-1 I M i NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VAN DE STAO EN 7 ARRONDISSEMENT AALST. HET GEHEIM Donderdag 12 April 1894. 10 centiemen per nummer. 48s,e Jaar, N° 2869. cl Politiek overzicht. Commissaris van Policie. Doctrinair congres. In de Kamer, I DE DENDERBODE. AB0NNEMENTPIU.1S Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. I)e prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3,25 voor zes maanden fr. 1,75 voor órij maanden, voorop te betalen -T De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar Men schrijft in bij C VAK DE PUTTE-GGOSSENS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. Sr- i- h *DVERTEl\TIEi\PRIJS Per drukregel, (lewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureele van dit blad. Guique suum. Aalst, 11 April 1894 Holland. Gister dijnsdag 10 april, hebben in Holland de algemeen kiezingen plaats gehad tot vernieuwing der tweede Kamer ten gevolge van ontbinding. Eenerzijds staan radicalen en anti-revo" lutionnairen vóór Tak, aan de andere zijde de gematigde liberale en de katho lieken tegen den minister cn diens kies- I wet. Om een gedacht te geven van de vurig heid van den kamp la'en wij hier een uit reksel volgen van den oproep van De Jaasbode tot de katholieke kiezers van Rotterdam om te stemmen op de vijf libe- rale kandidaten Op dan, katholieken van het district Rotterdam, op als één man Met moed I' en opgewektheid hebt gij altijd het libera lism bestreden, bestrijdt nu 't radicalism. Gij kunt het, ja moei het doen met kan- didaten van liberale richting. Dat kan niet alleen niets onaangenaams voor u hebben, het heeft zelfs iets zoets voor u. Of wat kan meer onze geestdrift verhef- fen, dan dat wij thans den liberalen ter j hulp snellen, om te doen wat zij zonder ons niet zouden vermogen, namelijk de grondwet des lands verdedigen tegen het I radikalism, dat troon en altaar beiden j ondermijnt En dit is juist een tweede reden voor onze algemeene deelneming I aan den stembusstrijd wordt de grond wet gered,Rotterdam geeft in dit heerlijke werk den doorslag vriend en vijand erkennen het en dus moeten de katho- i lieken er eene eer in stellen tot den laat- i sten man aan de stembus op te komen. De ontbondene Tweede Kamer bestond als volgt Liberalen 52 Katholieken 25 Anti-revolutionnairen 21 Radikalen 2 Over het ontwerp-Tak is de scheuring ontstaan in de liberale partij, waarvan de gematigde ant-Taksgezinde helft wordt gesteund door de katholieken, de radicale Taksgezinde helft gesteund door de anti- revolutionnairen. Het zal dus nauw zitten. I Wat de uitslag dezer eerste stemming zal wezen is moeilijk te voorzeggen, daar de voorafgaandelijke voorstelling der kandidaten niet wordt geeischt en men dus kan stemmen voor den eersten den besten die zich op 't laatste oogenblik voorstelt. Iets wat zeker is, 't is dat de VAN DEN -(o)- 42e Vervolg. En die Sint-Alba zelf Wisl men in Wool- chestcr iets van hem Zoo goed als niets En ik voor mij had geen aanleiding om onderzoek naar hem te doen. Ik vernam alleen, dal hij agent ofcommissionnair of zoo iets was voor een Fransch huis in zijden sloffen. Ik ontmoette hem maar zelden en nergens anders dan b|j onzen wederzijdschen vriend, M. Gallo. Met wiens weduwe hij later getrouwd is ver volgde M. Norfolk, zijn wenkbrauwen nadenkend te urnen irekkend. Die Gallo was zeer rijk, niet waar vroeg hij een oogenblik later. Zeer rijk Hij had zijn gehcele leven aan zijne zaken besteed en leefde op grooten voet Men hield hem algemeen voor den rijksten man van Woolchcster en dat wil daar, waar zooveel vermogende fabrikanten en kooplieden wonen, nogal iets zeggen Waart gij niet verwonderd, toen gij onldekte dat Sint-Alba met zijne weduwe was getrouwd Verwonderd Ik was meer dan verwonderd, ik verkiezing van 18 katholieken verzekerd is. De balloteeringen van 24 april zullen de eindelijke samenstelling der tweede Kamer bepalen. Interview van koning Humbert van Italië. De Figaro maakt een onderhoud open baar dat zijn correspondent Calmettc ge had heeft met koning Humbert van Italië. Deze verklaarde, dat van de moeilijkhe den en misverstanden tusschen Frankrijk en Italië, voor het grootste gedeelte de schuld ligt in de dagbladpers, in het bij zonder de Parijsche. Feitelijk bestaat er niets dan misver stand op sommige punten, waarvan door de pers ten nadeelc van de heide landen gebruik en misbruik wordt gemaakt. Italië betreurt de in Frankrijk inge voerde hooge tolrechten, maar in het we zen der dingen bestaat er tusschen de beide volken geen enkel verontrustend geschil. Integendeel, zij koesteren voor elkander eene groote en innige sympathie. De koning kwam op tegen degenen in Frankrijk, die hem voorstellen als ver langend naar den oorlog, en tegen hen, die met het onzinnig beweren aankomen, dat Italië de Staat is die de lont in het poeier zal steken. Voorts verklaarde do koning nog dat zijn bezoek aan Venetië in het geheel geen politieke beteekenis had; het vond uitslui tend in persoonlijke gevoelens van harte lijke vriendschap zijnen oorsprong. Niemand kan er zich over verwonde ren dat keizer Wilhelm le Venetië kwam; hij maakt immers ieder jaar eene reis naar Italië. In ons nummer van zondag 11. schreven wij tot slot van ons art. Deroode vod.» Ja,zij die heden dit verbond loochenen, zullen wij zich morgen onder de roode vod zien scharen, onder de vlag van vernietiging van godsdienst, eigendom, huisgezin en vaderland, en dit in de hoop van betere dagen te beleven, in andere woorden, van opnieuw het zoo betrachte geldschotelken te mogen uit- lekken dat thans, dank zij het wijs en spaarzaam bestuur der katholieken, weèr eens goed gevuld is. Het liberaal of doctrinair congres dat te Brussel komt gehouden te worden, levert ons 't bewijs dat wij waarheid schreven. Bij de opening der zitting hield de voor zitter êene redevoering in de welke hij op was letterlijk stom van verbazing Dan hebt gij dus, zoolang gij bij die familie aan huis verkcerdet, nooit iets gezien of opgemerkt, dat 11 op iets dergelijks kon voorbereiden Nooit 1 Sint-Alba en Gallo waren vrienden, maar naar mijne opvatting, was hij altijd veel vriendelijker en hartelijker voor den man dan voor de vrouw. Hij keek om zoo te zeggen niet naar haar om. ten minste niet in mijn hijzijn. M. Gallo leed aan lichte aanvallen van jichtzij waren niet gevaarlijk, maar honden hem toch aan zijne kamer en Sint-Aiha was steeds bereid hem op te passen of gezelschap te houden. En hoe was uw omgang met hein. doktor Hebt gij nooit kunnen opmerken, dat hij iets tegen u hnd Iets tegen mij Neen, daar heb ik nooit iets van bespeurd Ik heb hem ook geen aanleiding daartoe gegeven... Wat zou hij tegen mij gelud hebben Als ik hem ontmoette, was hij altijd de vriendelijkheid zelf. Pc heer Norfolk bleef eenige oogenhlikken in diep nadenken verzonken. Het is onbegrijpelijksprak hij eindelijk. Hij had niets tegen u.zegt gij...en toch kende hij dien Stanley, wiens vrouw het werktuig is geweest, om u uit Wool- chester te verwijderen... Ziet gij zelf niet in, dat hier iets achter moet schuilen Ik zie het zeer goed in, mijnheer antwoordde Robert Power, maar ik kan u te gelijk verklaren, dat ik er niets van begrijp. Geloof mij, het is niet de eerste keer, dat ik over die zaak denk zij is mij nooit nit de gedachte geweest, maar ik kan geen antwoord vinden op de vraag, welk belang Sint-AILa 't verledene van 't doclrinarismus wees en sprak over de roode partij zonder echter haren naam te noemen en dit wellicht uit vrees aan zekere hooggeplaatste broeders te mishagen. Na op het zelfstandig bestaan der doc trinaire partij aangedrongen te hebben zegde onze voorzitter ten slotte Nooit hebben wij de noodzakelijkheid der eendracht onder de verschillige libe- raio groepen miskend wanneer zij aan- gedreven zijn door wederzijdsche toege- vingen. Ons programma is eene poging tot benadering cn 't bewijs van onze zucht naar eendracht. Wij vragen dat het aldus zou wordenaanschouwd en aangenomen. Maar wij zijn bereid tol alle verbonden door de noodza- ltelijkheid bevonden. Dus zij die een verbond met. de socialis ten loochenden, verklaren nu dat zij tot alle verbonden door de noodzakelijkheid bevonden bereid zijn. En die noodzakelijkheid is onloochen baar, want, op eigen krachten alleen steunende, zijn radikalen en doctrinairs machteloos en daarom willen zij zich onder de roode vod scharen. Het monster verbond is dus besloten. M. Van Zele gaf lezing eens briefs van M. Frère. De oude doctrinair verontschuldigt zich het congres niet te kunnen bijwonen en komt terug op zijn dood gezaagd refrein Het liberalism moet weerstand bieden niet alleen dan 't oproerige socialism maar aan de achterkuipende katho lieken. Nu. niemand bekommerde zich met de orakels van den liberalen vos. Verscheidene redenaars spraken ten voordeele van de monsterverbonden. M. Oliri, oudminister, die op het congres der radikalen zich tegen alle verbond ver klaarde, sprak er nu met den meesten lof over. M. Graux beklom dan het spreekge stoelte en riep uit dat hij nooit gelukker geweest was dan bij het hooren der ver klaringen van M. Olin. Maar hij kan het toch moeilijk verkroppen dat hij en zijne vrienden zich onder de roode vod moeten scharen, maarom betere dagen te beleven is hij er toch toe bereid. De E.V. werd hevig bestreden,ondanks een Mechelsche afgeveerdige den Walen toeriep Helpt ons 't liberalism in Vlaamsche land redden M. Meynne van Brugge stelde voor de E. V. op de provincie en gemeente toe te passen. Dit voorstel werd aangenomen. Wij hopen dat dit de oogen aan de voorstaan ders der chincezerij zal doen openen. De afschaffing van de plaatsver vanging dus den persoonlijken dienstplicht werd ook gestemd. De beschermrechten vonden in de er bij kan gehad hebben om mij te vernederen of uit zijne nabijheid te verwijderen Gesteld zelfs het ergste, dat hij op het geld van den heer Gallo wachtte, op welke wijze stond ik hem dan daarbij in den weg Er waren immers zoovele mcnscben behalve Gallo, waar ik als doktor aan huis kwam Ik ontken ook volstrekt niet, dat de zaak duister is hernam de heer Norfolk. Ik hen zelf begonnen met dat te zeggen En toch geloof ik, dat wij hier een draad gevonden hebben, die tot iets goeds kan leiden. Laat ons nog eens even alles nagaan. Vooreerstde vermoorde vrouw. Van haar moeten wij zoo spoedig mogelijk meer weten. Ik ben bet met Brusol eens, dat de beste weg daartoe wel zal zijn, dien Sint-Alba nauwkeurig in het oog tc houden. Zij moet familie, althans vrienden of kennissen gehad hebben die maken zich natuurlijk ongerust, dat zij niets van haar hooren het ligt dus op den weg van Sint Alba, die ongerustheid en de nasporingen, die daarvan het gevolg kunnen zijn, tc verminderen of te voorkomen. Daartoe moest hij schrijven of zelf naar de menschen toegaan. Is hg inderdaad de schuldige, dan moet hg zich op die manier verraden Brusel heeft dat zeer goed ingezien. Hij moet zoo scherp mogelijk bewaakt worden. Het is een buitengewoon gelukkig toeval, dat ik er zoo spoedig achter kwam, waar hg zich bevindt Zijne vrouw is naar Woolchestcr vertrokken, waarom weet ik niet, maar hij is hier in Londen en dagelijks tc vinden in zijne maatschappij, een club voor jonge lieden, die zich de Pelgrims noemen. Brusel Kan hier niet helpen Sint Alba kent zjjnc lange neus te goed Maar ik heb twee uitstekende jonge speurhonden in Waalsche afgeveerdigden overtuigde voorslaanders. M. Lippens van Gent stelde dc verda- gidg tot een later congres voor van het vraagstuk van den vriien invoerder levens middelen van eerste noodwendigheid. Zekere M. De Fontaine voorzegde dat als men den vrijhandel in het liberale program opneemt, vele liberalen zich zullen afscheuren. M. Bara beweert van zijnen kant dat i als men den vrijhandel niet aanneemt de Antwerpsche liberalen niet kunnen zege pralen in de kiezingen en stelt eindelijk voor aan elkeen zijne vrijheid te laten. M.Jotlrand prees de vermindering dei- herbergen aan als een middel ter bestrij ding van de geneverplaag. De liberale comedie is nu geëindigd. Het doel dal men bereiken .vilde heeft men bereikt, namelijk, do stichting van een verbond tusschen allo de fractiën der liberhaterij, om onder de roode vod, tegen den gemeenen vijand, de katholieken, op te rukken. Wij zijn dus verwittigd moedig voor uit dus, want de strijd zal hevig zijn in zekere kiesomschrijvingen. ="-~^==5'CrSÈD Het nu reeds vastgestelde plan van M. de Burletis, de wetgevende kiczingen in October ie houden, opdat de nieuwe Kamers,zooals de grondwet het vereischt, op den tweeden dijnsdag van november kunnen bijeenkomen. Er zal geen spraak meer zijn van het verlengen der volmacht van de tegenwoor dige Kamer. Maar deze zal onvermoeid moeten werken, om in de maand juni al het werk gedaan te krijgen dat er nog te "dóen blijft. In die voorwaarden een groot debat over de E. V. uitlokken, ware eenvoudig obstructie. M. Feron heeft aangekondigd dat hij een ontwerp in dien aard zal aan bieden maar men zal hem in de woestijn laten prediken en vermoedelijk zal hij het alleenspreken spoedig moede zijn. De verstandelijke E. V. gezinden erken nen zelf dat zij voor de tegenwoordige Kamer geen de minste kans hebben van te gelukken. Wat de vijanden der E. V. betreft, zij zullen zich bepalen met een hunner redenaars te gelasten hun verzet tegen dat stelsel te begronden, en zij zullen vragen dat men tot de dagorde overga, daar de eerste plicht van de wet geving is, met de kieswet gedaan te maken. De tijd ontbreekt om iels nieuws te maken, 't Is om die reden dat het minis terie, naar men verzekert, zal voor stellen, ten minste voorloopig de tegen woordige omschrijvingen te behouden, alhoewel zij, voor wat het arrondisse mijne afdccling, die moeten er op uit. Ik zal zien, dat ik een van hen als noodhulpknecht in die maatschappij geplaatst krijg. Dan zgu wij van dien kant klaar. Maar nu die vrouw Stanley Dat zou ook wel gaan, mijnheer, viel Brusel in ik heb een paar kamers gehuurd, of ten minste zoo goed als gehuurd, in het huis waar zij woont. Als gij mij een paar neefjes iecncn wilt, dan kunnen zij ze nog vandaag betrekken Dan is dal dus ook in orde. 7.<>ek maar zelf uit, wie gij het best cr voor geschikt acht, hernam dc hoofdinspecteur met een tevreden lachje. Wij hebben dan alleen nog maar dien Stanley zelf. Ik houdt het er voor, dat de kerel ons ook van dienst zou kunnen zijn. Hij zal ons zeker wat van Sint-Alba welen te vertellen. Als wij hem maar aan het spreken kunnen krijgen wij moeten geen enkele kans verwaar- loozen Indien ik er gelegenheid toe zie,mij rad hem in aanraking (c brengen, sprak Po\cr op zijne henrl, dan wil ik geerne dat gedeelte van het werk voor mijne rekening nemen. Ik zal de waarheid wel uit hem krijgen Gij, doktor riep M, Norfolk uit. Ik vrees dat dat geen werk voor u is. Waarom niet, antwoordde Power. Hij zit in de strafgevangenis van Dartmoor. Ziet gij geen kans mij als eervol ontslagen policie-inspceteur, eene p'aats als lijdelijk opzichter of zoo iets daar le bezorgen T Dan was ik in de gelegenheid hem dagelgks le zien cn te spreken... Maar hij kent u immers 1 ment Brussel betreft, monsterachtige onregelmatigheden opleveren. Ik zeg dat het zal voorstellen ande re zeggen dat het zal eischen in dezen zin dat, indien men een ander stelsel vooruitzette, de eennamige stemming namelijk en de verdeeling van het land in kleine omschrijvingen, het dat voorstel zou bestrijden door het stellen der kabi netskwestie. Ik voor mij geloof eerder, zooals ik u over acht dagen schreef dat de regeering het parlementair initiatief vrij zal laten te handelen, niettemin de reden opgevende waarom zij het statu quo verkiest. Maar de Kamer zal vrij blijven ook te laten zien wat haren voorkeur weg draagt. Zeker is het dat de eennamige stemming bij de rechterzij veel meer aanhangers telt dan de evenredige vertegenwoordi ging. Maar welke hulp inag men van de linkerzij verwachten om de verdeeling der omschrijvingen te maken Men noemt wel is waar eenige liberalen, die zich houden alsof zij hot stelsel goed keurden maar dat men er niet te veel op betrouwe men zal ze slechts tevreden stellen wanneer men de verdccling doet volgens hunne eischcn en in hun voor deel. Indien men hun niet toelaat zelf de nieuwe omschrijvingen vast te stellen, zullen zij bij de eindstemming alles ver werpen. Wat de uiterste linkerzij betreft, deze zal die oplossing lievig bestrijden en dat voor twee redenen vooreeist omdat zij de deur wil open laten voor de evenredige vertegenwoordiging en dan omdat de kleine omschrijvingen nooit gunstig ge weest zijn aan de progressistischo kandi- katuren. Toen M. Janson zich candidaat stelde te Neufchateau, is hij op de ellendigste wijze gevallen. De kwestie is dus tc weten, of het stelsel der eennamige stemming kans heeft aangenomen te worden, met de stemmen, die het aan de rechterzijde zou bekomen. Op zijn minst zou het daarom door het ministerie moeten gesteund worden. Aan gezien het er niet wil van hooren, besluit ik daaruit dat er in de tegenwoordige Kamer gecne meerderheid zal gevonden worden om die hervorming uit te roepen. De kwestie zal hoogst waarschijnlijk naar de toekomsl verzonden worden, ten ware er onder de bespreking eeno schik king gevonden werd, die de thans ver schillende denkwijzen zou tot akkoord stellen. Het onvoorziene, dal eene groote rol gespeeld heeft in de geschiedenis der her ziening, zou thans nog wel eens onze wetgevers kunnen ter hulp komen. Handelsblad Zeker, maar dat is juist in mijn voordeel, hjj zal mij eerder vertrouwen dan een volslagen vreemdeling. De hoofdinspecteur cacht een tijd lang ernstig na. Gij hebt gelijk, doktor sprak hjj eindelijk. Het zou het beste zijn en ik kan dc zaak gemakkelijk voor u in orde maken. l)c bestuurder moet alles welen, natuurlijk,hij moet u de noodigc vrijheid van handelen laten... Zou ik nog vandaag schrijven Ik moet als getuige voor de Sandbanksche rechtbank verschijnen, antwoordde Power, deze week kan ik dus niets doen. Maar hetzij jufvrouw Duvivier wordt vrijgesproken of wat waarschijnlijk is, helaas naardc terechtzitting verwezen wordt, hebben wij ia ieder geval tijd genoeg. Het Hof licefl het druk tegen woordig voor hare zaak in behundeling komt, zal ik voldoende op de hoogte wezen wat Sint-Alha betrelt, daar kunt gij op rekenen. Welnu, hernam de hoofdinspecteur, als gij het zelf wenscht, doktor, zal ik u niet tegenwerken. Alleen vergeet niet dat gij een zware taak op do schouders neemt het is niet alles dat leventje in Dartmoor,' zelfs voor de opzichters. De dienst is vreeselijk zwaar cn dien 2ult gij moeten medemaken om onder uwe confraters geen verkeerde vermoedens te verwekken. Bedenk u nog eens goed Ik dauk u oprecht voor uwcgocdheiJ, mijnheer, antwoordde Robert, maar ik laat mij in dit geval door nie's afschrikken. Ik beh hij mijzelven de belofte afgelegd niet te zullen rusten, voor ik de schuld van dien Sint-Alba aan het licht heb gebracht. Voor dat doel heb ik alles over (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1