ECHTS SINGER hofstede liiiidlUKMnl'IH 8IN 1111, ZMIÜiM MEERSCHEN BEESTIALEX ONBREEKBAAR Naaimaehienen BERICHT. Behuisde Hofsteden EN LAND EEN PAARD, MEU'BELS BOOME1T Behuisde Hofstede HUISMEUBELS TECTORIUM iVtVd 150 BRUSSEL I ttlUKIUM ^VRAAGT E.VOLLMER Roflierstrsat. 150 BRUSSEL DE BESTE EX MEEST GEZOCHTE zijn de WACHT U VOOR MAMAAK8EL8 De naam SINGER bevindt zich op den arm en het onderstel van elk machien Sukkersaal voor Oost-Vlaanderen. gent Zonnestraal, 4 GEMT. Aalst, Albert Liénartsiraat, 7. i\Ronse, St. Martinusstraat, 7. Eecloo, Roelandslraat, 9. Geeraardsbergen,Peniieniensiraat,4. St. Niklaas, Statiestraat. 61. Watteren, Benedenstraat, 14. OVERLIJDENS. L. Snoeck, m. Bouqué metser 61 j. Moorselbaan. E. De Ruysschcr, m. Bernhad metser 50 jZoutstraatp. E. Lenssens, vr. \an der Snickt z. b 41 j. Statiestr. - S. Verhuist, m. Becckman j handel. 72 j. Kalfstr. D. Bacou, stu dent 14 jVrijkoidstr. S. Van de Velde, I landbouwster 25 j. Mijlb. J. Vasten- avond, broed, der Kristelijke leering 89 j Keiz. PI. L. Vleurinck, vr. Meert, z. b. 64 jVrouwestraat. 5 Kinderen onder de 7 jaren. Burgerlijke Gods- en Weeshuizen der Stad Aal»». De Besturende Commissie der Bur ger-Hos-piciën van Aalst, heeft de eer hel publiek le berichten dal zijin hare gewoonlijke Vergaderingszaal op Maandag 5 November 1894, om 9 uren voormiddag, zal overgaan bij gesloten Soumissiën, tot de open bare aanbesteding der hieronder be- roepene levensmiddelen en andere voor werpen, beschikt voor het dienstjaar 1895. Het kohier van lasten en bespreken is berustende op het Bureel der voor melde Commissie, alwaar eenieder er kennis kan van nemen, van heden tot den dag der Aanbesteding, van 9 uren tot 's middags en van 2 tot 4 uren des namiddags. Aalst, 22 October 1894. De Voorzitter, Baron Paul Bethune, De Secretaris Frans Crick. Tweede hoop. Eene behuisde Hof stede en Erve, geslaan en gelegen als- voren, nevens voorgaande Hofstede, groot in gronde 4 aren 63 centiaren, pa lende oost den derden koop, zuid den eersten koop, west de Eikhoutstraat en noord den Arme van Meldert. Derde Koop. Een perceel Land, ge legen te Meldert, groot 20 aren 58 centi aren, palende oost den vierden koop, zuid Jud. De Leeuw, west eersten en tweeden koop en noord den Arme van Meldert. Vierde Koop. Een perceel Land, ge legen te Meldert, groot 21 aren 42 centi aren, palende oost den vijfden koop, zuid Judocus De Leeuw, west den derden koop en noord den Arme van Meldert. Vijfde Koop. Een perceel Land, ge legen te Meldert, groot 21 aren, palende oost den zesden koop,zuid Judocus De Leeuw, west den vierden koop cn noord den Arme van Meldert. Zesde Koop. Een perceel Land, ge legen te Meldert, groot 21 aren, palende oost Henri Joostens, zuid Judocus De Leeuw, west den vijfden koop en noord den Arme van Meldert. XV. R. De koopers zullen moeien betalen vooralle onkosteu derverkoo- ping tot 12 hunner koopsom. ZITDAGEN „■"SS1,- i? November 189* Verblijf, Zaterdag 24 Telkens om 2 uren namiddag, ter esta- minet Ilolel de Flandre, bij den heer Joseph Galle, te Aalst, Staiieplein. Studie van den Notari3 DE PAUW, te Aalst. Filature Filteries Reünies, a Alost. SOCIÉTÈ ANONYME. Le Conseil d'administration a l'hon- neur dl inciter MM. les Aclionnatresd assister d l'assemblée génerale ordi naire, qui sera tenue au siège social^ a Alost, rue du Canal, le Mardi 20 No- vembre 1894, ti 10 heures du matin. ORDRE DU JOUR P Nomination de deux administra teurs et d un commissaire 2° Tirage au sort des obligations remboursables le 2 Janvier 1895. 3° Rapport du conseil d'administra tion et du collége des commissaires. 4° Examen et approbation du bilan et du compte de pro/its el pertes. Bij verandering van woonst TE KOOP uit ter hand een schoon en ate- riefliik huis bewoond door JUSEl n PYCK vaart 3 Aalst, hebbende 5 groo- te bovenplaatsen en 5 benedenplaatsen, drij soorten van waterpompen en schoonen koer, alsook een groot maga zijn onlangs gebouwd met zolderin gen en kelder, kunnende dienen voor alle bedrijf. Zich te bevragen bij den hier boyen- gemelden heer JOSEPHP1CK, Vaart 3 Aalst. Bij gedwongens onteigening. Openbare verkooping van twee schoone te MELDERT, Eikhoutstraat. De Notaris UMPBM8, te Aalst, daartoe benoemd bij bevulsclirilt ver leend door den beer Voorzitter der Rechtb?nk van eersten aanleg van Deii- dermonde, den 6 October 1894, zal, met de pleegvormen der wet van den 15 Augusti 1854, openbaarlijk vei koopcn Eerste Koop. - Eene behuisde Hof stede en Erve gestaan en gelegen te Meldert aan de Eikhoutsiraai, groot in gronde 3 aren 79 centiaren, palende oost den derden koop, zuid Judocus De Leeuw, west de Eikhouistraat, en noord den tweeden koop. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1" 5 aren 70 cent. land te Aalst-Schaar- beke op de.i kleinen Hoesekauter, sectie B nr i27. Boomprijs 20 fr. 2e 15 aren 90 cent. landteAalst-Schaar- beke, Lindeveld, sectie B. nr 273b. 3* 44 aren 23 cent land te Aalst- Schaarbeke, Beekveld, sectie B. nr 161e. Boomprijs 300 fr. Voorschrevene goederen gebruikt door Ferd. VauderHeyden medeverkooper. 4° En eenen eigendom te Nieuwerker- ken, Zurendriesch met 8 werkraansbuis- jes er zich op bevindende samen grout 16 aren 30 cent. verdeeld in 2 deelen. Boomprijs 195 Ir. EENIGEN ZITDAG Zaterdag 3 November 189*, om 3 uren 735J, mei eene grootte «en 75 aren imiddag, ter zitj| u~* A" gerecht te Aalst. namiddagTter zittingzaal van'hel vrede- cennaren palende ,en .oosle aan den te Vleckein en Sonnegem. De Secretaris v. g. bloxdeel Impe zal door bevoegd ambt op Maan dag 5 November 1891 om 12 uren stipt 'middags openbaarlijk verkoopen 136 Koopcn kanadas, 4 koopen eiken, koopen wilgen, 1 abeel. Alle deze boomen de schoonste van den omtrek, hebben eene dikte van 1,60 - - tot2,20 met. en slaan zeer gemakkelijk duyt. Verdeelden oost-en westhelft, voor het vervoer. De Notarissen De Pauw, te Aalst, De Scbaepdryver, te Tem- sche, zullen openbaarlijk vorkoopen le Koop. 3 aren 20 centiaren Land, te Aalst Kleinen Hoezekouter, sectie B 282d. Gebruikt door Cornelis De Vleeschhouwer. 24 Koop. 20 aren 90 centiaren Land te Avgem, gehucht Berg, aan de Sleye, sectie B, n. 830. Gebruikt door de W* Van Melckebeke. 3° Koop. 29 aren 20 centiaren Land, te Baardegem, Wollland, sectie G, n. 53 en 55a. 4° Koop. 33 aren 20 centiaren Land. te Baardegem, Hoesekauter, sectie C, n. 619. Beide gebruikt door de W' Hey- vaert. 5' Koop, 25 aren 80 centiaren Land, te Baaredgem, Pachtersbosschen, sectie A, n. 169a. Gebruikt door Marcelinus De Meersman. 6* Koop. 10 aren 30 centiaren Land. le Haeltert, Eede, sectie A, n. 54. Ge bruikt door Karei De Smedt. 7e Koop. 15 aren 20 centiaren Land, te Meire, op den Meerscb of Zavel, sectie B, n 942. Gebruikt door Jan Lievens, te Nieuwerkerken. Koop. 10 aren 35 centiaren Meerscb, te Meire, Visscher, sectie A. u. 1167 Gebruikt door Bcnoit Van Lui. 9- Koop. 2 aren 50 centiaren Land le Nieuwerkerken, Dooreveld of Mee- gracht, sectie B, n. 505a, Gebruikt door D. Peerlinck. 10e Koop. 14 aren 40 ccniiaren Land, te Nieuwerkerken, Groot Molen veld, sectie C, n.722. 11» Koop. 13 aren 70 centiaren Land, als voorgaande, seclie C, n. 719. Beide gebruikt door de kinderen Callc- baut. 12° Koop. 1 aar 69 ccniiaren Land en Meersch,te Denderleeuw,op D'Hondt, palende oost den IJzcrenweg, zuid en west de Losbaan, en noord Jan Uytter- sprot. Gebruikt doorBernardBroeckaert, Instel 10, Verblijf 24 November 1894 Om 2 ure namiddag in bet hotel Des Arcardesbij M. C. Van den Broeck Aalst, S'atieplein. Openbare Verkooping De Notaris Breckpot, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1° 23 aren 10 centiaren Land, te Meire, seclie A, n. 38. Gebruikt door Francis cus Eeckhout. Meerscb, te ten zuide aan Bernardus Bogaert en Van tiaren. palende ten ooste aan de weduwe «els, «jj h, sectie 0, Melckebeke, ten wesie aan den beer Tor- Goeman, ten zuide aan de erven Beeck- pauueueü teekn,m.u< rekens en Donatus De Pauw, ten noorde man,ten wesie aan de H^spicien van oent j,an, aan verscheidene. 2° 46 aren 40 cennaren Meire, in den Blauwenbosch, 275 en 276 Gebruikt door Adolf Van der Stokt, Boomprijs 300 fr. 3° 14 aren 45 centiaren Land,teBam- Gebruikt door den heer Franciseus Van brugge, op d'Everdaal, sectie A. deel ten den Brulle. ooste van n. 369a en 370bis. Gebruikt Gemeente Denderhautem. door de kinderen De Bruyoker. Zeemde koop. Een perceel Land, op Instel 31 October, Verblijl 7 November hel Weiveld,groot 28 aren, 70 centiaren, 1894, om 3 uren namiddag Inden los, gekadastreerd wijk B, nummer 17, met bij M. Benoit Baeten, te Meire, Steen- straal. en ten noorde aan het Weldadigheidsbu reel van Aalst. Gebruikt door den lu er Des. Peneman. EENIGE ZITDAG Zaterdag 24 November 1894. Ten 1 uur namiddag ter Zittingszaal van het Vredegerecht, te Aalst. eene groolte van 28 aren 90 centiaren, palende len ooste aan do weduwe De K Winter, ten zuide aan de Hospicien \an den heer Vrederechter, ter geiegde Zittingzaal van het Aalst, ten wesle Ook de wede De Winter Yredegercch[ nog j„ het openbaar verkoopen, de stcenen koöijpotteii, koflijmolen, e ui uiers, uiciizgocu, ij.creu pollen, .obbcus, gieire ochuiela,kumtneii tellooien eu meer andere vuurwirpeu. Landbouwersstiel!), xuoals Wuuiuolen, uapwoleu, kruiwagen, egge, aaikiupeu, ladders, uw ach vleugels, l spaueii, bnuuu, gatleis, rieken, reekeu, nusinakeii, pikken, zeiaScu, uielkkuip, kecru, vleescbkUip, aal- en wasebkuipen, enz. Eene schoone Koel en 10 Hoenders. Eene hoeveelheid strooi, ougedorscheu oogstvruch- ten, beii aken en OU aren looi te veine, le llerdcrseui, nabij de Kluis. Ue koopen van eu ouder de 10 Iranks moeten ge reed betaald «orden. Verders op gewoue voorwaarden en tyd van betaling uiils goede eu gekende borg te stellen. en ten noorde aan dame Moyersoen-Van den Hende. Gebruikt door den heer Desiré Pene- man. Achtste koop. Een perceel Land, op liet Blokveld, groot 29 aren 80 centiaren, gekadastreed wijk B, nummer 234a, met J" .F'c-kadastreerd wiik C. nummer 307. met urne grootie eene grootte van 28 aren 80 centiaren, van n aren 60cenüaren.palende ten ooste aau Petnis volgende goederen, te weten GEMEENTE MEIRE. Eerste koop. Een perceel Land, in d. Ysbrocken gekadastreerd «ijk A, nummer 1263d, met een grootte van 28 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan den heer doktor De Vos. ten miJe aan Augustus Beirens, ten wesle en ten noorde aan den Arme van Meire. Tweede koop. - Een perceel Meerscb, op Broek, gekadastreerd wijk C. nummer 307. met erne groolte j palende ten ooste aan Joannes-Baptiste De Cooman en de erven Schepers, ten zuide aan verscheidene, len wesie aan de weduwe Coppens en ten noorde aan de weduwe Joannes-Baptiste Roelandt. Gebruikt door den heer Des. Perreman. Negende koop. Een perceel Land, op den Hautemkauter, groot 76 aren 6 centi aren, gekadastreerd wijk B, nummer Boxsiael en andere.len ruide aan T.ieleman en aan den heer l'niiemon van siuuc. uw wesle aan de Molenbeek, en leu noorde ook aan juf vrouw Elodie Taeleman. Derde koop. Een perceel Meersch, in de Mertens- I meersch. gekadastreerd wijk C, nummer, 232* bis. i met eeue groote van 33 aren 70 ceniiaren, palende ten oosle aan Doonnicus Ue Schaepdrijver. len zuide aan Benedictus De Slrooper, ten weste aan de Mol. ubeek eu trn noorde aan den t :r Vrederechter Baeten. AANZIENLIJKE heer René Eeman.ten zuide aan verschei- j dene,ten weste aan de erven Van Iseghem j en ten noorde ook aan den heer René Eeman. Gebruikt door de weduwe De Pels- maeker en Victor Roelandt. Verdeeld in oost- en wesihellt. Tiende koop. Ken perceel Land, op de Boschelle, groot 44 aren 81 centiaren gekadastreerd wijk B, nummer 1263, met eene groolte van 46 aren, pyl.nde ten oosle aan verscheidene, ten zuide aan de Teerlingstraat, ten weste aan Josephus Van Landuyt en ten noorde aan Alex. Vy verman. Gebruikt door Maria-Josepha Van Lan- Te vergaderen te Vleckem aan het dorp. Openbare Verkooping van een MEER SC HE IV, te Meire, Nieuwerkerken, Haaltert, Kerhxken, Aygem en Denderhautem. D. Notaris de gheest, le Aalst, zal, ten overstaan van den heer Vrede rechter des Kantons Aalst, in liet open baar verkoopen, de volgende Goederen, nagelaten door jufvrouwen Rosalia en Amelia Fan den Bnille, te weten EERSTE REEKS. Gemeente Meire. Eerste koop. Een schoon Huis, aan de Steenstraat,nabij de Dorpplaats, groot geka- TWEEDE REEKS. Gemeente Meire. Elfde koop. Een perceel Land, op bet Broekveld,groot 24 aren 29 centiaren, gekadastreerd wijk C, nummer 491, mei eene grootte van 26 aren 70 centiaren, palende ten ooste aan dc weduwe van Joannes-Baptiste Sterck, ten zuide aan de erven Vereecken en de erven De Schryver, ten weste aan verscheidene en ten noorde aan den heer Van den Broeck-Semirick. Gebruikt door Dominions Reuneboog en de kinderen Vereecken. Gemeente Nieuwerkerken. Twaalfde koop.Een perceel Meersch, in d'Hellemeersclien, aan de Kriek,groot 29 aren 81 centiaren, gekadastreerd wijk A, deel van nummer 477, palende ten ooste aan het geschoed van Aalst, daar over aan den lieer Sonck, ten zuide voor tijds aan den heer Van der Smissen, ten weste aan het laud van den heer Raes, gebruikt door den heer Lievens en ten noorde aan Joannes De Schutter. Gebruikt door de kinderen van den in gronde 9 aren 92 centiaren, dastreerd wijkB, nummers 179a en 178a, met eene grootte van 9 aren 40 centiaren, I palende ten ooste aan de straat,ten zuide heer Emmanuel 1 an den Brulle. aan de erven De Troyer, ten weste aan Dertiende koop. Een perceel Land, den heer Maurice Van Sande en ten op den lloogenberg, groot 41 aren 79cen- noorde aan Xaveer Van Cauter. 1 tiaren, gekadastreerd wijk G, nummer Bewoond door jufvrouw Catharina Van 242a, met eene grootte van 39 aren den Bnille. Gemeente Nieuwerkerken. Tweede koop. Een perceel Land, op den Kraaiwiukel, groot 44 aren 11 centi aren, gekadastreerd wijk B, nummers 1106 en 1109d, met eer.e grootte van 44 aren,palende ten ooste aan liet Weldadig heidsbureel van Nieuwerkerken en Ludo- ccntiaren,palende ten ooste aan de erven Pauwelaert, ten zuide aan de Bergstraat, ten weste aan de Kauterbaan cn ten noorde aan de Hospiciön van Aalst. Gebruikt door de weduwe Frederik De Sadeleer. Gemeente Haaltert. Veertiende koop. Een perceel Land, vicus Van Nieuwenborgh, ten zuide aau I op 's Gravenkersdaargroot 30 aren Dom. Coppens en de erven Callebaut, ten ceniiaren, gekadastreerd wijk A, num- weste aan het Weldadigheidsbureel van mer 1009, met eene grootte van 29 aren Nieuwerkerken en ten noorde aan Fran- i 10 ceniiaren, palende ten ooste aan de Openbare Verkooping van te ERPE. De Notaris DE GHEEST le Aalst, ial met gewin van palmslag gulagen in het openbaar verkoopen, de volgende Meerscben, gelegen te Erpe. in de l.ange- brneken, nabij de Statie, aan den Audenaarsche kassei, te weien Oen eersten koop groot29 aren 48 centiaren, ge kadastreerd wijk D. nummers 965b, 970a, tle.9 en 968b, met eene grootte van 26 aren 30 ceniiaren, pak-ndc ten ooste met half los aan deu volgenden koop, ten zuide aan den steenweg, ten wesie aan den heer Josepn Meuleman en t n noorde met hall los aan den heer Leo Stalpaert. Boomprijs fr 730,00 En den tweeden koop groot76 aren 75 centiaren, gekadastreerd wijk D, nummer 820b, met eeue groolte van 74 aren 60 ceniiaren, palende ten ooste aan den heer Leopold Van Wassenliove, ten zuide aan den steenweg, ten weste met half los aan voorgaanden koop en ten noorde aan verscheidene. Boo uprijs fr. 470.00 Instel. Domterdsg IS 189l. Verblijf. 29 :n 3 uren namiddag ter herberg van Victor Keï- mf.ulfn, te Erpe aan de Dorpplaats. Bi( uitsctn idiug vatt heliijf. VENDITIE van 3 Koeien, 3 Rundera, Landbouwersalem en Loof le velde, TE MEIRE Dc Notaris SE GEEEST, le Aalst, zal op Don derdag S November t89i, len 11 uren voormiddag, stipt, binnen de gemeente Meire, wijk Holland, Ier hotstede van den heer Dominicut Ue l'unl-U'Hondl, in het openbaar verkoopen, lietgene volgt Een schoon Merriepaard, 3 Melkkoeien, 3 Runders. Twee Treemkarren, twee Paardenliarnassuren cn verder Paardeiigerief Slede, l'loeg, 3 K-gen. R»l- blok, lieirstuk eu Laodbouwersalem van alle slach. Verders eene groote hoeveelheid Loof te velde, wassende te Meire, op den Doorn, aan den Steenweg en aau de Audenaaril«chc kassei. Gewone conditiën en lijd van be'iiliiig, n its b"iy- stclling. VENDITIE van schoone te AALST, Achterstraat. De Notaris Dr. GHEEST. te Aalst, zal op dijnsdag 6 November t89l. ten een uur, namiddag, len liuite bewoond geweest door wijlen den heer pastoor l>e Tavernier, te Aalst achterstraat, n° 18. in het openbaar verkoopen de volgende schoone meubels als Commo de in accjou. rieien stoelen eu andere, tafel, he.l a ressort, lavabos, nachttafel, ijzeren bed. jachlcoufoor, sehoon lieve vrouwbeeld onder boraal, koffiestelsel, printen, wollenmatrassen eu hoofdpeluwen, sargien eu verder slaapgerief, lepels, vorken, keukeug- ricf, enz. Openbare Verkooping vatt eene behuisde te IMPE De Nolans EEMAN te Erpe, zal namens wien bet behoort met gewin van palmslag en bij naleving der pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoopen Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Impe, wijk Lange Haag, geka dastreerd wijk A. nummers 233, 232 en 226c, groot 10 aren 40 ceniiaren, paleude oost oen Steenwegen Alexander ue Koker zuid zeilden Ue Koker en de kinderen Janssrns, west Cecilia Casteels en noord liet Baantje en daarover de kinderen Scharapeleer. Oiimiddelijk in gebruiktrediug. ZITDAGEN Instel, Zaterdag, 27 October ,flq. Verblijf, 10 November) Telkens om 2 uren namiddag, ter zit tingzaal van liet Vredegerecht, te Aalst, Grooie Markt. MERKWEERDIGE Openbare Verkooping VAN 117 KOOPEN Kanada, Olmen. Esschen, Abee- len, Populieren. Notelaren, Wil gen- en Eiken te Aygem, Meire en Nieuwerkerken. De Notaris EEMAN, te Erpe. zal op MAANDAG 12 NOVEMBER 18:14. openbaarlijk verkoopen Te AYGEM. out 8 uren voormiddag. INamens dc erven Martinus Rasschacrt, te Nieu werkerken. Aan een perceel meerscb, iu de Wilgcu- dries. (nabij Meire, Broek), gebruikt door Judocus Lievens, te Meire, 1. Schoone eik, nietende 1,33 9. kanadas. Te MEIRE om 9 uren voormiddag. 2. Namens den lieer Thcodoor Stalpaert, te Meire, aan zijne hofstede, wijk Oostdorp. 3 Schoone kanadas, 1 notelaar. Te NIEUWERKERKEN, om 10 uren voormiddag. 3. Namens mijnheer Frans De Backer-Rasschaert. le Nieuwerkerken, aan een perceel meersch, genaamd den Uyt, nabij deu Brempt, I schoone kanada, metende 2.02, aan een perceel land, op het Molenveld. I zware en gavige kanada, metende 2.82 I koppopulier id. 2,42 I zware eu schoone eik id. 2,02 Aan een perceel meerscb, genaamd de Kerkemeers- schen. 5 schoone en gavige kanadas, metende van 1,30 ol 2,0» I schoone esc'i metende 1,22 4. Namens voornoemde erven Rasscbaert. aau een perceel meersch, in de Rydend. 18 kanadas, metende 1,60 tot 1,93. Aan een perceel meersch, in de Kcrkemeerschen achter de pastorij. 12 schoone en gavige kanadas, metende van 1,2') lol 1,68. Aan een perceel meerscb nabjj voorgaande, recht over dc hofstede der verkoopers. 18 schoone kanadas, metende 1,00 tot 2,19 ilg, metende 1,43 1 eik. 1.5 ciscus Callebaut. Gebruikster de weduwe van Judocus Callebaut. Derde koop. Een perceel Land, in de Brempl, groot 52 aren 99 centiaren, ge kadastreerd wijk, C, nummer 582, met eene grootte van 58 aren 60 centiaren, jalende len ooste aan de erven van den ïeer Jean T'Kint, ten zuide aan denzelf den, ten woste aan den beer doktor Bae ten en de kinderen Roelandt en ten noorde over de baan aan verscheidene. Gebruikt door den heer Frangois TKint. Verdeeld in oost- en westhelft. Gemeente Haaltert. Vierde koop. Een perceei Land, op de Kauterhaag, groot 41 aren 13 centia- kinderen Lievens, ten zuide aan de straal, ten weste aan den voetweg cn ten noorde aau de weduwe van Franciseus Redant. Gebruikt door de weduwe van Aloysius De Schutter. Gemeente Aygem. Vijftiende koop. Een perceel Land, op den Vaerinck, groot 49 aren 1 cenii- aar, gekadastreerd wijk A, nummer 1539a, met eene grootte van 49 ar.-n 10 ceniiaren, palende ten ooste aan Jacobus Scheerlinck, ten zuide aan denzelfden, ten wesle aan den heer Leirens en de straat, ten noorde aan den beer Prosper Verhuist en andere. Gebruikt door den heer FranciscusVan den Brulle. Gemeente Denderhautem. ren, gekadastreerd wijk A, nummer 14a. met eene grootte van 41 aren 60 centi- Zestiende koop. Een perceel Land, aren palende ten oosle aan de «'eduwe op den Kilput, groot 34 aren 46 centiaren van Joannes Van den Hende en de erven gekadastreerd wijk A, nummer 911, met T'Kint, len zuide aan den heer Remy eene grootte van 34 aren 90 centiarem, Baeten, ten weste aan Joannes-Baptiste palende ten ooste aan den weg, ten zuide Hoffelinck en ten noorde aan den heer aan Augustus De Schepper, ten weste aan Fraeys, te Brugge. den lieer De Backer-Macs en len noorde Gebruikers kinderen van den beer aan het Weldadigheidsbureel van Aalst. Emmanuel Van den Brulle. Gebruikt door de kinderen van Petrus Vij/de koop. Een perceel Meersch, op Van den Bergh. Thcunishorre,groot 30 aren 10 centiaren Zeventiende koop Een perceel Meerscb gekadastreerd wijk C, nummers 73 en 74, aan het Blokkeveld, groot 41 aren 2 een- met eene groolte van 32 aren 90 centi- tiaren, gekadastreerd wijk B. nummer aren, palende ten oosie aan Carolus De 285, met eene groolte van 38 aren 40 Saedeleer, ten zuide aan denzelfden en centiaren, palende ten ooste aan dc erven de weduwe De Muyter, ten weste aan de van den heer Notaris Maes, ten zuide erven Van Cromphaut en andere, ten aan de Beek, len weste ook aan de erven noorde aan de straat. van den beer Maes en ten noorde 3an Gebruikt door de weduwe van Serafien den voetweg,daarover aan verscheiden- Van der Eecken. Gebruikt door den heer Des Perreman. Gemeente Kerkxken. Achtiende koop. Een perceel Land Zesde koop. Een perceel Meersch,op op bet Blokkeveld, groot 12 aren 59 een- [^"gende Landelede, groot 28 aren 90 centiaren, tiaren, gekadastreerd wijk B, nummer mct rïSS( palende ten ooste aan 319, met eene groolte van 12 aren 80 een- Gewone conditiën i stelling. i tijd van beuling i i borg- OPKN11AIIK VKIIKÜOPING van eene schoone TE HOFSTADE. De Notaris DE GHEEST, le Aalst, zal met gewin van palmslagen gelagen, in hel openbaar verkoopen: GEMEENTE HOFSTADE Eene schoono bebuis.le. bebouwde en beplante Hof- slede, geslaan en gelegen le Hofsladc, gehucht Kor- lenhoek. samengesteld van woonhuis, schuur, stal lingen. reiuisie. lochling eu aildere afhangelijkheden, groot volgens tilel 12 aren 61 centiaren cn gekada streerd «ijk G, nuer 206c- en 207, mei eene groolte van 12 aren 70 centiaren, palende len ooste aau Scraphinus De Gracve, ten zuide aan l'aulus Mortens en len wesle en len noorde aan den steen weg naar Lede. Laatst bewoond geweest door jufvrouw weduwe Bernard Daelman. Onmiddellijk in gebruiktrediug. In.t,l Bij...™ 6 KoIem|,cr Verblijf Dijnsdag 20 Ten 4 ure namiddag ter herberg van den heer Joseph Clinckaert, le Hofstade aan den steenweg, nabij de stecneu brug, Bij Steil geval. OPENBARE VERKOOPING VAN Landbouwersalem. I Koei, Strooi, Brandhout, ongedorschen Oocslvruchten, Betiaven, en Looi te Velde. TE HERDERSEM, DORP. De Notaris EEMAN, te Erpe. zal op Dijnsdag 30 October 1894. om 9 uren voormiddag len sterf- huize van wijlen jufvrouwen Gcdcla en Melakik Buyl, te Hcrdcrsem, aan het Dorp. openbaarlijk verknopen Huismeubels. alsCoulisse en andere Ufels. stoc- zctel. kleer- en andere eiken hnu'en kassen. hnrlogie mei kas in eiken hout. bedslnelen ressorts, bedhemel. nachlUfrllje, i|uinquels, b -etdeu met glazen boeals, printen, kapstokken, spie- esschen Aan een perceei land aan den Breedeweg, rechl over voormelde hofstede. 3 schoone eu zware kanadas, metende van I,9 lot 2,15. I kopkanada, metende 1,20. Aan een perceel land. ook aan den Breedeweg. 3 zware en gavige kanadas, metende van 1,30 tot 2,32. Aau een perceel land aan de Kerkemeersclien, gebruikt door Karei Bram. 4 schoone kanadas, metende van 1,00 tot 2,82. Aan een perceel meerscb, op de Reslerl, nabij do maalderij van M. Buys. II schoone kanaJas, metei.de van 1,00 tot 1,78 3 magere olmen metende 1,60 tot 1,80 Os koptronken, I s abeel mctcude 1.23. Aan een perceel land, op den Dries. 3 zware eu hoogstammige kanadas, metende van 1,57 lot 1,'JO. 117 KOOPEN. N. tl. Voormelde boomen zijn van buitengewone zuiverheid eu hooge lengte, en allen gestaan iu de nabijheid der kassei, dus allergemakkelijkst voor bet vervoer. Orde der verkooping Men zal vergaderen om 8 uren voormiddag, le Meire, Broek, (Wilgendries) Ier herberg De* Halt, alwaar men /.al verkoopen de boomen staande op het grondgebied van Aygem. En om 10 uren voormiddag, te Nieuwerkerken, Brempt, ter herberg gehouden door Victor Mertens, om vervolgens met de verkooping voort le gaan naar den Uyt, Molenveld. Rydend, Kerkemeersclien, llree- deweg, Resleit en Dries. Verders op gewone voorwaarden en met tijd van betaling mils goede cn gekende borg le stellen. Opouliare Verkooping van en Landbouwersalem TE HAELTERT. Dc Notaris De Sadeleer, te Eremboilegem, zal ten aauzoeke van d'lieer Silvère De Loose, landbouwer en nijveraar te Haeltert, op Maandag 2.9 Oc tober 1894,001 1 ure namiddag openbaar verkoopen 2 peerden, 2 koeien, 1 kalf. 2 wagens, waai van een smallen en een vierduimer karren, ploegen, eggen en verder land bouwersalem.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3