ST. JACOBS OLIE DE ZIEKTE. ZAAILANDEN E. BOUQUIAUX SfflOMiMillB&S Te koop. HOUT, behuisde Hofstede Metktprijzen. |°ps^< HOPMARKT VEEMARKTEN. De erfgenamen Muziek in huis Indien gij Hoest. BALSEMPILLEN IÜ0KSTP1LLEN YAH F.YERöAWïN TRANSMISSIERIEM meersch -- DEPOTS: DE FLESCII FR. 4-30. OPENBARE VERKOOP ING van droog Olmen en Kanada TE AALST, JSieuwstraat. De Notaris EEMAN te Erpe, zal op Maandag 0 April 1804, ora 2 ure namiddag, ter herberg Hei klein Gent, bij mijnheer Karei Van Neck, te Aalst, Nieuwstraat, in het openbaar verkoopen Eene grootc hoeveelheid goede en drooge Olmen en Kauada planken, ter dikte van 1 tot 4 centimeters. De koopen van en onder de 5 franks moeten gereed betaald worden. Verders op gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits te stellen goede en gekende borg. Openbare Verkooping van goede en Meerschen te Erpo en Uleire. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag cn gelagen, in het openbaar te koop aanbieden Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Erpe. in hel Wijwater, aan de kassei na Meire, groot volgens titel 33 aren 84 centiaren, bekend bij kadaster wijk C, nummer 703a, roet eene grootte van 53 aren 80 centiaren, palende ten ooste jufVrouw Anna Lievens, ten zuide den los en daarover den heer Auguste Stal- paert-Verbeken, ten westc de straat en ten noorde den heer Eugene Siau-Verbergmoes. Gebruikt door M. Remi De Troyer, te Meire. Tweede koop. Een perceel Land cn Meersch gelegen te Meire, aan de Steenstraat, genaamd den Boueht, groot volgens titel 33 aren 6 centiaren, bekend bij kadaster wijk B, nummer 1>34a, met eene grootte van 23 aren 30 centiaren, palende len ooste den heer Jan Wynant, len zuide verscheidene, ten w estc de straat en ten noorde jufvrouw Herlindis De Saedeleer. Gebruikt door M. Aloysius De Groot, te Meire. Derde koop. Een perceel Land, gelegen le Meire, op Bavnkauler. aan de oude heirbaan, groot volgens titel 10 aren 4 centiaren, bekend bij kadas'er wijk A. deel van nummer 312a, palende ten ooste den heer Dominique Van den Eeckbout-De Doeck, ten zuide den heer Dornien Lievens, ten weste den heer Joseph De Smet en len noorde de oude heirbaan. Gebruikt door voornoemden heer De Troyer. Vierde koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire, op den Yzcrenbaard, gekadastreerd wijk A, nummer 147a, groot 9 aren 40 centiaren, palende oost de ervan De Coster, zuid mijnheer Michiels-Van I.ondersele, west mijnheer Pictcr-Jan Coppens en noord jufvrouwen weduwen De Troyer en Noey. Gebruikt door mijnheer De Troyer-Pieters voor noemd. Vijfde en laatste koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvorcn te Meire, op den Yzcrenbaard,gekend hij kadaster wjjk A, nummer 147c, groot IS areu 20 centiaren, palende oost jufvrouwen De Coster, zuid den losweg en daarover do heeren Richard Macs- schalck, Jau-Baptiste Sterck en julvrouwen Cuppens, west den lieer Pieter-Jan Coppens en noord mijnheer Michiels-Van Londcrsclc. Boomprijs fr. 75.00 Gebruikt door voornoemden heer Remi De Troyer- Pieters. ZITDAGEN iMtel Donderdag 12 A 1SM j \crblyf, id 20) r Telkens ora 4 ure van den avond.ter herberg gehou- j den door MJan Claus-L'e Troyer, te Meire, nabij het Dorp OPENBARE VERKOOPING van eene en eene partij LAND XE MOOR8EL. I)c Notaris EEMAN te Erpe, daar toe in rechte benoemd, zal met de pleeg vormen der wet van 12 Juni 1816 en met gewin van palmslag, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Eene behuisde Hofste de, gestaan en gelegen te Moorsel, wijk Steven, groot volgens meting 20 aren 76 centiaren, bekend bij kadaster wijk A, nummers 173a, 173b, 176a en 176a bis, met eene grootte van 20 aren, palende ten noorde en ten ooste den heer Jozel I)e Ridder, len zuide de straat en ten weste den heer Peirus Jacobs. Boomprijs fr. 33. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, aan de Kokstraat, groot volgens mi ting 11 aren 19 centi aren, bekend bij kadaster wijk B,nummer 328, met eene grootte van 10 aren 40 centiaren, Dalende ten ooste den beer Frans De Ridder, ten zuide en ten weste de kinderen Vet moesen en ten noorde de Kokstraat. ZITDAGEN I»"?'. Zal«lJae April 1894. Verblijf, id 28 Telkens om 2 ure nanoen, ter greffie van het Vredegerecht, te Aalst. Zaterdag, 7 April. 1893. Tarwe fr. 14,50 a 15,50 Mastel uin 13,50 a 00,00 Rogge 11,00 a 11,50 Garst 00,00 a 00,00 Raver per 100 kil. 16,00 a 00,00 Spelt 00,00 a 00,00 Koozaad per 106 kil. 00,00 a 00,00 Lijnzaad 00,00 a 00,00 Koolzaadolie 00,00 a 00,00 Koolzaad koeken 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 00,00 a 00,00 Aardap. roode de 100 kil 5,00 a 5,25 Aardap. (geele nieuwe) 0,00 a 0,00 Boter per 3 kil 7,00 a 8.00 Eiers de 25, 1,53 a 1,71 Vlas, de 3 kil. 4,00 a 5,00 Viggenen, per koppel fr. 60,00 a 70,00 Ajuin, 100 kil. fr. 00,00 a 00,00 volg.kw. Aalslerhop 1893, S. A. disponibel verkoopers Ir. 83, koopers Ir. 84 op Apnl-Mei verkoopers fr. 86, koopers fr. 83. Andere merken, disponibel verkoopers fr. 84, koopers fr. 82 i/a April Mei verkoopers fr. 83. koopers fr. 83. P0PER1NC1IE, 6 April. Hoppe 1894 Stad Fr. 98,00 a 00,00 Gemeente 00,00 a 00,00 GENT, 6 April. Tarwe (per 100 kilos) fr. 14,00 a 14,50 Rogge 12,00 a 00,00 Haver 16,00 a 17,00 Gerst 16,00 a 16,50 Boter per kilo, 2,71 a 3.15 Eiers per 25, 1,62 a 1,71 ANTWERPEN, 6 April. De kuip boier werd heden morgend ter markt per kilogr. verkocht, aan de prij zen van fr 2,60 a 2,65. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,20 a 1,50. De aardappelen worden per zak, ver kocht aan fr. 4,50 tot 6,00. De eieren b taalde men per 25 stuks fr. 1,30 al,70. Ziehier de prijzen der granen op de merktin bet Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. Tr. 12,50 a 13,00 Rogge, Wimergerst, Zomergerst, Haver, Boekweit, Boonen, Bitterpeën, 10,75 a 11.00 00.00 a 00.00 17,00 a 17,50 14,00 a 14,50 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 29.00 a 00,00 BRUSSEL, 6 April. Kalverenmarkl. Geial ie koop gesteld 835. Prijs per kilogr.. op voel Ir. 0,75 a 1,20 230 lammeren van lr. 16,00 lot 24,00. Huidenmerkt. Ossen, fr. 0,55 a 0,75 Slieren, 0,43 a 0,55 Koeien en vecrzcn 0,45 a 0,50 Kalveren 0,73 a 0,85 BRUSSEL, o April. Veemarkt. Werden te koop gesteld Ossen 122 koeien en veerzen Slieren 1 1 Betaalde prijzen per kilogram op voet. Ossen fr. 0,b8 a 0,9o Stieren 0,00 a 0,00 Koeien en Veerzen, 0,00 a 0,00 CUREGHEM-ANDERLECHT, 5 April. Ter veemarkt werden te koopgesteld. Ossen 604 I Koeieu en Veerzen Slieren 269 604 Men betaalde per kilogram op voet Ossen fr. 0,60 a 0,86 Stieren 0,56 a 0,76 Koeien en Veerzen 0,52 a 0,72 GENT, 6 April. Gelal te koopgestelde hoorenbeesten 896 Melkkoeien Groote ossen voor uwe oogen Wilt gij uw gezicht bewaren en verbeteren gebruikt dan geene an dere als de fijne KRIS TAALGLAZEN der Groote Brilmakerij van GEZICHTKUNRIGE, 34. Vlaanderen straat, 34, Gent De glazen worden daar gepast met de grootste juistheid en door personen die er de noodige kennissen voor bezitten Keus van 100,000 BRILLEN EN PINCE-NEZ Met goede glazen aan fr. 1, 1,50 en 2 fijne glazen aan fr. 3, 3,50 en 4 met exira fijne glazen fr. 5, 6, 8, 10, enz. In zilver \an 15 tot 30 (r.. in goud 25 tot 100 :r. Fijne Monturen voor Damen ex Kinderen. Allergrootste keus van Thermo meters, barometers, manometers, jumel- len, verrekijkers,vergrootglazen, inecros copen, stereoscopen met zichten aller janden, kunstoogen, enz., enz. Melk-, Bier-,Alcool- en Vochtwegers Teekengerief en Passerdoozen BEN00DIGI!EDEN VOOR BOUWKUNDIGEN, LAND METERS, BROUWERS, STOKERS, ENZ. Plaatsing van Electiieke Bellen. BELANGRIJK BERICHT. MISTROUW U voornamelijk van als, soorten van kwakzalvers kennende niet van d'oogen, die brillen en pince-nez verkoopen met gemeene rondloopers, glazen en ruitenglas, dewelke voor altoos uw gezicht bederven en die zij doen betalen duurder dan loer de glazen van 1 kwaliteit: Verkoop in 't klein aan den prijs vantgroo Reparatién en vernieuwen van glazen. Men lette goed op de straat en het nummer. van M. Berger bejiben mij gelast bel assortiment zijner zakhorlogiën te ver koopen tegen eeaen prijs beneden den inkoopprijs. Groote bijval In plaats van 200 (r.uit te geven voor eene gouden horlogie, kunt gij bij mij koopen de ver maarde remontoir met an kit Oredubbele kas, rijk M^vi-Tsierd, volmaakten gang, tgr die het meest geoefende oog van oenen deskundige van het ware goud niet onderscheiden kan. Prijs 14 tr-, franco gezonden. Bezeilde groo'.te voor dames Ir. 14. Remontoir echt zilver (gecontroleerd door den Staat) met gewaarborgde beweging, sterke kas, gebre.veteerd, fr. 13,50. Remontoir zilver extra fijn, dubbele kas, eer schoonc versieringen, regeling in- alle ligging, bij schommeling, on reek baar sluit- of scbakelrad 13-20 rubis. anker fi*. 22,00 Grootte voo<- dames extra-bezorgd.fr. 18. Remontoir echt goud, zeer sterke kas,voor dames fr.30. Ketting (doublé) goud fr. 4. W Eekroond te Chicago 1893 VERRASCHENDE NIEUWIGHEID Heerlijk, bijzonder aangenaam muziek, verval in een schoon gepolijst kistje, grnotte 16 x 20 x 16gewicht 3 i/4 kilogr. Rijk reporloriumdui- •nd stukken spelend. Zeer sterk vervaardigd. Een waar versiersel oor iederen salon.Prijs met zes muziekstukken fr. 18,50. De verzendingen worden gedaan per Post franco na ontvangst van het beloop of t^gen remboursement door het huis M. Rundbakin, Glockengasse, 2, Weenen, (Vienne) Oostenrijk. MAGAZIJM van gewaarborgd voor één jaar. P.-J. LonibJUTts, meubel, maker, in de l.eopoldstraat, vroeger Kattestraat, rechtover het oud-Stadhuis- heeft de eer bekend te maken aan bet geëerd publiek dat bij hem alle soorten van meubels te bekomen zijn zooals bedden in acajou, notelaar, kerselaar en o!m lavabos, commoden, kleerkassen, Bufelten in acajou, notelaar, enz., enz. legen zeer gematigde prijzen. Indien gij aan INFLUENZA lijdt, Indien gij kortborstig zijt, Indien gij aan keelpijn lijdt, Indien gij niet goed slaapt. Indien gij gejaagd zijt, Indien gij aangedaan zijt doorbron- chiet of 't is gelijk welke borstziekte GEBRUIKT DE te verkrijgen bij Fr. CALLEBAliT, Apotheker. Overdekte Botermarkt, AALST, Gij zult er welhaast verzachting en, naeer.ige dagen volkomene genezing in vin-den. Prijs de doos fr. 1-25. Men zendt ze ook franco door geheel bet land, legen een postmandaat van fr. 1-30. Depots Brussel, Fredrix. Brd du Nord; Antwerpen, De Beul Gent De Moor; Ninove, De Ruyver; ATet teren, Van Dael Sottegem, Van der Schueren, Diest, Jans-Fredrix. iv. it. Men kan die bollekens opslikken of opzuigen volgens beliefte. Een nieuw pouey-karreken met kap, bij M. L. Van Vaerenbergh-Gos- i saert, Brusselschestraat. 1 AOilLLL.l Tegen Hoest,Verkoudheid, Awtliinu, 0 ltroucblctHuMcUlicld, Kink- 0 hoest, Tering:, enz. 0 3 Gouden Medaüen en een Eerediplomn te Parijs, 1889 De pastillen van een zeeraangenamen smaak 0 mogen door eenieder genomen worden zoo- wel door de kleinste kinderen als door de 0 oudste menschcn zij bevatten geene sloffen 0 die schadelijk voor de gezondheid zijn. 0 De Vergauwen'H l'aslillcii ver- 5 zachten onmiddelijk den hoest en alle kort- 0 borslig'neden. Zij zijn onmisbaar voor de men- 5 schen die hunne stem vermoeien. De ltorstpillen van F. Vorstin- 0 wen hebben hunne proeven al lang gedaan 2 en zijn het strafste geneesmiddel tegen de 0 borstkwalen. 0 PRIJS VAN IEDER DOOS 1 FR. 50 0 DEPOT APOTHEEK VAN DEN BIJSTAND 0 F. VERGAUWEN 0 160, Anspachlaan, 160, Brussel 0 0 Elke doos wordt franco verzonden legen een 0 postmandaat van 1 fr. 60 of 16 postzegels 4 van 10 centiemen. m Depots bij de volgende Apo thekers te Aelst. RENNF.BOOG Nieuwstraat.BON NER, Bisschopstraat CALLEBAUT, Botermarkt. DE VALKENEER, Esplanadeplein. MEIRSCHAUT, Korte Zoutslraat. VAN CAELEN- BERG, Leopoldstraat, nr 80, DE j WAELE, Kerkstraat, nr 7 Vergrcoting van Commercie. Ik heb de eer bet geacht publiek van de stad en hel omliggende en bijzonder lijk mijne talrijke kliënten ter kennis Ie brengen dat ik, van Zaterdag 31 Haart, van woonst ben veranderd en mij gevestigd heb op de Hop markt, n' 4, rechtover het Postkantoor. Zooals voorbeen zal er le bekomen zijn alle soorten van kassen, kotiers, beddens met ressorts,lavabos,nachttafels, stoelen, te beginnen van 17 franks bet dozijn, kussens, tafeltapijten. borstels, stoelbiezen, kruidenierswaren in 't groot en in 't klein, enz. Alles aan geringe prijzen. •We MALLEGO, j Tisaanvan den Amenkaanschen i doktor 1 i nieuwe uitvinding tegen de Teering, Bronchiet, lloest en Asthma. Die lisaan, enkel samengesteld uit grasplanten en wortels, welke ontleed, mag gebruikten aanbevolen worden met grooten bijval voor al de borstkwalen en bijzonderlijk voor de teering door de gèneeshee- ren Senzoldt, Berthol, Brunei, Hamel, Heeler, Ptricker, Schoemaker Smith en Murell. Duizende zieken zijn hunne volkomene genezing verschuldig aan deze tisaan NIEUWE 71, Van Arteveldestraat EENIGE CONCESSIONNARISSEN Allerlei Riemen, Leder, Katoen, enz. TeelgrammenBALATA, Brussel. Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren OPENBARE VERKOOPING van een perceel en ZAAILAND te IIAELTERT. De Notaris EEMAN te Erpe. zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen, m het openbaar verkoopen Eerste koop Ken perceel Meersch. gelegen te Hacltert. in den Eede, genaamd den Berg. bekend bij kadaster wijk A, oostdeel van nummer 76a. groot 43 aren. SO rentiarrn en volgens titel 33 aren 50 centi aren, palende oost het Baantje, zuid de Kassei, west jufvrouw Victorine Uc Gendl en noord den IJzeren- wc(. Boomprijsfr. 570 00 onmiddelijk in gebruiktreding. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Haeltert. in den Eede, genaamd Nederkraaiwinkel, gekadastreerd wijk A. nummers tïOe en 430b, groot 8 aren en volgens titel 8 aren 56 centiaren, palende oost mijnheer Domien Van Houck. zuid jufvrouw Victorine De Gendt en de erven De Saedeleer, west genoemde jufvrouw De Gendt en noord den IJzenen- wrg. Gebruikt door jufvrouw weduwe Guillelmus Blevs- Vau Vacrenherg, te Haeltert. ZITDAGEN iü *»ril 18M Verblijf, id 16 Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg gehouden door den heer Victor Mertens, te Nicuwcrkerkcn, Drempt. 0 1 Veile koeien 228 4 1 Slieren 121 169 j Magere beesten 103 201 1 15 Varkens 282 3 Loopers 31 160 Viggens 317 De merkt was beter voorzien als ver leden weck er waren 7 hoornbeesten meer. De goede stalbeesten golden gemid deld van fr. 1,00 lot 1,30. De grasbeesten golden van fr. 0,00 tot 0,00. De varkens van 70 tot 100 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,70 lot 0,83. Huidenmerkt Ossen koei- en vaarzenvellenfr. 0,47 slierenvellen Mjf kalfsvellen M' PARIJS-La Villelte. 5 April. Ter markt verk. iek. 2'k. 3*k. Ossen Koeien Stieren Kalveren Schapen Varkens I7ö2i 536 264! 1386! 9996 159711-7411-52 1-34 199 1 68,1-48 1-24 260 1-44 1-28 1-10 1-213 2-24 1-90 1-80 8050 2-10 2-00 1-86 5107| 4986; 1-76,1-72,1-04 Antwerpen. 6 April. GRANEN. Neiging vast voor de tarwe, doch zonder handel. Men kwo- teert de roode Amerikaansche winter tarwe 14 Douau 14 1/4 a 15. Rogge vast en weinig aan de markt Inlandsche 10 3/4 all. Haver beter Russische 12 1/4 a 13. Garst onveranderd. Maïs zeer vast; Amerikaansche 11. 't meest beroemde middel tegen allerlei insecten- De Zacherline werkt snel en met eene wonderbare zekerheid en heeft als bijzondere kenmerken 1. de verzegelde flesch: 2. de naam ZACHERL. Prijs per flacon 0-50 fr. - 1 fr. - 1-50 ft. - 3 ft. De bespaarder 75 centiemen. Aalst, H. Van Steenwinkel V. De Valckeneer, apothe ker. Audegem, J -B. Herwegh. Baasrode, Francois Gerlo, Vader. Denderhautem, Kinderen De Winter-Gou- berl. Denderleenw. K. Couck-Saey Alt'. Van Griesheim- Debeu. Erembodegem, lï. Van Vaerenbergh. Erpe, J Van den Eeckhout. Oijzegem, A Muylaert Hekelgem Alf. Laisné. Haaltert, V. Meganck. Herzele, Em. Var. Uriessche. Lebbeke, P. Wesemael. Lede. hdmond Lievens-Koels. Meire. Petrus Braeckman. Meldert, Weduwe Van Mol —Moorsel, J. Timmermans-Van Moers. Nienwerkerken, Alf Lievens.Ninove, Constant De Ruy ver. ap-.theker L. Van der Smissen, drogist Schelle- belle, F. DeGrauwe-Goevaert.—Sottegem, Michel Vekeman. Ternath, G. Van Mulders. Wieze, Gam. Dooreman. Algemee depót voor België M. Léon Brassarl, drogerijen in 't. groot, 11), Nmoovschen steenweg, Brussel. Depót voor Aalst M. Callebaut, apotheker, Botermarkt. De naaimachienen der MAATSCHAPPIJ SINGER, van New-York genieten in de gansche wereld eene ongeevenaarde beroemdheid voor de voortreffelijkheid hunner fabrikatie. Geen enkel huis brengt zooveel verschillende soorten van naaimachienen voor de behoeften der NIJVERHEID voort, en de SINGER machienen en gebruike der FAMILIE zijn erkend als de beste die bestaan. Fabriekmerk Wacht u voor naamaksels Hulphuizen, en depots overal. Directie voor België: SO, Boutlewijnlaan,Brussel Te GEIVX uitsluitelijk Zonnestraat, 4 HTJLPZTTlSai? -i? «.SIT Aalst, Albert-Liénabtstraat, Dendermonde, Beursstraat, 13 Geeraardsber- gen Penitentensiraat. Sé* tf. ff hiö W hoofddit van ie doet somtijds pijn. beenderen— do- n zij zoo- vee'. pijn als de tandpijn? Hebt" gij eene koude gehad die zich over het gansche lichaam verspried heeft Uw rug zeker doet hij pijn v. ie van ons heeft geene pijn gebad ii de rug, de oorzaken zijn talrijk. Uwe spierendoen zij pijn en zijn zij stijf alsof gij op het aambeeld fuffii f>'el(g;n had Gevoelt gij pij gelij ïSm waarook? Gevolt gij u stijf en ziek? Zoo ja. verlies geei cn tijd, en ver schaft u aanstonds dit uitstekend geneesmiddel de die a!le kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij werkt als bij betovering. Zij gen::.: de rhumatism en de zenuwziekten, de ruggegraatkromming en het jicht, de vhe 'intstek-ng en de heupjicht, de wonden en de uitwassingen. Zij is een uitwendig neesmiddel, maar hare inwerkende kracht maakt dat zij de eigenlijke zetel der .kwaal -reikt en er de oorzaak van uitroeit. Zij is onschadelijk, zeker en haar uitwerksel snel. ;izending tegen postmandaat dezer som, gesteurd aan den Engelschen apotheker ar el Deiacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue Kleber, Paris. «ET.SPEEN.-5s: ik ..lie Spebm—Het voornaamste geneesmiddel gebruikt door al de geoecsheeren. t.... «"•"iddellijk de kloedine de bloeding, en geneest voor -taaltje van bekomen. Schrijf de Engclsche apotbekerij Via Ie Maatschappij Geddes," Londen, Paris, Brussel.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4