Een en ander. PRIJSUITDEELINGEN. Allerhande Nieuws. Ikzucht, hebzucht, moord en diefstal, is een woord,«le meeste ondeugden, zullen verdwenen zijn, omdat er volledige har monie zal bestaan in de belangen der menschen. Joden, christenen of hoe de geloovers zich ook noemen mogen, zullen niet meer bestaan, daar alle menschen, voorgelicht door de onvervalschte wetenschap, de na tuurwetten zullen verstaan. Kerken en kloosters, kapellen en kroch ten, zullen geslecht zijn of veranderd in gebouwen van openbaar nut en vermaak, schouwburgen, badplaatsen of voorraad schuren en entrepots. Luiaards en leegloopers zullen er niet meer gevonden worden, daar de arbeid, dank aan de wetenschap, tot een plicht gemaakt en tot eene aangename uitspan ning zal verlicht zijn Niemand zal meer, niemand zal min verlangen of bekomen dan hij verbruiken kanomdat het opstapelen van rijkdom onder den vorm van geld onmogelijk zal gemaakt zijn. Plagen van allen aard als cholera, oor log, overstroomingen, hongersnood, mijn rampen, werkstakingen, zullen door de wetenschappelijke regeling der maat- De heer minister komt dat te veran deren waaneer de vader van slecht gedrag of een dronkaard is, wordt de schadeloosstelling aan de moeder uitbe taald. Die maatregel schijnt hoogst rechtvcer- dig.'t Is niet aan den vader dat de schade loosstelling toekomt, maar aan de familie die van een barer leden, soms den brood winner, wordt beroofd. De hervorming strekt den heer minister tot eer. Programmn. Men doet ons bemerken dat wij in ons programma van bescherming vau den Landbouw de inrichting van het landbouwcrediet hebben ter zijde gelaten. Wij gelooven dat wij nog andere punten zullen ter zijde hebben gelaten, doch men geve ze ons op. Wat het landbouwcrediet betreft, het Bestuur der Belgische spaarkas is thans ten volle aan 't werk voor 't inrichten van twee nieuwe diensten 1° Het land bouwcrediet 2° De verzekering op het leven. Men zie ons nummer van zondag 11. Spaarkas, eerste bladzijde. Niettegenstaande mag het landbouw- - ficusscuowiauui: liet liUlUUUUW- schappij zoo goed als onmogelijk gemaakt j crediet in het kathcdiek programma worden. Werken en genieten, zal de leus zijn voor allen en allen zullen voor elk, elk zal voor allen trachten dat geene stoornis komt aan het geluk van elk individu die zijne maatschappelijke plichten heeft vol bracht. opgenomen worden. Men schrijft uit Brussel aan Het Han delsblad Tussclien de socialisten. De socialisten hebben dus gisteren zit- Wie dat gelooft mag met de uilen ?"f! «houden, eerst in 't geheim, daarna slapen gaan 1 in t openbaar. W at men in geheime zitting te zeggen had, mochten alleen de ge/ellen weten A T» maar aangezien deze niet bijzonder goed Unze tfraDanQOnne. zwijgen kunnen, zal er weldra een of an der van uitlekken. Tot biertoe ivas er eene groote leemte. Ondcrtussohen is het stellig dat de ou een vroom vaderlander, om uitboe- scheuring in de partij dreigt en weldra zemingte geven aan zijne vaderlandsliefde, uitbersten zal de BratanifW.Be eens uitgalmen, hij Daar is in België een arrondissement moest altijd zijne toevlucht nemen tot waar de socialisten stellig zeker zijn al de het eeuwig afgezaagde deuntje van tra a zetels te ver0Tcren nan»eIijt Bc,.Jgen enkele r»,,* ii lala lalala lala laliere u Vlaming kende een tekst voor zijn nationaal lied. Dr H. Claeys heeft beter laat dan nooit thans het nationaal lied met een Vlaamschen tekst voorzien, die weerdig is van den Vlaamschen dichter. Wij geven hem hier, opdat onze zan- Dat is misschien heel pretentieus van hunnen kant, maar ze handelen in kon- sekwentie en weigeren de zetels te ver deden. Ja, de Bora ins willen zelfs niet hooren van de Brusselsche socialisten als Bertrand en Van der Velde. hij geven mini ,„er, opout onze zau- Om zich uit het congres terug te trekken gers den ouden tralalala voor goed op enn andere candidateu af te wecren, 't schap zouden kunnen zetten. ™llen..del Bo.rai?f mbrengen dat de E. V. die zij hardnekkig bestrijden, op het programma prijkt. Citoyen Roger had dees liedje reeds ge zongen in geheime zitting en, om er meer kracht bij te zetten, heeft hij het in de openbare herhaald, om aldus de scheu ring te bespoedigen. De Brusselaars, die eenen zetel te Ber gen verhoopten, zijn woedend, maar daar stooren de Borains zich niet aan. Och arme! de Brusselsche socialistische poseurs zijn het hart in - De gezondheidstoestand van Jan De Brouwer zal door eene geneeskundige commissie onderzocht worden, waarvan de heer Van In en De Licrcnaar elk de helft der leden zullen aanduiden. Indien de beweering van DmLiere- n naar dat de wonderbare genezene nu heden zieker is dan vroeger, waarheid wordt bevonden, zal de heer Van In de onkosten van 't onderzoek gansch dra- a gen en bovendien nog 1000 frs. betalen aan Dm Lierenaar. Integendeel, indien de beweeringen a van Dm Liermaar worden valsch a bevonden, 't is te zeggen, dat Wantje De Brouwer, wezenlijk is genezen, dan a zou De I.iercnaar de onkosten dragen a en 1000 franks betalen aan den heer a Van In. a Indien de schrijver des artikels van Dm Liereraar een weinig eergevoel of wat hert bezat dan zou hij het voorstel hebben aangenomen. Maar neen, dat groot liberaal verstand houdt zich koesjes in de maconieke krocht en durft zelfs geen enkel woordje over de zaak meer reppen. En hieruit besluit de heer Van In, in een schrijven aan onzen Confrater De Qazet van Lier .- n Ofwel wist De Lierenaar dat wat hi j vooruitzette, valsch was en dan heeft a hij wetens en willens gelogen Ofwel hij was van goeder trouw ver- zekerd dat zijne gezegden waarheid waren, en dan moest hij den moed hebben mijn voorstel aan te nemen. Leugenaar of lafaard, dat hij kieze - roept de heer Van In en hierin heeft hij wel duizend maal gelijk. Wanneer deze zaak zoo wat overal zal bekend gemaakt zijn, zal men niet weinig den spotdrijven met de liberale groote verstanden van Lier en elders. Getrouw aan eigen Vlaamschen landaard, Verknocht aan Belgie's wet en recht, Ontplooien wij den fieren standaard Waar zich de zwarte Leeuw op recht. Wie ora ons krijgsbanier vergaren, Een broederbond, gesloten hand in hand, Zijn trouw, gelijk ons vaadren waren, Aan Godsdienst, Taal en Vaderland. Ons vaadren waren koene helden, Geharnast in hunn' wil van staal. Hun Goedendag in Kortrijks velden Herwon ons erfgrond, recht en taal. Zij ware trouwige onderdanen Maar dulden geen oneedlen slavenband Wij volgen,waar zij 't voetspoorbanen, Getrouw aan Koning, Taal en Land. Wij vragen aan geen Seine-boorden Een strijdlied voor het Vlaamsche volk; Wij zingen vaderlandsche akkoorden In Vlaandren's taal, ons hartetolk. Wij deinzen voor geen roovershorde Wier woeste kreet bedreigt met moord en [brand Wij gaan ten strijd voor recht en orde, Voor Godsdienst, Taal en Vaderland. De Hemel ziet ons manlijk streven En hoort wat leuze ons lied belijdt. De Hemel zal de zege geven Aan wie voor 't goed manhaftig strijdt. Hoog onze Vlaamsche vlag geheven Doe elk van ons het heiligwoord gestrand Tot aan den dood getrouw gebleven Aan Godsdienst ,Taal en Vaderland Dr H. Claets. De Klokke Roelanders hebben aan de Gentsche Vooruitmannen een anderen dag gevraagd dan den 29 Juli om de openbare bespreking te Aalst te houden en zelve de dagorde te mogen stellen. De Vooruitmannen nemen aan en wijzen deu laatsten Zondag van Oogst of Septem ber aan maar verzoeken acht dagen op voorhand verwittigd te worden. Dus de vertooning die de Roelandsche barakkemans hier met hunne confraters de Gentsche socialisten gaan geven is voor eene maand ten minste verschoven. Laat ons dan maar geduldig wachten... Dim Bom Bom zal hier ook wel zijne beurt krijgen. Do Leopoldsorde zal binnen kort worden uitgedeeld aan eenige letter kundigen. Men spreekt er ook van enkele journalisten op de lijstte zetten. 'tZou de eerste maal zijn sedert ,830, ^esticE', °p°S dat de journalisten, in hunne hoedanig- worde gegeven die hem toekomt, en opdat heid van journalisten zouden gedecoreerd u-f nn,in™.i;=nm„rom Xe Doornik. De liberale afgevaardigde van Doornik, M. Broquet, door de landbouwers vau zijn arrondisse ment ondervraagd, over zijn vertrek inde Kamers toen de nieuwe inkomrechten op de granen voorgesteld werden, vertrek van hem en van zijne vrienden, die de stemming der beschermende rechten belet hadden, heeft geantwoord dat hij en zijne vrienden de Ivamors verlaten hadden, omdat zij oordeelden dat de voorgestelde rechten onvoldoende waren. Men heeft hem geantwoord dat, in dat geval, zijn plicht was van te blijven en eene wijziging te vragen M. Broquet is verdwenen... en hij loopt nog j Do Pang en liet onder- vvijg. Z. H. heeft aan kardinaal Scliönborn een schrijven gericht, waarin Hij bedankt voor het adres van de laatste bisschopsconferentie te Weenen en ver- i klaart de laatste verklaringen van den Oostenrijkschcn minister van onderwijs met groote vreugde vernomen te hebben. I Dr Madjeski's verklaring kwam hier op neer,'dat in het openbaar onderwijs, Staat en Kerk als bondgenooten moeten optre den. De H. Vader hoopt dan ook dat de nieuwe minister alles in 't werk zal stellen opdat, in Oostenrijksche onder- Op voorstel van twee Brusselsche socialistische menners werd er op de meeting der letterzetters besloten dat er twee Brusselsche ketjes, zeer vervaarlijke strijders, naar 't Arrondissement Aalst gaan afgezonden worden om, aan de zijde van priester Donchede candidatuur van den heer Woeste te bestrijden. Wacht nog wat, jongens, fleus liggen wij aan de gebradene appels I... worden. De heer Begerem, minister van rechts wezen, komt eenen omzendbrief aan de Rechtbanken toe te sturen, verzoekende de uitspraak in de processen zooveel i mogelijk te verhaasten. Dikwerf is de traagzaamheid van het Gerecht een ware geesel voor de belang- hebbenden. Pleiters en Staat verliezen in het onderwijsprogram niets worde ingevoerd, dat in de gemoederen der kinderen vijandige denkbeelden aan het katholicism inprente. Laat het ons hopen met den II. Vader. Leugenaar of laf»ni-d. li.., Onze geachte lezers herinneren zich de hierdoor veel tijd en geld en soms is het wonderbare genezing door de machtige Hp nnffemn* voorspraak der H. Moeder Gods te de ondergang van zekere lieden. Laat ons hopen dat de stem van den heer minister zal weerklank vinden en zijne aanbeveling een doeltreffend middel zal wezen ter bestrijding der kwaal. Vergelding; der militia- nen. Tot hiertoe werd door het ministerie van geldwezen, uitsluitelijk aan den vader, de schadeloosstelling de voorspraak der Heiligen en bijgevolg, betaald die aan de familien der milicianen gebeuren er, volgens hen, geene wondor- onder de wapens toegekend wordt. bare genezingen. Men bekommerde zich weinig om De heer Ach. Van In van Lier, die, 't gedrag van den vader was hij een denkeu wij, getuigen is geweest der won- verkwister of een dronkaard, toch werd derbare genezing van Jan of Wantje De aan hem alleen de schadeloosstelling Brouwer, deed aan Den Liermaar een uitbetaald,het bestuur kende hem alleen, wel bepaald voorstel luidende als volgt Lourdes, van Jan De Brouwer Audenaarde. De Lierenaar, een godshatend bladje van den zelfden deesem als De Dender- galmbeproefde het om Jan De Brouwer voor zieker dan vroeger te doen door gaan. De liberale groote verstanden gelooven immers niet aan de Almacht Gods en aan Benoemingen dei* Afge- veerdigden. Zondag 11. verga derden de katholieke kiezers in verschil- lige gemeenten onzes Arrondissements ten einde over te gaan, tot de aanduiding der Afgeveerdigdeu en het kiezen van het plaatselijk Comiteit. Te Haeltert, te Meerbeke, te Denderleeuw, enz. liep alles hoogst regelmatig afde kiezingen ge beurden met de meeste vrijheid ondanks de zienlijke en onzienlijke tegenwerking der Volksfoppers. Wij moeten er bij voegen dat men zich overal weinig bekommert met de werking en schriften vau democ- ratten; men gaat zijnen weg en laat ze maar begaan. Dat de kiezers zich met het Roelandsche gechreeuw weinig bekreunen is zeer be grijpelijk Nu willen zij aan de menschen wijsmaken dat indien zij afgeveerdigden benoemen,ze hun kiesrecht gansch afstaan en in October aanst. nimmer mogen kie zen. Is het dom genoeg Niemand staat zijn kiesrecht af en alwie kiezer is zal in October aanst. een, twee of drijmaal mo gen stemmen volgens zijne gerechtigheid. De Roelanders en hunne strijdmakkers van Aalst moeten de kiezers wel voor domme, ja, aartsdomme uilen houden,om te durven denken dat ze aan hunne valschheid zullen geloof hechten. Vastenavondklucht. Ja, eene vastenavondklucht is de poll te Den- dermoude. De kiezers mogen pollen tot dat ze van vermoeienis in slaap vallen, honderd of duizend kandidaten benoemen, maar liet comiteit mng eene lijst van caudidalen patro neren en op die gepatro neerde lijst mag liet <lan de definitieve candidateu aanwijzen. Begrypt men de klucht Indien het Comiteit nu een zeker getal candidaten patroneert gansch vreemd aan dezen door den poll aangewezen, en dit Comiteit kiest dan de definitieve candidaten, niet onder de candidaten van den poll maar wel onder dezen welke het patroneert, waar toe dient de poll dan Bekent met ons, Volksfoppers, dat het eene kolossale vastenavondklucht zou wezen I.... Neen, de katholieke van Aalst willen zoo min van zulk eenen poll als van wel ken anderen hoegenaamd. Wij hebben hier eens 't spektakel van eenen poll gezien en dit is voldoende. Er zijn er die dan tot 6maal toe gepold hebben. Wij hebben de Chipka-kliek dan aan 't werk gezien. Te Gent bestaat die vastenavondklucht ook: men mag, daar ook pollen maar 't Comiteit wijst de definitieve candidaten aan. Aan Confrater, Fondsenblad, antwoor den wij niet meer De lezers van Fondsen blad lezen Denderbode nooit en de over- groote meerderheid onzer lezers kennen zelfs Fondsenblad niet. Wij houden het dus als dwaas hierover in polemiek met onzen Gentschen Confrater te treden. Dat de beroemde mannen van Chipka ons in hunne organen bestrijden eu wij zulleu antwoorden; men weze gerust! vVie heeft de Groote Jannen die zich in ons Arrondissement als de leiders der Christene Volkspartij hebben aangesteld hiertoe last gegeven Waar werd er ooit eene openbare ver gadering der Christene Volkspartij ge houden Daar er nergens eene openbare verga dering werd gehouden, hebben die man- zich zeiven generaals gebombardeerd. Alles is dus valsch bij die mannen tot zelfs hunnen titel die zij gestolen hebben van de anti-socialistische Vakvereeniging van Aalst. De leiders der zoogezegde Christene Volkspartij handelen dus zonder eenigen last of zonder mandaat en onder 'nen ge stolen titel. Dus 't zijn volksfoppers Waarom,Volksfoppers,hebt gij u zeiven generaals gebombardeerd, ja, waarom Omdat gij verzekerd waart, dat, had gij de kiezers vergaderd, men u vierkant zou hebben uitgelachen. Maar, 't is nog tijd om te bewijzen dat wij in dwaling verkeerenroept uwe Christene Volkspartij bijeen in alle ge meenten, en vraagt om u aan 't hoofd te stellen. Maar, daar zult gij u wel van wachten. Wij zijn nieuwsgierig te zien of gij uwe candidaten ook door den poll zult laten aanduiden. Ja, dat zullen wij afwachten Wereldtentoonstelling van Antwerpen. BIJENTEELT Van nu af kunnen wij het volkomen welgelukken van de wederlandsche kampstrijden van bijenteelt voorzeggen welke te Antwerpen zullen plaats hebben van 2 tot 9 september aanst. Om aan 't verlangen te beantwoorden uitgedrukt door een groot getal bijen kweekers, heeft de inrichtende Commissie besloten de sluiting der inschrijvingen voor deze tentoonstelling tot 1 oogst te De heer VictorVanden Broeck, kasteel van Tyberchamps te Seneffe houdt zich voortdurend ter beschikking der belang hebbenden om hen alle inlichtingen aan gaande de kampstrijden ter verschaffen. De volgende werken zijn zeer dienstig als prijsboeken De opvoeding dei* jonge Congoleezen in Delgie, oor sprong, stichting, gang en vorderingen van dit werk, door Pascalis Dubois, der instelling van de Broeders der Christelijke Scholen. Met verscheidene platen ver sierd werk. Boekdeel in 8°, van 192 blad zijden. Ingenaaid, 0,90rijk gecarton- neerd, 1,15; idem gouden snee, 1,40. Met de gewoonlijke korting ten voordeele der onderwijsgestichten. Het zelfde werk in 't FranschL'Ed u- calion des jeune» Congo- lais en Relgique, origines fon- dation, marche et progrèsde cette oeuvre, par Pascal Dubois, de lTnstitut des Frè- res des Ecoles cbrétiennes. Aan dezelfde voorwaarden. Rome et. I'Italie. Souvenirs du Péierinage national l'occassion duju- bilé éspicopal ds Léon XIH, dédiés a la jeunesse chrétienne, par le Frère Alexis. Ouvrage oraé de 52 gravures et cartes. Beau volume gr. in 8°, de 208 pages, prix 2,00. Avec les remises d'usage aux éta- blissements d'instruction. Forte remise par nombre. Kerkxken. Wij vernemen dat de heer Aug. Van Overstraeten, onderwij zer en landbouwleeraar, te Kerkxken,den tweeden prijs komt te behalen in den al- gemecnen landbouwprijskamp te Brugge tusschen de officieele, aangenomene en vrije onderwijzers van beide Vlaanderen. Proficiat De gevel van den Augustijnen tem pel is reeds gedeeltelijk terug opgericht in de Amozonestraat, te Brussel, wijk van Ten Bosch. Daar elke steen die men plaatst, genummerd is, maakt de gevel voor het oogenblik een zonderling effekt. Later zal het uit uitzicht voortreffelijk zijn; de plaats schijnt goed gekozen. Geheimzinnige zaak. Fm lijk in eenen klooster kelder. Het parket van Brussel, zegt de Courrier de Bruxelles, is met het onderzoek begonnen van eene afschuwelijke misdaad, welke reeds over vier jaren gepleegd is. Zij had plaats te Melsbroeck gelegen op den weg naar Haecht, en werd eerst verleden zaterdag ontdekt. De zusters Urselinnen van Melsbroeck besturen aldaar eene kostschool, die een groot getal leerlingen telt. Het gesticht is gelegen op eenigen afstand van de kerk. Buiten bevindt zich eene reeks kelders, ten gebruike van het klooster, doch hebbende met hetzelve geene gemeen schap. De deuren dier kelders komen uit langs den straatweg. Een dezer kelders diende uitsluitelijk voor het bewaren en versch houden van moesgewassen gedurende den winter en te dien einde was de vloer er van bedekt met eene laag grond van omtrent 60 centimeters dik. Dit was alzoo sedert verscheidene jaren maar over eene maand besloot de overste van het klooster den groente kelder tot aardappelkelder te bezigen en, daar deze op den blooten vloer kunnen liggen, moest de laag aarde weggenomen worden. Met dit werk werden verledene week de werklieden gelast. Doch nauwelijks had den zij eenige schuppen diep gegraven, of hunne werktuigen ontmoetten een lijk, of liever een geraamte, daar het lijk reeds zoo ver ontvleesd was, dat men zelfs het geslacht niet meer herkennen kon. De moeder-overste werd geroepen en met de zaak bekend en deze verwittigde onmiddelijk den burgemeester baron Alb. Snoy. Deze verwittigde het parket van Brus sel, dat aanstonds ter plaatse kwam. Op het oogenblik dat men het geraamte wilde wegnemen, viel het in brokken uiteen. De geneeskeeren die het parket vergezelden, oordeelden dat de dood van over vier of vijfjaren moest dagteekenen. Met hulp des burgemeesters werden talrijke getuigen ondervraagd, om te weten wie de doode wel zijn kou. En men ontdekte, of liever men herinnerde zich dat over een jaar of vier een meisje van rond de 30 jaar spoorloos verdwenen was, in tamelijk geheimzinnige omstandig heden. Het was eene juffer Teugels, eene half onnoozele, die met hare tante te Mels broeck woonde. Den 30 Juni 1890 had dit meisje hare woning verlaten om naar de mis te gaan, en sinds dien zag men haar niet weêrom. M. Teugels is ongetwijfeld liet slacht offer van eenen moord, na vooraf mis schien andere mishandelingen ondergaan te hebben. Na zich met het slachtoffer te hebben bezig gehouden, was het natuurlijk zake voor het parket, den waarschijnlijken plichtigen op te zoeken, t Dit zou moeielijker zijn.De onderzoeks magistraten vestigden hunne aandacht op een gewezen werkman van het klooster, de genaamde M., die destijds gelast was met het verzorgen en kelderen der groen ten. Nu schynt het stellig dat M., al is hij de moordenaar niet, toch met de misdaaa niet geheel en al onbekend kan zijn. Drie jaren geleden nam hij als vrijwil liger dienst in een linieregiment, thans in garuizoen te Aarlen, waar hij door de gendarmerie, op bevel van het parket aangehouden werd, om naar Brussel over gebracht te worden. Hij beweert onschuldig te zijn. Te St-Jaus-Molenbeek wilde een werkman in eenen put neêrdalen. Hij had zich bij middel van brandende keersen verzekerd dat de put, die verscheidene jaren gesloten was gebleven, geen gevaar lijke gas bevatte eu ofschoon de keers uitdoofde,daalde hij niettemin neêr. Zijne vrouw hanteerde de windas. Beneden ge komen maakte de man den haak van den ophaal riem los en ging aan 't werk; eens klaps hoorde zijne vrouw om hulp roepen. Het was haar man, die zich voelde stik ken en de kracht niet meer bezat om den haak weer vast te maken. Na bovenmen- schelijke pogingen en met levensgevaar kon men den werkman boven halen, en het duurde twee uren eer men hem tot het bewustzijn kon terugroepen. Ongelukkig einde. Een ongekend persoon, waarschijnlijk een vreemdeling, viel dijnsdag morgeud ten 3 ure, aan de Scheldekaai van het dak der hangars op de Jordaenskaai te Antwerpen. Doodclijk gekwetst werd hij opgenomen en naar het gasthuis van Stuivenberg ge bracht, waar hij stierf zonder zich te kunnen bekend maken. De ongelukkige schijnt rond de 40 of 45 jaren oud te zijn. Op de rechterwang heeft hij een lidteeken.Zijn kort gesneden hair en knevel zijn ros, zijne oogen blauw, zijn neus is scherp en zijn aangezicht lang werpig. Zijne kleeding bestaat uit zwarte broek en l'rak, bruin vest, gestreept katoenen hemd, wit overhemd, blauwe plastron en zwarte klak. In zijne zakken vond men een zilveren horlogie, n. 907, 7 fr., een briefke van de tombola der tentoonstelling, n. 538067, 2 blikken schoteltjes met ae af beelding der Wereldtentoonstelling en een nummer vau het Aankondigingsblad vau Turn hout, datum 14 Juli. Meu deukt dat de verongelukte een Kempenaar is die, na de tentoonstelling bezocht te hebben, in de goten der han gars nachtverblijf had gezocht. Hij zal er langs het terras zijn in gegaan eu langs den verkeerden kant de goot hebben wil len verlaten

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 2