F. V. D. STAPPE DROGERIJ Jg Lutti Acilst. WOONHUIZEN MEERSCHEN ZAAILANDEN GOEDEREN Merklprijzen. TE HEREN TE KOOP. TE KOOP Jaak Van den Bergh-Jourel, FRUITBOOMEN Te Huren op Mijlbeke Huis te huren. Schoon groot Huis IMZIETTIBELS Kanadaplantsoinen si u iï 1: i. s Stoven, Jachtconfooren en Kachels. g-sulijSsi?, BAiaöc^rs si? ssmp.srr. COFFP^ES-FORT Fabriek van Ammoniakzouten en Superphosphaten KUKSTtiL'AMo E.\' S tl 11 RIK PA Dl GE VETTEN. De beste schrijfinkt die hedendaags bestaat. DEPOT - ten l>sn-eele van Dk.\ I>ex h-'i Jk... Openbare "Verkoopïngj van te Aalst Zonnestraal en Peperstraat. De Notaris UMPENS te Aalst, ral, met tusschen- komst van zijnen ambtgenoot den Notaris RENS te bedingt', met gewin van palmslag eu gelagen open- baarlijk verkoopen. Eerste koop. Een woonhuis geslaan en gelegen te Aalst Zonnestraat, nummer 45 groot in gronde 70 centiaren, gekadastreerd sektie A, N. 187-1 n I2l>is palende oost den heer Francois Callebaut, zuid den beer l'amu, west den volgende koop en noord de straat. Bewoond bij Gustave Vlasscliaert aan fr. 17 per maand. Tweede koop. Een schoon en geriefelijk woon huis. hebbende beneden vier pletsen, pomp en regenwater, boven vier scboone plaatsen, hof, maga zijnen en afzonderlijken uitgang met poort, gestaan en gelegen te Aalst in de Zonnestraat, nummer 411,groot in gronde 2 aren 10 centiareu, gekadastreerd sektie A. N. 1874 k 12bis palende o«st voorgaande koop zuid den heer Carau, west den beer Callaert en noord de straat. Alsnu onbewoond. Verhuurd geweest aan fr. 26 per maand. Derde koop. - Eeue tweewoonst gestaan en gelegen te Aalst in de Peperstraat groot in gronde 00 centi aren, gekadastreerd sektie A, nummers 378b,en 378c, pelende oost den heer Petrus Van Melkebiek, zuid de Burgerhospilalen van Aalst,west dame wed. Wauthier, en noord de straat. Verhuurd aan fr. 3,30 per week. ZITDAGEN Instel; Zaterdag 1 December ,aq. Verblijf, id. 15 id 10V* Telkens om 2 ure namiddag, ter estaminet Den Meiboom bewoond bij den heer Th. Waulers te Aalst Gheeraerdsbergschestraat. Openbare Verkooping van te ERPE. De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openhaar verkoopen, de volgende Meerschrn, gelegen te Erpe. in de Lange- broeken, nabij de Statie, aan den Audenaarsche kassei, te weten Den eersten koop groot29 aren 48 centiaren, ge kadastreerd wijk D, nummers 965b, 970a. 0i,9 en 968u, met eene grootte van Ï6 aren 50 centiaren, palende ten ooste met half los aan den volgenden koop, ten zuide aan den steenweg, ten wesie aan deu beer Josepn Meuleman eu ti n noorde met half los aan den heer Leo Stalpaert. Boomprijs fr. 750,00 En den Iweedcn koop groot76 aren 75 centiaren, gekadastreerd wijk D, uumnier 82üb, met eeue grootte van 74 aren 60 centiaren, palende ten ooste aan deu heer Leopold Van Wassenhove, ten zuide aan den steenweg, ten weste met balf los aau voorgaanden koop en ten noorde aan verscheidene. Boo nprjjs fr. 470 00 V.'Xf' j November 1891. Ten 3 nr n namiddag ter borberg van Victor mei'ï.fn, te Erpe aan de Dorpplaats. Openbare Verkooping van goede le WELLE. De Notaris DK GHEEST te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in bel openbaar verknopen, do volgende goede ZAAILANDEN gelegen binnen de gemeente Welle, te weten Eerste koop. liet perceel LAND, op den Dael, gekadastreerd wijk B. nummerf23, met eene giootte van 15 aren 20 centiaren, palende ten ooste aan Judoeus Rednnl, ten zuide aan het gescheed met de gemeente van Denderleeuw-, ten wesie aan Dom Van den Bossche eu aan deu volgeuden koop. ten uoorde aan deu beer 'T hint. Gebruiksicr de weduwe Jau-Baptisle Redant. Tweede koop. Het perceel LAND, ook op den Dael, gekadastreerd wijk II, nummer 9.5, met eeue grootte van 20 aren 50 centi.iren, palende ten oosle aan voorgaanden koop, ten zuide aan Dom. Van den Bossche eu Jacobus De VTieudt, ten weste aan di heer I jngelct, en ten uoorde aan den beer T Kint. Gebruikster de weduwe Jan-Baptiste Redant. Derde koop Het pereeel LAND,in de Wildebeck, gekadastreerd wi.ik B, nummer 1217, met eene grootte van II aren 80 centiaren, palende ten ooste aan Joannes-Bapiisto Van den Storme, ten zuide den heer Schollaert, ten weste aan jufvrouw Cuyper, en ten noorde aan de Beek. Gebruiker Victor De Leeuw. Vierde koop. Het perceel LAND, op hel groot Moortelveld, gekadastreed wijk B, nummer 1358, met eeiui grootte na 17 aren 30 centiaren, palende ten ooste aan. den heer Van Mulders, ten zuide aair Kerkogoed van Aalst, ten weste uan den heer T Kint eu ten noorde aan de Broekstraat. Gebruiker Victor De Leeuw. ZITDAGEN Instel, Woensdag 21 November Verblijf, idem 5 December ,ÖJ4' Ten 3 uren namiddag ter afspanning genaamd De Meiboom, »bij den lieer Theofiel Waulers, te Aalst, Geeraerdsbergschesiraat. Openbare Verpachting der ARM- en KERKE- HERDERSEil. De Notaris DE GHEEVT t-- Aalst, zal np Donueiiuag 6 Decfmber 1894. ten 8 ur 's morgens ter herberg Het Gemeentehuis bij uen heer Gtislaaf Vermor sen. le Hcrdersem. aan de Kapel, overgaan tot de npeubare verpachting vuur ernen termijn v.ii g jaren, ingang ie neiueu luel den 1 Januari tsO;> van de onroerende goederen b hnotvndcaan het Welda digheidsbureel en de KerMabrie.. van Herdeisem eo bestaande iu HoMedegrond. n landen en Men.-ohm gelegen te ilcrderseui, HofsUde, Gijsegem eo Aalst- Mijlbeek. N. B. liet recht van jagen op voormelde goede ren zal ten zelfden dage ook verpacht woidcn. De oude pachters «elke nog pachtsommen zullen verschuldigd zijn, zullen noch als pachter nog als borgaangenomen worden. AALST-HOPMERKT. Gewonen pluk 1« kwaliteit aan fr. 12 1/3 a fr. 45. Geprimeerde (bel voor belj fr. 47 1/2 a fr. 50. DENDERMONDE, 26 Nov. Tarwe per 100 kilos 15,00 a 15,50 Masteluin 0000 a 00,00 Rogge 8,73 a 00,00 Haver 15,00 a 00,00 Garst 00.00 a 00,00 Boekweit 00.1.0 a 00,00 Aardappelen 6,00 a 7,00 Boter 2.18 a 2,43 Eieren, de 33, 2,43 a 2,72 Vlas, per kilogr. i 0.00 a 0,00 Lijnkoeken 17,00 a 00,00 Koolzaadkoeken Oo.OO a 00.00 Raapkoeken 00,00 a 00,00 GF.ER A A R HSR KRGEN 26 Nov, Tarwe per tot kil» 12,00 a 00,00 Masteluin 11,00 a 00,00 Rogge i 8,00 a 00,00 Haver 14.00 a 00.00 Rooticn 13.00 a 00.00 Aardappelen 7 HO a 0 .00 Boter per kilo 2.Ö5 a 2.63 Kiens per 26 -2 27 a 0,(10 Ruw vlas per kilo 1.15 a 0.00 VEEMARKT Verkocht 890 v, ikens en 170 hoornbeesten. NINOVE, 27 Nov. Tarwe de. 100 kilogr. 15,00 a 14,36 Rogge 9.30 a 10.00 Koolzaad-koeken 00,00 a 00.00 Lijnkoeken 00,00 a 00,00 Aardappelen 7,30 a 8,00 Boter per kilo 1,13 a 1.5(1 Kieren per 26 2.40 a 2.30 LEUVEN, 26 Nov. Tarwe de <00 kilogr. 10,50 a 11,30 Rogge 9,00 a 9,50 Haver 10.50 a 11,50 Aardappels 7.00 a 0,00 Boter den 1/2 kilogr 2,50 a 0,00 Eieren per 26 2,10 a 0,00 Stroo 3.50 a 0.00 Hooi 3,00 a 0,00 SOTTEGF.M, 27 Nov. Tarwe de 100 kilogr 13,00 a 14 00 Masteluin 00 00 a 00.00 Rogge '0.00 a 11,00 Haver 12.00 a 13.00 Boter de kilo -2,10 a 2 23 Eiers de 25 2,00 a 2.1b ALLÜ SOORTEN van en Sieraad plan ton Spaansch hout, kanada p» wilgenpoolen. Alsook eenen Stoomketel, van 10 peerden, metal d>* toebcLnortcn. Zich te wenden tot Leo lm Nul, mees tér-schrijnwerker, Nieuwbeekstraal. bij den Gentscbeiistoi'hweg, Aalst. li HST IHJilt'-v, Een schoon en geriefelijk Woonhuis, met koer en hof, in de Gheeraerdtstraat tilhier, hebbende 4 beneden plaatsen, 5 slaapkamers, 2 kelders, pomp- en regen water, stallingen en groot magazijn dien stig voor alle bedrijven. Zich te bevragen bij MM DE COEN en Cie, Bankiers, in de Nieuwstraat, 49. licee 'luizenJe Aalst,in de Kerkstraat nummers i en S. j Zich te bevragen bij Mijnheer André Stiernon, Zonnestraat17. j 1° Eene sc-boone Paclr hoeve mei uit- j gemuurdei; Hot, groot 70 aren 50 centi j aren, wel geschikt voor eenen hovenier, j 2° Eene Wo -nst daar .evetis. ook met uiigemuurdpii Hof, groot 25 aren, d'ens- i tig voor een bediende aan den ijzeren weg of anderen. Aan de Pachthoeve zal er land aange legd worden volgens begeerte. Zich to bevragen bij den eigenaar den heer Cbai'len Ho Vis, Molen straat, Aalst. i Een schoon en geen Ank, hebbende verscheidene boven en benedenpla itsen. SChoone kelders, voorzien van pompen regenwater, hebbende ook bijzonderen uitgang, gesiaan te Aalst. Zormsiraat, icli te bevragen bij den heer Meganck Rollier. nabij de statie le Aalst. VEEMARKTEN. DENDER MONDE, 26 Nov. Er werden te koopgest-1-1 llOo.-sen, koeien en veerzen, waarvan er 54 ver kocht werden aan den middelbaren prijs van 410 Ir. en 115 runderson kalveren, waarvan 49 verkocht aan IV. 130. BRUSSEL, 27 Nov. Varkensu arkt. Geial te koop gesteld 442 Prijs per kilogr. levend gewogen tr. 0,82 Jl 0,92.— CUREGHEM-ANDERLECUT. 27 Nov. Varkensmark. Getal te ko<>p gesteld 909 Prijs per kil. lever d gew IV, 0,78 a 0,88. BRUGGE, 26 Nov. Ter veemarkt van heden telde men 376 ioornbeesfen, waaronder 35 stiers van i50 a 490 Ir. verkocht 31 105 ossen van 150 a 660 Ir. - 100 294 vette koeien van 265 a 525 fr. 91 39 melkkoeien van 188 580 Ir. 24 138 veerzen van 185 a 451 lr. 126 KORTRIJK, 26 Nov. Ter veemarkt werden n noop gesteld i koeien 172 stier ei-, 45 Veerzen, 143 j ossen, 17 tolaal 387. Verkocht j koeien 146 stieren 38 j feereen. 117 ossen, 14 totaal 315. De vet markt was levend g, men besla- ligde eenen opslag van 10 "i 15 fr. p, r hoofd men bad te kom gesteld uit Vuerne-Ambacbi 00 uil Holland 00. ANTWERPEN. Prijzen van hei vee, op de markt maandag lest geliou den Beesten verkoeld. Besteedde prij- zen op voet. 112 ossen, 0,76 lot 0,96 133 koeien. 0,00 0,00 69 veerzen, 0,70 0,90 i 32 stieren, 0,62 0,82 1 14 kalveren 0,90 1.05 1 PAR1JS-La Villrtte. 26 Nov. Ter markt verk. lek. 2'k. 3°k. Ossen 2999, 2718 1-62 1-52 1-40 Koeien 806 752 1-54 j 1-411-30 Slieren 124 Dki 1-10 1-301-20 Kalveren 10G3 1001 2-202-00 1-80 Schapen 11288 13538 2-01 1-86 1-76 Varkens 2578 2576 1-62,1-58 1-51 TE HUREN Rrusselsche siraat, N° 30 te Aalst. Zich te bevragen ten bureele der Anlslersche Vlasspinnerij, aldaar. Sludie van den Notaris Rricckpot, te Aalst. Te huren terstond. 2 scboone en dienstige renteniers Hui zen, teAalsi, Albert Lienaitsiraat. Deze huizen zijn voorzien van potnp- wa'er, zeer goed erkend volgens eene onlangsche scheikundige ontleding. Zichtbaar alle dagen. Ongeveer 6000 extra scboone kana- da-plantaoencn, 3 h 4jaar oud. Zicli te bevragen bij den heer Goubert Schouppeje. Denderliaub m. Cylinder le koop Stelsel Schlosser, 0111 w.ischgoed te cjlii deren, dienstig voor een talrijk huis gezin of kostschool. Zich le bevragen bij den heer Alfons Re Vuyst, Albert Liéuartstraat, te Aalst. 3 Schoune tilburies met kap op Eene courrt-use op 4 wielen. Eene camion vuor lol 2 paarden. 2 scboone ponney kerre- kens, Scboone oude wielen én oude ressorts diensiig voor liandkerrekens. Bij Jozef Van der Biest, Nieuwstraat nummer 18, Aalst. 31 van rechtover het Postkantoor, Hopmarkt, te AAI.ST. Te bekomen aan geringe prijzen. alle soorten van: Stoelen, Zetels, Kerk- stoelen, Kassen, Ta/els, Lavabos, Bed den, Ressorts, Matrassen in ivolle en zeegras, Wiegen, Koffers, Sloelkus- sens. Tafeltapijten en Borstels. Aankomst van nieuwe Stoelbiezen. ftlalleso. Antwerpen 27 Nov. GRANEN. Tarwe prijshoudend Walla-VNaih.oinl. r sionm.per «Androsa» 13 3/4 dito op m. ert-api il 13 3/4 Amc- rikaansche 13 a 13. Rogge kalm St-llelena 10 a 12. Garst onveranderd voedergarsi 9. Haver vast r.issisclte 11 a 12 Gro ningen 12 a 13. Maïs onveranderd Mxed.besc ikhaar, 15 in 't klien, ouder sloom, 14 5,8. Fransche boekweit 13 1,4. Smyrna-buonen 421/2. S'XK) Kanada-, 50 Wilgm - en 50 Plama liliii |j]aiilsoeiieii,\an eerste kwaliteiten zuiveren wasdom alsook a le soorten san S'orlen. Kassen, Tafels, Vei .-b rra nen, Spiegids, Smj- en Draaiweik, Ress<.its! Maira.v-cii. Om végé"a>-IVtnishair Zeegras en Wol, G I 'Clna.. Blokk-n, Blokleêr 1 SlHsen, Pm Lx |T» Is, e aiies ui '1 groot fn i ti.h aai. .ia gt l i'-ge, pr.i.en le Ie kom: u tnj «1. LIMPEIV8-€Alil)UOI\, Hrusselsclieslraat (Pontstraat), N'r 38, AALST. Salonvuren en andere Poeder, Lood en alle Jachtarlikels. Zonnestraat, 15, Aalst. EN KLEINE COFFRETTEN. Verwisseling en Ifieparntiën. i» IdilJ apclli'siraal, 15, AALST. (tusschen de Gr< Ote Markt en de Graansnarkl.) Alle drogerijen. Sell kundige Produkten.— Fijne Specerijen. Ib zo d< r i uttig- en voordwligt artikels voor huishouding 0:1 landbouw. LuHti'iue Glantz rit s gla:.s aan hemdu 0,10 net pak, /.ecpoeder-phenix om hut 1 juwaard scli.'On wit le wa»scli-n 0,15 h. t pak hiolerpoeder laclo om mecnl- re i-n schoonboter t b konten u,40 het p;,k Kracbtmik vico» it> geeft goede tlust on vervetting aan alle dieren 0,30 id,1 Kalverensmul om spoedig yf.to en witie'kalveren te kweeken 0,60 liet pak Mitlkino vei niclt alle insekten bij tnenso' en rn dieren 0,25 BKatten 0,25 hel 11 schje Vergiftige muiz rtiarwe0.20. Zeker middel tegen hot zwai t of masscr der Granen in pakj s fr. 0,25 voldoen Je voor 25 kiios Zaaiiarwe. l ijs volgens satnenf lol van 8 tol 18 franks de O/y kilos. ra $1 i'HIJSCOlTt Al onze vervaardigde Kunstvettod bevattert 1° onder vorm van Niinat en Aemoriiak 2" Het SklioRt»hoiv.it:ir - Superpbosphmit.. 5° De walei vrije PotasBium Oplosbare Znule». (Ter uitsluitii'g d;1: organische Stikstof waarvan door ontbinding een derde dampkiing veriorn- ga.u, alsoo- gee:i lussnlienkotnst der Phosjiboorzui e-i i n>l)»re verbiihüilsPii, iui :«r Uimiaktni, d r I) .-sehe l'lnxi.li- l n en> GK NBSTUÏTOS 1 den «op- UiG PiDbrUPFJii aan tien Cours van den due, zooalsSnperplias- phalen. Sulfaat dammoniakNitraat van Soda,Nitraat van Potassium Uüoortuur-potassium, Sulfaat-pot assium, Plaaster, Kainit LI zeeslak ken, IJz-ersulfaat, enz Opgeloste Gu «iio L -* Zuiver,) blauwMl Aluin, (98/09 zuiver), zijnd» h»t tegen tie aardappelplaag eu liet zwart (tuasser) dor tarwe. Blijft altijd vloeibaar en behoudt zijne kleur zelfs wanneer bij gedurig aan de luchl is bloolgesleld. itïtooï-;, kortcKoiaistraat nummer. 31, A 1 P.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4