TE HUREN. Joseph LOCUS TE HUREN. TE HUREN KASSEIWERKEN GOEDEREN WOONHUIS HOFSTEDE B.SchouppeVanderTaelen GELD. Bernard Goethals D' Haenens-Gathier Fruit te koop EABBIEK IJzeren Afsluitingen Schoon groot Huis "WEREEE" Mekaniekkundige. Openbare Verpachting Om gezondheidsreden. Die inkt zou van zeer groot nut zijn in den tijd van oorlog, voor de briefwisseling van de generaals van hetzelfde leger met elkaar. Indien men den overbrengers briefje} mede geeft, ze weten ze niet waar ver bergen; vallen ze in de handen van den vijand, deze onderzoekt en vindt allicht den brief, hoe klein of hoe verdoken hij moge wezen. Als men nu eenvoudig op den rug schrijft van den overbrenger en dat het schrift onzichtbaar is, dan loop men geen gevaar dat het door den vijand onder schept worde Hoerah 't Vaderland is weeral gered ITALIË Eene windhoos. Eene windhoos ge paard met een hevig onweer en een zwaren slagregen heeft te Milaan en in de omstreken der stad groote schade aange richt. Op het tentoonstellingsterrein zijn de daken van bijna alle gebouwen ver hield, de kerken hebben eveneens veel geleden. Twee werklieden zijn gedood, ongeveer 50 personen bekwamen ver wondingen. die hen noodzaakten genees kundige hulp in te roepen. RUHEME. Eigenaardige werkstaking. De pre fect van policie te Bucharest heeft den bedelaars verboden in sommige gedeelten der stad te komen, waar hunne bedelarij aanleiding had gegeven tot wanordelijk heden. De bedelaars vergaderden den volgen den dag om dit verbod te bespreken en hebben eene delegatie gezonden naar den prefect om hem mee te deelen, dat zij onmiddellijk het werk zouden staken en het brood, dat men hun weigerde, met geweld zouden nemen, tenzij het verbod ingetrokken werd. Tegenover dezer drei gende houding heeft de prefect eenigen tijd van beraad gevraagd AMERIKA. De gelukkigen dezer wereld. Uit St- Louis wordt geschreven Mev. Dustrow, de weduwe van de door gelukkige specu laties millionair geworden ex-verzeke ringsagent L. Dustrow, heeft zich over omtrent zes weken naar Mainz begeven, in gezelschap van hare 19jarige dochter en is daar onverwachts gestorven. Zij wilde onder hare vrienden en bloed verwanten eenigen tijd doorbrengen. In St-Louis leefde deze vrouw, na den dood van haren echtgenoot, zeer kalm en matig en had geen betrek metden buitenwereld. Haar huiselijk leven was niet gelukkig geweest en al het geld had haar ook het geluk niet aangebracht. Haar eenige zoon Dr Arthur Dustrow, een in rijkdom en weelde opgegroeide jonge man van 24 jaar, zit in de gevangenis onder de vreese- lijke aanklacht zijn vrouw en kind dood geschoten te hebben. Deze vreeselijke daad maakte veel opschudding in St-Louis. Eens was Dus trow dronken thuis gekomen en wilde zijn dienstmeisje mishandelen. Op dit oogenblik trad zijne vrouw in de kamer en Dustrow werd daarop zoo wild dat hij eèn revolvergreep en de ongelukkige neer schoot toen zijn zoontje den gil zijner moeder hoorde, snelde het toe en werd door den ellendeling ook ncêrgeschoten. De man poogde in de gevangenis reeds driemaal zelfmoord te plegen. Algemeen geloofde men dat hij krankzinnig gewor den is. Deze daad van haren zoon maakte het voor mevrouw Dustrow onmogelijk langer in St-Louis te blijven. Het verdriet dat haar zoon haar aan deed was waarschijnlijk de oorzaak van haren dood. In haar testament vermaakte zij veel geld aan liefdadigheidsinstellingen en stelde hare dochter tot erfgename aan, terwijl zij haren zoon onterfde. De jonge man vernam den dood van zijne moeder kalm zonder een teeken van aandoening. Deze geschiedenis is wel eene familie tragedie, zooals men zich geen vreese- lijker denken kan. Vrecselijken hongersnood. Kapi tein Healy van het schip Bear bericht dat de bemanning van het verongelukte schip Jammes Hallendat in de Behringzee op de vischvangst uit was en verging, ge deeltelijk in den grootsten staat van el lende is gevonden op een onbewoond eiland van die zee. De ongelukkigen trachtten hun leven te rekken door eetbare mosselen en het vleesch van wilde vogels ze kouden daar echter niet genoeg van krijgen. In hunnen verschrikkelijken hongersnood groeven zij een lijk van een hunner makkers open gebruikten het vleesch als voedsel. Een ander lijk werd ook als eetwaar gebruikt. Allerlei beenderen lagen in den omtrek verspreidde gezichten der verongelukten waren met bloed bevlekt. Eenigen lagen rond een vuur met verwilderde geheel verdierlijk te trekken Moeder. Liegt ge weer, Willem Willem. Neen, moe. Moeder. Het staat op uw voorhoofd, Willem. Dan is nog van gisteren. Lange Zoutstraat, 3, Aalst. Besten roltabak, rooktabak en snuif. Depot der fabriek Evariste De Bruvn, Aalst. Zij waren reeds zou uitgehongerd en hadden geen hoop op redding meer, dat zij geen pogingen in het werk stelden om door signalen of teekenen de aandacht van een eventueel daar voorbijkomend schip te trekken. Inden meest onmen- schelijkeu toestand werden zij eindelijk gevonden. Bezoeker in een restauratie. Die soep kan ik niet eten. De kellner brengt andere soep. Bezoeker. Die soep kan ik niet eten. Kellner. Maar, mijnheer, waarom dan niet Bezoeker. Omdat ik geen lepel heb. Grondcrediet van België. (Crédit Foncier de Belgique.) NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ GEVESTIGD TE BRUSSEL IN 1835, onder den naam van Caisse Hypothécaire Kapitaal 15,000.000 Fr. Geldleeningen op intrest, 't zij voor eenen termijn, 't zij aflosbaar bij anriu- teiten, aan zeer voordeelige conditiën. Zelfde maatschappij geeft ook obliga- tiën uit aan drager ten capitale van 100, 200, 500 en 1000 franken. De intresten betaal baa van zes tot zes maanden. Deze obligatiën zijn gewaarborgd door hypothecaire geldleeningen dus is er geen geruster middel om geld uit te zetten. Zich te bevragen bij den agent M. C. DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Kapitalen van ten mins'e 10.000 fr. te bekomen op eerste hypotheek voor eenen termijn van 5 jaren aan den intrest van 4 en 4 1/2 per honderd. Kapitalen onder onder de 10 000 fr. op eerste hypotheek aan 4 1/2 ten honderd. Kapitalen oflosbaar bij trimestrieele betalingen van 5 tot 30 jaren aan zeer voordeele voorwaarden. Zich 'e bevragen ten Kantoore van den Notaris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Gezworen Landmeter Hoofdagent der Naamlooze Maatschappij van verzekering tegen brand en het breken van spiegelglazen. LA GLAÜBACH Dirk-Marleusstraat, n° 15, Aalst. Te Huren of te Koop Eer. groot en prachtig Heerenhuis me* koetspoort, te Aalsi, Statiestraat, wel beplanten hof met uitgang op het Espla nadeplein, laatst bewoond geweest door M. Cli. Cumoiil-Faider. Zich te bevragen ten kantoore van den Notaris DE PAUW, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Een Huis te Aalst, Rozemarynstraat. Zich te bevragen bij den lieer J. Vai Achter, Kei/erlijke plaats, n° 11. A. Gr. DUUXELLES. Belgische Maatschappij Algenieene Assurantiën teyen de gevaren van brand, de losbarsting van den bliksem, van het verlichtings-gas en van de stoomloestellen, GEVESTIGD TE BRUSSEL Hoofd-Agent te Aalst, Mr August De Winter Keizerlijke Plaats, Nummer 7, te Aalst. Lange Zoutstraat, 21, AALST, lieert dc eer zich bijzonderlijk aan te hevelen voor zijne mifleursartikels, lijne parfumeriên, toiletzeepen, sunlichtzeep tegen fr. 0.75 de doos, kaïnnier. in alle soorten, i|uincaillcrie, valschc juwcelen, rouwartikcls, allerhande handschoenen, corsets, wandelstokken, cols, kiawatten, amerikaansche cols. foulards, lichus, schoolgerief, korven, bretellen, banden paraplus, artikels voor rookers, tabak en sigaren, geldbeugels, sigaarkokers, scharen, penmessen, zwedensche stek jes, enz Herophons tegen fr. 45 T stuk. Fabriek van regenschermen en zonne schermen. Men gelast er zich ook mei de herstellingen. Depot van pijlen van het huis Gysselinck, te Melle, tegen fr. 6 het dozijn. Htirverfseli te beginnen a fr. 1.25 rn de dubbele llcsch h fr. 2.25 Melrose a fr. 2,50 Madauie Aliens k Ir. 5 50. Salon de Coiffure, bijzondere Coiffurcn van Dames en voor huwelijken. Door zijne gematigde prijzen en de frischheid zijner koopwaren hoopt hij de goede gunst van 't geacht publiek te verwerven. Magazijn van Speelgoed. ?£E?.:S2 van Breimachienen en Velocepeden Kuiperskaai, 21 Gent. De Breimachien d* Haenens is ver- maard als de kloekste en eenvoudigste, zij laat toe kousen, lijf en onderrokken, mans vesten, kinderklee<'jes, bedspreien enz. te maken. Het aanieeren is gemakkelijk en koste loos. Velocipenen d' Haenens in staal van eerste kwaliteit. Werkplaatsen voor het schilderen, emailleeren en nickleeren. HERSTEL LINGEN in 't groot en in 't klein. Schoone Hop- en Graan zolders. Zich te bevragen ten bu- reele van dit blad onder letters V. T. ten hove van MT Charles De Vis-De Cock, in eenen uitgemuurden hof, groot 1 hek- taar, te Aalst-Mijlbeek. Teinture, lavage et dégraissage en tous genres. Lavage et glacage degants d 20 ct. Teinture, lavage et frisage de plumes. Ep" DE LA ROYERE, Ancienne Maison LABROSSE d'Alost. BRL'XELLES, 22, Rue des Finances. Het Beste en Goedkoopste van voor weiden, lust- en moeshoven. Vraagt nadere inlichtingen aan Joseph Baeten, smid, Denderhautem. Een gerieflijk Huis, gestaan in de Dirk- Martensstraat, n° 13. Zich te bevragen bij den heer J. Goet hals, stadsbouwkundige. 30 Oogst 1894, om één uur namiddag in de groote zaal van het Gemeeuiehuis, de onroerende Goederen. (Breedvoeriger beschreven op de plak brieven.) BIJZONDERE VOORWAARDEN. De pacht neemt aanvang met Kerstdag 1894. Alle de pachters zonder onderscheid moeien met den oogenblik der verpach ting goede solvabele borg of medepachter stellen. Personen die de verschenen jaron pacht niet gekweten hebben, zullen noch als pachter, noch als borg aanvaard worden. De kosten dezer verpachting moeten onmiddelijk door de pachters betaald worden. Ten kantoore van bovengemelden Notaris berusten de minuten van wijlen den Notaris MAES men kan er ten alle tijde kapitalen bekomen mits grondpand. Joz. De Loose-Van de Maele, agent in bloem, heelt de eer aan het publiek ken baar te maken, dat hij zijne woonst komt ovi.r te brengen van de Molenstraat naar de Brusselsche-of'Pontstraat, i.° 54. Jolie maison a louer a Alostrue Liéni»rt,I%° 16. Pour les conditions s' adresser Rue des Moidins, 57, chez M. Ferdinand De Clercq. TE HUREN Brusselsche straat, N° 30 te Aalst. Zich te bevragen ten bureele der Anlstersche Vlasspinnerij aldaar. STAD AALST. AANUE8TEDIIVG van in de openbare Stapelplaats (Entrepot.) Hel College van Burgemeester e_ Schepenen der SiaJ Aalst, brengt ter kennis der belanghebbenden dat cr op 10 Augustus 1894, zal overgegaan wor den in zijne gewone zittingszaal, om 11 ure 's morgens tot de openbare aanbe steding van werken in de openbare stapelplaats. Het bestek beloopt tot fr. 1212,47 De werken nun-ten ten volle voltrokken zijn voor den 10 September aanstaande. Dc plans en bestek berusten ten bureele van stadswerken. De biedingen moeien voor 10 Augustus aanstaande aan het Gemeentebestuur toegezonden worden. Gedaan te Aalst, den 30 Juli 1894. De Burgemeester en Schepenen. De Sekrctaris, V. VAN WAMBEKE. Edm. SCHEERL1NCKX. Provincie Oost- Vlaanderen Gemeente Ilerderseui. OPENBARE AANBESTEDING van op den Buurtweg Nr 4 (Gudstraat). liet College van burgemeester en Schepenen der Gemeente Herdersem, brengt ter kennis van de be- I lanyhebbendea dat er op Maandag 13 Oogst 1894, om 2 ure 's namiddags, ten Gemeentehuize, zal over gegaan worden tot de openbare aanbesteding van KASSEIWERKEN uit te voeren op eene lengte van j 536 meters en eene breedte van 3 meters, op den Buurtweg N' 4, (Gudstraat). Het schattend bestek beloopt tot O,rite,OK Franks. De aanbiedingsbiljrtten zullen hij aanbevolen brief toegezonden worden onder dubbelen omslag, de eene (uitwendige) het adres dragende van den heer Burge- meester der Gemeente llerdersem, en de woorden Aanbieding voor de onderneming van Kasseiwerken op den Buurtweg S' 4, de andere (binnenste) voor opschrift dragende: Aanbieding voor de onderne ming van Kasseiwerken op den Bunrlweg N' 4. De aanbiedingsbiljetten moeien drie volle dagen vóór den dag der aanbesteding neirgelegd worden. De aanbiedingsbiljetten waanan den buitenomslag de stempel van het poslbureel van Gijsegem dragen zou van eene latere dagleekcning dan die van den laatsten dag voor de nederlegging bepaald (9 Augustus 1894) zullen niet in aanmerking kunnen komen. De aanbiedingsschrirten moeten op zegel geschreven zijn. Zij moeien de namen, voornamen, hoedanighe den en woonplaats van den aanbieder vermelden en door hem gelcekeiid zijn De aanbiedingsschrirten zul len bepalen dat de aanbieder zich verbindt opzjjne roerende en onroerende goederen de werken volgens de bepalingen en voorwaarden des kohiers van lasten te zullen uit voeren. De som moet in volle letters aangeduid worden. Het kohier van lasten en het schattend bestek, znl- len ter inzage liggen der belanghebbenden lot den dag der aanbesteding ten Gemeentehuize van Herdersem alwaar zij er kunnen kennis van nemen. Herdersem, den 18 Juli 1894. Ue Sekrelaris, De Burgemeester, S. BUYLE. P. WALTERS, MAGAZIJN van Men vraagt eenen bekwamen meka niekkundige voor een fabriek van breiwerken, 175 mekanieken. Zich te wenden tot M. Edouard HELIN, Mons (Bergen.) der OPENBARE VERPACHTING VAN namens het Weldadigheidsbureel, de Burger- hospitalen en de Kerkfabriek van Lede, gelegen te Lede.Cherscamp, Wichelen, Impe, Wamde, Vleckem, Erwetegem, Steenhuize, Wetteren, Schellebclle, Liedekerke, Erpe en Eremboilegem. De Notaris Louis MOENS te Lede, zal ten aanzoeke van het Weldadigheids bureel, de Burgerhospitalen en de Kerk fabriek van Lede, onder voorbehoud van goedkeuring der hoogern overheid, over gaan op Maandag 3 September 1894, om 8 1/2 ure zeer stipt voormiddag, ter herberg - De Pwos, hij de wed. Heuri Van Hauwermeiren, ie Lede in het dorp, tot de openbare verpachting der goederen aan gemelde besturen toebehoorende, in te gaan mei 25 December aanstaande, voor negen achtereenvolgende jaren, bij uithnngende plakbrieven beschreven in zes-en negentig loten. Op zelfden dag zal er overgegaan wor den tot de Verpachting van het Jachtrecht op de bovengemelde goederen, aan genoemde Besturen toebehoorende, voor gemelden termijn van negen jaren. De tegenwoordige pachters dezer goederen die op 28 Augustus 1894 aan hunne verschenen pachtsommen niet voldaan hebben, zullen voor nieuwe pachters noch als borgen niet aangenomen worden. Niemand zal zonder goed gekende borgstelling als pachter van gemelde goederen worden aanvaard. Voor verdere inlichtingen, zie de plak brieven. gewaarborgd voor één jaar. I*.-J. Eonib.'H>i'8t, meubel maker, in de l.eopoldstraat, vroeger Kattestraat, rechtover het oud-Sladhuis, heelt de eer bekend te maken aan het gecerd publiek dat bij hem alle soorten van mjubels te bekomen zijn zooals bedden in acajou, notelaar, kerselaar en olm lavabos, commoden, kleerkassen, bufetien in acajou, notelaar, enz., enz. tegen zeer gematigde prijzen. Openbare verkooping van een gerieflijk TE AALST, Damlaan. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Een schoon en gerieflijk WOONHUIS met poort, beneden en bovenplaatsen, kelder, paardenstal en waterpomp, gestaan en gelegen te Aalst, aan de Dam laan, groot l aar 15 centiaren 67 milliaren, palende ten zuide de straat, ten weste, noorde en ooste madame weduwe Burny-UuroT. Bewoond door M. Frans De Coster. ZITDAGEN Instel Donderdag 10 Verblijf id 23 Telkens om 3 uren namiddag, ter herberg De Klokke»«oi., gehouden door den heer [.odewijk Foncée, te Aalst, Molendries. Augusti 1894; Bij uitwinning. Openbnro Verkooping van eene behuisde te Erondegem, (Genlschen steenweg.) Do Notaris EEMAN te Erpe, daartoe in rechte benoemd, zal met naleving van de pleegvormen der wet van 15 Augusti 1854, openbaai lijk verkoopen EENIGE KOOP Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Erondegem,aan den Gentschen steenweg, op den N'ecrkauier, gekada streerd wijk B, deel van nummers 569a, 570ii en 568a, groot 4 aren 40 centiaren, palende oost den Gentschen steenweg, zuid de Zandstraat, west Joseph Coppens en noord Louis Cooman. Bewoond en gebruikt door de eigenaars weduwe en kinderen Augustien Cooman. ENKELE ZITDAG Maandag 13 Oogst 1894. Om 4 ure nammiddag, ter herberg Het Gemeentehuis, gehouden door jufvrouw weduwe Ivo Lopus-Van Belle, te Erondegem, Dorp, toebehoorende aan de Kerkfabriek van Denderleeuw. Over te nemen; Een zeer winstgevend De Notaris Van Oudenhove, ter artikel (jaarhjksche winst gewaarborgd) verblijfplaats van Denderhautem, zal, ten in 't midden der stad met buitengewone verzoeke der heeren Voorzitter en Leden voordeelige voorwaarden slechts betaal- van den kerkfabriekraad van Dender- baar per drijmaandelijksche kleine afkor- leeuw, voor eenen termijn van 6 jaren, I tingen. Te schrijven ten bureele dezer openbaarlijk verpachten op Donderdag I onder de letters C. L.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3