NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VAN DE STAD EN 'T ARRONDISSEMENT AALST HET GEHEIM Donderdag 21 Juni 1894. 10 centiemen per nummer. 483te Jaar IV0 2890. ZBOUSriD KATHOLIEKE KRINGEN. Commissaris van Policie. Uitwisseling der vreemde kopermunten. DE DENDERBODE, ABONNEMENTPRIJS Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3,25 voor zes maandenfr. 1,75 voor drij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar Wen schrijft in bij C- VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. ADVERTENTIEPRIJS I Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij' accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen dei dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wénden ten Bureele van dit blad. Cuique suum. Aalst, 20 «Juni 1804. DER De Bond der Katholieke Kringen en Conservatieve Vereenigingen, heeft den volgenden brief aan de aangesloten Kringen gezonden De meerderheid der Kamers, gekozen in 1892, na de grondwettelijke taak te hebben verricht, die op haar rustte en de nieuwe kieswet te hebben gestemd, welke de vollediging was van de herziening, was bereid aan handel, nijverheid en land bouw de recht .eerdige voldoening te ge ven die hen toekwam. Een coalitie kwam tot stand lusschen MM. Para en Janson om deze voldoening onmogelijk te maken. Zij verschool zich achter een grond wettelijk voorwendsel, waarvan de onge grondheid klaar bewezen werd, maar dat niettemin uitliep op de afschaffing van de wetgevende macht, gedurende meer dan vier maanden. t Door zich aldus den schijn tc geven van den eerbied voor de grondwet, heeft zij deze geschonden in hare hoofdelijke voorschriften. a Zij zal er niet in gelukken de open bare denkwijze te misleiden zij had geen ander doel dan de kleingeestige partij haat. Door zulke handelwijze heeft men 's lands hoogste belangen opgeofferd. De handel van Antwerpen heeft de afschaffing der vuur en baakrechten niet bekomen. De schuld er van is te wijten aan de radikaal-liberalo samenzweering. De buitenlieden hebben de maatrege len niet bekomen, welke eenige verlich ting aan hunne klachten zouden brengen. De schuld ervan is te wijten aan de radi caal-liberale samenzweering. Groote werken van openbaar nut moesten uitgesteld worden. De schuld er van is te wijten aan de radicaal liberale samenzweering. Vele arbeiders zullen geen werk vin den. De schuld ervan is te wijten aan de radicaal-liberaal samenzweering. Brugge en Brussel zien hunne scheep- vaartinslellingen verdaagd. De schuld er van is te wijten aan de radicaal-liberale samenzweering. Wij verzoeken u deze erge feiten ter kennis te brengen uwer verecniging. Zij verdienen de krachtdadige protestaties van wege alle goede burgers. Handel, nijverheid, landbouw, de werklieden zullen dan weten waarom hun geen hulp werd gebracht. -(O)- 61e Vervolg. Wij zijo, zooals ik u reeds zegde, het kanaal overgestoken, om u eenige vragen tc doen. Daaruit zal u blijken, hoeveel weerde wij hechten aan dc antwoorden, die gij ons kunt geven. Wees overtuigd, dat ik u geerne in alles van dienst wil zijn, antwoordde Mevr. Ferron ernstig, begrijpende, dat hare bezoekers voor ccne hoogst belangrijke zaak kwamen. De vragen, die wij u wenschcn te stellen, betreffen uwe zuster, mevrouw Courtin waut zij is immers uwe zuster, niet waar Mevr. Courtin O, ja I antwoordde Mevr.Ferron verbaasd. Is... is mevr. Courtin nog in leven, vroeg M. Duvivier. eenigzins aarzelend. In leven 1 riep Mevr. Fcrron uit. Madeleine in leven Ja natuurlijk is zij dat Evenwel, die liberaal-radicale coalitie zal slechts een tijdelijken bijval hebben. Indien het land naar het parlement eene het volk toegenegen meerderheid terug zendt, zullen snelle en krachtdadige maatregels van 't begin van den aanstaan den zittijd, een einde stellen aan den rampspoed, verwekt door de liberaal coalitie. De Voorzitter K. Woeste. De Secretaris L. COOAEMA^S. SENAAT. Be lieer Dupont. Tamelijk veel werd er in verschillende gemeenten van het land geklaagd over de wijze waarop de vreemde kopermunt wordt uitgewisseld, krachtens de onlangs door ons gestemde wet. Vooreerst klaagt men over het te klein getal wisselbureelen die ter be schikking van liet publiek zijn gesteld; op den buiten, namelijk,wordt om die reden, het uitwisselen zeer moeielijk. Eene andere en hoofdzakelijke reden dier klachten is de strengheid die in de bureelen der openbare besturen op bet ontvangen van 't vreemd koper toegepast wordt. Het minste gebrek, de minste be schadiging is dikwijls voldoende om een stuk te doen weigeren. Daaruit kan schade ontstaau voor het publiek, dat de kopermunt die bet in banden beeft niet zal kunnen uitwisselen, en ook schade voor de Schatkist want, daar het afleveren van kopergeld door het publiek belemmerd is, zal bet totaal der afgeleverde sommen wellicht niet bet minimum bereiken door den Staat be loofd aan het huis dat de verrichting op zich genomen beeft. Te groote strengheid beeft des te min der reden van bestaan daar in Frankrijk, 'tin omloop gebrachte kopergeld niet vol maakt is. Veel kleinhandelaars weigeren reeds pasmunt van werklieden aan te ne men, wat voor dezen schadelijk is Ik vestig de aandacht van den beer mi nister op die klachten; hij zal er zich, ik ben er zeker van, reeds mede ingelaten hebben. Be lieer de Smet de Nay er, minister van financiën. De Regeering heeft het mogelijk gedaan, met aan de rekenplich- tigen op te leggen een zeker gedeelte ko pergeld te aanvaarden; men zou willen dat deze beambten insgelijks de uitwisse ling zouden doen, maar zulks ware boel den dienst der boekhouding ontredderen. Dc lieer Dupont. Men zou zulks op bepaalde tijdstippen kunnen doen. Daar de geheclc aandacht der Fransche dame in beslag genomen werd door de haar gestelde vragen, was het haar ontgaan, welk een zonderlingen indruk het noemen van den naam Madeleine op hare bezoekers had gemaakt. De oud-burgemeester van Rounan was bleek geworden, M. Brusel kon niet nalaten enkele blijken van gejaagdheid te geven. Gij zijter dus van overluigd, dat zg leeft... en wel is vervolgde M. Duvivier. Ja, antwoordde Mevr. Fcrron, terwijl hare ver bazing toenam. Maar waarom vraagt gij mij dat toch Vergeef mij, als ik u eene andere vraag doe, voor ik u antwoord, zegde M. Duvivier. Uwe zuster. Mevr. Courtin, is op het oogenblik te Tours Mevr. Fcrron zag meer en meer verbaasd op Neen, mijnheer. Zij is niet in Tours. Zij verliet ons cenigen tijd geleden, voegde zij er bij, op een toon, waarin een zekere achterdocht klonk, alsof het haar onaan genaam was, dat vreemden zich met hare familiezaken bemoeiden. Als Mevr. Courtin niet te Tours is, bevindt zij zich soms dan nog in Frankrijk Y vroeg M. Duvivier met volharding. Waarom stelt gij zooveel belang in Madeleine vroeg Mevr. Ferron. Deze heeren, uwe vrienden, komen uit Engeland, zooals gij zegt. Wat hebben zij en gij met mijne zusier uitstaande Het doet mg leed, mij op het oogenblik niet duidelijker tc mogen uitdrukken, mevrouw, zegde M. Duvivier, zeer aangedaan. Ik moet een beroep doen op De lieer de Smet de Nayer, minister van financiën. Men beperkt de te ont vangen sommen, doch de beambten mo gen het bedrag te boven gaan, als zij over genoegzame munt beschikken.Ten platte- lande zou bet behoor en dunkt mij, dat de gemeente-ontvangers op zekere dagen bet kopergeld uitwisselden, of ten minste nota bielden van ontvangsten, om ze eenige dagen nadien uit te wisselen. Beheer Dupont. De ontvangers der belastingen zouden het insgelijks kuunen doen. Be lieer dc Smet de Naeyer, minister van financiën. Zij beschikken over heel weinig tijd, terwijl de gemeenteontvan gers over meer tijd beschikken, en ik heb mijnen collega van binnenlandsche zaken kennis gegeven van den maatregel die zou moeten genomen worden. Wat de betoonde strengheid betreft, hoeven wij vooreerst hulde te brengen aan de uitstekende wijze waarop de Nationale Bank den dienst voor dc verzameling der kopermunt beeft ingericht. Dc afgekeurde stukken bedragen geen 2 1/21. h. van bet totaal der aangebrachte stukken. Voor bet overige weet ik dat veel agen ten de voorschriften der regeeriug niet goed hebben begrepen. Dc agenten moe ten al de stukken aannemen die in Frank rijk zullen gangbaar zijn. Het is van be lang voor onzen geldelijken toestand dat al de agenten slechts stukken weigeren die zoo beschadigd zijn, dat het met meer mogelijk is ze in Frankrijk in omloop te brengen. Met bet wisselen werd reeds den 11 dezer maand aanvang genomen en van den 16 juni af stuurde de Nationale Bank aan hare agenten eenen omzendbrief, voorschrijvende dat, in 't algemeen, dc niet opzettelijk beschadigde stukken dien den aangenomen te worden. Ik vond zulks niet voldoende en zond aan de Nationale Bank een schrijven, na welks ontvangst zij aan bare agenten den volgenden omzendbrief overgemaakt hoeft: Brussel, 18 juni 1894. Aan de heeren Agenten der Nationale Bank, n Mijne heeren, ik bevestig mijnen omzendbrief van den 16 dezer maand, nr 13,153. n Zoocven ontving ik van den heer mi nister van financiën een schrijven, waar van ik u de volgende zinsneden mededeel: Bij brief van 10 dezer maand hebt gij mij wel willen laten weterMijnheer de n Gouverneur, dat ten einde zooveel mo- n gelijk de belangen van 't publiek in overeenstemming te brengen met de n verplichtingen der Bauk, deze laatste beeft voorgeschreven in T algemeen al n de stukken aan te nemen die niet opzet- n telijk beschadigd werden. n Ik denk, Mijnbeer de Gouverneur, dat er reden bestaat om verder te gaan en in 't algemeen al de stukken aan te nemen die niet opzettelijk en erg wer- uwe toegevendheid. Ik ben een oud man. oud genoeg om iiw vader te zijn. Ik hen uw landgenoot. Wees overtuigd, dat mijne beweegredenen verheven zijn boven allen twijfel. Wij zijn geen bemoei-allcn, die zich geerne mei zaken van anderen inlaten.Wij hebben zeer ernstige redenen om alzoe tc handelen. De ernst van den ouden Franschman miste zijne uitwerking niet. De kwade vermoedens van Mevr Fcrron verdwenen en haar afwerende houding werd vriendelijker. Ik kan niet aan uwe woorden twijfelen, zegde zij. .Ms dc vriend mijns vaders zoudt gij niet zoo wreed en eerloos zijn om ons te bespieden. Ik zal u»e vraag beantwoorden. Madeleine is op het oogenblik in Engeland, in het land waar vandaan gij met deze heeren komt. Ha in Engeland Hebt gij lijding van haar riep M. Duvivier uit. Natuurlijk Madeleine was altijd een trouwe schrijfster, En wanneer hebt gij het leste van haar gehoord? Niet later dan gisteren, antwoordde Mevr.Ferron met dc uiterste kalmte. De drie heeren zagen elkander aan alsof zij liet te Keulen hoorden donderen. Gisteren riepen zg. Ja, gisteren, herhaalde Mevr. Ferron nog eens, terwijl zij de vreemden met de uiterste verbazing aanzag. In de verste verte vermoedde zij niet vrclk een tien geschonden. Doorboorde munt, dio waaruit een stuk is gesneden, die waarvan de afdruk a met een stift werd vervormd of waarop a men, met een priem, eene advertentie ofom 'teven welk opschrift heeft ge- a grift, die welke derwijze met den hamer werden geslagen dat zij baren regelma- n tigen diameter niet meer bezitten of niet a behoorlijk opeengestapeld worden, moet a men weigeren a Van een anderen kant, behoort men a de stukken aan tc nemen die alleen ge- a krabt zijn of derwijze beschadigd, dat n noch vorm noch algemeen opzicht er a van werd geschonden, wanneer zelfs die a gebreken aan wat anders dan een een- a voudig ongeval mochten toegeschreven a worden. a Ik zal u dankbaar wezen, Mijnbeer a den Gouverneur, zoo gij voorschriften a en uitleggingen in dien zin aan dc agen- a ten der Nationale Bank wel wilt laten n geworden. a Ik zal ook, in dien zin, schrijven aan a de Staatsrekenplichtigcn die aan de uit- wisseling van bet vreemd kopergeld moeten medewerken. Gelief, mijnheer de agent, die voorschriften na te komen. a De Gouverneur, Y. Van Hoegaeeden.b De gevolgen van dien laatsten omzend brief, zullen zich hoop ik, eerlang laten gevoelen. Indien de slechte stukken geene 2 tot 3 t. h. beloopen beeft niemand bet rechtte klagen. Voor het wetsontwerp werden wij met klachten overvallen de bezitters van groote hoeveelheden kopermunt stelden ons voor een aanzieulijk gedeelte der kos ten op zich te nemen, ten einde hunne stoks te kunnen afzetten, beloopende soms 30 tot 40,000 frank. Ik ken nijveraars die bun werkvolk be talen alleen met kopergeld aangekocht met 1 tot 2 t. h. afslag Het gering ver lies van 2 tot .3 t. b. eens geleden, is niets in vergelijking met de aanhoudende ver liezen welke zij ondergingen. Doch men let slechts op bet verlies van 't oogenblik, en niet op de andere verliezen. En thans baast men zich schier niet uit te wisselen. Dc onderrichtingen der Regeering zul len een einde stellen aan de onachtzaam heid van de eenen en den moedwil van de anderen. Desnoods zal ik streng handelen en iedereen zal de Regeering dank wijten voor den maatregel die zij genomen heeft. Blijken van goedkeuring op verschillige banken). Het schijnt dat de reeds verstrekte uit leggingen over eene nieuwe levering van vreemd kopergeld uit het oog zijn verlo ren. Ik breng den Senaat ter kennis dat een der eerste maatregelen dien wij met dat doel zullen nemen, eene wet zijn zal, met boete straffende al wie in ons land met niet gangbare munt een werkloon betaalt. indruk dil onverwacht antwoord op hare bezoekers maakte. De drie heeren hadden onderweg voortdurend gesproken over den man, dien M. Duvivier gekend had. als Courtin. Toen Brnsel vernam in welke ver houding, de oud-burgemeester van Rouaan lot dien persoon gestaan had. was het ook hem niet meer uit het hoofd te krijgen, dat Sint-AIba en Courtiu een en dezelfJc persoon was. Daar hjj het een en ander wist van het leven rier Zigeuners, was hij overtuigd, dat Sint-AIba wel degelijk spionnen-diensten had verricht en zijne redding slechts dankte nan zijne geslepenheid, die hem nooit in den steek liet. Hij had M. Duvivier eenvoudig om den tuin geleid mei een verhaal van een overval, waarvan hij het slachtoffer geweest zou zijn. Door al de omstandigheden nogmaals te wikken en te wegen, achtte Brusel het boven allee twijfel verheven, dat hel, door een onderzoek in te stellen naar Mc* r. Courtin, zou gelukken hel geheim van den moord te Sandbank tc doorgronden, daar de Fransche vrouw van Sint-AIba vermoedelijk het onbekende slachtoffer was. De wijze, waarop de bekwame policic-bcambtc de feiten wist tc ontleden, had MM. Hunter en Duvivier geheel overluigd. Toen Mevr in hunne tegenwoordig heid van hare zuster Madeleine gesproken had, was alle twijfel, zoo deze nog beslond, geheel verdwenen. Dc vermoorde vrouw heette Madeleine. Was het mogelijk, dat twee vrouwen dcnzclfdcn naam zouden dragen, onder zulke omstandigheden Natuurlijk niet. Men zal thans kunnen begrijpen, hoe verbaasd zij waren, te vernemen, dat Mevr. Ferron den vorigen Uit die verklaringen des heeren minis ters van financiën blijkt dus dat de buiten zal gelijkgesteld worden met de steden. Xe Aal§t. Algemeen wordt hier gezegd Twee winketten ter Nationale Bank zijn onvoldoende voor de uitwisse ling van de kopermunt, want men moet 2 k 3 uren aanschuiven eer men gediend geraakt. Er ontstaan zelfs krakeelen, gelijk gister Dijnsdag, om voor aan te staan. Wij begrijpen dat het zeer onaange naam is voor 't publiek, doch men kan toch niet meer winketten inrichten dan er bestaan, ten ware men van lokaal veran derde of een tweede uitwissclingskantoor tot stand bracht. Wij gelooven dat de uitwisseling met veel meer gemak zou gaan, indien de per sonen welke, 1000, 2000 of 3000 fr. uit te wisselen hebben, deze som naar 't uitwis selingskantoor te Brussel zonden. Maar wat gebeurt er Men zendt 4 of 5 werklieden elk met honderd franks naar de nation, bank en dit zal zich dage lijks vernieuwen tot dat de 1000, 2000 of 3000 fr. uitgewisseld zijn. Dagelijks telt men 25 A 30 van die werklieden en kwamen zij er niet, zie eens wat gemak. Waarom die som niet in haar geheel naar Brussel gezonden Dat kost geld, hooren wij antwoorden... Goed maar die 4 of 5 werklieden die bijna een hnlven dag staan aan te schuiven, moeten ze dan niet betaald worden Het uilwisselen van het koper gaat nog altijd met wanhopige traagheid, en moet het zoo blijven duren, dan zullen, dank aan de slechte inrichting van den dienst, op den gcsteldeu tijd nog alle stukken niet uitgewisseld zijn. Een bevoegd persoon, die volkomen op de hoogte van den toestand is, zegt, dat met een weinig goeden wil, de mooielijk- heden zouden op te lossen zijn. Men late de handelaars toe, hunne zakken met 500 of meer fr. in koper, toegelakt en gezegeld naar de Bank te brengen, waar men hem dan vooreerst eene zekere som, bij voorbeeld 25 ten honderd betaalt. De bedienden tellen <le inhoud der zakken na, zonder dat de belanghebbende daar bij is, en betalen daags nadien, het bedrag van het ingezondene, na aftrek van de weerden der slechto stukken. Werd deze maatregel genomen, dan zou eene groote moeilijkheid uit den weg ge ruimd zijn. (Handelsblad.) Koper munten. - Dikwerf hebben wij reeds hooren herhalen dat de maatregel door onze katholieke regeering genomen omons van al de vreemde koper munten te verlossen, tot niets baten zal dag nog tijding van hare zusier bad ontvangen, terwijl zjj zeer beslist op eenen toon sprak, alsof er geen twijfel kon beslaan aan het welzijn van Madeleine of afging op het zeer vaag vermoeden, dat geene tijding, goede tijding was. Zij moest in leven zijn en zich in goeden welstand bevinden. Hebt gij gisteren nog iets van Mevr. Courtin gehoord riep M. Duvivier uit, zoodra hg genoegzaam van zijne verbazing herkomen was, om een woord te kunnen uitbrengen. Hebt gij een brief van haar ont vangen. Neen, dat heb ik niet gezegd, antwoordde Mevr. Ferron, ik zei niets anders, dan dat ik van baar gehoord lieb. Van wien licht gij die inlichtingen dan ontvan gen vroeg M- Duvivier met nadruk. Mevr. Ferron aarzelde. G'g moet mij veront schuldigen, mijnheer, maar ik geloof niet de vrijheid te hebben, u daarop te antwoorden. Komaan, mevrouw, de zaak is werkelijk U ernstig,om omwegen tc maken,zeide de oude Fransch man driftig, na een beteekenisvollen blik met zijn* vrienden gewisseld te hebben. Mijne vrienden en ik hebben reden om te vermoeden, dat gij op de meest wreedaardige wijze bedrogen zijt. Beantwoord deze vraag, dat verzoek ik u dringend. Hoe lang is bet geleden sedert gij een brief ontvangen hebt van Mevr. Courtin ik bedoel natuurlijk door haar zelve gcschrovcn niet door iemand anders (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1