Het oog op Aalst. AALST. Medeburgers Katholieken Hoe eerlijk DE VROUW GELE HAREN. -)«(- 6e Vervolg. Katholieke Medeburgers i Onze Z. E. H. Deken Raemdonck Groote Meeting Allerhande nieuws. De katholieken van gansch het Land, van noord tot zuid, van oost tot west, hebben op dit oogenblik het oog gevestigd op het Arrondissement Aalst alwaar op 9 December eenen beslissenden kies- veldslag gaat geleverd worden tusschen de ware katholieken en de scheur makers ondersteund door de liberalen, radikalen, socialisten en anarchisten, 't is te zeggen, door de vercenigde helsche machten. Waarom is die strijd beslissend?... Omdat de val van M. Woeste eene ont hoofding zou zijn der Katholieke Partij. Het Maeseyker Weekbladvan zondag 11. deelt een artikel meê, 't welk wij hier laten volgen, bijzonderlijk om aan onze geëerde lezers te bewijzen, hoezeer de katholieken overal den strijd afkeuren die hier door de scheurmakerij wordt gevoerd en hoe zeer zij het monsterver bond schandvlekken dat tusschen de scheurmakerij en de socialisten bestaat Er zal op 9 December a. s. te Aalst eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren Woeste en Van Wambeke, katholieken en de zoogezegde kristene demokraten, waarvan dc heer Daens, priester, de opraper is. Ieder oprecht katholiek en volksman, die namen waardig, heeft het innig be treurd dat de katholieke kandidaten, de heeren Woeste en Van Wambeke, niet bij de eerste stemming zegepraalden. De kiezers van het Arrondissement Aalst ziin misleid geweest zij zullen den 9 December hunnen misstap klin kend herstellen. Immers, wie zich de schitterende diensten herinnert door de heeren Woeste en Van Wambeke .aan het volk in het algemeen, aan de katholieken en Vlamin gen in het bijzonder bewezen, kan zich onmogelijk, tegenover hen, aan schreeu wende ondankbaarheid plichtig maken. Zoolang de heer Van Wambeke in de Kamers zetelde, heeft hij met hart en ziel al de rechten van den Vlaming trouw behartigd en verdedigd. Verslag gever over de wet de Laet, die onze rechten grootcndeels herstelde op be stuurlijk gebied, heeft hij verder, met twee handen, alles gestemd, aide latere wetten helpen voordragen en verdedigen, die onze schreeuwende grieven moesten herstellen. En dat kan niet ieder zeggen die een Vlaamsch Arrondissement ver tegenwoordigt 1 En dan M. Karei Woeste Wekt die naam niet den dank op v m allen die den naam van katholiek dragen en zou het eeene politieke misdaad zijn den grooten burger uit de Kamer te vei-wijderen,waar van hij de roem is Zijn val zou de onthoofding zijn van de Conservatieve Partij. Wat oneindig goed heeft hij gesticht, wat al kwaad heeft hij vermeden Met eeu uitstekend talent, met een helder doorzicht, met de benijdenswaardige gaven van een groot Staatsman, heeft hij altijd, overal, in alles de belangen van dc katholieken verdedigd,uitsluitend voor hen geleefd en gezwoegd En boven den aanleider van die ge halte, zou men mannen verkiezen door de socialisten aangeprezen en ook door eenige halfkatholieken, die door de domme evenredige vertegenwoordiging verdeeldheid in ons kamp trachten te mannen, die zich katholiek noemen, tot bondgenooten te zien maken van de socia listen, onze hevigste vijanden en door hen openlijk verdedigd te worden. Heel de katholieke pers heeft het ver bond van liberalen eu socialisten als een monsterverbond geschandvlekt. Het ver bond van katholieken eu socialisten is nog eene ergere schande daarom zullen de kiezers van Aalst het met walg ver- oordeelen en de heeren Woeste eu Van vVambeke doen zegepralen Dat is de vurigste wenscli van heel het Katholieke Land Wie voor de scheurmakerij zal stemmen, zal onbetwist haar in de kaart spelen der liberalen, radi kalen. socialisten en anarchisten. Al die helsche machten zijn de bondgenoten iet- scheurmakerij. Men loochene hel duizend maal, al wie wil klaar zien, moet er van overtuigd zijn i us, wie voor de scheurmakerij stemt, helpt de liberalen, radi kalen, socialisten en a archisten om dc katholieke partij in 't Ar rondissement Aalst,e i. der kalho- liekste van België, te verscheuren en de katholieke meerderheid te onthoofden. Geen ware katholiek mag dus in geweten voor de scheurmakerij stemmen hand op den schouder der libe ralen en met de andere hand op den schouder der socialisten; zich zouden willen verheffen en komen tol het eene of andere ambt in de kiezingen. Dat is onbetwistbaar eene af doende afkeuring der scheurma kerij door Z. II Mgr. Stillemans uitgesproken. I ven als onze Confrater De Stad Ninove, dagen wij priester Daens uit ons te durven logen straften. Onze geachte lezers kennen het wets voorstel tot afschaffing van het accijns- recht op het planten van tabak, ontler- teekend door zes katholieke Kamerloden waaronder onzen achtbaren vertegenwoor diger, M. De Sadeleer. Wie kan bet gelooven Op eene meeting te Geardsbergen keurde de Koe- landscbe of volksfoppendc spreker dit wetsvoorstel af als noodlottig voor de werklieden van Geerardsbcrgen. Indien, zegde hij, men het accijnsrccht op bet planten van tabak afschaft, dan zal liet gouvernement de inkomende rechten op de tabakmoeten verhoogen... Eu wat zal het gevolg hiervan zijn?... De fabrikatic van tabak en sigaren zal verkwijnen, eindelijk verdwijnen en tal rijke werklieden zullen er hun werken bij gevolg hun brood bij verliezen. Hoe eerlijk niet waar. Landbouwers, die volksfoppers toch zijn Wat scbijnheilige volksbedriegers toch Op den Buiten roept men De tabakwet moet verdwijnen En in tie Stud roept men tot de werklieden De afschaffing der tabak- wet zal uw werk doen verliezen en u op den dompel brengen. En dat durft zich voor eerlijke tegen strevers uitgeven I Het Land van Aelst bazuint gedurig uit Men schrijft altijd dat de Kristene - Volkspartij door ZH. Mgr. Stille- mans is veroordeeldmen hale ons een r enkel icoord, eene letter aan van die 1 >i veroordeeling en wij staken den strijd. Neen, Mgr Stillemans keurt de Kri stene Volkspartij niet af gelijk ze te Gent en elders is ingericht, maar Hij keurt dc personen af die, zich in 't Arrondisse- ment Aalst, op bedriegelijke wijze, aan 't hoofd dezer partij, op 't papier, stellen, om scheuriDg onder de katholieken te vei-wekken. I Ziedaar wat Mgr. Stillemans afkeurt. Het Land van Aelst van zondag 11., schrijft Spions, mouchards en verraders wor- r den in Vlaanderen veracht en vertrapt r. als ruspen op den grond, 't Aalst werkt n d'oude partij met spions... Dat was te verwachten Liegen, foppen, bespot- t. ten, belasteren, vervalschen, liegen ge- r lijk er nooit gelogen werd cn dan n spions aan d'huizen zetten. Wij zeggen tot den zoo uoyjljpioo Petrus Daens, die wij ook op heeterdaad van lougen hebben betrapt, kijk eens in den spiegel en herinnert u dan dat gij onlangs aan eenen achtbaren Onderpastoor dezer stad schriftelijk hebt laten weten dat gij zijne woning, dag eu nacht, zoudt doen bespieden.... Durft ge loochenen, menheer Petrus Eu gij durft van spions, mouchards eu verraders spreken Hoe hebben die woorden uwe lippen niet verbrand Voor de Iaatsten heeft M. Woeste twee onvergeeflijke fouten begaan hij deed den persoonlijken dienstplicht eu de evenredige vertegenwoordiging tui melen, de beide stokpaardjes van M. Beernaert, wiens aanhangers heimelijk wenschen den heer Woeste, den hinder paal voor hunne politiek, uit de Kamers verwijderd te zien. Maar juist die twee gewichtige daad zaken verheffen hem in de oogen vau heel het oprecht katholieke land en het Arron dissement Aalst zal verstandig genoeg zynhet te bewijzen. Wij hadden ons niet met de kiezing bemoeid, hadden de omstandigheden, 'waarin de strijd zich voordoet er ons niet toe verplicht. Immers, by iederen waren katholiek en VlamiDg moet het afkeer verwekken Dat kan ook wel wezen, zegde juffrouw Smitli, vast besloten om haar niebtje niet te toor.en dat zij bet woord niet verstond. Voor mijn part kan zij ook een reliek wezen. Ik voor mjj heb haar voor eene weduwe versleten, hoewel zij alles behalve in den rouw is. Misschien zoekt zij wel om eeuen man of zij aut*o«rdt zelve op eene huwelijks-advertentie. net .als Mary Hawkrs indertijd... Ik herinner mjj die advertentie, waar Mary op schreef, nog beel goed. zegde Emma Ecu Dertigjarig heer, donker, knap, van persoon, met eene betrekking die een fatsoenlijk beslaan oplevert, huiselijk van karakter, goed humeur en zeer gesteld op kindereu. Hou maar op hou maar op viel tante haar in de rede. Dat is het oude liedje Foei Ik weet toch niet wat ik liever deed, dan dat ik mjjzclve uls dienstmeid zoo te grabbelen gooide £mma deed er verder bet zwjjgen toe, stak den Tot hiertoe hebben wij het volgende verzwegen, doch nu dat onze Confrater De Stad Kinove het nimmer ver zwijgt, denken wij noodig het ook bekend te maken «In eene samenkomst van de bijzonderste katholieke leiders dei- vijf Kantons van ons Arrondisse ment met Mj-'r Slillemans, onzen beminden bisschop, heeft zijne Hoogweerdigheid de di ij volgende verklaringen gedaan 1° Ik heb priester Daens betrapt op heeterdaad van leugentaal priester Daens is een leugenaar 2" Daar waar priesler Daens is, daar is de Bisschop niet meer. {Ld oü est M. Daens, la n'est plus l'Evêque) 3° ik keur volstrekt af AL dege nen die gesteund met de eene Dendei-bode, zoo beweert Ilct Land van Aelstheeft ook geschreven dat de mannen der christene volkspartij Ons Heer 'nen vlassenbaard aan doen, met in de week naar de kerk te gaan. n Indien Het Land van Aelst ons het nr van Denderbode kan aanwijzen waar die volzin in te vinden is, dan schenken wij twintig franks aan den arme. Maar zal Het Land van Aelst ook twintig franks aan den arme geven als het bewezen wordt dat het weêr eene van die leugens is waaraan men zich weke lijks, op Chipka, plichtig maakt Men zal zeker wcèr eens zwijgen gelijk over de zaak Petit brief in hare moffel en nam afscheid. Nu, tot zondag, tanteDan kom ik nog wel eens aan. De complimen ten aan oom Dag Vergeet den brief nietriep Juffrouw Smith haar nog na en hierop toog de zorgzame huisvrouw aan het werk tot het bereiden van mevrouw Fleming's luncheon. Weldra lagen er twee schoone cotcletteii te sissen op den rooster cn vervulden dc keuken met eenen appetytgevevenden geur. Weduwe, getrouwde vrouw, of reliek, (juffrouw Smith trachtte zich nil deftig klinkende woord, welke dan ook de beteckenis er van z(jn mocht, in hel ge heugen Ie preutel), ten einde op hare beurt haren woordenschat er mcé te verrijken) - weduwe, ge trouwde vrouw, of reliek, bromde zy hij zicbzelve voor eene ziekelijke dame gebruikt zij terdege haar nat en haar droog. Zoo'u paar coieletten, zou men zeggen, zijn genoeg voor twee en gij kunt er slaat op maken, dat er niets van naar heneden komt dan de beenders. En eene kleur sloeg haar het hoofd, terwijl zij een stuk boter roerde in eene groote pan mei gestoofde aardappelen. Mevrouw Fleming's gezonde eetlust h.id reeds her haaldelijk in de keuken, stof tol opmerking geleverd. Op d n derden dag reeds na hare komst in den huize, had juffrouw Smith de verklaring afgelegd, dat de dame boven at voor twee. Ga maar eens even na had z(j tot haren man gezegd dear hebt gy eerst om negen uur haar ont- Altijd stout weg aHes loochenen wat men u ten laste legt, ziedaar 't libe raal princiep. Men oordeele wat Het Land van Aelst schrijft over de politieke vergaderingen. En hoe is 't in Aalst Stillekens wel, behalve dat er eene li sture spionneering heerscht. 't Is nooit gehoord... De mannen der Christene Volkspartij kunnen geeuen voet ver- zetten of ze worden vervolgd men weet n waar ze gaan, in welke huizen welke n personen daar zijn, hoe lang zij daar i) blijven... Eu dat alles staat in Den n Denderbode. Welke bekentenisDe Denderbode werd dus aangaande zekere politieke ver gaderingen goed ingelicht.... en dan durft men ons logenstraffen smadelijk beleedigd. Zondag namiddag, omstreeks 2 uren, passeerde de Z. E. H. Raemdonck, voorbij do ingangpoort van het Hospitaal. Een veertigtal personen welke zieke familie leden of vrienden gingen bezoeken, ston den daai- te wachten tot dat men de poort zou openen.Onder anderen bevonden zich daar ook twee manspersonen. De eene nam zijne muts af voor den E. H. Deken en toen de andere dit bemerkte riep hij voor sulken smeerlap sou ik toch j> mijne muts niet afnemen DeE H. Deken ging dadelijk gansch ontsteld het Hospitaal binnen. Ziedaar hoe de zaak ons door ver scheidene geloofbare personen is verhaald geworden. Wie die beleediger is of waar hij woont weten wij niet stellig, doch men verzekert ons dat het een der hevigste Donchisten is die men kent. Een liliernnl manifest ten voordeel der scheurmakerij, is dezen nacht door de liberalen verspreid geworden. Hot draagt geen naam van drukker. Ad vies aau wien behoort. Tien franks belooning aan wie den persoon kan aanwijzen die deze manifesten heeft uitgedeeld of onder de deuren heeft gestoken. Men wende zich ten Bureele van DEN DENDERBODE. Tabakwet. Het wetsvoorstel tot de afschaffing van het accijnsrecht op het planten van tabak werd gister in de Volkskamer ontwikkeld door den heer De Sadeleer, onzen achtbaren gekozenen. Het wetsvoorstel heeft allen kans van aangenomen te worden. In eene sectie werd het gestemd met 23 stemmen te gen 2. Hot is dus niet noodig van voorde volks fopperij te stemmen, om de afschaffing der tabakwet te verkrijgen. BALLOTTEERING VAN 9 DECEMBER ten lokale van den Katholieken Werk manskring, op Zondag 2 December, om 5 ure 's namiddags. De beroemde kampioenen der Vlaam- sche saak de heeren Edw. COREMANS, Flor. I1EUVELMAIV§ Vblksvertegenwoordigers van Antwerpen. en Baron Leo B ET II UN E zullen als redenaars optreden. Alle Katholieke Kiezers alleenlijk zijn er toe uitgenoodigd. Correspondencie. Ontv. van M. A D. C. tc D. fr. 6,00 voor 1895. Ik denk dat men nu de oogen zal geopend hebben en het op 9 Dec. eene katholieke zege praal wezen zal bijteen schoteltje gebakken hesp, drie dikke sneden, en een paar zachte eiers, gezwegen nog van van het brood. Dan haar lunch om half twee. Zie eens hier, wat een gat zjj mij gemaakt heeft in dit stuk rundvleesch Dan om vijf ure thee, alwéér meteen paar broodjes cn een aanzienlijken klomp kaas. En eindelijk om acht ure nog wéér haar avondeten, waarbij zij zich dapper te goed doet. Zjj at den eersten avond, toen ik haar bediende, al heel weinig, bracht Smith in het midden. Dat was omdat gij in de Katner waart, antwoordde zijoe vrouw. Zij kan zeker niet verdragen dat iemand haar op de vingers ziel, cn daarom ook zeker wil zij zirb niet door u laten bedienen, wanneer gij het eten lubt boven gebracht. Nu, Ik voor mij, ik kan daar best inkomen. Ik zou er ook niet op gesteld zijn. dat iemand mij de brokken uit den mond zag. en vooral niet wanneer ik gewoon was zooveel tc eten als zjj. Ik k'aag er dan ook niet over dat niet Want, behalve wat haar eten betreft, heb ik nog nooit zoo'n gemakkelijke huurster gehad. Overigens, mevrouw Fleming zelve scheen met de graagte van haren eetlust min of meer verlegen te zijn. Smilh althans meende (e hebben opgemerkt, dat zij in bedekte woorden daarop gezinspeeld had. Mijn dokier, had zij eens tot hem gezegd, met haren innemenden glimlach, terwijl hij hare tafel dekte, mijn dokter heelt mjj voorgeschreven dat Ik mij goed moet voeden, en, om u de waarheid te zeg- j DENDERBODE. Wie een abonnement neemt op Den Denderbode voor 1895, zal van heden tot nieuwjaar ons blad gratis ontvangen De abonnent welke iets heeft aan tc kon digen bij voorbeeld een huis te huren, 't eene of 't andere te koop te bieden, mag het gratis in Den Denderbode laten af kondigen, in dien de aankondiging de 6 regels niet overtreft en men er geen mis bruik van maakt. Werkstaking van scheepslossers te Gent. Over een dag of twee ontstond er, volgens men aan een brusselsch blad schrijft, eene werkstaking onder de los sers van eene boot, voor rekening wer kende van MM. Mattys en De Vriendt. Een vijftigtal werklieden lieten den ar beid staan. Er werden nu werklieden ontboden van Bloemendacl, bij Brugge, om den arbeid voort te zetten, doch de stakers vielen nu den persoon aan, die hen naar Gent had gelokt zij vervolgden hem en wier pen hem met steenen. gen, ik hecht daaraan meer dan aan alle mogeljjke medecjjnen. Niet, dat mij dit voorschrift nu juist gemakkelijk valt0 Heer neen Maar ik dwing mij zelve er toe, en ik meen al te voeleu dat ik cr zachtjes aan door begin op te sterken. Wel, waarom ook met, mevrouw had Smith geantwoord Wat heeft men aan eenen dokter als men niet opvolgt wat hij voorschrijft En bovendien, de zeelucht maakt hongerig, mevrouw Ds goede Smith voelde zich altoos ten hoogste ge streeld wanneer mevrouw Fleming zich verweerdigde eens vertrouwelijk met hem te spreken. Zij had ook zulke schoone manieren, en haar glimlach, die hem heel in de verte zekeren anderen glimlach herinnerde, ah hij moest er maar niet aan denken haar glim lach was wezenlijk als een zonnestraaltje. Dit laatste zeggen nu van hem, dat van de zeelucht, scheen hijzonder in haren geest te vallen. Waarlijk? vroeg zij. Zou de zeelueht den eet lust kunnen prikkelen Ik heb het wel eens booren bewceren maar men hoort zoo veel. en ik heb het altoos maar voor een praatje gehouden. Eeu praatje, mevrouw Neen, neen, daar kunt gij staat op maken Niets vaster, mevrouw, niets vaster I had Smith haar ten antwoord gegeven, op den toon van eenen professor, die een axioma der exacte wetenschappen bewyst. Zaterdag-avond begaven de stakers zich naar dc herbergen, waar de mannen van Bloemendael gelogeerd waren en vielen deze aan, zoodat de policie moest tnsscbenkomen. Verscheidene agenten bekwamen slagen en een hunner werd zelfs ontwapeud. Twee personen werden aangehouden. Een derde sprong in 't water oj) het oogenblik dat de policie de hand op hem wilde leggen. Zondag morgend hebben eenige andere werklieden, omtrent 40 in getal, insgelijks den arbeid verlaten, verklarende, met die van Bloemendael niet te willen wer ken. Men weet dat de socialistische volks vertegenwoordigers eene genadevraag zul len doen ten voordeele van 5000 personen, die straffen te ondergaan hebben voor wanorders, inbreuk op de vrijheid van het werk, enz. De Patriote verzekert dat die vraag zal verworpen worden. In de Voorstraat te Kortrijk woont de genaamde P. V. B., tapissier, oud 41 jaren en vader van 5 kinderen een werkzame, doorbrave en algemeen geacht man. Sedert eenigen tijd echter was hij buitenmate droefgeestig, ongespraakzaam en gedurig met iets in 't hoofd bezig, Nu, zondag namiddag rond 4 ure, ter wijl zijne vrouw eene boodschap ging doen, begaf hij zich op den koer en toen eenige minuten later zijn zoontje buiten ging, vond hij zijnen vader tegen den muur geleund staan met liet hoofd gebo gen en onbeweeglijk. De jongen riep a vader, vader n maar kreeg geen ant woord, Hij liop om moeder en andere perso nen. Men kwam toegeloopen en men vond P. V. B., in eene vooroverhellende houding met gebogen hoofd tegen den muur staan. Bij nader onderzoek bleek dat de kraag der gilet vast was aan eene kram in den muur en dat hij door het toenijpen van den hals verwurgd was. Men kon hem met moeite losmaken hij was nog niet koud, maar men kon hem tot het leven niet terug roepen. De ongelukkige had iu den dag geklaagd dat hij zoo duizelig was in 't hoofd en misschien is hij, tegen den muur leunend, in onmacht gevallen, aan de kram ge haakt en verwurgd. De droefheid der arme vrouw en kinderen en gansch het gebuurte is onzeggelijk. Ziehier verdere tijdingen over de moord gepleegd te St-Denijs (bij Kortrijk). Sedert eenigen tijd bestaa1^ er te St-De nijs eene groote oneenigheid tusschen verscheidene jonge lieden. Op zondag 18 November 11. om 8 1/2 ure 's avonds, wierden deze handgemeen op den open baren weg, wijk Dries. Zekeren V. Note- baert, gewapend met een stuk ijzer, bracht zijnen tegenstrever Henri Balcaen, oud 22 jaar, er eeuen geweldigen slag mode toe op het hoofd dat hem de sche del verbrijzelde. Balcaen liep nog 150 meters verder en viel daar badend in zijn bloed ten gronde. Aanstonds werd hij een naburen huis bin nen gedragen waar de geneesheer Doutcr- luigne hem de eerste zorgen toediende maar niettegenstaande is hij den dinsdag er op volgende overleden. Do gendarme rie van St-Denijs van het feit onderricht stelde aanstonds een ncorstig onderzoek in en den volgenden dag was de dader Notebaert reeds aangehouden en ter be schikking van het gerecht gesteld. Het parket vau Kortrijk van deze misdaad verwittigd begaf zich ter plaats en gtng tot de schouwing van het lijk over en deed de dader naar het gevang over voe ren. Een jongeling van Nukerke heeft aau de minnares van zijnen broeder acht mesteken toegebracht, en zich vervolgens in de handen van het gerecht gesteld. Een dronkaard, die te Diepenbeek in de gemeente gevangenis opgesloten was, werd 's morgens dood gevonden. Zelfs was zijn lijk geheel verkoold. Men weet niet of de man bij ongeluk of moed willig brand heeft gesticht. Een hevige brand heeft de glasbla zerij van Jumet gedeeltelijk vernield en er voor ruim 80,000 fr. schade aangericht. Een gedeelte van het personeel zal den arbeid moeten staken, tot het afgebrande gedeelde herbouwd is, M. Hanssens aanveerdt eene can- didatuur van de liberalen, voor de kie- ziug te Luik van 23 December. De candi- daat der conservatieven is nog niet aan geduid. Men heeft de keus tusschen zeven voorgestelde namen. De k-zer zal zich wel gelieveu tc herinneren, i, dal mevrouw Fleming by haar intrekken onder hut gast vrije dak der Smitlien eenen koffer van bijzonder groote afmetingen bad ineégcbracht, welke koffer 1 door Smith en den huurkoetsier in het zweet huns aanschijns was naar boven gedaan geworden. Dit meubel i:u wekte, wat zijnen inhoud betrof 's mor gens cn 's avonds juffrouw Smith's brandende nieuws gierigheid. Het was een grijs koffer van aanzienlijke hoogte en breedte, een dier koffers zooals Amerikaansche dames er meé op reis nemen, welgevuld met eene vracht van overbodige rokken en kleedsels. Het was van hout. zeer slcrk gemaakt, cn voorzien van groote handvalsels, zi.odat geen kruier, dienst man of spoorwegbeambte in de verzoeking kon gera ken om het verkeerd aan Ie vatten en te laten vallen. Mevrouw Fleming (haar naam stond met groote letters op het deksel geschilderd,) mevr. Fleming had vermoedelijk eene rijpe ervaring opgedaan van de wyze waarop er met passagiersgoed wordt omgespron gen, en had zich uit dien hoofde een sluk bagage aan geschaft, dat er op berekend was om aan deze methode zooveel mogelijk weérstand te kunnen bieden. Dc banden waren van messing, en plaatwerk van hetzelfdo metaal beschermde de hoeken tegen horten en storten. (Wordt voortgeset.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 2