DEN DENDERBODE ZAAILANDEN TE KOOP. TE HUREN TE HUREN TE HUREN TE HUREN TE KOOP TE KOOP BOUWGRONDEN TE KOOP TE HUREN. TE KOOP TE HUREN behuisde Hofstede Merktprijzen. MEERSCH Kokersse. VEEMARKTEN. Te huren Bericht. Vereenigde Nij veraars Verzekering tegen Brandgevaar. L F. lüST 16 IER Terstond te huren Te huren terstond. Te Huren of te Koop Teinture, lavage et dégraissage en tous genres. Kanada-Plantsoenen. Vergrcoting van Commercie. TE HOOP Eene jonge dochter FABRIEK IJzeren Afsluitingen Uit er hand tekcop. TE KOOP Caisse Hypothécaire GELD. Te bekomen TEN BUREELE Openbare Verkooping van goede en Meerschen te Erpe en üleire. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens «ien het behoort, met gewin van palmslag cn gelagen, in het openbaar te koop aanbieden Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Erpe, in hel Wijwater, aan de kassei na Meirc, groot volgens titel 33 aren 84 centiaren, bekend bij kadaster wijk C, nummer 763a, met eene grootte van 32 aren 80 centiaren, palende ten ooste jufvrouw Anna Lievens, j ten zuid* den los en daarover den heer Auguste Stal- paert-Verbeken, ten westc de straat en ten noorde den heer Eugene Siau-Verbergmoes. Gebruikt door M. Remi De Troyer, te Meire. Tweede koop. Een perceel Land en Meersch gelegen te Meire, aan de Steenstraat, genaamd den Boncht, groot volgens titel 25 aren 6 centiaren, bekend bij kadaster wijk R, nummer 634a, met eene grootte van 23 aren 30 centiaren, palende ten ooste den heer Jan Wynant, ten zuide verscheidene, ten weste de straat en ten noorde jufvrouw Ilerlindis De Saedeleer. Gebruikt door M. Aloysius De Groot, te Meirc. Derde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, op Bavokauter, aan de oude heirbaan, groot volgens titel 10 aren 4 centiaren, bekend bij kadas'er wijk A, deel van nummer 512a, palende ten ooste den heer Dominique Van den Eeckhout-De Boeck, ten zuide den lieer Domien Lievens, ten weste den heer Joseph De Smet en ten noorde de oude heirbaan. Gebrnikt door voornoemden heer De Troyer. Vierde koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire, op den Yzerenbaard, gekadastreerd wijk A, nummer 147a. groot 9 aren 40 centiaren, palende oost de erven De Coster, zuid mijnheer Michiels-Van Londersele, west mijnheer Pieter-Jan Coppens en noord jufvrouwen weduwen De Troyer en Noey. Vijfde en laatste koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren te Meire, op den Yzerenbaard.gekend bij kadaster wijk A, nummer 147c, groot 18 aren 20 centiaren, palende oost jufvrouwen De Coster, zuid den losweg en daarover de heeren Richard Maes- schalck, Jan-Baptiste Sterck en jufvrouwen Coppens, west den heer Pieter-Jan Coppens en noord mijnheer Micbicls-Van Londersele. Boomprijs fr. 75.00 Gebruikt door voornoemden heer Remi De Troyer- Pieters. ZITDAGEN Instel. Donderdag 12 Verblijf, id 26Apnl ,N'4- Telkens om 4 ure van den avond ter herberg gehou den door M. Jan Claus-De Troyer, te Meirc, nabij het Dorp OPENBARE VERKOOPING van eene en eene partij LAND XE MOORSEL. De Notaris EEMAN te Erpe, daar toe in rechte benoemd, zal met de pleeg vormen der wet van 12 Juni 1816 en met gewin van palmslag, in het openbaar verkoopen Eersu koop. Eene behuisde Hofste de, gestaan en gelegen te Moorsel, wijk Steven, groot volgens meting 20 aren 76 centiaren, bekend bij kadaster wijk A, nummers 173a, 173b, 176a en 176a bis, met eene grootte van 20 aren, palende ten noorde en ten ooste den beer Jozef De Ridder, ten zuide de straat en ten weste den heer Petrus Jacobs. Boomprijs fr. 33. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, aan de Kokstraat, groot volgens meting 11 aren 19 centi aren, bekend bij kadaster wijk B,nummer 328, met eene grootte van 10 aren 40 centiaren, palende ten ooste den beer Frans De Ridder, ten 2uide en ten weste de kinderen Vermoesen en ten noorde de Kokstraat. ZITDAGEN Instel, Zaterdag 21 ,894 Verblijf, id 28Apnl 18y4" Telkens om 2 ure nanoen, fer greffie van het Vredegerecht, te Aalst. DENDERMONDE, 9 April. Tarwe per 100 kilos 14.60 a 00,00 Rogge 10.00 a 10,30 Haver 16,30 a 00,00 Garst 00,00 a 00,00 Itoekweit 00,00 a 00,00 Aardappelen 4.00 a 4,30 Boter 2,34 a 2,70 Eieren, de 25, i 1,33 a 1,72 Vlas, per kilogr. 0,00 a 0,00 Lijnkoeken 19,00 a 00,00 Keoliaadkoekcn 16,00 a 16,00 Raapkoeken 00,00 a 00.00 OPENBARE VERKOOPING van een perceel en ZAAILAND te IIAELTERT. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen, in bet openbaar verkoopen Eerste koop Een perceel Meersch. gelegen te Haeltert, in den Eede, genaamd den Berg. bekend bij kadaster wijk A, oostdeel van nummer 76a, groot 43 aren, 20 centiaren en volgens titel 33 aren 30 centi aren, palende oost het Baantje, zuid de Kassei, west jufvrouw Victorine De Gendt en noord den IJzeren- weg. Boomprijsfr. 370.00 Onmiddclijk in gebruiktreding. Tweede koop. hen perceel Land, gelegen te Haeltert, in den Eede, genaamd Nederkraaiwinkel. gekadastreerd wijk A, nummers 429b en 430b, groot 8 aren cn volgens titel 8 aren 36 centiaren, palende oost mijnheer Domien Van Houck, zuid jufvrouw Victorine De Gendt en de erven De Saedeleer, west genoemde jufvrouw De Gendt en noord den IJzeren- weg. Gebruikt door jufvrouw weduwe Guillclmus Bleys- Van Vaerenberg, te Haeltert. ZITDAGEN Instel. Maandag 2 ,ft0. Verblijf, id 16Apr" 18U4 Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg gehouden door den heer Victor Mertens, te Nieuwcrkcrkcn, Brempt- Rosalie Groeiers, oudmeid van madame De Craecker- Dommer, heeft de eer het geacht publiek aan te kondigen dat zij zich komt te plaatsen als kokersse. i Woning Gentscheslraat, n° 21, Aalst. GEERAARDSBERGEN, 9 April. Tarwe per 100 kilo 13,00 a 00,00 Masteluin 12,00 a 00,00 Rogge 11,00 a 00,00 Haver i 16,00 a 00,00 Booiien 16,00 a 00,00 Aardappelen 3,00 a 0,00 Boter per kilo 2,81 a 2,93 Eiers per 26 1,30 a 0,00 Ruw vlas per kilo 1.13 a 0,00 VEEMARKT Verkocht 317 verkens en 400 hoornbeesten. NINOVE, 10 April. Tarwe de 100 kilogr. Rogge Koolzaad-koeken Lijnkoeken Aardappelen Boter per kilo Kieren per 26 Stroo Hooi 14,30 a 10 00 a 14,00 a 21,00 a 4,30 a 2,50 a 2,00 a 7,00 a 10,00 a 15,00 10,30 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOTTEGEM, 10 April. Tarwe de 100 kilogr. Masteluin Rogge Haver Outer de kilo Eiers de23 13,00 a 10,34 00,00 a 00,00 11.30 a 12,00 15.00 a 16.00 2,30 a 5,00 1,30 a 2,00 LEUVEN, 9 April. Tarwe de 100 kilogr. 13,25 a 13,73 Masteluin 10,50 a 00,00 Rogge 10.10 a 10,30 Haver 15.00 a 00,00 kardappcls 4,30 a 4.00 Boler den 1/2 kilogr. 2,50 a 0,00 DENDERMONDE, 9 April. Er werden te koopgesteld 127 ossen, koeien en veerzen, waarvan er Hi ver kocht werden aan den middelbaren prijs van 335 fr. en 95 runders en kalveren, waarvan 34 verkocht a.m fr. 128. BRUSSEL, April. 10 Varkensmarkt. Geial te koop gesteld 541. Prijs per kilogr. levend gewogen fr. 0,82 0,90.— CUREOHEM-ANDERLECHT. 10 April. Varkensmark. Geial te koop gesteld 720 Prijs per kil. levend gew. fr, 0,82 a 0,91 BRUGGE, 10 April. Ter veemarkt van heden telde men 392 hoornbeesten, waaronder 40 sliers van 175 a 470 fr. verkocht 35 40 ossen van 165 a 635 Ir. 40 90 vette koeien van 245 a 510 fr. 80 50 melkkoeien van 190 a 490 fr. 45 102 veerzen van 165 a 420 fr. 95 KORT RIJK, 9 April. Ter veemarkt werden ie koop gesteld koeien 216 stieren, 69 veerzen, 1701 ossen, 28 totaal 480. Verkocht koeien !75 stieren 51 veerzen. 136 ossen, 21 totaal 323. De veemarkt was levendig; men bcsta- tigde eenon opslag van 10 tot 20 fr. per hoofd men had te koop gesteld uit Vuerne-Ambacht 00 uil Holland 00. ANTWERPEN. Prijzen van het vee, op de markt maandag lest gehou den Beesten verkocht. Besteedde prij zen op voel. 144 ossen, 0,66 tot 0,00 170 koeien. 0,00 0,76 62 veerzen, 0,63 0,03 26 slieren, 0,58 0,88 42 kalveren 0,88 1,88 PARIJS-La Villetlc. 9 April. Ter markt verk. lek. 2ck. 3*k. i 1-52 1-34 S1-48 1-24 1 1-28 1-10 4 1-90 1-80 2-00 i-86 5 1-72 1-64 Ossen 1762 1597; 1-74 Koeion 536 199 1 68 Slieren 264 260 1-44 Kalveren 1386 1213 2-24 Schapen 9996 8050 2-10 Yarkens 5107 4986(1-76 eene welgekalandeerde herberg Het Brouwershuis, Brusselschestraat, nr 1 Zich te bevragen bij Mad. W" Burny- Antheunis, zelfde straat, nr 59. Antwerpen. 10 April. GRANEN. Tarwe prijshoudend Amerikaansche 14 La Plata 13 3/8 a 14 1/4 Donau 11. Rogge vast. Haver onveranderd. Garst goed gehouden voedergarst 9 a 10 1/2. Maïs prijshoudend Mixed li a 12. Schoone verzameling van palmplanten, clivias en andere ornament planten. Adres te vragen ten bureele van Den Denderbode. Een schoon huis,gestaan in de Brussel schestraat, laatst bewoond geweest door julvr. Sehoutëten. Zich ie bij den heer Felix De Hert, zelfde straat. Drij schoone bovenkamers met vrijen Ingang in de St- Jorisstraat, n. 1. Zeer geringe prijs. Frans MONSIEUR, oud hovenier en boomkweeher van den heer Baron BETHUNE, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij zich met der woon komt le vestigen in de aloud gekende herberg De Weder komst - Varkensmarktte Aalst, al waar hij zich altijd ten dienste houdt van alle Hofliethebbers. Door 7 aroot getal jaren praktijk en ondeiwinding in 't kweeken en snijden van boomen en planten, welke hij be zit, is men verzekerd van goede bedie ning. MAATSCHAPPIJ I>E Hoofdagent M. Achilles EEMAN Hooge Vesting, fabriek van chemische meststoffen, te Aalst. Waterdichtewagen- en dekzei len, paardedekken, caparacons zeildoek, dekkleederen, geteerde koorden, in een woord, alle gerief voor molenaars, enz. Depot bij Joseph Van Mossevelde, herbergier, Gheeraerdtslaan' nabij de nieuwe Koopwarenstatie. Een groot en gerieflijk huis, met ruime boven en beneden plaatsen, paardenstal, pomp en regenwater, enz., in de Vaart- straat, n° 9, laatst bewoond door M. Doctor Claus. Zich te bevragen, Statiestraat, N°22. MAGAZIJN gewaarborgd voor één jaar. Loinbaerts, meubel, maker, in de Leopolds!raat, vroeger Kattestraat, rechtover hel oud-Stadhuis- heeft de per bekend te maken aan het geëerd publiek dat bij hem alle soorten \an meubels te bekomen zijn zooals bedden in acajou, notelaar, kerselaar en olm lavabos, commoden, kleerkassen, bufellen in acajou, notelaar, enz., enz. tegen zeer gematigde prijzen. Een schoon Burgers- of Renteniers huis, staande in do Denderstraat, recht over de gendarmerie, n. 194, hebbende twee kelders en een bak-kelder, twee salons, veranda, keuken, enz. Zich te bevragen bij Frans Beeckman, hoek der Denderstraat. Eer. groot en prachtig Heerenhuis met koetspoort, te Aalst, Statiestraat, wel beplanten hof met uitgang op het Espla- nadeplein, laatst bewoond geweest door M. Ch. Cumont-Faider. Zich le bevragen ten kantoore van den Notaris DE PAUW, le Aalst, Keizerlijke Plaats. Lavage et glacage de gants a 20 ct. Teinturelavage et frisage de plumes. Ep,e DE I,A ROYERE, Ancienne Maison LABR0SSE d'Alost. BRUXELLE8, 22, Rue des Finances. 1P00 Kanada-plantsoenen, van eerste kwaliteit en zuiveren wasdom, te beko men bij den heer Jean Limpens-Caudron, fabrikant in galoclien, meubels en stoe len, magazijn van blokken en leêren, wo'len matrassen, spiegels, snijwerken, draaiwerk, Brusselschestraat, n° 38 te Aalst. Ik heb de eer het geacht publiek van de slad en het omliggende en bijzonder lijk mijne talrijke kliënten ter kennis le brengen dat ik, van Zatei'dag31 Maart, van woonst ben veranderd en mij gevestigd heb op de Hop markt, n° 4, rechtover het Postkantoor. Zooals voorheen zal er te bekomen zijn a'le soorten van kassen, koffers, beddens met ressorts,lavabos,nachttafels, stoelen, te beginnen van 17 franks het do/.ijn, kussens, tafeliapijien, borstels, stoelbiezen, kruidenierswaren in 't groot en in 't klein, enz. Alles aan geringe prijzen. W MALLEGO, Een gerieflijk Huis, gestaan in dc Dirk- Marlensstraat, n° 13. Zich te bevragen bij den heer J. Goel- hals, stadsbouwkundige. 200 extra schoone Kanada-plantsoenen. Zich te bevragen bij den hecrTheodoor Moens, op de Zate alhier. Huis met Hof of zonder Hof hebbende verscheidene beneden- en bovenplaatsen voorzien van pomp- en regenwater. Zich te bevragen bij P. De Haeck-San- ders, (Moutstraat bij dc Vaart.) Schoone Itloem en Wijn- gaardserren. Zich te bevragen ten Bureele van Den Denderbode. een Tilbury, eene Dokkar, 2 Gentsche Ressortkarren, ccnc Courcuse en eenen sohoonen Camion, dienstig voor 2 paar den. Zich te bevragen bij Joseph Van der Biest, Nieuwstraat, n° 48, Aalst. sprekende Vlaamsch en Fransch, vraagt eenen dienst als kindermeid. Adres te vragen ten Bureele van Den Denderbode. te Aalst, Gentschensteenweg, nabij de nieuwe Brug. Zich te bevragen bij de wed. Van Hauwermeiren, wonende aldaar. Het Beste en Goedkoopste van voor weiden, lust- en moeshoven. Vraagt nadere inlichtingen aan Joseph Baelen, smid, Denderhautem. 1. Een perceel Land met zeven Wonin gen te Aalst-Schaarbeke, in de Klein- Krockhagen, groot 20 aren 27 centiaren palende oost den heer de Kerchove de Denterghem, zuid de kinderen De Saede leer, west Pieter De Saedeleer en noord Bernard De Ghemlt. 2. Een Huis en erve, te Smetlede Molenboek, groot 79 centiaren, aan bel gescheed met Oordcgem, bewoond bij Victor Goossens. 3. Een Huis nevens voorgaande, groot 5 aren 73 centiaren, bewoond bij August Galmart. Zich te bevragen ter Studio van den Notaris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Een Huis, Hof, f hectaar Boomgaard en 8 dagwauden Land,te Nieuwerkerken, Edixvelde. Zich te bevragen bij Franciscus Van Vaerenberg, Haeltert ,Brul. eene boeveelheid Hooi en Toemaat in bussels, iu het Muisken, Brusselsehen- steenweg te Aalst. Gronderediet van België. (Crédit Foncier de Belgique.) NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GEVESTIGD TE BRUSSEL IN 1835, onder den naam van Kapitaal 15,000.000 Fr. Geldleeningen op intrest, 't zij voor eenen termijn, 't zij affosbaar bij annu- 1 teiten, aan zeer voordeelige conditiën. Zelfde maalschappij geeft ook obliga tion uil aan drager ten capitale vail 100, 200, 500 en 1000 franken. De intresten betaalbaa van zes lot zes maanden. Deze obligaliën zijn gewaarborgd door hypothecaire geldleeningen dus is er geen geruster middel om geld uit te zetten. Zich te bevragen bij den agent M. C. DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Kapitalen van ten minste 10.000 fr. le bekomen op eerste hypotheek voor eenen termijn van 5 jaren aan den intrest van 4 en 4 1/2 per honderd. Kapitalen onder onder de 10 000 fr. op eerste hypotheek aan 4 1/2 ten honderd. Kapitalen oflosbaar bij trimestrieele betalingen van 5 tol 30 jaren aan zeer voordeele voorwaarden. Zich 'e bevragen ten Kantoore van den Notaris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke Plaats. bij weduwe Jan Callebaul, kuiper te Aalst, Zoutstraatpoori, n° 47, goede kastanje tonnebanden en halve tonne- banden tegen geringen prijs. aan voordeelige prijzen. Voederbeeten, (Betieraven.) Zich te bevragen bij M. Achilles Eeman, fabrikant in meststoffen, te Aalst Schoon en gerieflijk Burgrrshuis.begin der Veldstraat, nabij den Dendermond- schensteenweg. Te bevragen bij M. Monfils-De la Royère, Hopmarkt. zeiast men zich met alle slach van boek- en steendrnkwerken gooals boekwerken, affichen, omzendbrieven, facturen, mandaten, wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- en visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de boek- en steendrukkersstiel betreft. Groote en schoone keus van doodbeeldekens. en gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigden prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4