Zondag 15 Mei 1894. 10 centiemen per nummer. 4816 Jaar N. 2879. NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VAN DE STAD EN 'T ARRONDISSEMENT AALST. 3ÖÈS&? HET GEHEIM Politiek overzicht. Volkskamer. Commissaris van Policie. LANDBOUW. Een en ander. DE DENDERBODE. ABONNEMENTPRIJS Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3,25 voor zes maandenfr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar Men schrijft in bij C VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. ADVERTENTIEPRIJS Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureele van dit blad. Cuique suum. Yj.IhI, 12 Mei 1894 Frankrijk. Fransche Kamer Cornelius Herz. M. Haberl interpel- leegt den minister van Justitie over de uitlevering van Cornelius Herz. De minister antwoordt dat de zaak haar geregeld beloop heeft. Eene motie, behelzende dat de regee ring vast besloten is te zorgen dat op Herz de wet in den meest stipten zin zal worden toegepast motie waarbij de regeering zich had neergelegd wordt aangenomen met 528 stemmen tegen 51. Wen had eene woelige zitting, naar aanleiding dezer interpellatie verwacht en de zaak liep uit op eenen sisser. Duitschland. De Evenredige Ver tegenwoordiging in Duitschland. Een Badensch afgeveerdigde, de E. V. hebbende voorgesteld voor de kiezingen van den Badenschen Landdag, zoo houdt de Duitsche pers zich levendig bezig met gepastheid die er zou bestaan, om de her vorming in de kieswet in te schrijven voor de kiezingen van den Duitschen De ov'ergroote meerderheid verwerpt het gedacht der hervorming, die aan de sociaal-democratie eene verpletterende meerderheid geven zou, aangezien bij de laatse kiezingon de socialisten ver uit het meeste stemmen behaalden. De burgerpartijen zouden eenen waren zelfmoord begaan door een stelsel aan te kleven, dat de socialisten op hun program hebben ingeschreven en waarvan zij alle heil verwachten. Hadden do kiezers allen eene voldoen de opleiding, zeggen heel terecht de bla den, dan ware de hervorming niet te vreezen; maar dit is 't geval niet. De op leiding der duitsche kiezers blijft te volle- digen en in de gegeven omstandigheden zou men een slechten dienst aan het rijk bewijzen door de invoering der E. V. (Bijz. corr. Handelsblad.) In de zitting der Volkskamer van 9 mei 11 heeft de heer De Sadeleer, ter gelegenheid der algemeenc beraadslaging over de Begrooting van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen, de volgende redevoering uitgesproken op de welke wij de aandacht onzer geëerde lezers inroepen De heer De Sadeleer. Tijdens de bespreking der begrooting van builen- landsche zaken, vestigde ik de aandacht op de kwellende maatregelen, door de Fransche regeering ten opzichte onzer werklieden genomen. Onder andere deed zij, op aanhitsing der socialistische afge vaardigden, de tarieven afschaffen, die door de Noordercompagnie werden toege staan ten voordeele der Belgische werk lieden, die zich naar Frankrijk begeven om daar te gaan werken. Toen duidde ik eene reeks maatregelen aan, die ik nuttig acht voor onze landgenooten, en ander maal vestig ik de aandacht der regeering op dat vraagstuk hetwelk inzonderheid den heer minister van spoorwegen aanbe langt. De werklieden genieten voor de weke- lijksche abonnementen eene groote ver mindering op het binnenlandsch vervoer. Eene vermindering van 50 t. h. wordt voor elke reis van rnper dan 30 kilometers en voor een duur van vier dagen ten hoogste toegestaan aan de vereenigiugen die 20 personen tellen Er bestaan plezier- trcinen tusschen belgie en den vreemde, namelijk naar Parijs. Waarom dan ook geen gunsttarief verleend aan onze arbei ders die in den vreemde gaan werken Ik verzoek den heer minister in dien zin te willen onderhandelen met de Fransche spoorwegmaatschappijen ten einde tot eene overeenkomst te geraken, en zoo die maatschappijen volharden in hunne betreurenswaardige houding, ten minste eene vermindering van 50 t. h. op ons spoorwegnet toe te staan. Dat zou kunnen gebeuren met medehulp van de gemeentebesturen deze zouden een getuigschrift afleveren de identiteit van den werkman en de plaats waar hij naar toe begeeft, beschrijvende. Het bestuur moet hier niet meer opzien tegen misbruiken dan voor de andere reeds toegestane prijsverminderingen. Het onderzoek van dien maatregel is hoogst dringend, want onze werklieden zulten weldra naar Frankrijk trekken. De marmer- en arduin-nijverheid heeft in Aalst eene groote uitbreiding genomen de belanghebbenden vragen dat de statie dier stad van het noodige materieel voor zien worde. Ik hoop dat de lieer minister recht zal laten wedervaren aan het billijk vertoog schrift dat hem gisteren werd toegezonden en dat onderteekend is door acht nij ve raars. Ze vragen ook dat er eene kraan met hefkracht van 2,500 kil. ter hunner beschikking worde gesteld,dit in 't belang van de veiligheid der werklieden die de steenblokken moeten lossen en laden. Ik vraag de inrichting voor de werk lieden van eenen vroegtrein, die de statiën Sottegem, Herzele-Burst en Haal- tert zou bedienen en te Denderleeuw zou aansluiten met den trein die daar 25 minuten over 4 ure naar Brussel vertrekt. Aldus zou men aan honderde werklieden den last besparen iederen morgend meer dan eene uur ver te gaan om den trein te nemen te Erembodegem of te Dender leeuw. -(o)- 51e Vervolg. De onrust van Charlotte Duvivicr's vrienden was niet minder groot, hoewel van een geheel anderen aard. Hield ook hen de zonderlinge verdwijning van Sint-AIba een tijdlang bezig, zij kregen weldra ernsti ger reden tot bezorgdheid.De loop van het rechtsgeding nain voor het arme meisje een zeer slechten keer. Wel had M. Trcmayne met zijn gewone welsprekendheid al het mogelijke gedaan om de rechters van hare onschuld te overtuigen en hij had zooveel hij kon, de getuigen, die tegen haar waren, in de war trachten te brengen of hunne verklaringen pogen te verzwakken, wel ook had de ongelukkige Charlotte door hare jeugd, haar liellal- lig, zachtaardig voorkomen de algcmccne deelneming en het medelijden der rechters weten te winnen, maarde f.iten spraken Ie sterk. Juffrouw Gregory, de voornaamste getuige, had, zoo als te verwachten was, geen oogenblik in hare verkla ring geaarzeld. Zij kon niets getuigen van Charlotte's gelaat, noch van hare slem, daar de vermomde be zoekster geen enkel woord gesproken had, maar des niettemin zij er bij, dat zij in Charlotte de per- De trein vnn 4 ure 48 minuten 's mor gens zou geregeld te Geeraardsbergen moeten stilhouden. Thans gebeurt dat maar bij uitzondering den Dinsdag. Dat verzoek 'heb ik herhaaldelijk reeds gedaan uit naam der bevolking van gezegde stad. Ik vestig de aandacht op de verbeterin gen, toe te brengen aan de statie te Okegem bij Ninove en denk dat er inge volge 't verzoek van den gemeenteraad, tot dat werk zal overgegaan worden. Sedert twee jaar belooft de heer mini ster ons. in 't belang van den landbouw, de afschaffing van eenen overweg te Er- wetegem. Met verwondering vernam ik dat dit werk niet verricht is en ik hoop dat het eerlang zal geschieden. Het arrondissement Aalst is, meen ik, het eenig arrondissement van België, waar er geen enkele buurtspoorweg te vinden is. Verschillende ontwerpen liggen ter studie en sedert lang werden aan- vragen ingediend. Ik hoop dat de regee ring die ontwerpen met de grootste wel willendheid zal onderzoeken. Ik ondersteun de opmerkingen van de heeren de Stuers en Thienpont betreffende de noodzakelijkheid van het inrichten van eenen vervoerdienst tusschen België en Engeland voor de voortbrengselen onzer landhoeven. Ten gevolge van den lagen prijs dei- graangewassen, breidde de nijverheids teelt, de moes- en fruitteelt zich merkelijk uit in het arrondissement Aalst. Reeds worden er veel voortbrengselen naar Engeland uitgevoerd. Het is voor de regeering plicht onze landbouwers op dien weg aan te moedigen. Antwoord des heeren Ministers. De verschillende vraagstukken van tarief, door onderscheidene redenaars opgewor pen, zal ik onderzoeken, evenals en dit met de meeste zorg de kwestie der verminderde tarieven voor onze arbeiders die zich naar Frankrijk begeven, en waarover de heer De Sadeleer sprak. Onze uitvoer naar vreemde landen wordt door mij volledig bestudeerd vijf onzer beambten met dat doel aangesteld verblijven in den vreemde en ik zal er eenen nieuwen aanstellen te Londen. (Zeer wel Insgelijks onderzoek ik de middeleu om eenen goedkoopen sneldienst voor klein vervoer tusschen de Belgische en de Engelsche kust,alsmede naar Duitschland, voor den kleinen transit tot stand te brengen. Ik hoop dat die dienst wel eens de kosten zijner inrichting zal vergelden, doch ik denk in 't begin dat de uitgaaf grooler zal zijn dan de winst. Verder voegde de heer Vanden Peere boom er bij dat hij de overige punten door den heer De Sadeleer besproken met de grootste welwillendheid zal onderzoeken. soon herkende, die Madelaine Faure den avond van hare dood in haar huis had gebracht. Geen ernstige vertoogen, geen strikvragen, hoe slim ook aangelegd, waren in slaat het ongelukkige schepsel in hare uit spraak aan het wankelen te brengen. M. Tremaync gaf het als wanhopend op, h|j wist te goed wat het gevolg er van zou zijn. Er bleef hem voor de verdediging niets anders over dan de gedragslijn te volgen, die hij zich van het begin af aan had voorgesteld. Na op de jeugd, het zachtaardig karakter, liet onbevlekte verleden van de beschuldigde in goed gekozen bewoordingen gewezen te hebben, viel hij met kracht de beschuldiging aan, met voordacht de zwakste punten daarvan in hel licht stellende. Hoe kon men iemand in staat van beschuldiging stellen, nog wel voor moord, was zijne eerste vraag, j wanneer men niet eens kon bewijzen, dat de moor- I denares en de vermoorde elkander gekend hadden Wie was die Madeleine Faure Zij was hier plotseling i in Sandbank verschenen, had hier cenige weinige I dagen vertoefd en was daarop wreedaardig vermoord. Haar lijk lag thans op het Sandbanksche kerkhof, maar i wist de beschuldigde iets meer van haar Was er gedurende den gehcelcn loop van het geding ook maar een enkel punt aan het licht gekomen, waaruil hot bleek, dat de beschuldigde iets meer wist van de ver moorde Madeleine Faure dan de rechters zelf En was het dan niet op zijn minst genomen de plicht geweest van hen, die zulk eene zware aanklaeht durfden uit spreken, ook de reden te verklaren, waardoor een jong, bevallig, zachtaardig meisje, plotseling tot zulk een daad van geweld kon worden gebrachtNiels van dit alles was geschied. Dc laatste vraag alleen leverde een zielkundig raadsel op, dat dan toch zeker in de eerste plaats diende opgehelderd tc worden. Hij aar zelde niet te beweren, dat de rechters evenmin als hij in staat zouden zijn eene eenigzins geldige oplossing tc vinden. Zoolang dit niet was geschied, eindigde dc advokaat, mocht het meisje niet veroordeeld worden, te nicer, omdat op veel menschcnkundigcr gronden, die hij helaas betuigen moest op dit oogenblik niet te kunnen geven was, aan te nemen, dat door den waren moordenaar een helsch schelmstuk was gepleegd om den schijn op eene onschuldige te werpen Maar had dc aanklacht hare zwakke punten zooals M. Trcmayne krachtig en duidelijk had aangetoond, zij had ook hare sterke zijde. Hel bezit van liet met bloed bevlekte sjaaltje was een feil, dat boven alle bedenking vast stond. Jufvrouw Gregory had het niet alleen onmiddellijk herkend, maar hel zelfs nog voor zij het gezien had, nauwkeurig beschreven. Mevrouw Hunter had moeten toegeven, hoeveel moeite het haar ook kostte, dat het sinds jaren het eigendom van Charlotte Duvivicr was geweest. Ook de andere veel gewichtigere verklaring van jufvrouw Gregory was niet in twjjfcl tc trekken. Hoewel herhaaldelijk door den verdediger aao hareu eed herinnerd, hoezeer hij haar telkens op dc mogelijkheid van eene vergissing gewezen en baar van het gewicht harcr uitspraak doordrongen had, was haar aulwoord steeds met de grootste zekerheid en overtuiging hetzelfde geweest Wij lezen in L' Union De beraadslaging over de kieswet zal dijnsdag in de Volkskamer beginnen en liet is, van nu af, zeker dat zij bijzonder lijk over de E. V. zal rollen. Het plan van M. Beernaert bestaat in te zorgen dat allen redetwist over dit punt van de hand gewezen worde, 't Is aldus, zegt men ons, dat M. Nyssens, zijn adju dant, van de eersten is ingeschreven om zijne collegas uit te noodigen het onder zoek van 't problema te verdagen. En dan, indien de beraadslaging zou verdaagd wezen, zou M. Beernaert pogen de kwestie vóór 't kiezerskorps te brengen en trachten het met hem meè te slepen. Men zou, bovendien, niet missen vóór de kiezers te gaan uitroepen dat de tegenstrevers der E. V. zijn gaan vluchten of dat zij zich in de onmogelijkheid bevin den hunne zienswijze te verdedigen. Het is bijna niet noodig te zeggen dat de rechterzijde in dat spel klaar ziet en dat de valstrik baar niet lokken zal. De listen met grof wit garen genaaid hebben hunnen tijd gehad men heeft ze altijd gezien maar men gebaarde ze niet te bemerken heden heeft men er geen schrik meer voor. De kwestie is opge worpen zij moet opgelost worden zij zal het wezen. De evenredigaars kunnen nu uitmeten hoe zeer hunne tegenstrevers eene open bare bespreking vreezen. Uitroeiing vnn distels. De Gouver neur van Oost-Vlaanderen, komt het vol gende besluit te nemen Art. 1Alle eigenaars, pachters, huur ders, vruchtgebruikers, of andere bezitne mers, zijn gehouden vóór 1" Juni en tot 1" October 1891. derwijze den bloei te verhinderen, de distels uit te roeien of te doen uitsteken, die in de door hem beze ten of gebruikte gronden te vinden zijn. Art 2. Indien de belanghebbenden in gebreke blijven, binoen het hierboven be paalde tijdstip, de voorgaande maatrege len na te leven, zal, bjj bevel van den Burgemeester, dit van ambtwege gedaan worden op do kosten der overtreders, en dit ongeminderd de straffen waarmede artikel 4 van het tegenwoordig bevel schrift dreigt. De kosten der werkzaamheden zullen, desgevallende, geïnd worden door het plaatselijk Bes'uur, zooals in zake van belasting. Art 3 De Burgemeester waakt op de stipte nakoming der maatregelen voorzien door het tegenwoordig bevelschrift Art. 4. De overtredingen der schikkin gen van Artikel i worden gestraft met eene boet van 1 tot 15 frank. Bij verzachtende omstandigheden, kan de boet verminderd worden, zonder ech ter beneden 1 frank te dalen. Art. 5. Het tegenwoordig bevelschrift zal afgekondigd en aangeplakt worden in al de steden en gemeenten der Provincie. Keuzen asperge. Reuzen asperge trekt men op de volgende wijze Zoo gauw de eerste asperge schiet, zoekt men de strerkste planten op, zet op ieder eene groene flesclt, zoodat de plant in den hals steekt en brengt rondom paaltjes in den grond om het om vallen der llesch te voorkomen. De hals der flesch mag ech ter niet dieper dan 15 miliiueters is de aarde steken. Van de lucht afgesloten en tegen de felle zonnestralen beschut, schiet de asperge snel omhoog, tot dat den bodem der flesch den wasdom verhindert, dan groeit de asperge naar omlaag en schiet naar den flesschenhals. terug, en zet haar wasdom aldus voort, tot dat de geheelc flesch gevuld is. waarop zij de flesch uit de aarde opheft. Nu steekt men den sten gel at', slaat de flesch zoo voorzichtig mogelijk stuk, opdat er geen glasscherf j in de asperge koine. Op zulke wijze krijgt men eene asperge van één tot twee pond gewicht en daarbij ook zacht, sappig en welsmakend. Algemeene Landbouwprijs homp voor Oost- en West- Vlaanderen te Brugge, den 14 Juli 1894 en volgende dagen. De heeren Baron Ruzette en de Kere- hove d'Exaerde, gouverneurs der beide Vlaanderen en do heeren Olto de Menlock en de Kerchove d'Ousselgltem, Voorzitters van het Uitvoerend Comiteil zijn Donder dag voormiddag ontvangen geworden in liet Paleis te Brussel, door zijne Majesteit den Koning. Zijne Majesteit heeft de afgevaardigden I met de meeste welwillendheid ontvangen, heeft levendig belang gesteld in al de bijzonderheden van deze landbouwplech- tighcid cn heeft beloofd met de Konink- lijke Familie, op Maandag 1G Juli den Algemeencn Prijskamp der beide Vlaan- deren te komen een bezoek brengen en tegenwoordig te zijn in de plechtige uit- reiking der belooningen, j Dezelfde afgevaardigden zijn insgelijks i ontvangen geworden door Z. K. H. Mgr. den Graaf van Vlaanderen en Z. K. H. Mgr. Prins Albrecht van Belgie, die beloofd hebben Zijne Majesteit den Koning tc vergezellen tijdens het bezoek dat Hij zal brengen aan de prijskamp van 10 Juli. De heer Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare werken heeft zijn bezoek beloofd voorden 14 Juli, dag der opening van den prijskamp en der wer- 1 kingen van den jury. Vrifmclsclaai'R. De libera le bladen loochenen gewoonlijk dat de Vrijmetselaars of - Franmaconsloges - iets te zien hebben in hunne politiek, maar nu en dan is er een onvoorzichtige vriend die het geheim uitbrengt. Zoo waaraelitig als ik hier voor u sta, mijnbeer dat is liet mensch dat dien avond met de Franscha dame is binnengekomen Een zoo bepaalde getuigenis te loochenen of te ontzenuwen, was eene onmogelijkheid. Even on uogclijk was het ccne aanneembare ver klaring te geven van dc aanwezigheid van den sleutel in den haard van hare slaapkamer, indien zij werkelijk onschuldig was. Het was dc sleutel van de achterdeur van het hotel, welke tot twaalf ure 's nachts open werd gehouden. Hoe kon deze ongemerkt in hare kamer zijn gebracht, wanneer zij den geheelen nacht daarin verloofd bad De heer Trcmayne begreep zeer goed, dat dit leste feit de zaak moest beslissen, Dc rechters namen dan ook niet eens de moeite zich,?. >oals steeds de gewoonte was, ter beraadslaging af tc zonderen, maar spraken onmiddelijk het vonnis uit. Zij waren ze S en verheugd van de zaak af tc komen en aan eene vrijspraak viel onder de gegeven omstandigheden niet te denken was Charlotte Duvivicr inderdaad onschuldig, zooals velen onder hen werkelijk geloofden, dan zou hare onscliu'd voor het Hof en de gezworenen veel eerder aan het licht komen men had dan ook lijd om voor haar te werken. Zoo verschoonend mogelijk sprak de voorzitter der Sandbanksche rechtbank dc ongelukkige Charlotte toe hij erkende volkomen.dat er veel in haar voordeel sprak, maar dc rechters hadden hier alleen te maken met de feilen, die ben waren voorgelegd cii deze nood zaakten hen, baar naar het Hof te vefwijzen,ten einde zich te hooren terechtstellen wegens moord met voorbedachten rade gepleegd op den persoon van Madeleine Faure, in den nacht van 3i October lest- leden. De vreeselijke woorden maakten op het arme, in tranen badende meisje, een vernietigenden iudiuk. De president merkte het op, eu voegde er daarom den wensch bij, dat hel haar en hare vrienden geluk ken mocht, de aanklacht te niet te doen en hare onschuld klaar en duidelijk aan het licht tc brengen. Met het bevel de beschuldigde naar de cellulaire gevangenis van het graafschap terug te voeren, werd dc terechtzitting gesloten. Wat Charlotte's vrienden gevreesJ hadden, was derhalve geschied. Er blecl hen niets anders over, dan de middelen in liet werk te. stollen, die zjj reeds van tc voren beraamd hadden. Na het afleggen zijner getuigenis voor dc Sandbank- scbe rechters, was Hubert Power vrij, cn hij haastte zich aan zijne met M. Norfolk afgesproken plannen gevolg te geven. De hoofdinspecteur had reeds dadelijk volgens zijne belofte, aan den gouverneur van de strafgevangenis te Dartmoor geschreven. Hij had dezen alles medegedeeld en hem verzocht Robert Power als buitenge woon opzichter aan te stellen, maar hem zooveel mogelijk vijj Ie laten. Dc zitting van het Hof zou niet voor liet eind van januari plaats hebben. Power had alzoo lijd genoeg om de zaak, die heui zoozeer ter harte ging, te onderzoeken hij bleef geloovcn dat Jacob Stanley hem dc inlichtingen zou Zoo bekent de Chronique verleden week dat de loges vele dieasten aan 't li- beralismus hebben bewezen en eene der machten van dit liheralismus uitmaken; dat men de loges dus dient uil te breiden zeis onder het werkvolk. 'tls geen nieuws, maar 't is altijd goed dat liberale bladen zeiven bekennen, welk eene rol de Loges in 'tliberalismus ver vullen. Verwering. Het anarchismus heeft den oorlog verklaard aan de Maat schappij. De maatschappij heeft voor recht en voor plicht zich te verdedigen. Die woestaards kennen geen vaderland. Hun werk is overal. Ileel dc Maatschap pij is hun vijand. Scltrik en verwoesting willen zij verspreiden waar zy best kun nen. Hier in België bestaat de doods'.raf werkelijk niet meer. Wyl zij hier dus minder te vreezen hebben, is het ook waarschijnlijk dat hunne aanslagen hier vooral zullen plaats grijpen. Wat is er dus te doen Zij hebben aan de Maatschappij den oorlog verklaard; de Maatschappij be vindt zich dus tegenover hen, niet alleen in wettige verdediging, maar ook in tijd van oorlogwelnu, hier dan ook moe ten nog alleen de wetten van den oorlog gelden En die wetten moeten niet enkel treffen, de zinnelooze misdadigers die de moor dende aanslagen plegen, maar vooral hen, die er gelegenheid toe gegeven hebben door hunne ophitsingen in woorden en schriften. Dat zegt het gezond verstand, dit vergt de rust van heiland, helleven der burgers. Leo XIII over liet milita risme, Volgens de New-York Herald, heeft Z. H. liet volgende gezegd; Het militarisme grijpt honderden cn duizenden jongelingen aan. Het omgeeft hen met sterke onzedelijke invloeden. Het vernietigt geheel hun ltooger, geeste lijk leven en draagt er toe bij dat zij ver stokt worden en afzinken. - Deze legers zijn niet alleen vol gees telijke gevaren, maar zij putten ook do welvaart der volkeren uit. Zoolang Euro pa met soldaten gevuld is, zoolang wor den al de arbeidskrachten aan den grond ontrokken, en de armen worden met be lastingen overladen, om het stelsel in stand te houden. De legers van Europa verarmen de bevolking. -Deze groote militaire inrichtingen hebben nog een ander jammerlijk uit werksel. Zij hitsen de volkeren tegen el kander op en verscherpen de nationale jaloerscheid. Het gevolg daarvan is een aanwas van den geest van toorn en wraakzucht. kunnen verschaffen, die Sint-AIba in zijne handen zouden leveren. Ongelukkig genoeg had men van den man zclr verder geen spoor ontdekt. Hij was verdwenen, geen mensch wist waarheen De jonge detectives die als liedjes van Tom Ilrusel bij jufvrouw Kelly waren ingekwartierd, hadden even min eenig nienws weten te vertellen. De vrouw van Stanley bleef steeds hetzelfJe geheimzinnige wezen van vroeger. Zij zag niemand en ze ontving niemand cn trachtte met het maken van kunstbloemen in haar onderhoud te voorzien. Een paar malen hadden de detectives haar naar de Ficldstraat zien gaan zij was echter aan Sint-AIba's huis op dezelfde wijze als den eersten keer ontvangen cn keerde met een diep ver slagen, teleurgesteld gezicht naar huis. In den lesten tijd scheen het, dat zij deze bezoeken uit wanhoop had opgegeven cn had z|j haar best gedaan om meer werk van den bloemenwinkel te krijgen. Sedert jufvrouw Kelly hare andere kamers zoo voordeelig had verhuurd was zij voor de nalatige betaalster veel minder streng geworden cn scheen het inderdaad alsof Brusel's voorspraak, haar medelijden had opgewekt. Zij viel jufvrouw Stanley althans niet meer lastig cn liet haar in het rustig be/it van het zolderkamertje. Voor liet overige kor. men van deze zijde geen licht meer verwachten. Alle pogingen van de jonge detec tives om met haar in gesprek te komen, waren op bare stilzwijgendheid afgestuit cn zij hadden de zaak als hopeloos moeten laten varen. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1