i TWEE HUIZEN OPSTELLING BANKBREUK TE KOOP UIT TER HÉ) TE KOOP. TE IIUREN A VENDUE Te huren HOPSTAKEN BÜ sterfgeval. ZAAILANDEN HOFSTEDE ZAAILANDEN Koket *sse. Teinture, lavage et dégraissage en tous genres. B.SchouppeVanderTaelen Handelsrechtbank van Aalst. Verandering van woonst Vergrooting van Commercie. Eene jonge dochter Bernard Goethals Sparren Hopstaken MEUBELS Openbare Verpachting JACHTRECHT STOOMKETEL STOOMMOLEN HUISMEUBELS BEHUISDE HOFSTEDE behuisde Hofstede Vrouw Thery, verschrikt over die ver dwijning, ging naar de policie, die onmid dellijk opzoekingen beval in 't water. Men vond daar inderdaad het lijk van Thery, die zijn ongelukkig kind nog in de armen hield. De rampzalige zinnelooze had zich met zijnen zoon verdronken. DUITSCIILAND. Eene vrouw die haren man ver brandt. Het parket van Mets vervolgt eene misdadige vrouw, die haar brutalen echtgenoot verbrand heeft. Ziehier in welke omstandigheden dit familiedrama heeft plaats gehad, dat lang mot een diep geheim omringd bleef Een inwoner van Hautes-Vigneulles, bij Faulquemont, Joseph Boulanger, was sedert 23 Juli verdwenen, De openbare denkwijze beschuldigde zijne vrouw hier aan plichtig te zijn. De bewijzen echter ontbraken. Zaterdag laatst ging een inwoner van Hautes-V igneulles naar het bosch en bemerkte nabij den weg eenen hoop stee- nen, die pas verlegd was Dat kwam hem zonderling voor. Hij verlegde de steenen op zijne beurt en ontdekte onder in den hoop een ouden zak, waarin een half ver brande menschelijke schedel en andere beenderen staken. De burgemeester werd aanstond verwit tigd en deze ontbood het gerecht van Faulquemont. Een aanstonds ingesteld onderzoek leidde tot eene vreeselijke ont dekking. In de asch van den aard der woning van Mad. Boulanger, vond men ook half verkoolde menschelijke beende ren, en niet tegenstaande hare ontken ningen, werd de vrouw aangehouden en in gevangenis opgesloten. Maandag morgend deed de ongelukkige, die een kind van drie weken oud in hare armen droeg, den rechter roepen en be kende alles. De slechte behandeling die zij dagelijks van haren man te verduren had moede zijnde, nam zij zekeren avond, dat Bou langer gedronken had, waar om hem geheel dronkend te maken daarna kapte zij hem met eene bijl het hoofd af, sleepte hem naar de keuken, legde veel hout op den aard en het lijk daar boven op. Twee uren langmaaktezij vuuronder 't lichaam, tot dat er nog slechts eenige verkoolde beenderen over. Benoemt den heer Hector Leclercq, Rechter-plaalsverwangeraan de Recht banktot Rcchler-commissaris Benoemt den heer Victor Crusener, advocaat te Geerardsbcrgen, lol cura tor der Bankbreuk Beveelt den schuldeischers de ver klaring hunner schuldvorderingen te doen ter griffie van de Rechtbankbin nen het tijdvak van twintig dagen te rekenen van heden Bepaalt op 24 Mei 1894, om 10 ure des voormiddags de sluiting van het proces-verbaal van toaarmaking der schuldvorderingenten gehoorzale de>* Handelsrechtbank van Aalsten op 30 Mei 1894, de debatten over de betwistingen,- Beveelt Verklaart het tegenwoordig vonnis uitvoerbaar niettegenstaande verzet of beroep. Aalst18 April 1894. Voor gelijkvormig extrakt De Griffier, II.-J. Pappaert. ENGELAND. Anarchisten te Londen. Uit Lon den wordt gemeld dat de policie, na de in lichtingen dezer laatste dagen verzameld, denkt op het spoor te zijn van eene groote samenzweering, door een half dozijn ke rels gesmeed, waarvan Polti de jongste is. De inspecteur Melville zou het spoor der samenzweerders ontdekt hebben en er zouden aanhoudingen op handen zijn. Men weet niet of de samenzweering j tegen het vasteland of tegen Engeland ge- 1 richt was, en Polti wil hierover niets zeg gen. In alle geval, men heeft in 't bezit van Polti genoeg scheikundige stoffen ge vonden. om een half dozijn bommen tc laden. De policie heeft de hand gelegd op ver- i schillende bommen, maarzij denkt dat er nog veel meer zijn, want verscheidene ijzersmelters hebben aan de policie ver klaard dat men bij hen dergelijke voor werpen besteld had. De policie heeft het signalement der be stellers opgenomen en daaronder was ook dat van Polti, die een werktuig schijnt geweest te zijn in handen van andere per sonen. Burgerlijke Stand dor Stad Aalst. Geboorten. Mannelijk geslacht 13 97 Vrouwelijk 14 HUWELIJKEN. Ph. De Leeuw, hovenier, met M. De Schryver, br. J. Van der Hulst, vleesch. met E. De Backer, kleermakerst. L. Bombeeck, schoenm.,met E. Van Renterghem, kleerm., H. Van den Bremt, kleerm., metR. Weireld, kleerm., C. Spaens, schalliedekker. met L. Verbestel, br., P. Van Gucht, metser, met T. Vermoesen, tw. OVERLIJDENS. R. De Smedt, wed0 Coen, z. b. 78 j. Leopoldstr. L. Bomon, wed® Strick, z. b. 40 j. Lange-Ridderstr. A. Van Vaerenbergh, wed® Steenhaut, z. b. 85 j. Leopoldstr. A. De Quick, vr. De Boeck, landb. 71 j. Oonegem. F. Roelandt, wedr Herreman, dagl. 75 j. Binnenstr. J. Van Vooren, broed, der Soc.-Jesus, 72 j. Pontslr. 6 Kinderen onder de 7 jaar. STAD AELST. van de Lijsten der Kiezers voor de samenstelling der Wetgevende Kamers. De Burgemeester en Schepenen wil lende de nauwkeurige opstelling der kieslijsten voor de samenstelling der Wetgevende Kamers verzekeren, nemen bij deze de volgende schikkingen 1° De policieagenten zullen de hu welijksboekjes komen afvragen der personen dio door hunnen ouderdom f35 jaren op 1 September 1894) het dubbel stemrecht voorde samenstelling der Wet gevende Kamers kunnen genieten,mits de andere vereischte voorwaarden te bezit ten deze personen worden verzocht onmiddelijk gezegd boekje ter beschikking der agenten te stellen. 2° De personen die vermeenen recht te hebben tot de toekenning van drie stemmen,krachtens art. G, 17 en 19 (kies- bekwaamheid) van het ontwerp der kies wet, worden verzocht er zonder verwijl hunne verklaring van te doen, en tevens het diploma of andere stuks hunne hoeda- heid bewijzende neêrleggen. 3° De kiezers bezittende eene inschrijving op het Grootboek der openbare schuld of een boekje van Belgische rente op de Algemeene Staatspaarkas van ten minste 100 franken rente, en die uit dien hoofde vermeenen recht te hebben tot de toeken ning van eene bij'voegelijke stem krachtens art. 5 van 't ontwerp der kieswet worden verzocht er zonder verwijl de verklaring vante doen en hunne titels voor te brengen De verklaringen hierboven moeten ge schieden ten Stadhuize, bureel der Bevol king, alle werkdagen van 10 tot 12 ure 's voormiddags. Gedaan len Stadhuize,den 12 April 1894. De Burgemeester en Schepen, De Secretaris, V. Van Wambeke. Edm. Scheerlinckx. Lavage et glacage de gants a 20 ct. Teinture, lavage et frisage de plumes. EpK I>E LA ROYERE, Ancienne Maison LABROSSE d'Alost. BHUXELLE8, 22, Rue des Finances. Lange Zoutstraat, 3, Aalst. Besten roltabak, rooktabak en snuif. Depot der fabriek Evariste De Bruyn, Aalst. Aangezien de heer Julius Van Lui, handelaar en mandenmaker te Gee- raerdsbergen,van zijne schuldeischers een voorkomend concordaat der Bank breuk heeft verzocht en zijn ver zoek niet is ingewilligd geworden Aangezien het uil dit feit blijkt dat gezegde heer Julius Van Lui zijne beta- linaen heeft gestaakt en dat het nood zakelijk is maatregelen te nemen om de rechten der belanghebbenden te waarborgen De Rechtbank verklaart open de Bankbreuk van Julius Van Lui, hande laar en mandenmaker te Geerardsber gen mits voorbehouding er de opening later van te bepalen EN Ik heb de eer het geacht publiek van de stad en het omliggende en bijzonder lijk mijne talrijke kliënten ter kennis te brengen dal ik, van Zaterdag 31 Maart, van woonst ben veranderd en mij gevestigd heb op de Hop markt, n' 4, rechtover het Postkantoor. Zooals voorheen zal er te bekomen zijn alle soorten van kassen, kolïers, beddens met ressorts,lavabos,nachttafels, stoelen, te beginnen van (7 franks het do/.ijn, kussens, tafeltapijten, borstels, stoclbiezen, kruidenierswaren in 't groot en in 't klein, enz. Alles aan geringe prijzen. W MALLEGO, sprekende Vlaamscb en Fransch, vraagt eenen dienst als kindermeid. Adres le vragen ten Bureele van Den Denderbode. voorfr. 400, twee aandeden (gewone) in de société Union Textile, Aalst, elk van fr. 500. Offerleo H. C. 18. Posle restante, Luik. Gezworen Landmeter Hoofdagent der Naamlooze Maatschappij van verzekering logen brand en het breken van spiegelglazen. EA. GLADBACI1 Dirk-Marlensstraat, n° 15, Aalst. Door uitscheiding van bedrijf. Het volledig schoon en onlangs nieuw Herberggeriel der estaminel Het Brouwershuis, beslaande in Buffet met Etagëre en twee Bierpompen. Talels, Stoelen, Canapés, Grooten Biljard, ver- sehillige andere Spelen, enz., enz., aan zeer voordeelige condiliën. Zich te bevragen bij M. Emiel Vernim- men-Anckaeil, ter bovengemelde Esia- mir.et. Een schoon huis,gestaan in de Brussel- scheslraat, laatst bewoond geweest door julvr. Schouiëten. Zich te bij den heer Felix De Hert, zelfde straat. Hicycletle pneumatique, Rue Neuve, n° 45, tt Alosi. eene welgekalandeerde herberg Het Brouwershuis, Brusselschestraat, n' 1. Zich te beviagen btj Mad. W" Burny- AiHheunis, zelfde straat, nr 59. VENDITIE van 8000 te Erembodegcm aan de Dendei brug en aan de Statie. Op Maandag 23 April 1894, om 2 lire nami blag, door 't ambt van den Notaris De Vuyst, te Borsbeke. Bij Rechtsmacht Openbare Verkooping van en Herberggerief te Aelst, Groote Markt, fnabij het Nieuw Stadhuis.) Deurwaarder DE VOS, te Aelst, zal op Zaterdag 5 Mei 1894, om 9 ure slipt voormiddag, te Aelst, Groote Mark', aan hot Nieuw Stadhuis, overgaautot de open bare verkooping, bij Rechtsmacht, van inbeslaggenomene meubels en herberg gerief, bestaande voornamcnlijk in Tafels, stoelen, kassen, keukenjacht, kachels, groote spiegel, ijzeren bed, wollen matrassen, nachttafels, lavabo, kleedingstukken, salon garnituur be staande in zes geboureerde stoelen met sopha, koffers, hangende petrollamp, keukeugerief, brandhout, enz., enz. Herbergeriel, zooals Prachtig buffel met pomp en darm, (nieuw systeem) groote herbergstoef, (colonne) herberg tafels en sioeien, ijzeren boftalels en stoelen, bier en likeur glaz-ui, wijn en champagne roomers, likeurflesschen en bokalen, en meer andere voorworpen te veel om te melden. Met gereed geld, zonder kosten. Studie van den Notaris BRECPKOT te Aalst. VE A DIXIE van T,000 en 3000 Boonstaken te Aalst, aan de 2 kaaien der Vaart, op DONDERDAG 26 APRIL 1894, om 2 ure namiddag. De Notaris De Dauw te Aalst, zal op Dijnsdag 24 April 1894, om 8 ure voormiddag, ter hofstede der kinderen Eeckhout, te Schoonaardc, Riemeir, openbaarlijk-verkoopen Een schoon vijfjarig merriepaRrd, drij melkkoeien, eene bekalfde vaars, vijf mullens cn twee varkens. Eene kar, verschillige huismeubels, landbouwersalem, hooi, strooi, mest, brandhout, enz. De beeslialen zullen om 1 uur stipt nanoen worden opgeroepen. De koopen lot 10 franks komplaat te betalen, voor degene daarboven op tijd van betaling, mits goede borgstelling. der li UVISWllllU] gelegen onder de gemeenten Demlerhuutcm, Iddei-gem. Haaltert en IVeclerliasselt, alsmede het op alle de Goederen. De Notaris VAN OUDENHOVE, verblij vende te Denderhaiitein zal ten verzoeke van de tieeren Voorzitter en Leden van het Armburecl alsmede van den lieer Voorzitter en Leden van de Kerkfabriek van Denderhautem op Dijnsdac 22 en Woensdag 23 Mei 1894, om 9 ure juist 's morgens, ter herberg van d'beer Alois Goubert, le Dendei hautem aan de Dorp- plaais,overgaan tot de openbare Verpach ting der Goederen aan gemelde Besturen loebehoorende alsmede liet Jaclitrecht op al die Goederen dit voor eenen termijn van Zes achtereenvolgende jaren. Den eersten dag te bepinnen van 9 ure zullen verpacht worden de loten 1 tot en met 100 inbegrepen der Goederen van het Armbureêl. Den tweeden dag te beginnen van zelfde uur de overige loten van zelfde en dege nen van de Kerkfabriek. Hel Jachirecht zal verpacht worden onmiddelijk na de verhuring der Goede ren. Het kohier van lasten en voorwaarden dezer Verpachting berust ten Kantore van den Notaris VAN OUDENHOVE, alwaar bet ter inzage ligt der belangheb benden lot den dag der verpachting. Men zie de Plakbrieven Door reden van vertrek. Openbare verkooping van yLif! Deurwaarder A. MAIIIEli te Aalst, zal op Maandag 23 April 1894, om 2 ure namiddag, ten verzoeke en huize laatst bewoond geweest door den heer Fr. De Vrint, Cumontstraai, n° 7, te Aalst, openbaar verkoopen Camion en handkarre op ressorts, coffre-lort, tafels, ijdele tonnen, vaten cn bakken, fleschspoeliuig, filtro liquors, kranen, bassin, groote lesse naar, enz., enz. Eene groote hoeveelheid flesschen met mekanieke sluitsels. Comptanle betaling en 10 °/0 onkosten. Om redenen van vereffening. Openbare Verkooping van een met bijhoorigheden en andere FABRIEKSWERKTUIGEN bijzonder dienstig voor Bleekerijën XE DENDERLEEUW. De Sekretaris I*. Re<lant,le Den derleeuw, zal namens den heer Joseph Voerman, negociant.ook te Denderleeuw woonachtig, handelende deze laatste als door de Koophandelsrechtbank van Aalst aangestelde schuldvereffenaar van het handelshuis Jan - Frans Theunissen, bleeker van spinbare stoffen, voortijds te Denderleeuw gehuisvest, ter dezes gewe- zene woonst en fabriek, wijk Huyssegem aldaar, openbaarlijk te koop bieden, door bevoegd ambt, op Maandag 7 Mei 1894, ten 1 ure stipt namiddag, de stoomketel met toebehoorten en andere roerende voorwerpen, zooals Stoomketel gestempeld op eene drukking van 4 atmosphères en 8 paardenkrachten, veel koperen stoom- en waterbuizen, overdrachtspil van 10 meters lengte met blokken, waterpomp met blok, ijzeren waterbak van 5 kubieke meters inhoud, kleinen ijzeren loogbak, grooten dennen spoelbak, 7 groote bakken in ciment, 2 chloorkuipen,cylinder met ijzeren stoel, 2 kleine rollen, persgetuig, consolen, haspelmolens, lederen riemen, eene hoe veelheid benoodigheden voor bleekerijën als zeep, soda, ameidonck, twee stukken inpakkingslinnen en inpakkingspapier, koorden en verders een deel steenkolen, eenige dennen en eiken planken,gezaagde sparren dienstig voor kepers, lijsten voor printen, ledige flesschen, enz, enz. De verkooping heeft plaats met gereed geld en verhooging van 10 ten honderd voor kosten. De verdere voorwaarden zullen ten dage der verkooping bekend gemaakt worden. Openbare verkooping van ccneu koorn Wind- cn met schoon HUIS SCHUUR en STALLINGEN te Lede, Dorp, Nieuwslraat, groot 31 aren 20 centiaren,door het ambt van den Notaris DE GHEEST, te Aalst. ZITDAGEN ,11 Slei 1894. Verblijf lo Ten 2 ure ter herberg Den Bonten Os, te Lede, Dorp. Om reden van onverdeeldheid. OPENBARE VERKOOPING T3 Ü.LG-T. De Notaris De Glieest, tc Aalst, j tot di"s in rechte benoemd, zal, ter tus- schenkomst van den Notaris De Rauw ook te Aalst, ten ov< rsiaan van den lieer Vrederechter, in T openhaar, mei gewin vae palmslag verkoopen Stad Aalst. Eerste koop. Een schoon en groot Winkelhuis, met achtergebouwen, koer en hol, allerbest gi staan ten voorhoofde aau de Groote Markt, uitmakende den hoek van de Lange Zoutstraat, gekadas treerd wijk A, 1029 en 1030, met eene grootte van 3 aren 20 centiaren, hou dende van de eene zijde naast de Zout straat aan bet volgende huis en van de andere zijde naast de Markt aan liet woonhuis van den lieer Jan Scheerlinckx. Bewoond door den heer Emile Meert, aa i 1200 franks 'sjaars. lsle koop staat op fr. 21,400. Tweede koop. Een Winkelhuis, ten voorhoofde in de Lange Zoutstraat, geka dastreerd wijk A, nummer 1031, met eene grootte van 60 centiaren, houdende van de eene zijde aan het woonhuis van den heer Benoit Schouppe en van de an dere zijde aan hel huis ouder voorgaan- den koop. Bewoond door de kinderen Van Ert- velde, aan 600 franks 's jaars. 2Je koop staat op fr. 10,200. Derde Zitdag Zaterdag 28 April 1894. Ten 2 ure namiddag, ter Zittingszaal van het Vredegerecht, ten Stadhuize, te Aalst. Openbare Verkooping van Landbouwersalem Hooi, strooi, Mest en Brandhout, te Erondegem, Dorp. lie Notarissen EEMAN le Krpe, en DE GHEEST te Aalst, zulten op Dinsdag 2i April I89t, om 8 ure 's morgens, ten huize bewoond geweest door wijlen tiennca Kcnnof tc Erondegem, aan liet Dorp, open baarlijk verkoopen HL1SMEUBELS zooals 3 stooven, 5 tafels, kleer- en andere kassen, stoelen, quinquets, ijzeren marmil- ten, koperen en zinken emmers,melkzijde.bollautaarn, aarden, gleisen, ijzeren en tinnen keukcngericven, steenen tubbens, aarden tcclen, vlcesch- en andere kuipen enz. LANDBOL'WKRSALEM als kruiwagen, egge, braken, spaden, reeken, rieken, gallets en audere voorwerpen Twee geiten en 13 hoenders. Eene hoeveelheid hooi, strooi, mest, aal, priuces- staken en brandhout. De koopen van en onder de 10 frank moeten gereed betaald wordenVerders op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits goede en gekende borge te stellen. Openbare Verkooping van goede en SIEERSSCHEN De Notaiis EEMAN te Erpc, zal, namens wien het behoort met gewin van palmslag cn gelagen in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een perceel Zaailand, gelegen te Erembodegcm, op den Zwaluwkauter, gekadastreerd wijk D, nummer 843a, groot t7 aren 70 centiaren, palende ten ooste de kinderen De Itoeck, ten zuide den Wclleweg, ten weste den volgenden koop en ten noordc de baan en daarover voornoemde kinderen De Roeck. Tweede koop. Een perceel Zaailand, gelegen le Erembodegem, op den Zwaluwkauter, bekend bij kadaster wijk B. nummer 813. groot 20 aren 70 centi aren, palende ten ooste voorgaander, koop, ten zui le de Hospicién van Gent, ton westc den heer llenri De Backer en ten noordc de baan cn daarover de kiuderen He Roeck. Voorgaande koopen zijn gebruikt door mijnheeren Alfons Van den Driessche en dc kinderen Brys, te Erembodegem. Derde koop. Een perceel Mcersch, gelegen te Erembodegem, in dc Kapellemeerschen, gekadastreerd wijk A. nummer 1823, groot 17 aren 8') centiaren, palende len oosle dc heeron Coppens, Verpoylen cn dc erven Dc Smet, len zuide de baan, ten weste den heer Van Vaerenbergh en ten noorde de erven Dc Smet. Onmiddelijk in gebruiktreding. Vierden cn laatsten koop. Een perceel Mcersch, gelegen le Erembodegem, in de Kapellemeerschen, gekend bij kadaster wyk A, nummer 1834a, groot 10 aren 90 centiaren, palende ten ooste de hecren De Goninck en Jacobs, ten zuide dc baan. ten weste de erven De Smet cn ten noordc den heer Vcrpeylen. Onmiddelijk in gebruiktreding. ZITDAGEN Instel. Maandag 33 Apriltft(U Verblijf, id 7 Mei lm"" Telkens om 5 ure namiddag ter herberg De Roos,» gehouden door den heer Alfons De Smet, Je Aalst- Mijlbeck, Brussclschensleenweg. Openbare verkooping van ccne welgelegene TE ERPE, Hoonegem. Dc Notaris EEMAN, te Erpe, zal, namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Eenige koop. Eene behuisde Hofstede, gestaan cn gelegen tc Erpe, Hoonegem, aan de Katteiinestraat,groi.t3Uaren 83 centiaren, palende ten ooste mijnbeer Breckpot en anderen, ten zuide den weg en daarover den heer Krans Yan der Eist, ten weste de erven Van Breugcl cn ten noorde de kassei of Kattelinestraal. Boomprijsfr. 270-00 Bewoond en gebruikt door Judocus Schoonjans. ZITDAGEN Instel Woensdag 18 April ,ft0. Verblijf id 2 Mei ,ÖUt Telkens om 4 ure namiddag, ter herberg De Gouden Leeuw, gehouden door den heer Joseph Van 1 den Eeckhout, tc Erpc, Dorp. OPEN B A BE 1 'ERKOOP1NG van eene behuisde en ZAAILANDEN to EltOXDEGimi. De Notaris EEMAN te Erpe, zul namens wien het behoort, met gewin van palmslag cn gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Eene behuisde Hofstede met stal lingen en verdere aanhoorigheden gestaan en gelegen te Eroudegem, op het Hemelsveld, gekadastreerd wijk B, nummers 843 en 844, groot 3 aren 30 centiaren, palende ten ooste dc straal, ten zuide de llospicien van Aalst, den heer Frans Van Wezemaal en den volgenden koop, ten weste den heer Bencdictus Mor reels cn ten noorde den heer Frans De Pauw cn anderen. Tweede koop. Een perceel Land,gelegen alsvoren tc Erondegem, op het Hemelsveld, bekend bij kadaster wijk B, nummers 830n, 830c en 831a,groot li aren óo centiaren, palende len ooste den beer Frans Van Wczemael, ten zuide de straat en den lieer Evarist Siau, ten weste jufvrouw weduwe Limpens en den lieer Janssens-De Schryver en ten noorde den heer Benedlctus Moereels cii voorgaandeu koop. Derden en laatsten koop Een perceel Land, gelegen te Erondegem, op het Sport, gekadastreerd wijk B, nummer 09->, groot 31 aren. palende ten ooste den heer Jozef Van den Eeckbaut, ten zuide den Sportlos en daarover den heer Jan-Bapliste De Smet en anderen, len weste het geecheed met de gemeente üttergem en ten noordc don heer Franciscus Slag mulder en de erven Judocus Lievcns. Voorschreven Goederen zijn gebruikt door den eigenaar M. Paulus Van der Heggen, te Erondegem. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag I- 18ft, Verblijf, id 15 Telkens om 5 ure namiddag Ier herberg Dr. Zwaan, gehouden door den heer Petrus De Zwacf, te Erondegem, Gentschensteenweg. Openbare Verkooping vau goede en Meerschen te Erpe en Mei re. De Notaris EEMAN te Erpc, zal namens wien liet behoort, met gewin van palmslag cn gelagen, in het openbaar te koop aanbieden Eerste koop. Eene partij Land, gelegen Ie Erpe, in het Wijwater, aan do kassei na Meire, groot volgens titel 55aren 84 centiaren, bekend bij kadaster »ijk C. nummer 7l>3.\, met eene grootte van 32 aren 80 centiaren, palende ten ooste jufvrouw Anna Lievens, ten zuide den los en daarover den hoer Augusle Stal- paert-Vcrbeken, ten westc de straat en ten noorde den heer Eugene Siaii-Vcrbcrgmoes. Gebruikt doorM. Remi De Troyer, te Meire. Tweede koop. Een perceel Land en Mcersch gelegen te Meire, aan de Stcenstraat, genaamd den Boucht, groot volgens litcl 35 aren 0 centiaren, bekend bij kadaster wijk B, nummer 654a, mot eene grootte van 25 aren 50 centiaren, palende ten oosto den heer Jan Wynant, ten zuido verscheidene, ten weste de straat cn ten noorde jufvrouw- Berlindis De Saedeleer. Gebruikt door M. Aloysius De Grool, te Meire. Derde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, op Bavokauter, aan dc oude heirbaan, groot volgens litcl 10 aren 4 centiaren, bekend bij liadas'er wijk A. deel van nummer 312a, palende ton ooste den heer Dominique Van den Eeckhout-De Boeck, ten zuido don lieer Dnmien Lievcns, ten weste den heer Joseph De Smet cn ten noorde de oude heirbaan. Gebruikt door voornoemden heer Do Troyer. Vierde koop. Een perceel Meersch, gelegen te Mciro, op den Yzercnbaard, gekadastreerd wijk A, nummer 147a. groot 9 aren 40 centiaren, palende oost de erven De Coster, zuid mijnheer Miehiels-Van Londersele, west mijnheer Pieter-Jan Coppens cn noord jufvrouwen weduwen De Troyer cn Noev. Gebruikt door mijnheer De Troyer-Pietcrs voor noemd. Vijfde en laatste koop. Een perceel Mcersch, gelegen alsvoren te Meire. op den Yzerenbaard.gekend bij kadaster wijk A, nummer 147c, groot IS aren 20 centiaren, palende oost jufvrouwen De Cosier, zuid den losweg en daarover de hoeren Richard Maes- schalek, Jan-Bapliste Sterck en jufvrouwen Coppens, west den lieer Pieter-Jan Coppens cn noord mijnheer Michi Is-Van Londersele. Iloomprijs fr. 73.00 Gebruikt door voornoemden heer Remi De Troyer- Pieters. ZITDAGEN Instel, Donderdag 12 Verblijf, id .ju) Apnl 1804. Telkens om 4 ure van den avond.ter herberg gehou den door M. Jan Claus-De Troyer, te Meire, nabij het Dorp i OPENBARE VERKOOPING van eene en eene partij LAND XE MOOH8EL. De Notaris EEMAN te Erpe, daar toe in rechte benoemd, zal met de pleeg vormen der wet van 12 Juni 1816 en met gewin van palmslag, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Eene behuisde Hofste de, geslaan en gelegen te Moorsel, wijk Steven, groot volgens meting 20 aren 76 centiaren, bekend bij kadaster wijk A, nummers 173a, 173b, 176a en 176.\ nis, ma eene grootte van 2U aren, palende ten noorde en len ooste den heer Jozef De Ridder, ten zuide de straat en ten weste den heer Petrus Jacobs. Boomprijs fr. 35. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, aan de Kokstraat, grool volgens meting 1L aren 19 centi aren, bekend bij kadaster wijk B,nummer 328, met eene grootte van 10 aren 40 centiaren, Dalende ten ooste den beer Frans De Ridder, ten zuide en ten weste de kinderen Vermoesen en len noordc de Kokstraat. ZITDAGEN Instel, Zaterdag 21 Verblijf, id 28Apnl Telkens om 2 ure nanoen, Ier grellie van hel Vredegerecht, te Aalst. ItOHalie Groeiers, oudmeid van madame De Craecker-Dommer, beeft de eer bet geacht publiek aan le kondigen dat zij zich komt te plaatsen als kokersse. Woning Gentschestraat, n° 21, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3