EEN IIEEK^U Kiezers van Aalst Allerhande nieuws. Weet ge nu, Mcuseheu, wat de scheur makers aan 't uitstrooien zijn in vooruit zicht eener mogelijke balloteering?... Wij gaan het u zeggen - 't Is do moeite niet meer weerd dat we S voor M. Van Wambeke zouden kiezen, o Toekomende jaar, pas na nieuwjaar, n zal hy den ouderdom bereikt hebben, n en gaat hij gopensioenneerd worden, n I; En zeggen dat er menschen zijn die dat gelooven. ^Nu, zulke leugens hebben de Volksfop- pers bij honderden door gansch 't Land van Aelst verspreid. Oi| Z. II. den Paus. Wij vernemen dat aopjd Daens, De Pelsm&e- ker en De Backer zich kortelings naar Rome gaan begeven. Reeds is een brief verzonden naarZ. H. den Staats-Sekreta- ris waarbij een byzonder verhoor aan Z. H. Leo XIII wordt verzocht. Als 't Fondsenblad denkt dat wij al zijne leugens en onnauwkeurigheden gaan weerleggen voor 't vermaak van zijn dozijn en half Aalstersche lezers, dan is hij van 't goede jaar. Iets wonderNa de scheurmakers, door woord en daad ondersteund te heb ben, om M. Woeste hier zijnen Kamer zetel te ontrooveu, vindt 't Fondsenblad, nu, dat de groote diensten en overwegend sprekerstalent van M. Woeste, zeker eenen zetel in de Kamer overwaardig zijn Gij spreekt, Fondsenblad, van met eenen stok van achter de hielen te weren. Wij antwoorden zij die judassen verdien den dat... en kijk eens in den spiegel. Voor 't overige, zal 't Fondsenblad de zaken van Aalst opnieuw haren gang laten gaan en aan de Kiezers de beslissing tus schen de twee Katholieke lijsten overla ten. Twee Katholieke lijsten I.... Die twee de zoogezegde katholieke lijst, of liever, scheurmakerslijst, wordt ondersteund, met kracht en geweld, door de liberalen, radikalen socialisten en anarchisten. Waarom Om aan M. Woeste, den moedigen verdediger der religie en van de priesters, den Kamerzetel te ontroo- ven welken hij, M. Woeste, volgens de bekentenis t an 't Fondserulblad zelf, om zijne groote diensten en sprekerstalent, overwaardig is. Lc Bien Public noemt dit eene schan delijke samenzweering.... en wij ook. Klezing t© Aelat. Een van de kandidaten der socialisten, zegde ons dat liij hoopte dat zijne partij heden zon dag 28 october meer stemmen zal bekomen dan op 14 october 11. Immers, zegde hij, velen van ons man nen hebben voor Paster Donche gestemd. Al de liberalen, al de radikalen, en een groot dcol der socialisten en anarchisten stemden voor de scheurmakerij en men voege daarbij tal van katholieken welke zich door onhoudbare beloften hebben laten verleiden, is het dan te verwon- dorcn dat de volksfopperij eenen uitslag bekwam die zij nooit heeft durven ver hopen Kiezers van stad en dorp I Gij zijt nu verwittigd voor de scheurmakers stemmen, is stem men voor de bondgenoten der libe- oaien, radikalen, socialisten, in een woord, gansch den geuzen- troep Stemt ri»" allen voor de Katho lieke Kandidaten Stemt dus onder N° 1. Het wit puntje of stipje zwart maken van 't zwart vierkant, dat ender N° 1 staat is voldoende. Luistert naar geene andere raad gevingen Luistert niet naar dezen die u zouden aanraden voor één enkel kandidaat te stemmen. Opgepast. Katholieke Kiezers Zou Petrus Daens ons niet niet willen zeggen hoe het komt dat. nlg uien geeno eer Keslolen lieeit uien don toch eer herstel len moet Wie liegt, valt vuil, Menheer Petrus. Men heet de afkondiging van den brief van Z. EL Mgr Stillemans aan priester Daens, laster. Maar hoe is die vertrouwelijke brief kunnen in 't licht gegeven worden Is het 't Bisdom welke hem heeft open baar gemaakt Wie zou dit nu durven veronderstellen Neen, die brief werd door het Bisdom niet openbaar gemaakt. Maar hoe is hij dan in 't bezit gekomen van Le Courner de Bruxelles Le Patriote zegtde duivel weet hoe Wij ook weten het nietmaar zou er soms gecne domme streek zyn begaan Aalat. Provinclale kie- zingen. Volgens 't Land van Aalst ij strijden de scheurmakers voor 't princiep der E. V. Volgens Klokke Roeland is de strijd der scheurmakerij alhier gericht tegen enkel twee der kandidaten van de katho lieke lijst.... maar tegen wie, dat zegt de Klokke niet. Altijd de zelfde dobbelhertigheid Correapondenlie. Alhoe wel de volgende correspondentie ons te laat is toegekomen om heden te moeten opgenomen worden, willen wij ze laten volgen lieer Uitgever van De Denderbode, In uw nummer van heden donderdag drukt gij het volgende. u De Backer, Kandidaat der volksfop- perij heeft zondag op de meeting van t Slot uitgeroepen n De Katholieke Godsdienst zal voor n ons het hoofd moeten buigen. Dat nieuws, Mijnheer, is valsch. Ik heb die woorden niet uitgesproken. Dat kun nen 2000 mannen getuigen. Gelief onder voorbehoud van al mijn ander rechten die logenstraffing op te ne men in uw blad van Zondag. U groetend, A. DE BACKER. Denderhautem, 24 October 1894. Neem het niet kwalijk, Mijnheer, de personen die ons de inlichtingen ver schaften waren op de meeting tegenwoor dig ze zijn eerlijk en deftig, en van dan af, zoo geloofbaar als gij.En wat meer is, zij hebben op de meetingen niet gelo gen als ketters. Onze lezers zullen tus- schen hunne bevestiging en uwe logen straffing oordeelen. In het manifest heden in onze stad verspreid, schrijft P. Daens-Mayart Zondag zijn er twee onzer leden die zich voorstellen M. Ghysselinckx en M. Moenslaat ons allen kiezen onder N" 3 en dan nog 4 ander mannen liijnemen. Wie zijn de vier mannen die hij aan raadt bij te nemen Zijn het Katholieken Zijn het socia listen Kiezers, voor de welke gij; moet steramen. Dat zegt P. Daens niet. Nu, daar de volksfopperij in de kiezing van 14 October 11. door de socialisten is ondersteund geworden, wat moet men er van denken. Katholieke Kiezers?.... Men spreekt, van konkel foes: Men wijst hier eenen donchist met den vinger aan die op twee plaatsen zou gestemd hebben. Priesterlijke benoemingen. Is pastoor benoemd te Smetlede, in ver vanging van den E. H. Van de Velde, die zijn ontslag indient, de E. H. Van der Linden, proost te Wippelgem. De E. H J. Smet, proost te Zele Dur- me, is proost benoemd te Wippelghem en wordt vervangen door den E. H. Th. De Bock, onderpastoor te Bevere. Zijn onderpastoor benoemd op S. Mi- chiels te Gent, den E. H. A. Joos, onder- sastoor op S. Stephanus; op S. Stephanus de E. H. O Cambier, professor te Au- denaerde. ^%nlst. Op vrijdag 19 dezer maand, tusschen 5 en 7 uren, werd er op den weg van Aalst naar Gijsegem (statie Aalst - groote steenweg Aalst-Gijsegem) door een heer rechter der Rechtbank van Dender- monde, een gouden borstspeld met fijnen paarel, verloren In den morgend van maandag 11. rond 4 uren. is de genaamde Callebaut Charles, in een gevecht, in eene herberg der Langestraat alhier, ontstaan over eene kwestie van kieszaken, eene ribbe afgeslagen of gestampt. Zijne vrouw wel ke haar man kwam zoeken, wierd eene wonde toegebracht die haar voor baar leveu lang ongelukkig maakt. Die nacbtzitterij geeft dikwijls aanlei ding tot erge baldadigheden, somtijds nog tot ergere zaken. Het ware dus te wenscbeu dat de bazen op gestelde uur buuue deur sloten, dan zon men het zich soms helaasniet te laat beklagen. Een ernstig onderzoek is door onze Politie bewerkstelligd, het is te hopen, dat allen voorbeeldig zullen gestraft wor den. aan velzickte, hairworm, eczemas, puistjes, juekingen, chronische bron chitis, borst- en maagkwalen, rhuma- lisni en breuken een onfeilbaar mid del om zich zoo snel te genezen als hij zelf het geweest is na geleden en te vergeefs al de aanbevolene middels ge bruikt te hebben. Dees aanbod waar van men hel menschlieceml doel zal waardeeren, is het gevolg eener be lofte. Schrijven per brief of postkaart aan M. Vincent, Victor Hugoplaals 8, te Grenoble, welke gratis en franco per post zal antwoorden en de ge vraagde aanwijzingen zal zenden. Hophandel. Gedurende de verloopene maand September 1894, wer den door het beheer der Staatsspoor wegen, uit het Aalstersche gewest een totaal gewicht van 71,198 kilogr. hop verzonden. Waarschijnelijk bestonden die verzen dingen méestal uit hop van vroegere ge wassen. 1000 fr. in de stoof. De goede burgers van Brussel, die in 't geheim een spaarpotje hebben, schijnen het gebruik te hebben aangenomen, dit in de kachelbuis te bergen* Zoo had zekere X.van St-Joost-ten- Noode buiten wete van zijne vrouw voor 1000 fr. koolmijnacties in de kacbclbuis van zijne slaapkamer weggestopt. De vrouw, zich nu onpasselijk gevoe lende, ontstak vuur om de kamer te ver warmen. Toen de man thuis kwam, liet hij een schreeuw hooren, rukte de stoof uit de schouw, maar zijn schat was verdwenen. Nu, men moet leeren met schade of met schande Alfred Defuisseaux, voorloopig in vrijheid gesteld,werd te Bergen en daarna in de dorpen van den Borinage als een terugkeerendc held onthaald. Roode vlaggen wapperden vrouwen in het rood gekleed zongen en dansten rond hem, koitom 't was een tooneel, ontleend aan de dagen der Commune, behalve dat de gevierde den aristocratischen hoed droeg. M. Bertrand, redacteur van Le Peuple, die thans tot volksvertegenwoor diger van Zoningen gekozen is, was vroeger marmerkapper van stiel. In die hoedanigheid was hij de maker van de marmeren brievenbus, die in de trapzaal van het Paleis der Natie staat en waarvan hij nu zelf gebruik zal kunnen maken. Verschrikkelijke ramp op de Satn- ber. Negen sehepen gezonken. Sedert eenige dagen lagen er op de Samber te Charleroi vele schepen gemeerd aan de Quai de la prison. Zij werden er geladen, wanneer de overvloedige regens der laatste dagen de rivier uitermate deden zwellen. Maandag werd de stroom zoo geweldig, dat al deze vaartuigen tegen elkander werden geslagen en dat de kabels waarmee ze vast lagen braken. De schepen werden voort gerukt lol in liet midden der rivier en botsten opeen. Negen derzelfde zonken hunne masten steken nog enkel boven het water uit. Het getal personen welke aan boord van deze vaartuigen waren is groot. Op de kaaien verdringt zich eene aan zienlijke menigte volks welke aandachtig en met een benepen gemoed de werken nagaat van de werklieden die hun best doen om de talrijke slachtoffers op te visschen. De verschrikkelijke ramp had plaats in het midden van den nacht. Men hoorde eensklaps zuchten, wan hopig noodgeroep opstijgen. Mannen die slechts half gekleed waren, liepen als uitzinnigen, huilend en ker mend rond, en klopten op de deuren der omliggende huizen om hulp af te smeeken. Van alle kanten schoot men toe op het tooneel der verschrikkelijke ramp. Op het dek der schepen, onderscheidde men, zooveel de duisternis het toeliet, vrouwen en kinderen die wanhopig de armen uitstaken. Eenige minuten later, vergingen de ne gen schepen waarvan wij liooger spraken. Met haken gelukte men er eindelijk in andere verbrijzelde vaartuigen aan kant te trekken. Angstig zochten de ontsnapten naar hunne bloedverwanten welke werden ver mist. Men hoorde schippers wanhopig op hunne vrouwen roepen, moeders vraag den, schier dood van schrik, naar hunne kinderen 't Was een schouwspel dat al de aan wezigen in tranen losbersten. De geredde personen werden met alle mogelijke zorgen omringd. Nadere bijzonderheden. Er zijn gee ne menschenlevens te betreuren doch de stoffelijke schade is zeer aanzienlijk. De namen der gezonken booten zijn Victor Hugo, patroon Sommelette; Cercé P. Descamps; L'Amazone, P. Penninckx Concou, P. vVaelbrechtTréoncart en Georges, P. Bossart. Twee Antwerpe naars Le Francais en Laboricux. Verders hebben groote schade geleden Blanche, Hellebosch, van Antwerpen Vicrge Marie, Dargent van Lobbes Union van Boom en twee booten van Willebroeck die met lekgaten op den kant liggen. De schade wordt geraamd op 300,000 frs. Sedert 1890 had men geene grootere waterramp te betreuren. Het beroepshof van Luik heeft uit- spra ak gedaan in zake van het ongeluk, dat te Seraing gebeurde, namelijk het overrijden van eenen bruiloftstoet door eeuen trein. Het Hof kent aan de weduwe van den verongelukten Robert eene vergoeding toe van 2000 fr. en eene jaarlijksche rent van 1000 fr. eene som van KMX) fr. aan elk barer drie kinderen en eene jaarlijksche rent van 200 fr. aan het minderjarige dochterke. Nog andere vergoedingen werden door het Ilof toegestaan, allen te betalen door de Compagnie du Nord. De onderzoeksrechter Seny heeft uit St-Petersburg het portret ontvangen van den aangehouden Jakoholsky, de pleger der dynamietaanslagen, die over eenige maanden de stad Luik in opschud ding brachten. Men heeft in hem aengene herkend, die zich hier baron Ungern von Stei nberg noemde. Dit is de eenige meê- deeling, zegt het Journal de Liege, die het parket van het Russische gerecht heeft ontvangen. IIOI.L\ND Een rijke bedelaar. Den 17 Juni laatst werd, bij don oud-schaapherder Vos, thans bedelaar te Hilversum, de som van 600 gl. gevonden, hetgeen ten govclge had, dat het armbestuur ophield met het verleenen van onderstand Dit scheen op 's mans geldmiddelen een nadeeligen invloedtp hebben uitgeoefend, althans zaterdag avond werd hij dooi de gerechterlijke macht uit zijne woning gezet, wegens niet betaling van huishuur. Meer dan verbaasd was men, toen uit de woning achtereenvolgens voor den dag werd gehaald eene houten kist met geld, te zwaar voor één man te dragen, een blikken trommel, eveneens met geld ge vuld, eene partij klecdingstukken, waar onder vele nieuwe,eene zilveren horlogie, 40 paar nieuwe kousen, eene groote hoeveelheid rijst, bruine boonen, een pot beschimmeld vet, beschimmeld brood, euz. De kinderen,die, zeer onrein, langs den weg door bedelen in hun onderhoud moesteu voorzien, zijn door de buren gereinigd en naar een familielid te Laren gezonden. Den geheelen nacht hield de man bij zijnen inboedel de wacht. Later besloot hij een en ander van zijnen rommel te verkoopen en eene andere woning te zoekeu. FRANKRIJK. Leerschool voor dieven. Eene leer school voor dieyen, zooals Dickens in Olivier Tuist beschrijft, is dezer dagen te Parijs gesloten. De politie deed eenen inval in het lokaal, waar de professor bezig was een aantal personen, waaronder knapen van 14 en 16 jaar, les in het stelen te geven .Allen werden in hechtenis genomen. Een wreedaardige knaap. Een jongen van 12 jaar, Louis M..., te Parijs, die behebt is met de zucht tot moorden, is naar de bijzondere ziekenzaal gezonden door M. Beuezech, politiecommissaris. Het kind gaf zooveel last aan zijne moeder, dat de vrouw bet, niet langer kon uithouden. Het had geen grooter vermaak dan het bloed te zien stroomeu van weerlooze dieren. Dezen dag martelde hij eene arme kat dood door haar meermalen eene schaar of een mes in het lijf te dringen, eenen andereu dag, sneed hij met ceu mesje eenen hond de keel af. Donderdag, einde lijk, vermaakte hij zich met eenige vogel tjes levend te pluimen. 1 Tweemaal reeds was de politiecommis saris naar de rue de la Tour d'Auvergne gekomen om op verzoek der moeder, den bloeddorstigeu knaap te bekijven, ja zelfs werd hij opgesloten in de Petite Roquette maai- om eene heel andere reden. Toen had hij een meisje van ongeveer 10 jaar bijua verwurgd en een ander kind van zijnen ouderdom erg gewond in den hals met eene schaar. De jonge bloedvergieter, wiens vader in een zinneloozengesticht gestorven is, zal voortaan zoo streng onder de bewa king staan, dat hem geen gelegenheid meer zal worden gegeven om nog tot zijn geliefkoosd bedrijf over to gaan. Afstelling van eenen commissaris. Men verzekert dat M. Lepine, prefect vanpolicie, besloten heeft M. Fedée, den gekenden policiecommissaris, bijzonder lijk gelast met de anarchisten, af te stellen. Die maatregel zou genomen zijn om de volgende reden Tegen het advies van den prefect in, zou M. Fedée eenen kerel, die tot 5 jaar gevangenis was veroordeeld, uit de gevan genis hebben ontslagen, om hem als aan wijzer te gebruiken. De vrijgestelde heeft de gelegenheid te baat genomen om de vlucht te nemen naar den vreemde. De geschiedenis zou maandag door den prefect ontdekt zijn en deze zou besloten hebben onmiddelijk handelend op te treden. De man van 't varkettshot. Robin de ontslagen directeur van Cempuis, schijnt zich bedacht te hebben en niet naar Brussel te willen gaan om studentjes op te leiden in de anarchistische weten schap en vrije liefde. Hij wil beproeven fortuin te maken iu zijn land en zal zich nu candidaat laten stellen voor de Kamer in het 13° arrondissement van Parijs, waar eene plaats is opengevallen. Ziedaar hoe men in Frankrijk Kamer lid wordt Als Robin eenvoudig zijne plicht had gedaan en een braaf, degelijk onderwijzer ware geweest,hadde niemand naar hem omgekeken. Nu hij zijn naam door de grofste schandalen bekend heeft gemaakt, wordt hij eene beroemdheid, eene ster en heeft alle kans om door een rood arrondissement tot vertegenwoor diger en wetgever des volks verheven te worden. Dat hij twee maanden gevan genisstraf achter den rug heeft, komt er minder op aan. Zulke dingen zijn alleen mogelijk onder de gezegende heerschappij van het alge meen stemrecht. De oudc-katholiekcn. De vierhon derd aanhangers van den heer Loyson te Parijs, hebben zich goed aan het gezag van den Janscnistischen aartsbischop n van Utrecht, den heer Gul onttrokken. Zij hebben eene bijeenkomst gehouden in de Anglicaansche kerk, hun daartoe door de engelsche sekte afgestaan en zijn weèr u Gallicaneu geworden, onder leiding van hun vroeger hoofd Loyson, die den oud katholieken u pastor Carrier van Gonève had ontboden om eene stichte lijke preek te houden. Jansenisten, Gallicanen, Anglicanen, oud-katholieken, 't is een aardig men gelmoes In de katholieke Kerk alleco, is waar gezag en wezenlijke eenheid, omdat er daar alleen waarheid is. DU1TSCHLAND. Vreeselijke misdaad.— Een boheemsch kleermaker, die te Plauen woont, zekere Schruid, schoot zijne dochter, die hem wilde verlaten om te trouwen,twee kogels in de borst en benam zich alsdan het leven. De Berlijnschc gemeenteraad. Vrijdag avond was het een spektakel in de zitting van deu Berlijuschen gemeente raad. De socialistische leden, aangevoerd door Singer, hadden voorgesteld dat voor alle werkliedsn, bij de stad in dienst, de werkdag van 8 uren zou worden inge voerd en dat deze aan de bijzondere ondernemers, aan wie door de stad werk wordt opgedragen, bij het contract zou worden opgelegd. Dit voorstel gaf aanleiding tot eene zeer levendige gedachtenwisseling,waarbij het raadslid Sachs beweerde dat het geheele voorstel slechts ten doel had op de buiten wereld te werken als eene betooging der sociaal-democraten, ten einde het door de mislukte werkstaking in de bierbrouwe rijen losser geworden partijverband ouder de arbeiders te herstellen. Deze woorden waren nauwelijks geuit, of er ontstond een onbeschrijfelijk tumult. De sociaal-democraten riepen hoe onbe schaamd hoe schandelijk Singer sloeg woedend met do gebalde vuisten op de tafel. De niet-socialisten schreeuwden Er uit Smijt ze er uit De socialisten Probeert het maar Lafaards enz. De voorzitter luidde te vergeefs de bel een oogenblik scheen het wel dat men met elkaar handgemeen zou worden. Ten slotte echter kreeg het geroep om stilte en orde de overhand en bedaarde de storm, waarna de gemeenteraad met 94 tegen 18 stemmen bet voorstel der socia listen verwierp door over te gaan tot de eenvoudige orde van den dag. KEK K t LIJK E -STATEN De oostersche kerken. De Paus heeft dijnsdagMgr Langenioux ontvangen. Gisteren heeft Z. II. de eerste bijeen komst der patriarchen voorgezeten,welke zich bezighield met het bespreken der beste middelen om de afgesche.den oostersche kerken met de Moederkerk te vereenigen. De kardinalen Rampolla.Ledochowsky Langenieux, Vincenzo, Vannutelli en Galimberti. twee Syrische en Melchie- tische patriarchen,Mgr Howiék,vertegen woordiger van den Maronietischen patri- 1 arch, namen er deel aan. Z. H. hield eene belangrijke rede over de oostersche kerk en de katholieke eenheid. ITALIË Vergiftiging. Eene zonderlinge vergiftigingsgeschiedenis wordt uit Rome gemeld Over eenige dagen ontving M. Ruggieri, van Foggia, van eenen vriend te Napels, den gepensionneerden prefect Plutino, eene zending beiersch bier. Alhoewel de brief, die het geschenk vergezelde, niet van de welbekende hand des prefects was, die zich wegens pijn aan den arm verontschuldigde, aarzelde Rug gieri toch niet het geschenk aan te nemen. Toen hij nu met zijnen broeder en zijnen zwager het bier proefde, kregen allen hevige krampen en vertoonden al de teekenen eener vergiftiging, zoodat zij in wanhopigen toestand naar het hospitaal gebracht werden. Een geneesheer en een scheikundige, die onvoorzichtig genoeg van 't bier proef den, werden insgelijks dood ziek. Men vreest dat allen verloren zijn. Van den- verzender, die zeker een doodelijken vijand van M. Ruggieri zijn moet, heeft men nog geen spoor ontdekt. VEREENIGDE-S IA» EN. Roovers. Het plunderen van treinen is in*de Vereenigde Staten van Amerika geene zeldzaamheid maar het laatste geval van dien aard overtreft al de vorige, door do stoutmoedigheid waarmede de roovers te werk gingen. Niet in de wildernis van het Verre- Westen, maar in eene dichtbevolkte streek, op slechts korten afstand van Washington, sloegen de roovers vrijdag hunnen slag. De nachttrein van Richmond naar New-York, naderde dc Potamac-rivier, toen de machinist en de stoker eensklaps zeven gemaskeerde kerels over do kolen in den tender naar de locomotief zagen kruipen. De roovers bevolen hun te stoppen, ze bedreigende met revolvers. De machinist haastte zich te gehoor zamen. Daarop werd den postgeleider gelast de deur van den wagon to openen waarin de brandkast met geldwcerden stond. Toen de man weigerde, deed men de deur met een paar dynamiet-patroucn springen. Terwijl zes roovers den machinist en den stoker, die op den weg stonden, in bedwang hielden en nu en dan een schot losten op de passagiers die naar buiten dierven kijken, dwong de zevende roover, een kerel gelijk een boom,de postgeleider dc brandkist te openen en bem allo geld wcerden te geven, Zulks duurde 20 minuten. Geen der reizigers was in staat weerstand te bieden Toen het geld in eenen handkoffer ge pakt was,mieken de roovers de lokomotiei los en stoomden daarmee weg. Toen zij ongeveer eene mijl hadden gereden, sprongen zij eraf en gingen naar de Poto- mac-rivier, waar een bootje gereed lag, waarmede zij overstakeu naar het grond gebied van den staat Maryland. De loko- motief stoomde ondertusschen al sneller en sneller voort, tot zij eindelijk bij eene statie, twaalf mijlen verder, tegen eenige goederenwagens bonsde on omviel. Dc buit door do roovers gestolen, be draagt tusschen de 30,000 en 100,000 dol lars het juiste bedrag is nog niet be kend. Natuurlijk heeft het schelmstuk, als 't ware onder den rook van de hoofd stad der republiek gepleegd, groote ont roering verwekt. Een zeker getal der fijnste policiemannen werd dadelijk aan het werk gezet om de roovers op te spo ren cle spoorweg-maatschappij heeft eene premie van 10,000 dollars beloofd voor wie de daders zal inleveren, terwyl de gouverneur van Virginiën eene merkelijke belooniug heeft uitgeloofd. OOST» NKIJk Mijnramp. Het ongeluk in de kool mijn van Anina is veroorzaakt door de onvoorzichtigheid van eenen mijnwerker, wiens naam men nog niet weet, maar die in alle geval het slachtoffer is geworden van zijn eigen dwaasheid. Hij had, om de opbrengst van zijn schacht te vergrooten, een gedeelte van den steen met dynamiet laten springen in een schacht waar het gebruik van dynamiet streng was verboden. De opzichters hadden niet bemerkt dat hij liet gevaarlijke goed meenam. Door de ontploffing werd het koolstof, dat uit oude schachten naar binnen schuift, aan gestoken en eene vreesdij ke ontploffing en brand was het gevolg. Een deel der mijnwerkers kon vluchten en werd zoo spoedig mogelijk opgehaald, maar reeds vijf-eu-twiutig lijkeu zijn ook te voorschijn gebracht en ten minste der tien zijn nog in de diepte. Een-en-dertig andere arbeiders wareu zwaar gewond en eenige van deze zijn reeds bezweken. Het toestroomende volk hield zich voortreffe lijk geen oogenblik werd de orde gestoord. Onafhankelijke Congo-Staat. Leening van 150 millloen fr. (1888). 7® jaar. 4r trekking. 20 October 1894. 12 seriën, hetzij 300 obligatiën uitbe-i taalbaar den 15 April 1895. S. 50184, n. 1 uitbet. met fr. 150.000 S. 14187, n. 9 2,500 S. 10505, n. 19 s. 24348, n. 6 s. 50184, u. G 500 De nummers van de volgende seriën zijn uitbetaalbaar met 200 frank s 2045 n 7 s 18538 n 2 s 22219 n 7 s 2045 n 14 s 19716 n 6 s 24348 n 12 s 2045 n 21 s 19716 n 12 s 24348 n 13 s 18390 n 9 s 19716 n 21 s 49792 n 24 s 18390 n 13 s 20101 n 1 s 50184 n 5 s 18390 n 18 s 20101 n 2 s 54675 n 9 s 18390 n 23 s 22219 n 1 Buiten dc nummers hierboven aange duid, de volgende seriën zijn uitbetaal baar met 135 frank 2045 14187 18538 20101 24348 50184 10506 18390 19716 22219 49792 54675 Vlasnij verheid. Het rooten in de Leie, is geëindigd en, men ziet de eene na de andere de menigte arbeiders verdwijnen, die gedurende zes maanden in de open lucht gewerkt heb ben. Al die lieden wijden naar de zwiugel-: werkhuizen die weldra in volle werkzaam- j heid zullen zijn. De zwingeling biedt zich gunstig aan. Bijna alle de fabrieken bezitten stoffe ge-! noeg om hunne werklieden voor geheel het seizoen werk to bezorgen. De oude vlassen geven een zeer middel- matigen opbrengst. De nieuwe, integen-j deel, eene goede maar de hoedanigheid is niet te best. Deze omstandigheid gevoegd bij dei weinige vraag, heeft een zeer gunstigen invloed op de prijzen, die middelmatig van 50 tot 100 fr. minder dan deze verle den jaar, op hetzelfde tijdstip bepaald werden. Tot hiertoe is er gebrek aan koopers. Het is slechts Frankrijk dat koopt en de vraag bepaalt zich tot inslagvlassen, aanl goodkoope maar nog al wel gehouden prij zen. Voor de stoppe is de vraag nog al goedJ vooral voor de middelmatige en gewone: russische soorten. In Rusland klaagt men algemeen over! den opbrengst van den laatsten oogst. En is veel dik en. kort vlas dat slechts van gemeene hoedanigheid is. In Holland laat de hoedanigheid ook veel te wenschen eu de zeldzame goede partijen, zijn onmiddelijk verkocht. Ruiterlijk© Stand der Stad Aalst. Geboorten. Mannelijk geslacht 12 0A Vrouwelijk 8 HUWELIJKEN. C. Lambertin, wever met J. Matthieo, br. G. Uyttersprot, lundb. met R. De Kegel, landb. L, De Man. tw. met J1 Roelandt, tw. A. Chevalier, handel met A. De Waele, z. b.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 2