Katholieken overweegt het wel NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD VAN DE STAD EN 'T ARRONDISSEMENT AALST Donderdag1^ November 1894. 10 centiemen per nummer. <49sle Jaar N0 S9o5. A mm EM ENTPR u s De triomf der scheurmakerij ware de triomf der liberalen, radikalen, socialisten en anarchisten. DUS Geen katholiek waardig van den naam mag in GEWETEN voor de scheurmakers stemmen. Het is de wensch van onze Geestelijke Overheden dat alle ware katholieken de scheur makerij bestrijden uit alle hunne macht en kracht. Waarom?... Omdat de scheurmakers de bondgenoten zijn der ergste vijanden van God en Kerk. COLOSSAAL NOG MEER! j Dus ten strijde Uw colossaal kiesbedrog DE DENDERBODE. Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is 6 frank 's jaars fr. 3.23 voor zes maanden fr. 1,73 voor örij maanden, voorop te betalen De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ontvangen, zijn ten laste van den schuldenaar Men schrijft in bij C VAN DE PUTTE-GOOS8ENS, Korte-Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des lands. A DVERTENTIËNPRIJS Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnissen op 3* bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag avond. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureele van dit blad. Cuique Buum. Aalst,21 November IK»-* i. Waar zit gij nu Ja, waar zit gii nu, gij allen die de scheurmakerij heot gesteund Waar zit gij nu met uw colossaal kies bedrog Ah wij wisten het wel dat de zuivere katholieke olie zou eindigen met terug boven te drijven en dit ondanks al de venijnige leugens, al de schandelijke be driegerijen, al de lage listen, al de eer- looze kuiperijen diedescheurmakerskliek, met raad en daad der vrijmetselaars en socialisten, heeft gesmeed. Het colossaal kiesbedrog is eindelijk in de Volkskamer op 't tapijt gekomen. Al de beschuldigingen, al de aanklach ten der scheurmakers zijn nauwkeurig onderzocht geworden. Dooi* wie Door eene commissie samengesteld uit katholieken, liberalen,radikalen en socia listen. Al de denkwijzen waren vertegen woordigd. Kii die commissie door 't lot aangewezen, de onpartijdigste die ooit kon bestaan, beeft al die be schuldigingen, al die aanklachten van bedrog, omkooperii.druk- I*n geweld tot de laatste toe grondig onderzocht. En wat werd ei* *>e- etatigd Er werd bestatigd dat al die beschul digingen, al die aanklachten ongegrond zijn, dat er niets bestaat van al hetgene de scheurmakers en hunne sleepdragers beweren. En al de leden der commissie zijn het hieromtrent eens. Ja, de socialist, zoo wel als de liberaal, de radikaal zoowel als de katholieken, zeggen wij, hebben alles onderzocht en grondig onderzocht cn zij moesten het bekennen 't zijn al leugens en vnlscli- lieden die de volksfoppcrs ons hebben willen wijs maken. Met volle reelit en rede heeft de heer Golaertin de Volkskamer gezegd, dat men heeft met de Leden der Kamer den spot gedreven. De heer De Sadeleer, onze achtbare Vertegenwoordiger, in zijne prachtr afdoende redevoering, riep uit Men heeft gehandeld ofwel met eene niette qualifleeeren verwaand heid ofwel uit onwetendheid cn bij houdt het voor dit laatste. Dit is 't gedacht van den heer De Sade- leer, maar het is het onze niet. Volgens ons, handelden de scheur makers uit dwazen hoogmoed, uit domme verwaandheid, die nog ge sterkt was door de verzekering dat zij door de liberalen en socialisten kracht dadig zouden verdedigd worden. En men zegge niet dat wanneer de socialisten de scheur- makerskliék verdedigden zij hunne bondgenoten niet verdedigden. Het loochenen ware te dom Immers de heer De Sadeleer herin nerde dat de kandidaten der scheurma kerij, op de meeting te Overboulaere, ondervraagd door de socialisten of zij, scheurmakers,in geval van ballotteering, voor de socialisten zouden stemmen, ge antwoord hebben •In, wij zullen voor de soci alisten stemmen. En wat antwoordde gezel Anseele?... Heeft hij geloochend dat er een accoord tusschen de scheurmakers en socialisten bestaat IWcen S neen Gezel Anseele heeft het niet geloochend hij hoeft het integendeel zelfs bekend door zijne antwoord aan M. De Sadeleer G'hebt wel voor de doctrinairs gestemd Lochenen is dus onmogelijk, 't ware zelfs te dom te ontkennen dat Liberalen en anarchisten Scheurmakers en socialisten Vogels zijn van eender veêren Die te samen vliegen geern Gezel Defnct heeft in do Volkskamer verklaard dat hij persoonlijk een enkwest is komen doen te Aalst, Dat is waarheid Gezel Defnet werd hier ter statie afge haald en door wie Door Ciesken Luycx, een der kandidaten van de socialisten op 14 October 11, En waar hebben de gezellen Luycx en Defnet zich begeven Hecht naar Chipka En daar werden zij in den salon geleid en verbleven zij twee geslagen uren. Nu, dat men een lekker glaasje bier of wijn heeft «edronken, daar valt schier met aan te twijfelen en ook niets op te zeggen Wie aan onze bevestigingen eenoogenblik twijfelen mocht, raadplege de hransche Kamerjaarboeken, zitting van 15 Novem ber II. en hij zal, gelijk wij overtuigd zyu, dat gezel Defnet zijn eukwest gehouden heeft op Chipka en nergens anders. Moet gij nu nog twijfelen, Katho lieke Medeburgers Zijt gij nu niet overtuigd, gelijk wijdat de triomf der scheurma kerij de triomf zou wezen der so cialisten, anarchisten, radikalen en liberalen P... Ja, Katholieke Medeburgers, gij zijter van overtuigd gelijk wij, en als {jj*i ,,w geweten van Katholiek ï-aadplee^t dan antwoordt het u (ja, zegt het maar rond uit gelijk het aan een ware vlaming betaamt) dan antwoordt uw geweten u Indien pij voor de scheurmakerij stemt, dan verraadt gij de belangen van on zen H. Godsdienst en onze Geeste lijke Overheden dan verraadt gij uwe Katholieke Mede- burgeis, onze godsdienstige rech ten en vrijheden. WAAROM? Omdat gij zoudt medehelpen in den strijd tegen M. Van U'ambeke, een man van hooge jaren, vergrijsd in den strijd voor de katholieke zaak, die altijd op de eerste rangen heeft gestaan om onze katholieke vrijheden en onze Vlaamsche rechten te verdedigen Tegen M. Woeste, den koenen leider der katholieken, den heldhaftigen voorstaander onzer godsdiensUge vrijhe den, den warmsten verdediger van Godsdienst en Priesters volgens de getuigenis der hardnekkigste godverloo chenaars, van echte duivels in menscken- vieesch, zei ven. Ja, het is geweten I Eenige katholieken,brave werklieden, landbouwers en burgers, hebben zich door sommige onhoudbare beloften en liberale leugens laten verleiden zij heb ben in hunne katholieke overtuiging gefaald. Nu, falen is menschelijk, want de mensck is verleidelijk van natuur, en dat is dus slechts eene dagelijksche poli tieke faut waar velen reeds hebben berouw over gehad dus zij is vergeven. Maar nu heden dat wij, katholieken, volkomen zijn inge licht, dat wij weten dat voor de scheur makerij stemmen, onzen H. Godsdienst, onze Geestelijke Overheden, onze katho lieke rechten en vrijheden verraden is, zouden wij eene zware politieke faut lied i-ij ven. tegen de scheurmakers, tegen de loge- naars, tegen de bedriegers, tegen de be ledigers, tegen de lasteraars, onder- •teund door ganscli den helschen geuzen- troep Wellicht zullen wcèr eenige flauwher- tigen zeggen De Denderbode is te ge weldig. Men herinnere zich dat het spreek woord zegt Geteeld moet door tegen gewéld verstoo- ten worden. Maar is het te geweldig zijn de aan dacht zijner Medeburgers in te roepen op de lage listen, de eerlooze kuipe rijen de ongehoorde leugens de venijnige beleedigingen de wraakroepende lasterlijke be schuldigingen die de scheurmakers in hunreklaam tegen de geldigheid der Kamer- en Senaatkie- zingen hebben willen doen gelden Ah wij dagen hem uit, hij, die ons het recht zou durven betwisten, voor God en voor de meuscheu tot de scheurma kers te zeggen is eene eerlooze leugen, 't is eene schan delijke bedriegerij want het is bewezen dat er geen kiesbedrog bestaat dat er geen enkel stembriefje te veel is bevonden dat alles eerlijk is afgeloopen Ja, dit is zoo klaar als de middagzon bewezen gewordou en zelfs de socialisten en liberalen hebben hot moeten erkennen En die zware politieke faut zal geen enkel ware Katholiek willen bedrijven, omdat zij echte Vlamingen zijn ge hecht aan Godsdienst, Vrijheiden Vaderland en er in de aders der echte katholieke Vlamingen geen verradersbloed vloeit Wij gaan voort ten spijte van wie ook, cn zeggen tot de scheurmakers Ge liegt en bedriegt als gij beweert dat de Katholieken zich aan omkooperij, geweld en drukking heb ben plichtig gemaakt Ge liegt en bedriegt als ge schrijft dat do Katholieken te Ni- nove het electrisch licht hebben uitge doofd om te kunnen foeffelen 't Is Be wezen dat het een Roelander is die er zich heeft plichtig aan gemaakt. Ge liegt en bebriegt als ge houdt staan dat er telegrammen uit Aalst zijn verzonden waar de woorden op voorkomen Ziet wat ge doet Ge liegt en bedriegt als gij bevestigt dat uwe getuigen stelsel matig werdeu geweigerd Ge beschuldigt valschelijk den heer Vrederechter Calewacrt, bewe- I rende dat hij de kiesbureelen partydiglijk heeft samengesteld Ge lastert schandelijk als gij beweert dat er te Sottegem meer dan 200 stembrieven ten uwe voordeele zijn ongeldig gemaakt met er naderhaud nogmaals op te stemmen bij middel van een gewoon po.tlood Ge lastert nog schandelijker met de stemopnemers van 't Kanton Sot tegem te beschuldigen van op 200 stem brieven de stemming voor de scheurma kers met gom te hebben uitgevaagd en er dan voor de Katholieken op gestemd te hebben. Die twee beschuldigingen zijn laster lijk, want moesten zij bewezen worden, zulke misdaden zouden hunne daders naar 't gevang voeren. Wij hopen, scheurmakers, dat men U rekening vragen zal. Go beleedigt en lastert de achtbare Geestelijkheid van gansch ons Arrondissement door uwe hatelijke beschuldiging dat zij eene onrechtveerdige en noodlottige drukking op de gewetens heeft uitgeoefend. Die laffe beschuldiging zal ten eeuwi ge dage op uw geweten drukken, wel te verstaan, als ge nog een geweten bezit. Het is dus in de Kamer bewezen ge worden, scheurmakers, ondanks alles wat uwe liberale en socialistische bondge noten ter uwer verdediging hebben byge- bracht. dat uwe reklamatie togen de Kiezingen van Aalst eene aaneenschakeling is van gemeene beleedigingen, venijnige bedriegerijen, en vuige lastertaal I Uwe reklamatie toont ons dan ook wie en wat gij zijt. Wij moeten het nimmer herhalen, de Katholieken die ons bovenstaande schrij ven zullen gelezen en overwogen hebben, zullen u tot in 't merg der beenderen kennen. En alwie nog een druppeltje eerlyk Vlaamsch bloed in zyne aderen zal voelen vloeien, zal met Den Denderbode uit roepen Achteruitellendige volksbedrie gers Achteruitbelagers en lasteraars Achteruitde bondgenoten der helsche machten Leve Godsdienst, Vaderland en Koning Leve de ware Katholieke Kandidaten! Leve MM. Van Wambeke en Woeste

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 1