ZAAILANDEN HOOIGRAS WOONHUIZEN VELDVRUCHTEN perceel LAND, ZAAILANDEN MEUBELEN HOOIGRAS PARTIJ LAND HOOIGRAS HOFSTEDEN OUDHEDEN VRUCHTEN TH VELDE VISCHHANDEL. Hooi- en Nagras Hooigras venditiën. »».i rechtsmacht. Aankomst van den Nieuwen Holland- schen Haring. Groot rabal is toegekend bij neming van een originaal vaatje, bi houdende G of 12 stuks. Vraagt bet Vlaardingen Kroonwerk, (marque couronnée) alleen verkrijgbaar in het oud gekend vertrouw lijk huis II. Arys-De Pa©|>e,de|Ositaris voor Aalst en arrondissement. LET OP. Schotsche Maatjes Haring, fr. 1.50 per 12 stuks. Nieuwe HoUandsche Haring. Vlaardingen Kroonwerk fr. 1,50 per 12 stuks. Alle weken vermindering van prijzen. ABONNEMENT voor cene of twee soorten visch volgens keus, frs. 2.00 Om 8 ure 's morgeus te Erpc, aan den Ledeschen- steenweg, Molenmcersclicn Bosschestraal, Hoonegem- meerschen tn Aalst-Schaarbeek, Hoonegemmeerschen. Om t uur nanoen,te Erpe, aan de Hoos, Koot, Zure- bosschen, Koeibrugmecrschen, Zcvenkoot, Kruiskens, en Watermolen. En om 5 ure nanoen, op den Kasteelberg en omlig gende meerselien aan het Dorp. Op gewone voorwaarden en lijd van betaling mits te stellen goede en gekcude borg. Openblii e ei koonillil Openbare Verkooplog 1 van eene goede Openbare Verkooping van te SMETLEDE. De Notarig EEMAN te Erpe, daartoe in rechte benoemd, zal met lusschen- komst van zijnen ambtgenoot den Nota ris DE GI1EEST te Aalst, ten overstaan van Mijnheer den vrederechter des Kan tons Aalst, met gewin vart palmslag in het openbaar verkoopen EERSTE KOOP. Een perceel LAND, voorheen BOSCH, gelegen te smetlede, op het Binnenveld, gekadastreerd wijk A, nummer 947, groot 29 aren, palende ten ooste en ten weste de kinderen Van den Abeele, ten zuide den heer J. Scboc- kaert en ten noorde de Bede. TWEEDE KOOP. Een perceel Land, voorheen BOSCH, geb'gen te Smetlede, op bet Steenveld, bekend bij kadaster wijk A, nummer 824, groot 28 aren 20 centiaren, palende ten ooste den heer Thcodoor Crets, ten zuide den heer Au- guste Veldeman, ten weste de heer Jan- Baptiste Schoekaert en ten noorde de Rede. DERDE EN LAATSTE KOOP. - Een perceel LAND, gelegen te Smetlede, op Tinenrode, gekadastreerd wijk A num mer 615, groot 19 aren 80 centiaren, palende ten ooste den beer Karei Van Caneghem, ten zuide den lieer Leonard Smetreyiis. ten weste den heer Karei Schoekaert en ten noorde verscheidenen. Voorschreven GOEDEREN zijn afhan gende der nalatenschap van M. Angelus Dacus, overleden te Smetlede. ZITDAGEN Instel Zaterdag 19 Mei ,Rq, Verblijf Zaterdag 16 Juni Telkens om 2 ure namiddag te Zittings zaal van het Vredegerecht, te Aalst Groole Markt. VENDITIE VANI en te wassen te Erpe en Aalst-Schaarbeek. De Notaris EEMAN te Erpc, zal ten verzoeke van de volgende eigenaars, op Maandag 18 Juni 1894. openbaarlijk verkoopen Gemeente Erpe, om 8 ure 's morgens. 1. Namens het Armbestuur van Erpe: a. 5 koopen hooi- en te wassen nagras, aan den Lcdesehensteen- weg, nabij de Sleenebrugb. 3 koopen hooigras in de Hoonegcmmeerscbcnc, 2 koopen hooi- en nagras, aan de Roos; d. 2 koopen hooi- en nagras, in het Foot (Zurcnbossehen). 2. Mamens jufvrouw weduwe Veldeman-Rasschaert, te Erpea. 2 koupen hooi- en te wassen nagras, aan de Steeiiebrugu. cn 2 koopen hooi- en nagias, in de Zu- rebossclieu. 3. Namens den heer Remcl Van Droogcnhroeck, te Erpe a. 10 koopen hooi- en nagras, ui de Molen- meersehcii; b. 2 koopen hooigras, naby den Kleinen steenweg; c en koopen hooi cn nagras, in de Koei- brugiucerschen. 4 Namens Dame weduwe Edm. b'Hondt, te Aalst; 10 koopen hooigras, in de Molenmcersclicn, nabij den Watermolen. 5. Namens den lieer Charles Schoekaert, te Erpe: 3 koopen hooigras, in de Moteiimeerschcn. 6. Namens den heer Leopold de Wint, te Erpc a. 8 koopen hooigras in de Molcnmeerschenu. 4 koopen hooigras aan de Bosschestraat; c. en G koopen hooigras aan de Roos. 7. Namens den E. II. Gustaaf De Sacdetccr te Olsene: 2 koopen hooigras, in de Molenmccrschcn. 8. Namens jufvrouw weduwe De Boeck, le Hofstade: a. 4 koopen hooigras, in de Molenmecrsrhen; b. en 6 koopen hooigras, in de Hoonegemmeerschen. 9. Namens den heer Thcodorus Sonck, te Nieuwer- keikcn - 4 koopen hooigras iu de Alclenmcerschen. 10. Namens den heer Bernard Lopus, te Erpe2 koopen hooigras, in de Hoonegemmeerschen. 11. Namens den heer Dominique Van den Eechaut- De Boeck, te Erpe 2 koopen hooigras, in de Hoone gemmeerschen. 12.Namens den heer Picter-Jan Mertens, te Lede 2 koopen hooigras, iu de Hoonegemmeerschen. Aalst-Schaai beek 13. Namens jufvrouw weduwe E. Meert-Moens, te Aalst3 koopen hooigras, in de Hoonegemmeerschen. Nog Gemeente Erpe, om 1 uur nanoen. 14 Namens Mijnheer Peetcrs-Danneboom, te Zcle 8 koopen hooi- en nagras, in het Koot. 13. Namens den heer Frans Van Wezemael, te Erpc 3 koopen kooi- en nagras, in het Foot. 16. Namens Mijnheer René Van den Bossche-De Wint, to Aalst2 koopen hooigras, in het Foot. 17. Namens jufvrouw weduwe Charles De Landts- heer-De Smet,te Erpe 3 koopen hooigras,in het Foot. 18. Namens den heer Jan Menieman, te Erpe 4 koopen hooigras,op het Zevenkoet,nabij den ijzerenweg 19. Namens den heer Alois De Swaef, te Erpe 4 koopen hooigras, in de Kruiskens 20. Namens den heer Burgemeester De Vos, te Erpe 8 koopen hooigras en te wassen nagras, aan den Watermolen, nabij 't Dorp. 21. Namens den heer Pastoor Van de Putte,te Erpe 30 koopen goed hooi- cn te wassan nagras,op Kasteel berg en omliggende mcerschen, aan het Dorp. ORDE DER VERKOOPING. Men zal vergaderen te Erpc, aan den Ledeschen- steenweg. (Steenebrug), aan den meerscb van 't Arm bestuur,alwaar de verkoopiug zal aanvang nemen Het volgende orde zal gevolgd worden Openbare Verkooping van twee welgelegen en goede ZAAILANDEN te Erpe >:n Erembodegem. De Notaris EEMAN te Erpe, zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een nieuw gebouwd cn gerieflijk Huis, met poort, gestaan en gelegen le Erpe, nabij de Dorpplaats, aan de Audenaardschc kassei, gekada streerd wijk G, nummer 68c en deel van nummers 67b en 76u, groot 6 aren 21 centiaren, palende oost jufvrouw weduwe Rcnneboog en den heer Serapliien De Biuecker, zuid den Zadetwcg, west den volgenden koop cn noord de kassei. Bewoond door den eige naar M. Jos. Van den Borre. Tweede koop. Ken Huis, zijnde eene herberg, gestaan en gelegen Ie Erpe, nabij het Dorp, gekada streerd w(jk C, nummer 68b en deel van nummers 67n cn 76u, groot 5 aren 9 centiaren, palende oost voorgaanden koop, zuid den Zadelweg, west den heer Benjamin Ruyssinck cn noord de kassei. Bewoond doorM. Victor Van Keymeu cn. Derde koop. Een perceel tand, gelegen te Erpe, aan den Zadelweg, gekadastreerd wijk C, oosthelft van nummer 432c bis, groot 17 aren 43 centiaren, palende oost den heer August Van Moorter, zuid jufvrouw wed, Veldeman Rasschaert, west den volgenden koop en noord den Zadelweg. Gebruikt door M. Van den Borre voornoemd. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen te Erpe, aan den Zadelweg, gekadastreerd wijk C, west helft van nummer 432c bis, groot 17 aren 43 centi aren, palende oost voorgaanden koop, zuid jufvrouw wed. Veldeman Rasschaert, west den lieer Petrus Bogacrt en uoord den Zadelweg. Gebruikt door voornoemden Van den Borre. Vijfde en laatste koop. Een perceel Land,gelegen te Erembodegem, op den Berg, genaamd de Mcei t, bekend bij kadaster wijk It, nummer 1113, groot 28 aren 28 centiaren. Gebruikt door M. Jan-Baptist Van Mulders, te Welle ZITDAGEN Instel. Donderdag 7 Verblijf, id. 21JUUI Telkens om 3 ure namiddag, ter te verkoopen her berg, genaamd Het Foht, gehouden door M.Victor Vau Keymculen. Openbare Verkooping van en HOOIGRAS XE IIËSPELAERE. Deurwaarder VAN MUYLEM, le Aalst, zal, op Dijksdagj:.19 Juni 1894, om 1 uur stipt nanoen, in het openbaar te Mespelaere verkoopen, te weten Namens Jufvrouw De Meyer, te Mespelaere. Veldvruchten, als Op eene partij land aan den Hoogeweg 3. l-j aren 30 centiaren vlas 4. 20 aren aardappels 3. 25 aren koorn 6. 13 aren tarwe 7. 15 aren geerst 8. 30 aren aardappels. Op eene party land, genaamd de Lange Keêren 9. 25 aren masteluiu 10. 23 aren kuuni11. 54 aren aardappels. Verdeeld in koopen t' elks gerief. Hooigras. Namens jufvrouw De Meyer, voornoemd. 4 koopen extra goed hooigras, in den Bcckmecrsch, 6 koopen extra goed hooigras, in den Steemanmccrsch, 3 koopen extra goed hooigras, op den Bosch, 3 koopen extra goed hooigras. op 't Rot. 1 koop extra goed hooigras, aan de Hcnedenstraat. Men zal vergaderen ter herberg Den Engel, i hij Mijnheer Thcodoor Janseghers, aan den Huogeweg. Op gewone voorwaarden cn lijd van betaling mits goede en gekende borg le stellen. Openbare Verkooping van 3WI3 TE HOFSTADE Frans CRICK, Gemeentcsekretaris van Hofstade, zal door het ambt van Deurwaarder DE VOS, te Aalst, op Maandag 4 Juni 1891, om 8 ure voormiddag, open- baarlijk verkoopen het volgende goed en schoon Hooi gras wassende binnen de Gemeente Hofstade 1. Namens de erfgenamen van wijlen den heer Antonius Mattliys Op den Boulit, nabij den Water molen der Eigenaars 23 koopen. 2. Namens Madame Weduwe Foucart-üe Winnc In den Hekeling 2 koopen, 3. Namens dc Kerkfabriek van Hofstade In de Kerkmeersschen 3 koopen. 4. En namens de Gemeente Hofstade Op dc Beek- djjkcn 21 koopen. De Verkooping zal aanvang nemen in de Kerk meersschen. Zij geschiedt op gewone voorwaarden en lijd van betaling mits goede en gekende borgstelling. Dijnsdag 25 Juni 1894. A. Om 40 ure voormiddag, te Aalst- Scltaarbeke, aan den Tragel der vaarten Sl.-Apolotiia. B. Om 2 ure namiddag te Aalst- Mijlbeke, in de Bcrgemeersschen, aan den Brusselscbensieenweg, Kasteel van Rorisevaalen Lambrechtmeersseben. C En om 5 ure namiddag te Moorsel, aan het bof Texel. Door het ambt van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. De Notaris De Gilleest, te Aalst, t zal in het openbaar verkoopen 1Kenen schoonen eigendom bestaande uit 7 huizen, met 1G aren grond,le Aalst, Nieuwstraatpoort. i 2. 24 aren 80 centiaren Meersch te Haeltert, Brul. i 8. 16 aren 70 centiaren Meersch, te Haeltert, Geetegem. i ZITDAGEN Instel 5, Verblijf 49 Juni 1894, ten 4 ure, ter herberg Den Appel, te Aalst, Nieuwstraatpoort. VERKOOPING van een t© Herdersem, Dc Notaris MOENS, te Lede, zal ten verzoeke van wie het behoort, op gewin van een half per honderd palmslag, openbaarlijk verkoopen Ken perceel Land, te Herdersem, genaamd, de Beggijnwcidc, gekadastreerd sektie B, nummer 1011, met ccnc groote van 9 aren 60 centiaren, palende oost de Beek. geschced met Wicze, zuid Mijnheer Jcn- ~?s en noord de erven Uylterssprot. Boomprijs fr. 360,00. Gebruikt door Hippolyte Meert. Onmiddelijk in- gebruiktreding. ZITDAGEN: Instel, Maandag 28 Mei IQO, Verblijf, Maandag 4 Juni 1W1- Telkens om 5 ure namiddag, ter herberg De Koorn- bloem, bij Severien Boulonne, te Herdersetn, om rent de Kerk. Bij Licilalie. Openbar© Verkooping van goede en MEERSCHEN onder Denderhautem. De Notaris Van Oudenhov© verblijvende te Denderhautem, zal ten overstaan van Mijnbeer den Vrederechter des Kantons Nioove, met de pleegvormen dor wel van 12 Juni 1816, openbaarltjk verkoopen, de volgende Goederen te weten Eerste Lot. Een perceel Land, gele gen to Denderhautem, op de Paalwilg, gekadastreerd seklie C, nummer 843, groot 13 aren 20 centiaren en volgens meting groet 12 aren 6 centiaren, palende oost Bijloke-goederen van Gent. zuid de erven Praet, west de erven Taleman en noord Caudron. Tweede Lot. Een perceel Land, gelegen le Denderhautem, in den Kilput, gekadastreerd sektie A, nummers 1039 en 1040BIS, groot 30 aren 80 centiaren, palende, oost Frans Roelandt, zuid den beer advocaat De Backer, west Bijloke goederen van Gent, noord Constant Roelant en anderen. Derde Lot. Een perceel Land, gele gen tc Denderhautem, op Tiende Vrij, gekadastreerd sektie A, nummer 195, groot 14 aren 20 centiaren en voLens meling groot 13 aren 98 centiaren, palen de oost de erven Beeckman, zuid en west de ei ven Engrlbertus Van der Hoeven en noord den Voetweg. Vierde Lot.. Een perceel Land, gele gen te Denderhautem, in bet Hemelrijk, gekadastreerd sektie A, nummer 335, groot 7 aren 70centiaren, palende oost den I eer Boone.zuid de weduwe Baeyens, west en noord jufvrouw T'Kint. Vijlde Lot. Een perceel Land, gele gen te Denderhautem, iu de Swittemeer- schen of Vlasveld, gekadastreerd sektie A, nummer 1442, groot 20 aren 60 centi aren en volgens meting 19 aren 12 centi aren, palende oost de erven Coppens, zuid Jan-Baptist De Wolf en Beeckman, west en noord Bijloke-goederen van Gent. Zesde Lot. Een perceel Hooiland, gelegen te Denderhautem, aan de Beire- meerschen, gekadastreerd, sektie A. num mer 1245a, groot 7 aren 50 centiaren, palende oost de erven Pieter-Amand De Schepper, zuid de Swittenstraai, west de erven Adriaan-Louis De Schepper, noord de straat. Zevend.' Lot. Een perceel Land, gelegen te Denderhautem, op het Blokke- veld, gekadastreerd sektie B, nummer 31G, groot 13 aren 90 centiaren en vol gens meting groot 16 aren 44 centiaren, palende oost jufvrouw T'Kint, zuid den Arme van Gent, west Jan Roelandt,noord de Broekstraat. Achtste Lot. Eer, perceel Hooiland, gelegen te Denderhautem, in den Kleinen Werf, gekadastreerd sektie A, nummer 1105, groot 13 aren 70 centiaren en vol gens meting groot 13 aren 81 centiaren, palende oost de straat, .zuid de beggijn Iluylebroeck.west mijnheer Van Iseghem, noord den Artne van Denderhautem. Negende Lol. Een perceel Land, gelegen le Denderhautem, op Tiende Vrij, gekadastreerd sektie A, nummer 245* groot 9 aren 80 centiaren en volgens meting groot 9 aren 16 centiaren.palende oost mijnheer De Clippele, zuid Amand De Luyck.wesi Jozef Beeckman en noord verscheidene. Tiende Lot. Een perceel Land. gelegen te Denderhautem, op het Her ders- ol Hoenders veld, gekadastreerd sektie A, nummers 1165 en 1106b, groot 30 aren 80 centiaren en volgens meting groot 37 aren 9 centiaren, palende oost J de erven Hoevelinck, zuid de meersclien, west den voetweg, noord verscheidene landen. Elide Lot. Een perceel Land,gelegen le Denderhautem, in de Slichelen of Hcrdersveld, groot 14 aren 90 centiaren, gekadastreerd sektie A, deel van nummer 1169, palende oost de kinderen Goeman- Van der Hoeven, zuid den voetweg en daarover verscheidene, west eri noord de kinderen Taleman. ZITDAGEN Instel, dijnsdag 19 Juni 1894, om 2 ure nammidag ter zittingszaal van het Vredegerecht te Ninove. Verblijf, Dijnsdag 26 Juni 1894, om 2 ure namiddag ter herberg van den heer Bernard Van der Paelt, le Denderhautem, wijk Vondelen. Het kohier van lasten en voorwaarden dezer verkooping, evenals de Grosse van het vonnis berusten ter studie van bovcn- genoemden Notaris, alwaar men er ken nis kan van nemen. VENDITIE VAN' Ol'DQEDEiV GOUD EN ZILVERWERK te Aalst, Esplanadeplein. De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal op Donderdag 7 Juni 1894. le beginnen teu 8 ure 's morgens, ten sterfhuize van jufvr. Angelique Van den Brouckc, le Aalst, aan de Esplanade, in liet openbaar verkoopen de volgende schoone meube len, oudheden, gouden en zilveren voor werpen, te weten MEUBELEN. Koperen-, tinnen, ijzeren, blekken, gleizen, steenen- en aarden keukengerief, twee schoone en groole jacbistovcu,kachels, opene vuren, tafels, stoelen, kassen, kommode iu ker selaren hout. Tafellakens, servietten, handdoeken en andere lijnwaden. Pendules, kandelabers, vasen, inktpot in gesneden hout, printen, bloemen onder bokaal, stors, gordijnen, groote- en kleine salon, tafel-en bedtapijten. Kofïijstelsel, fruilkom en twee gelei- potten iu kristal, kristale karaffen, bier en wijnglazen, porceleinen tellooren en kommen. Schoone coulissetafels en andere in aecajou. vier bedstoelen h ressort in accajou, kerselaren bedstoel en andere lavabos, stoelen en zetels in acajou, nacht- en speeltafels in acajou, guertdon en likeurkas in acajou, grooten spiegel en andere. Wollen matrassen, pluimen hoofdpelu wen en kussens, spreien, sargiën, slaap lakens en verder slaapgerief. OUDHEDEN. Tellooren, soepkom men, suikerpollen, thepotten, posturen, dienservies in Doornijksch porselein, schilderijen en andere. GOUD- EN ZILVERWERK. 2 Zilve ren soeplepels, 40 zilveren servieseu, 2 zilveren koffiepotten, 24 zilveren koffie lepels. tafel en dessertniesseu met zilve ren banden, zilveren suikertang en lepel, zilveren broche met oorbellen, zilveren armband, zilveren paternoster, gouden zakhorlogie en ketting, diamantenring en 4 gouden ringen, gouden hrochen en oorbellen waaronder met sleenen, twee oorbellen mei diamanten steenen, krans in peerlen, kruis met diamanten steenen. Verders bloemen en banken, ladder, gieters hofalcm, kuipen, bi andhout, fles- schen, enz. N. B. De oudheden, goud- en zilver werk, zullen verkocht worden ten 1 uur stipt namiddag. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borgstelling. VENDITIE van te Aalst-Mijlbeek Langestraat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op maandag 4 Juni 1894 ten 3 ure namiddag op bet buitengoed der EE. PP. Jesuïten te Aelst-Mijlbeek, Langestraat, overgaan tot de openbare verkooping van het aldaar wassende hooigras. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borgstelling. TSWD2TIS TiwlT t© HOF8TADE. Dc Notaris DE GHEE>T te Aelst, zal mei gewin van palmslag en gelagen in T openbaar verkoopen Eene goede partij LAND, gelegen le Hofstade,Blekte, op «Ie vorenste Baardcbrug. groot 33 aren, deel ten ooste van meerdere, gekadastreerd, wijk c, nummer 383, met eene grootte van 83 aren 20 centiaren, palende dees deel op zich zelve ten ooste aan de Hospi- cièn van Aelst. ten zuide met half Kauterbaan aan jufrouw de weduwe Pannekoek-Van Cauter, ten weste aan de kinderen Dc Vos met de meerderheid en ten noorde aan de Kerkfabriek van Hofstade. Gebruikt door de kinderen van Félix lie Vos. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 12 1R0 Verblijf, Dijnsdag 26 JU" ,WI' Ten 5 ure namiddag ter herberg genaamd «Het Hof van Weenbn. bij den heer Adolf De Ghendl, te Aelst, aan de Botermarkt. te Herdersem, in de Pastorij. De Notaris oe gheebt, te Aalst, zal op Donderdag 14 Juni 1894, te begin nen van 8 ure's morgens, ter Pastorij, te Herdersem,ov ergaan tot de openbare ver kooping van de Huismeubelen, nagelaten door den eervv. heer Pastoor Dc Feyter, en bestaande voornamenlijk in veel Keukengerief, jacht stoof, kachel», ta fels, coulissetafel, zetels, stoelen, kleer- ka«sen, kommoden en andere kassen, engelsclien billard, antieke eikbouten hoilogiekas, horlogiëu, pendule, baro meter, spiegels, printen en kaders, bloemvasen onder bocaal, calvaire, beel den, crucifixen, luster, lampen, 'verzil verde kandelabers en kandelanrs.carafen, roomers, glazen, gleizen tafelservies en porceleinen tafelservies voor 30 perso nen, bedstoelen a ressort,lavabos, nacht tafels, matrassen,hoofdpeluwen, kussens, vloer, trap- en bedtapijten, venstergor dijnen en stors, tafellakens, servietten en handdoeken, zinken bad, kuipen, fles- schen, ijzeren hofbanket! en stoelen. Verders omtrent 500 flessche» roode wijnen. Gewone konditiën en tijd van betaling, mits gegoede en gekende borg. VENDITIE VAN allerbeste en t© wassen ÜAGRA8 te Aalst-Mijlbeek. De Notaris LIMPENS te Aalst, zul op Maandag 25 Juni 1894, om 1 uur nanoen, openbaarlijk verkoopen 1. Namens dame weduwe Van Breuge], te Aalst, 10 koopen Hooigras en te wassen Nagras, gestaan op een percel meersch, op de Beek, nabij de herberg - Het Appelken. 2. Namens den heer Baron Leo Belhune, tc Aalst, 3 koopen Hooigras, wassende op ziju buiten goed tc Aalst-Mylbcek, lloorselschebnan. 3. En namens mijnheer Leirens-Eliaert, ook tc Aalst, a 12 koopen Hooigras en tc wassen Nagras, op ongeveer I heklaar meersch, aan den Buekendreef, nabij het,buitengoed van wijlen mijnheer De Cock. n. En 20 koopen Hooicras en te wassen Nagras, op ongeveer 1 bektaar 30 aren meersch, nabij het Hof-tcn-Berg. Men zal vergaderen aan de meersch tan dame weduwe Van Breugel, nabij de herberg Het Appelken, (Moorselschebaan j De verkooping geschiedt op gewone konditiën en op tijd van betaling, mits door de koopers seffens te stel len goede en gekende borge. Openbare verkooping VAN TE Moorsel, Aalst-Mijlbeek en Herdersem Deurwaarder DE VOS, te Aalst, zal op Djjnsdag 12 Juni 1894, openbaarlijk verkoopen t. Namens den heer Charles De Vis, Kandidaat- Notaris, te Aalst Te Aalst-Mijibeck, om 1 uur a. 2 hektaren hooigras, verdeeld in koopen, op zyn Buitengoed aan 'I Muisken. n. 3 koupen hooi gras en 3 koopen napras in de Komme. c. 3 koopen allerbeste hooigras en 5 koopen nagras rechtover de herberg van Charles-Louis Van Kei. Te Herdersem 2. Namens den heer August Van den llrempt, te Aalst - 3 koopen goed hooigras en 5 koopen nagras, op zijnen meersch, Dcnderland. Om i ure. 3. Namens den heer Charles De Vis, 'oornoemd. a. 2 koopen hooigras en I koop nagras op der. Steenoven. b. 7 koopen goed hooigras en 4 koopen nagras, aan het Sas van Wieze, achter de her berg van Frans Cool. De verkooping zal geschieden op gewone* voorwaar den en lyd van betaling mits ieder het ongeld gereed te betalen en goede en gekende borg te stelleu Openbare verkooping van Landen, Bosschen en Meerschen. De Notarissen DE PAIIW, cn BRECKPOT, te Aalst, zullen openbaarlijk verkoopen i° koop. i hectaar 25 aren land, te Appelterre-Eychem, tegen de statie, ge bruikt door Constant Sleenhout en an deren 2° koop. 44 aren land en water, te Buggenhout, op de Dijssels, gebruikt door Frans De Ridder. 3° hoop. 61 aren land alsvoren, ge bruikt door denzelfden. 4® koop. 82 aren 50 centiaren land, te Buggenhout, Crapstraat. gebruikt door Henri en Victor Van Regemortel. 5C koop. De onverdeelde helft eener bebouwde hofstede te Merchtem, Spelt ha- pel, groot in 't geheel 74 aren 50 centiaren gebruikt door Henri Vcrest. Boomprijs der helft 170 fr. 0® koop. De onverdeelde helft van eenen bosch, te Erembodegem, Osbroeck, groot in 't geheel 1 hectaar 17 aren 10 centiaren. In Regie. Boom- en Schaarhoutprijs der helft 700 franks. 7e koop. 31 aren 38 centiaren land, meersch en bosch, te Erembodegem, Hoo- govoshollen, gebruikt door Benedicties Huylebroeck en Petras Callebant. 8' koop. 52 aren 10 centiaren hof- stedegrond en land (gebouwen aan den pachter) te Erembodegem, Hoogevoshol- len, gebruikt door den zelfde. 9® koop. 15 aren 50 centiaren land, te Denderleeuw,Kruiskauter of Bakegem, gebruikt door Eduard Van Daelen. 10 koop. 7 aren 80 centiaren land, te Denderleeuw, Huyssegein, gebruikt door de weduwe Pieler Van den Haute. 11® koop. 25 aren 90 centiaren land en meersch, te Welle, Kapelleken, ge bruikt door de weduwe Bern. Vereist. Boomprijs 25 fr. 12® en laatste koop. 31 aren 80 cen tiaren land, te Herdersem, op de Wee, gebruikt door Felix De Wolf. ZITDAGEN' Instel, Vrijdag 8 - .RQ Verblijf, Vrijdag 22 Juni lby'1' Om 3 ure namiddag ter estaminet Au comte d'Egmoot, bij den heer Edto.Van Branteghem, te Aalst, Groote Markt. Door sterfgeval. Openbar© verkooping schoone Meubels, Schilderij enBoekenZi 1 verwerk# Wij nen te AALST, Nieuwstraat, NT14. De Notarissen DE PAUW en BHE<iKPOT, te Aalst, zullen openbaarlijk verkoopen onder het bestuur van M. Herman Van Duyse, export te Gent, ten sterfhuize van wijlen M' en Mra# Camille Van Langenhove-Biebuyck, te Aalst, Nieuwstraat, N° 14, op Maandag li Juni 1894 en volgende dagen hetgene volgt 1° De verzameling van Oudheden van wijlen Mr en M"10 Van Langenhove-Bie buyck: Als Chineesch, Japoneesch, Am- sterdamsch en Saxisch porcelein, oud gleis werk, meubels in eik, acajou, eb benhout; ingelegde, gesneden, gedreven, gebeitelde voorwerpen in ivoor, marmer, zilver, ijzer, brons en koper; kristaal, perlmoer en albater; verders boeken, ta pijten, kandelaars en kandelabers, schil derijen, teekeningen enz. enz., breed be schreven in den kataloog. 2° Schoone meubels en gerieven voor salons, eetzalen, volledige slaapkamers in acajou, enz. keukengerieven, enz. enz. 3° Zilverwerk en 2500 flesschen aller hande wijnen van 1832 en andere ver- schillige jaren. Oi'd© der verkooping. Den 11, 12,13, 14 Juni en desnoodsden volgenden dag van 1 1/2 tot 6 ure namid dag de oudheden volgens kataloog. Den 15 Juni 's morgens, de meubels, 's namiddags de oudheden die er nog mochten bestaan, verders deschoone meu bels en het zilverwerk. Den 18 Juni 's morgens, vervolg der meubels, 's namiddags de wijnen. En den 19 Juni vervolg der meubels. Tentoonstelling. Personen voorzien van eenen kataloog of bijzondere toelating der Notarissen of van den expert zullen ingang hebben tot de tentoonstelling der verzameling van de oudheden den Zaterdag 9 en Zondag 10 Juni aanstaande van 10 ure 's morgens tot 's middags en van 1 tot 5 ure namiddag. De Notaris De Dauw, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen A. 1° Op Donderdag 7 Juni 1894, om 9 ure stipt voormiddag te Aalst-Mijlbeke, Moorselschebaan 18 koopen Hooigras, op eenen Meersch achter het Appelken, eigendom vand'heer E. Van der Smissen. 2" Om lOurestipt voormiddag, te Aalst- Mijlbeke, Beekstraat, 15koopen Hooigras. B. En om 3 uren namiddag, te Aalst- Schaarbcke, achter het Schaliënhuis 1° 5 koopen Hooigras, op eenen Meersch nevens het buitengoed van d'heer Karei Scheurmans, te Aalst. 2° 37 koopen Hooigras, langs de rivier den Dender, op den Meersch genaamd Pontberg, eigendom van d'heer Karei Cu- mont eigenaar te Brussel. 3J4 koopen Hooigras, op eenen Meersch, in den Osbroeck, eigendom van M® We Moyersoen-Van den Hende, te Aalst. C. Op Zaterdag 16 Juni 1894, om 1 uur nanoen, ter herberg De Sterre bij sieur Auguste Boemans, te Schoonaarde26 koopen Hooigras, wassende te Audegem, Schoonaerde, Wichelen en Berlaore. En om 2 ure namiddag, ter herberg In den Casino, bij de Wc Lens, te Wichelen: 60 koopen Hooigras, wassende op Meers- schen te Wichelen, Cherscamp en Schel- lebelle. D. Op Donderdag 21 Juni 1894, om 9 ure, voormiddag, 40 koopen Hooigras, op den Kloostermeesch, te Wanzele, aan den watermolen van d'heer Matthys, eigen dom vand'heer Charl. Cumomt, teBrussel. De Notarissen Vau Ham, te Ni nove en De Dauw, te Aalst, zullen op Maandag 18 Juni 1894, om 3 ure na middag, openbaarlijk verkoopen: 21 koopen Hooigras, op den Paters- meersch. te Denderleeuw, eigendom van M. Corneille Van Branteghem, te Aalst, en Mm® Dierix-Van Branteghem, tc Geer- aerdsbergen. VERKOOPING VAN te Schoonaarde. De Notaris D© Pauw, te Aalst, op zal Maandag 25 Juni 1894, om 2 ure nanoen, openbaarlijk verkoopen: Verscheidene koopen Rogge, Tarwe, Masteluin, Vlas, Aardappels, Klavers, Haver en Gerst te velde, ter wijken Para dijs, Guypersveld, (Huigelen Akkers), Langestraat, (Meirken), Steentje, (tegen Bomlamolen),Weiveld,Hoflangevel,( Wee ken en op Migroveld. Deurwaarder Ylfred Mahieu te Aalst, zal op Zaterdag 9 Juni 1894, om 9 ure voormiddag, te Aalst op de Groole Merkt, openbaarlijk verkoopen Kassen, stoelen, tafcis, stool keuken gerief, wanmolen, raapmolen, melkkuip, kern, kruiwagen, karre, enz., enz. Eenige kickencn en duiven. Met gereed geld, zonder onkosten.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3