4ssp 3 Ir, TiHiëretT POLITIE. ANDELPOËÜER ZAVEL. TE KOOP Joseph LOCUS TE HEREN. TE KOOP TE HUREN MEUBELS perceel LAND ZAAILANDEN TE HIKLN IFI-A-Hsro. TRANSMISSIERIEM g V T ps.ï BSchouppeVander Taelen Bekwame keukenmeid, HUIS TE HUREN Schoon groot Huis FABRIEK IJzeren Afsluitingen Bernard Goethals Vruchten te velde. Jolie maison A louer "VEN"DITIE Vruchten te Velde HUISMEUBELS HUIZEN EN LAND Het is wezenlijk jammer, dat het graf van onzen Verlosser, uit de handen van de ongeloovigen moot overgaan in die der protestanten. Kan de katholieke be volking zulks niet verhinderen BULGARIÉ. Gebrek aan geneesheeren. Bulgarië, dat 3,300,000 inwoners telt bezit slechts 283 geneesheeren, wat gelijk staat met een voor 11,700 personen. Wat verschil als men hiermede het ge tal geneesheeren vergelijkt, die men hier in ons land aantreft. In de Brusselsche agglomeratie, bij voorbeeld, alleen zijn er 450. Of ze allen werk hebben is eene andere kwestie. Nu wij raden deze aan die te vergeefs naar klanten zoeken, de reis naar Bulga rie te wagen en zich daar met der woon te vestigen. Wie weet of ze daar geene fortuin ma ken. ITALIË Uit Rome wordt gemeld, dat op aan vraag van de Fransche policie, de rech terlijke overheid eene huiszoeking heeft gedaan te Motta-Visconti, in de woning der familie Caserio. De moeder van den ellendeling heeft al de papieren haars zoons, waaronder zijn laatsten brief uit Cette, aan de rechters overhandigd. Die brief was eene vraag om geld. Zijne moeder zond hem dan 70 fr., en gaf hem tevens goeden raad. De aangeslagen papieren zijn aan de Fransche overheden gezonden. SPANJE. Eene geruchtmakende bekeering. De eerw. heer Fischer,de eerste en beroemd ste dienaar der Amerikaansche methodi stische kerk, heeft dezer dagen zijn oud geloof afgezworen in de O.-L. Vrouwekerk te Corona (Spanje). Hij heeft het H. Doopsel alsook de an dere HH. Sakramenten ontvangen. Die bekeering tot het katholicism ver wekt eene groote ontroering. AMERIKA. De werkstaking. De werkstaking breidt zich nog uit. Het treinenverkeer is geheel gestremd. Eene aanzienlijke macht voetvolk, ruiterij en geschut ver trekt van Fort Sheridan naar Chicago om het vonnis van de federale rechtbank, dat de werkstakers verbiedt den treinenloop te hinderen, te doen eerbiedigen. Debs, de aanvoerder der werkstakers, heeft verklaard, dat zaterdag eene overeen komst zal gesloten zijn, die allen bevre digt. Afgevaardigden van werkstakers en spoorwegmaatschappijen zullen waar schijnlijk donderdag samenkomen. Uit Londen wordt nog geseind. De verwachting, die men hier in de beurskringen koesterde, dat de groote werkstaking der arbeiders en beambten van Amerikaansche ijzerenwegen spoedig eindigen zou, wordt voor 't oogenblik niet verwezenlijkt. De troepen zijn er wel is waar in gelukt het treinenverkeer op eenige punten te herstellen, maar daar- meê is aan de stremming overal elders geen einde gekomen. Ook kunnen te troe pen niet overal tegenwoordig zijn, te moeilijker daar de werkstakers het ver voor zooveel mogelijk belemmeren. De besturen der westersche ijzerenwe gen werven nieuw personeel in de ooster lijke staten. Honderden menschen, ook uit Chicago, hebben zich aanheboden, maar deze aanbiedingen zijn nagenoeg nutteloos, daar de spoorwegbesturen niet bij machte zijn van de aanbiedingen van elders gebruik te maken. Het geheele ver keer naar Chicago staat feitelijk stil. De haven ligt vol stoombooten, die wachten ■op de uitblijvende vrachten. Debs gaat voort te werkstaking te bevelen, ook op de spoorlijnen waar tot nu toe gewerkt werd. Woensdag werd dientengevolge het werk gestaakt door het personeel van den zoogenaamden Nickel Plate-spoorweg, evenals door dat van de Elevated-lijn te Chicago. Debs wilde ook dat het personeel der Vander bil tlijnen in Ohio het werk zou staken,maar daar weigerde men het bevel tot het houden van eeno meeting te vol gen. De werkstaking strekt zich thans uit tot Nieuw-Mexico en Oregon, alwaar Portland geblokkeerd wordt. Zij vordert in de Oostelijke Staten weinig.Debs hand langer Phelon is te Cincinnati gevangen genomen, nadat hij pogingen had gedaan om ook daar eene werkstaking uit te lok ken. Cleveland en de ministers houden herhaaldelijk beraadslagingen met de mi litaire overheden. Generaal Miles is van Chicago vertrok ken, om het bevel over de troepen op zich te nemen. De bierbrouwerijen te Chicago hebben opgehouden te werken, bij gebrek aan kolen. De havens in het Oosten beginnen gebrek te lijden aan vleesch, de prijzen zijn al belangrijk gerezen, te New-York, Boston, Philadelphia en Washington. De Oostelijke Trunklijnen weigeren goe deren naar het Westen te vervoeren die aan bederf onderhevig zijn. Huiselijk drama. Te Richford (Vermont) kreeg zekere vrouw Baker, moeder van vier kinderen, twist met ha ren man. Toen deze daarna was wegge gaan, hing zij hare kinderen op aan eenen balk boven het bed. Toen de man thuis kwam, vond hij al zijne kinderen dood. De ontaarde moeder was verdwenen, het is de policie nog niet gelukt haar spoor te ontdekken. INPIE. Zonderlinge ontdekking. Volgens het blad The Èlectrician, heeft een Engel- sclie officier in Indië, te Panjeen tele foon ontdekt, die twee Hindoesche tem pels, op meer dan anderhalven kilometer afstand, met elkander verbindt, en reeds sedert 2000 jaren gebruikt wordt. Er worden ongelukkiglijk geene nadere bijzonderheden, over die ontdekking meê- gedeeld. Alhoewel het bericht met voor behoud dient aangenomen te worden, is het toch niet volstrekt onmogelijk dat de geleerden en priesterkaste van een der oudst beschaafde volkeren reeds over zoo vele eeuwen desgelijke uitvinding gedaan hadden, en deze zorgvuldig hadden ge heim gehouden voor hen, die niet tot hunne kaste behoorden, om ze alleen tot godsdienstige doeleinden te gebruiken. Het hooger genoemde blad verzekert dat de Egypteologen reeds vroeger duide lijke sporen hebben ontdekt van draad verbinding tusscben de tempels, uit den tijd der oudste Egyptische dynastieën, zonder dat men bewijzen kan of zij voor telegrafische of telefonische verbinding, of voor een onder doel gediend hebben. Hierbij wordt aan het blad herinnerd, dat verscheidene Egyptische tempels met bliksem-afleiders voorzien waren, zoo bij voorbeeld de tempel van Dendrah, waar aan verscheidene 30 tot 40 meters hoogo met koper beslagene houtstaven vastge hecht waren, wiens bestemming als blik sem-afleiders uit een opschrift is geble ken. Vlasnijverheid. een schoon en gerieflijk MAGAZIJN kunnende dienen voor allen handel. Voor de conditiën zich te bevragen bij Joseph PYCK, Vaart, 3, Aalst. Te koop eene schoone en goede Piano; adres ie nemen ten Bureele van Den Denderbode. Kortrijk, 3 juli. Het vlas is bijna rijp en overal begint men het uit te trekken. Tegen het einde der week zal er maar weinig vlas meer staande zijn. De handel is zeer rustig. Voor het staande vlas mag men de veranderingen als nietig aanschouwen. De landbouwers herinneren zich de hooge prijzen van ver leden jaar, en trachten deze te behouden. De kooplieden hebben de prijzen van het gezwingeld vlas in d'oog, dewelke gedurig aan 't dalen zijn, en willen van de voor waarden der landbouwers niet weten, zooveel te meer dat de overvloed van vlas dees jaar zeer groot zal zijn. Ilurgerlljke Stand der Stad Aalat. Geboorten. Mannelijk geslacht 8 Vrouwelijk 5 OVERLIJDENS. O. Buys, wedr De Bruin, kleermaker, 73 jaren, Gentschestraat. A. Van den Broeck, wed6 Boone, zonder beroep 88 jaren, Hoogevesten. A. De Saedeleer, bediende, 20 jaren, Maanstraat. C. Berlengé, vr. Verhoeven, zonder beroep, jaren, Bolleweg.—J.Vander Meersche, m. Glorieux, blikslager, 67 jaren, Lange Zoutstraat. P. D'Haese, zonder beroep, 72 jaren, Leopoldstraat.P. Rombaut, zonder beroep, 18 jaren, Zonnestraat. 3 Kinderen onder de 7 jaren. Bestuur der Stad Aalst. De Burgemeester en Schepenen bren gen ter kennis van het publiek dat er in de Gemeentelijke Politie vijf plaatsen van nachtwaker openslaan. De vragen tol bekomen dezer plaatsen zullen \óör 15 Juli aanstaande aan het Gemeentebeetuur moeten toegezonden worden. Deaanzoekers zullen een voorafgaande lijk exaam moeten ondergaan. Gedaan te Aalst, den 29 Juni 1893. De Burgemeester en Schepenen, V. VAN WAMBEKE. De Sekretaris, Edm. SCHEERLINCKX. éL O V ERZEESCII onlangs uitgevonden. Doodt de Wandluizen, de Vlooien, de Kolenbranders, de Mollen, de Ca/ar ds, de Vliegen, de Mieren, de Tichelbeesten, de Vogelvlooien, voornamelijk alle Insecten, met eene snelheid en eene zekerheid die bijna bovennatuurlijk is, zoodanig dat er niet het minste spoor van het insec- ten-broeisel overblijft. Dit oprecht en goedkoop Poeder wordt verkocht te Braaf? I>ïj ANDEL, drogist, 13 in den Zwart en HondHusgasse 13 te GENT, bij M. Albert Ceu- terïeli, 61, Veld straat 61. Ook verkrijgbaar bij'M. Victor Meirescliaut Aalst Korte Zoutstraat, 39. NIEUWE CQ W Eh O O OS CÜ to td e—i to 71, Van Arteveldestraat EENIGE CON'CESSIONNARISSEN Allerlei Riemen, Leder, Katoen, enz. Teelgrammen BALATA, Brussel. Te koop aller besten Zavel, dienstig voor meester-metsers en plekkers bij Af- Louis Van Se ver en, koop man in hout, (stoomzagerij), aan den Tragel, te Aelst. voor fr. 300 een aandeel van fr. 500 (gewoon) der Uuion Textile, Aalst. Offerten, H. L. 24, Poste restante, Luik. Lange Zoutstraat, 3, Aalst. Besien roltabak, rooktabak en snuif. Depot der fabriek Evariste Dc Bruyn, Aalst. Lange Zoutstraat, 21AALST, lieert de eer zich bijzonderlijk aan le hevelen voor zijne coiffcursarlikels, fijne parfumerie»toiletzeepen, sunlichtzecp legen fr. 0.75 de doos, kamnier. in alle soorten, quincaillcrie, valsche juwcelen, rouwartikels, allerhande handschoenen, corscls, wandelstokken, cols, krawattcn, amerikaansche cols, foulards, tichus, schoolgerief, korven, bretellen, banden paraplus, artikels voor rookers, tabak en sigaren, geldbeugels, sigaarkokers, scharen, penmessen, zwedensche stek jes, enz Herophons tegen fr. 45 't stuk. Fabriek van regenschermen en zonne schermen. Men gelast er zich ook met de herstellingen. Depot van pijlen van het huis Gysselinck, te Melle, tegen Ir. 6 het dozijn. Hairverfiels tc beginnen a fr. 1,25 en de dubbele flcsch a fr. 2.25 Mclrosc h fr. 2,50 Madame Aliens it fr. 5,50. Salon de Coiffure, bijzondere Coiffurcn van Dames en voor huwelijken. Door zijne gematigde prijzen eu de frischheid zijner koopwaren hoopt hy de goede gunst van 't geacht publiek le verwerven. AIaf?aziju van Speelgoed. ongehuwd vraagt posten met den dag; voor het adres bureel van dit blad. Overschot van Bouwstoffen. Te bekomen in de pastorij te Welle, 1400 Holiandsche pannen, voortkomende van do steenbakkerij van St. Jozef, te Turnhout. Een Huis te Aalst, Rozemarynstraat. Zich te bevragen bij den heer J. Van Achter, Keizerlijke plaats, n° 11. Joz. De Loose-Van de Maele, agent in bloem, heelt de eer aan liet publiek ken baar te maken, dat hij zijne woonst komt over te brengen van de Molenstraat naar de Brusselsche- of Pontstraat. r.° 54. met ai de benoodigheden lot het uitoele- nen van den broodbakkers stiel en win kel, voorden van pomp en regenwater,hof met fruilboomen, dienstig tot alle bedrij ven, gesiaan te Aalst Gentschesteenweg, nahn de kapel. Zich te bevragen bij den h< er Michel Hellinckx. Ledebaan alhier. Een gerieflijk Huis, gestaan in dc Dirk- Marienssiraat, n° 13. Zich te bevragen bjj den heer J. Goet- hals, stadsbouwkundige. een Tilbury, eene Dokkar, 2 Gentsche Ressortkarren, eene Coureuse en eenen sohoonen Camion, dienstig voor 2 paar den. Zich te bevragen hij Joseph Van der Biest, Nieuwstraat, n° 48, Aalst. Een schoon huis,gestaan in de Brussel- scheslraat, laatst bewoond geweest doop jufvr. Schoutëten. Zich te bij den heer Felix De Hert, zelfde straat. TE HUREN Brusselsche straat, N° 30 te Aalst. Zich te bevragen ten bureele der Aalslersche Vlasspinnerij aldaar. 11 KOOP. Kareelsteen en pannen te bevragen bij den heer THEODOOR MOENS. Teinture, lavage et dégraissage en tous genres. Lavage el glacage degants a 20 ct. Teinturelavage et frisage de plumes. EpK BE LA ROYERE, Ancienne Maison LABROSSE d'Alost. BltCXELLEg, 22, Rue des Finances. VISCHHANDEL. Aankomst van den Nieuwen Holland- schen Haring. Groot rabat is toegekend bij neming van een originaal vaatje, behoudende o o( 12 stuks. Vraagt het Vlaardingen Kroonmerk, (marque couronnée) alleen verkrijgbaar iu het oud gekend vertrouwlijk huis H. Arys-De I»«ope,depositaris voor Aalst en Arrondissement. LET OIL Schotsche Maatjes Haring, fr. 1.50 per 12 stuks. Nieuwe Holiandsche Haring. Vlaardingen Kroonmerk fr. 1,50 per 12 stuks. Alle weken vermindering van prijzen. ABONNEMENT voor eene of twee soorten visch volgens keus, frs. 2.00 Het Beste en Goedkoopste van voor weiden, lusl- en moeshoven. Vraagt nadere inlichtingen aan Joseph Baeten, smid, benderhautem. Gezworen Landmeter Hoofdagent der Naamlooze Mantschappij van verzekering tegen brand en het breken van spiegelglazen. LA GLADBACI1 Dirk-Marlensslraat, n° 15, Aalst. Bij Rechtsmacht. OPENBARE VERK00P1NG van aangeslagene te VLIERZELE. Deurwaarder I>e Vos te Aelst, zal op ZONDAG 15 JULI 1894, om 8 uren voormiddag, te Vlierzele, Moorelgem en Zonnegemveld, overgaan tot de open bare verkooping van aangeslagene vruch ten te velde, bestaande in Op Moorelgem, ongeveer 25 aren tarwe 16 aren rogge 16 aren klavers 6 aren vlas. Op Zonnegemveld, ongeveer 20 aren aardappels 16 aren tarwe; 25 aren rogge 4 aren betieraven. Met gereed geld zonder kosten. a Alost,i»ue Liéiiart,lM0 16. Pour les conditions s' adresser Rue des Moulins, 57, chez M. Ferdinand De Clercq. van 2 schoone jonge melk koeien, te Moorsel, Dorp, ter hot stede der gebroeders Van der Vorst, en vruchten te velde, als tarwe, masieluin, koorn, klavers en aardappels, in de nabijheid van zelfde hofstede. Door het ambt van den Notaris B RECK POT, te AalstDonderdag 10 Juli I8045,om 3 ure namiddag. Openbare Verkooping VA!» te Haeltert en Denderhautem. De Notaris SE SADELEER te Erembodegcm, zal op Dijnsdag 10 Juli 1894, om 8 ure voormiddag, openbaarlijk verkoopen I. Nameks mijnheer Silvère De Loose, nijveraareu landbouwer te Haeltert: I.43 aren Rogge. Ie Haeltert, llrulkauier: 2.46 aren Masteluin, te Haeltert, Kruiskauter, aan den Wel leweg; 3.30 aren 75 centiaren Masteluin, te Haeltert, op de Dille; 4. 37 aren Masteluin, te Haeltert. op Kcrk- land. achter 't hof van den heer Frans Hosselaer; 3.23 aren Aardappels, tc Haeltert, op het Kerkland; 0. 50 aren 75 centiaren Aardappels, te Haeltert op de Dille; 7.17 aren 84 centiaren Tarwe, te Haeltert, Dmidengracht, nabij dehofstede van Bernard Hunninck; 8.01 aren 50 centiaren Haver, te Haeltert op de Groebe, Rede. II. Ten verzoeke van mijnheer Livinus De Schrijver, landbouwer te Haeltert, hyland. 1. 25 aren Koorn, te Haeltert, Kapelleslraat; 2.15 aren 38 centiaren Koorn, te Haeltert, Kruiskauter,aan den Dreef; 5. 32 aren Masteluin, te Haellert, in het Eyland; 4. 17 aren en half Tarwe, le Haelteit, Koei- weerscheu; 5,16 aren Masteluin. te Haeltert, Koei- meerschen; 6- 35 aren Koorn. te Demlerhautera. Von- aru» H: III. Op aanz£k van jufvrouw Virginie Meganck, te Haeltert, Dorp. t. 13 aren 38 centiaren Tarwe, Kcrkeland. genaamd Laudstuk 2. 13 aren 38 centiaren Tarwe, te Haeltert, aau den steenweg, nabij de herberg i De Vlasbloem. Men zal vergaderen 'smorgens ten 8 ure aan de Statie tc Haeltert. Tijd van betaling mits borg. GELD. Groote en kleine kapitalen te bekomen mits grondpaud. Openbare Verkooping van Landbouwersalem 1 KOE, VET VARKEN, HOENDERS strooi, mest, betraven, brandhouten vruchten te velde TE ERONÜEGEM, HOOGSTRAAT. Dc Notaris EKMAN te Erpe, zal op MAANDAG 16 JULI 1894, om 8 ure voormiddag, ter hofstede van wylen den heer Desiré Boon, te Èroudegein, aan de Hoogstraat, openbaarlijk verkoopen lluismeubcls zooals Stoof met toebehoorten, tafels, klcer- en andere kassen, stoelen, hangende borlogie quinquets, koperen en ijzeren marmitten, koperen en zinken hakers, koperen ketel en melkzijde, sleenen melkteelen, aarden, glcisen, ijzeren- en tinnen keukengerieven, bedstoelcn met bedgrieven, melktob- bcus, keern, melk- cn vleeskuip, broodiuouillie en temsten, wasch- cn andere kuipen, vleeschblok, bascutil- uissel, enz., enz. Landbouwersalem als 2 kruiwagens, wanmolen, loofmolcn, egge, aalkuip met schepper, gaffels, rieken, reeken, pikken, zeisen, dorchvleugels, twee ladders, spade», braken, twee boombijlen, twee boomspaden, slijpsle. n, lauddraad. wymeu manden, kafzifl en meer andere voorwerpen. Beeslialeu Eene koe, vet varken, 25 hoenders en Eene groote hoeveelheid gedorschen masteluin en tarwe, aardappels, betraven. strooi, mest, eiken en esschen planken, kanada en abeelen Lerd, panuclatten, brandhout en dekpannen. Vruchten te velde gelegen op goederen le Erondegem. 9 aren masteluin, op een perceel land op den Molenkauter 2.-8 aren masteluin, 6 aren betraven en 15 aren lardappels op ecu perceel land genaamd u Den Ruikrling. i 3.-4 aren aardappels, 1 are dooier, 5 aren rogge a 9 areD masteluin, op twee perceelen land genaamd Het Kauterken. 4. - >P' 16 aren klavers, op een perceel land, a Kerkweg. Verdeeld in koopen '1 elks gerief. Verders op gewone voorwaarden en lijd van beta ling mits te stellen goede en gekende borg. Bij uitscheiding van Bedrijf. Openbare Verkooping 1 Paard, 2 Melkkoeien, 1 Stier en Veldvruchten, TE ERPE. Dc Notaris EEMAN to Erpc, zal, op Dijnsdag t Juli 1894, om één uur namiddag, ten hove v jufvrouw-weduwe l'omien Verhoeven, te Erpe, Bosschestraat, openbaarlijk verkoopen l-andbouwersalem als 2 karren met lecrcn en karrereep, ploeg, 2 eggen,-sledde, aalsluk met berrie, een volledig paarJeharnassuur, zadel, aauschijnen. vier esschen planken dienstig voor karretremen en eenige andere voorwerpen. BEESTIALEN. Een goed merriepaard, 2 schoone melkkoeien onlangs van kalf bevallen en I stier. VELDVRUCHTEN 1. 15 aren rogge, op een perceel land, genaamd het Kromveld; 3. 15 aren masteluin cn 15 aren rogge, op eene partij land, aan den Gentweg; 4- 1" o. rogge, op eene party land,aan denGeutweg; 5. 22 aren rogge, idem 6.-25 aren klavers, idem 7—15 aren tarwe en 31 aren masteluin, op een perceel land, genaamd den Boschkauter; 8. 22 aren haver, op een perceel land, genaamd het Halfbunder; 9. 15 aren haver cn löaren vlas, op een perceel land, genaamd de Navaal; 10. En 10 aren geerst, op eene partij land, ge naamd de Hcrzelarenhaag. Verdeeld in koopen t'elks gerief. Op gewone voorwaarden cn tijd van betaling mits goede en gekende horge te stellen. Openbare Verkooping? van VELDVRUCHTEN EN HOOIGRA8 te Aalst-Schaarbeek, Erpeen Nieuwer- kerken. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal op Maandag 0 Juli 1891, om I uur na noen in het opeubaar verkoopen, te weten Namens M. Bernard De Gendt.te Aalst-Schaarbeek. 1» 30 aren aardappels, 8 arec geerst, 18 aren maste- ,.in en 6 aren vlas, op eene partij land aan zijne Hof stede te Aalst-Schaarbeek. S1 Apolooia. 2* 24 aren haver, op een perceel land te Aatst- Schaarbeek, Su Apolonia, genaamd den Beerlaar. 3* 30 aren masteluin, op eene partij land te Erpe, nabij de vijfhuizen, aan den Ledeweg. Namens M. Krausiscus Van Vaerenbergh te Haeltert; 1» 48 baren haver, op twee perceelen land te Nieu- werkerken np het Broeckeveld. 2® 30 aren tarwe, op een partij land te Erpe, aan de grootjekapel. 3° 21 aren rogge, op een perceel land te Erpe, oP bet Reukensveld, achter de groote kapel; 4° 15 aren rogge eu 30 aren tarwe, op een perceel land als voorgaande te Erpe op het Reukensveld; 5* li aren masteluin, op een perceel land te Erpe 1 den Hoogkauter, nabij Edixvelde; 0® 12 aren tarwe, op eene partij land als voorgaan de te Erpe, op den Hoogkauter; 7° 12 aren hooi en nagras, te Nicuwerkcrken. Edix velde nabij de hofstede van juf. wed. Roeland; 8® En 12 aren hooi cn nagras, te Nieuwerkerken, Edixvelde nabij de hofstede van d'heer Franciscus Van Vaerenbergh. Verdeeld in koopen l'elks gerief. Men zal vergaderen ter herberg S'Apolonia by M. Domien De Breukcr, te Aelst-Schaarbeek en verder het hiervoren aangeduidde orde volgen. Op gewone voorwaarden en tjjd van betaling wits goede en gekende borg te stellen. VEADITIE VA.HÏ TE AALST. Pontstraat. ten sterfhuize van den heer Eduard Van Cleempulto, op Woensdag 18 Juli 1894, ten 8 ure 's morgens, door het ambt van den Notaris De Glieest. openbaarlijk te koop.. De Notaris DE GHEEST, te Aelst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaailijk verkoopen Stad Aelst. Huis in de Keizerstraat, N* 28 bewoond door Eugëne Colbert. Huis in de Lange Ridderstraat, N* 3, bewoond door Louis De Veylder. Huis in de Lange Ridderstraat, N° 7, bewoond door de weduwe Heymans en Frans De Veylder. Gemeente Erembodegem. Land op den galgenkauter, groot 53 aren 70 centiaren, gebruikt door Leo Van den Steen. Instel Donderdag 28 Juui,sq. Verblijf Donderdag 12 Juli Te 6 ure namiddag in het Klien Gent, te Aelst, Nieuwstraat. Openbare Verkooping van een goed te I1ERDER8EM. De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal met gewin van palmslag cn gelagen, in het openbaar verkoopen Gemeente Herdersem. Een perceel Land, gelegen op de Blokte, gekadas- eerd wijk A, nummer 240a, met eene grootte van 39 aren 30 centiaren. Gebruikt door jufvrouw Riga. ZITDAGEN Instel, Vrijdag 13 Verblijf, id 27 ,u" 1ÖVI Ten 4 ure namiddag, in het Gemeentehuis van Herdersem, aan de groote kapelle. OPENBARE VERKOOPING van goede te RE88EGEM. De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal met gewin van palmslag cn gelagen, in het openbaar verkoopen, de volgende goederen GEMEENTE RESSEGEM. gekadastreerd vvyk Anummers 63, 69 en 70, met cenc grootte van 63 aren 60 centiaren, palende ten ooste aan de kassei naar Borsbeke, ten zuide a«n den heer Malthys, ten weste aan verscheidenen en ten noorde aan de weduwe van Romanus Van Geil. Gebruikt zonder termijn door Donatua Baelens, de weduwe Haelterman en de erven Roggeman. Verdeeld in zuid- cn noordhclrt. Tweede koop. Een perceel Land, op het Kamme- land, gekadastreerd wijk B. nummers 745» en 746a, met eene grootte van 62 aren 80 centiaren, palende t< n ooste aan mevrouw dc baronnes Van de Woestyne, ton zuide aan de beek, ten weste aan jufvrouw Üen- drickx en ten noorde aan de kauterbaan, daarover ook aan mevrouw de baronnes Van de Woestyne. Gebruikt zonder termijn door üonatus Dc Henau. Verdeeld in oost- en zuidhelfl. ZITDAGEN Instel, Vrijdag 6). Verblijf, id 20 Ju" IWW- Ten 3 ure namiddag ter herberg van Charles Va» Wesemaal, te Meire. Bovenbroek, gescheed met Aygem, aau den overgang van den Uzcrcnweg

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3