HOOIGRAS GRAS RNAGRAS ZAAILANDEN Allerhande nieuws. Het is nu geen tijd meer om te twisten tusscben katholieken, maar wel om al de krachten samen te trekken, opdat de eerste uiting van het meervoudig stem recht een schitterende zegepraal zij voor de rechterzij. Handelsblad) Een echt aoldnnt. Wij hebben dikwijls met verontweerdiging gesproken over de zware straffen, welke het militaire strafwetboek soms voor het minste vergrijp den soldaten oplegt. Doch de strengheid heeft nu een tegen hanger gevonden in een vonnis,donderdag te Brussel door den krijgsraad uitge sproken. Een opperwachtmeester van den trein bad in den nacht van li april wanorders veroorzaakt in eene herberg nabij de kazerne. Een policieofflcier werd geroepen en deze bracht den onderofficier naar de kazerne. Eens binnen de poort vatte de onder officier den policiebeambte bij den kraag, begon hem duchtig af te ranselen en sloeg hem zelfs met het plat van zijnen sabel. De sergeant der wacht meende het noodig, den dienstdoenden adjudant van het gebeurde te verwittigen en deze gelastte den oproermaker... naar bed te gaan. De opperwachtmeester keerde zich nog eens om en bracht den policieofflcier nog eenea slag toe. Nu werd hij voor 20 dagen in 't cachot gezet, Gisteren verscheen hij voor den krijgs raad. M. de krijgsauditeur rekwireerde met eene uiterste gematigheid, gezien de goede hoedanigheden van den beschul digde Toen deze laatste poogde te loochenen dat hy den sabel had getrokken, zegde de auditeur O,loochen nietdit toont aan dat gij een echt soldaat zljt Onnoodig dat het vonnis voor dien echten soldaat uiterst zacht was. Hij kreeg. 20 fr, boete De Congoleezen der Wereld tentoonstelling hebben de vertooning van den cirk Lockhart bijgewoond. Zij waren ten getalle van rond de 50, soldaten en... burgers, zoo mannelijke als vrouwelijke. Toen zij den schoon versierden cirk binnenkwamen,speelde het muziek hunner ter eer. De grond der piste was bestrooid met gekleurd zand, dat een trophee vormde van de Belgische en Congoleesche wapens en vlaggi n. De soldaten waren in kleine tenue, de andere in mantels, op tiegervellon gelij kende of gestreepte sjals. Zy rooken cigaretten en weten heel fatsoenlijk hunne schoone gekleurde zakdoeken te gebruiken. De oefeningen der kunstenmakers en de grappige sprongen der clowns maakten op die menschen een zonderlingen indruk. Zij zullen wel gedacht hebben Moeten wij dat ook gaan leeren als wij heelemaal beschaafd zijn Aardig was het om te zien hoe zij de gymnasten Marcoud en Armand, die aan de vaste rekken hadden gewerkt, in hun midden riepen en overal hun vleeschkleu- rig tricol betastten. En toen Marlineck, die kikvorsch gespeeld had, met den kop onder den arm het publiek kwam groeten, en zij zagen dat die kikvorsch een mensch was, had men moeten hooren hoe zij op alle moge lijke tonen hunne verwondering uitdruk ten. Ook over de gehoorzaamheid der olifan ten en peerden konden zij hunne verba zing niet genoeg uitdrukken. Wij vernemen dat de andere congo- leezen ook nog zullen uitgenoodigd wor den. Crisis in Amerika. In veel streken van Amerika gaat het al sedert eenigen tijd op verre na zoo wel niet meer als vroeger. De nijverheid slabbakt, de ondernemin gen geven min winst, alles is er zoo wat tot stilstand gekomen. Daarover lezen wij in den Bullelijn van het St-Raphaël's Genootschap het volgende De crisi3 heerscht nog altijd in de Vereen igde-Staten. Nogtans vernemen wij dat, in sommige gewesten, eenige nijveraars, mits eene vermindering van dagloon hunne werkhuizen heropend hebben. Rechtuit gesproken, wij vreezen dat de werklieden in de Vereenigde-Staten hunne schoonste dagen beleefd hebben. Volgens de inlichtingen die wij van alle kanten ontvingen.zal de vermindering van loon overal in voege komen. Natuurlijk zal men niet op eenen keer tot den minderen dagloon van in Europa komen maar volgens de meening van mannen die den toestand goed kennen, is het zeer waarschijnlijk dat de arbeiders niet meer gelijk voor den crisis zullen betaald worden. In alle geval, dat de fabriekwerkers en ambachtslieden naar den vreemde niet verhuizen, zonder op voorhand te weten welke toekomst er hen te wachten staat. Het Sint-Raphaëls Genootschap is altijd gereed de noodige inlichtingen te nemen en die aan do belanghebbenden meê te deelen. Er is meer kans voor de veldarbeiders bijzonderlijk in Canada, waar men, zooals wij vernomen hebben, aan zeer goede voorwaarden in dienst kan treden. Maar de omstandigheden zijn somtijds zoo veranderlijk, en daarom kunnen wij het niet genoeg herhalen - Dat men naar de vreemde landen niet trekke, zonder eerst bij ons om raad en bijstand te komen Men schuwe bijzonderlijk sommige aanwervers, die geen ander doel hebben dan premiën te winnen, zonder zich eenigzins om het lot hunner slachtoffers te bekommeren. I.lzcrcn\v«g-Uurtttbel van 1 tot 30 Juni 1894. Onze uurtabel van 't vertrek der treinen is met de meeste zorg verbeterd geworden. Wij bemerken dat de trein vertrekkende uit onze statie naar Brussel om 6 u. 10 m. 's namiddags,geene correspondentie geeft, of liever, dat er geene aansluiting bestaat met den trein naar Ninove, Geeraerds- bergen en verder. Volgens den Officiëclen Reisgids vertrekt den trein naar die steden uit Denderleeuw om 5 uren 55 minuten; de trein naar Brussel vertrekt uit Aalst om 6 u. 10 m. en komt te Den derleeuw aan om 6 u. 22 m., dus 27 minu ten to laat en er is geene aansluiting. De reizigers naar Ninove enz. hebben des namiddags geene gelegenheid om onze Stad te verlaten dan de treinen van 2 u. 31 m. en 9 u. 1 m. Wij roepen er de aandacht op in van wien behoort. Voor zeker staan wij voor eene onachtzaamheid bij de verbetering. Zondag in de vooravond, tusschen 6 7 uren, is de jongeling Jozef Lenain, oud 15 jaren, in de Patronagie der S'-Jorisstraat, al katjen spelende door een openstaand venster gevallen. De kleine Lenain werd met gebroken been opgenomen. Geneeskundige hulp werd hem dadelijk bezorgd door de genees- heeren Bauwens en Claus. Men vreesde voor inwendige verwondingen daar de ongelukkige van 5 a 6 meters hoog is gevallen, doch tot hiertoe schijnt er niets gevaarlijks te vreezen van dien kant. Het been dat boven den knoesel is gebroken, werd maandag ingezet. Toestand voldoen de. Ercmbodegem. Zaterdag hebben kwaaddoeners 239 kuilen hop, 85 struiken aardappels, en 4 5 5 roeden vlas afgesneden en uitgetrokken toebehooren- de aan B. Goedvinks, landbouwer en her bergier, wonende Brusselscheu Steenweg ter herberg De Draaiboom Algemeen denkt men dat er uit wraakneming werd gehandeld. Goedvinks, zegt men, is hier door ten deele geruïneerd. De policie doet ieverige opsporingen. Men heeft aan deklas van 1893 bij het 14° linie een krijgstenue uitgedeeld gezegd zomercostuum, in blauw katoen, bestaande uit broek met roode bies, de laken broek nabootsende en eene vest met twee zakjes op zijde, zooals de laken vest. Volgens een Brusselsch blad hebben wij gemeld dat M. De Bruyn den eerw. h. Pastoor van Laeken verwittigd had van de aanstaande voltooiïngswerken der kerk van Laeken. Dat was niet nauwkeurig. De minister heeft enkel bericht dat hij M. den bouwmeester Bordiau met de voor bereidende studies voor dit werk gelast heeft. Drama te Laeken. Tusschen het huisgezin van eenen foorkramer en dat van eenen leurder, beiden woonachtig in hetzelfde huis te Laeken, bestond sinds langen tijd een hevigen haat, waaruit nu en dan twist voortkwam. Hetzelfde was vrijdag inorgend het geval. Men twistte over eenen korf met vuilnis, die de vrouw van den eene voor de deur van den andere had laten staan. De foorkramer, een kerel als een reus, vatte eenen revolver en schoot den leur der neer. Daarna snelde hij naar het policiebureel, waar hij zegde een ongeluk gedaan te hebben. De toestand van het slachtoffer laat geene hoop over. De moordenaar toont groot spijt over het gebeurde. Een Brusselaar, die sedert 35 jaar regelmatig de zelfde herberg bezoekt en telkens evenveel drinkt, heeft uitgere kend dat hij daar 51,140 borreltjes ge dronken, voor eene som van 5, 114 fr. Een jongeling hield met een huur rijtuig stil bij notaris V. te Brussel. Hij toonde een telegram van M. W,koopman te Antwerpen, wiens zoon hij zegde te zijn. Het telegram luidde dat de notaris hem 3000 fr. moest overhandigen. De notaris was slimmer. Gissende dat men hem wat wijs maakte, weigerde hij, en nam inlichtingen bii den Antwerpschen koopman, die verklaarde, het eerste woord van dc historie niet te weten. De jonge heer, ziende dat zijn truc mislukte deed zich naar eene herberg voeren, den koetsier last gevende een oogenblik te wachten. Doch, toen dit wachten wat lang duurde en de koetsier ongeduldig werd, vernam de man dat zijn kalant langs eene achterdeur de herberg had verlaten. Eene dame van Schaarbeek, die van de wandeling terugkeerde, werd eensklaps door een zwaren slaap overvallen. Naar bed gebracht verviel zij in eenen staat van schijndood, die twee dagen duurde. Bij haar ontwaken verhaalde zij alles gehoord en gezien te hebben wat er ron dom haar gebeurde Honderdjarige. Dijusdag 5 Juni heeft men te Gent in het oud-man nenhuis feest gevierd ter eerc van den honderdjarigen Pieter Termiin. Een der voornaamste nummers van het feest was eene goochelvertooning van den gekende fooi-man Philippe, die tegenwoordig ook bewoner van dit gesticht is. Hij voerde onder ander het spel uit op 20 trommels, waarmee hij over 38 jaren heel Antwer pen naar de foor der Burchtplein lokte. Moordpoging door eenen anarchist. Zondag 11. des morgens kwamen te Gent zes Antwerpsche anarchisten aan. Des voormiddags maakten zij propaganda laugs den kant van St-Amandsberg, waar in den namiddag eene openbare betooging zou plaats hebben ter gelegenheid der inhuldiging van den standaard des volks- bonds aldaar. In den namiddag had te Gent de bur gerlijke indelving plaats van een bestuur lid van Vooruitvan zekeren Karei Van Tuyckom, oud 28 jaar, die reeds des woensdags was overleden maar wiens indelving tot zondag was uitgesteld ge weest om eene manifestatie te kunnen inrichten. Bij den terugkeer van het kerkhof, in de Waaistraat,heeft een der Antwerpsche anarchisten een revolverschot in de menigte gelost. I Een 19-jarige jongeling werd in den knie getroffen. Naar men beweert mikte de anarchist op een der leiders van Vooruit. De dader nam de vlucht, doch werd ingehaald en zoo vreeselijk afgeklopt dat men hem overdekt met wonden aan het hoofd, bebloed en met gescheurde kleeren naar 't policiebureel moest over brengen. De policie-agent die den dader wilde aanhouden kreeg fel van de brokke lingen. De dader is een broodverkooper der Antwerpsche socialisten en leurder met het socialistisch blad «De Opstandeling.» Het slachtoffer is zekere Edw. Schuer- mans, wonende Chartreuzenstraat. De kogel is niet dadelijk uit de wonde kunnen gehaald worden. IMen ziet het socialist, anarchist, moordenaar Kaas. Deze week deelde de Gent- sche Bien Public eene briefwisseling mede van eenen landbouwvriend, die meent dat het heffen van invoerrechten op den kaas.voordeelig zou zijn voor onzeu I landbouw. j De kaas is een artikel van weelde die door onze werkende bevolking weinig of niet wordt gebruikt.Het grootste deel van den kaas die in België wordt verbruikt, wordt uit Holland ingevoerd, terwijl ons land gemakkelijk zou in staat zijn zelf in zijn verbruik te voorzien. Wel is waar bestaat de kaasnijverheid hier te lande nog niet algemeen. De lessen over melkkerij worden echter meer en meer uitgebreid, en reeds heeft men op verscheidene dorpen kaas beginnen te maken, onder andere te Thielt, te Ruijs- selede, te Caneghcm en elders. Men had te Brugge alreeds sedert verscheidene malen bemerkt dat 't stand beeld van Jan Van Eyck, de uitvinder der olieverfschildering, staande op de Acade- micplaats, op zijn voetstuk aan 't wanke len was, dat het niet vast op zijne beenen stond, en indien er een geweldigen storm opkwam, Jan zou kunnen getuimeld heb ben. Maatregelen zijn seffens genomen geweest om het standbeeld van zijn voet stuk af te halen en het in verzekerde be waring to brengen, in afwachting van de noodige herstelling. Jan Van Eyck ligt in Speitenhuis. Vrijdag, na de aankomst der post boot van 3 1/2 ure namiddag te Oostende is de nieuwe prachttrein, de Oostende- Weenen Espress,voor de eerste maal ver trokken. Deze trein is samengesteld uit slaapwagen, een eetwagen en een salon- wagen, mot alle mogelijke pracht inge richt, doet de reis in 24 uren in plaats van 26 als de andere sneltrein. De over tocht van Londen naar Weenen duurt maar 29 uren in het geheel. Men meldt uit Mceneu: Zekere Felix Garrevoet, een man van 59 jaren oud,was zijne dochter te gemoet gegaan, omdat zij later dan naar gewoonte op haar werk te Halewyn werd weerhouden. Hij ont moette haar in gezelschap van eenen jon geling, welke twist zocht tegen den vader. Die twist liep zoo hoog dat de jongeling een mes uit den zak trok en den vader van het meisje eenen steek toebracht, welke ongetwijfeld den dood zal teweeg brengen. i Bloedig gevecht te Meenen. Zon- dag avond, rond 7 ure, zaten eenige drin kebroers in eene herberg der Koning straat, en spraken over het ledigen van menigen horrel genever, over schermen en vechten. Op eens ontstond er twist tusschen zekere H Verfaille, wever en R. Deleu. Een houtzager met name H. Sioen, wilde tusschen komen, maar Verfaille liep naar zijn huis in de Esplanadestraat, greep een aardappelstamper en liep achter Sioen. Deze was insgelijks naar zijn huis wedergekeerd. Verfaille vond hem in de kazernstraat en begon met zijn eigenaar dig wapen te kloppen. Sioen verweerde zich eerst met eene kloef, maar ziende dat hij ging verliezen, liep hij in zijn huis, greep hij eenen aard appelstamper en bracht ermee eenen schrikkelijken slag toe op het hoofd van zijnen aanvaller die bewusteloos ten gron de viel. Na deze heldendaad, denkende dat hij Verfaille gedood had, nam hij de Jvlucht naar de grenzen op, vervolgd door gen darmerie en policie. Verfaille erg gewond, was blyven lig gen. Hij wierd verzorgd door den heer dokter Verhelst, die twintig minuten wrocht om hem tot het bewustzijn weder te roepen. Zijne wonden zijn zeer erg en hij kan moeilijk voorzien of hij ze zal overleven. Verfaille en Sioen [zijn twee slecht be faamde kerels, die reeds dikwijls af te re kenen gehad hebben met moeder Justitia. Twee smokkelaars werden zondag inorgend in de weiden van Duhem, nabij Armentiers, gezien door de Fransche douaniers. Achtervolgd zijnde sprongen zij in de Leie. Een kon slechts den oever bereiken. De andere Aug. Vasseur ge naamd, oud 21 jaar, verdronk. Zijn lijk werd een uur later uitgehaald. In den nacht van vrijdag tot zater dag heeft te Rolleghem eene stoutmoedige diefte plaats gehad. De dief of dieven ziende dat men bij M. Jules Rogge,winke lier, vergeten had de vensterblinden te sluiten, verbrijzelden eene ruit en drongen langs daar den winkel binnen. Zij roofden er voor omtrent 2500 a 3000 franken goe deren. Het parket van Kortrijk begaf zich zaterdag namiddag ter plaats, om een on derzoek in te stellen. Kort na het vertrek van het parket, vernam de veldwachter, dat er niet ver van de gemeente eenen grooten opgevul- den zak in een korenstuk verborgen was. Hij trok er heen en onderzocht den zak, hij was opgevuld met verscheidene voor werpen, voortkomende van de dieften, gepleegd ten nadeele van M. Jules Rogge. De veldwachter verwittigde aanstonds de gendarmerie van Kortrijk. Denzelfden dag trokken er nog twee gendarmen naar Rolleghem. 's Nachts verborgen zij zich met den veldwachter op eene plaats niet ver van den gestolen buit. Hij bezocht daar de echtgenooten X., en trachtte den man over te halen om hem naar Amerika te volgen, waar lui fortuin zou maken. Na dikwijls geweigerd te hebben stemde hij eindelijk toe. Hij nam zijne spaarpenningen, omtrent 7000 fr., en scheepte zich in met Trembier, vrouw en kinderen te Bordeaux achter latende. Tremblier en X. ontscheepten te Buenos- Ayres den 19 April, 's Anderdags wasX. verdwenen. Is hij nu die Franschman, waarvan in de telegrammen uit Buenos- Ayres spraak was Men weet nog niets niet zekerheid. De Fransche consul heeft in alle geval Mad. X.de verdwijning haars mans bericht. M. X. heeft per telegram het parket van Duinkerke verwittigd. La France voegt er bij, dat een man, woensdag te Bordeaux uit Buenos-Ayres aangekomen, verklaart 8 jaar te hebben gewoond in de Calle Venezuela, 884, adres door Tremblier opgegeven, maar dien man daar nooit gezien te hebben. De dagbladen van Bordeaux melden, dat M. X. zekere Ferbos is hij heeft zich alleen ingescheept, zeggen zij, op 20 Meert. Hij had inderdaad 7000 fr. bij zich. Op 18 April is hij te Buenos-Ayres aangekomen, waar hij werd afgewacht door Tremblier. 's Anderdags vond men een in stukken gesneden lijk in de straten van Buenos-Ayres Mad. Ferbos, aan wien haar man be loofd had onmiddelijk te zullen schrijven, Weldra zagen zij een man aankomen, heeft niets out vangen Zij is stellig over- hij ging het korenstuk door recht naar den gestolen buit.Hij laadde hem op de schou ders en vertrok. De gendarmen liepen tuigd dat Tremblier haren man vermoord heeft om hem te bestelen. y Eat wordt ook verondersteld door de hem achterna. De kerel zich achtervolgd Argentijnsche policie, want voor 20 April ziende, liet zijnen buit vallen en begon te was Tremblier arm, en na 20 April kon loopen. hij zich inschepen met voor omtrent Terwijl een der gendarmen achter den 1 12,000 fr. weerde in Argentijnsch koper dief liep, schoot de andere er tweemaal en goud. achter, zonder hem treffen. De eerste j AMFRIKi gendarm struikelde ever den gevallen zak U il* en rolde ten gronde. Intusschentijd was de Hulde aan Leo XIII. De nationale dief de plaat geploetst, zonder erkend te maatschappij van Washington, heeft in zijn. i hare laatste vergadering aan M. Gresham - Eenige jongelingen vim Ingelmun- Staatssecretaris, het verzoek gericht, Jee ster waren zondag morgend rond 5 uren, "aus de dankbetuiging van dat weten- naar Iseghem gegaan, en kwamen later schaPPe'yk lichaam te doen toekomen door Emelghem naar Ingelmunster afge- voLor deiï dienst, aan de geografi- zakt, niet zonder onderwege eenige drup- e s .net enni.s vau we pels te drinken, zoo danig dat zij allen in zeQ' d°or ,et mz^den °P de Ckicagoscke den namiddag dronken waren. wereldtentoonstelling van de facsimiles Pm,™,™ i der Vaticaansche archiefstukken, die de J r "rl?'fg kranis het «er Nieuwe We- th Groote pmie, vielen zij aan tkaarten relll ó6r 14M bewijzm. met den baas, en gedurende het spel kre- r. 7 7J gen zij twisthet was toen 7 uren van den A werkstaking. Door het voort avond. De baas woedend, greep zijn revol- ,dl\ren vau de werkstakingen in de steen ver en schoot naar zijn bijzondersten tegen- folemmjuen, verminderen langs alle kan- strever, met name Verfaille. Hij miste ten de ontvangftei1 der Amenkaansche zijn schot, en de kogel vloog in de bil van spoorwegmaatschappijen, zekeren Vermaete. Hij schoot een tweede Ee overtuiging wint meer en meer veld schot, en ditmaal was Verfaille op den i dat de hulp der Amerikaansche staats- slag dood. i troepen noodig wezen zal tegen de werk- Vermaete is ook zeer slecht, en men mijnwerkers te Cripple Creek, vreest voor zijn leven. !a Colorado, welke eene versterkte stel- irnvf,;iio le i i hng hebben ingenomen op Bull Hill van Verfa.Ue was een man van vond dc waar zij met bgeschut d' heelo streek veertig jaren, vadervau8 kinderen. De beheersehen. Zij zenden expedition uit dader Alois Mestdagh, is zondag avond om levensmiddelen op te eisehen, houden êfo„r t f f U", t?esheni verscheidene burgeré vast als gijzelaars, gevoerd, en het parket van Kortrijk werd en hobben zicb ban eenigel ffligenciM maandag morgend om 8 ure verwacht. meestergemaakt. M. Leo Van de Meulebroucke, I - landbouwer le Thieghem, kwam met eene lading coke van Kortrijk gereden. To Ootegem gekomen, bij het nederrijden der dorpplaats is de ongelukkige ten gevolge van eenen misstap onder de wie len van zijnen zwaar geladen wagen geval len en schrikkelijk verminkt ten gronde blijven liggen. De dood was schier oogen- blikkelijk. De man wordt algemeen diep betreurd. De feesten der artillerie van de bur gerwacht hebben te Bergen met grooten luister plaats gehad. Prins Albert kwam aan ten 10 ure 30 m. begroet door 21 sal- voschoten. In hofrijtuigen reed hij met zijn gevolg naar het stadhuis, onder ge leide der ruiterij van de burgerwacht, Daarna wapenschouwing, ontbijt bij den gouverneur en riiwcdstrijd, bezoek in dc kerk van St.-Waldetrudis; ten 7 ure groot banket, gevolgd door een nachtfeest. Een werkman van Dison heeft aldaar in het bosch, gezegd des Aguuesses een sigarenkistje gevonden dat dynamiet- kardoezeu bevatte, zonder lonten. Zij zijn aan het parket van Verviers overhandigd. Hoe lang kan een paard honger en dorst verdragen. Door proeven is be wezen dat een paard veel beter voeder ontberen kan dan het water. Krijgt een paard geregeld het noodige water om te drinken, dan kan het 25 dagen zonder vast voeder leven, t ar wijl het maar vijf dagen leven kan als het vast voeder krijgt maar aan water gebrek lijdt. Wordt een paard geregeld gevoederd,maar krijgt het slechts nu en dan water, dus in onvol doende hoeveelheid, dan sterft het omdat van de maag te veel wordt gevergd. Heeft een paard in drie dagen geen water gehad dan is zijn dorst zoo groot, dat het dik wijls 90 liters water in drie minuten op drinkt. Uit deze proeven, die men vooral nam om te zien waarop men in oorlogstijd moet letten, is gebleken dat in gevallen van nood water noodzakelijkst is, om paarden in 't leven te behouden, daar ze, na tuurlijk ook wel ten koste hunner krach tenveel beter het voeder een tijd lang konnen ontberen. FRANKRIJK. Dc geheimzinnige reiziger. La France régionale geeft eenige bijzonder heden over Tremblier, die te Duinkerke is aangehouden, in de omstandigheden, vroeger reeds vermeld. Tremblier kwam dikwijls naar Bor deaux, 't zii vóór zijn vertrek naar Ame rika, 't zij oij zijnen terugkeer. Bij rechtsmacht. Deurwaarder Alfred Alaliieu te Aalst, zal op Zaterdag 9 Juni 1894, om 9 ure voormiddag, le Aalst op de Grooie Merkt, openbaarlyk verkoopen Kassen, stoelen, tafels, stoof keuken- gerief, wanmolen, raapmolen, melkkuip, kern, kruiwagen, karre, enz., enz. Eenige kiekenen en duiven. Met gereed geld, zonder onkosten. Openbare Verkooping van le Aalsl-Schaarbéke. deurwaarder Alfred MAHIEU, te Aalst zal, ten verzoeke van wie het behoort, op Dijnsdag 19 Jum 1894, om 5 ure namiddag, openbaar verkoopen Circa 1 hectare goed hooigras, verdeeld in 6 koopen, wassende in de Beukelingmeerschcn tc Aalst-Schaar- bcke, achter de gewezene hofstede van d' erven Soetens. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling en comptante bctalling van het ongeld. Openbare Verkooping van te Erembodcgem, llaellert en Kerkxken. Op Dijnsdag 19 Jim <8l)i, door ambt van den Notaris DB SADELEtR te Ercinbodegem. Ziet plakbrieven. Openbare Verkooping van te SMETLEDE. De Notarig EEMAN" te Erpe, daartoe in reebte benoemd, zal met lusschen- komst van zijnen ambtgenoot den Nota ris DE GIIEEST ie Adlst, ten overstaan van Mijnbeer den vrederechter des Kan tons Aalsi, met gewin van palmslag in het openbaar verkoopen EERSTE KOOP. Een perceel LAND, voorheen BOSCH, gelegen te smetlede, op het Binnenveld, gekadastreerd wijk A, nummer 947, grooi 29 aren, palende ten ooste en ten weste de kinderen Van den Abeele, ten zuide den lieer J. Schoc- kaert en ten noorde de Rede. TWEEDE KOOP. Een perceel Land, voorheen BOSCU, gelegen te Smetlede, op het Steenveld, bekend bij kadaster

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 2