"5BBE IJZERENWEG. Huis OTTO KOENTGES I Fabriek van Ammoniakzouten en Superpbosphaten. ACH. EEMAN, Aalst. OVERWINT DE ZIEKTE. OVERWINT DE ZIEKTE. DEN DENDERBODE ST. JACOBS OLIE DROGERIJ DE OLIFANT. F. VANDERSTAPPF.N-SIVIEESTERS TER DRUKKERIJ Me rkiprijzen. «ais S-Sfcf e-s 'El 1! ig-f |S i (Jurlabel van I October tot 2 i\oi ember 1894. STOOM VER WERIJ bij Charles VAN CAL,LIE, Kapelleslra.it, 45, AALST. Alle ilvo»(Tijfii. - Sciieikutitli.ue iifotliiklcn. - fijne speccrijën. KUNSTfiUANü EN SCHEIKUNDIGE VETTEN. Opgeloste Guano DË ZON: Zaterdag, G Oei. 1894. Tarwe fr. 13,50 a 14,50 Hasteluin 10.75 a 00,00 flogge 10,00 a 10,75 Oarst 00.00 a 00.00 Haver per 100 kil. 13,00 a 14.50 Spelt 00,00 a 00,00 Koolzaad per 100 kil. 00,00 a 00,00 Lijnzaad a 00,00 a 00,00 Koolzaadolie 00,00 a 00 00 Koolzaad koeken 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 00,00 a 00,Oo Aardap. roode de 100 kil. 0,50 a 7 50 Aardap. (geele nieuwe) 00,00 a 0,00 Doler per 3 kil G,36 a 7,63 Fiers de 25, 2,54 a 2,72 Vlas, de 3 kil. 2,72 a 3,63 Viggenen, per koppel fr. 30,00 a 50,00 Ajuin, 100 kil. fr. 0,00 a 0,00 volg. kw. SC?1££SZT. Gewas van 1894. Heden werden ter markt gebracht 5 Balen bel voor bel fr. 50 a 00,00 35 Balen 1* kwaliteit fr. 40 a 42,00 P0PERINGI1E, 5 Oct. Hoppe 1894 Stad Fr. 43,00 a 00,00 Gemeente 00,00 a 00,00 GENT, 5 Oct. Tarwe (per 100 kilos) fr. 14,00 a 00,00 ltogge 10,00 a 12,(X) Haver 15,00 a 15,50 Gerst 13,00 a 14,00 Boter per kilo, 2,43 a 2,01 Eiers per 25, 2,70 a 2,88 ANTWERPEN, 5 Oct. De kuip boter werd heden morgeud ter markt per kilogr. verkocht, aan de prij zen van fr. 2,GO a 2,65. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,10 a 1,40. De aardappelen worden per zak, ver kocht aan fr. 6,00 tot 8,00. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 2,00 a 2,50. Ziehier de prijzen der granen op de merkt in hel Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 11,00 a 12,00 Rogge, Wintergerst, Zomergerst, llaver, Boekweit, Boenen, Bitterpeën, 10,00 a 10,50 12,00 a 11,50 00,00 a 00,00 10,00 a 11.00 00 00 a 00,00 00,00 a 00.00 17,50 a 00,00 T33M-L3.Z731T. BRUSSEL, 5Oct. Kalverenmarkt. Getal te koop gesteld 70S. Prijs per kilogr. op voet tr. 0,85 a 1,18 00 lammeren van fr. 00,00 tot 00,00. tluideinnerkt. fr. 0,55 a 0,75 0,45 a 0,55 0,50 a 0,55 0,75 a 0,85 Ossen, Slieren, Koeien en veerzen Kalveren BRUSSEL, 4 Oct. Veemarkt. Werden te koop gesteld Ossen 13 koeien en veerzen Slieren 0 j 0 Betaalde prijzen per kilogram op voet. Ossen fr. 0,80 a 0,95 Slieren 0,00 a 0,00 Koeien en Veerzen, 0,00 a 0,00 CUR EG HEM ANDERLECHT, 4 Oct. Ter veemarkt werden te koop gesteld ö-sen 575 I Koeien en Veerzen Slieren 1401 801 Men betaalde per kilogram op voet Ossen fr. 0,66 a 0,96 Slieren 0,62 a 0,84 Koeien en Veerzen 0,57 a 0,77 GENT, 5 Oct. Getal te koopgestelde hoorenbeesten 767 Melkkoeien Groote ossen Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren 69 1 Vette koeien 118 8 Stieren 61 182 Magere beesten 184 203 I 13 1 Varkens 204 6 Loopers 6 104 Viggeos 509 °|S| s O-O 6 ?- o 5 V. 43 ;S.S 5- S ■ié «u s 5$ st A t 9> K s« ."-r AALST NAAR GENT BRUGGE EN OOSTENDE AALST NAAR BRUSSEL. 's Vrijdags alleen E. 3 AALST 4,48 6,43 7,40 8,17 9.57 11.53 Lede 4,59 0,51 8,26 12,02 Schelleb" 5,08 8,35 12.12 Wetteren 3.17 7,03 8,41 40.44 12.17 Quatrecht 5,24 8.48 12,2* Melle 5.30 8,53 12,29 Meirelbeke5,56 8,59 12,35 Ledeberg 5,41 12.39 GENT 5,46 7,21 8,21 9.05 10.49 12,44 BRUGGE 9,08 11.41 OOSTENDE 9,52 12.07 3,00 3,08 5 3,14 3,21 3.28 3,34 3,38 5,58 6,07 6,13 6,20 6.23 2,22 3,'22 1.41 2.35 3,35 5.05 E- 3 g"j 3.45 6,37 0,08 9,45 t2.28 12,39 io'o» Mi 10,07 ij 56 10,14 10,19 10,25 7,13 7,10 9,47 10,31 1,00 1,14 a i n na OOSTENDE. BRUGGE. GENT NAAR AALST. OOSTENDE BRUGGE GENT Ledeberg Meirelbeke Melle Quatrecht Wetteren Schellebelle Lede AALST 6.H5 5.03 6.33 5.42 7,19 7.21 7.27 7.31 7.37 7.42 7.49 7 55 8.04 7,18 8,11 7.13 7.54 9,18 8.53 9,28 10,53 10,59 11.03 11,09 11,15 11,22 11,28 11,37 11,44 E. 3 10.57 11.21 12.14 11.31 2,44 12.13 3,11 1.37 4,01 1,43 L47 1.53 1,59 2.06 2.12 2.21 2,28 4,31 10,08 10,29 3.47 5,53 5.57 6,03 6.15 6,21 6,30 6,37 6.39 E. 3 5,18 3, *2 8,25 5,49 6,18 8.52 6,53 8,09 9,59 8,15 8.19 8.25 8,30 7,03 8.37 8,43 8.52 7,25 8.59 10,09 De merki was beter voorzien als ver leden week; er waren 73 hoornbeesten meer. De goede stalbeesten golden gemid deld van fr. 1,50 lot 1,70. De grasbeosten golden van fr. 1,35 lot 1,60. De varkens van 70 tot 100 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,80 tot 0,90. Iluidenmerkt Ossen koei- en vaarzenvellen fr. 0,47 Koeienvellen 0,37 Kalfsvellen 0,47 PARIJS-La Villette. 4 Oct. Ter markt verk. lek. 2*k. 3*k. Ossen Koeien Slieren Kalveren Schapen Varkens I 24311 210611-70 729 639 1-66 I 244, 10911-44 1332 1190; 2-20 14119 13969 2-04 I 5518! 5393 1-54 1-60 1-50 1-54;l-40 1-30 1-20 2-00 1-80 1-99 1-76 1-48 1-44 Antwerpen 5 Oct. GRANEN. Tarwe prijshoudend met meer vraag voor hel verbruik roode Amerikaansche wintertarwe 12 1/8. Rogge onveranderd Bulgarië 9 3/8 a 10Odessa 9 3/4 a 10. Haver kalm. Garst vast voedergarst 8 1/4. Maïs iets beter Mixed 13. Hollandsche boontjes 17 a 19. Canariezaad van La Plata 281/2lurk- sche 33 a 34. Fransehe boekweit 14. rechtover het Postkantoor, Hopmarkt, te AALST. Te bekomen aan geringe prijzen, alle soorten van: Stoelen, Zetels, Kei kstoe- len, Kassen, Tafels Lavabos, Bedden, Ressorts, Matrassen in wolle en zeegras, Wiegen, Kofiers, Stoelkussens, Tafelta pijten en Borstels. Aankomst van nieuwe Stoelbiezen. W* Mallego. aW hoofddit van iederen doet somtijds pijn. Uwe b. enderen— do- n zij zoo veel piin als de tandpijn Hebt gij tere koude gehad die zich over bet gansche lichaam verspried heeft Uw rug zeker doet hij pijn wie van ons heeft geene pijn gehad i i de rug, de oorzaken zijn talrijk. Uwe spieren- doed zij pijn en zijn zij stijf alsof gij op het aambeeld gelegen had Gevoelt gij pij-gelii waarook Gevolt gij u stijfen ziek Zoo ja, verlies peer,en tijd, en ver schaft u aanstonds dit uitstekend geneesmiddel de die alle kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij werkt als bij betovering Zij geneest de rhumatism en de zenuwziekten, de ruggegraatkrotnming en het jicht, de vliesontstekmg en de heupjicht, de wonden en de uitwassingen. Zij is een uitwendig geneesmiddel, maar hare inwerkende kracht maakt dat zij de eigenlijke zetel der .kwaal b reikt, en er de oorzaak van uitroeit. Zij is onschadelijk, zeker en haar uitwerksel sneL Opzending tegen postmandaat dezer som, gestuurd aan den Engelschen apotheker Karei Delacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue Klcber, Paris. «-»-•«» speenrtt; voorgeschreven en gebruikt i. r «I de eer.«stc*en. Het verlicht oom. bltakci;* zl.e l'ijti. liet veracht de ontsteking en jenking. het stilt onmiddellijk de Woeding. en geneest voce «düjd het speen. Zend» centiemen in postzegels en gi) zult er vrachtvrij een staaltje van bekomen. Schrijf J5 Ï^Ii®5 Tolle£l* vln, de dooi 5 schellingen (6 fr Wend u lot de EngeUche apotheken) TM Co. Delacre te Brussel. Wordt voorbereid doot de Maatschappij Gtddes," Londsn, Paris, Brussel. AALST *.13 5,44 7,13 7,50 8.29 9,55 11,*7 12,15 2,31 4,34 6,39 7,51 9,01 Erembodegem *.19 7.19 8,35 11,53 2,37 6,45 9.07 Denderleeuw *,26 5,53 7,26 7,59 8,43 10.06 12,00 12,20 2,45 6,52 9,15 Liedekerke *.30 7,30 8,47 2,49 6,56 9,19 Esseheue-Lombeek 4,34 7,34 8,51 12,26 2.53 7,00 9,25 Ternath 4.41 6,05 7,41 8.53 10,16 12,32 3,00 7,07 7,50 9,30 Si-Mart.-Bodegem 4,47 7,47 9,04 12,38 3,06 7,*5 9,36 Dilbeek 4,53 7,53 9.10 12,44 3.12 7,19 9,42 Groot-Bijgaarden 4,58 7,58 9.15 12,49 3,16 7,2* 9.47 Berchem-SI-Agatha 5,02 8,02 9,19 12,53 3 21 7,28 9,51 Jette 5,08 6,20 8,08 9,25 10,31 12.59 3,27 7,34 9,57 La eken 5,13 6,25 8,13 9,30 10.36 1.0* 3,32 5,06 7,39 10,02 BRUSSEL 5,20 6.32 8,20 8.2* 9.37 10,43 12,28 1,11 1.20 3,39 5,12 7,46 8,10 10,09 St-Agatha Groot-Bijgaarden Uilheek St-Mart.-Bodegein Ternath Esscbene-Lombeex Liedekerke Denderleeuw ErembGdegen AALST E. 3 E. 3 6.00 6.50 7,01 7,08 6,08 7,08 7,16 7,2! 7,28 7,32 7,37 7,45 7,49 7,55 7,58 8.03 8.J0 6,41 7,25 7,39 8,15 BRUSSEL NAAR AALST. 6.31 1044 11,30 1,47 2,38 4,30 5,046 08 7,17 840 8,00 11,47 11,47 10,52 1,55 4,36 7,25 8,08 11,53 10,57 2.00 4,*3 7,30 8,15 19,00 11,03 2,00 4,50 7,37 8,20 11,07 2,10 4,5i 7,41 8,24 11,12 2,15 4,59 7,46 8,29 11.17 2,20 5,05 7,52 8,36 11,23 2,26 5,11 7,38 8,42 12,17 11,29 2,32 5.17 8,04 8,48 11,32 5.21 8,07 8,52 11.38 12,02 2,38 5,26 8,12 9,16 12,27 11,4* 2,43 5,33 8,20 9,23 11,50 12,13 2,50 3,13 3,38 5,436 36 8,25 9,07 9,28 12,28 12,37 AALST NAAR NINOVE, GEERAARDSRERGEN LESSEN EN ATH. Danser! in de 's ion week dags. 5,35 7,13 7,5011,47 2.31 6,39 6,59 9,01 5,41 7.19 11,53 2,37 6,156,45 9,07 5,59 7,25 8,0ö 12.01 2,4» 5,55 7,05 7,05 9,26 6,0e 8.12 12,08 2.50 6,01 7.22 7.12 9,35 6,12 8,18 12.1» 2,56 6,07 7,42 7,18 9,39 64" 12,19 6,12 - - 9.44 6,23 8.26 12,25 3,05 6,18 8,00 7,27 9,50 6,29 8.31 12,31 3,106,238 11 7.32 9,56 8.36 12,36 3,13 6.28 8,22 7,37 10,01 l'ti Hl 8,48 ,2'49 3'24 6,388,32 7,44 10,10 5.52 7,00 8,56 12,57 3,52 0,46 10,19 6,00 7,05 9,02 1,02 5,58 6,52 10,25 6,06 7,12 9,08 1,09 5,44 6,58 10.31 6,12 7,18 9.14 1.15 3.507,04 10.37 6.20 7.26 Ö.22 1,23 3.58 7,12 40,45 AALST Erembodegem Denderleeuw Okegcm NINOVE Appelterre Santbergen idegem Sehendelbeke GEERARDSBERGEN Akkers (Acres) LESSEN Papignies Reb ix ATH ATH, LESSEN, GEERARDSBERGEN, NINOVE NAAR AALST. ATH 4,54 6,28 10,17 1.01 3,47 7,45 9,04 Rebaix 5,02 6,36 10.25 1.09 3,55 7,53 9,12 Papignies 5.08 6,42 10,31 1.16 4,01 7,50 9,18 LESSEN 5,15 6.51 10,38 1.21 4,12 8,08 9,25 Akkers (Acres) 5,20 6.56 10.43 1.29 4,17 8,13 9.30 GEERARDSBERGEN 5,28 7,09 10.52 1.40 4,;8 8,32 9.39 Sehendelbeke 7,18 11,01 I 48 4,35 8,40 9.48 Idegem 7,?3 11.06 1.53 4,40 8,45 9,55 Santbergen 7.28 11.11 1.59 4,45 8.50 9,58 Appelterre 7.34 11.17 2,05 4,51 8,56 10,04 NINOVE 5.18 7,40 11.23 2.11 4,57 9,02 10,10 Okegem 5,26 7,43 11.29 2.17 5,03 9,08 10,16 Denderleeuw 5.51 8,03 11.38 2.38 5,26 9,26 10,25 Erembodegem 6,02 8,10 11.44 2.45 5,35 9,33 AALST 6,11 8.15 11.50 2.50 5,58 9.38 19,35 AALST NAAR HERZELE, NEDERBRAKELEN RONSSE AALST 4.27 7,42 11,51 5,42 Erpe-Meire 4,39 7.54 12,of 5,54 Burst 4,47 8,02 12,10 6.02 4.52 12.15 6,06 4,56 8,09 12.19 6,10 5.04 8,17 12,27 6,17 5,12 8,27 12,36 6,30 5,21 8,55 12,44 6,."8 5.25 8.39 12.48 6,42 5.29 8,43 12.51 6.15 5.38 8.32 12.37 6,5! 5,44 8,59 1,04 8,58 Bosch van Vloersberg 5 49 9,04 1,09 7,03 Ellezelles 6,00 9,15 1,17 7,11 RONSSE 6,11 9,26 1,28 7,22 BRUSSEL NAAR SOTTEGEM, AUDENAARDE EN KORTRIJK. BRUSSEL(Noord) 4.52 8.14 12.04 5.10 6.31 7,50 Denderleeuw 5.48 8.46 12.41 6.00 7.C3 8 17 Haeltert 5.54 8.52 12.47 0.12 7.09 Burst 0.04 9.02 1.00 6.17 6,09 9.07 1.05 6.25 6.23 9.18 1.14 6 36 7.Ö6 8,40 6.33 9.26 1.22 6.40 6.37 9,30 1.26 6.45 6.42 9.35 1.31 6 49 6,40 3.39 1,35 6.33 6 50 9.43 1.39 6.58 7 08 9 51 1.53 7.03 7.599,02 7.12 9 57 1.59 7.09 7.17 10.06 2.06 7.19 7.45 10.35 2.35 7.47 8.299.35 Terhagen Herzele Lecuwergem Sottegem Slijpstraat Roosebeke Michelheke Nederbrakel Opbrakel Herzele Sottegem Roo borst Munckrwalm St- Denys- Boekei Welden Eename AUDENAARDE Petegem Ansegcm KORTRIJK RONSSE,NEDERBRAKEL.SOTTEGEM, NAAR AALST RONSSE J 6,54 11,43 3,33 7,44 Ellezelles g 6,46 11,35 3,51 7,56 Bosch van Vloersberg 6 57 12.03 4,01 8,06 Opbrakel *2 7,02 12,08 4,05 8,10 Nederbrakel 7,09 12,15 4,12 8,17 Michelbeke 7,17 12,21 4.20 8,25 Roosebeke 7,21 12,24 4,26 8.31 Slijpstraat 7,25 12,28 4,31 8,38 Sottegem 5,34 7,42 12.3» 4,4» 9,02 Lecuwergem 5,40 7,48 12,43 4.55 9,08 Herzele 5,48 7,56 12,53 5.03 9,16 Terhagen 5,52 12,57 5,07 9,20 Burst 5 57 8,03 1,01 5,12 9,24 Erpe-Meire 6,06 8,12 1,10 5,20 9,32 AALST 6,17 8.23 1.21 5,31 9,42 KORTRIJK NAAR AUDENAARDE, SOTTEGEM EN AALST NAAR DENDERMONDE, ZKLE EN LOKEREN. AALST 4,29 6.13 8.24 10.46 2.52 5.45 6,54 9°«' Hofstade 4,35 6.20 8.31 10.54 2.58 5.52 7,02 9.51 Gysegem 4,40 6,26 8.37 11.01 3.04 5 58 7,09 10,02 Audegem 4,47 6.32 8.43 11.10 5.10 6.04 7,18 10,15 DENDERMONDE 4.55 6.43 8,52 11.29 5.16 6.12 7,36 10,25 Grembergen 5,04 6 52 9.00 11.37 3.24 6.20 7.45 Zele 5.15 7.01 9.12 11.50 3.33 6.30 7.54 LOKEREN 5.28 7.10 9.23 12.04 3.43 6.45 8,04 Alle de treieen, behalve deie itu 6,13 8.5t avonds, eorreipondeerea te Hendel monde met de treieen van Waaeinunster, Harnas en St-Nikoleas LOKEREN, ZELE EN DENDERMONDE NAAR AALST. LOKEREN 6,15 8,07 10,29 1,32 4.24 7.36 8.46 Zele 0,25 8,19 10,44 1,43 4 37 7.49 8.57 Grembergen 6.35 8,30 10,57 1,52 4,48 8.00 9.00 DENDERMONDE 4,13 6,47 9,25 11,19 2,06 5,08 8.10 9.14 Audegem 6,53 9,33 11,25 2,12 5,16 8.16 9.20 Gysegem 7,00 9,42 11,31 2,19 5.25 8.22 9.26 Hofstade 7,05 9.47 11,37 2,2» 5.30 8.28 9.32 AALST 4,39 7,11 9,52 11,43 2,29 5.37 8.34 9.38 KORTRIJK Ansegem Petegem AUDENAARDE Eename 7.09 11 Welden 7,13 11,29 St- Denys-Boekel 7.18 11.34 Munckzwalm Roo borst Sottegem Herzele Dorst Haeltert Denderleeuw BRUSSEL 0.17 10.40 12.15 3.29 6.17 6.48 11.07 3.56 6.47 0.57 11.15 4.02 6.56 7.04 11.20 12.49 4.09 7.03 4.14 7.08 4.18 7.12 4.23 7.17 4.27 7.21 4.31 7.25 1,14 4.40 7.3» 4.48 7.42 4.54 -.47 5.05 7.50 .04 12.20 1.39 5.12 8.08 8.32 1.11 2.09 5.42 8.41 7.22 H,3f 7.26 11.42 7.35 11.51 7.43 11.59 7.48 12.04 7.57 12.13 AALST NAAR BOOM, ANTWERPEN ZUID.) AALST ANTWERPEN (ZUID) BOOM NAAR AALST 3.07 6,13 3.13 6.18 3.29 6.32 3.36 6.58 5.47 6.45 3.56 6 54 'A «I roek 10,14 4.04 7. 4.13 7.11 4.27 7.25 4.37 7.35 ANTWERPEN ANTWERPEN Hoboken Hemixem Niel Boom Willebroek Tbisselt Londerzeel Steenhuffel Boscbkant Opwyck Baerdegem Moorse! AALST 5.27 5.37 5.43 5.55 6.04 6.12 6.21 6.28 6.36 6.43 6.51 6.57 7.07 9.50 9.57 10.07 10.13 10.22 10.31 10.39 10.53 11.00 11.08 11,15 11.23 11.29 11.39 3.37 6,50 4.04 7.00 *.14 7.11 4,20 7.18 4.29 7.33 4.38 7.42 4.46 7.50 4.55 7.3» 5.02 8.06 5.09 8.14 5.15 8.21 5.22 8.2» 5.28 8.35 5.38 8.45 GENT (ZUID NAAR DENDERMONDE. DENDERMONDE NAAR GENT (ZUID.) GEWONE TREINEN. GENT Ledeberg Meirelbeke Melle Quatrecht Wetteren Schellebelle Wichelen Schoonaerdc Audegem 5.44 t 8.27 10,03 1.53 4,08 7.02 10,09 1.59 4,14 7.08 5.52 10,14 2.04 4.19 7.12 5.58 8 39 10,21 2.11 4,28 74* 6.04 8.4» 10,28 2.18 4,33 7.2* 6.11 8 51 10,36 2.26 4,41 7.31 6.17 8.57 10,43 2.33 4.48 7.37 6.23 9.03 10,50 2.40 4.55 7.43 6.29 0 09 10,87 2.47 5,02 7.49 6.36 0.16 11,06 2.56 5,11 7.J DENDERMONDE 6.41 9,21 11.12 3,02 5.17 8(1 DENDERMONDE Audegem Schoonaerde Wiebelen Schellebelle Wetteren Quatrecht Meile Meirelbeke Ledeberg GENT 4.45 6.50 11.22 2.13 3.05 1,47 4.51 6.56 11,29 2.20 5.11 8.2J 4.58 7.03 11.38 2.29 5.18 8.36 5,05 7.09 11.45 2.36 5.24 8.38 5.11 7.13 11.52 2.43 5.30 8,46 5,17 7.21 11.59 2.50 3.36 8,48 5,24 7.28 12.07 2 58 3.43 8.55 5,30 7.3* 12,14 3.03 3.49 9 00 5,36 7.40 12,21 3.12 5.53 5,41 7,44 12,26 3.17 5,5» 5.46 7 49 12.31 3,22 6.04 9.89 8IIMX JACOIlSSTIt.VAT, 13, BRUGGE. Hulphuu te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. erwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddedekens, Verwen en wassclten in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in drie dagen geleverd. (tuMchen de Groote Markt en de Graanmarkt.) I'rijs volgens samenstel, van 8 tot 48 franks de 0/o kilos. (I rangf PRIJSCOURANT.) Al onze vervaardigde Kunatvetten bevatten 1° Stikstof onder vorm van Nitraat en Ammoniak 2° Het Pbosphorzuur Superphosphaat. 3° De watervri je Potassium Oplosbare Zouten. (Ter uitsluiting der organische Stikstof waarvan door ontbinding een derde in den dampkring verloren gaat, alsook geen tusschenkomst der Phosphoorzuren in onop losbare verbindingen, zooals die tier IJzerslakken, der basische Phosphaten, enz.) GRONDSTOFFEN aan den Cours van den dag, zooalsSuperphos- phaten, Sulfaat d'ammoniak, Nitraat van Soda,Nitraat van Potassium, Chloorzuur-polassium, Sulfaat-potassium, Plaaster, Kainit, IJzerslak ken, IJzersulfaatenz. Zuivere blauwen Aluin, (98/99 p. zuiver), zijnde het middel tegen de aardappelplaag en het zwart (masser) der tarwe. Bijzonder nuttige en voordeelige artikels voor huishouding en landbouw. I.ustrine Glantz geeft siijfte en glans aan hemden 0,10 liet pak, Zecpoedor-plienix om het hjnwaard schoon wit te wasschen 0,15 het pak toterpoeder laclo om meerdere en schoone boter te bekomen 0,40 het pak liLraclitfnik victoria geelt goede eetlust en vervetting aan alle dieren 0,30 id. liniverenemiil om spoedig vette en witte kalveren te kweeken 0,60 hel pak Mitliine vernielt alle insckten bij menscuen en dieren 0,25 Itatten dood 0,25 het fleschje Vergiftige muizentarwe 0,20. Zeker middel tegen het zwart of masser der Granen in pakjes fr. 0,25 voldoende voor 25 kilos Zaaitarwe. van gelast men zich met alle slach van boek- en steendrukwerkeu zooals: boekwerken, afficlien, omzendbrieven, facturen, mandate n wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- en visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de boek-en steendrukkersstiel betreft. Groote en scboone keus van doodbeeldekens. Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigden pri|zen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4