NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VAN OE STAD EN 'T ARRONDISSEMENT AALST HET GEHEIM Donderdag 26 Juli 1894. 10 centiemen per nummer. 48ste Jaar N° 2899. Hoe men liberaal wordt. Aardige redeneering. Commissaris van Policie. Tabakscongres. DE DENDERBODE. ABONNEMENTPimS Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3,25 voor zes maanden fr. 4,75 voor drij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C- VAN DE PUTTE-GOOSSENS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. 4DVERTENTIEIVPRM8 Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureele van dit blad. Guique suum. Aalst, 2S «Juli 1894. Hedendaags zijn er veel jongelingen, van brave katholieke ouders geboren,die, na eenige jaren op de banken van de eene of andere hooge of middelbare school ge sleten te hebben, den liberaal uithangen en al wat hunne jeugd gelukkig gemaakt heeft, bevechten en trachten te vernieti gen. Vele werklieden deugzaam opgevoed zijn er die na een korten tijd in een fabriek of op eenen winkel gewerkt te hebben, stillekens aan hunne godsdienstige plich ten verwaarloozen, en al wat hunne ouders en broeders beminnen en eerbie digen, bespotten en tegenkanten. De oorzaken dier betreurlijke verande ring van gedacht en goeddunken zijn me nigvuldig, en alhoewel zij reeds in klaren dage werden gesteld, zal bet toch niet overbodig wezen te toonen hoe sommige katholieke jongelieden, mannen worden zonder godsdienstige gevoelens, en in libe ralen en geuzen veranderen. Aan die scholen, in de fabrieken, op den winkel gebeurt het niet zeldzaam dat gezellen onder elkander zedeloozcn klap houden. In den beginne is de pas aange komene student of werkman pijnlijk aan gedaan, hij zwijgt én bloost van schaamte; maar tenzij hij den christelijken moed bezitte, wordt hij weldra dit gesprek ge woon, neemt er deel aan, vindt er genoe gen in, en, eens bedorven, wordt Lij op zijne beurt 'nen bederver. Van woorden komt het op daden, en wie weet hoe ras de zedeloosheid den haat van priester eu religie na zich sleept Dan volgt welhaast een afkeer voor het kwijten der godsdienstige plichten men verwaarloost de christelijke gewoonten zijner jeugd het gebed, bet bijwonen dei- mis en heilige Sakramenten. Men brengt zijne ledige uren over in berbergen, soms in slecht befaamde huizen, en hoe zou alzoo de denkwijze niet verkeerd gera ken Men wordt, lezer, ja, bewonderaar der verpestende Vlaamsche, doch bijzonder lijk Fransche geschriften, die het voldoen van alle driften aanmoedigen en vereer lijken, en die, eilaas, zooveel bijbrengen om de ondeugd te verspreiden en man nen te vormen, zonder tucht noch regel, van wien, op veertig- of vijftigjarigen ouderdom, met den dichter Bilderdijk mag gezegd worden Hun uitgemer geld rif (geraamte) zinkt rammelend in het graf. n Het lezen der liberale dagbladen is ook eene der grootste oorzaken van de tegen strijdigheid,die bestaat tusschen de goede gevoelens, die de jeugd dier ongelukkigen bezielden, en de hatelijke grondbeginsels die zij nu voorstaan. Ja, zeggen zij, wij lezen de liberale gazetten om den voor en tegen te kennen, en te weten wat er tegen den godsdienst uitgekraamd wordt, ten einde te oordeelen met kennis van zaken en volgens eigene ondervinding. Maar weinig wisten zij dat de geuzen zoo door trapt zijn in het verbloemen der waarheid zoo onophoudend valsch iu bunne aantij gingen, zou stout in het liegen, uitschel den, dat men dikwijls aan hunne vleiende redenen en stoutmoedige verklaringen be drogen en erdoor bij den neus wordt ge leid. En dan vergeet men maar al te dik wijls het woord van den II. Geestdie het gevaar bemint, zal in het gevaar vergaan. Ziedaar waarom menige katho lieke jongelingen later liberaal wor den zedeloosheid, verpestende letter kunde, verkeer met slechte gezellen en lezing van liberale dagbladen Ziedaar waartegen wij, meer dan ooit moeten werken. Wij moeten het gods dienstig gevoel dieper nog inplanten, de goede reden doen heorschen, de ontucht te keergaau; aan de liberale geschriften eu gazetten, door schrijven eu spreken, hunnen verderfelijken invloed benemen; eu dan zullen wij die beklagensweerdige verandering van denkwijze in zooveel jon gelieden niet meer hebben te betreuren en te bevechten. Dat er ook meuschen gevonden wor den, die in volle ernst bezwaar hebben tegen den vrede wel te verstaan geen soldaten van beroep, bij wie die meening vrij natuurlijk zou wezen maar denkers en schrijvers, die voor zich van den oor log niets tc hopen hebben dit hadden wij nooit kunnen denken. -(O)- 68e Vervolg en slot. Jawel, mijnheer, en dat hangt samen met het verzoek, dat ik u deed en dat gij mij zoo vriendelijk hebt toegestaan. Ik ben namelijk uitge- noodigd een huwelijksfeest bij tc wonen. Een van mijne vrienden, ook by u zeer goed bekend, staat op punt van trouwen... Een vriend van u, dien ik goed ken vraagt M: Norfolk, verrast opziende. Het is toch niet Jawel, mijnheer, die is het juist 1 knikt Brusel toestemmend met een grinnikenden lach. Niemand anders dan onze doktor Power. Hij zit in Rouaan, waar ik hem nu met uw verlof zal gaan opzoeken, om by zyn huwelijk als getuige te dienen. Wie zijn bruid is behoef ik niet tc vragen I merkte zijn chef op. Mevr. Hunter heeft mij al een en ander verteld. Pat verwondert mij niet, mijnheer Mevr. Ziehier nochtans, de redeneering van een Engelsch tijdschrift u Gij vraagt met groote beweging, ze kerheid voor de nijverheid, dus roept het den vijanden van den oorlog toe en uw voorstellen hebben geen ander strek king dan den belangrijksten en bloeiend- sten tak van nijverheid te verwoesten. De oorlog houdt op dit oogenblik meer dan twee millioen jongelieden van twintig tot vijf en twintig jaar bezig. Hij geeft hun huisvesting, voedsel, kleeding, een bezoldiging, die wel is waar niet hoog is, een geweer, een sabel, soms een paard, kanonnen en wapens, met een woord al het onderricht dat goede korpo raals ten beste kunnen geven. n Hij heeft te bunnen behoeve een ont zaglijk aantal kazernen gebouwd, alle naar de nieuwste plannen en overeen komstig alle eischen der gezondheidsleer ingericht. Hij heeft verder een tamelijk groot aantal vestigen opgetrokken. De grenzen van alle landen staan er mede Hunter is er zeer meé ingenomen. En Power is een gelukkige kerel, dat is zeker Hij krijgt een vrouwke uit duizenden, wat hare schoonheid en lieftallig karakter betreft en daarbij een schoon fortuintje op den koop toe. Ik heb van de achter- wacht gehoord, dat mijnheer en Mevr. Hunter aardig uit den hoek zullen komen... Dat doet mij genoegen I zegde M. Norfolk met eenen glimlach. Power verdient alle goeds hij heeft zich in zyn ongeluk braaf gehouden Het verheugd my zeer voor hem, dat hy het plan heeft opgevat zich als geneesheer in Rouaan te vestigen naar ik hoorde gaat het hem daar uitstekend en begint hij een flinke praktijk tc krijgen, vooral onder de Engclschen, die de stad en omstreken bezoeken Ik gun hel hem van harte... Zeker, mijnheer Van het oogenblik af aan, dat M. Duvivier hem aanraadde zich te Rouaan te vestigen, is hem alles mcilgcloopen. En dat hij de liefde van de lieve Charlotte heeft gewonnen, is waarlyk geen wonder, zij heeft hare redding toch aan hem te danken Ho, ho valt zyn overste in Hij heeft haar gered, dat mag waar zijn, maar dan toch zeker door do meewerking van een buitengewoon (jveri- gen policicbeambte, wiens naam wij maar niet zullen noemen Ik kan u niet zeggen hoe verheugd ik met uw nieuws ben. Maak nu, dat gij spoedig in Rouaan komt en vermaak u goed, maar vergeet vooral niet Power hartelijk voor mij te groeten bezet. Het is mogelijk dat Turpin of een ander van die uitvinders, die versterkin gen machteloos maakt, en dan zal er een nieuw stelsel van aanval te bedenken zijn. Maar wees gerustde oorlog zal ook daarin voorzien hij zal een nieuw stel citadellen uit den grond doen oprijzen. En dan de hcele oorlogsvoorraadSlob kousen en slobkousenknoopen, schoenen, j hemden, broeken, shako's, stropdassen, koppels, handschoenen, mouwvesten, lange jassen en mantels, geweren, bajon- nctlcn, pistolen en sabels, kannonnen en mitralleuzen kogels, bommen en grana ten, projectielen van alle soort en kali ber; spekzakken voor het voetvolk, totale uitrustingen voor dc ruiterij buskruit en salpeter, melinict. Daar komt nog bij de hecle geneeskun dige inrichting want het legerbestuur heeft voor twee dingen te zorgenwonden te maken en te genezen: 't Is duidelijk dat, als het die geneest, het eigenlijk verloren werk doet, omdat het hoofddoel van den oorlog toch is, zooveel mogelijk dooden te maken. Maar de inenschelijkheid heeft toch ook hare rechteu en de gekwetsten of zie ken moeten daarom in de hospitalen eu ambulancen de best mogelijke verpleging vinden in de ziekten, die men bun in geënt, of bij de wonden die men hun ge slagen heeft. i) Ziedaar de groote, onverzienbare tak van nijverheid, waaraan gij met één pen- nestreek een einde wilt maken. En gij zult aanvangen met een millioen en meer arbeiders in de kracht van hun leven, die gij in eens naar de werkplaats of naar het land wilt terugsturen. Hebt gij soms werk of toelagen voor hen? Stel u eens voor wat een verwarring enz. enz. Ziedaar het groote bezwaar tegen de afschaffing vau den oorlog, dat Jules Si mon op zijn geestige manier uit den wej ruimt. Op het eerste gezicht, zegt hij, schijnt de redeneering onomstootelijk doch ik hoop ze omver te werpen, voegt hij er bij, maar daartoe zal ik me lang moeten be denken om op elke tegenwerping een ant woord te weten Toen de vetkeerseii door de gasverlich ting vervangen werden, is men een oogen blik ongerust geweest voor de schapen maar zij hebben toch gauw een afzet voor hun vet gevonden in de keuken. Zoo heeft men zich ook bezorgd ge maakt voor de wevers, toen de handge touwen door wcefmachienen werden ver vangen maar dat heeft zich vau zelf ge schikt door de vermeerdering der voort brengsels en de toeneming van het ge bruik. De paarden, die zich een oogenblik ver loren waanden, toen de spoorwegen wer den aangelegd, hebben gemakkelijk ander werk gevonden. en hem mijne beste wcnschcn voor zyn toekomstig levensgeluk over tc brengen. Als ik tijd kan vinden zal ik hem schrijven, gij weet echter het best hoe druk ik het heb. Het is toch zonderling, zooals de dingen kunnen loopen, gaat M. Norfolk voort. Ik had u laten roepen om u juist over die oude Sandbanksche geschiedenis te spreken, waarvan gij een der voornaamste deelnemers in het treurspel gaat opzoeken... Inderdaad, mijnheer vraagt Brusel verrast. Dat is zeker toevallig Dat zult gij hooren. Wat denkt gy, dat ik van morgen vernam V Verbeeld u, de vermiste reistasch en de vrouwcnkleercn, die Sint-AIba gebruikt heeft, zijn terecht gekomen. De klecrcn, waarin hij den moord bedreef? En dat tascbje, waarnaar wij toen zoo lang gozocht hebben 1 Juist Hy heeft ze verstopt in de kcldars van liet Marine-hotel I... Een paar dagen geleden moest er eene herstelling plaats hebben aan de groote buizen, die het zeewater in het gebouw- brengen, waardoor dc gaston in het hotel zee baden kunnen gebruiken De werklieden daalden in do ondcraardsche gewelven alwaar nooit iemand komt, en vonden in een donkeren, vochtigcn hoek een reistasclijc, hetwelk dc direkteur Mac Gregor onmiddclijk als het eigendom van zijn ouden patroon herkende! De met bloed bevlekte kleeren zaten er in Hij had eene goede plaats uitgezocht. Dat is zeker! herneemt Tom Druscl in gedachten De ossen, die tot dusver den ploeg trok ken, hebben zich, zoodra zij door don stoomploeg verdrongen werden, eenvou dig aan het slachthuis gewijd en laten zich bedaard vetmesten in de malsche weiden. Aldus is er in beperkte behoeften, iu rampen van kleinen omvang gelukkig al tijd voorzien kunnen worden. Maar het valt te betwijfelen of er een uitgave aan geld, aan mannen eu aan gefabrikeerdc voorwerpen kan gevonden worden, die in staat is tegen de oorlogsuitgaven op te wegen. Deze hebben dit bijzonder merkwaar dige, dat zij vooral noodzakelijk zijn om in de openbare werken te voorzien en den bijzonderen arbeid te steunen hoe meer ijzer en brons zij in snijdende en verplet terende wapenen herscheppen; boe meer salpeter zij tot buskruit verwerken hoe meer broeken en mouwvesten zij bij hon derdduizenden aan de wormen te eten geven; hoe meer antiquiteiten, met groote kosten bet jaar te voren vervaardigd, zij in de wapenzalen opstapelen en hoe meer geneesmiddelen, die den vorigen winter, toen men ze aankocht, nog deug delijk waren, in de apothekenhoe minder men (lie oorlogstoerustingen mis sen kan Men zal verplicht zijn, elkander af te maken, omdat er geen ander middel is om iu het leven te blijven. Dat wordt be paald verondersteld. bijzonderste in België gevestigde belang- het artikel tabak deel- Zondag werd te Antwerpen het aange kondigde tabakscongres gehouden. De voornaamste kooplieden ,nij veraarsmake laars en planters van heeljjiet land waren aanwezig. M. II. Van de Vin, van Antwerpen, nam het voorzitterschap waar, over de zitting, die ten half elf in de zaal der Harmonie geopend werd. Wij bemerkten verder aan bet bureel MM. S. Pauwols, van Antwerpen enDelanuoy van Brussel, ondervoorzitters V. Forgè, L. Francois, E. Nvssens, E. Tinchant, II. Windel- nickx, van Antwerpen, enz. M. de Voorzitter wenschte de aanwezi gen welkom en legde daarna bet doel en iet streven van het Congres uit, onder andere de herziening der wet van 1883, beheerende de tabaksnijverheid en handel in België Uit de belangwekkende besprekingen bleek ten overvloede, dat alle belang hebbenden zich beklagen over de ongeluk kige tolwetgeving op tabaksoorten. Het is onmogelijk een omstandig verslag te geven der zitting, maar de volgende gestemde dagorde, vat heel juist de bespreking samen Het Congres van tabak, iu zijne te Antwerpen gehouden vergadering van 22 juli 1894, waaraan meer dan 400 der verzonken. Wat een kerel was die Sint-AIba toch! er my nooit genoeg over verbazen. Tot het laatste oogenblik toe fs hij zich zelf gebleven. Die sprong van de stelling in Tours, juist toen Power hem bij den kraag wou grijpen. Ik ys er nog van als ik er denk Ja, zoo'n man zullen wij niet dikwijls racer aantreffen Jammer genoeg, dat hij zyne gaven zoo mis bruikte! Zijne vrouw is nog steeds in het krankzmni gen gesticht, niet waar t Waar zij tot aan haar dood zal blijven, de doktors verklaren haar voor ongeneesbaar. Het is een geluk voor het arme schepsel. Maar daar niet langer aan denken, vervolgde M. Norfolk op vroolijken toon ik voor my verheug mij maar, dat gij en Power de zaak van het begin af aan goed hebt ingezien en dat gij eindelijk toch de kroon hoofd gekregen hebt, inspekteur Och, mynheer 1 antwoordde Brusel beschei den, Gij moet er mij zooveel eer niet van geven, die komt alleen aan Power toe hij was de eerste, het inzag - Dat mag zijn, maar daarna hebt gij u ook niet weinig geweerd Weet gij, wien ik lest nog bij mij heb gehad Die kommissaris van Sandbank hoe heet hij ook wéér De kommissaris Grand, meent gij Grand Precies Gjj liadt den man moeten zien hij was wanhopend, dat hij er bij slot van rekening zoo was ingcloopen. Hy kwam bij mij om zyne zaak zooveel moge- heb benden in het m usci uw juk ueei- nemen, keurt na beraadslaging, de vol gende dagorde goed Aangezien de wetgever van 1883 voor doel had de inkomsten van de schatkist merkelijk te doen aangroeien n Aangezien dit beoogde doel geenszins bereikt is geworden Aangezien de statistieken der jaren 1880 tot 1882 aantoonen dat wanneer de vroegere wetgeving van 1883 ware behouden gebleven, de schatkist voor zeker zou ontvangen hebben in 1893 eene som van bij de drie millioen frank. Aangezien de statistieken der jaren 1891 tot 1893 aantoonen dat de ontvang sten merkelijk verminderd en de twee derden der door den wetgever van 1883 in de begrooting voorziene sommen niet bereikt zijn i) Aangezien bet toenemend verbruik en de aangroei der bevolking mede voor gevolg moesten hebben de ontvangsten trapsgewijze te doen aangroeien, wat niet het geval is geweest Aangezien de zware belastingen op de vreemde tabaksoorten in bladeren aanleiding hebben gegeven tot een onder mijnenden en verderfelijken smokkel handel op onze noordergrenzen Aangezien onder de bestaande wet geving het niet mogelijk is den smokkel handel tc keer te gaan, in aanmerking genomen de uitgebreidheid en de gesteld heid van de grenzen Aangezien ook zekere bepalingen van de nu bestaande wet in het bijzonder aanleiding gegeven hebben tot velerhande gegronde klachten en bezwaren van woge alle belanghebbenden Om deze redenen Richt het Congres tot de regeering het verzoek, dat zij zou gelieven eene commissie te benoemen om do in België bestaande wetgeving op den tabak te bestudeeren, alsmede de veran deringen, welke daaraan zouden dienen gebracht te worden, met het oog op de tegenwoordige omstandigheden en op wat gedurende meer dan 10 jaren onder vonden werd. Het Congres gelast zijn bureel om l"De genomen beslissing kenbaar te maken aan de regeering en te vragen dat met bekwamen spoed zou worden over gegaan tot het benoemen van de commis sie, samengesteld uit ambtenaars en belanghebbenden behoorende tot de voor naamste afdeelingen van het vak 2° Te zijner tijd verslag te doen aan de commissie van het congres over het beloop van de met de regeering aange knoopte onderhandelingen en de daarop verkregene uitkomsten. Ten half drie vergaderden de congres leden in een banket in het Grand Hötel. Een alleszins gelukt feest, dat allerbest afliep en op hetwelk het niet aan heil dronken ontbrak. Handehblad lijk goed te praten en had die oude huisjufvrouw van de Rob-Roy-Villa meegebracht het goede menseh stelde zich als een krankzinnige aan zij kon dc gedachte niet verkroppen, dat het toch een verkleede inan was geweest, die bjj baar was binnengesmokkeld zij voelde zich diep lielecdigd en hield bij hoog en laag vol, dat haar huis geschandvlekt was en zjj al hare huursters zou verliezen... Ik kon haar weinig troost geven en Grand nog minder gjj zult wel gehoord hebben, dat hij op pensioen is gesteld... Wat een prachtig verhaal, roept de inspecteur lachend uit, om de gasten aan het dessert van het bruiloftsmaal incé te vermaken Ik zal er een tafereel van ophangen, dat is zeker Wocs maar voorzichtig waarschuwt zjjn chef. Gij kondt cr allicht onaangename herinne ringen door opwekken en de vroolijke stemming bederven Gij hebt gelijk, mynheer, als altijd ant- roordt Tom Brusel. Ik zal mij maar bepalen tot een harleJijken heildronk op bruid en bruidegom en de groeten overbrengen van de Engekrhe vrienden met u aan het hoofd. Maar... een ding laat ik mij niet afnemen ik zal er op een of andere manier weten in te vlechten, dat het geluk en het welzijn van den doktor-inspecteur Robert Power heeft afgehangen van Een snipper papier EINDE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1