevene Goederen zijn gebruikt door het sterfhuis van Benedictus i Doorns. j Vijfde koop. Een perceel Land, ge- i legen te Baerdegem, op het Vossenhol, gekadastreerd, wijk D, nummer 92, met eene grootte van 15 aren 10 centiaren, palende ten ooste aan Maria-Catharina Plas, ten zuide aan dc erven De Scbaep- dryver, ten weste aan den heer Boone, ten noorde aan de erven Mulckens en den heer Van Langenhove. Gebruikt door Ludovicus Du Bois. ZITDAGEN' Ten 2 ure namiddag, ter zittingzaal van het Vredegerecht, ten stadhuize,^.te Aalst. Om reden van onverdeeldheid. OPENBARE VERKOOPING VAN T3 jL jELST. De Notaris De Gheest, le Aalst, tot dies in rechte benoemd, zal, ter tus schenkomst van den Notaris De I»«uw ook te Aalst, ten overslaan van den heer Vrederechter, in 't openbaar, met gewin van palmslag verkoopen Stad Aalst. Eerste koop. Een schoon en groot Winkelhuis, met achtergebouwen, koer en hof, allerbest gestaan ten voorhoofde aan de Groote Markt, uitmakende den hoek van de Lange Zoutstraat, gekadas treerd wijk A, 1029 en 1030, met eene grootte van 3 aren 20 cenliaren, hou dende \an de eene zijde naast de Zout straat aan bet volgende huis en van de andere zijde naast de Markt aan het woonhuis van den heer Jan Scheerlinckx. Bewoond door den heer Emile Meert, aan 1200 (ranks 'sjaars. Ingesteld fr. 20,300 Tweede koop. Een Winkelhuis, ten voorhoofde in de Lange Zoutstraat, geka dastreerd wijk A, nummer 1031, met eene grootte van 60 centiaren, houdende van de eene zijde aan het woonhuis van den heer Binoit Schouppe en van de an dere zijde aan het huis onder voorgaan- den koop. Bewoond door de kinderen Van Ert- velde, aan 600 franks 's jaars. Ingesteld fr. 10,200 ZITDAGEN Instel Zaturdag 31 Maart ,M, Verblijf id. 14 April 1034 Ten 2 ure namiddag, ter Zittingszaal van bet Vredegerecht, ten Stadhuize, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van twee perceelen te HELDERT. De Notaris DE GHEEST tc Aalst, zal met winst van palmslag en gelagen in hel openbaar verkoopen Eerste koop. Een perceel Hofstedegrond. te Meldert. gehucht Parijs, gekadastreerd wjjk B, num mers 580a, 380b en 380c, met eene grootte van 6 aren 40 centiaren, palende ten ooste aan den heer de Kcrckhove en dc Kerkfabriek van Meldert, ten zuide aan Petrus Kindermans, ten weste aan den zelfden en aan dc kindereD Willems, ten noorde ook den heer de Kcrckhove Tweede koop. Een perceel Land, tc Meldert, op hel Houwcelvcld, gekadastreerd wijk B, nummer 558, met eene grootte van 17 aren 90 centiaren, palende ten oostc aan den heer de Kcrckhove, ten zuide aau Petrus De Ridder, ten weste aan den beer August De Vis en ten noorde aan J. Gilles. Eenige zitdag Dijnsdag 17 April 1894. Ten 5 ure namiddag ter herberg van de kinderen Fieremans, te Meldert, gehucht Parijs. Openbare verkooping van eene welgelegene TE BAEVEGEM. De Notaris SCHELFHOUT te Oordcgcm, zal open- baarlijk te koop aanbieden EENIGE KOOP Eene Hofstede met afhankelijkheden, boomgaard en tuin, gestaan en gelegen te Racvegem, wjjk lloog- Bacvcgetn. aan den steenweg op Ooslerzeele, bekend bq kadaster wijk A, nummers 160a en 166b, met eene grootte van 16 aren, palende ten voorhoofde aan de straat, van den eenen kant aan Karei Sleeuwaert, van den anderen kant aan Frederik Lenaert en langs ach ter aan den heer Victor Van den Meerscbaut. Gebruikt tot 1 Mei door de kinderen Bogaert. Eenige Zitdag Definitieverblijf Maandag 9 April 1894. Om 3 ure namiddag ter herberg van den heer üe Pelecyn-Bogaert, bakker en herbergier, te Baevegem, Dorp Openbare verkooping Aardappels, Mest, Strooi, enz. TE ERPE, Dorp. Dc Notaris EEMAN te Erpe. zal, op Woensdag 18 April 1894, om 1 ure namiddag, ten huize van den beer Dominicus Henderickx, tc Erpe, aan het Dorp, openbaarlijk verkoopen IIUISMEl'BELSals tafels, stoelen, stoof met toe- boorlen, kleur en andere kassen, koffers, bedstoelen, wolle matrassen, buppelingen en hoofdkussens, wolle sargien en bedlakens,koperen moor en koflljpot.gleise koffiestelsel, tellooren en dienscbotels, messen, lepels en vorken, ijzeren marmit, koperen en zinken hakers, aarden, gleizen, ijzeren- en tinnen keukengerieven, bier- en wijnglazen, koperen kandelaars, heelden onder glazen bocals en bloemvazen, printen, quin quets, wasch- en andere kuipen, broodinouillic en ternschen, wijmen mandenen meer andere voorwer pen. Eene hoeveelheid aardappels, strooi, mest, steen kolen, princesstaken, crw trijs en flesscben. En eene schoone geit, üe koupen van en onder de 10 franks moeien ge reed betaald worden. Verder op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits goede en gekende borg te stellen. Openbar© verkooping van eene welgelegene TE EBPE, Hoonegem. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal, namens wieu liet behoort met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Eenige koop. Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Erpe, Hoonegem, aan de Kattelinestraat, groot 30 nren 85 centiaren, palende ten ooste mijnnccr Breckpot en anderen, ten zuide den weg en daarover den lieer Frans Van der Eist, ten weste de erven Van Breugel en ten noorde de kassei of Kattelinestraat. Boom prijs fr. 270-00. Bewoond en gebruikt door Judocus Schoonjans. ZITDAGEN Instel Woensdag 18 April .on, Verblijf id 2 Mei 1ÖJ' Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg Dn Gouden Leeuw, gehouden door den heer Joseph Van den Eeckhout, te Erpe, Dorp. Bij uitscheiding van bedrijf. Openbare Verkooping van 1 Paard, 2 Melkkoeien, 2 Mullens 3 Varkens, Aardappels, Klavers, enz., te ME8PELAERE. De Notaris EEMAN te Erpe, zal door bevoegd ambt op Dijnsdag 17 April 1894, om 1 ure stipt nauoeu, te Mespelaere, ten hove van jufvrouw Dc Meyer, open- baarlijk verkoopen Landbouwersalem en Paardengerieven, zooals schooncn wagen (breed geloop), 2 stortkarren met lecren en karrereepen, aalberric en stuk, aalpomp en kuipen, 2 sleden cn sleep. 2 ploegen, 5 eggen,2 draag- berriën, raapmolen, wanmolen cn bandwan, dorsch- vlegeis, schuur- en andere rcckcn, goede keern-en melkkuip, melktobbens en teelen, koperen marmitten, drankemmers, snijpaard, broodmouillie, meel- en haverkisten, gaffels, mesthaken. rieken, zeisen en pikken, spaden, groote en kleine braken, verscheidene paordharnassuren, zwingen en aanschijnen, vedde- boom, keiven, martelen en meer andere voorwerpen. Eene groote hoeveelheid zware olmen, wilgen, csscheu cn eiken planken, dienstig voor kruiwagen- en karrctrcmen en andere gerieven. Ongeveer 25 aren te velde staande klavers. Een goed cn schoon Ruinpaard. oud 11 jaar, dien stig voor camion en voituur, (croisé met F.ngetsch ras). 2 Bekalfde jonge Melkkoeien. 2 Multens, oud elf maanden, 1 vet Varken en 2 Drijvers. Op gewone voorwaarden cn tijd van betaling voor de koopen boven de 10 franks mits borgstelling. Openbar© Verkooping van twee goede XE MOORSEL. De Notaris EEMAN te Erpe, daartoe in rechte benoemd, zal ten overstaan van mijnheer den Vrederechter des Kan tons Aalst, met gewin tan palmslag, in het openbaar verkoopen Eerste Koop. Eene partij Land, ge legen te Moorsel, op Ticltelhoven, aan de Hollestraat, bekend bij kadaster wijk I», nummer "i.t, met eene grootte van 13 aren, palende oost de Hollestraat, zuid den heer De Schryver, west de Rijbaan en daarover do erven Jan Van den Bossche en noord de erven Vermoesen Gebruikt zonder termijn door M. P. J. De Decker, te Moorsel. Tweede hoop. Eene partij Land, gelegen te Moorsel, aan de Tinnenhoek- straat genaamd den Lindehoek, groot 5 aren, deel ten noorde van de partij land bekend bij kadaster wijk A,nummers 86 en 87, palende ten ooste de straat, ten 7uide de erven De Decker, ten weste den Notaris Eeman en ten noorde den heer Henri Moens. Gebruikt zonder termijn door M. P.-J. De Decker, voornoemd. ZITDAGEN Instel, Zaterdag 7 .0„. Verblijf) 11 APnl ,894' Telkens, om 2 ure namiddag, ter Zit tingszaal van bet Vredegerecht, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van twee goede XE MOORSEL. De Notaris Eeman te Erpe, daartoe in rechte benoemd, zal in liet openbaar verkoopen EERSTE KOOP. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, op het Arendsveld, bekend bij kadaster wijk A, deel van nummers 25ms en 26, groot 18 aren 60 j centiaren, palende ten ooste de erven De Meyer, ten zuide den lieer Jan Cassiman, ten wesie den heer De Decker e» ten noorde den heer Van den Bossche. Gebruikt zonder termijn door M. P.-J. De Decker, le Moorsel. i TWEEDE KOOP.Een perceel Land, gelegen le Moorsel. aau de Tinnenhoek- straat, genaamd den Lindehoek, groot li aren 41 centiaren deel ten zuide van de partij bekend bij kadaster wijk A, nummers 86 en 87, palende oost de straat, zuid en west den heer Gustaaf De Meyer en noord de kindereren De Meersman. Gebruikt zonder termijn door M. P.-J. De Decker, voornoemd. ZITDAGEN: Instel, Zaterdag 7 ,etnt Verblijf, Zaterdag 14 Pn' 1894. Telkens om 2 ure namiddag, te Aalst ter Zittingszaal van het Vredegerecht.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3